Goudsche Courant, zaterdag 9 januari 1904

V SANGIIINÜSE Zuivor plantaardig afdoend middel tegen bloodarmoode erizenuwawakto De SiiiiKtiinosp IS en liLIJKT luit beste miildül tegen bloiMijirmoedr zemiw wükto en aldie kwalen die daarmi de smncnhiinfïeii of daaruit vooitkomen 9M Liibtcloo lieid algciiicone zwakte zerniwhoofdiign migtaino tïibrük aan eetlust voortdurcndemaagpynen neiging totbraken overHpanningjShiiM loüslieiiji vermoeidlieid gechtelyke en lictiainelijke en lictianifluki uitpiuttn woid i SINEL en AFÜOENDK overwonnen iIoüv SAlNdl TNOSi Daardoor heeft de Sanguinüse zich zoo snel een plaats vorüverd in Ncdcrlanii on daarbuiten under geneuabuercii on i liet publiek en de kring der daiikbaie gebruikerH breidt zich nog steeds uit Z K N U W Z W A Kr K Na bet gebruik van zoor vele geneesmiddelen waarbg zij geen baat vond was bet Uwe 8ftn tttnotit die niyno docbtor geiie ing bracht voor liare zwakke in verstoorde zenuwen Zoodra zg Jw middel gebruikte gevoelde zij zicb gezonder en sterker Indien U wilt kunt 1 deze verklaring publiceoren Winsohotcn Nov 03 K KUIPER In de moeste gevallen is twoemual per dag een eetlepel van 1 gram voldoende dan duurt een flacon tien dagen en kost de bebandeliiig slechts 12 1 cti per dag dat Is f oedkooiier ihin eenig ander deryclljl middel rijs per 11 f l W 6 tl f 8 12 11 f l i Te Gouda bjj WOLEK o Westhaven KOLONIALE WERVING HANFJC ELI 200 by het aangaan van eeno vrgwillige verbintenis voor Zm fareii en voor Ingelyfdeii by de Nationale Militie met oHliepaald lei lof of In meiheHiken dienst bg het aangaan van eene verbintenis om Twee Jaren gedetacheerd te worden naarOO ST INDlPi Aanbrt ng gfld Twiiitiff Julden Men melde zich aan Vrljwllllafriien WUtlejjllchtlyeii met onheiiaald verlof i i den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwyk ot by een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten Mllltleplirhtlyen onder de Wnpone bij hun onmiddeiyken Chef worden aangenomen door hef t4lv rtciitl Biireaii van A BKIi KMAIV mm de matrozen aan de reeders bon eiaclien voorgelegd met do boodschap dat zü a s Maandag zonden gaan staken als die eibcben niet werden ingewilligd De uitzetting van Millerand nit de Fransclie aocialislische parlg d w z uit do Federation socialiste de la Seim Woensdag reeds gemeld is een te eclatant feit en in de wüze waarop het zich afspeelt te zonderling om er niet net een enkel woord op terug te komen Deze afgevaardigde aan wiens naam zich hoügloopende twistpunten in den boezem dor uiter ste linkerzijde vastknoopen die zelf ï internationale afmetingen hebben aangeno men was zooals men zich herinneren zal belast met een portefeuille in het Ministerie WaldeckRousseau Daarover is reeds veel te doen geweest dat was do luaeslio Millorand de botsing tusschen do meer gematig de richting die aan voor de arbeider zegen 1 ryke liervoriningen mede wilde werken en i den intransigcnten uilersten vleugel Diezelfde botsing heeft men in Dnitscliland ge1 had waar de revisionisten Millcrnnds geestverwanten tot op zekere b ingte te Dresden zoo ongenadig zün gekastijd De pilstooting van Millerand uit het partyverltand waarin zün verkiezingscomité dat zicli met liaar afgevaardigde solidair verklaard heeft hem vergezelt geschiedde omdat hg heeft gestemd tegen het voorstelilubbard dat Frankryk het initiatief tot ontwapening zon nemen Millerand wis do eenige socialist die hiertegen stemde Millerand is ook do eenige socialist die het gemakkelek en dankbaar werk der vinnige critlok tjjdeiyk heeft verwisseld net de ondankbare regeeringstaak Iiy kent door ondervinding den onvermydeiyken afstand iHsschen do consequent opgezette en uitgewerkte theorie en de praktgk met baar olscltcn van eiken dag Amerika verbiedt in Sai Domingo den troepen of den opstandelingen alle gevochten in de buurt van Amerikaansche eigendümmeii zoo dit verbod wordt overtreden zullen Amcrikaansehe troepen tnsschen beiden komen terwyr eveneens verboden is den buitenlnndscben handel te belemmeren en nog een Amerikaansch eskader naar San Domingo zal worden gezondenMet dit programma gaat president Roosevelt veel verder dan een zgner voorgangers Do onderhandelingen tussohen de schcepvaartmoatschappyen on de stakende zeelieden in Spanje zyn afgebroken Geen enkel schip heeft de haven verlaten Het conflict neemt ernstiger verhoudingen aan Do zoelieden te Cadiz Aquilaf Alicantv en andere havens hebben zich met de stakers solidair verklaard Thans zgn 27 schepen zonder bemanning 800 zeelieden hebbon don arbeid neergelegd Veivspreide BcrichU ii KlliSKRIJK De begrafenis van prinses Mathildo Bonaparte heeft gisteren te Saint Gratien plaats gehad alleen in tegenwoordigheid van de familie Keizer Wilhelm had den Duitschen gezant te Pargs prins Uadolin opgedragen een krans op de kist te leggen De instructie togen do vier gearresteerde m daarna weer op vrge voeten gestelde secretarissen van de Arbeidsbeurs te Parya wordt vooitgezot Gistonnorgen zgn in tal van drukkergen huiszoekingen gedaan on werd beslag gelogd op diverse stukkonHet parket l e Reims hooft een onderzoek ingesteld tegen verscheidene leden van een revolutionnairo partg die onder do militairen anarchistische geschriften verspreidden Te Marseille hebben de arbeiders en arbeidsters in do lucifersfabrieken ontevreden wegens vermindering van personeel het work er bg neergelegd Zg kwamen in de Arbeidsbeurs byeen om te bespreken wat zg doen moeten om de werkgevers Ie dwingen de ontslagen arbeiders weer aan te neii CH DUITSCIII AKD Zietscb hooldrodaeteur van een socialis tisch blad is wegens majesteitsschennis veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf Zlolsch had do opmerking gemaakt dat de keizer f 2 000 por dag krggt alleen om zgn bandteekening onder een paar offloieela stukken te plaatsen SPiNJK De campagne van de liberale Spaanscho pors tegon de benoeming van Mozaledas lot bi scllOp van Valencia neemt telkens grooteren omvang aan In een dezer dagen gehouden vergadering van republikeinen werd besloten Zondag a s groote protestmeetings in alle grootere plaatsen te orgnnisceren Te Madrid alleeu zullen tien dergeiyke ver gaderingen plaats bebben Te Valencia heerscbt groote opgewondenheid AllKSIlU Üit Montevideo wordt gemeld dat de toestand in Uruguay hoogst ernstig is De regberiogsorganen nemen tegenover de nationalisten een uitdagende houding aan een onbeduidende aanleiding i as nog slechts noo ig om den staat van beleg over de gehcole republiek af te kondigen Wanneer de pationaüstische party den strgd wil aanbinden dan zal een bloedige burgeroorlog het gevolg zgn Ofschoon bet geheele land den vrede wil neemt de rogeering een weinig geinststellende bonding aan Zg had daarvoor geen ongunstiger oogenblik kunnen uitkiezen daar de landbouwers nu genoodzaakt zgn de velden te verlaten en den oogst in den steek te Inton omdat de regeering vgf duizend man van de nationale garde onder de wapens heeft geroepen De haven is voor vertrekkende reizigers gesloten en de censuur op de iukomeude en vertrekkende telegrammen zeer ge tr g BINNENLAND Men fchrgft uit Westbroek en Achttienhoven aan de Iltrechtsche Courant Nieuwjaar dag bracht in deze geineeateii de zeer treurige tgdirig dat niet was voldaan aan t verlangen van de overgroote meerderbeid der inwoners en dat de door hen gewensclite man met benoenid was tot burgemeester De heer I Vink vroeger imbtenaar ter secretarie alhier thfins socretaria der gezondbeid corami sie Ie Loenen a d Veclil was be noeirtd lol hoofd dezer gemeenten Ontzaglyk veel moeite was gedaan om dazen heer Vink niet te doen benoemen daar hg volstrekt niet werd begeerd Tweemaal waren do vier wethouders op andidntie geweest bg den Commissaris der KoninginDe eerste maal om Z Exc te zeggen dat de liccr V die werd aanbevolen door onzen vi oegeren burgemeester den heer De Waal Malefjjt hier door de moesten niet wetd begeerd en Z Exc te verzoeken dit aan den Minister te melden De tweede maal om Z Exc te vragen oin den persoon hunner keuze aan te bevelen bg den Minister De wethouders gingen ook tweemaal ter andiéiitie by den Minister De eerste maal was bet hun te laat bekend gewoiden dat er gcen fludiëntie zou zün on spraken zy dr Kuyper zelvèn wel niet doch wol een der hoogste arabteiiaren van t Ministerie die beloofde hun vorzook aan den Minister over te brengen en het request dat zg bg zich badden te overhandigen De tweede maal wilde do Minister hen niet ontvangen Door de wothoudcrs word nog ten ovorvloe do een eerbiedig verzoek gericht tot Hare Majesteit de Koningin om den heer V niet te benoemen De redenen waarop dat verzoek steunde werden daarin te kennen gegeven als ook de nioening dat het niet zon zyn in t waarachtig belang der gemeente zoo de beer V hior burgemeester werd Alles vergeefs I De beer V ward toch benoemd Kn aan wien is dit te wyton f Alleen aan den groeten invloed dien de heer De Waal Malefgt heeft bg den Ministor Zoo raeont men hier De MiiiLster heeft in ieder geval niet go luisterd naar het verlangen dezer gemeenten Gisteravond is in druk versclienen het wetsontwerp houdende bepalingen ter bescherming van den arbeid In dat ontwerp zyn voorschriften opgenomen ontleend aan do bestaande Arbeidswet veelal gewgzigd betzy naar vorm hetzgiiaur inbond De boofdinhond van de Veiligheidswet is mede niet ongewyzigd overgenomen Naast deze twee groepen zgn do algemeene maatregelen van bestuur uitgevaardigd kiachtens de biorboven genoemde w tten herzien en zooveel noodig aangevuld in het ontwerp opgenomen voor zoover zg daarvoor vatbaar waren Door het overnemen van den hootdinhoud der Veillghoidswet komen in het ontwerp voorschriften voor die mannen werkjaani in fabrieken en werkplaatsen beveiligen Daarnaast zgn intusscben regelen gesteld met do betrekking tot den arbeidsduur van mannen die in fabrieken of werkplaatsen met abnormaal schadegovaar werkzaam zgn Voorschriften yn in het ontwerp opgenomen ter beveiliging van hen die werkzaam zyn by bet laden of het lossen van schepen In het ontwerp komen bepalingen vooi ter bescherming van personen die in dienst zgn van sommige oponbare middelen van vervoer Het personeel werkzaam bfj spoor of tramwegen waarvoor reeds voorschriften bestaan omtrent diensten rusttgden valt buiten het ontwerp terwgl dit zich bepaalt tot het vervoer met rgtiügen en wagens die geregeld I langs een bepaalden weg de personen vervoeren die zich daartoe aanmelden Tweeërlei is voorts in bet ontwerp bepaald ten aanzien van personeel hetwelk in winkels werkzaam is In de eerste plaats wordt voorgeschreven dat aan hot bedienend personeel gelegenheid om te zitten moet worden verschaft Daarnaast zgn voorschriften opgenomen met betrekking tot den werktgd van jongens meisjes en vrouwen die ineen winkel werkzaam zjjn Eindelyk is de mogelgkheid geopend dat ook ten aanzien van mannen bepalingen van soortgelgke strekkiig knnneu worden vastgesteld In hoofdstuk II zgn bepalingen opgenomenter eerste invoering van een leerlingenstelsel Het eerste nummer is verschenen van Het Volksweekblad geïllustreerd orgaan van de Vereeniging Arbeidersbclang te Amsterdam on er redactie van den heer J Schaap Biykens een inleidend woord aan de arbeiders van Nederland is in hoofdzaak liet streven van het blad er op gericht Om door meerdere ontwikkeling de arbeiders in staat te stellen de inrichting van het leven de inrichting van den Staat en van de geheole samenleving meer dan tot heden by de meesten banner het geval is van verschillende kanten te bekgken Wg willen verandering brengen in het feit dat vele ai beidors óf in het geheel geen voorlichting ontvangen óf voortdurend een eenzgdi 2 e partgdige voorlichting krygen welke er op gericat is hen te scheiden van het geheel te scheiden van de andere deolen der samenleving Veor het geven van die veelzydige voorlichting hebben verschillende mannen op allerlei gebied en van allerlei richting reeds hon medewerkin j aan ons toezegd Gemengde Berichten Uit Rlioon meldt men De mine van den ontzettenden brand van Zondagavond trekt nog voortdurend vele bezoekers van elders Met het opruimen der cadavers van de verbrande paarden en rundoren is een begin gemaakt De wgze van ligging der Igken van de dieren op en 0 er elkander verwyderd van de plaats waar ze op stal stonden getuigt van eon eilcndigen amartelyken doodsstrgd zy doet niet denken aan snel stikken doch aan levend verbranden Wegens lage asaurantie lydt de beer Barendregt eeno achade van minatena f 16 I 18 000 23 arbeiders uit do vlassery de kostwinners van ruim CO vrouwen en kinderen zyn door dezen brand in t hartje van den winter broodeloos geworden Bg dien brand was van allerlei slag Enkelen ontzagen zich niet om uit fH geblaakte cadavers stukken te sngden en het nog warmo vleesch te verorberen De politie wist de eenden uit handen der dieven te houden hoewel het slot van het eendonhok reeds verbroken was Eene poging om enkele varkens over bet gs weg te voeren is eveneens vergdeld De oorzaak van den brand P Cherohez la femme Uit zeer vertrouwbare bron kan gemeld worden dat de verdachte brand tichter eon jongen van circa 19 jaar bekend heeft den brand gesticht te hebben om en hertje te kunnen vrgen met het meisje waar ie zoo n zin in had Zg zou immers livenals zoovele auderen ook naar den biand komen kyken en daarvan wenachte bg omdat hem daartoe alle andere gelegenheid belet werd bare ouders waren met de verkeering niet ingenomen gebruik te maken Uit Eygelshoven schreef men gisteren lan de Limb Koer omtrent de gepleegde misdaad nog bet volgende De zoo vreeselgk gewonde man is niet overleden bg de ovei renging naar het Maria i ilfhospitaal te Aken Gisteren was hy T og in leven ofschoon do dokters zyn toestand als hoogst gevaarlgk badden geacht Deze man was een Belg Waal die pas veertien dagen hieï dichtbg te Nivolstein Prnissen aan het werk was Naar men zegt zouden niet oen maar nog drie andere personen steken gekregen hebben on een zou door een revolverschot geraakt zgn Hot ia dua waarlgk boestachtig toegegaan Zooals gewoonlijk is deze gruweldaad weer s avonds laat gebeurd nadat in de herberg de aanleiding was ontstaan De snoode daad is volbracht op Kerkrader gebied terwgl hot café waar de woordenwisseling plaats had in de gemeente Eygelshoven ligt De drie daders wairvan een gehuwd is zgn van Haanrado Kerkrade het zgn twee broers P en nog een zekere P van K Gisteren voormiddag zgn ze alle drie Invaar geboeid naar Maastricht overgebracht Bnrgeqieeslor Da Mot te Brussel zond den Minister van Oorlog een briefje dat raak was Hg deelde Z Exc mede dat vele soldaten die door den Minister naar huis gezonI den werden lich bg hem hebben aangemeld om ondersteuning uit I fonds voor werkloozen Alvorens bun aanvragen te onderzoeken wilde hg van den Minister echter weten of er bg zgn Departement geen kas ia om in zulke gevallen hulp te verleenen In dat geval ZOD hg Z Sxc onmiddellgk de ahnvragen om onderstand toezenden Vyfduizend arbeiders der Carnegiemaat schappy zoo wordt uit New York bericht dreigen met werkstaking wegeps vermindering van de loonen En Carnegie schonk in het afgeloopen jaar 52 millioenen weg voor vredespaleizen enz Sedert het in werking treden van den opiumregie is zoo schrgft een correspondent aan de Loc ook in Djokja bet aantal werkzoekende Chineezen niet honderden vermeerderd en nu de aldeeling KoelonProgo wat voor de tookomst belooft dienden fluks eenige Chineezen van Djokja aan den resident een verzoekschrift in ora zich als handelaar op de afdeelingshuofdplaa s Wates te mogen vestigen Met uitzondering van die Chineezen die in verbinding staan met een invloedryko handelinaalschappg in zekere kuststad onlvingen allen een afwgzende brschikking Daardoor heeft dus die toch reed s zooveel te zeggen hebbende handelmaatschappy te Wates het monopolie verkregen in den rgst en petroleumliandel Dat deze onbegrgpelgke begunstiging by nitnemendheid van genoemde maatschappy kwaad bloed zet laat zich natuurlijk zeer goed begrgpen Daar dit raonopolio bovendien van invloed is op do door de bevolking van Wates en omstreken nu te betalen ryalpryzen laat zich gemakkelgk denken een paar soliede concnrrenton te Wates en de marktpryzen van rgst eu petroleum zullen daar onmiddellgk dalen tol stadsprgzen terwgl de bevolking ook meer voor hiiar te verkoopen producten zal maken Hoe men do zaak ook keert of wendt tis alweer de bruine broeder die het gelag betaalt van die raonopoliegeschiedenis zegt de berichtgever De Deli Ct vernam uit Kutaradj i van 12 December liet bendehoofd toekoe Oebe van Sanialangn heeft zich met 4 pangliman eu 20 andore volgelingen onderworpen Voorloopig werden in eleverd zes karabgnen model 95 de re st der volgelingen en geweren volgen Het Cnnisins huis te Ngmegen wordt gedeellelgk afgebroken en vervangen door een hotel café restaurnnt Maar de nieuwe gevel is ontworpen in ond Hoilandschen tyl uit den tgd toen Canisius leefde en zal worden opgetrokken ter hoogte van 20 M in baken zandsteenDe traditioneele topgevel moet met het oog op de bepalingen der politieverorde ning echter achterwege blijven zegt de Nym Ct Te Gwithian by Haylein Cornwallis heoft een ernstige ontploffing plaats gehad in de Nationale Fabrieken van Ontplofbare Stoffen De geheele streek werd in een zwaren rook gehold zooals die bg ontplofflngen van dyna miet of cordiet ontstaat Ta St Ives een afstand van bgna 5 KM verwijderd zyn er vele gesprongen Er zgn vier dooden on een groot aantal gekwetsten waarvan een twaalftal levensgevaarlgk zyn gewond De ontploffiag had plaats in de afdeeling der nitroglycnrine mSngsels De slag als van een aardschok werd in geheel westeigk Cornwallll gevoeld De paniek was ontzettend Men dacht natnurlgk dat het getal slachtoffera onder do 600 ar beidera bg dozgnen zon zgn te tellen en vrouwen en kinderen snelden dan ook in doodsangst uit het dorp naar de fabriek Dit bleek echter gelukkig Onjuist De correspondent van de N R Ot eint Het Soerabajaach Handelablad ontving een telegram uit Bandjerraasiii meldende dat de Barito aangekomen wasmetAraat en den kleinzoon van den pretendont suHan De pretendentsultan weigert te komen zonder een gewapende geleide van 150 man Het blad toekent hierby aan In het begin van December hebben we reeds een telegram van onzen correspondent te Batavia medegedeeld inhoudende dat de Re geering de onderwerping van de pegoestian saltanspartij in Bandjermeain op de aangeboden voorwaarden aanvaardde inclusief de vestiging van den pretendent sultan Qoesti Mohamad Seman te Martapoera en dat Mt stoomschip Flores naar Poeroek Tjahoe ging om den pretendent sultan at te halen Uit een schrgven in het Soer Hbld bleek dat de regeering geëischt heeft dat de pre tendentsultan naar Bandjormasin zon meekomen en dat dit nog bg dezen een pnnt van overweging uitmaakte üit ons telegram van heden blykt nn dat Wel Goesti tmï de sehoonzoon van den pretendent sultan met diens kleinzoon te Bandjormasin is aangekomen met de Barito een rivierraderstoomboot van de gonvernementamarine gestationeerd in de Z en O afdeeling van Borneo maar dat de pretendent sultan alleen met gewapend geleide wil komen In het genoemde schrgven in het Soer Hbld lezen wy nog bet volgende Komt hg de pretendent sultan niet mede naar beneden dan is de vrede nog niet geteekend en zullen de vyandeli kheden onvoorwaardelyk worden hervat Laat ons echter haasten hierbg te voegen dat die v yandelijkheden van onzen kant niet Op denzelfden voet dis lot heden het geval is geweest zullen worden voortgezet maar dat geb nik zal worden gemaakt van inlandsche hulptroepen dit ia iets dat vaststaat uit welke elementen echter die hulptroepen zullen bestaan en welk inlandsch vorst ze ons zal leveren is ons nog niel bekend Laten we echter hopen dat men onmiddelliik de handen in elkaar heeft geslagen om hierin zekerheid te verkrggen opdat wy onverwijld den stryd kunnen aanvangen wanneer wy daartae genoodzaakt mochten zyn Maandag ia een jong ingenieur door electriciteit gedood Hg was aangesteld by een centrale die de kracht van den bergstroom de Dore in Puy de Dome aan di geheele streek levert met name aan de stad Thiers Des avonds bleek dat een atroem van hooge spanning verdwaald was in de telephoonleiding van 20 kilometers tnsschen de fabriek en de stad De ingenieur stelde een onderzoek in en stootte toen tegen een ooden ketel welke daardoor in aanraking kwam met de draadleiding De stroom van 10 000 volts ging door bet lichaam van den ingenieur die nog een paar stappen voortliep eenige onverstaanbare woorden sprak en toen neerviel Te vergeefs trachtte de spoedig ontboden geneesheeren de levensgeesten op te wekken o a door kunstmatige inademing toevoer van zuurstof enz Na twee nren vergeefscbe moeite moesten zg verklaren dat de dood was ingetreden Den vorigen ochtend pas had de Staatscourartt do benoeming van den zoo bekwamen ingenieur tot officier d Academie gemeldDe Brusselsche correspondent van het Hbld seint van eergistorenavond Hedenavond is in liet koninklgk paleis te Brussel een maaltyd gehouden door den Ko niiig van Belgiè minister Kuyper aangebodenVóor het diner had koning Leopold dr Kuyper het grootkruis van de Leopoldsorde doen toekOii en Prinses Clementine dochter van koning Leopold zat mede aan Onder de gasten werden opgemerkt graaf Van Rechteren zaakgelastigde van Nederland bi liet Belgische hof de minister van staat Woeste de Belgische vertegenwoordigei by het r Haagsche Arbitragehof graaf De Smet de Naeyer Belgisch minister president baron De Faverean minhster van buitenlan 1 che zaken baron Van Eotveld minister van den onafhankelgken Congostaat de burgemeester van Brussel generaal Wahia gouverneur van den Congo graaf d Oultremont opperhofmaarschalk baron Gafflnet intendant van de civiele lyst De roden van dr Kuyper s reis wordt geheim gehouden Hg heeft allen journalisten een bezoek geweigerd Dr Kuyper hield vieh tydens het diner bezig met verschillende leden der regeeringZeer trok de aandacht dat hy een lang onderhond had met den Koning Men meldt uit Rhooii Na een uitgebreid onderzoek is de burgemeester dezer gemeente daarin bggestaan door het beleidvol optreden van den brigadiertitulair d r rijksveldwacht W Rodenburg er in geslaagd den arbeider J K alhier wonende tot de bekentenis te brengen dat by Zondagavond opzettelgk brand heeft gesticht in de hofstede van den landbouwer J Barendregt Jz De burgemeester heeft reeds een bevel tot voorloopige aanhouding uitgevaardigd tengevolge waarvan J K naar het huis van bewaring te Rotterdam overgetwacht en ter beschikking van den officier van justitie gesteld zal worden Naar men verneemt heeft de beklaagde zyne bekentenis herhaald tegenover den rechter commiasaris die vergezeld van den officier van juatilie en een griffier Woensdagnamiddag inspectie in loco hield en den beklaagde ten gemeentehnize een verhoor deden ondergaan Men meldt uit Wageningen Reeds is medegedeeld hoe hier eene familie man dochter en drie buiten echt geboren kinderen van deze wegens huurschuld buiten hare woning werd gezet en zich daarop eene hot bouwde aan den weg Deze familie huist nog in die hut met wanden van rietmatten Sn dat by de felle koude der laatste weken Bet Comité van Weldadigheid had de plaataÏBg geregeld der moeder Grietje van Rooijen heet net de kinderen in een der Heldringgestichten te Zetten Maar de vrouw weigerde zich te onderwerpen aan het gevorderd geneeskundig onderzoek Zoo kan er langs wetteiyken of regelmaligen weg geen verbetering gebracht worden Het Woldadigheids comitè wil in anderen vorm geen steun mee geven de kinderen waar t eigenlyk om te doen is kunnen de vrouw niet worden afge lomen de gemeente is niet bevoegd in te grOpen Zoo blyft deze ellendige toestand voortduren De rechtbank te Groningen heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak tegen dr L B praktiseerend geneesheer aldaar die terecht heeft gestaan terzake dat hy door schuld den dood van een kind veroorzaakt heeft Zooals men weet had de dokter voor uitwendige behandeling van drie kinderen die aan huiduitslag leden resorciiium voorgeschreven terwyl bij bedoeld had resorbiiium een fout die hij niet ontdekt heeft toen do apotheker hem liet vragen of het recept wel goed was Tengevolge van deze fout is een der drie patientjes een kind van bgna 4 jaar over ledenDe rechtbank heeft den dokter voroordeeld tot U dagen hechtenis Over onze schooljeugd wordt weleens geklaagd maar wat zegt men van het volgende geval dat in Amerika zich beeft voorgedaan i Hier voert oen onderwgzeres uit Snilivan in Indiana blgkbaar niet een paedagoge van den eersten rang een proces wegens schadevergoeding legen zes liarer leerlingen Deze jonge dames hadden naraelgk de aardigheid gehad dezer dagen haar leermeesteres in een vgver onder te dompelen Zoo ver hebben wo liet dan tocli bier nog niet gebracht Xaby Bisacquino op Sicilië beeft gisteren weder eens een ouderwclicho oulmoetiiig tnsschen politie en bandieten pl iats geli id De rooverliooldman Mirto raakte met vyf andere schelmen biJ verrassing liaiidgemeeii met de agenten Mirto is gebleven iii den strgd evonzoo een agent terwyi drie andere gewond zyn De vjjf volgelingen van den gesneuvelden bandiet zyn gevangen genomen Een inotorfietsrijder de heer Van der V uit Assen reed in volle vaart door Haren toen dü vOorvork zijner machine brak en bij over den weg geslin8 oid werd Hy wordt ie Groningen verpleegd Zyn toestand is niel zonder zorg De recherche te Rotterdam beeft Oerèister aangehouden Aiie Spr 27 jaait zeevarende die eenige maanden geleden ten nadeele van zyii broeder te Fyi noord door middel van een valscbe handteekening f 600 van do Rgkspostspaarbank heeft gebaald Stadsnieuws GOIIÜA 8 Januari 190t By de uitvoering op DJ Februari door de tjeide Gymnastiekvereenigingen zal ook medewerken het Goudsche Strijkorkest directeur de heer Joh G Arentz dat zich geheel belangeloos daarvoor heeft opgegeven Uit Ouderkerk a d IJsel De rivier is thans geheel met ys bezetHei veer op Nieuwerkerk en de spoorhalto kan echter geregeld worden onderhouden Van de gisteren te Bleiswgk gehouden hardrydery van beroepsryders op de korte baan is de uitslag 1 P H Bosse van Ouder Amstel 2 K Vrouwes van Amsterdam ó J Uitdenbogerd Ie Bleiswyk 4 J Hoek van den Haag By de gisteren te Woerden gehouden nationale hardrydery voor amateurs op de korte baan is de 1ste prgs behaald door P M Arti te Tilburg de 2de door J Spaans te Leiden en de Sde door N van Wyugaarden te Woerden Gisteren is te Stolwyki door de ysclub Stolwyk een wedittryd van beroepsryders gehouden waaraan door 11 personen werd deelgenomen De eerste prys is behaald door Pb Holst te Amsterdam de 2e door D Znidorvliot te Stolwyk de ie door G Schilling te Amsterdam en de vierde door G de Vries te Stolwgk MooEDEECHT 8 Jan Voor de hardrydorg die giste en middag alhier werd gehouden hadden zich slechts elf liefhebbera aangemeld Wel wilden er zich meer opgeven doch toen men hoorde dat E J Ter Molen uit Zwolle meereed trokken velen zich terug Deze verwierf dan ook den len prya f 50 Den 2den van f 20 liden van f 5 en den aanmoedigingsprys van f 2 50 behaalden aehtereenvolgens M van der Starre van Goaderak A Kreuk en W Kleibeoker beiden van Ouderkerk a d Usel Moordrecht Loop der bevolking in 1903 Te nm ÜH M Vr zaïuenflevolking op 1 Jan 1903 1099 1100 2199 Geboren in 1903 35 41 76 Gevestigd in 81 81 162 Overleden 24 17 41 Vertrokken Sb 71 136 Geheele vermeerdering 27 34 61 Bevolking op 31 Dec 1903 1126 1134 2260 Petal huwelgken in 1903 14 echtscheidingen in 1903 1 PARAPLUIES enHAFDSCHüElTEF A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Telennonu X 31 BEÏÏÊS VAN EOTTEEDAM DONDERDAG 7 JANUARL L K H K Stodttleetnnqtn PoKTüuAL Lappen Portngal f 7 RiSLiSi Oblig leening 1902 4 97 Obligalien Orel Vitebsk GR 62Ó 1894 4 91 Pr vmciale en Ali de h Leemtigen Rutterdam Ohligutien 1000 1898 1903 31 97 Htjpotlieek liauken Pandb Bataafsche llypb 4 99 4lgHypolhbr Eoiste Ned Hypotheekbriefhai k 4 99 Pandb Ki iesch U roiiingsche Hypb 4 100 Pandb Hülland clie llypb 4 i è U Pandb Mi oor HypCied ie Ned 4 100 Pandb Neord Ned llypb 4 99 Pandb Overuselseiie Hvpb 4 99 Piindh Kolleid Hypb 4 101 Pandb Kulterd Hypli 3i 97 Pandb Bgnlandsche llypb 4 99 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Ned Hypb te Veendiiiii 4 99 P illdb Westlandselie llypb 4 99 Pundb Zuid Holl Hypb 4 99 Cndittrlnstell Vultuur Oitderniminghi Aatïdeelen internationale Credl el en Haiidelsv RotterdaM IScheepvaai l ta itnc iaj pijen Ubllgalion Hudig on Veder Stv My My5 97 97 andcel n Sedorlandsch Amer Stv My 97 Oiversfn Obligation Mg lot Expl Laan van Meerdorvoori 1902 4 98 Spoorwegleemtigeti Porti Gil Ie ïogriviligeerdcObligalien P S M BeiraBaiia 3 727 Ui si AND Groote Spw Mg L 100 Obligalien 1888 4 93 Premielffmngen Hei oie I oton Stad Brussel 1886 2V 102 opRiJim PELTERIJEN on lAPONSTOFFKX woijcn tot zepi laffo pfijzcii P iElUIMl I SAMSOM BargerlijkeStand Moordrecht GICHOHKN Lyntjo ouders L de Kwaad steniet en X Bloot Aart ouders A de Joode en J Vink Hendrik ouders H Dullemeyer en G Verwaal OVERLKDEN H van Riet wed van Franeiseiis Verwy 47 j Predikbeurt b j do RemonstraDtsoliOeref ormnerdo Oomeento albla Zondag 10 laii s morgens 10 uur Dr B TIDEMAN J N Emcrit Predikant Den Haag 4i vi iViii riKi i Doctor DE WILDE AUTS voor Huidziekten en z lale bclianilrlliigopenheeiiHoiicleM SUoscNlriiiit 17 HOTTKUDAM