Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1904

ill So 9300 Woensdag 13 Januari 1004 42ste Jaargang 4e AB0NSEMEST8 VOOBSTEUJNO in de plaaU van Liondcrdag 7 Jnnnari DINSOAG 12 Januari l i 4 i wuw8 en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken Telefoon Sa S9 A I V K It T E N T I E N orden ijeplaatsf van 1 regels a 50 Jentcn iedere regel meer 10 Centen Jroofe letters wiirdeii berekeml naar laatsruiii t Iii ending van Advertentiën lol I iiiii des iiiidil Telcloen Vo 8 üe Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks ni et uitzondering van Zon en Feestdagen De priJ8 per drie maanden is L25 franco per post 1 70 Afeonileriijke Noitimers V IJ F C E N T E N Hcl df rIanW lmtf Koninltlijkf Vereenijiiiii l t Caiiclidahiiir vail BomiiK l BiyRpd in drie bcdrijvon van Doctor Ji his JublleumB VoorstellinR van den Heer C J SCHüLTZB Aanvanff MCUT uur WÊÊf fiowone bcpalinf en en prüzen Telephoonnet GrovLda Abonnement I per jaar voor perceelen binnen een Itrini van K M 1 gelegen AanU t f li onilci lioud gTati Hi I net i annic sloten aim lift Ityks Iiilcr comniunaaUiui eun Op 15 Nov KMIIi 141 verk regon aaii sluitingen Contracten en voorwaardi n vi ikrijulinar an bet Bnrean ACHTKlt HE Vl scilMAllKT Alenw ouuvrrlroftrii Irof Dr I iul r Wiilliukimil aVOV KBACBT ltllBH AllMn r ht mol Ubriiik uierk tot viMirtduri iuln ra licHtt en Iflkere lez ilig van alle zeil fiffiV f utekteil Tooral ontHtaan joor Cm atdwaliligeii op ji u di i i lmft J oiale en iii van elke Kwakte illeel Rucht Benauwdheid Ilooldpuii Mif raine Hartklopping Mangpjju alechte Rpyiivert ring Oiivermogeii lnipot x Pollntiono euz Uit voerige prospectuaaen llrijifoi i auli n l II D II 3 dul liKl iAivi i n Ci ICl lllril l IIOpÓl MllUll V d VutltO idtll WUriK JD pi jIr M V iiAtm fc Cu llntt riUin i Huppel Oraveniiitfcu I Ilalmman do Jung J Vn llnUiirilao Wdl k GcOouda OQ bil allo dro iüteii Wie zektir zya wii d Uditf Elkel CaeaO te ontvangen lesan pttaU n BI Tole prmfneimugcn in den handel gekomen Cikel Cacao la vltrktnteB bnsam Deu Eikel Cacaa ia met melk gekookt eent aangename gezonde drank voor i gel kacb gebruik oen t 2 theelepela van t p Bder nor een kop rhooolate Ala geneeakraektige drank bij geval van dioriheu alooit met ivatcr te gebruiken Verkrijgbaar bjj de Toornucnta B TI Apotbeksrs eos Prli K porfbui jee TTM 0 8 90 01 aas Oeneraalvir1 g inwoordlger vost IM r and Julius Mattenkltdt M S T m 1 5 Amiitordam Kalvemraat 103 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om liinkhoosl Influenza Borsl n lt laaii loening binnen den kortst mogelgken tijd te doen genezen neemt onniiddeliyk de tocvlncht tot de van onds bekcnilc bekroDiide en wTrcldberociiidf Superior Druiven Borst honigExtract M E I I iK T II li nit de Koninklgke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleverancier Flat ons f 1 70 ets 40 et b j Kaaljehoudt thans boekte SDLO de helft goedkooper dan natuurboter 45 ets per pond 22 t cti per half pond pona j Firma WOLFFS Co Weathaven im loiida A IjATBAmeiSiy Kleiweg E IiiflGouda E H VAN VllLiJ Veeratai It 121 te dmda A BOÜMAN MoordreditPIHmK NieuKtrterka d IJmI A N ta ZESrtKN Sr iooti ioum J Th TOltKKN Bo tv U T WIJK Ovdévafi r A SCHKEU laatlrtchl P W v EDE Oailn K vasdïk HEMDEN te Ituumjk P v o 8Pr K MoerrapelU D v d STAR Wa igneen Wed A HOLST Waddinqneen M KOLKMAN Wadilmngem P A o OKOO OudewaUr 11 JONOH OwUwaifT i KAHTBI KIN Pobibrotlardam 1 HIKKE e lim c wp f TTf n Tlf l rt Ct Dlplo n C u Bekroond PRAEPARATEN VAN wn i ii i w i n iw fii éM VgUIIlg M e ll yV IlV DK wfl hi kinderen t ïolwomcneii gebrek aar ertluflt slechte p iverierlnff nnuwhoofdplln ter vcriterklng o sickte of krumbcd koort en hare ev t cii QUINALAROCHE PERXUOINEUX in bet bijgonder eesn Blo de br k Blmluucht kwalen mn Krltisohen lefftyd cm VcrknjKbmr m f eog 1 90 L lfXjC Uk09kt vo lzaain Tersterketul aang enuiinvaniniR k voorc ae lI ksch2eb iiflc L l IVtl V aV A V ril r klndn en rwakken en klienchtl e geBtellen leer aan te be i ii AU fantaifcnwhfige drank lui stoornlSMn Oer spiJiTeiieringsorganen en diarrhea ook V K r iigelirniencnkl iiekiinleicn Pni iier bu Kgr A1 70 kKgr 0 00 larrhéo ook K T O B0 00 Cbamlach MAlL ctlltrP t Sp elaal voor Klndervoedtaf m bussen A Kgr O tuWare ITl l IV3U IVC Kjrr 0 80 S K t 0 3Ö Ac tltnü € € SVkT kP X rooken ecner halve l wMte TtJdoende ter beitrij duig van de hwlgttf aanTallen van Aithma etc In tloosie i 0 80 CU TÏ BO mH 4 Tamannde BnnhOnS Ï JIT PUROATIEF tegen Ver toppinj Xam alll l muc UUIIUUIia beien Migraine ConreHlaaetc vooralookihlajtans rrïïXTanïaïïn3rBonFon viin KkAiJ KI IEN S HOLM WRiiRnjke dienBteii kiiut begeerlijk en U ntiaak aangenaam is Prij perdo n c 0 8Oen 0 B0 Qalmi 01 000411 ItfiC nlceniM rt erkcni tlG het BESTE hiiumfidel V EO d eW en Keelp n h u eMi BllJmoplosBend en vcriachtend middel by uitnemendheid uitsluitend m P tlesthje veikrijgliaar Pup 0 20 per tic3ch e V fnt ptirat pnn KKAEPELIEN HOLM te Zeist mifn aiUt PMt fitf ran eti iintlrft mtiart r Oti Haam ei hnit tefketting m f rkr j0haar h j tit me iiU MjmHieAeit en IhtfrittMt KRAEPELIEN Si HOLM Honeveranciers ZEIST Ay ij Sg£ s Patent H Stollen mil Ktirl Inmtrin tuimel Ui lliili rnt linke nr lU ii ntrxuu y Ê Der ffrtmm Ertoig i WOfnUnO wiMt Patent H IVtMm a nmgtn M ADlau tn rtt letnt ui3n werlhlngeii Xinhahmmmrn S iti f Uut kvift athêr itnuft atetH mhnrf ¥ H btitlUt nur twt uiH titrtot adir Ie W 0AM £ aMA r tf ufftM Dit got de oude Hi tiek Jlekt enkel Huiagexin ont Bchen i f HH Ap Te Amaler han T Tu7ll KU lUdTEI middel tegen U m eiu m g in geen brekeo In fl i ct en 90 et bij DrogïitML dam bi CM WeiaaftCo inTEBlAM SI Fr ialmtm wité Ztugniaue tntk aoa wu NKER PAIN EXPELLER ia Zander Instituut Fluweeleu Sinocl R 7 24 Goin i eneesb Dr J H BAKKER NIEMKIJE8 Directr D vas DIiriREN Beband vsutriigijeyr rerkromuilnnen liu erallrn borit x en o beruen eo nierellchaaiitnii vorm ftl em xwakte eonaUtintle spier en genr ziekten rheimuitiDChe namloenttigen ver HtuUilngen enz enz EEHIBBEFOT TAN TEES Hen wordt verzocht op t MGKh te letten UIT UIT MaO AZIJN VAX N KAVENSWAAY ZONËK OORINCHEH Deze THEEËN worden algeleverd ib verzegelde pakjes vaum Imt én een half en een A ed o u met vermelding van Nonimer er Pry voorzien van nevnnstaanii Merk volgens de Wet gedcpo neerd icb tot de tiitvoenni vnu ge lenle orders aunbevelende J C ItlJI vonrbeen 1 BREEBAAKT I z ZciHiw i n llaii rtij i i s worilt nit overtuiging aU een weikcltjke liiilp tl dfu uoml het boek iiatilievoleD Na ontTangst wan adres per bTieflinartHürlt I t boekjn traiico per post t oegezonden dü tr aLOKPOKL S liookU 2altbon mol In bel VKiai irn iS lin i MN lle Avondster Dubbele bnnn Telfnr 117 Zijn beden ontvangen een mooie collectie Nienw Styl Gnsoi naini nleii Urodels en fialliins Verder voorbanden een rniine t enze GASKOOKAPPARATEN GAS EN PETROLEDNKACBELS Eenig adres voor iASULOEILTCHTBENOODIGDHEDEN soiled on degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit je mate adre Aanbevelend N M VAN LOON Aanlegger van Jas en Waterleiding Geen Beter adres voor alle toorten SCHOEXWERK dan bet Itnibiildi Schoen en Laarzemnagüzijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SUITS Alle reparatien en aangemeten werk OVEItSCflOENEN merk de Weegschaal X F SOOS TIENDEWEG 59 Oiilvaiigen eene prachtige Collectie Haiiglanipeii eii Slaande Lampen ÜANGLANTAARNS Petroleum Kachels renkloos gevaarloos Dc KACHELS worden ook in HUUR gegeven Goida Druk van A BRINKHAN i Za WOmilGWET BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda noodigen do eigenaren van alle woningen welke drie of minder ter bewoning bestemde verlrekkcn bevatten uil zoo zjj nog niet voldaan hebben aan hunne verplichtingen VOOgeschreven bij artikel H9 der Bonwen Woningverordening en by artikel 9 der Woningwet tot het doen van aangifte vo r den 31 Dec bieraan alsnog ten fpoedyte te voldoen en berinneren voorts dat het niet nako men van deze verplichtingen gestraft wordt met eene geldboete van ten hoogste vyf en twintig gnlden De forroalieren voor do aangiften zijn kosteloos verkrygbaar ter secretarie der gemeente aldeeling Bevolking Gonda 12 Januari 1904 Burgemeester en Wethouders van Gouda 11 L MARTENS De Secretaris BROUWER Ktelnbandel Id sterken draak UURüEMKESrER en WKTHOUIIERS vanGouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 18 Augustus 1881 StaalbWad no 97 ter openbare kennis dat bij lien i ingekomen een vcrzoekschrilt van den navolgenden persoon waarbij VERGUNNINC wordt gevraagd om m de bij haar naam vermelde localneit ster ien drank in het klein Ie mogen vcrkoopen aU Iaam Aanduiding der van de Verzoekster localiteit M S Puijk Korte ïiendeweg Wed H van Wijngaarden Wijk D No 93 Gouda den ia Januari 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER iNRlCHTINiiBN WEI KE I EVAAR SCHADE OF HINDER KUNIJKN VBR X RZAK EN UURGKMEESTKR en WÜTHOUDERS van Gouda Üelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie Ier viaie is gelegd een verzoek met bijlagen van O J Westerbeek an Ecrten te Gouda oro rgunning tot oprichting eener likeurstokerij 111 het perceel gelegen aan de Naaijoratraat Kadastraal bekend Sectie B No 1991 Dat op Dinsdag den 26 Januari 1904 des namiddags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheid F EVILLETOIM HET MEDAILLOU Nmr hil pranuh Jd geduld maar dan lal ik je alles op mijn gemak vertellen Maar voor alles moeten wij dat kind ïicn te helpen hem tot het leven lien terug te brengen Alfl tmaar niet dood ia Jacques iNeen dat geloot ik niet Zoo D arme stumperdl klaagde de jonge vrottw maar bij de hand als lij was liep itj dadelijk naar den haard om bet vuur op te stoken wel begrijpend dat de kleine drenkeling warmte noodig had XII Spoedig had het knappe huismoedertje het kind aangekleed en begon daarna met lachte hand het lichaam warm te wrijven Zij kon zich maar niet genoeg verwonderen soowel over het gebeurde leW als over het fijne linnen en de kostbare kleeding die de knaap had aangehad Beauchène n een beetje in de war en onhandig zooals alle mannen in dergelijke omstandigheden hielp mueder de vroaw soo goed hij koo volijverig aandragend wat ly hem Troeg en ook van lijn kant IS om bezwaren tejifen de gevraagde vergunning in te brengen en dat geduremle drie dasfcn v6ör dien dag op de Secretarie iler Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wimlen kcnni genomen GOUDA den 12 Janturi 1904 Burgemeester en Wethouilers voornoeimi R UMARTKNS l e Secretaris BROUW E II rK ni ii c Uo BURGEMEESTER en WETHOIDERS van Gonda doen te welen dat door den Raad dier gemeente in zyne vergadering van 18 December 1903 is va stgesteld de volgende Verordening VERORDENING tot wering en beteugeling van besnietielgke kinder ziekten Art 1 Voor de toepassing dezer verordening worden verstaan ouder de uitdrukking lagere scholen alle inrichtingen waar lager ondorwiis wordt gegeven dat door do wet niet als huisonderwgs wordt beschouwd en welke niet uitsluitend bezocht worden door leerlingen boven twaalf jaren onder Zondagscholen de scholen waarin van wege kerkgenootschappen of vereeni gingen op Zondagen of kerkeiyko feestdagen godsdienstonderwys wordt gegeven aan kinderen beneden twaalf jaren ontler bewaarscholen de scholen bedoeld in artikel 15 sub c der Wet van 17 Aug 1H78 Staatsblad No 127 onder de Kinderbewaarplaatsen alle andere inrichtingen welke ten doel hebbeu de ouders tydelgk van de zorg voor hunne jeugdige kinderen te ontlasten en onder huisgenootcn allon die in iht zelfde woning of vaartuig samenwonen Art 2 Onders voogden en anderen krachtens wet of overeenkomst of eiteiyk met de verzorging van kinderen belast z n verplicht te zorgen dat deze kinderen voor zoover zg bg ben in de inrichting onder hun beheer of met h$n bg anderen inwonen zich niet in eene lagere school zondagschool bewaarschool of kinderbewaarplaals bevinden indien die kinderen Igden aan kinkofslgm hoest hoofdzeer of anderen huiduitslag Hoofden of bestuurders van lagere scholen zondagscholen bewaarscholen en kinderbewaarplaatsen zyn verplicht te zorgen dat kinderen Igdende aan kink of sljjmhoest hoofdzeer ol anderen hnidnilslag zich niet beproevend of hij die verkleumde handjes niet tassctien zijn grove vingers kon verwarmen Hij leclt nog niet waar f vroeg hij met een stem die heesch was van oniroenng en op een fluisterenden toon Ja ja hij komt el bg Het kind opende inderdaad tijn oogen Hij zag om zich heen blijkbaar verwonderd in een huis te zyn dat hij nooit te voren had gezien en gekoesterd te worden door twee menschen die hij niet kende jPapa stamelde hij Maar nauwelijks had hij dat woord gezegd of hij huiverde verschrikt over t gehecle lichaam Hij roept om zijn vader reide vronw Beauchène zonder meer want de beweging van angst had zij toegeschreven aan een rilling van koude Wat is hij mooi fluisterde de meester op alle wapens die het zachte gelaat omlijst met een kroon van blonde lokken bewonderd aanzag Maar waar hebt ge hem eigenlijk gevonden man Dat heb ik je al gezegd in de Seine De dileiunt visscher vertelde nu wat hem overkomen was ► Hoe is het Gods mogelijk riep de moeder uit Zoo n engel m het water te gooien Deo ruwen schermmeester stonden dc tranen in de oogen tWat een gelukkige gedachte van me nep hij uit tom juist van avond te gaan vïsschenl BÏaar wie kan in s hemels naam zulk een vreeaelijke misdaad hebben gepleegd f in de onder hun beheer staande Inricbling bevinden De in de beide voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichting bestaat niet of eindigt wanneer of zoudra blijkens eene schrtfteluke verklaring van een geneeskundige viin de zgde van hel i ui i ene der genoemd ziekten lydende kind goen bezwaar vooi hesmctling wordt geleverd of alle gevaar voor b Mnetting is geweken Hoofden of be tuurder van lagere scho en Zondagscholen bewaarscholen en kinderbewaarplaalsen zgn verplicht wanneer zg vermoeden dal een haiine inric iling bezoekend kind door mazelen is aangt tast daarvan onniiddeliyk immers binnen 24 nur kennis te geven aar den Burgemeester Art 3 Ieder geneeskundige die bevindt dat een door hein behandeld volwassen persoon of kind door mazeliii is aangetast is verplicht daarv in onverwgld immers binnen 24 uren kennis te geven aan den Burgemeeiter rt 4 Onders voogden en anderen kinslitens wet of overeenkomst of feitulgk met de verzorging van kinderen belast 7 yn verfflicht te zorgen dat deze kinderen voor z iolNir zg by hen in de inrichting onder hun beheer of met hen bg anderen inwonen en vour zoover zg niet alreeds aan de mazelen geleden hebben zich niet in eene lagere school zondagschool bewaarschool of kiaderbewaarpluats bevinden indien die kinderen of een hunner huisgenooten door mazelen zgn aangetast Hoofden of beslunrders van lagere scholen zondagscholen bewaarscholen en kinderbowaarplaatsen zgn verplicht te zorgen dat een kind van hetwelk zg weten of kunnen weten dat het zelf of een van diens huisgenooten door mazelen is aangetast zich niet in de onder hun beheer staande inrichting bevindt tenzg in bet laatste geval het overlegt eene schriftelgke verklaring van een genueskundige dat het alreeds aan de mazelen geleden heeft De in do beide voorgaande alinea s van dit artikel bedoelde verplichting eindigt zoodra blgkens eene scbriftoiyke verklaring van een geneeskundige van de zgde van den door mazelen aangetaste alle gevaar voor besmetting is geweken Art 5 Hoofden van lagere scbolen zgn verplicht te zorgen dat alle leerlingen die gewoon zyn met een kind vah hetwelk zy hoofden weten of kunnen weten dat het door mazelen is aangetast in één zelfde lokaal van de onder hun beheer staande inrichting te vertoeven gedurende vgf dagen te beginnen met den neg iden dag nadat het ziektegeval is geconstateerd zich niet in Ja vraag nu maar toe Denkelijk iemand lie er belang bij had om dat kind uit ilen weg te ruimen tVxxy moeder was t zeker nii t En een vader evenmin dal verzeker ik je Ue knaap was nu naar het scheen i eheel en al bij kennis gekomen Zijn groote oo n dwaalden overal rond en er kw im een glimlach op zijn lipp n die blijkbaar de twee over hem hem heen irebogen gezichten gold waarop goedheid en medelijden om den voorrang streden Zoo iets van een jaar of zz meende de moeder en zich tot het kind wendend vroeg zij fHoe heet je myn jongen André tag haar zonder iets te antwoorden aan Zou hij stom zijn mompelde zg verschrikt en vroeg toen Waar woont ge i I ezellde stilte f Hoort ge te Parijs thuis P Wat is er met u gebeurd Wederom geen antwourd Met verwonderde oogen zag de knaap naar zijn redders op tonder blijkbaar iets te begrijpen van alles wat ze tegen hem spraken De schok was te hevig veronderstelde Beauchène Hij is vergeten wat er met hem gebeurd moet zijn Dat is t misschien beaamtle zijn vrouw Zij vroeg niettemin nog aan het kind iHebt ge nog een vader Waar is die Witt ge hem zien André verborg het gelaat in de handen aisot hem plotseling een akelig visioen voor oogen was die inrichting bevinden tenzy de leerlingen overleggen eene schrifteiyke verklaring van een geneeskundige dat zy alreeds aan do mazelen geleden hebben Art 1 Hoofden of bestuurders van zondagscholen bewaarscholen en kinderbewaarplaatsen zyn verplicht zoodra zg weten o kunnen weten dat een de onder hun beheer staande inrichting bezoekend kind door mazelen is aangetast hunne inrichting te sluiten en gesloten te houden gedurende veertien dagen of zooveel korter of langer als door Burgemeester on Wethouders zal worden bevolen Art 7 Onverminderd het bepaalde in artikel H vun het Wetboek van Strafvordering zgn met het opsporen van dc overtredingen dezer Verordening belast de ambtenaren on beambten der gemeentepolitie de geneeskundigen in dienst der gemeente de leden der plaatselgke Uominissie van toezicht op bot lager underwgs en de leden der plaatseiyke Uummiasie tut wering van schoolverzuim Art H Met inauhtnenilng van de voorschriften der Wet van 31 Augustus 1853 Staatsblad No 83 zgn de in het vorig artikel genoemde personen bevoegd ondanks de bewoners eigenaren hoofden of bestunrders lusschcn zonsopgang en zonsondergang alle woningen vaartuigen lagere scholen zondagscholen bewaarscholen en klnderhewuarplaatsen en de daartoe behoorende erven binnen te treden ten einde te waken voor do naleving on togen de overtreding van de bepalingen dezer verordening Art 9 Overtreding van do bepalingen dezer Verordening wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden Art lU Bg het inwerking treden dezer Verordening vervalt artikel 104 der Algemeene Politieverordoniog voor de gemeente Gonda vastgesteld den 1 September 1896 en afgekondigd den 24en dier maand Zgnde deze Verordening aan de Gedepnteerde Staten van Zuid Holland volgens bnn bericht van den 31 December 1903 4 Januari 1904 in afschrift medegedoold En is hiervan afkondiging geschied waar bet behoort den 12en Januari 1904 Burgemeester en Wethouders voornuenid R L MARTENS üe Secretaris BROUWER gekomen Verschrikt zag de schermmeester zijn vrouw aan Il t niet alsof hij bang wordt als men van zijn valer spreekt Zou hij t geweest zijn dio Neen dat u al te ontzettend wezen f 4iten wij den armen jongen niet dadelijk zoo vermoeien man I Morgen als hij wat beter is sal hij oni miischien wel duidelijker kunnen inlichten Heb je honger mijn kind vroeg zij aan den knaap 0 neen Hij kan wet spreken Huitterde zij met een opgetogen gelaat haar man toe Heb je t gehoiird Jn hij is gelukkig met stom antwoordde Beauchène eveneens sacht t Was alleen van den schrik Is t niet bI lang geleden datje iets gegeten hebt vroeg de vrouw weer Dat weet ik niet maar ik heb geen hong r Hebt ge misschien trek om te slapen Ben je niet moede We zullen u bij den haard een warm bedje spreiden Daar zult ge even heerlyk liggen als in je eigen bed Zij gat haar Jacques een wenk en in een ommezien had de meester op alle wapens een maira van zijn bed genomen met de noodige dekking De vrouw wikkelde den kleine in eenig nachtgoed dat zij nog had gevonden bracht hem naar het kermisbeil en dekte hem met duizend voorzorgen warmpjes toe Wordt Vervolgd