Goudsche Courant, woensdag 6 januari 1904

No 0304 Donderdag 7 Januari 1004 43ste Jaargang GOIIMHË COtRllVT IMeuwS en Ad verte nhehlad mar Gouda en Omstreken reletaon o 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke NomViers VIJF CENTEN Telefoen Ko 89 A l V E U T E N T 1 E N worden geplaal sf van 1 reg els a 50 Cpnten iedere rcg t l moer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep mitUl Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Gonda VereeBiging de Kieuwe ydanilsrJie Opera van ket PaleU voor Volktviyi te Anmtcrdam B e 8 1 n a r ORELIO PAUWELS COIN en T D VEN WOENSDAG O JANUARI 1904 Buitengewone FoorgtelUng Opera in 3 bedrijven vanMICHKf CARHÉ on JULES BARBIER ifuïiek van AMBR THOMAS De hootdrollen worden vervuld door de Dames F Coini Francisca A Wibbels en Mevr H Schnlze Farber en de Heeren J E Scbulze Henri Maal en Jarq Cüinl Uureau uur Manuang 3 l uur Kaarten verkrijgbaar tot Woensdag 4 i Gld garantiekaarten Leden I 1 9a niet leden f 1 9A Plaatsen van af heden te bespreken OFENBABE TMOOFINO voor de gemeente GOD DA om eoMtanê geld op Woensdag 27 Januari 1904 des voormiddags 10 nnr in het Hotel NEUF van J van der STAM te Boskoop ten overstaan van den Notaris H L MAARSCHALK aldaar Vin WilgeTjoomeii 390 stuks en van eeiilg Hakboiil staande langs het aan genoemde gemeente toebeboArende Ooudsche en Arastordamsche rljpad onder Boskoop en AlphenDe boomen moeten worden gedopt en binnen eene maand na den verkoop ziJn weggevoerd Nadere inlichtingen worden verstrekt door voornoemden Notaris en den GemeenteBouwmeester te Gonda ZEGT HET VOORT TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEHEITHÏÏIS m t ACHT KAMERS mimen KELDER en grooten TUIN Hnnrprijs tl 575 Dadelijkte aanvaarden Te bevr agen bij J W SCHOU TEN Telepliooiiiiet Clouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Hot net is aangesloten aan het Rijks Intercommnnaalbureaa Op 15 Nov 1903 Ml verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnroan ACHTER DE VISCHMARKT raiOBBFOTTMTHIlE Reu M wordt verzocht op t IHKKh Ie lellxu UIT HÏT MA0 4ZUN ÏAB ftAVEN WAAY ZONEN QORtNCHEM üöze THEEËN worden a elererd iii Temsegelde pakjes rau vij twee en een half ea een Ned om met vermeldiuti van Nommer er Pr R voorEÏen van nereuaiaaui Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToerio van ge eerde orders aanbevelende J O BIJL roorbeen J BRËËBAART Lz BOÜBSOHE WiTEELSMB miSCSiPPIJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaalda en der alwnnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JANrAlll Kaatje houdt te boek SOLQ de helft goedkeoper dan natuurboter 45 et per pond 22V i ets per kalf ponl De IJirecteur l C 1 VAN DER L AK ti H3ii Kiiikhoesl een Inl1ueii Ji Om Itiiikhoosl Intln iiza Korst Ml li lajiii ia n i i r binnen den kortst mogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk dé toevlucht tot ie van ouds bekemle bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M ai I t il T il K nit de KoninklökeStooratabriek DR HONINtJBLOEM van H N VAN CHAIK C DEN HAAG HoïeveranciePs Flacons t 1 70 ets 40 et b j Firma WOLVF Jt Co Westhaven 198 ffoui a A LATEÜHTBrjI S MvegK IDO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12li te dowlii A UOOMAN MoordteclU l INKSK Nieumtrhrkad 1 JkI A i an ZESSEN Schoonhoven J Tii TOIIKKN Bost o B WIJK hideua T A 8C11EEK llaaitrecht P W EDE Oudtw K iasbhh HEIJDEN te Remwijk P v n SPUi Moercapelk ü D STAK Wa gsoeen WeU A HOLST Waddinqsveen M KOLKMAN Waddsvingeen P A OKOltOO OudmaUr o JONUH Oudewater J P KASTBLBIN PoUbroekerdam D BIKKE e BtnKhop l¥ord iilel iiUgesteld Trekking Zaterdag Ift Januari 1904 Dertiende Verloting te HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhera in het openbaar bij WITTE te Hengelo Geld Iedere 30 Loten een prijs Eerste X rljs 5000 C3 lca Tweede Prijs 2000 Gulden Derde prijs 1000 Gulden Vierde Prijs 900 Gulden Vijlde prijs 800 Git Zesde prijs 700 Old Zevende prijs tiOO QWi Achtste pp ijs 500 Gld Negende prjs 400 Gld 3 priteen van 300 Gld 5 prjien van 200 Gld 5 pnjhien van 100 Gld 8 prfeen van 50 Gld 8 prijzen van 25 GW 462 prijzen ieder van 5 Gld 500 prijzen ieder van i Gld 250 Gestikte Dekens 250 Paardedekens 250 Leuningatoalen 250 Honloges Prijs per Lat f 0 50 per post I OtSÖ Verfcrygbaar biJ D J JANSEN te Hengelo Geld dia ook Agenten aanstelt Verder bij LOüIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENKEL üosthaven B 78 B L RAAStJBOP Lange Groonendaal I 123 6 viS VLIET Tiendeweg öonda W LA GRAND Waddiniveen JOH db BOER Lz Hazerswoude Dorp A BODEGOM IJseelmonde ii2s s Patent H Stollen ntiBiiid Irouitrlli niWltl Wurmng antëf faJeiU H Stollen erruai n hal Anlêu w MUW Mn tverthloaan Nachahmnn tm im Mu kau 9 dMlur imt n ëcftarfen H Statie av iM w i Zrwf Oder In tolotm ei$$niufitHiMgu Amh Mnitr PlêUt ir if Êi tthmil avigti tnt G ntiBliid M y Du null rm I r Mii BÊ mÊÊÊÊÊÊ luutiu tuiu nuiiuu Zander Instituut Fluweeleu Singel R 724 GOIIIA üeneesh Dr J H BAKKER NIEM KUKH Directr D vak DUUREN Behand vmrugyegr verkrouinUiiyeii iniféraUen bomt x en o beeueu en unieroUeluiatnmiDvorm ntgem meahte cunatiitiille spieren genr ziekten rheutnatinche attiKloenlngen repatulklMOmt egi enz I C e 0 t traag geetald en na Tole f riefiièmiogeB la den i handel gekomen ondei dm mm d l aitTinderii Dr Miohaeü vemwnUgdl f 4 bert maclóiKs in het wenldbenrau tabWiieeinent ram Oebi Btott1 WWOK t Keulm aleclia Cikel Cacao In vierkuilen boaaan Bew Bikttt OKw i met melk gekookt I eene tngenaa gezonde druk voor dagelÜkacb gebrnik een i 2 tbeelqiela tu t poder TOOT een kop Choedete Ah 1 geneeakra tige drank bi eitil tan f üanhee alixints met watei t gebruikw Verkrijgbaar 1 de viAjcaiidatt B 1 Apothsksni en t Ko f JU prtn fbuqe t M e 980 a 0 36 Pi Ö Ben lv gBnwoorllg t vat S 3 r nd luiius Matt61l i9 h Amiiterdam Kalterstrnai i i Zr iHiw on Haa rlijdors woriH nit orertaiging als een werkelijbe hulp n den nood het boek ISa ad g e ex aanbevolen Na uutvangst van mlrea per briefliaArtttocli Kt boekje franco per post toegezonden door ULOKPOEL S BcMkb ZaUbonunel k het VËHLIltrnN4iS Mii iiV2ULV üe Avondster Dubbele bnnrt Telinr 117 Zijn heden ontvangen een mooie oall ctie Nienw Styl liisornameDteD Mets cd Sallans Verder voorhanden een mime Cenze SASKOeKAPPARATEN 6k m P£TSOL£ÜIKACH£lS Eenig adres voor GASÖLOEILICH TBENOODIGDHEDEN solied en degelSfc Indien U dan van goed licht hotdt 1i dit je trara adree Aanbevelend M N VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterieiding Meiiw oneTertreflrai Prof Dr Lieben welbtkead AUmh efht met FibrielwBfck faob voortdurende radiaale fja zekere geneiing laa alle zelli de meest hanlnekkige xenMtpxiekteUf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd lal i eneeing van elke iM t Sleek ftdcht Benaawdheid HooMpün Migraine Hartklopping Haagpgn slechte apgavertering Onvarnïogen Impotenz PoUatione ene Uitvoerige prospeetnseeD Trip ror Seich 1 1 0 f 9 l dgbbala learh il t ntrail DepAt M ttli v d Vagta Zaltbom me ütpOls M aabuL k Ca Bottardun 1 Happel i Grarenliage I IlalmmABB de Jong J CxD Botterdan W lir k Ca aoadk oa MIlaH dKiitiM l Ooida Desk van A BaQ BIAM A Zh KENNISGEVING BURGP MEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen t r kennis tan de ingezetenen dat het 2e Aanvullings kohier dor plaatselijkedirecte beU ïting naar het inkomen in deze gemeente Voor het dienstjaar 1903 ddor Gedeputeerde Staten van Zuiii Holland goei gekeurd inafschrift gedurende vijf maanden voor een ieder Isr leiing ia noderiïdle 1 oji de Secretarie der Gemeente en dat voormeld kohier ter invorderingIS toenezonden aan den Ge meen te Ontvanger Gouda 6 Januari 1904 I Buraemeeater en Wethouders voornoemd R L MARfl ENS I Dii secrcuris BbOUWER iiii is i vi In ichiinoen welke gevaar sühade of hinder kunnln vrroorzakebf BURGIi MEESTKR en WETHOUDKRS van GOUDA Getienart 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan het Jicbtuur der Goudsche Coöperatieve Brood bakkerij en Verbruiksvereeeiging Ons Voordeel en zijne rechtverkrijgende tot het uitbreiden van bovenbedoelde bakkerij door bijplaatsing van een derden heüteluchtoven in het perceel aan de Raam wijk O no 417 kadastraal bekend sectie D no 2315 Gouda den 6 januari 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUeDlapdsch Overzlchl Het Russische antwoord op de Japansche nota is gereed en in verzoenenden toon opgesteld zoo wordt nit Petersburg gemeld Nn is de nitdrukkir g in verzoenenden toon rekbaar wat men te Petersburg verzoenend noemt kan te Tokio een geheel anderen indruk maken Van verschillende zijden wordt het vermoeden geopperd dat het antwoord van Knsland volstrekt niets belooft doch alleen bedoelt een uitstel te verkregen bestemd om Bnslands militaire en maritieme macht inOostAzië te versterken Da Begeering van Japan is vast besloten seint Bennet Bnrleigh zich daardoor niet in slaap te laten wiegen maar zich gereed te houden om de japauhcbe belangen in fEVILLETOX HET MEDAILLON Naar het Fransch n IX Het was bijna acht uur toen Jean de ICermor uit bet huujrrijtuig stapte dat hem had gebracht naar de passage des Thcrnuopyles nauwelijks verlicht door twee smalle gaspitten die alleen schenen te sijn opgestoken om de menschen te laten zien hoe donker het daar wm Hij betaalde zijn koetsier deed een honderdtal Khreden langs het hobbelige en vuile btraatplaveisel en ging toen een smalle gang in tusschen twee vochtige muren Twee verdiepingen ging hij omboog bings een uitgesleten trap waarvan bij iedere red de planken kraakten om eindelijk een deur te bereiken die vroeger grijs was geweest maar door weer en wind rook en stof thans een bruinachtige kleur had aangenomen Dat was evenwel op dtt oogenblik niet te zien want alles was zwart op die corridor doch Jean de K ermor wist wel waar hij w zen moest H aocht nur een sleutel in zijn zak maar Ikij had dien zeker vergeten roede te nemen want hy klopte nu drienuwl lachtjei tegen de Korea te verdedigen Rusland zal onder geen voorwendsel vergunning krygen om havens in Korea te bezetten te Mokpho en Masampho zijn maatregelen genomen om een eventueele inbezitneming te beletten Uit de overige berichten die vaak op zondei linge wijze elkaar tegenspreken ontleeiieii wg nog enkele punten die Van belang kunnen zijn Central News is door een Japannor in staat gobtcld enkele mededeelingen te doPn over de door Japan voorgestelde voorwaarden de voorn iamsto daarvan zijn oerbieiliging 1 an de onafhankel jkhejd en do integn teit van China en Korea erkenning der belangen van Japan in Korea en van Rusland in MandsJDcriji en handelsvrijheid voor alle natiën in Mand joerije en Korea Japan vraagt derhalve mets nieuws aan Rusland zegt deze Japarnicr het vraagt slechts erkenning van de bifstaande traclaton en bevestiging van de herhaaldelijk al gelegde ondubbelzinnige verklaringen uver Ruslands onzeUzuchtigo l odoelingoii iii Mandsjocrije Rusland weigert volgen si dit bericht do Mandsjoerijsche quaostio te bespreken on st lt wat Korea betroft voor do oprichting van een nealrale zóae wat voor Japan onaannemelijk is daar dit een bedreiging is van de onafhankelijkheid van Korea Üe Times verneemt nu uit Russische bron dat de Tsaar in de beraadslaging met de grootvorsten en de hooggeplï atste ambtenaren in Zarskoje Selo een plap heeft voorgesteld om den oorlog te bestrijden Rnslaiid zal de integriteit van China waarborgen als het Russische protectoraat over Manilsjoer e wordt erkend Japan zal dan de vrije hand krijgen in Korea Het is echter niet bekend of dit plan aan Japan is voorgelegd noch op welke wijze de Begeering te Tokio het zal opvatten In een lang hangende quaestie die tot heel wat onaangenaamheden aanleiding gaf is eindelijk overeenstemming verkregen in de consnlaatsquaestie tusschen Zweden en Noorwegen Koning Oscar toch heeft een besluit uitgevaardigd WOarbiJ de regeei ingen te Chrisliania en te Stockholm worden uitgenoodigd wetsontwerpen uit te werken strekkende tot scheiding der consulaire diensten en tot oprichting van afzonderlijke consulaten voor elk der beide rjken Die wetsontwerpen zullen door do beide parlementen worden onderzocht en behandeld Dit besluit is genomen nadat het in een bnitengewone bijeenkomst van den gemeng deur Een haastige tred aan den binnenkant de deur werd geopend en een vrouw ver$cheen met een kaars in de band Die vrouw was groot slank njiet donkerbrnin haar prachtige oogen en een inderdaad schoon gelaat De oogopslag onder de zware wenkbrauwen was vermetel en op het tamelijk breede voorhoofd met de donkere lokken getuigden reeds eenige diepe rimpels aan iederen goeden opmerker dat die mooie vrouw hoe jong ze ook moge wezen leed en zorgen reeds van zeer nabg moest hebben leeren kennen Die rimpela gaven evenwel aan dat gelaat iets brutaals iets wilds dat geen afbreuk deed aan haar woeste hchoonheid maar haar integendeel een eigenaardige bekoorlijkheid bijzette De huid die oorspronkelijk fijn en zeer blank moest zijn geweest was ruw en bruin geworden Het gewaad bestond uit ctn linnen peignor van Engelschen snit met een koord om t lyf saamgebonden en reeds zaw versleten Geen enkel sieraad geen broche oi oorbellen Het was wel te zien dat het gezin waarvan deze vrouw het beheer had in mocielijke omstaridigheden er keerde Jean de Kermor trad binnen en deed de deur dicht Hij zag zoo bleek en uit zijni oogen straalde zulk een sombere gloed dat de vrpuw hem met ontsteltenis aanzag i Wat is er vroeg zy Weet ge wel dat de uitdrukking van uw gezicht my bijna bang den Staatsraad samengesteld uit beide kabinetten onder voorzitterschap van koning Oscar was behandeld en eenstemmig goedgekeurd De minister van bnitenlandsche zaken do heer Lagerheim had vooraf een historisch overzicht gegeven van do consilaire quaestie Hij herinnerde aan den strijd die er over gevoerd was en die een bron van oneenigheid werd tusichen de beide landen en aan de bclotta in do troonrede van 19 2 door den Koning afgelegd en die aanleiding gaf tot de benoeming van de koninklijke commissie wier rapport den grondslag vormde voor do behandeling der quaestie in den Staatsraad Eon oplossing kan gevonden worden wanneer de beide landen in een wet van gelijke strekking c betrekkingen regelen tn ischin het departement van buitcnlandsche zaken lie consuls en het cor is diplomatique Het i de bedoeling de diplomatieke vertegenwoordiging in één hand te honden doch de consulaire ovor te laten aan de regeering van elk der beide landen Het rapport en het daarb j behuoreudo voorstel werden net instemming door illo leden dor Begeering ontvangen zjj hebben in alle kriqgen van Zweden en Noorwegen groole bevrediging voioorzaakt daar de r geiing van deze quaestie strekken zal om de toeoiulering tusschen de beide landen te versterken Waar op zulk een vrieudschappelgke wijze gezocht wordt naar do bevredigende oplossing van gerezen geschillen kan het niot anders of hot vroeger zoo bornchte Zweedsch Noorweegsche conflict zal weidra tot de gescbiedonis bohooren Hoe vrijhandel zichzelf beschermt en den industrieel boven den kunstmatig beschermden bevoordeelt hoe protectie daarentegen zichzelf straft bljjkt uit het volgende staaltje door de Daily Chronicle aan het rapport van den Anlorikaanscben consul te Frankfort a M ontleend Daarin wordt nameljjk medegedeeld dat de levering van een groeten gashouder voor de gemeente Kopenhagen is gegund aan een Engelsche firma die de laagste inschrijfsler was voor 10 930 p st terwijl de laagste Duitsche inschrijving bedroeg 11 250 p st Het merkwaardige van de zaak is dat de Ëngelsche firma s van plan zijn Dnitsch materiaal te gebruiken dat in Engeland zal worden afgewerkt Zij zlrflen hun materiaal in Duitsebland koopen tegen export prijs d w z tegen den kostenden prjjs of zelfs minder De Duitsche bladen schrjjft de consul maakt U iGeef me een glas rhum t gebood de moordenaar op een ruwen toon De vrouw thans werkelylt angstig geworden durfde voorloopig niets meer vragen maar gal hem wat hij verlangde Hij viel op een stoel dronk het voor hera gereed gezette glas in een enkelen teug leeg en schonk zich een tweede glas in wat hij evenwel niet dadelijk aanroerde Na enkele minuten van drukkend stilzwijgen waagde de vrouw het eindelijk te zeggen Niet geslaagd Jean U iWaarmee f vroeg hij als uit een droom ont wakend Maar ik dacht toch Jean die ge er op uit waart gegaan om ona wat geld te verachalten Ge weet wel ciat alles op is Toen ge pas de deur uit waart is hq er al weer geweest Zoo n schurk bromde Jean de Kermor en hij balde z jn vuist irOch die roan is in zijn rol Zijn beroep brengt het nu eenmaal mee om de menschen te manen Wel mogelijk maar sijn beroep brengt niet mee om altijd hier te komen als ik weg ben 1 Denkt ge dan dat hij mij het hol maakt Dat denk ik niet daar ben ik van overtuigd fcMaar je weet wel f Ja ja ik weet wel herhaalde Jean de Kermor woest Zoolang als t goed gaat gaftt het goed maar als het verkeerd loopt Hij ttond op De vrouw sloeg hem met onrus verder maken de opmerking datdoDuitscho fabrikanten van gashouders hun grondstoffen niet zoo goedkoop in Daitscbland kunnen krggen als buiteulandsche firma s vandaar is bet hn n onmogeljjk met Engelsche firma s te concnrreeren Ook geven ziJ te kennen dat dergelijke toestanden eveneens voorkomen bü andere takken van industrie waarbü ijzer als grondstof wordt gebruikt Nu diingen de bladen erop aan dat de ijzerproduconton hun prijzen zullen wijzigen ten gunste van den inheemschen verbruiker Do Keizer heeft den minister van het koninklijke huis don Pruisischen minister van financiën den inlendant goneraal van do koninklijke schouwburgen en den president van politie te zamon bij zich ontvangen om hun meening te hooren over de veiligheid van de Borlgnsche schouwburgen In de e conferentie is besloten onverwijld maatregelen to nemen om hot tooneel van de Koninklijke Opera te verbouwen daar dit te klein ia te weinig uitgangen heeft en de uitgangen die or zijn in verband staan met houten trappen zoodat bet personeel dat bjj soramigo uitvoeiingen een paar hondord man sterk is in geval van brand groot gevaar zou loepen Op den duur zal het er wel van moeten komen dat men op een ander terrein oen geheel nienwen schouwbrt g bonwt die beter aan de eischen van de veiligheid voldoet Do chef van het huis Bonaparte Victor Napoleon kan niet overkomen voor do begrafenis van zjjn tante Mathildc on ook prins Louis zal wel wegblijven Victor kan natuurlyk niet omdat hy niet op Fransch grondgebied komen mag liy laat zich uit Brussel vertegenwoordigen aan hot storfliuis te Parijs De begrafenis zal ook wel niot wachten op Ijouis die in Russischen krijgsdienst is en op het oogenblik te Tifli verlooft Verondersteld al dat de hangende moeiiykhoden mot Japan zyn verlof op dit tydstip niet in den weg staan dan zou liet toch nog vele dagen duren voor prins Louis te Parys kon zyn want van Tiflis naar Petersburg is een lange reis eenmaal in de woek oen sneltrein en die is er dan ook nog naar en dan van St Petersborg naar Parös Maar de zuster van het broederpaar prinses Laetitia hertogin van Aosta die te i uryn woont is aangekomen Ook de gewezen keizerin Eugenie hoeft het sterfhuis bezocht Een van de personen die in desteifkamer vertoefd heeft gedurende de eerste uren na tige oogen gade ffje bent wantrouwend zeide zij Je hebt iets dat je mij niet wil zeggen d it je hindert Als je geen geld hebt kunnen krijgen moeten wij nog maar wat geduld hebben I je weel wel dat ik ie liet heb dat ik je arm zonder iets altijd lief heb V Wat geef ik om rijkdom als ik u maar heb Heb ik u niet alles opgeofferd Zal ik u niet altijd en onder alle omstandigheden blijven liefhebben wat je ook mocht doen wat er ook gebeuren moge Ja ja dat weet ik mompelde Jean de Kermor halt voor zich hoen Sinds den dag waarop ik u mijn eer heb gegeven u mijn leven heb toegewijd ben ik u overal gevolgd Hebt ge mij met steeds naast u gezien moedig en fier altijd liefliebbend altijd vol toewijding vja dat s wjar ivWaarora twijfelt ge dan nu aan mij en loekt ge mij iets te verbergen Maar ik verberg je immers niets 1 Ja dat doet ge wel Anderen kunnen misschien niet zoo goed op je gezicht lezen maar mij kan in dat gezicht niets bedriegen De moordenaar haalde vrewelig zijn schouders op Waar ii het kind troeg hi toen nHier naast Hij slaapt al Houdt hij mij nog altijd voor zijn vader rZeker andera zou ik t wel gemerkt heben W9rdt vervifiiiLi