Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1904

4 Voor Cbemnipo is een Engelsche liraiser aangelioinen met troepen voor Socal aan boord De North Ihina Daily News deelt mede dat in China roet succes krachtige antiHussische propaganda gemaakt wordt deze galt waarscbgniyk van Japan nit Amerika De toestand in Uragaay is ernstig De telegrafische gemeenscliap is gestoord niemand m ig het land verlaten dan met goedvinden van de regeering De geheele troe peninacht is naar het binnenland gezonden De opstandelingen moeten steun krügeu van over de Ilra iliaanscho grens Naar nit New York geroeid wordt dreigen 50 10 staalwerkeis van de Carnegie Company met staking wegons korting op loon Geincnfcdp Hcriclifeli Men meldt uit AmBtcrdnm Op verzoek van den offlcier van justitie is een bewoonbaar vaartuig liggende in het Uosterdoü ontrniinil lie bewoonster heeft met hare U kinderen en den inboedel by iemand alhier intrek genomen De schipper is ter zake van laillisseinent en valhchheid in geschrifte gedetineerd Het vaartuig is in beslag genomen Db Delfttche politie heeft tor besch kking der justitie gesteld oen ö jarigen man die op Nienwjaarsnvond bg een alleuuwonenden T2 jarigon rann door insl ipiiig en verbreking van afsluiting een belangr ke som golds had gestolen De 72 jarige lag te bed toen de andoren zijn slag sloeg Men schrijft uit Delft Ter zake van het doen verrichten van arbeid door een kind van 11 jaar tegen een loan van 30 cent per week werd voor ecnlgen tjjd een z g patroon door den kantonriicliter veroordeeld tot f 1 5 boete of hechtenis De veroordecilde vroeg gratie Toen nu door de autoriteiten een onderzoek werd ingesteld met het doel na te gaan of er motieven aanwe zig waren die bjj de be oordeeling van hot gnalie vorzoek konden wegen werd in de werkplaats M den betrokkene opnieuw een jongen van elf jaar aangetroffen bezig met arbeiden Aan dezen jongen werd een loun uitgokicrd van S cent daags gl oen sinaasappel naar keu e Natuurlijk werd opnieuw tegen den onverbelerIgken exploitant van kjwleren geverbaliseerd en zeer zekor ziJn tluSts motieven gevonden welke bg do beoordeeling van bet gratieVdrzook gewicht in de schaal zullen leggen Nog enkel do grondslagen van hot voorportaal en een stukje Inndamont van den zgmnur aan de zgdo van do Vischstoeg moeten verdwijnen en do slooping van de oude Beurs te Amsterdam behoort dan tot het verledeno De aannemers zijn vol goeden moed daarmede Zaterdag over acht dagen gereed to zijn Hot terrein zon dus up den vaslgestelden tgd kunnen opgeleverd worden indien de vorst iliit lusschen beide ware gekomen Nu zal do voorraad steencn en l uin niet zgn opgeruimd omdat het vorkeer te water dooi het gs gestremd is pn men dientengevolge zoo goed als niet kan vervoeren Ook de ovorwolving van bot kanaal aan de ziido van het Damrak kan nu niet wolden onderhanden genomen omdat men mot dit weder niet kan metselen N V d D Hittardbcho raadsvergadering De biizondere verslaggever van do Limb Koer seint leder die bovenstaanden titel loest zal verwachten een verslag te lezen to krijgen van eene raadsvergadering Niels er van Kr was officieel aangekondigd dat er gistermorgen te 11 uur een raadsvergadering zou gehouden worden waarop te behandelen waren 2 punten nl 1 voordracht benoeming lid gezondheidscommissie en 2 huldeblijk aan H M de Koningin Moeder Wii bevonden ons prompt 11 uur in den corridor van t stadhuis en gingen de raadszaal binnen waar de raad reeds bijna voltallig bijeen zat Kensklaps stond de bnrgemoester evenwelop en riep ons toe Hoeren goor kint er vandaog neet bg zgn t is gein vergadering maar n bespreking Oeer moet dus mer weg goon De verslaggevers al We ziJn er echter zeer verbaasd over waarom dan ofUciccl een vergadering is aangekondigd Uit de agenda immers blgkt geenszins dat er kwoslio Is van een bespreking En al wus dat zoo waarom kon dio be spreking dan nief openbaar zi nP De Sittardsche raad houdt er wel zonderlinge manieren op na Vo eren jr de rec4tbank te Jliddelburg is gisbehaodeld de zaak tegen i A J U jaar werkster geboren te Middelbnrg wonende te Vliaaingen aan wie zooals vroeger werd gemeld wordt ten laste gelegd dat zij den 6en November 1903 te Vlissingen in hare woning uit eene portemonnaie van den Belgischen loods A van Hemelrijck mei het oogmerk van wederrechtelijke toeéigening beeft weggenomen e n bankbiljet van liX francs toebehooredde aan voornoemden van Hemelrijck althans aan een ander dan aan baar beklaagde De loods is men zal het zich herinneren in de woning der beklaagde bewusteloos gevonden en is daar van I onderdag tot Zaterdagavond geweest toen een inspecteur van politie hem vond De laods is toen naar het ziekenhois gebracht en daar den 13en November overleden De beklaagde bekende het baar ten laste gelegde Terwijl zij met den loods in haar kamer was is deze ongesteld geworden Eerst viel hg op een stoel en later op don grond Heklaagde heeft haar best gedaan om den man bg te brengen doch dat is haar niet gelukt Hij heeft haar nog vijf frank gegeven toon hü gevallen was Zy heeft nit de portemonnaie van bekl een bankbiljet van 100 francs gehaald De getuige Horrevoots wa toen zg dit deed in de kamer doi h deze heeft niet gezien dat beklaagde het geld nit de portemonnaie nam Van het geld heelt zg cenige goederen gekocht en een deel aan getuige geven Uit de bank bank van leeiiing te Vlissingen heeft zg voorts eenige panden gelost ook beeft zg van het gold haar huishuur betaald Zjj zag den man voor dronken aan niet wetende dat hg door oon beroerte was getroffen en hoeft toon hot lolt gepleegd De eisch tegen beklaagde is zes mianden gevangenisstraf N R Ct Een zeer merkwaardige beslissing In een Particuliere Correspondentie van hot Handelsblad nit licrlgn dd 4 dezer lezen wg het volgende Het Keicbsgericlit de Dnitsche Hooge Raad beeft dezer dagec een voor bankiers belangrgk vonnis gewezen Een apotheker had op raad var een bankier voor 22 0 K mark aandeden in een industrieele onderneming gekocht Later ging de onderneming oj de Aesch De apotheker klaagde daarop den bankier aan om scbadevergoedoring te verkrijgen Volgens zgn bewering had deze hem de onderneming als uiterst solide geschilderd Voor den tgd van tien jaren zouden 6 pCl dividend gegarandeerd zijn dit was gewaarborgd door een andere firma en door effecten als pand Maar later bleek dat die aridere firma in hooge mate ge interesseerd was bg de bewuste onderneming en dat de als pand gegeven etiecten bestonden nit aandeelen in dezelfde maatschappij 1 Het Landgericht te Keuion veroordeeldo daarop den bankier Deze ging in apjièl on kreeg weder ongelgk En nu besHste het Reiclisgericht in hoogste instantie dat de eerste rechter een juist vonnis gewezen had Ook i j vroegere gelegenheden heeft bet lioogsto gerechtshof reeds te kennen gegeven dat een bunkier die effecten aanbeveelt zich aan een strafbare handeling schuldig maakt wanneer hg iets van welks waarheid hg niet overtaigd ia voorstelt als zgn overtuiging ook indien hein niet bepaald de onwaarheid daarvan bekend is Men ziet daaruit dat bankiers hier te lande zeer voorzichtig moeten zgn bg bun adviezen tot aankoop van effecten In het onderhavige geval trouwens had de betreffende firma vrg roekeloos en onverantwoordelijk gehandeld Wanneer in ons land de bankiers eens niet meer onvoorzichtig roekeloos en onverantwoordelgk mochten handelen 1 Aangaande een eigenaardig gezichtsbedrog dat vooral op nevelachtige winterdagen schijnt voor te komen schrijft een lezer van de Zntphensche Courant n n dat blad Het schgnt dat de grgze nevel die op mooie winterdagen vaak voorkomt tegen de zon in gezion vergrootend werkt Meermalen bad ik de gelegenheid dit op te merken maar zoo sterk als Zondag zag ik het nog nooit Üuiten wandelend op een vrij langen rechten weg zag ik op een afstand van 5 ü 10 minnten gaans een man aankomen Deze leek zulk een Knak s zoon dat ik me afvroeg of de Berlgnsche reus Machnow soms nit de gijzeling ontsnapt was en hier in jelderland ronddwaalde Toen de man genaderd was bleek bg evenwel iemand te zgn van een grootte die zelfs nog beneden de middelmaat was Eenige oogenblikken later deed zich hetzelfde verscbynsel voor toen in de verte een vrouw naderde Hare gestalte leek die van een Brunbilde of een andere Walkfire nit den Germaanschen tgd Niettegenstaande de reeds opgedane ondervinding mg reden tot voorzichtigheid in bet pordeelen had verschaft twijfelde ik er ditmaal niet aan of de naderende was een vronw van bgzonder hooge statuur en naar verhouding breed Mgn ontnuchtering was dan ook niet gering toen I zg b j het naderen een jong meisje van volstrekt met buitengewone groolti bleek te zjjn Ditzelfde gebeurde mg dienzelfden mnrgen nog bg het schatten van de grootte van boomen buizen en molens Tronwens van een vooropgestelde schattingsneiging was geen sprake het verschgnsel was z66 opvallend dat men bet wel moest zien Het was of men rondwandelde in een land van reuzen met gebonwen en hoornen welker afmetingen in proportie waren van de bewoners Eén geval slechts wil ik nog vermelden Het was toen vlfbr mg nit den nevel een figuur opdook die ik hield voor een man zittend op een ouderwetschen hoogen tweewieier Dit voorhisiorische voertuig komt bier in de Oraafsehap nog wel enkele malen voor zoodat de veronderstelling niets ongerginds had Bg het nader komen bleek het evenwel een 14of 15 jarige jongen op een gewone flets te zgn Eigenaardig is het dat dit verschijnsel zich niet voordeed b j voorwerpen achter mg en dus gezien van de zon nf Het bleeke wiuterzonnetje schgnt dus bg dit gezichtsbedrog wel een rol te spelen Ken drama in de machinekamer Toen de werklieden eener qnininefabriek te Nogent surMarne op hun gewonen tgd om zes uur s morgens in do fabriek kwamen trollen zg in de Machinekamer een schouwspel aan dat hun de baren te berge deed igzen daar lag het lyk van een man met het hoofd in oen der fornuizen welke dag en nacht worden aangehouden Het heotd was geheel verbrand zoodat men het Igk niet herkende en meende dat een der nachtstokers Couture en Colombel een ongeink had gekregen Toon echter bleek dat beiden nog in leven waren vermoedde men aanstonds een misdaad en nam die twee mannen scherp in verhoor Colombel weigerde te antwoorden inaar Couture vertelde weldra de toedracht der zaak Het Igk zou zgn van een ontslagen werkman der fabriek Leon V iniiuclin die sedert werkloos was Omstreeks middernacht toen Colombel en Couture aan hun werk waren klom Vanguelin door een venster de machinekamer binnen en zeide hen dat hg stierf van kende zoodat hg vroeg zich hier wat te mogen warmen Dit stemden zg toe en gaven hem nog een glas rhum om zich te verkwikken Tegen 5 uur zeiden zg legen Vauijuelin dat hi nu moest heengaan maar deze wcigeide en wilde bigven lot do dag aanbrak Zg wjlden hem ten slotte met geweld verwgderen maar Vauquelin haalde een revolver uit zijn zak en schoot op Colombel die gewond werd Daarover werd Couture zoo woedend dat hg een zwarcn schroofsleutel opnam on Vauijuelin daarmee een slag op het hoofd toebracht met het gevol dat deze dood neerviel Couture Verschrikt over zyn daad wilde het Igk den verdwijnen door het in één der fornuizen te verbranden maar Colombel nam de vlucht waarop Couture trechtte het alleen te doen Hg slaagde er echter niet in het Igk door de opening van het fornuis te wringen en liet iiet ten slotte liggen zooals het gevonden werd Colombel bevestigde het verhaal van zgn kameraad en inderdaad is gebleken dat bg een schotwond aan het rechterbovenarm heelt I Il l i d i Amsterdam 5 Tanuari 1904 Als nionw ingekomen wgzigingen vanVraag en Aanbod in het Weekbl id van do Oommissiébank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen OEVRAAÖD Aand Bouwonderneming Willemspark f 450 Suikerfabriek Tjoekir 150 pCt Gew aand Drentsche Kanaal Mij 5 Aand Fransch Holl Oliefabrieken Calve Dellt 105 Algemeene Hypotheekbank 20 pCI en 10 pCt gestortgecombineerd 140 Amstel Hypotheekbank 50 Hollandsche Hypotheekbank 160 Holl Hypb 10 pCt gost 150 Intercommunale Hypb 95 Prei aand Oostersche Hypb 71 Aand Holland Gulf Stv My 30 Mg V Assnr Disconteering en Bel der Stad Rotterdam 175 Opr aand ütrechtsche Hypb f 330 AANGEBODEN Aand Ned Mjj v Zekerheidsst V Ambtenaren en Beambten volgestort 1 0 pCt Cultnur Mg Pondok Gedeh Bod Cultnnr Mg Waroe 100 pCt Billiton Mg Tweede Rnbriek f 1825 Deli Courant Serie A 85 pCt Amsterdamsche Exploitatie Mg Rembrandt Theater 35 Handel en Indnstrie Maatsch Curacao 120 Oblig Banmwollspinnerei Oermania 90 Aand Nederl fabr v Werktuigen en Spoorw Materieel Serie A 69 Oonda fabriek van Melkproducten 80 Mg Hartelust t eipl v e Hotel en aanhoorigbeden 100 Alg Hypb 20 pCt en 10 pCt gestort gecombineerd 145 HollHypb 20 pCt gest 170 Holl Hypb 10 pCt gest 155 Nederl Hypotheekb te Veendam 190 Pref aand Oostersche Hypb 74 Aand Holland Gnlf Stv Mg 55 Verschure en Co s AlgemBinnenl Scheepv Mg Bod Nederl Brand AssurantieMg de Salamander 45 pCt Amsterdam Londen Verzekering Mg Bod Opr aand Amsterdamsche Hypb f 7000 Javasche Cultuur Mg 30 Ned Amerik Stv Mg 66 Amsterdam 5 Januari 1904 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterlam zgn in do week geëindigd 5 Januari door lusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Administratiekantoor van Indischefondsen to den H iag 50 pCt Geldersche Credietvereen 178 3 pCt Oblig Bouw Maat schappg Scheveningen 80 Prei aand SuikcrIabr Poerwokerto 110 öew 35 Winstaand f 15 Aand Billiton Mg Tweede Rubriek 1835 Noord Nederlandscbe Beot wortelsuikerfabriek 75 pCI 4 pCt Oblig Biiumwollspinnerei Oermania 90 Aand Twentscho Stoombleekerg te Goor 70 Handel en Industrie Maat schappg Cnratao 120 Handelsvereeniging Holland Bombay met Winstaandeelen 32 Zuid Hollandsche Bloembollen Kweekery en Export My v h onder der Firma G van der Hoelf Co 29 4 p t Oblig Nederlandscbe Veem Leening 1898 89 Pref aand Oostersche Hypolhb 71 Aand Madoora Petroleum Exploratie Mg 25 Nieuwe aand Dedeinsvaartsche Stoomtramweg Mg 100 Aand Mg v issur Discnnteeringen Beleening der Ruttordam 10 pCt gestort 180 Binnenl Vaart Bisico Soc 20 pCt gestort 147 Mg tot expl van Waterleidingen in Nederland 78 3i Ct Oblig Prov Z Holland 99 3l p t Oblig Gemeente Assan 95 3J pCt Pandbrieven Hotterdamsche Hypotheekbank f 100 97 4 pCt Pandbrieven Stedelgke Hypotheekbank f 200 99 Stadsnieuws GOUDA 7 Januari 1904 Gisterenavond vergaderde do Commissie voor het huldebiyk aan H M de KoninginMoeder Medegedeeld werd dat op 22 en 23 Januari Militaire feesten zonden plaats hebben op 2 Februari een Concert gegeven door de drie hier ter stede bestaande Zangvereenigingen nl Arnold Spoel Arti et Eeligioni en Crescendo op 15 Februari Gymnastiek feesten dsor de vereenlgingen Excelsior en Gouda met de tooneelvereeniging D C G en op 15 Maart Orgelconcert in de St Janskerk waar waarscbgnlgk zullen optreden Mej Philippine de Bragn de heer A v an der Stap en een violist De gemeentenaren zullen worden verzocht op 22 Januari hunne woningen met de Ned vlag te versieren terwgl op een der Zondagen na dien datum door de voorzangers der verschillende kerkelgke gemeenden in de openbare godsdienstoefeningen zal worden herdacht het jnbilé terwgl dan tevens een schaalcolleci e zal worden gehouden De hoofdagent Rechercheur A J Roos alhier betrapte heden morgen op heeterdaad op de Markt eene zakkenrolster die een portemonnaie met geld rolde van eene jonge dame nit eene naburige plaats die onder de vele bezoekers de Markt alhier bezocht De zakkenrolster werd onmiddellijk aangehouden en overgebracht naar het politiebureau alwaar zg in bet bezit van de gestolen portemonnaie en het geld werd bevonden trouwens de Hoofdagent Recherchenr had zorg gedragen dat zij er zich niet van kon ontdoen Er zgn meerdere portemonnaies op haar bevonden In verband hiermede verzoekt de Commissaris van Politie te Goada in kennis te worden gesteld met vermiste portemonnaies Oaia de in beslag genomen portemonoaiea 8 er een van donker bruin leder met overslag en genden sluiting Aan den kap L W C G van der Garden h t 1 teruggekeerd van zgno detacheering bg de landmacht in W I Suriname is 2 maanden verlol verleend genoemde kapitein is bestemd voor het 9e regiment infanterie Aan de Raadsleden zgn de volgende ingegekomen stukken toegezonden iouda 29 December 1903 Den 27 Maart jl besloot de Raad by wgze van proef voor het houden van groentenveilingen de noodige ruimte op de Houtmansgracht beschikbaar te stellen Da proef mag geheel geslaagd heeten de veilingen hebben burgerrecht verkregen en hinder voor het verkeer of beschadiging van gemeentewerken werd niet opgemerkt Wg stollen den Raad mitsdien voor djfinitief te besluiten dat de noodige ruimte op de Hontmansgracbt kosteloos beschikbaar wordt gesteld voor het houden van veilingen van groenten en tainbouwvoortbreugselen Gouda 29 December 1903 Bg ons schrgven van 16 November jl No 99 gaven wy den Raad in overweging over te doen gaan tot de verbetering der Steynkade van den Zandweg tot de spoorbaan op den voet van zgn besluit van 19 April 1901 aangezien de eigenaren der langs dat weggedeelte gebouwde woningen zich by adres van den zeilden dag bereid verklaarden aan de bg dat besluit gestelde voorwaarden voor zoover de vervulling van hen alhing te voldoen en ook de eigenaar van het kol fiehuis do Kap mondeling de verzekering bad gegeven te zullen medewerken tot toepassing der voor de Steynkade voorgeschre ven rooiign mits de nienwe erlscheiding werd geplaatst zonder kosten voor hem Deze verzekering is gegeven aan onzen Voorzitter bg een hem op 12 November j l niet op zijn verzoek gebracht bezoek waarbg de bedoelde eigenaar inlichtingen vroeg over de toepasselgkheid te zgnen aanzien van eenige artikelen der Bouw en Woningverordening en hem is duideiyk geworden dat hy krachtens artikel 22 artikel 32 lilt t en artikel 21 dier verordening zou kunnen worden gedwongen tot het plaatsen van eene erlscheiding thans grootendeels niet aanwezig langs de Steynkade en wel in de vastgestelde rooiign en lot het verbeteren van bet dientengevolge bg dezen openbaren weg gevoegde weggedeelte komende een en ander alsdan geheel voor zgne rekening In oen aan den Ritad gericht en den 15 dezer in onze handen om te dienen van advies gesteld adres van 27 November jl komt de eigenaar van de Kap de heer A den Hertog niet alleen terug op de toezegging zgner medewerking maar ontkent hy zelfs deze medewerking te hebben toegezegd Ons College het behoeft geen betoog zou op grond van de aangehaalde bepalingen der Bonw en Woning verordening wegens het feitelijk ontbreken van een aan de Verordening voldoende scheiding tusschen den opeabaren weg en het open erf van de Kap den eigenaar kunnen gelasten in de rooiign eene scheiding op te richten waardoor de ter vervulling der bg het Raadsbesluit van 19 April 1901 voor het gemeentesnbsidie in de kosten der verbetering gestelde voorwaarde noodige verbreeding van den toegang dor Steynkade ig het ouvrgwillig toch tot stand gebracht zon worden Maar aangenomen mag worden dat de eigenaar aan onzen last niet zon voldoen en dan zou ons College van gemeentewege krachtens artikel 180 dor Gemeentewet of artikel 46 de Woningwet de scheiding enz kunnen laten maken op kosten van den eigenaar pe terugvordering der gedane uitgaven zal echter allicht langs den weg van rechten moeten geschieden en in dat geval voor de gemeente moeiIgkheden en kosten met zich brengen Ons College wenscht de gemeSnte daaraan niet bloot te stellen het belang dat de gemeente als zoodanig heeft in de verbetering en verlichting der Steynkade is slechts gering in hoofdzaak betreft het hier een belang van de eigenaren der voorbg de Kap langs de Steynkade gelegen woningen Wenschen zg te ontkomen aan de verplichting tot verlichting en onderhond van den hnn toebehoorenden weg door dezen na met flnancieelen steun der gemeente te zgn verbeterd aan haar in eigendom en onderbond over te dragen dan behooren ookzy naar het ons voorkomt te zorgen dat aan de voorwaarden bjj het Raadsbesluit van 19 April 1901 voor het verleenen van dien steun gesteld is of wordt voldaan en niet de gemeente Wjj hebben mitsdien de eer den Raad in overweging te geven ons vooretel van 16 Norember j l No 99 voorloopig buiten behandeling latende aan de heeren A Vingerling c s te doen weten dat op hnn adres van 16 November j l zal worden beslist loodra door hen is aangetoond dat aan alle voorwaarden bg het Raadsbesluit van 19 April 1901 gesteld zal orden voldaan Qondu 29 December 1903 Door den Heer J L van Egk alhier is bg nevensgaand adres van 16 December jl het verzoek gedaan om ter verfraaiing van de omgeving zgner woning en voor de Crabethstraat het ten Zuiden en ten Oosten lan s die woning gelogen gedeelte van het openbaar plantsoen voor zgne rekening in een tuin met paden en bloemen te mogen doen veranderen De adressant wenscht daartoe bedoeld plantsoengedee te dat eene oppervlakte beslaat van ongeveer 100 M voor den tgd van 30 jaren in erfpacht te hebben en het te verheelen mot zgn tuin waarvoor verplaatsing van het bestaande yzeren hek naar den rand der graszoden noodig zal zyn Het zg ons vergund U naar aanleiding daarvan mede te doelen dat tegen de inwilliging van het verzoek naar onze meening geen bezwaar bestaat indien de adressant bereid is de twee op den in erfpacht uittegeven grond staande boomen tegen billgken prgs over te nemen den grond vóór het sluiten van het erfpachtscontract door oenen land meter van het Kadaster te doen opmeten en zich te verbinden om den grond ten genoege van het Gemeentebestuur als tuin of plantsoen te onderhouden Wg hebben mitsdien de eer U voor te stellen te besluiten a te verklaren dat het ten Zuiden enten Oosten langs het perceel kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie H No 887 gelegen gedeelte plantsoen ter grootte van ongeveer 100 M deel uitmakende vnn hoi perceel kadastraal bekend gemeente Goudain Sectie H No 889 niet meer voor denopenbaren dienst bestemd is en b bedoeld plantsoen gedeelte ann donHeer J L van Eyk alhier voor den tgd van 30 jaren in erfpacht uit te geven tegen betaling van oen jaarlgkscbe pacht of canouvan f 0 15 per M onder voorwaarde datde twee op dat gedeelte staande opganiidoboomen door den erfjiachtor worden overgenomen legen betaling aan de Genioentevan f 5 voor lederen boom dat do in erfpacht tilt te geven grond vóór hot sluiten vanhet erfpaclilscontract voor zgne rekening door eenen landraeter v n hot K idastui wor de opgemeten en dat de grond godin oinio den pachtiyd ton genoegen van hot liemeenlebestuuj als tuin of plantsoen woulo onderhouden Te Haastrecht is gisteren hot amateurs kampioenschap van Zuid HoIland verreden Aan de wedslrgden werd deelgonoinen door B Bezemer v in llelinond E A Banning van Edam k J Viedonburg van Woerden J K Onnen van Gouda I M rls van Tilburg A Steenstra van iorinchem L J Hnlleman van Gouda M Zwart van Amsterdam en Job Leistekow van Overveen De uitslag was 500 meter 1 Bezemer in 59 sec 2 M Zwart in 1 min 2 sec 1500 meter 1 Bezemer in 3 min 7 sec 2 Banning in 3 min 8 sec 3000 meter 1 Bezemer in 6 min 21 j sec 2 Banning in O min 35 sec De heer Bezemer heeft dus het kampioenschap gewonnen Van de gisteren te Bergambacht gebonden bardrgderg is jie uitslag I E J Ter Molen van Zwolle 2 S Schilstra van Akkrnm 3 L Verkaik van Haastrecht Stolwijk De beide ijsclubs in deze gemeente hebben het gsseizoen geopend met 2 liardrgdergen voor mannen nl jl Maandag de gsclub t Beiersche en Dinsdog do ijsclub Stolwgk Aan de eerste uardrgdory namen 16 rgders deel met den volgenden uitslag prgs f 20 A de Jong van Onder kerk a d IJssal Ie premie f 10 S Winia van Vollega Fr en 2e premie f 5 M v d Starre te Gonderak Aan de Dinsdag 6 Jan te Stolwyk gehouden hardrijdery namen 8 personen deel prgs f 2 5 J Smits van Strg en Ie premie 1 10 C de Vries en 2e premie I 5 D Zuidervliet beiden van Stolwgk 3e premie 12 50 C V d Straaten van Bergambacht NIEDVE NEDERLANDSCHE OPERA MIGJSON Voor een vrg goed bezette zaal gaf de N Ned Opera gisterenavond eene wel geslaagde uitvoering van de Mignon De billgke entrééprgs had wel eene uitverkochte zaal verdiend Een woord van waardeeriog aan den pachter der Sociëteit Ons Genoegen die het Gondsche publiek in de gelegenheid stelt nog al eens iets goeds te hooren is hier zeker op zgn plaats Al waren t niet allen de eerste krachten die in deze Voorstelling meewerkten zoo kunnen we niet anders dan veel goeds zeggen van de personen die in deze zoo gewilde Ojera een rol hadden te vervullen De Ouverture werd al dadeiyk met applaus begroet Het ia bewonderenswaard te zien met hoeveel vuur de dirigent de beer Kwast alles leidt en oanwkenrig alle bijzonderheden voor t orchest zoowel als voor de zangeressen en zangers aangeeft Hier en daar heeft men enkele doelen gecoupeerd wnt misschien in veibnnd met het tooneel enz noodig geweest zal zgn De hoofdrol Mignon werd dooi Mej Wibbels met veel talent gespeeld en gezongen Zg beschikt over vele goede eigenschappen en heeft dan ook haar succes verdiend Ofschoon Mevrouw Coini Francisca in t begin dezer weck volgens de couranten in Amsterdam door verkoudheid niet zoo gedisponeerd wns mochten we vooral in t laatste gedeelte haar schoon geluid meer in volheid genieten In den beginne lieeft ze zich waarscbgnlgk nog iets moeten sparen Ze werd ook hartelgk toegejuicht De Heer Schulze is oen sympathiek zanger die ook in zyn optreden getoond heeft berekend te zyn voor de taak die hom was opgedragen In do duetten met Mej Wibbels was hg zeer goed Lothario de beer Maal speelde en zong verdienstelgk Een woord van hulde voor t arti tiek spel vnn den beer Coini Wat was hg geestig in zgn zeggen en wnt beweegt hg zich gomakkelgk hg is in alle opzichten een fijn acteur Jarno de beer Kapper hadden we gaarne nog meer gehoerd hg heeft een mooi basgeluid Het koor was niet groot maar goed Het is te begrgpeii lUit hot oreiiest in deze zaal nu en dan wat te sterk klonk Over t geheel mag men tevreden zgn WO waardeereii hot ton zeerste dut we in onze stad ook eens kennis gemaakt hebben met do Nieuwe Nod Opera die hare taak ernstig opvat en over goodo krnéhton te bcschikkou heelt 374 Staats loterij 4o Klasso Trekking van llondoidiig 7 1an Nu 84 f 1000 8971 I 400 f 65 12472 12526 127 56 IptU 13035 13141 13296 13726 44 14377 15097 15147 15313 1 57 0 rrg on van 144 Vi 7ti 7 7 20 1 2444 21 42 69 2754 2809 31 42 3472 3744 41 5 i 18615 19304 51 49697 19700 97 19939 20068 20202 75 20362 20412 20700 20952 4684 92 9 1 4765 5448 5515 5884 6270 6588 6 J74 6847 6921 35 1044 15828 16179 16214 16 30 17393 17150 17562 17759 17862 18034 181 55 18201 18340 18410 7104 9148 12 9627 68 42 7226 63 7300 l 07 i 22 1 I33 7 587 10634 840 11092 93 11510 9052 15 64 11892 77 12158 79 12217 9111 22 MARKTBERICHTEN Gou la 7 Jan 1904 GRAVEN Alleen voor dadelijke belioelle ifr l een en ander gekocht Kr IS hiervan echter moeilijk noteering te ffeven VsEMARKi Melkvee w iiiig aanvoer handel matig prijzen reii Vette varkens goetL aanvoer handel matig 17 e 18I 1 ct per half K 11 Biggen voor Engeland goede aanvoer handel ilanw 15 a 16 ct per hiif K C Magere Biggen weinig aanvoer handel tliuw ii l er week Vclte Sclia en goede aanvoer handel vlug i6a 21 Lammeren geen aanvoel handel matig a per hall Kilo Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlug ƒ 8 i 12 Graskalveren red aanvoer handel geen 1 b ükkalveren 10 A j6 Kaas aangevoerd iH partijen lianilel kalm ie kwal 25 a 26 50 2de kwal 22 ii 24 waardere Voordliollanache Boter weinig aanvoer liandel vlug Goeboter 1 30 a 1 40 Weiboter 1 10 i ƒ 1 20 PAUAPLUIES Tn HANDSCHOEITEIT VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA TelelHinon Ito SI BEUES VAN EOTTSRDAM WOENSDAG 6 JANUARI L K H K StaaUUe7itmen Potii Obligatien Schatkist 1844 4 91 PoBTUOiL Obligatien Tabaksmonopolieleening Fr 2500 5000 4 97 Rüst i iin Certificaten Inscbrg ving 5e Serie 1854 5 110 Sekvib Obligatieleening 1895 4 70 AztE Japan Obligatien 1899 4 76 76 ProvinciaU en Stedelijke Leeningen Rotterdam Obligatien 1000 18981903 3 97 Ht potliteh BanhmPandb Balaafsche Hypb 4 99V Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheokbrielbank 4 99 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Hollandsche Hyjib 4 99 Pandb Mg voor Hyp Cred in Ned 4 100 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Pandb Noord Ned Hypb 4 99 Pniidb Oranje Nassau Hypb 4 99 Pandb Overgselsche Hypb 4 99 Pandb Rottcrd Hypb 4 101 Pandb Rolterd Hypb 3i 97 Pandb Rgnlandscho Hypb 4 99 Pnndb Standaard Hypb 4 100 Pandb Hlichlsche Hypb 4 100 Paudb Vlg Groninger Scheeps Hypotlieokb 4 100 Pandb Westlaiidsche Hyjib 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Scheepma t Maataehn pijen Obligatien Hndig en Veder a Stv Mg 5 97 Aandeelen Nederlandsch Amer Stv My 97 Obligatien Stv Mg Leonora 5 90 Diversen Obligatien My tot Expl Laan van Meordorvoort 1902 4 98 scbo Handelsvennoolsehap 87 Nuouu VuERiKA ert van aand 11 l nited States Stoel 11 Spoorioei leenini en Nederunh Gest Obligatien NoordBrabant Boxtel Wezel 1875 80 88 OPItUIIHii G PELTERIJEN 11 lAPONSTOFFKX vvoidiii tot zeci liifj c prij cn OlMiKlUIMI i SAM80JI1 BurgerlUkeStand GEBOREN 3 Jan Isidore Anton ondcrs A I Gazan en A Mogendorfl 4 Jan Willem Manuel ouders G IJjielaar on A M Kromme 5 Eminorensiana Antonla oad rs M Bunnik on A Borst Jacobos Johaiinos ouders C J van Velzen en C Roarings 6 Gerardns ouders G Hrenkman en C L Holthuyzen 7 Petrus Johannes ouders II 1 Jacobs en M J Rullols OVERLEDEN 5 Jan N Scholten 15 m W Kolder 37 j G L Tuiloo 3 w 6 N van Jer Linden 62 j GEHUWD 6 Jan I M Roens en W Hirschel p Broer en H Brem S van Rgn ert G J Steenwinkel ReeutrUk GEBOREN Franciscus Johannes ouders E van Muurs en M Groenendgk OVERLEDEN A Sloulbart 2 m GEHUWD A Nobel en A Blonk i Vi RTE TIi iN Den 3 lanuuri 1904 overleed te Arnhem onze geliefde Broeder en Zwager de WelEcrwaarde Heer i m LÜÜIS F0RTU1J ÜROÖGLEEVEH Eraeritus Predikant in den ouderdom van byna 62 jaren Wed Mr J FORÏUIJN DKOOGLEEVER ViS Hi lPE N Nijvieijen G C FORÏUIJN DBOOGLEEVER L FORTUIJN DRÜOGLEEVER DE Jo VU Gouda J G e FORTUDN DRODGLEEVER D P FORTUIJN DBOOGLEEVERWatburki s JloUerdam W J A FORTUIJN DROOGLEEVER IVijmef en Dr A VIN IJSENDIJK brengt zyn dank aan allen die hem hun nieuwjaarwonscben deden toekomen en biedt wederkeerig hun ziJn beste wenschen aan Myn dank aan allen voor de belangstelling betoond by de intrede van hot nieuwe jaar C P W DE8SING