Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1904

i ri i o 9310 Dqiiderdas 14 Januari 1004 i 43ste Jaargang mmum iMenwS en Adveiietüiehlufl rtmr Gouda en Omstreken reirtaan Wo 89 De Uilgave dezer Courant gesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per jH st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon 8t ADV E T E N T I E N worden ge lanl t van I S regels a 50 Centen iedere regel iikmt 10 Centen Groote letters woislen berckeml naar aatsruiinte Inzending van Advertenfiën tof 1 uur des mi ld Geen Kinkhoest een InfUienza Om Kiiikhocsl Intlufinza Borst oil lioelaaiuiooiiing Z al KUNSTMIN Oouda ZOXIJéO 17 JAKUAUl mm sTAisincHT Dlijspol in 4 bedryven paar liet Dnitscli van O BLUMKNTHAL en O KADELBURÖ te geven door het LEIOSCH STUDENTEN TOONEEL Prijzen der plaatsen t Vi en IS c nl leden 8 0 G 40 pCt rednclle Plaatsen van af beden te bespreken Zander Instituut Fluweeleii Sinjfel It 7 i4 GOI IIA Oeneesb Dr 1 H H AKKERNIEMEI IKR Dlrectr I viK mJUREN Bcliand vun M e A com iH ei IngevalUm bomt x en w fceencn en iniiireltchtiiimminiiorm iilfiem twiil te eqntlUmtle npleren yeiir lrklrn rheumali ehe aiiiiitoenlngen if êtuiklngen enz enz iVie mker zgn wu d Ëclit EuSI CACAO t oDtrangen teeamfni Mtald n u T l pra fn mingeu in dou nandal gekomen ondei des naaui des ttltrladcn Dr MiohaolU venrurdigd p d best maeUnes ia het wersldbennad étabkliMenent vaa Qebra StoU arek I X alen iMiht Btkel Cacao Ib vinkaotn buMn DeM Hket Oacao is mat melk gekookt wm aangeduma g ni1 draak voor dagvlgkaofa gtbruik e n t 2 thealsptli van I podar Toor een kop Chooolato Ui ge Mskraoktiga drank bij gavil van liarrliee dKiila met nater t bralkea Tarkrijgbaar by de voornaimitt B 1 ApotbNCSn ena t To V t yo fbn jea TIW c t M oSsaT ftfla Saaaraalvarttgmwoordigtr v st Nadariand Jullut MattenklMlt Amnterdam Ka1ve itraat 1 3 EENIBDEfOTTANTBEE Heu wnrilt verioclil up t MGKh Mtr UIT Har MiouiJK vak H RAVËNSWAAY ZONEK OOBIMOHEM D e THUEEN worden al gele rerd in veraegelde pakjes van m iwet n een half en een Ned om met vermelding van NoniHier er IPrys voorzien van nevenataan Merk volgens de Wet gedopo neerd ioh tot de uitvoeno van erde orders aaabevelt nde J € BUI voorbcen 1 BREEBAABT Ja Inhrt vf iilichtinüs M4U ijn üe Avondster Dnbbolo boort Teljnr 117 Zjjn hedpn ontvangen oen mooie collectie Nieuw Stj l Giisorgaoienliip brodiels en ilalbs Verder voorhanden een ruime l euio GASKOOKAPPARATEN GAS RN PETROLEDNKAGBELS Eenig adres voor OASGLOKILICHTBENOOÜIUDHEDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht hoodt Is dit je tcnre adrcf Aanbevelend M M Mi LOON Aanlegger van Oas en Waterleiding Laalsli week Wordl niel nllgefileld Trekking Zaterdag 10 Januari 1004 Dertiende Verloting te HENGELO Celd door Notaris SCHEPEaS van Zelhara in liet openbaar by WITTE te Hengelo öeld ledere 30 I o ten een prijs Eerste I= rijs 5000 Q ld 8 prgzen van 25 GId 462 prgzen ieder van 5 GId 500 prgzen ieder van 4 GId 250 Gestikte Dekens 2 50 Paardedekens 250 Lenningstoelen 250 Horloges t 0 55 Negende prgs 400 GId 3 prijzen van 300 GId 5 prgzen van 200 GId 5 prgzen van 100 GId 8 pryzen van 50 GId Tweede Pry 2000 jnlden Derde prüs 1000 Gulden Vierde Prgs 900 Gulden vyjde pry 800 GId Zesde pry 700 GId Zevende prgs 800 GId Achtste prys 500 GId Prijs per Lot f 0 50 per post Verkrggbaar bg D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt ONINKLUKC Verder by L0ÜI8 BISSCHOP SIgarenh Dubbele Buurt B 12 ALB 1 JONGENEEL Gosthaven B 78 B L RAASTBOP Lange Groenendaal I 123 G vak VLIET Tiendeweg Gonda W LA GRAND Waddiniveen JOH nE BOER Lz Hazers wonde Dorp A BODEÖOM IJsselinonde bihneh den kortst mogelgkeu tgd te doen genezen nepi t onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekendp bekrüondc en wereldberoemde Superior Druifen Borst honigExtract 91 II L I 4 ÏV T II ir uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers iM HAAC Flacon 1 1 70 ets 40 et b j fVf fl f r 1 I F L rc üi ilOinu tn Ooud BekrooiKfe PRAEPARATEN VAN Tirra WOtPP Co Westhaven 19S oujo i TBASra iV Kleiweg E lüO Oouda E H VAN MILD Veerstal U 120 te HouJa A BOÜMAN A oordrecA P1NK SK Nieuwériertad IJeel A N viN ZESSEN Schoonlwven J T TOKKEN Boet np B V WIJK Oudtmlrr A SCHEER HaaetrecM P W v EDE Oudeaater K vajdie HEMDEN te Rteuwiik P v o SP K Moercapelk O o STAR Waddingtveen Wed A HOLST Waddinaneen M KOLKMAN Waddmngeen P A u GttOOT OudetmUr J o JONOH Oudeuater 1 P KASTBLBIN PoUbroekerdam D BISKEB te J3 i iop miin L r UV IIC y kind a Tolwtacnai brak UT mlMt iltchte Dllw ritrlM wnttwhoolMI f r trklin n iliktt oflu Miiitied koorU ra h t olB QUInÏXaROCHE RRUOntEUX m h l J l n BlMdjtHrrt Blwteuobt kwllHl KrltliallM ItWiga o Vtitnjgbtir in Skmi i f 1 00 o 1 CIKCI V ACaO kliill no iwikk i ikUKKl Hti lltnK Bl b U AU itDMlCrKSIIct lr vk b j tooralM n J PU rt P S ÏT w il JliE i kl i kiiijBci Pn rbu S lf l VO W K O DO H Kr 0 60 r Melksuiker g r w Astluiwagarettenr r ia e t a Ut y7 u m Tamarinde Bonbons i m 2S ï SÏ i SalmiakPastilles grSS Sa SagiSarüS g K sIUmplMind m vir Kkl ml l bU uiUMmtnd tol i l IJ p Whjo Ani ebMf rrtjl ƒ O 0 P r e h e KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST TE HÜIIB aan de Westhaven B No 149 HEEBEPUIS met ACHT KAMEBS ruimen KELDER engrooten TUIS Huurprijs fl 75 Dadelgkte aanvaarden i Te bevragen bg J W SCÉOUTEN Telephoonnet Crouda Abonnement f 40 per jaar voor pereeelen binnen een kriiig van K U 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis H t net is aangesloten aan het Ryks Intercommnnaalburean Op 15 Nov 1903 141 verkregen aanslag tingen Contracten en voorwaarden l verkrijgbaar aan het Barean ACHTEB iDE VISCHMABKT Ti iiLili ti gen 1 MEI 1904 of etrder HEERENHUIZE f met TUIN 6 Ka ner l ruinle Waninde Keuken en Kelder voorzien vin Gus en Walcrleiding Te bevragen TUBEMABKT p 258 SCH 1 EN VEBK Ljur euutaijazijii E3f de Kleiwegsteejjf ilTS gemeten werk Ie Weet schaal Geen Beter adres voor allo püortiMi dun hel Brabanlsch Scliocit en KLblWKG tegenovei Aanbevelend CS Alle reparatiën en aan OVKItSCI10l EM merk Mtav o oiertmllcn I rof Or I itiher wulliekead iiXtW EBACSf lUXia AUmo echt tiet Ktbriekimark tot voortdarepüe radlM au yekere genezing vait ilte zulta de meest barduekki xenuw ftlekten voolral ontstaan door afdwalingea ob jeugdig n leeftyd otale enesing van tillte zwakte Bleek tacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn Btechte apgevertering OaTermogen Impotent PoUntionJ eoz Uitvoerige prOBpeotoiaen 8 y dubbele dewh Vuijtü ZaUbum mi Rotterdam ripfor fewh ö 1 fl n C j Ontnnl Dapöt MattU v d ücpöts M ClébaD Co F Happet n üravcihage J HaltDoiHDi du Juu J Ckd Roltardnn Wclff fc Oa f ottda 00 biï alle drogUtini r = x s 9 O s TIENDEWEG 59 Oillwaiigeii eene prachtige Colectie Haiiglampeii eii siaaade Lampen GANGLAJSTAiRNS Petroleum Kachels reokloos gevaarloos De KACHELS woj den ook in HUUIl gegeven Zenuw en Masiiglijders wordt iH overtuiging als een werkelgke holp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adra p r briefkaart worJt i i boekje franco par poat tolegaonden door BI OKFOKI S Boakb Zal bommal Gouda DrU TU A BBINfilUN k Z KENNISGEVING Belasting op de Honden BUB6EMEESTEB on WETHOCDERS v in GOUDA In overweging nemende dat bg Art 2 der Verordening op de invordering der Belasting op du Honden vastgesteld door den Baad dier Gomeenfe den 8n October 1875 en gowgzigd den 23a Juni 1876 aan eigenaars of beïilters dezer dieren de verplichting i opgelegd om dnarvan jnarlgka in de maand Jnnnari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden nn die bepaling met uitnoodiging de gevorderde aangifte en betaling te doen ton einde boboeting te voorkomen Gonda 12 Januari 1904 BurgemecBlor en Wethouders voornoemd E h MABÏBNS De Secretaris BROUWEB Bultenlaniisch Uverzlcbl Benter seint het volgende Officieel werd den legaties to Peking meegedeeld dat twee nfdeelingen RUBsischo troepen op weg zgn naar het Oosten per Siberischen spoorweg De Russische troepen he etten Hsinmintinj het eindpunt van de nieuwe zglgn onlang aangelegd van de Chineeschc Shanhnikwan Niutsjwang iyn De vreemdelingen te Nintsjwnng zgn zeer bevreesd dat deze stad het tooneel van vgandelgkheden zal worden Zg verzochten hnn consuls aan de regeeringen te vragen om zulke maatregelen te treffen dat de orde en de neutraliteit te Nintsjwang gehandhaafd a blgven In verband met de mogclgkheid van een overval van Japnnsche zgde te Port Artlinr namen de Eassische autoriteiten buitengewone voorzorgsmaatregelen in deze stad en langs den ganschcn spoorweg in Mantsjoerd Het gerucht doet de ronde dat de Japaneezen hun slag hopen te slaan Igdens het Rossische kerstfeest om de oorlogsschepen te PortArthur te overvallen Dag en nacht worden doze schepen bewaakt De geheele vloot is thans in gevechts staat Meegedeeld wordt dat met het oog op het dreigende nienws uit Korea de commandant van de zevende Bossische brigade naar Yaln vertrokken ia om een tgdeiyk kamp te kie FEVILLETOI SET MEDAILLON Naar het J ransck ai I Slaap nu maar gerost mijn ventje Je bent hier bij menschen dio t goed met u voor hebben Na verloop van enkele minuten deed de gekoesterde drenkeling de oogen dicht en Beauchene en zijn vrouw liepen op hun teenen alsofiij in bet vertrek von een ernstige zieke waren Een vreemd geval zeide de moeder hoofd ctoddnd ïk bc er nog hcelemaal van gntdaan l etBÏgde baar man Wat nu Pi vroeg sij J wat nu eide Beauchene haar na Moeten wg tijn ouders trachten te vinden En loo die nu niet te vinden zijn wat wel waarschijnlijk is als zü zelf bet zijn geweest die dat arme kind hebben willen verdrinken Beaachène antwoordde niet terstond Hij zat ean fijdlang zijn nagels te bekl ken en krabte zich achter het oor als iemand die het met ziek lt niet eens kan worden Zie nu eens aan kwam er eindelijk uit lals de ouders nergens te vinden zijn dan xon het toch wel Jammer weien om hem in eéïi Vonde zen en te zorgen voor de concentratie der troepen Gisteren middng had te Tokio in tegenwoordigheid van den Mikado een vergadering plaats waaraan deel nainen nlle leden van het Kabinet vijf staatslieden seniore twee admir tnls un generaal Kodama Meegedeeld wordt dat het antwoord un Ru sland eergister ontworpen word goe igü kenrd Dit antwoord wordt buschonwd als de laatste stap op den weg der onderhandeling Tengevolge hiervan is do politieke belang itelling tot een koortsachtige opgewondenheid gestegen Het Japansche antwoord op do Kussische nota zal hooghtwaurscbünlgk vragen om antwoord binnen een bepaalden tgd Na een paar dagen van stilte begint het leven weer En hut is natnurlgk weer do Engelsche pers dio juist zooals Stead voorspelde dl onrnstmakendo borii hlen in di wereld zendt De Times mompelt de gedachtenwi seling wordt voortgezet miiar de hnop op een bevredigende op ossing is gering En uit Peking laat het blad zich melden dat volgens een officieel bericht van den Japanschcn minister van bnitenlandsche zaken het Bossische antwoord zoo ongunstig is dat Japan het niet kan aannemen Zoo Busland niet toegeeft zal Japan gedwongen worden dadelgk naar de wapenen te grgpen Bennet Burleigh seint dat alles op een naderenden oorlog wgst al is het mogelgk dat er voor het uitbreken daarvan nog eenige tgd zal voorbggaan En de Daily Mail gaat zelfs zoover te verklaren dat het bericht dat de Japansche Begeering da Bussische nota in ernstige overweging neemt onjuist is De onderhandelingen zgn het diplomatieke standpunt voorhg en het is niet aan twgfel onder hevig of men denkt ernstig aan dnadwerkelgk optreden Waarschgnlgk zegt de correspondent zal Japan Rusland kort en formeel mededeelen welk besluit het genomen lieMt en dan zal overgaan tot het uitvoeren van zyn plannen te Korea Uit Weenen wordt aan het Berliner Tageblaft gemeld dat men ook daar den toestand veel kalmer inziet Japan heeft het juiste woord gesproken Zoolang de onderhandelingen kunnen worden voortgezet moet de oorlog vermeden worden Een Oostenrgksch staatsman zeide Van de alarmeerende berichten die van lingen gesticht te plaatsen ËigenUjk hebben Wij het arm Jacques Ja de tijden zijn slecht dat s waar met wat bijverdiensten en wat harder werk i oudt ge hem dan in huis willen houden lk durfde ti niet mee voor den dag komen vronw En ik bad den moed niet e ran te beginnen 1 Man en vrouw vielen elkander om den haU en wisselde een hartelijke kus Vh reusachtige Beauchene was tot sdireiens toe bewogen Nu zullefi wg twee kinderen hebben man Ja vrouw een jongen en een meifije een rijkelui a wensch Nogmaals moest hij in lijn blijdschap zijn vrouw hartelijk pakken maar toen begreep hij ook dat het tijd werd het gcleentte vischtuig terug te gaan brengen Zou vader Mathum nog niet gesloten zijn vroeg zijn vrouw 0 neen tis nog geen twaall uur en tot zoolang blijft hij altijd open Kom dan maar gauw terug Even heen en weer loop n anders niet Toen de herbergier zijn buurman met zulk een vreemde uitdrukking o het gezicht zag binnen komen riep hij dadelijk uit AI terug i Drommels wat heb jy gevangen Een leeslaog i Dat niet antwoordde Beauchene heel ernstig maar wel een jongen van een jaar ot zes een beeld van een kindl Och loop heen met je praa esU lachte vader tn alle kanten en voornamoiyk uit Oost Azië komeiili is negen tiende verzinsel Hot is mogfl dat do oorlogspartgcn de overhand behouden in de beide betrokken staten maar eide streven naar het behoud van den vrede en men heeft reden te verwachten dat op het laatste oügenblik een overeenstemming tot stand komt Ik liuud het zelfs voor z r waarschgnlgk d it i r geen oorlog komt Do correspondent vooj t d lar aan toe dat men üi politieke kringen jin Weenen de groote gevolgen die een oorlog in OostA ië hebben zou voor den toestand in den Halkan zeer nauwkeurig worden overwogen Wanneer Rusland elders bezig gehouden wordt zal Turktjo moenon vr o hand te hebben om do hervormingen niet in te loeren En de mconing dat Bu land invloed getM eg heeft om zelfs als het elders oorlog voert Tarkgi Bulgartje en Servië in toom te houden moge in Europa bestaan op hot Halkan HchiereiLiiid we t mea dut een nieuwe opstand in Macedonië tot een oorlog leiden muet als Ba sland niet hijmachte is dit te voorkomen Doch Rusland weet dit het is er van overtuigd dat het een gewichtige rol te vervullen heeft in don Balkan on dat eon stryd in Oost Azié slechts strekken zou in de gegeven omstandigheden om z n invloed in don Halkan te verminderen en daar een eer iMiietraascbte uitwerking hebben zon Do Londenache correspondent van de N Ct Bcbrgft dd 11 dezer De correspondentie tn sschen den hertog van Devonshire en don heer Chamberlain wekt by de liberale menachen hier minder opgewondenheid dan men uit de liberale bladen zou opmaken Het verschil ftlsschen do twee bestaat hierin dat het liberale publiek zeer goed inziet dat de hertog alleen handelend is opgetreden ten opzichte van do LiberalUnionist Association dus alleen van den liberalen vlengel der regoeringsparty De bladen schrgven daarentegen alsof de regoeringsparty in haar geheel dus niet enkel de LiberalUnionists doch alle Unionists zoowel liberalen als Tories met dit optreden van den hortog gemoeid zgn Dit nu is geenszins het geval De regeeringspartg als zoo danig is reeds getroffen door s hertogs aftreden als minister Dat hy nu mot een stuk of wat andere liberalen de geheele party in t Lagerhuls telt niet meer dan 70 4 80 leden niet langer lid wil wezen van dien vleugel verzwakt de regoeringsparty slechts onbelangryk Mathurin i Het zyn geen praatjes t ia de zuiverewaarheid t Wat 13 er Wat zeg je daar Ken kind opgevischt Vertellen Benuchêne vertellen I Zoo ongeveer klonken de verschillende uitroepen van eenige mannen die met hun glas voor zich nog om de toonbank stonden geschaard Kn terwijl ijn auditorium met gespannen aandacht toeluisterde vertelde Jauques Beauchene met korte woorden wat hem wedervaren was Iedereen stond er verbaasd van Kwam die buit din uit den hemel gevallen vroeg Mathurin Neen maar wel van de brug i Van de brug Ja van de spoorbrug op toogeoblik dat er een trein overheenging Een mallc historie Hij zal tegen het portier hebben staan leunen meende een der aanwezigen Unmogelijk dan zou hij in elk geval nog op de baan gevallen zijn Ja daar heb je geljk in We dienen dus wel te veroader te leo dat iemand en met heel wat kracht hel arme kind opzettelijk heelt weggeslingerd Dat dacht ik dadqÜjk zeide Beauch£nc Welke bandiet zotkdat gedaan hebben riep weer een der omstanders O aan gemeene kerels hebben wij hier hekas nooit gebrek verklaarde vader Mathurin met de grootste verontwaardiging AU je t kind zag ging Beauchene opgc Kn ook de liberaal anionisten zalven wor den er niet zoer door verzwakt wnnt de overfrroote meerderheid der bovongenuemdc 70 èt 80 guat jfcheel met Chamberlain mee Ee critiek op s hertogs handeling door een conservutiel diea ik erover sprak in zoo eigenaardig dut ik zo hier even wil herliulen ZoouIh men weet is s bertogs bezwaar kortweg jiit volgende De Liberal Unionist Association is guvoripd om Home Uuie on mugeiyk te niukun Home liule is tegenwoordig guliHul Op den achtergrond on bet gaat ntot aan do organisatie en haar iundsen nu maar kjakkoloos tu gaan gebruiken voor een g insch ander dool dan waarvoor de eerste g ivurmd do iaatato gegeven worden Een organi salie en gold wier bepaald doel was Home Itute te bestrijden moge niet gcbrnikt worden om Vruliandel te beHtj jjden Myu zegsman nu redeneert daarentegen aln volgt Do regeering zal den slonn der Ieren noodig liubben dien zullen dezen niet voor niet gcVen lqq ih hut hDOg stwaarschyniyk dat Home UuIe in welken vorm dan ook juitit di ur de tlücale quaestie op don voor grond treedt Oe hertog bad jaist daarom op ztjn pobt moeten blijven Hit dwaze van doze redeneering was gnaw in t licht genteld Men wil den bertog aan de zijde dor protectionisten houden opdat hy belette ttit de pr s betaald worde die proteetie zal mogtiyk maken Dit z icb zelf ophoffend argument bewifst alleen boe men vreest er zonder de Icnn niet te komen en in dat opzicht beeft liot waarde Gistor hervatte do Franscho Kamer baar zittin en zy zal beginnen met een nieuwen voorzitter te kiezen tor vervanging van Léon Horgeois die zich niet lierkieHbaar heeft gesteld Daar Ribot voor de candidutaur heeft bedankt is de eenige ernstige candidaat die der Kamer meei derheid Henri Brisson die indertyd voor Doscbanel den president zetel moest ruimen Tenz nog op het laatste oogenbük de progressisten met een candi daat voor den dag komon djedun waarschyjiiyk de ond minister van Openlmur Onderwy Ooorgea Jjoygueh zon z jn Dergeiykti vdrrusHingen z n in bel Palais Bourbon meer voorgekomen Zoo op gezotto tyden komen uit du Macedonische vilujetH bericbten van gewapende botsingen moorden en andere uitingen van de activiteit dor insnrgenten Weliswaar wordt de winter campagne slecbth met halve kracht gevoerd en zal de aangekondigde lo en voort Je kunt je niet voorstellen hoe mooi en hoe het bij er uitziet Kn ses jaar oud Ja zoo ongeveer Arm in de kleeren Integendeel juist heel ryk gekleed met een fluweelen pak e een kanten kraag en bijna splinternieuwe verlakte laarsjes Ook het heete voorko nen doet je denken aan een van die rijkelui s kind ren uit dj Champs Elyaéta Nu ik dat h K r vind ik het geval nog vreemder I AU J icquei Beauchiine het had gewild sou men hem bij vader Mathurm mtiischlen eeu balren nacht aan de praat hebben gehouden met het op eren van allerlei gissingen die van de anderen kant weer werdeo verworpen maar hij had zijn vrouw beloofd dadelijk te zullen terug komen en aan die belofte hield hij zich ook Hij vroeg een fle ch Bordeaux maar van de beste soort üe de hefber icr In zijn kelder had want daarvan wilde hij het kind wat te drinken geven aU het wakker was geworden Ja maar d m met veel suiker en goed warm raadde Mathurin aan die zich reeds naar slin kelder begal dat help uitstekend na zoo n kilkoud b d En toen hij de flesch die hij van stuf en spinnewebben ontdeed weer boven bracht Hier kan ik je vo y instaan hoor Dat wijntje zou om zoo te zeggen een doode weer levend maken I Wardt vtrvtlid