Goudsche Courant, maandag 11 januari 1904

SANGIIINOSE Zuiver plantaardig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte Do Sanguinose IS en BLIJFT het beste middel tegen bloedarmoede zenuwzwnkte en al d ie kwalen die daarmede samenhangen of daaruit voortkomen 3 P Lusteloosheid algemeene zwakte zennwbooldpijn migraine gebrek aon eetlust voortdurenderaaagppen neiging totbraken overspanning slapeloosheid vermoeidheid geestelijke en lichamelijke en lichamelgko uitputting wordcr SNEL en AFDOENDE overwonnen door SAN iUINOSK Daardoor heeft de Sanguinose zich zoo snel een plaats veroverd in Nederland en daarbuiten onder geneesheeren en bg bet publiek en de kring der dankbare gebruikers breidt zich nog steeds uit ZENUWZWAKTE Na het gebrutk van zeer vele geneesmiddelen waarbg zij geen baat vond was het Owe Sangutnoae die mijne dochter genezing bracht voor bare zwakke en verstoorde zenuwen Zoodra zij Uw middel gebrnikte gevoelde ziJ zich gezonder en sterker Indien U wilt kunt O deze verklaring publiceeren Winschoten Nov 03 K KUIPER In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel van 1 gram voldoende dan duart een flacon tien dagen en kost de behandeling slechts 12 tOl 15 ets per dag dat i goedkooper dan eentg ander dergelijk middel rijs per fl f L W fl t 8 12 tl l 15 Te Gouda bg WOLEb Oo Westhaven gemeld worden dat bet doagier van het revisie verzoek van Dreyfns niet nog ter griffie van de Strafkamer van het Hof van Cassatie gedeponeerd ia Het dossier zal eerst dan ter beschikking gesteld worden wanneer president Chambareand betohtvangen heeft van den procurenr gencraal Baudoin die zich nog bezighond met het onderzoek Italu Men wil voor Zanardelli te Home een standbeeld oprichtenEen desbetreffend voorstel zal in de Kamer worden gedaan Spoleto dreigt door een aardverscbaiving to verzakken Kon deel dor stadswallen is reeds ingestort en ook de kathedraal moet in groot gevaar verkeercn ESOEI AÜI De Pali Mall Gazcttt bracht in con hoofdartikel de belangwekkende tijding dat de hertog van Devonshire weder tot de liberale partv terugkeerde Ue Press Association vroeg naar aanleiding van dit bericht inlichtingen aan don hertog ook met betrekking tot de onderhandelingen met lord Bosebery daarover gevoerd Het antwoord Inidde De hcrlog weet niets van dit bericht en heeft ook niets mede te doelen Koning Ednard van Kngoland die in bet aanstaand voorjaar een zeereis door de Middellandsche Zee zal maken is van plan op zt n terogreis een bezoek aan Berlijn en Kopenhagen te bren en Kusr ASn en Japan Volgens de Eclair en de Kcho de Paris zon koning Edward van Engeland ccn bezoek brengen aan den czaar wat besclionwd wordt als een bewij roor hot beliond van vrede Ten opzichte van den toestand in bet Verre Oosten gaan pessimisme en optimisme dus nog steeds hand aan hand BINNENLAND 8TATEN G ENE U AAL K B R S T E H A M E II Zitting van Vrydag H Janaari Zonder stemming is aangenomen het wetsontwerp betreffende aanschaffing van snelvnnrkanonnen nadat de Minister van Oorlog tegenover den heer Van Alphen die overigens het ontwerp steunde verdedigd had het tempo van aanscbafling en had doen uitkomen dat het nieuwe kanon stelsel voor Ü5 jaren voldoende 7al zi n Bil do behandeling van het wetsontwerp tot herziening van de belastbare opbrengst van bebouwde eigendommen bestreed de beer Welt de mooning djt lundbonwschuren in hare belastbaarheid met fabrieken op kén lijn te stellen Spreker was tegen een afzonderlijken aanslag van landboawschuren omdat deze nit den aard der zaak reeds zijn belast in de landerijen Echter erkende hjj dat dit oogenblik een meer brnikbare regeling hoogst moeilp is tenslotte betoogende dat do urgentie van eene algeraeeno herziening zoowel ten aallïien van gebouwde als van ongebouwde eigendommen 13e heer Stork bestreed op verschillende ponten do wyze waarop de hoofdcommissie hare taak heeft opgevat beweerde dat de fabriek te Enscliod welke tusschen lHfl4 en 1890 is verkocht wol degelijk als maatstat had kunnen gelden voor de taxatie van fabrieken in Twente en betoogde dat de hoofdcommissie zich boven de wet had geplaatst doordien ziJ zich niet heeft gehouden aan de bepaling dat de schatting naar de vorkoopawaarde moet geschieden Spreker erkende dat de hoofdcommissie voor eene moeiliiko tank stond maar het handelen op eigen houtje keurde Spreker ton zeerste af De zaak is hoogst belangrijk Vele industrieelen betalen te veel wegens veel te liooge schatting hunner fabrieken NM alleen betalen zó nu te veel grondbelasting nianr daardoor tevens to veel vormogeni belasting Spreker verzocht nader onderzoek De Minister van Financiön betoogde tegenover den heer Welt dat er geen termen zjn thans terug te komen op vroeger door de verwerping van het amendement Van Kerkwijk afgestemde vrijstelling van landbuuwschuren vandaar dat niet vr stolling ook niet onbillijk is to noemen De Minister constateeide dat bet prijsgeven van de bestaande vrijstelling vnn den landbouw van bedrijfsbelasting iii ruil voor het niet belasten vnn landbonwschnren waarop in het voorlüopig verslag was aangedrongen zeer stellig in het nadeel dor landbouwers zou zijn De Minister bowcerdo dat aan de eiachen der billijkheid voldaan is Algoheele herziening van gebouwd en ongebouwd kon de Minister niet in de naaste toekomst toezeggen De Minister meende dat de hoofdcora nlsBie der door den beer Stork aangeduide P nschedesche fabriek niet als maatstaf voor de schatting beeft aangenomen wegens de omstandigheid dat deze fabriek in liquidatie is en in das abnormalen toestand verkeerde De Minister verklaarde aan den heer Sterk pertinent niet te znllen voldoen aan diens wensch om nogmaals terugtekomen op de quaestie der schatting en een nadere wijziging voortestellen Met de aanneming van het aanhangige ontwerp moet de zaak nit zijn Geineng de Uerirhten BiJ de bovenbewoners van een huis in de Tollenstraat te Amsterdam heeft zich wederom een geval van pokken voorgedaan Twee huisgezinnen van deze bovenwoning bestaande nit man en vrouw met respectievelijk 4 en 5 kinderen waren reeds naar het gasthuis overgebracht Een der vrouwen is zooals gemeld aldaar overleden Nu heeft ook van bet derde gezin bestaande nit man en vronw met 4 kinderen een dor leden een jongen do pokkon gekregen Het gebeele gezin is naar bet Wilbelmina gasthuis getransporteerd Daar zijn ook reeds opgenomen verscheidene bewoners van een perceel in de Tninstraat De toestand der patiënten is bevredigehd Echo De algemeene vergadering van het Ned Comité Toor Algemeen Kiesrecht is uitgeschreven tegen Zondag 21 Februari te Amsterdam Tot de voorstellen op de besiflirijvingsbrief behooren de volgende In den zomer van 1904 worde een nationale betooging gebonden op een plaats nader aan te wijzen door de algemeene vergadering Zoo mogelijk op een en denzelfden dag worden in 1904 op een aantal van do belangrgkste plaatsen van ons land meetings gebonden om te deraonstreeren voor Grondwetsherziening tot invoering van algemeen kiesrecht voor mannen on vrouwen Deze meetings dienen tevens tot voorbereiding Zeeziekte als bedrijf Dit nieuwe bodrijf geschiedt tegenwoordig als volgt Plaats van handeling is een stoomboot die van Frankrijk naar Engeland vaart en Dovernadert Het is stormweer de zee staat holen het schip slingert geweldig Tal vanpassagiers staan of zitten marmerbloek op hetdek met heldenmoed strgdende tegen eenopkomend gevoel van ziekte Een schoonojonge dame zit alleen op een bank en sebijnthet bg zonder kwaad te verantwoorden tehebben Men ziet het haar nan dat jjaarlijden steeds toeneemt j Van tijd tot tijd geeft ze een klein gilletje draait en wendt zich en ziet steunend angstig om zich heen Haar Igden trekt de aandacht barer medepassagiers en ofschoon bet meerendeel der dames en hoeren genoeg met zich zelf te kampen heeft is men algemeen bewogen met het aardige jonge vrouwtje dat zoo veel ernstiger dan ziJ allen lijden moet Daar nadert plotseling eei passagier het doodzieke dametje en zegt op hoffelijken toon Mevrouw ik zie dat de zeeziekte u zeer ernstig aangrijpt mag ik n daarom een paar mijner pastilles aanbieden f ze zullen u goed doen Do dame aarzelt doch de heer reikt baar op vriendelijke wijze zgn bonbondoos en dringt er op aall dat ze toch van zijn elgemeend aanbod gebruik moet maken er bijvoegende Ik ben de uitvinder dezer pastilles Mevrouw en juist op weg naar Engeland om ze daar te introduceeren in uw eigen belang dus neem er een paar en u zult over de uitwerking tevreden zijn Schuchter steekt de dame haar handje in de bonbonnièro en neemt er al zuchtende en kreunende een paar pastilles uit Reeds na eenige seconden springt ze op en roept met stralend gezicht uit Wonderbaarlijk Wonderbaarlijk ik ben geheel beter De andere passagiers omringen haar en beschouwen verbaasd het herstelde vrouwtje dat verheugd uitroept Ik heb een honger als een wolf I meteen een voorbggaandon kellner eon paar broodjes met vleesch afnemende en smakelgk aan t eten gaande De andere passagiers bijna allen onder den invloed van zeeziekte verzoeken den uitvinder hen voor geld en goede woorden ook in het bezit te stellen van een doosje dezer wonderpastilles Laatstgenoemde laat zich vermurven en reikt een bondertal doosjes uit die betaald worden met 10 francs per stuk t Is Wel een beetje duur doch zoo n middel is goud waard I Inmiddels heeft de boot juist Dover bereikt De passagiers gaen haastig aan wal om den trein naar Londen te halen Slechts twee passagiers blgven te Dover achter het liove dametje en de groote uitvinder dia samen ergeus op hun gemak gaan zitten narekenen hoeveel winst de wonderpastilles deze reis hebben opgebracht Mdbl t vorvalscb De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekening 8 Janaari Een bandjir in de Anei kloof sloeg de spoorbaan op twee plaatsen weg over een lengte van vijftig meter De paraboolbrng met het landhoofd aan de zyde van PadangPandjang zgn geheel verloren Het treinen verkeer is voor twee maanden gestremd de kosten van herstelling worden geraamd op twee ton De verzending van Orabilinkolen voor Waterstaat en Marine is voorloopig gestaakt De spoorweg van Kajoe Tanam naar Padang Pandjang volgt het dal en in het noordelijk gedeelte de beroemde kloof van de Anei Aneh welke rivier op den Boekit Merapi ontspringt en bij Pasar Kasang even ten noorden van Padang in zee valt Do Ign die naar Fort de Koek en Pajakombo doorloopt zendt te Padang Pandjang een zijtak nit om het meer van Sinkarah heen over Solok naar het kolenbekken van de Onibilin Het verkeer te Padang Pandjang dat altijd belangrijk was is natuurlijk nog zeer toegenomen edert de exploitatie der kolenvelden en de schade aan den spoorweg toegebracht is dus een ernstige zaak Padang Pandjang is de hoofdplaats der afdeeling Batipoe en X Kota res Padangsche Bovenlanden en standplaats van den assistent resident Een Reuter telegram uit Brussel meldt De Ktoile Beige egt beslist Wg moenen de reden te kennen van de reis van dr Kuyper hoofd van het Nederlundsche Kabinet naar Brussel Die reden zou namelgk in verband staan met de zaken van den Congo en zekere donane maatregelen door de beide landen gemeenschappelijk te nemen zouden er misschien mede niet vreemd aan zijn Ook zou er sprake zijn van eene reis van onzen koning naar den Haag Het is zeker dat de president van den Nederlandschen ministerraad naar Brussel gekomen is op bijzonder en rechtstreeksch verzoek van den koning Aangaande het verdrinken van twee achttienjarige meisjes te Langezwaa waarvan de eene hg bare ouders inwoonde en de andere dienstmeid was bg den directeur der zuivelfabriek meldt men nader aan de Leenw Ct b Namiddags twee uur voltrokken zij van Langezwaag op schaatsen om de hardrgderij te Gorredijk bg te wonen Op den weg derwaarts was een groot wak waar zij moesten afstappen Ze kwamen te Gorredgk aan woonden de hardrijdery hg en vertrokken van daar om ruim half viJf toen het al aardig donker werd Op de terugreis schgnen ze door de donkerheid niet geweten te hebben dat ze dicht biJ het wak waren en afstappen moesten zoodat ze er beiden inreden Door hun lang uitblijven werden de huisgenooten ongerust en men had hoop dat ze met de tram van 9 uur zouden aankomen doch dit was niet het geval Dadelijk bogaf men zich naar Gorredgk en daar bleek het dat 20 de terugreis op schaatsen hadden aanvaard Men ging nu aan t zoeken en s morgens ongevleer 3 uur vond men het eene meisje in t begin en het andere aan t einde van t wak met een klein gedeelte van de japon nog op t ijs De verslagenheid die dit droevig geval in de families en onder de dorpsgenooten teweeg brengt is niet te beschrgven Men meldde gisteren aan de N Arnb Ct nit s Heerenberg In den laatsten tgd werden de omstreken van Emmerik met name Borghees en HUthum zeer onveilig gemaakt Zoo worden b v op één nacht bjj Schiütter de gebeele hoeve en bg Reyers te Borghees verscheidene booimgten in brand gestoken De politie had reeds lang naar de daders gezocht die de schrik varen van de gansche omgeving En nu is t haar gebleken dat de bedrgvers van al die gewelddadigheden waren de vermoorde P van Kuilenburg en zgn vriend van ialst die hem in den nacht van 1 op 2 Janaari vergezelde Natuurlijk schuift de laatste thans alle schuld op Van Kuilenburg wnnt doeden kunnen niet meer spreken Van Aalst heeft volgens zgn bewering niets meer gedaan dan toezien doch de rechters zullen wel aanleiding genoeg vinden om hem voor geruimen tyd onschadelgk te maken Hy werd Dinsdag gevangen genomen Nu blgkt welke boosdoeners hg en de vermoorde sinds lang waren is het zeer goed mogelgk dat de bewering van Baks den dader van den gepleegden moord waarheid bevat dat n l Van Aalst het eerst heeft geschoten en dat de ander daarop een schot heeft gelost nit zelfverweer zonder te hebben kannen vermoeden dat het gevolg zoo noodlottig zou zgn De waarheid zal intasschen alt de instractie wel aan het licht komen Dansende Christen Staatslieden Over het bal ten Hove schrijft de Christen Democraat redactie Staalman en de Vries Is het voor een eenvoudig antirevolu tionuair niet verschrikkelijk hier te lezen nog wel eervol vermeld onze Christelijke Minister Melvil van Lijnden ook al een Minister van de Christelijke kleine Inyden P En wat zegt men van den president der Eerste Kamer baron Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken Hij de voorzitter nota bene van de Unie Een school met den Bijbel eervol vermeld in den quadrilledans Heusch het wordt ons te machtig En op gevaar af dat de heer mr ds Savornin Lehman ons weer vergelijkt met de lastige Saints heiligen ia het Barabone Parlement onder Cromwell protesteeren we op grond van Gods Woord en van ons antirevolntionnair beginsel tegen zulk een gedrag van onze anti revolutionnaire mannen van naam en invloed die om hun Christelijke belijdenis het vertrouwen verwierven van de Christelijke kleine luyden Tot zoover de Christen Democraat die wat eigenlijk t ergste is nog vergeet Want indien deze Christelyke mannen zich ten Hove aan den dans wagen dan moeten zij die verschrikkelijke kunst ter dege verstaan dus geleerd en onderjionden hebben De correspondent van de N R Ct te Batavia seinde gister Het Soerab Hbl ontving een telegram uit Bandjermasin meldende dat de Barite aangekomen was mot Arsat en den kleinzoon van den pretendent sultan De pretendentsultan weigert te komen zonder een gewapend geleide van 1511 man Het blad teekent hierbij aan In het begin van December hebben we reeds meegedeeld dal de Regeering de on derwerping van de sultanspartjj in Bandjermasin op de aangeboden voorwaarden aanvaardde mot inbegrip van de vestiging vau den pretendent sultan te Martapoera en dat bet stoomschip Flores naar Poeroek Tjahoe ging om den pretendent af te halen Uit een schrijven in het Soer Hbld bleek dat de Regeering geèischt heeft dat de predendent naar Bandjermasin zou meekomen en dat dit nog bij dezen een punt van overweging uitmaakte Hit bovenstaand telegram blijkt nn dat wel Goesti Arsat de schoonzoon van don protendent snltan met diens kleinzoon te Pandjermasin is aangekomen met de Banto een rivierraderstoomboot van de gouvernementsmarine maar de pretendent zelf alleen met gewapend geleide wil komen In het schrijven in het Soer Hbl lezen wij het volgende Komt de pretendent sultan niet mede naar beneden dan is de vrede nog niet geteekend en zullen de vijandeljkheden onvoorwaardelijk worden hervat Maar die vijandelijkheden zullen van onzen kant niet op denzelfden voet als tot heden het geval is geweest worden voortgezet gebruik zal worden gemaakt van inlandsche hulptroepen Uit welke elementen die hulptroepen znllen bestaan en welk inlandsch vorst ze ons zal leveren is ons nog niet bekend Do politie te Londen heeft twee Franschen een man en een vrottw die beweren getrouwd te zjjn en die voor een aanzienlijke waarde aan edelgesteenten bg zich hadden waarvan ziJ er reeds verscheidene aan jawoliera te Londen hadden verkocht Het ia gebleken dat deze kostbaarheden toebehoord hebben aan mevrouw Fongère een Franscbe tooneelspeelster die onlangs te Aii lesBains werd vormoord Hoewel de gearresteerden alle schuld ontkennen weten ziJ toch geen aannemelgke verklaring te geven van de herkomst der op hen bevonden kostbaarheden terwijl reeds is vastgesteld dat zijjuweelen te Londen hebben verkocht Men vond tevens in hun bezit een wissel van 50 p st op de Engelsche bank 5 p st aan bankpapii r en 4 p st aan goud Zg zijn ter beschikking van de Fransche justitie gesteld Parijs niet afkeerig van schandaaltjes heeft thans wat te praten over een erfeniskwestie waarvan de volgende bijzonderheden uitgelekt zgn Den 13n October jl stierf te passy in het zich daar bevindende klooster van zustersAssumptionisten een oude ongehuwde Chileensche dame Maria de la Lnz Consino medeeigenares van de groote bergwerken van Lota in Zuid Chili en eenige malen millionaire Zg liet baar vermogen na aan een n geenerlei familie betrekking met haar staanden houder van een wisselkantoor Roland Gosselin nadat zij van tevoren in een ander testament haar naaste bloedverwanten tot haar eenige erfgenamen benoemd bad De Chileensohe consul te Par jjs gehoord over hetgeen de Pargsche bladen hierbij meegedeeld hadden nl dat de heer Gosselin slechts naar voren geschoven was om de overdracht van het op 15 millioen gulden geschatte vermogen van de gestorvene op de congregatie der Assumptionisten geheim te honden heeft zich niet tot directe nitlatingen in deze laten bewegen maar bg het onderhoud dat een correspondent van de Frankfurter met hem had is dezen gebleken dat de consal de meening van de Pargsche bladen over deze zaak deelt De kwestie gaat het Fransche gerecht voorloopig nog niet aan daar de familie Consino in Chili procedeeren zal Roland Gosselin is een in kerkeljjk conservatieve Parysche kringen bekende en geziene persooniykhcid Stadsnieuws GOUDA 9 Januari 1904 Te Reenwyk is in wording een afdeeling van den Christelgken Nationalen Werkmansbond Maandag avond jl is er voor dat doel in het café van L P van Leeuwen eene vergadering gehouden welke geleid werd door Ds J W Berkelbach van der Sprenkel uit Gonda Een commissie tot samenstelling van een reglement is reeds gevormd en ongeveer 22 personen hebben zich als lid der afdeeling laten inschrgven Binnen kort zal wederom eene vergadering belegd worden tot vaststelling van het een en ander Bergambacht Door den raad dezer gemeente werd in zgne 1 1 gehouden vergadering o Dl besloten om aan het onderwijzend personeel der 1ste openb lag school alsnog een onderwgzeres in t bezit dei akte j en k toe te voegen zoodat met den aanvang van den nieowen cursus bet tot op heden ongebruikte zesde lokaal zal worden in gebruik genomen en alsdan voor elk der zes leerjaren e n lokaal en een leerkracht aanwezig zal zyn Het onderwysbelang der school zal door dit beslait zeker belangryk worden gebaat Hekbndobp Toen de veldwachter De Roos uit Lange Ruigeweide 1 1 Donderdagmorgen den Opweg passeerde zag hiJ iets op t gs onbeweegiyk liggen Naderbg gekomen bemerkte hy tot zgn ontsteltenis dat het was zekere Joh B van hier dien bg even te voren had zien wegryden B scbg nt al spoedig gevallen te zgn De ongelukkige die zgn bewustzgn had verloren werd door Do R on inmiddels meerdere toegeschoten hulp naar de halte s s gedragen alwaar hg na bekomen verfrisschingen zgn bewustzgn terug kreeg De geneesheer wiens hulp was ingeroepen heeft de hoofdwonde gehecht De toestand van den patient is niet gevaarlgk Vi isT In de op 31 Dec jl gehouden Gemeenteraadsvergadering is tot voorzitter van het algemeen armbestuur herbenoemd de heer C Boere alhier Haasteecbt Dinsdag avond gaf de Musiekvereeniging Prima Volta alhier onder leiding v n den heer Joh G Arentz eene uitvoering Het programma beloofde veel en waarlgk hetgeen we gehoord hebben overtrof ons aller verwachting Kunnen we wat de stukken van het orkest betreft Die Zigeunerin en Sourire d Avril Walzer als uitmuntend geslaagd noemen de solo s en trio s voor violoncel viool en piano waren in één woord prachtig De heer Kroon dankte den heer directeur de solisten en leden van Prima Volta voor het schoone dat zg ten gehoore hadden gebracht NieuwxKKBBK A D IJsEL Zondag 20 December was het voor de gemeente een biydedag Des voormiddags toch werd de heer H M den Hertog Cand tot den H Diensthg het Prov Kerkbestuur van Zeeland optreffende en harteiyke wijze bevestigd doorzgn neef Ds B v d Wal predikant teWaddingsveen naar aanleiding van PsalmCXXVII la Aan de handoplegging werd behalve door den bevestiger deelgenomendoor den consulent Ds J G Deur predikantte Gouda Laatstgenoemde hield ook eenkorte toespraak tot den bevestigde en degemeente zong haren nieuwen leeraar toePs CXXXIV 3 Des namiddags aanvaarddede heer Den Hertog zgn heilig dienstwerkonder ons sprekende op ernstige en liefdergke wgze over 2 Timotheus II 19 Nahet eindigen der godsdienstoefening zengdegemeente Psalm CXXI 4 Beide keerenwas het kerkgebouw zeer vol Des vooren des namiddags was ook tegenwoordig deheer G van der Hoofd beroepen predikantte Dombnrg terwgl des namiddags ookaanwezig waren Ds L ten Bosch predikantte Goada en Ds F van Willenswaard predikant te Krimpen a d IJsel God stelledezen Evangeliedienaar tot zegen roor velenin ons midden K C Rechtzaken Dr L B te Groningen veroordeeld tot 14 dagen hechtenis wegens het door schuld veroorzaken van den dood van een kind zal in hooger beroep gaan te Leeuwarden FAULARDS en PARAPLUIES VAN OS Az Kleiweg E 73a GOÜDA feleiihoou Va 3i BEUES VAN EOTTERDAM VRIJDAG 8 JANUARI L K H K 97 StaaUUemrujen RusLASD Obligatien Binnenlandsche 1894 4 92 9 95 i 74 53 9 i 53V Obligatien Ge Emissie GR 62 5 1894 4 Oblig leening 1902 4 AziE Japan Obligatien 1899 4 Ublouaï Obligatien 1892 3 100 99 99 100 99 101 101 100 99 1 99V 101 97 99 100 99 100 99 99 Ut potftee c BankenPandb Bataafscbe Hypb 4 Pandb Dordrechtsche Hypb 4 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbanli 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Maas Hypb 4 101 Pandb Nationale Hypb 4 101 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 Pandb N Am Hypothb Uithuizen 4 iPandb NoordNed Hypb 4 Pandb Oranje Nassau Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 jPandb Rgnlandsche Hypb 4 Pandb Stichtsche Hypb 4 Pandb Ned Hypb te Veendam 4 Pandb Alg Groninger ScbeepsHypotheekb 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 4 OPKIJIIHING Mantels Costuinefi PELTERIJEN en lAPONSTOFPEN woiden tot zeei lag e prijze Ol GERLIMÜ ü SAMSOHl BurgarlijkeStaud GEBOREN 8 Jan Petrus Pnulus Cornelis ouders A Hoenselaar en J van Ruiten Cornells Cbrisliaan ouders P Schoonderwoerd en J de Vet Hendrik Goscwinns ouders C about en G M Brinkman OVERLEDEN 7 Jan A van Vliet fi2 j ONDERTROUWD 8 Jan P A Barentsen te Bergegk en J F van Ede van der Pais Ij de Jong te s 6ravenhage en B Polak AOVI RTËi TIK Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden betuigen wg hiermede onzen weigemeenden dank R A VA DAM en Echtgenoote Huism en Hnism Oude Mannenhuis GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk of tegen 1 MEI een Heerenhuis liefst in het midden der stad huurprgs f 400 A f 450 Brieven onder nummer 2538 bureau dezer Courant GUIJOTS Teer Capsules Likeur hy WOLFF r fi£STEOELINGENHDIS VODB OUDE LIEDEN te OrOTJT D REGENTEN roepen by deze op sollicitanten voor de betrekking van Vader en Moeder voor bovengenoemd gesticht vaceerende met 1 April 1904 Aan deze betrekking is verbonden een salaris van f 300 per jaar met vrge voeding huisvesting bewassching en geneeskundige hulp daartoe inclineerenden worden verzocht met hunne sollicitatie opgaaf van ouderdom en eigenhandige brieven franco in te zenden aan den Secretaris I S KAMPO Kleiweg E 52 Op een Handelskantoor kan geplaatst worden een vlugge JONGEN als jongste Bediende Wie reeds op een kantoor werkzaam geweest is geniet de voorkeur Brieven onder Nr 101 Burean Goudscb Nieuwsblad Peperstraat Nr 7 Vermoulh Aanbevelend SLOTEMAKER Z Tolephoonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnon een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratis H i net is aangesloten aan het Rgks Inter conimunaalbureaa Op 15 Nov 1903 141 verkregen aansluitingeai Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT In hel VKKÜCHTIMGS MAUAZMN De Avoiidsler Dubbele buurt Telfnr 117 Zjjn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Gasomaiiienleii brockets en Ballons Verder voorhanden een ruimo Ceuze GASKOOKAPPARATEN GAS N PëTROLEDMKAGHELS Eenig adres voor GASGLOEILICllTBENOODIGDHEDEN soiled en degelgk Indien U dan van goed licht houdt is dit je tr re adres Aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding 4e ABONNEMENTS VOORSTELLING in de plaats van Donderdag 7 Januari mvSDAG Z Januari 1904 Koninklijke IM4i Hel Mrlanèrli Vereeiiiginji K mm üe Caiididahiur van Bommel Blgspel in drie bedrgven van Doctor Juris Jubileums Voorstelling van den Heer C J SCHOLTZe Aanvang MCUT uur 0f Gewone bepalingen en prQzen TormanWalten WOLFF Co Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan bet Braiianlscb Schoen en Laarzeniuagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk OVRI tSCHORNKN merk de Wecgschml eOIIBOODE i m SCHIEDAMMER GENEVEE Kerkt NIGHTOAP Varkrijgbur b ji S PE ETERS Jz N H A U bewiji vm echtheid il oachflt en kurk iteedi voor 1 SCHIEDAM lienondoiiDuiiider rinai Doctor DE WILDE ARTS voor Huidziekten enz Speciale bebaiideliog open beenwonden Ro sestiaat 17 ROTTERDAM Fijne LIKEUREN Vertrouwd adres Firma Herman Zoon X