Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1904

No 9311 Trijdag 15 Januari 1004 è nie JITaargang ftOMCHE COURANT ieuwbS en Advertentieblad moi Gouda n Omstreken reletoen Xo 8t Do Uitgave dezer Jourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De rij8 per drie maanden is 1 25 franco per posP 1 70 Afzonderlijke Kommers V LI F C E NT E N Telefoen o S V D V K n T E N T I E N wordt n geplaatst van 1 regel s n 0 Onti n ieilerc icgcl meer Kt Centen üi oottv letters worden hoiek n l ii iai plaalsf iimtc Iiuending van dvertentiën tot 1 iiiii s mi hl BESTIDBLIN6ENHDIS V05 OUDE LIEDEN t © Q OTTD A REGENTEN roepen bjj deze op sollicitanten voor de bctreklcing van Vader en Moeder voor bovengenoemd gesticht v acccrende met 1 April 19 M Aan deze betrekking is verbonden een salaris van f 3 X per jaar met vrije voeding Imisvcsting bewassching en genecsknndige hnlp daartoe Inclineercnden worden vcrzoclit met bunno sollicitatie opgaat van onderdoin en oigenliandigc brieven franco in te zenden aan den Secretaris I S KAMPO Kleiweg E 52 TE HUUR aan de Wcalliaven B No 149 HEEEENHÏÏIS met ACHT KAJIKKS ruimen KELDER en grooten TUIN Huarprga 11 575 Dndcljjk te aanvaarden Te bevragen bg 1 W SCHOIITKN tÏTÏujÏjk tegen 1 MEI 1904 ai eerder HEEHENHUIZEN met TUIN 6 Kaa rs mime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Oas en Waterleiding Te bevragen TURl MARKT H 258 Telepliooiiiiet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en ondrrlioud gratis Hel net i aangesloten aan iii t Rgks Inter commnnaalbnrean Op 15 Nov 19 13 141 verkregen aanshiitingon Contracten en voorwaarden vorkrügbuar aan het Hurean A HT1 K 1 VIH HMAKKÏ Zander Instituut Fluwopleii Sinycl li 724 CSOl llil Geneesh Dr J H BAKKER NIEMKI IER Uirectr I vak IjUUREN Bcliand vanr f yf Kerkrommluyen noevalleH burnt ar en o beentn en aniiGrRUchnamfntiii oriH filt t xttf tl ft eonititmtte Hitler on yenr tlrkteii rheumaliHChe nnmloenluum ver$tulkint eH $ enz enz f Wie zeker zyu wii d Bobt Elkel CaCOO ta ootruigeii tenun uXftM n u vel pi a fa miagen ia den Buidal gekomen onder de naam d uitvinders Dr Miohaelia verrurdigd vp de besl niacbinea b hot wereldbercnuie 6tobklisa iii nt vaa Qebr StoUirarck t Keulen tlKh Bikel eacao In vierkantea bussen Den EiU Ouw i met melk gekookt eone Mngename gezonde drank voor dngelÜkM gebruik eon 1 S theelepaU vu t poeder voor een kop niocoUta Ale geneeekrarktige drank bij gtvnl van dierrhee elKJita ixel water t ebroiken Verkrijgbaai bij de vooroÉiial B X Apotbeksra en Pri A KO Vt pafliu lee TTSO c 9 90 c ft36 QenerHelvartegen V iordigvr tikt Naderhand luhus Mattenkltd Anxiterdam Kalvc straat 103 IWog lê dagen Wordt niet nilgesteld Ti t kking Zaterdag l i Januari 1004 Dertiende Verloting te HENGEF tield door Notaris SCHEPERS van Zelhom in het openbaar bjj WITTE te Hengelo Geld Iedere 30 Loten een prijs Eerste xljs SOOO a ld 8 prijzen van 25 Gld 4 i2 prgzen ieder van 5 öld 500 prijzen ieder van 4 Gld 250 Gestikte Dekens 250 Paardedekens 250 Leuningstoelen 250 Horloges Negende prjjs 400 Gld 3 prijzen van 3 XI Gld 5 prijzen van 2 10 Gld 5 prijzen van 100 Gld 8 prijzen van 50 Old Tweede Prijs 200 l Gulden Derde prijs 1000 Gulden Vierde Prp 900 Gulden Vijfde prijs 800 Gld Zcbde pri B 700 Gld Zevende prijs 800 Gld Achtste prp 500 Gld Prijs per Lot Q H f er post i 0 55 Verkrijgbaar bj D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aanstelt lOH BE BOER Lz Hazers Geen Kinlihoesl Geen Iniluenxa KoNIKKLUKC Om ISinkhoosl liiHiiniiza Korst oil H claan io niii f binnen den kortst mogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouda hekciidc l ekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I 1 T II k nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Fiaeons i 1 70 ets 40 et b Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 orii n A LATENSTBTA Kleiweg i 100 Homla K H VAX MILU Veerstal H 120 te Gm la A BÜUMAN l oor r M PlNKSK Nieumrkerkad IJitl A N VAN ZESSEN Schoonhoven J Til TÜRKKN noilc np B T WI IK Ouiiemtirr A 80HEBK Haatirmhl P VV v EDE hideicaUr K tandbh HEMDEN te Reeumik P v o 8PKK MoercaptlU D v o STAR Waddingêvten Wed A HOLST WmUmqmem M KOLKMAN Waddsvingm A uu ÜROUT OudmaUr J u JONUH Oudeuüxter 1 P KA8TBLEIN Pohbrotktrdam D BIKKER te Berochop s Patent H Stollen mtiKtirf muitin uiilltt Cu umi mt ï Minriuni nirtilini WOfnUnO w Valmt H stoom § rrmtm hal AüImu iê mMk mx worlhiMen yaehahmunocn IM U Hm Uiift lUhtr UKttn utelii Kluirfen H VoU i NP MA WM Jtraet adv ia ioteiian ilunftanii mgai a mm tntat Haiti n unaMmV maiauinil M 1 irf Uattntmurf Dit gofde oude HuiBtlek Jloht rerk B lenkel Huisgezinontichen i l A75 HH Apotheken j Te Amal heii T Tuyll middel tegen Bh uiahel4 ens mMg in geen breken Ia fleect en 80 et bi iDroiJeten bij CU WeleeACo vMTTEH JAM EEMIEFDTVANTHSE Oen wnrdt rerioebt op t lERK te lellen ÜIT HIT MaSVZIJS va N UAVRIVSWAAY ZOIVE OORINCHEM Deze THEEËN worden jtgele lerd IL verzegelde pakjes van njtwee en een hot eii een Aed om met vermelding van Nonimer er Prfls voorzien v n neTenitaani Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoennt van ge eerde orders aanbeveleude J O BUL voorheen 1 BREEBAART ïa In het VEI l ICIiTIN ÜS MAG ZI l De Avoiidsler Dubbele bnnrt ïellnr 117 Zgn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Stjl Gasornameiilen Ijmki ls en Balloiiij Verder voorhanden een ruime C euze GASKOOKAPPARATEN GAS EN P£TROLEnHKACHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHÏBENOODIGDHEDEN olied en degelijk Indien U dan van goed licht hondt is dit je ir ire adres Aanbevelend M M VA L00 Aanlegger van Gas en Waterleiding Aleuw anovcriroften Trof l r iiiuberH wüllM ltisii l Alleen ht inet K hHl iiHerlc tot vourtdnreuUe ra lical en lekere genezing van alle KeHa iWiyi de meest hardnekkige zenuw fiEl l ttieUteUf vooral ontstaan door w9Stm afdwalingen op jeugdigt n l ett l rotelo genezing van elke zwakte Blee Ajclit lienBuwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte apysTertexing OnTerniogeo Inipotenz Pollntiono enf Uitvoerige prospectnssea lij pi Gesch fl 1 tl 3 R 3i IiiliU lt DeSf i n Onlni l Depot Mattli v d Vwi to iHltl iiini 1 pöl M Jl lmn Sc Co Hottenljiui I Hftppel V jru enhaKu I Ufttramari du Ji ii j J CVd Hüttortl ui Wflff fc Co f ouda on biï alle droi islon e = x s O O s TIENDEWEG 69 Oiil aii§eii cene prachtige Collectie llaiislampeii en slaande Lampen MNGLANTAAUNS Petroleiim Kachel reukloos gevaarloos De KACHELS worden onk in HUUR gegeven Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Braluntdi ièm m Lairzemiugazijii KLbIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 0 SUITS Alle reparatiën en aangemeten werk OVEItSCHOËNËN merk ile Weegsehul BidduIrlulitommidMvooclbraffjBl BToaraldaiaiataKinderMbotawtrk I B tod A fnluarv aC M nnartCattJ Fj rila tMillSIr M MtnIemfoW B op naam n f briekKi rk rkrtitM li i m MW h i t ih l n Mg i itM m i t ei Mt re s n iwi M i n i M Gouda Pmk vm A BRINKMAN k Za BEKË l Mr Iil G vjui dug pn pliiatHdor voorjaarskeuring volgons de Wet op de PAASIE NFOEEE SlJiaOl BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda niifken bekend dut do gewone Rijtskcnring van tol dekking bestemde hengsten van ten minste 2 jaar in het voorjaar vun 1904 voor Zoid Holland zal gehouden worden te Rolterdiim lp 10 Februari a p Voorts vestigen i de uandaoht van bolangliebbendeQ op den inhoud van de ai tt 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 14 Anjustus 1901 Stbl 204 ter uitvoering van de artt 8 11 13 19 en 21 von do Wet op do Paardenfükkerii 1901 luidende Art 4 Tot de najaarskeuringen worden toegelaten alle hengsten die ten minste 2i jaur oud zijn Tot de voorjaarskenringen worden allei n toegelaten a Hengsten die daartoe aangewezen zyn biJ do najaarskcuringen van het vooraf gaande jaar l Hengsten die volgens eeno schriftelijke verklaiing van een goöxamineordeu veearts wegens ziekte niet op de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar hebben kunnen komen c Hengsten die nit het bniteiiland ingevoerd zijn na do n ijaarskeuringen van het voorafgaande jaar Hengsten die bjj de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar in eone andere provincie zijn goodgekeuid Hengsten die sedert de najaarskeurigen van het voorafgaande jaar a j jaar ond ziJn geworden Art ö De eigenaar of houder die oen hengst ter kenring wenscht aan te bieden is verplicht daarvan ten minste 3 weken vói ir de keuring vrachtvrjj eene schriftelj ke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der betrokken provinciale regolingscoramissie met opgave van a Naam en woonplafits van den eigenaaren houder b Naam ouderdom ras kleur en byzondere kentcekenon van den hengst benevensin lien deze in een stamboek is ingeschreven stamboek en stamhoeknnmmer c Zoo mogelijk afstamming van den hengstzoowel van vaders als van moederszijde ennaam on woonplaats van den fokker Een hengst na bovenvermelden termijn FeVILLETOIV HET MEDAILLOIT J aar het Fransch De schermmeester wenschte iedereen een goede nachtrust en spoedde ïich naar huis waar eyn vrouw voortdurend naar het slapende Iciud had zitten kijken fËD vroeg zijn redder behoedzaam loopend om bij jn vrouw te komen 0 hij slaapt nu als een roos I Zie zelf muri fBtauchêne hield de medegebrachte tlesch oni f Ziehier een drankje voor hem om weer op krachten te komen l fToen je pas weg waart Jacques is hij nog een paar maal wakker geworden en heeft hij weer mei dien zelfden angst papa geroepen Dan is hij misschien aan het ijlen geweest vronw maar daar kunnen wij voortoopig niets aan doen Het beste zal wel zijn om hem maar stil te laten slapen en zelf ook wat rust te gaan nemen Als hij morgen niet wat beter is haal ik er den dokter bij en ik moet in elk geval naar den komtnissaris toe om hem te vertellen wat er gebeurd is Geneckkandige hulp bleek den volgenden morgen aangegeven woidt van do keuring uitgesloten tenzg de ommissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eeno som van f 10 00 by voornooniden Secretaris stort Inschrijvingsbiijetten voor de keuringen zullen op vrachlvrye seliriftetuke en onderteekende aanvragen aan eigenaren en liouders van hengsten door den Secretaris der provinciale regelinga commissie den heer 1 H van der Torren te Gouda verstrekt worden Gonda den 14 Ianuari 1904 Burgemeester en Wethouders vooruo jind R L MARTENS Do Secretaris BBOUWEii UulleDlandsi h Uvi rAicbl De belichten uit Oost Azië en over de Kus siscli Jdpansche i uaestie z n van dien lard dat wij helen het voorbeeld znllen vulifen van den Engelschen minister president Arthur Balfour en ons zullen onthouden van het pogen om in dien doolhof vun berichten een weg te viuden In zgn redevoering te Manchester Maandagavond gehouden zeido de Eiigekche preiniet ocli zich niet te willen uitl iten over de kansen van oorlog on vrede in Oost Azie daar hji vreest de zaak des vredes slecht Ie dienen wanneer hiJ de onderwerpen van geschil tubschon Rusland en lapan in liet openbaar ging besprekend Slechts dit wilde by verzekeren dut zoo ongelukkigerwijze do ooi log mocht uitbreken Engeland de verplichtingen by tractaat tegenover zyn bondgenooten aangegaan trouw zal nakomen Dit is zeker dat de toestand zeer ernstig is al wordt door Japan zoowel als door Rusland het behoud van den vrede gewen cht De Times bevutte Dinsdag zeer onrustbarende berichten die echter door den lapanschen gezant te Londen werden weersproken HiJ zeide Ik heb geen berichten nit Tokio maar ik geloof dat lapan ernstige pogingen bljjft doen om den vrede te handhaven en dat het daarin ook hoopt te slagen Mochten die pogingen ongelakkigorwjjs vruchteloos blijken dan zal Japan zjjn uiterste best doen dat China neutraal blijft Maar ik herhaal raijn regeering werkl ernstig en met hoop op goeden uitslag voor een vredelievende oplossing De Fransche minister van buitenlandsche zaken Delcassé deelde Dinsdag in den mi voor den kleinen drenkeling geen dadelijk vereischte te zijn en gelijk hij zich had voorgenomen begaf Beauchdne zich naar den kommissaris zoofira hij wist dat het polïtie bureau igeopend was De kommissaris zette bij het zonderling verhaal dat hem werd gedaan ren paar groote oozen op en gaf dadelijk zijn verlangsn te kennen net kind te zien Hij kwam zcU bij Beauchêne s aan huis en ondervroeg den knaap zonder echter iets van beUng uit hem e knnnen krygen 1 dokter wcrd ir bij geroepen en dew verklaarde weldra toen hij alles had gehoord dat hij t als hoogst waarschijnlijk moest aannemen hoe vreci en schrik de kleine hersens zoodanig hadden aangetast dat het verlies van het geheugen daarvan net gevolg was geween Hij is goed bouwd voegde hij verder er bij aan het hoofd is niets abnormaals te bespeuren en in t geheeic voorkomen van dien heven jongen is ook mets wat aan idiotïsme zou kunnen doen denken Ik houd het er voor dat zfjn verstandelijke vermogens in vervolg van tijd niets zullen te wenschen overlaten terwijl niettemin de kans blijft bestaan dat hij zich nooit eer iels zal herinneren vati hetgeen hem voor het ongeluk is gebeurd Maar van dien vreeKltjken schoki bracht de vrouw van Beauchdne op vragenden toon parielcBd in het midden Blijtt niets meer overl verzekerd de dokter Met enkele dagen van rust en zorgvuldige verpleging uX het ventje er heetemtalboreoopzijn nisterraad mede dut paar zjjn inzien do toestand beter wordt Maar cenigo zekerheid hoo do uiliiop der onderhandelingen zyii zaf heeft noch Dolose noch Balfour noch Hayashi noch remVnd anders De Fransche minister pi esidenl Coinbes heeft eon redevoering gehouden aan een feestmaal van hi t Republikeinsch cumile voor handel i ii industrie waarin h j zijii poHliet slund jiiiit uitcoiizelte Hj w o i op de uunvuliei en verwijten Doch grooter vyiuid dan de Itepubliek dun de nationalisten en de oude monurcliislische pariijon noemde Combes de clericale reactie Haar optreden is voor het oogcnblik verlamd dank zy der iniieengosloten nioeiderlioid in het f urlemeiit Maar de strijd tegen haar moet worden voortgezet Daarom zal Combes in de volgende zitting der Kamer aan do orde stellen hot wetsontwerp tot onlneining aan de congregaties van het recht om onderwys te geven en tot regeling der betrekkingen tusschen kerk en staat Daarbij rekent hij op den krachtigeu steun en do samenwerking van alle groepen der linkerziide In de Oostenryksche delegatie heeft UoInchowski Dinsdag een toespraak gehouden tor beantwoording van de opmerkingen van verschillende afgevaardigden Daarin zeide do minister dat het Drievoudig Verbond naar bjj hoopte nog langen tyd de grondslag voor de stautkuudo der monarchie zou zijn Het Drievoudig Verbond heeft nooit de volkomen gelykheid der verbonden mogendbeden hun politieke of militaire zelfstandigheid aangetast Het gepraat van den Tsjecbischen nfgevaardigdo Kramarz over voogdijschap van Berlijn achtte de minister dwazen laster Hij schreet een recept voor dat hy de lieve pleegmoeder ter hand stelde Xu zullen wij eens naar het spoorweg station gaan zeide de kommissaris legen Beanchêne Misschien dat we daar nog iets bizonders vernemen Niets kon men evenwel ontdekken Alle menschen welke met den aangeduiden trein waren afgestapt hoorden te Asnières thuis en waren bekende personen De kommissaris telegrafeerde naar Parijs opdat daar ter plaatse het gebeurde zou worden onderzocht Als intusschen die kleine u hinderlijk mocht zijn zeide hij tot onzen held dan kan hij wel voorlooptg in het armenhuis worden opgenomen ftXeeo dat nooit I riep Beauchêne Ik geloot zeker dat hij het bij mij en bij mijn vrouw wel zoo goed zal hebben Ws mogen hem immers wel onder dak houden Ja zeker moogi ge dat Ik vind het self j heel menschlievend van u O praat ms daarvan niet mijnheer de kommissaris t Wil u wel grlooven dat het ons mijn vrouw en mij aan het hart zuu gaan als wij ons nu weder van dien engel van een jbngen moesten trf heiden Altei goed en wel Beauctiêne maar als zijn ouders worden gevonden Ja dan verandert natuurlijk de zaak I Maar intusschen Intuuchen geloot ik graag dat het kind raoeielijk beter geborgen kan zijn dan bij u t Ik sprak alleen van het armhuit omdat voorin en uw vk Gulochowsky betoogde daarop do volkomen overeenstemming tusschen Oostenrijk en Rusland in de Balknn qna itio lift program dat aan l urkije is voorgelegd zal in twee jaren worden uitgevoerd Geen van beide mogendheden wil Macedonifi in bezit nemen maar dit moet tjjd hebben zich in don nieuwen toestand in Ie leven onder toezicht van Oostonryk en Riislattd Breedvoerig besprak do ininisler de toestanden op het Balkan scliieroiland er op wyzendo dat de Uulgaaischo regeering zieb beijvert een coirecl stand mut in te nemen tegenover do pogingen der beide mogendheden Wat do Minister over do toestanden in Servii zeido hebben wjj Dinsdag reeds medegedeetd De minister hoopte dat koning Beter er ten slotte in slagen zat een geordeuden en dragelyken toestand in St rvili te doen ontslaan Chamherlaii is voor een oogcnblik vanzyn tegenwoordig stokpaardje afgestapt omeen under vioogor geliefkoosd te berijden Te Birmingham voor het uweliersgilde botwoord voerende achtte hi het noodig nogmaals op de verdorven o igarchie welkevolgens hem vroeger over Transvaal heersch e los te hameren Dit met het doel des tetrelfeuder do uitnemende iiiaüteiten van hetBrit sche besl uur waarmede zü dat land gezegend lind te doen uitkomen Kngehind vondliy had wel succes gehad by het herstellenvan de verwoestingen van den oorlog Weliswaar ivus er stremming gekomen in den loopvun de ontwikkeling des lands maar die zonmaar tydeljjk zijn do moeilijkheden gingende kruchten vun Brilscli stuatsitiansbeleidniet te b iven Verder zong htf den lof dor koloniën die het moederland te hulp waren gekomen en daardoor bewezen hadden te beurypen dat r iets Was boven het gewone provincialisnio en dat alle samen kouden werken voor éen groot Ryk Dat Ryk bestond en iievatte in zich de elementen van levenskracht maar zy waren in opgelosten toestand en moesten uit kristalliseeren liy was tot de slolsom gekomen dat zyn politiek de algemeene welvaart moest bevorderen omdat zy strekte tot vorst rking dor banden van het Rijk Pc toekomst van het rus hing af van de wyze waarop Engeland de uitnoodiging door de koloniön gedaan aanvaardde Alweder dio uitnoodiging Nog geen veertien dagen geleden bleek het dat de Australische premier een reis van Chamberlain naar zyn gewest noodig achtte om do bevolking aldaar te bewerken en dacht nien dat de logende van do uitnoodiging thans vrouw de kosten en de moeite 0 wc zullen wel behoorlijk zien rond te komen mijnheer Dat kind staat oni niet in den weg De kominiasaris prees Iteauchtïne om zijn goede hart en zcIde hem ten overvloede nog dat niemand hem het recht op dat kind zoo het althanH niet door bevoegde personen werd opgceischt ooit zoa kunnen ol mogen betwisten Wut mij betreft voea de hij er bij ik Vioet nu het antwoord van de jKpfcctuiir afwachten Ik zal de zaak zoo uitvoerig roogehjk trachten te beschrijven zoodat men daarginds dadelijk allet weet Zoodra ik het een ot ander hoor zal ik u laten zeggen Ikauchctie groette den komniissaris en gingzeer volilaan zijns weegs Men ontnam hem denkleine niet ICr liepen acht dagen zonder eenig nieuws aan te brengen en het kind geheel en al hersteld had weer eeii kleur jjekregen en was levendig geworden maur hij herinnerde zich blijkbaar niets van hetgeen rr met hem gebeurd moest zijn toen een agent o zekeren morgen bij den schermineoater aanmelden met de boodschup dat mtfnheer de kommixsans Mpi liet roepen Onze held trok dadnijk zijn knapste jas aan en spoedde zich naar het politie bureau De komraiasaris had een rapport ontvangen pmlreilt de nog hangende ea mmt v rt0 g J