Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1904

v aslLvWi i Yjjffl i i KOLONIALE WKRVING HANlXiKLI 2pO hij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Xe jaren on voor ingelijfden bg do Nationale Militie met onbeimtilil rerlof o in werhelljken dlgnnt by het aangaan van eene verbintenis om 7 wee ren gedetacheerd te worden naar OO ST INDll Aanbifng geld Twintig Cjulden Men melde zich aan frlJwIUIgerii en MllUleplIehliyeii met oiiheimnlil verio btj den t ommandant van het Koloniaal Werldepot te Harderwyk oI bg een der plaatselgkc ol Garnizoens C ommandanten lUUUieidlcMtgen onder iU H iiieiieii bij hun onmiddeiyken Cbel Het groote aantal zenuwkwalen nn Mn f hooMpLjn af tot da ToorftfKakndskaRt hsn ii tiub spopluU lurMBk ont tM trotaMr nog ataada aila mlddaI D doof 4 madiauba wataoachap ungvwaad Sant aaa dan ilavww OM kaM ia ar toa dat slj door kat almiik makan van dan aanvonllMtan wag UMoli k laoga da koU mm nhralologlaalia ontdakklugadawt faaaft dlo na hoDdarda proafoamliiKaa thaaiovarda gakaaUwaraU varbraldV n t hrtil if wotoBaefaipMlllka krlngaa £ hoogata ftlutntatUng aki Uwm aaaa aldaad bUjkt ta itjn voor da aan Mnnw wala UJdaDda Maaaakhald Dmo nnaaavtjia la oltfOToadan door dan gewaaan Offloiar Tas Swiondhalt Or Bobhd walainu B ta Tllakofaa an karnat n da an dervlndlng opgedaan In mh H iartga pr ktt k nmmr waMailiic nmn hat lis M mmmbI Id lUtdmganaaawUMwardaawarkaUJkaXltlaraadoiwlMMatwlaigw an lU BuakM aooveal i pnat dat van aan door daa nitvlndar Mtakéörca warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE har vaorlemlai an iltlni blnoaa kortaa tijd reeda da 21 dmk v r rhfn n In Uit boAkJa hnvat nlat aJlaaa vor kat gravM nkhek verataanbara tarklarlagaa omtiPnt hrt w i n Ur nleuwara tharfpla an do dawiaSda lalfo In wanhopige gavaJIan varkregau uitwarking maar ook vtndt men daarlB wataaaahanpolIJk totbKndeUDgefi nTtda Mcd laak bladen dia aan d t gananawljaa gawlid lUn aooaaioaftokrl tal van gntnlnoltrlftcu van faooggapiaatate cenaaakondlg n oadar walka f ttaMra mad dr mn a it yoIrkilnTal ta Parlji raa tlaiMffiont 10 sTaii r l ar mu ir ratllHoraal lataaaliaar aaa Ml i ilNatBBH geitloht da Charenlon Sinflittrath Or Coin ti Btolllii Braainana laad ir arraad arta to Jëh Or f Farailtar panaMh r dlraoliur vin hal hoip tia l ta k n BahiharaU Br Sabarlai laataal Hlr laaEnit OariAi tna r gRnaeihstr ir ulaur ar aalvana lhtrapiHlIlslia lariaMaariaar Uaaorlfyira la raa BI Hanort 334 Comui von Ai j r btc mtt i la Carfti tr lr taa i arraad arti a Zlrkalli IftHcril lathl mrtl ir la Wacnsn Or C BanjaviÉ la La Farrldri lart IM vaa daa OanatlCaalral d h tl da laalé in Praaknlk BD vAle itodTnn Aan allan wier naaaiwiMfcl mt r at nliidar atsMiioduH ta mt autn Mitliw bUKh la IU I waarvan i keotaakanrn ilJn hrenlaohi haardiljn Mioralnt lohala haaf pltal fela daadrB inattirlttiiuvhaid ia aaBdba d ala aiaa liaM Haha aabahaBalllta taa laad Tordar allo glakandU door beroert fatootan waidM daaaff lUdan aaa do garolgoB diaamn aoala varlaaMlagta a rM aa tal ipralaa iwara laagvaJ aala aikkaa all n M dor favrlablaa ani aart nobgaMl lU iw ia li n uiMi MM h M tM MHMa mI MuJiaitM ÜUaHiH Utlitr Mn Mr U M r U M l MM i l MtMtl Mhlqliu H M H ni bMMlM Ui M M ilwo UnM n nu ua al lau ito auntfna Mwnriu lU Mk un JMM niHIH mwit Mn kltui eit m krHlil la ilMM mI hcmoU ln u MTMH n Ml Ml mi min niHn n KMiUigk rn AI IIIm MMtuBnl mt Msiua i tmiMt slflh bat SOVH malde Warhja mb taaahaffan hatwalk tp tuvnft kaltalMi tiiifrMM Vtmtnimm dgor H liKHAa C Heni a 41 ttsrdaM r K Mn HA SITH virMhi i obkV poiiTov Oiii4 ui Vsg STuiMbrarr ï é Joncat h gleniiiaKhiDwllclaata tcntonnaUllinf la da I r aar la MadUrli JnrU aa l Kil mAi b hr BaitenlaiKiseli Overztelt Een reuter telegram uit Aden meldt De Engclsche troipen bchaaldei en overwinning op het Icgi r Tan den Mnllab De Somali s verloren IfKX dooden Twie Engelsche ofgciercn werdi n gedood aeht zwaar gewond Een offlcieul teleifrara zegt Generaal Egerton roet 2200 fliiin Engelsche troepen en 1 100 inlandsclte vii l den llden lannari 5000 Derwischen aan te lidballi die klaarblijkelijk de hoofdmacht vormden van het leger van den Mullah De vijand deed een aanval doch toen hy geraakte tasschen twee vuren van voren en op zy vluchtte hij De Engelscbe cavalerie achtervolgde de vluchtelingen tien mijlen ver De verliezen van den vijand worden geschat op lOOO Vele Oerwischen werden gevangen genomen 40fl geweren werden buit gemaakt De Engehchen hadden 41 dooden onder wie twee officieren lerwijl 9 officieren gewond raakten en iièn vermist wordt Voor het oogenblik is de toestand kalm in Oost Azij Tapan heeft Waterdag nog aan do wereld doen bekend maken dat hoewel de nota van Rusland niet bevredigend in de regoering geen aanleiding heeft een ultimatum tot Husland to richten of de onderhandelingen af te breken Integendeel het wil de onderhandelingen voortzetten om te pogen wijziging van do Kussischc voorstellen te krijgen Daarmede zullen alljcht een paar weken gemoeid zgn en men acht het onwanrschiinlijk dat in dien tiJd de vrede zal worden verstoord Inmiddels zullen de bevriende mogendheden haar pogen om bemiddelend op te treden voortzetten Wjj lezen daaiover in de Daily Paper De Kegeeringen van Engeland en Krankip zetten haar pogen om een vredelievende oplossing te verkrijgen voort In diplomatieke kringen hecht men de grootste waarde aan de bezoeken Jin Vrijdagmiddag in het departement van Euitenlandscho zaken werden gebracht door den lupanpchon gezant en den Russischen gezant Heide diplomaten hadden een langdniige conferentie met 1 ord Lansdowne en men neomi aan dat do Engelacho minister die juist een volledige verklaring ontvangen had over do mceningen der Kranscho Itogeoring mot betrekking tot de crisis In het Oosten namen de EngeWcho Regeering een uiterste poging aanwendde om een modus vivendi te vinden B j het verlaten der conferentie zeldc graat Hayashi dat alle hoop op het behoud van don vrede nog niet behoefde te worden opgegeven Het optreden van den oud minister Chamberlain als kampioen voor beschermende en preforenlieele rechten moest lolden tot een scheuring in de Unionistische party en tot vorming van een geheel nieuwe partijgroepcering In Ei geland Dit werd vooral duidciyk toen de hertog van Devonshire aftrad als president van den Privy Uonncil en als lid van het kabinet Verleden week werd gemeld dat de hertog van Devonshire die vroeger als Lord Hartington lid was van de liberale party verder lot die partg w is toroggekeer I Dit bericht werd echter door don Jjertog zelf dadelijk tegengesprkken Toch heeft hg niet het plan In de unionistische parlu te biyven wanneer deze zich op het tiscnle standpunt van hnmborlain zou plaatsen De ochtendbladen publicccren een briefwisseling sede t 23 October gevoerd met ongoregoldo tusschenpoozen tnsschen den hertog van Duvonshire en Chamberlain over de positie dor Utiionistisehu larty tegenover do fiscale quaestio Do hertog van Devonshire die de brief wisseling begon zegt dat wgl naar zgn nioening de neutraliteit der unionistische party tegenover het fiscale vraagstuk niet te handhaven zal zyn het behoud der unionistische partgorganisntle onniogelgk zal bigken Chamberlain wenschl de or anisatio zelf te laten beslissen en acht hel niet mogelgk de unionistische party als zoodanig te laten voortbestaan wanneer de partüineerderheid zich in de cone of in de andere riehling uitspreekt zou èf Chamberlain met zgn geestverwanten ól de hertog van Devonshire n et de zgnen het partgverband moeten verlaten Chamberlain wil op zgn eigen verantwoordclgkheld een paitüvergndering samenroepen In het begin van Februari om deze over de quaestio te laten besliBsen Uit deze coirespondentie biykt dnidelgk dat de tiberaal unlonisllsche party opcHlgk fn tweespalt is en op het pnnt van ontbinding staal Chamberlain werpt de schuld hiervoor geheel en al op den hertog van Devonshire Met hetzelfde recht kan deze dat van Chamberlain zeggen en met meer recht naar wg meenen want liet ia Chamberlain geweest die op zgn eigen gelegenheid en zonder de party waartoe hg behoorile te raadplegen de campagne voor beachermende rechten en preferentieele tarieven begonnen is zelfs in ftrg d met de raeening van den ministerpresident en wetend dat er in de nnioniitische partg op dit punt geen eenstemmigheid kon bestaan Het aftredrn ran unionistische kabinetsleden die verklaarden vrijhandelaren te zgn kon reeds voldoende zgn om hem te doen inzien dat hg aanstuurde op de ontbinding der unionistische partg Maar hi heelt het gewild De Russische bladen betoogen opnieuw dat het voor Rusland volstrekt onmogelgk is aan hina en Japan eenigerlei concessie Ie doen betreffende Mandsjoerge omdat Rusland daardoor zich opnieuw zou blootstellen aan de govaren die het indertyd noodzaakten dat land te bezetten En wel wns die bezelllng geschied als maatregel van bescherming tegen aanvallen van don kant van China China zal nog gevaariyker en even l istig en rumoerig worden als Tapan wanneer het op zgn Eiiropeescb gewapend zal zgn Overigens blnven deze bladen getuigen van Ruslands vredelievende bedoelingen Zy waar schuwen Japan niet door zgn uitdagebde houding of oorlogszuchtige daden Itu lands geduld uit te putten De Koiiliijr v in Saksen is ongesteld geworden tengevolife eener gevatte koude l et het oog Op den lioogen leeftgd van den Vorst boezemt de ziekte eenige zoig in aan zgn omgeving Koning George Is 72 jaar Van een anderen hoogbejaarden vorstelgken Igder ilen Koning van Denemarken die te Gniuiiden ziek ligt komen daarentegen goede berichten Zaterdag heeft do minister van Buitenlsndsche Zaken in België baron Do Kaverou dr Kuyper een feestmaal aangeboden waarby een lïOtal gonoodigden aanzaten Tot dezen behooiden baron jnillaume oud gezant van Belgii in Den lliiag de heer Greindel Belgisch gezant te Berign de heer Deseamps staatssecretaris van den Kongostaat graaf Van Rechteren en baron Van Asbeck belden van de Xederl indsrhc legatie te Brussel do Belglsclie minister van Justitie de heer Van den Heuvel graaf d Oultreinont opperhofmaarschnlk en andere hofdlgnltariosen De heer lüiyper was den geheelen aTOnd het iniddenpunt van het feest zegt de Brusselsclie correspondent van het Ilbl Ta halftien was het feestmaal getjindigd Opinerkoiyk was dat ook liler evenals bg het diner aan het hof de hoogwaardighcidsbekleeders van den Onufhankeiyken Kongostaat tegenwoordig waren Vrydag hebben te l onden graaf Beiikendorf de itusslsehe ambassadeur en burggraaf llojasji de Japansche gezant markies van I an downo op zgn uilnoodiging naar men wil op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken een bezoek gebracht Het Central News geeft hieromtrent nog de volgende bgzonderheden De Russische ambassadeur word eerst untvangon dadeiyk daarop de lapansche gezant wiens onderhoud met Lans dowiie wat langer duurde Ijnnsdowne was koi l van Ie voren op de hoogto gesteld van do meoningen van de Franscho Hegeering en hy deed een besliste poging om overeen stemming tnsschen Japan en Rusland tot stand te brengen welke echter niet slaagde Rusland wil Japan niet het recht toestaan tusschen hnarzelve en China tusschenbeide te komen en blgft ook staan op afbakening van oen onzydige strook tot bescherming van Mantsjoerye en beveiliging van de spoorwegverbinding tnsschen Wladiwostok en Port Arthur De Japansche gezant verklaarde dat hg aan zgn bezoek bg Ijansdowne geen beteekenis hechtte Hg gelooide dat alle Mogendheden moeite deden om bemiddelend te werken in het belang van den vrede ff spreidt Berit hten Fhahkhuk Do aapjeskoetsiers te Parys dreigen weer met staking ter zake van loonquaoslie VrUdag a 9 wordt door hen vergaderd in de Arbeidsbeurs Do stakende veldarbeidors te Béziers hielden ten getale van 15 0 een betooging ten gnnslo vnn hun cischen Do bevolking is hun sympathiek gezind Ook van Ajaccio en Corsica wordt gemeld van oen staking der bootwerkers Dan heeft de stakingsbacil nog besmet do straatvegers van Nizza wnt nu niet aoo n wonder is DCITSCKLliin Do nationaal liberale partjj in Saksen xal het kiesrechthervormingsvoorstel van de regeering onaannemelgk verklaren daar het ontwerp een versterking bedaidt van de conservatietagrarische en antisemitische elementen In de Vorwürt verklaren de leiders van de te Krimmltsehas uitgesloten arbeiders dat zg in weerwil van den voor de werk lieden gunstigen toestand nimmer geweigerd hebben de hand tot verzoening te reiken ook niet toen de regeeringsafgevaardigde Roscher daartoe pogingen deed Integend el de fabrikanten waren het die steeds weigerden te onderhandelen Nu wordt gewacht op de tegen a s Vrjjdag toegezegd behandeling van de uacslje in den Haksischen Jjanddag Uit Gmttnden wordt van eergister gemeld dat de ei koningin van Hannover aangetast is door bronchitis gepaard met koorts De koning van Denemarken gaat vooruit Rusi ANi en Jai an Prins Tsjing heeft den lapanschen gezant Ouchida Ynsnya doen weten dat ingeval een oorlog tusschen Rusland en Japan uitbreekt China onzgdig zou biy en De Raad der Ouden te Tokio die Zaterdog zou vergaderen in het Keizerlgk Paleis heelt de besprekingen eenige dagen uitgesteld Vermoedelgk zou men gisteren bgeen komen Ambrika Te Buenos Ayres slaan de zaken byna geheel stil door de staking der bootwerkers De graanbeurs is gesloten Twee regimenten cavalerie zgn aangeko men om do niet stakers aan de dokken te beschermen Daar do arbitrage inzake het Venezuelaan kche geschil nog niet geëindigd is zal de beslissing niet komen voor einde Kobruari Aan de New York HArald wordt gemeld dat een Aroerikaanscli smaldeel bg de landengle bgeengetrokkcn wordl vermoedelgk met vgundige bedoelingen tegen Columbia BIKTNENLANDe Omtrent het verbiyi van dr Kuyper te Brussel schrglt de correspondent van de N R Crt nog Zeker is het nochtans dat uw premier naar Brussel gekomen Is op hot aandringen an Koning Leopold II Doze heeft dr Kuyper het cordinalste onthaal bereid De heer Kuyper heeft onzen souverein byzonder ge interesseerd toen hg hem een omstandig verhaal gaf van de gebeurtenissen die verleden jaar in Nederland plaats hadden tgdens de werkstakingen en de maatregelen opsomde die door uwe regeoring genomen werden om de werkstakende on socialistische beweging te bestrijden Zeker is er qnaestie geweest tusschen onzen Koning en uwen premier van de Engelsche nota betreffende den Congo En het is niet moeilgk te raden wat er alsdan voorgevallen Is De gedachte vanden souverein van don onafhankeiyke Congostaat Is sedert tang bekend meer dan eens heeft hy die openigk of in geschriften door hem onderteckend uitgedrukt Wat niet juist is en in strgd met hetgeen werd bericht is dat er quaestie zou zgn geweest tusschen don Koning en den chef van het Nederland sch Kabinet over een speciaal toltractaat tusschen Nederland en den Congostaat Om de dwaasheid van dergeiyk beweren aan te toonen is het voldoende te zeggen dat het tractaat van Beriyn waaraan Holland zyne goedkeuring hechtte zich beslist teg n dergeiyke tractaten verzet Mgne moening is en ik ben overtuigd den waren weg te bewandelen dat de Koning door dr Kus per te Brussel uit te noodigcn van hem adhaesie heeft willen bekomen voor de officieele deelneming vsn Holland aan de toekomstige tentoonstelling van Luik De Koning heeft deze tentoonstelling onder zyn patronage genomen hg was het die verlangde dat zg zon plaats hebben en in zekere mate is hy waarborg gebleven voor haar welslagen Welnu de zaken gaan nu juist niet volgens zgn wensch Ten gevolge van zgn reis naar Weenen bekwam hg de adhaesie van Oostenrgk zijne stappen bg den Koning van Italië tgdens het verblgf van onzen vorst te Pargs hadden hetzelfde re snltaat Frankrök heeft formeel officieele deelneming beloofd doch deze toetredingen verzekeren het welslagen niet van eene internationale tentoonstelling Duitschland heeft verklaard niet te zullen deelnemen Engeland zwggt Rusland en Japan die zóó schitterden op de tentoonstelling van 1900 te Pargs hebben op dit oogenblik andore boenen te doppen en het is niet mogelgk op deze landen te rekenen De toetreding van Holland werd gevraagd Uw land was zeer prachtig vertegenwoordigd op de tentoonstelling van 1897 doch ditmaal zgn de voorstellen aa de handelaren de ntjveraars gedaan oer koel ontvangen en men voorlag hier een volledig 6chec Uen heeft den heer Kuyper gevraagd die ongonstige streoming te koeren Ik ben overtuigd dat het zal gelukken indien men reeds geslaagd is De heer Kuyper zal alvorens Brussel te verlaten nogmaals ten hove dineeren Gister beeft dr Kuyper zich naar Gent begeven waar hg zal worden geïnstalleerd als lid der Vlaamsche Academie van Belgii Gemengde Beiinhten Een onzer correspondenten seint ons uit Antwerpen Het verbond tusschen de Antwerpsche en Amsterdamsche werkgevers in de diamantnijverheid schgnt thans in wettelyken voriq te zyn afgesloten Dit wordt opgemaakt uit de aanwezigheid sedert gisteren van dn consulent der A J V mr van Qigch en de aankomst heden van den secretaris derzelfde vereeniging Hbld Men meldt uit Amsterdam Op den Haarlemroerdjk schrok Zaterdagnamiddag een voor een broodkar gespannen paard voor een voorbgsnellende electrische tram Hel paard liep achteruit en kwam In e n winkelhuis torecht aar alles kort en klein werd geslagen Zondagavond om half zes ongeveer is te Amersfoort in het Hotel Schwemmer op den hoek van Varkenmarkt en Weversinge een hevige brand uitgebroken De vlammen grepen aangewakkerd door den wind die juist daar op den hoek vry spel had verbazend snel om zich heen en het duurde dun ook maar heel kort of het perceel bestaande uit drie gedeelten waarvan het ondste dateert van 1772 stond geheel in lichtelaaie De brandweer die spoedig op haar post was maar geen water kon krygcn omdat de hrandkranen niet los te maken waren had al spoedig niet anders te doen dan te zorgen dat de naastliggende perceeleu nan de ütrechtsehe straat en de overllggende aan den Weversiiigel gespaard bleven wat gelukte Het geheele hotel is van boven tol boneden geheel uitgebrand alleen de muren staan nog Het danrde ongeveer drie kwartiir vóór er water gegeven werd wat de oorzaak is dat de hrandkranen niet los wilden is nog niet bekend er wordt gezegd dat ze bevroren waren De oorzaak van den brand is onbekend op kamer No 14 midden in hel hotel gelegen op de eerste verdieping is het vuur zgn vernielingswerk begonnen De gebouwen waren verzekerd Honderden menschen waren ook al omdat het juist Zondagavond was op de been en hadden van af de Varkenmarkt een prachtig gezicht op do vuurmassa Om hall tien ongeveer kon de brandweer zeggen den brand meester te zgn om kwart na twaalf rukte de laatste spuit in Achter het hotel bevinden zich de stallen van de stalhouders Kleber on van Warmeion bgtgds konden paarden rgtaigen enz nog gered worden Ook deze heeren zuilen nog heel wnt schade hebben Was deze brand in den nacht uitgebroken de ramp zou niet te overzien zgn geweest De reizigers In den nachttrein naar Pargs die te 6 1 Ï van Amsterdam vertrekt zgn eergisteravond aan een gevaar ontkomen Tnsschen den Haag en Delft hoorde men een geweldigen slag g ivolgd door een regen van kiezelsteenen tegen de ruiten Het postpersoneel dal naar buiten keek zag een vuurstraal langs den trein Oogonblikkeiyk werd de noodrem overgehaald en detrein tot staan gebracht Uit een onderzoek bleek dat een roergzer dat vermoedeiyk van den jnlat gopasscerden trein 227 was gevallen iQssch n het raderwerk beklemd was geraakt zoodat een ontsporen onvermgdelgk zon zgn geweest Nn liep t ongev4 meteen half uur vertraging al Hbld Op het station Leiden is gistermorgen de hnlparbeider v d B door een raugeeronden Irein aangereden en gedood Omtrent het ongelnk op het terrein van den Staatsspoorweg te Leiden meldt het L D De ig jarige hulparbeider P v d B zon zooals gewooniyk geschied met 2 andere arbeiders een 5 tal geladen goederenwagons niet bevestigd aan de locomotief doch door deze in beweging gebracht verdei de goederenlood induwen waartoe hij plaats nam tusschen den 3en en 4en wagen Naar het schgnt ten gevolge van een misgreep heeft hg van den 4den wagon een duw gekregen waardoor hg buiten de rails viel Niemand heeft echter gezien hoe het ongelukkig voorval is ontstaan Eerst toen men het slachtoffer zag liggen begreep men dat iets ernstigs was gebeurd De onmiddellgk ontboden dr Timmermans kon slechts den dood conatnteeren uitwendig was alleen een wonde zichtbaar aan een der duimen en kon men een weinig bloed in mond en neus opmerken De politie stelde loo spoedig ma gelgk een onderzoek in doch van schuld kon in deze niets blijken De gewezen chef van de afdeoling Comptabili eit aan het departement van Oorlog is ter zake van de bekende onregelraaligbeden verwezen naar de openbare terechtzitting van de Haagsche rechtbank Naar men verneemt worden hein een achttal feiten ten laste gelegd Op Maandag 22 Februari a s en volgende dagen zal in het gebouw van de Maatschappg tot Bevordering der Bouwkunst Harniistraat 4 ö te Amsterdam het examen worden afgenomen tot het verkrggen van het diploma van bouwkundig opzichter ingesteld door genoemde Maatschappy volgens boslnil van de algemeene vergadering gehouden op 28 Mei 1891 Zg die dit examen wenschen af te leggen worden ullgenoodigd zich schriltelgk aan te melden vóór 1 Februari a s bg den secretaris der Maatschappg Marnixstraat 402 te Amsterdam na hnn aanmelding zullen zg tgdig alle vereischte inlichtingen ontvangen De aangebrachte wgzigingen in het ontwerp tot wgziging der wet op het Hooger ünderwys voldoen de Nionwe Courant in geei n deelo Het blad resumeert zyn oordeel als volgt Het ontwerp is nu gelgk het daar ligt bg al het goed dat het bevat naar onze meening onaannemeiyk en de mogeiykheid van een compromis by de openbare behandeling is na de verschijning van het van veel zucht tot overleg en v in met hoffelgkheid gevoerden stryd getuigende staatssluk vrgwel uitgesloten De toekenning ven hetdiploraeeringsreclit aan een onvoldoend uitgeruste instelling die haar zeer schaarscli hoogleeraarspersoneel onder don ngpenden druk van den strgd om het bestaan zal hebbon aan te vullen zal het peil van ons hooger onderwgs doen dalen Voor zoover het een tot dusver zeer z vak geopenbaarde zucht tot oprichting van meerdere uan onaantastbare dogmata gebonden hoogescholen zal bevorderen zal het èn voor de vrye ontwikkeling van onze jongelingschap èn voor onze ryksnniversitoilen t n dus voor onze natie nadoellge gevolgen met zich voeren Hot zal een belangrgke beslissing brengen nopens eenige vraagstukken ter welker oplossing men nog zoo kort geleden een ln eenschakelings commissie benoemde niemand zal zich hopen wg laten verleiden door s minisiers verklaring dat niets belet om b j de latere princliiieele reorganisatie van onze onderwgswelgeving ook hetgeen nu gewyzigd of aangevuld wordl uan nadere herziening te onderwerpen Maar die verleiding is ook niet sterk Welke houding de vryzinnigen van iedere schakeering die de Tweede Kamer vertoont tegenover dit ontwerp hebben aan te nomen zal wel voor niemand hnr ner een vraag meer zgn Eene dame die hare twee zoontjes 9 en 12 jaar oud naar het college te Oodesberg bracht ging hg avond met de beide knapen aan den Bgn om beter de verlichting der Bonnerbrog te zien De 9 jarige knaap verloor het evenwicht en stortte in het water De moeder snelde toe om hom te redden viel insgelgks In den Rijn on beiden verdronken Men schrgft uit Vlissingen De garnalenvisscherü heeft het afgeloopen jaar geen reden tot klagen gegeven hoewel op het laatst van het jaar door het aanhoudende stormachtige weder de In het bulletin van den Oudheidkundigen Bond geeft J H baron Van Meppel een overzicht van de door hem ontdekte muurschildering in de Groole of Lieve Vrouwekork te Breda waarvan wgindertgduitvoerig melding maakten De schrijver deelt over hel altgd precaire restanreeren hclvolgende mede Er ie slecht schoongemaakt en aan het schoongemaakte is niets hoegenaamd gedaan ook al waren pisceering of kleur verdwenen of verbleekt Geen penceelstreek is tot verloven diging aangebracht ge en fouten hersteld ja zelfs geen letter opgehaald aan den voet der schilderij Haar dat alles was ook onnoodig na het vasthechten van schilvers het stoppen van scheurtjes en gaatjes die dan in de klenr der omgeving werden bggewerkt was slechts op twee plaatsen en nog wel bnlten de figuren een geringe bgschildering noodig om het geheel te maken tot wat het thans weder geworden is nl een der schoonste voorbeelden van de oude Vlaamsche Schilderkonst Gala cottoum Toor de leden ran des Baad van Beroep Uit Alkmaar schrijtt men aan Het Volk Een mgner kennissen werkman lid van den Raad van Beroep ontving van de firma C Monwens te Breda de volgende prysconrant voor het gala costuum zgner waardigheid 1 galarok van zwart cachemire laken met zijde voering en rjjk bewerkte echt zilveren borduursels f 18 ï 1 gala pantalon van zwart satin de cour 18 1 gala pantalon van wit satin de cour met echt zilveren galon 34 1 steek met echt zilveren bouillons en zwarto struiaveeren 32 1 zwarte verlakte steekdoos met slot 2 75 1 gala degen met in t vuur verguld en k joor bewerkt gevest in zwarle scheede 28 1 Borte épce 3 0 1 castoren degen foudraal 1 25 1 blikken doos voor gala uniform met slot 6 50 De geheele uitrusting dus compleet ad f 311 Nu trof het toevallig dat dit werkman lid jui st na een jaar spaiens zich een winterjas confectie had kunnen verschaffen om die reden kon hg dus vnn deze gelegenheid om zich voor I 311 dit galacostuum te koopon geen gebruik maken Hg nam zich echter voor wokelgks een dubbeltje weg te leggen tot bereiking van dit ideaal De Belgische troonopvolger jirins Albeit heeft zich op Ouilejaais ivond In het hoofdpostkantoiir te Brussel door den postdirecteur laten rondleiden om lot in bg nnderheden op do hoogte to komen van de dienstverrichtingen van het personeel op dezen diuksten avond PoslerUen en Tclei raiiblc Bg het laatst gehouden examen in di ii postdienst zyn geslaagd do klerken der jiosteryen en telegraphio op don voel van suinuii erair der p Ster eii en telegrajilile T Nieland T Kuiper de surnumerairs V 1 Meyer M N D Auguslgn N A Ouslinga de kleik H A V ten Dijk do suinumerair M Smits de klerk D P l ickée de surnu inerair F I H Sassen de klerk I de Vrios de surnumerairs inej C V van Veen T van Houwelingon H A Pabbruwe P Botsen 1 D van Brink L W vnn Helleinond moj J A Oskam A Plantenga J Boer B Fgnebuik K T Vkeraa J B Wgsbek K N Korleweg A J van Pesoh J tirHoist K vnn der Veen T Horensma P Janzen H F Dorrenboom do klerk J Gutterswyk en de surnumerairs J de Vries D 1 Loeff C J VV Fagginger Aoer moj R A J de Wal en P Visser Benoemd 1 Jan tol bureelanibtenaar der posterijen en telegraphio 3de ilaise ten bureele van den ingenieur der telegraphie te s Gravenhngo J W te Kolsté voor dien adsistent bg het Hoofdbestuur Verplaatst 4 Jan de klerken der poster en en telegraphie op den voet van surnumerair der postergen en telegraphie T Kuiper van Weesp H A V ten Dgk van Gouda en I de Vries van Hoorn allen naar Rotterdam telegraafkantoor 10 Jan de surnumerair der posteryen en telegraphie A van Veen van Utrecht telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse X N Visser van Leiden postkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor do klerken der postergen en telegraphie 2de klasse H A Boekwgt va n Amsterdam telegraafkantoor naar Leiden postkantoor en J L M Boot van Middelburg telegraafkantoor naar Hulst 1 Febr de vrouwelgke klerk der postergen en telegraphie Isie klasse H M Smit van Eibergen naar Echt de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse L C Lagers van Echt naar Amsterdam telegraafkantoor en W L Vurossieau van Wageuingen naar Eibergen Eervol ontslagen op verzoek 1 Jan de commies by het Hoofdhesluur Jhr Mr F Beelaerts van Blokland de lelephonisten E H H Haan met langdurig verlof afwezig en A J Baerveldt te s fJravonhage de adsistent bg het Hoofdbestuur H M Koodman 16 Jan do brievengaarder te Pynacker C P Sorber Stadsnieuws GOUDA 12 Januari 1904 Voor een volle zaal gaf eergisteren de tooneelvereeniging Nut en Genoegen alhier in Kunstmin weder een uitvoering Opgevoerd werden Gekke Jan tooneelspel in twe bedrgven van J W Van Munster en Het verdraaide Hoofd blgspel van B H Van Breemen Het eerste stuk is in zgn soort een juweeltje en hoewel voor dilettanten geschreven eischt het van de hoofdvertooners Teel De titelrol kon moeilgk in betere handen geateld worden doch ook Peterse Willem Peterse en vooral de knecht Kees Jansen 1 werden keurig vertolkt Het nattukje bracht de lachspieren terdeeg in werking en voldeed juist daardoor byzonder Een zeer geanimeerd bal onder leiding van den heer A Van Tgn hield de talrijke bezoekers nog lang gezellio bgeen Aan het postkantoor Moordrecht en de daaronder r s orteoronde holpkantoren werd gedurende de maand December 1903 in de Rijkspostspaarbank ingelegd f 3287 10 terugbetaald f 177a87 en van 1 Januari 1903 31 December 1903 ingelegd f 35564 87 terugbetaald f 23216 47 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 527 FAULARDS en PARAPLUIES A VAN OS Az Kleiwfg E 73a GOUDA relephnou o ii BSÏÏES VAK ROTTEEDAM MAANDAG 11 JAXIARL L K H K Staitteleeinriiifti Ri si isi Obllgalicn Binnen laiidMlio 1894 4 97 liH iiiA Obligation 1892 3 55 56 l rovineiaU fn StftUlijke fjfmingfn Kolterdam Obligalien I 1000 1898 1903 3 HypoUieefc ffanhnPiiiKlb Butaalsoho Hyjib 4 99 Panilb llordrochtsche Hyph 4 99 Alg Hyjiütlibr Eerste Nod lly ulheokbni lbank 4 99 P indb Fiiesch öroning olio Hypb 4 100 Pandb Hollandsche Hypb 4 1011 Piindb Mii voor Hyp Crod I In Nort 4 100 l incll Xoord Nod Hypb 4 99 Pandb Overgsolselio Hy b 4 99 Pnndb Rottcrd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pnndb Rgnlandsche Hypb 4 99 Pandb Stiehtsche Hypb 4 100 Pandb Utrochtsche Hypb 4 99 99 Pandb Westlandsche H pb 4 99 Pandb Zuld Holl Hyjib 4 99 Scheffiviiart MaatHlmppijfn Oblig Stoorav Mg Tromp 1901 5 96 Diversen Obllgatleo Mg tot Expl Luaii ïaV van Meerdervoort 1902 4 98 H0SUARIJ8 Oblig Hypb 4 1 9 Spo mctgUtningw KEiiinLAKD Gest Obligatien NoordBrabant Boxtel Wezel 1875 80 89 RüSLASB Groote Spoorweg Mg L 100 Oblig 1888 4 93 Groote Spw Mij L 100 Obl 1888 3 OPRUIIHI G Mantels CoHluine s PELTERIJEN en JAFONSTOFPEN wordon tot zefi lag c pfijzen P iEIIDIMÜ D 8AM80Jli Veemarkt te Rstterduu Dinsditg ia januari 1404 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 34 jcle kwal 31 3de kw ay cent per half kilo Magere ossen melkvee en va rkocien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prgzen waren voor isle kwal 27 3de kw il 24 3de kwal ai cents lier half kilo Stieren goed aangevoerd prijzen waren voor late kwal 30 ade kwal 27 3de kwal 93 cent per hall kilo Handel voor alles traag vette kalveren slechts H u r ï O r 1 J K e S t 1 IJ d ÜEBOKKN 7 Jun Nicolaaö Jobannes oaders N J vnn der Woiïdon en A Zoet 8 Corneiis ondors A viin Dük en J firuiidt ÜijsbortQH oDdors N O Burger eii B Jongenool 9 Jubnnna oadors P do Uraijl en J C Lecflang 10 Batje ouders A H Ivülik on M Bloot Marco Theodorns Antboiiius ouders J Kiigelbart en C T Stravcr Wilholmina J almrino ouders G Brouwer en C J Blitterswgk Alidu CliiHiiia ouders A Cafttel en K van Oinme 11 Lena Wilbolraina ouders M vün Ht jnin en en E van Kjjk ÜVEja KüKN H Jan C 1 Meüer 2j 9 J Scboutcn 1 m iüVl VIi i Tlii iN Voor do vele bewjjjen van deelneming ontvangen bij het overlgden van onze geliefde Moeder Behawd en Grootinoeder Mejullr de Wed H M KLI IWEG geb Van Heikhr oM betuigen wij onzen hartoiyicen dank Namens de fainilio Ufmn e M KLIJWEO DüLFT 11 Januari 1904