Goudsche Courant, maandag 11 januari 1904

Algemeene Maatschappij van Leveosverzekcriog en IJlirmU TE HIIÜR aan de Westhaven B No 149 HEEHEHHÜIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER n grooten TUIN Hnnrprgn 575 DadelDk te aanvaarden Te bevragen bji T W SCHOUTEN Dinsdag IS Januari 1004 No 0308 42ste Jaargang eTeatlgd tl AUBTSailAM DunrU 74 Oofldeekettrd bij KonüiUltk BMloit rui 1 November 1880 No 28 lmtKc EUilK Dr 8 t i y UmWUm t W SC TT ei J F I BUHEIItlId awreUri d r Dirocti Ir J I SCHt VlimïKI mmm tmum l teiiws en Adrertenlwhlad i oor Gouda n Omstreken l OOO OOO llS lllOOO a air ooo s oai ooo 3O 179 0 Telefoon o H9 X n V E I T E N TI E N worden oe laa st van 1 regels ü 50 Centdi iedere regel nicei 10 Centen Gi oote letters orden berekend nuai iilaatüruiinte Iiuendinu van Advei tentiën tot 1 uur d s niiilil releloon IV o Do Uitgave dezer Jourant gesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is L26 l raneo per post L70 Afzonderlijke Nommers V LJ F tJ E N T E N Druk van A BBINKUAN t Zi VoHeefcend UutKhappottjk KftpitAal Veraekerd Kftpitaal iNoT 1903 ruim Verukenle Bmte Nor 1903 ruiiii ÜiitvMnKaten m lOOS ruim KflMrrea op 31 D9a mbvr WOS mtm Goudsche Nelkinrichliiig TUR FSIl aEL Tslefoog I To 21 Hovcnstnonde inriclitinü bljilt zicli bfj voortduring aanbevelen tot levering van PRIMA ONVERVAI MCHTK MKLK door het personeel met de melk wagons twcomaal daags aan huis bezorgd VOLLE ZOETE MELK I uitsluitend van veo dot onder contrüle staat van den Rjjks Veearts den Heor E VERHO S H iilliier Doze melk wordt direct na ontvangst aan onze Kabrick mot de mellifillcrs van alle onzniverliedeii gereinigd en daarna over de melkkoelers sterk afgokoeld ter vorduurzaming Do prjjs is tot nadere aankondiging 8 cent per Liter TAPTIIMKLR 4 d pir LHcr ZOETE HOON KOONKARKRNELK Schep of Kookrooni 70 Slagroom 90 ZURE ROOM iliiiifis li voren li Ih sIi Ucii 70 Gepasteuriseerde Melk Deze melk heeft een bewerking ondergaan ter vorduurzaming wanr Idoor do Palhogene bocteriei n godoocj zgn vervangt de gekookte melk doch inist den kuoksmank on kan twee dagen goed blijven Levering in Litorflesschen il I O IO por stuk met 10 rent staangeld voor do flesch en halve fleschjes A 5 et met fi cl stanngeld voor het flesclijo GepasteuriseerdeRoombotei voor talelgebruik Deze boter mnnt uit in ijnheid van smaak i t l ftO por K G KGUKGNBOTKII voor stoof en keukengebruik ft f 1 40 per K G Onze geliftüle botorboreiding staat onder geregelde controle van het BOTEHCiONTROLE STATION te Leiden waardoor wU onzen afnemers den grootsten waarborg bieden van te leveren ML DHÏEmLSGHTE ETÜUREOTEL l c iiiiiini win lllonlHi moi ilo IIEoi kxiicht nulu l ltt Olniiii iikouilh Aliri HK J ll ZwHkCv TüiJilthuemte iloof l n Il il l n K ttwn t 4 iliiNf l © H3oïite KINADRUPPELS VAN DR DE VRIJ dintioii biiiri ri i i il i roudu ibui ihiJh naaui utulni nevoMUuid ftbrlekimerk M n lette daarup M eIJ uvorat vcrkrljgb ar i f 1 ChemUctie Fabriek van B NANNINQ den Haag KOLONIALE WERVING HANüGELl 200 Kaaljehoudtlliansboek SOLO d helft goedkooper dan natuurbotor 45 ets per pond SZ a ets per iwir pond SH bjj het aangaan van oeno vrijwilligo verbintenis voor Zeo inreit en voor ingel tden by do Nalionale Miiitio met oiihefinnUl rerlot ƒ In werketijken lUenul by hot aangaan van eone verbintenis om Twee aren gedetacheerd te worden naarOOST INDIË Annbifiiggeld Twiiitifi Gulden Men molde zich aan yrtJwUUger en JUIUtiepUchHgen met onbeimulil veflof bii den Commandant van hot Koloniaal Worfdepot te Harderwyk of by oen der plaatsoiyko of Oarnizoens Commandanten Utlttieplióhttgen onder dn Wapenen by hun onmiddeiyken ttlief BHilel lk in3 ll le Hk pr niir vmr t I H OHdanJüM hlJ ntrHiidrn It i kecnn itn A i r a us U ar i of üiilellik kif trrl J lva uit Ie krerrn ü denle iwrlllkvlie intrenla ro r lUO fnlorT kapltul foor MMBew 1 toor troaweii 29 W 41 10 1 ƒ 57 5 ƒ ö 83 ƒ 6 85 1 m 41 00 7 1 00 SO 7 54 7 24 35 23 80 42 40 U 10 SS 8 39 7 9 9 57 1 9 10 m 20 40 90 1 SO 20 eo S t 7U 61 40 as 11 18 10 72 SO tJ w J 1 04 811 j 70 1 51 BO POSITIE Beschaafd en zeer soiled Persoon kan tegen nader overeen te komen voorwaarden by fieee yroote en xeer nansienUJke fermekeriug mjen gedeeltelijk voor eene nieuwe branche een aaiiffenamen irerkritig ctnéeit Ernstige sollicitaties met opgaaf van vroegeren of tegenwoordigen werkkring en uitgebreide referenties te adresseeren onder letters Z 365 NEDERL KIOSKEN MAATSCHg Rotterdam WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT ir S KOlflIfHÜIJFKK FtRHIKKE V Voedert uw Vee met de xiitvere murwe merk en It uitranntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere lilplomn Par Ij 1900 Negen Qouden MetlalUe Laal§le week Wordl niet iiilge iteld Zaterdag Trekking 10 Januari 1004 Dertiende Verloting to HENGELO Geld door Notaris SCHEPERS van Zelhem in het openbaar by WITTE te Hengoio Gold ledere 30 Loten een prijs Eerste ï rljs 5000 O ld Tweede Pry 2000 Julden Derde prys 1000 Gulden Vierde Pry 900 Golden Vyfdo prys 800 Gld Zesde prys 700 Gld Zevende prüs ëOO Gld Achtste prgs 500 Gld Negende prys 400 Gld 3 prgzen van 300 Old h pi yzen van 200 Gld prüzeii van 100 Gld 8 prgzen van 60 Gld 8 prüzen van 26 Gld 4G2 pryzen ieder van 5 Gld 5 K pryzen ieder van 4 Gld 2 0 Jestikte Dekens 250 Paardedekens 260 Leuningstoelen 250 Horloges Prijs per Lot t 0 60 per post i 0 55 Verkrygbaar by D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt Verder bü LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEKL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lange iroonendaal I 123 O va VLIET Tiendeweg Gouda W LA GRAND Waddinxveen JOH de BOER Lz Hazerswonde Dorp A BODEGOM IJsselmonde Dankbetuigingen Wy ondergeteckcnden betuigen hiermede onzen oprechten dank aan den heer D T JANSEN te Hengelo G voor de goede ontvangst van de door ons gewonnen pryzen in zyn Verloting te Hengelo G gehouden en bevoelt een ieder ten zeerste aan zyn gelak eens to beproeven door t koopeu van een of meer loten in de Dertiende Verleting waarvan de trekking zal plaats hebben op Zaterdag 16 Jan 1904 J H Broekseraa Ton Boer J Koster De Wyk M v Hunnik Zeist E J Weemdes Vlissingen Th Linssen Nymcgen I H Hoffs s Heerenberg A J Brenkink Welsura P J W Leeuwrik Den Haag G B v Bezouwen Botterdam D Coevert Oostwoud L H Bollen Maastaicht H J Onnes Oterdum H Haenen Etten H Stiekel Heveskes J Suiciiies Rolde T de Vries Vries D Pronk Land meer P A H Laerman Zanderdorp W Polman Augerlo D L insheor Doesburg A L Oppenhetm Deventer R Luiijes Oldeniarkt H de Reus Didara J Rotte Ellewon sdyk A v d Hulst Wz Holbergen G Voartstra Oldekerk G de Man Weirons nlaatsgebnok kannen geen Oankbelutgiiig meer geplaatst worden Ithans meer eeteu liggen nog ter inzage by D J JANSEN te Hengelo Gelderland althans meer liuitenlandsch Overzicht Do Newyork Herald verneemt uit Petersburg het volgende over den inhoud van de Russische nota van antwoord Er is geen twülel aiin dat de Russische nota op vriendachappeiykc wyzu de opmerking bevat dat Rusland onmogelyk de Japansche eischen kan aannemen Wat Mand ajoerye betreft vestigt Rusland de aandacht op de dreigoiido houding van Japan waaidoor groote moeiiykheden ontstaan vooi een vredelievende oplossing van de quaestie en do nota betoogt d at Rusland in de onmogelykheid is om zyn eenmaal verworven posilic in liet Verre Oosten op te geven Rnslaiid kan evenmin toeslaan dat Iapan grondgebied of havens verwerft in het Zuiden van Korea daardoor toch zoo een nieuwe ilrai der Dal danellen ontslaan die de verlJmding tnsschen WiadiwoBtök en Port Arthur zou belemmeren of afsnyden Indien Japan niet de onmogelykheid inziet om zulke wenbchen in Ie willigen dan moet het de vorantwoordelykheid dragen voor wat er gebeuren zal Rusland stelt in deze nota geen enkele vraag het dringt slechts aan op gematigdheid van Japan en wyst er hoffeiyk doch beslist op dat de tapaoscho eischen niet kunnen worden ingewilligd en dat het onwenschelyk is verder op die eischen aan te dringen Daar Baron Rosen ziek is bracht de Japaiisclie minister van buit niandscho zaken hem een bezoek in de Russische legatie Het Russische antwoord is thans in behandeling by den Raad van Ouden die heden met de ministers er over zal confereoren Uit Tokio wordt gemeld dat Japan ondanks de weinige hoop die het Russische antwoord laat de onderhandelingen zal voortzetten Dit geeft weer cenige hoop De Suddeutsche Reichscorrespondenz een blad dat met den Duitschen Rykskanselier in betrekking staat bevat een overzicht van de meeningen die niet alleen in nnitschland maar ook door andere grootere mogendheden worden gekoesterd ten aanzien van de OostAziatische quaestie Daaruit biykt dat de groote mogendheden zonder eenige afspraak of overeenkomst geheel dezelfde lyn volgen doordat zy allen belang hebben by het behoud van den vrede Die houding zullen de mogendheden niet opgeven tenzy er al heel dringende redenen voor zyn En daarom zien wy de mogendheden in een FEViLLETOX HET MEDAILLON Naar het Fransch 19 Na zijn woning te hebben verlaten begat onze held zich allereerst naar een kleine herberg bij hem in de buurt Ha zoo jij komt om het vischtuig niet waar vroeg hem vader Mathurin die achter de toonbank tond AU Je er tenminste nieta tegen hebt Hoegenaamd niets Kens gezegd blijlt gezegd Als je maar even hiernaast in de schuur wilt gaan vindt ge alles wat ge noodig hebt Hier is de sleutel waarmede je het slot van mijn bootje kunt losmaken Vriendelijk dank I Maar tis koud van avond Mij dunkt je moet erat een glaasje cognac nemen I Ja dat ben ik met u eens vader Mathurin schenk maar vast twee glaasjes in één voor u en één voor mij dan loop ik intusschen even naar de schuur Als ik van avond de ralmforellenïnap ra ik re morgenochtend wel een paar woordjes toefluisteren Als je op zalmforrellen rekent Beauchéne kon je twel eens mis hebben Die dieren zijn zoo slim dat se wel uil je net bleven om je de wa r halven kring staan om do beide regeeringen die op dit oogenblik elkaar dreigen ie lyf te gaan om de Mandsjoerysche en Koreaanscho quaesties Uit dien kring komt geen der staten te voorschyn met by ondero bodoelingen on geen hunner heeft particoliere sympathieën of aniipalhieên tegenover Rusland of Tapan Hoewel deze bouijing niet steunt op een overeenkomst is zy ti oh zeer krachtig want zy is lil overeenstemming met de belangen van de landen En juist deze houding der mogendheden zal er naar de Sttdd Reichscorr meent toe bydragen om een vredelievende oplossing van do onderhandelingen die to Petersburg en te Tokio worden gevoerd Ie bevorderen De Times voegt hieraan too Op deze wyze doet de toestand zich voor aan oi n Duitsche verbeelding die gaarne in symbo len en beeldspiaak zich uit De schildering moge tot zekere hoogte overeenkomen mei don tegenwoordigen stand van de quacsue maar het kan ook blyken dat zy een ongegronde hoop geelt als de oorlog ongelukkirerwyze mocht uitbreken Elke dag haast brengt over het onderzoek in zake den berucliten moord te Aix lesBains nieuwe byzonderheden De rechter van instructie üogardin heeft Vrydag het bewys geteekend van de invryheidstolliog van Perinelle in doze zaak oiidor den naam Chariot bekend Chariot was in Parys aangeho iden op het oogenblik dat by naar Londen wilde vertrekken Door de reeds meegedeelde ontdekking van de juweelen van Eugéiiio Fongère die door haar kamenier herkend zyn is Chariot s onschuld voor het oogenblik bewezen Zoodra Chariot de gevangenis verlaten had begaf hy zich naar een kofflohuis waar hy zich aankondigde door uit te roepen Hier ben ik Chariot do moordenaar Het verzoek van Bassot om voorloopige invryheidstelling is geweigerd Geleid door het feil dut Robardet de heler do juweelen van Eugenie Fongire byna een maand lang in Lons le Saunier doorbracht heeft de commissaris van politie Renaudin by verschillende juweliers aldaar een onderzoek doen in stcllen waarvan het resultaat is dat van deze koslbaarheden voor een waarde van ongeveer 20 000 fr is teruggevonden Een onmiddeliyk daarop ingesteld onderzoek heeft aan het licht gebracht dat Robardet wel degelyk de juweelen verkocht heeft heid te zeggen gelooi ik dat er tegenwoordig meer dooie honden tlan levende forellen in de Seine Ie vinden zijn Dat zullen wij dan toch eens zien antwoordde de meester op alle wapens Hij ging de benoodigheden voor de visscherij haten en toen hij terug kwam dronken de beide mannen hun glaasje leeg De herbergier beweerde wel dat men op één been niet kon loepen maar Beauchéne wiUle niets meer gebruiken en betaalde het gelag Hij spoedde zich naar den benedenoever van de Seine waar hij wist dat het bootje van vader Mathurin aan een ketting lag Het was wel erg donker maar h=j vond toch wat hij hebben moest sprong in de boot vatte de riemen en was weldra op het midden van de rivier Het water was zwaar en troebel en Jacques Beauchéne moest tegen den stroom opwerken Slechts langzaam kwam hij vooruit roeide langs het eiland dat men aan de linkerhand heeft als men naar Parqs gaat en tegenover het eiland de la GrawieJatte hgt wierp lot tweemaal toe zijn net uit zonder iets te vangen en richtte lich vervolgens nog meer naar de brug Die oude Mathurin kon toch wel gelijk hebben dacht hij toen de vangat hem letterlijk niets opleverde De zalmforrellen tgn schaarsch We zulten njaar een eind je verder gaan om te zien of we dan gelukkiger zijn Hij liet zijn net in de boot vallen ging zitten en greep de riemen na zijn pijpje te bebben opgestoken een 4ichtende stip in de hem omringende duisternis Dinsdag komt de Fronsche Kamer weer by elkaar en daar Bourgeois zyn voornemen te kennen gegeven heeft niet weer voor den post van Kamerpresident in aanmerking te komen moet een nieuwe presidont worden gekozen Vóórdat do Kamer uiteen ging hebben de groepen der Repablikeinsche partij zich vereenigd om een candidaat te stellen en toen werd Hei i Brisson met 179 stemmen van de 211 gekozen Brisson is dus de candi daal van de Republikeinsehe regeeringsnieerderheid Maar de Kamer telt 584 leden en de meerderheid is dus 293 En daarom is do zekerheid dat Biisson gekozen zal worden nog lané niet verkregen Men behoeft zich sleails Ie herinneren dat Paul Deschanel iiiUiOnahst en rechter centrum man voorzitter was van do Kamer die het Kabinet WaMeek Riiusseau steunde De steraming is gebdm en allerlei invlueden kunnen daarhy zicli doen gelden Deschanel vereenigdo by de Imgslo verkiezing nog 267 stemmen op zictl tegen 303 op Bourgeoi i rt isson die r eds tweemaal president der Kamer was geniet by de ineerderhoid een groot aanzien doch hy is hy vele pailementsleden niet bemind om zyn groote strengheid En hiervan maken de tegenstander gebruik Zy zoeken eei candidaat die men dan Brisson bemind is een gematigd repfiolikoin op wlen ook de rechtorzyde stommen wil Daaivoor hebben zy Ribot gekozen den oud ministor die zeer bemind is De berichten uit Parys meldon echter dat Ribot bedankte En in dat geval worden de kansen voor Brisson beter Maar wat de rechtorzyde doen kan om Henri Brisson in de wielen to ry den zul y doen En daarom wordt de hyeenkom st van Dinsdag met spanning verwacht De uitslag der verkiezing te Ashburton in Devonshire ter vervanging van wylen het liberale parlementslid Seaie Hnyne is gunstig voor de liberalen uitgevallen Hun candidaat de heer Eve verkreeg 5034 stemmen tegen 3558 op den lory en Chamborlainist generaal Harrison uitgebracht Do uitslag is des te verblydender voor de liberalen omdat hun meerderheid sedeit de laatste verkiezing in 1900 verdubbeld is In dat jaar bedroeg zy slechts 771 stemmen terwyl zy thans tot 1476 is aangegroeid Nooit sedert 1885 af hebben do liberalen in dit district zulk een groote meerderheid bezeten Nog verdient opmerking dat het aantal liberale stemmen van 4487 tot 5034 Naarmate hij de bogen der brug naderde werd de stroom sterker en het water kloste legen dt wanden op Vlak bij de brug gekomen stond hij juist op het punt om andermaal zijn net uit te werpen toen een scherp gefluit zich deed hooren Van den kant van Parijs naderde een spoortruin Haastig spreidde hij nu waaiersgewijs het net over zijn linkerschouder uit en wierp het uit op t zelfde moment waarin de trein rollend en rate lend de brug passeerde en de pijlers er van deed trillen g eens geen gekheid daarboven I nep hij uit Ik ben er volstrekt niet op gesteld om zoo n trein boven op mijn hoofd te krijgen Hij had nog niet uitgesprokeu of een doordringende gil weerklonk door de lucht Een donkere massa ging hem aU een groote vogel langs de oogen en al zijn kracht had hij noodig om het uitgeworpen net btevig vast te houden In het net scheen iets zeer zwaars te zijn gevallen Hij trok het uit het water en zag tusschen de naden een donker voorwerp dat niet dadelijk te onderscheiden was jAcquos Beauchéne haalde net en buit naar binnen en stak een luciier op om te zien wat hij daar wel had x pgehaald He trein was voorbijgercden roode vonken op den weg achterlatend God almachtig ti een kind I riep de viascher hevig ontsteld uit Hij greep het kleine schepsel en wikkelde het los uit de naden van het net Het was dus het kind geweest dat zoo gegild aanwies het aantal conservatieve van 3710 lot 3 5 58 daalde De vier verkiezingen welke binnen oen maand zyn gehouden ter vervanging van overleden parlementsleden liebboh geen verandering in den stand der partyen gebraehl Beide lories en liberalen behielden hun terrein Maar de unionistische meerderheid nam aanzienlyk at Dank zy ondanks Chamberlain s jdannen niet nog meer is afgenomen is misschien wel het merkwaardigste verscliynscl van deze algemeeno verkiezingen in het klein zooals men ze wel gedoopt had Opinerkeiyk is de liberale overwinning te Ashburton in ieder geval juist met het oog op bedoelde plannen omdat zy behaald is in een landbouwdistrict MiddenDevonshire en men in zulke districten steeds do meeste sympathie voor protectie vindt Nog in drie districten hebben de kiezers zich eerstdaags nil te spreken Norwich Gateshead en Ayr Burghs Slechts te Gateshead geldt het de vervanging van een liberaal Verspreide Berichten FlUKKKIJK Renoult Morliére een der meest vurige voorstanders van de revisie van het procesDreyfus een man die het weten kan heeft verklaard dat het hem niet mogoiyk lykt dut het Hof vim Cassatie do zaak niet opnieuw zal verwyzon naar een krygsraad DuiTSCHI ASD Wegens ziekte van den hertog van Anhalt is zyn tweodo zoon erfprins Frederik benoemd tot regent De oudste zoon vnn den hertog overleed reeds in 1886 zonder raannolyke erfgenamen uu Ie laten Prins Frederik de troonopvolger zal in don loop van dit jaar benoemd worden tot genernal majoor A la suite Tot 1882 doorliep hy de mililuire rangen en moest toon wegens een oorziekte den vvcrkelyken dienst verlaten In 1889 huwde hy met prinses Maria van Baden tot nog toe is zyn echt kinderloos gebleven Keizer Wilhelm hoeft Dondeidag Ier gelegenheid van den sterfdag van kei erin Augusta oen bezoek gebracht aan het Man selenm te Charloltenburg en een krans neergelegd op het graf der keizerin Amkuika llarran do vertegenwoordiger van Columbia te Washington heeft medegedeeld had llij Icigde de hand op het hart van den kiugf Hij leeft nog 25nder ich meer om zyn vibchpartij to bekommeren roeide Jacques Beauchéne zon gauw mogelijk huiswaarts l lichimaiig legde hij de boot weder vast wierp het vischtuig over zijLchouders nam het kind in zijn armen en hoIcjjPdiiarinede naar sijn huis iHoe barbaarsch bromde hij onder t voortloopcn Zoo n arm kind Als t nog maar kan behouden worden Gelukkig er brandde nog licht in zijn wuning zijn vrouw was dus nog n et naar bed eich geen tijd om aijn sleutel te had ook zijn handen niet vrij en met ruw neweUl tegen de deur et jacque U vroeg hem zijn maar gauw open In Mijn God wat is er aan de hand riep 2ij verschrikt en na de deur te hebben geopend Is je iets overkomen Jacques P Neen neen wees gerust Wat hebt ge daar T Is dat uw buit J kijk maar Beauchéne liop naar binnen lot bij de tatel en trok zijn jas weg die hij h il verwege om den buit had hcengeslagen Een kind Hoe kom je daaraan Wel n ituurlijk buit gemaakt Opgevischt uit de Seine t Uit de Seine Wordt vervolg f