Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1904

immnmiiKmiimaM K wiüatti voorgoed de kop zoo zijn icgedrnkl Maar neen bamberlain it unverbeterlgk Altgd weer komt hij met zijn oude krenpel gebleken beweringen voor den dag en weet ie bil de gebypnotlx erde iandgenooten voor gezond en gaaf te doen doorgaan De niketting van den priester Delsor het lid van den Daitscben KykHdag voor den Klnx wordt door de Franache nationalinten gemaakt tot een n faire van betetkenis Tot lAinister Combc zal een Interpellatie gericht worden door do heeren De Cavaignac tiauthier Syveton en overate Ruaanel Doeb dit k nog niet voldoende Ook de nationalitt t orrard des K 8rli de coniiervaticj Olliïier moeten er het hunne vnn hebben terwjjl de afgevaardigde Grofjean een motie wil indienen waarin hg voorstelt in de grenHdepartementen alleen ambtenaren te benoemen die bewezen hebben voor bon taak berekend te zyn I c prieHter I el or heeft een brief ge chreven aan den prefect van iUurlhept Moselle waarin liü zegt dat hf met zijn redevoering absuloot geen vijandeljke bedoelingen had lid hoopt van gknRchcr harte dat Frankrijk nooit bloolgrsleld zal worden aan een ernstiger gevaar dan dat waarvan de prelect bet land gered heeft door den prienter te verjagen De Poil overhandigde aan de gezanten van Oofitenrijk en KoKlnnd een nota waarin wordt bevedligd dat Volkomen overceniitemmlng bestaat over allo ponten van bet progtarnma voor do controle op do invoering der hervormingen en over het toestaan van algemïone amnestie I e nota hevat echter het dringend verzoek aan beide mogendheden om by de llalgaarsche Kegeering te willen aandringen op maatregelen om een opcoerlge beweging in JMteadonit to belellen Volgens Dinsdag en Woensdag te Berlijn ontvangen telegrammen begonneii de llereroa do vijandelukheden legen de lluitschcrs in Damaralnnd door Okabarrdja in te sluiten de spoorwegbrug by Osona Ie vernielen do Itilegraflsrlie gemeenschap met Windhoek en 8wakopnmnd te verbreken ilot verstnrkingstransporl bestaande nit öö reservislen 2 oföcioren en één arts werd van Swakopmand naar Okabarrdja gelonden üy het station Waldan werd echter V de verdere reis verhinderd waarop een aanval werd godaan op Waldan Het aanvoUingstranaport den Men lunuari sil xhaven verzonden zal waarschgniyk l n Ken Fobrnari Ie Hwakopmnnd aankomen Verspreid IlerichKüi FUUKHIJK De criaia in de lyde indnslrie neemt met den dag grouter afmetingen aan Alleen te Aubenat en omatreken staan dertig labriek n stil Kergiatoren werd op do schuepswerven van de Compagnie ruissinet te Maiaeille uit solidaritvitsgevoel mot do makkers te Ajaccio iin Itastia hit werk neergelegd Intuaachen is do staking vun de bootwcrkera te Ajaccio en MnraeUle doordat do gearresteerde betoogers in vryheld zgn gesteld sedert eergihtereii geëindigd Do Ijeweging van de scheepniakera was dus mosterd na den maaltyd Op voorstel van loaepb Keinach zal de nit de Ureyfus nftaire bekende 1 iguo dea l roils de Thomme prolcatcoren tegen de nitietting van abbé Delson KNIIKI ANi Uit Dublin wordt gemeld dat koning Edward In do laatste weck van April eer oen bezoek zou brengen aan Ierland De Daily Mail bericht dat de hineesche realdent te Lbasaa in Mze Ijoenn troepen werft om tegen de rltscho expeditie in TUbet op te trekken SrAKJX Het theater üariuela Ie Madrid is gesloten op last n den prefect omdat men m coupletten zong tegen Noialeda Nu verklaren de acienis en koristen van andere schouwburgi n zich solidair met de Zurzoeliaten Alle binden drukken de verboden coupletten af De underhan felingen over hel eindigen der htaking te Barcelona zgn afgealoil op den onwil der recders en de volhardende houding der varensgezellen De staking van do bemanning der po tboülcn inl uitbreken op het eerste teekcn Te Bilbao kwam bet lot feileiyklraden De stakers wierden met loenen naar de z g onderkruipers Een algemeene slaking Is ook uitgebroken te Vnlls In all indtsirieele onderneningen is ilop gezet Rtrii tn Zestig stud nten jn te Warsch in in kech tenia genomen en nog 360 zgn voorgedragen voor disciplinaire bestrafllng Het gerucht gaat te Warschan dat men legen de volgeide maand een algeaseene werkstaking in alle Russische univemiteiten kan verwachten AmuiiiA Ken aantal professoren van de aniTersiteit van Vale hebben aan preaiijent Roosevelt een adres gericht om hem te verzoeken zyn politiek tegenover Columhi Ie wgzigen De t anadeeache regedring is volgens een correspondent van de Times voornemens om de regeering van S ewfoundland uit te noodigen te overleggen ter zake van een aansluiting van Newfoundland bi Canada BINNE NLAND Meiv meldt nit den Haag De sedert geruimen Igd bg de Tweede Kamer aanhangige Vaccir ewot is door de commissie van voorbereiding daartoe reeds benoemd in Mei jl ter hand genomen met een gister gehouden vergadering Het Vaderland legt ten opzichte van het doel der reis van dr Koyper aan zyn fantasie den stralsten breidel aan en bespn ekt nitsluilend de vraag in wilki in iliteil dr Kuyper herhaaldelgk mtt den Belgischen vorst mondgesprek voctd Zeker niet als minister van Binnenlandsche aken viel di n Nederland chen parlgleidor deze eer te beurl Het moet geweest zgn als voorzitter van den Raad van Ministers we te voorslaan niet lonter nbj den man die in de bgeenkumvlen der ministers den presidialen liamer zwannn mag maar als den premier als Nedei lands eersten minisier Het blad herinnert dan aan tietgeen inderlyd tl doen is geweest over het nieuwe Reglement van Orde voor den Raad van Ministers in t bgzonder aan de Kersle Kamerrede van den onvergeteigkin Fransen van de I ntle en aan de bewering der mei do liegoeriiyr bevriende pers die bot te mal rond om in ernst vrees te koesteren voor een Preraio rscbap naar bnilcnlandsch model En thans i Ziel nu niet ieder in dr Koyper veeleer den pn raior dan het hoofd van het toch niet onbeduidend departement van Binnenlandsche Zaken f Het Vaderland wil niet uiteenzetten zgn grondwettige en andere bezwaren tegen een l remiersehap maar evenmin wit hel blad hebben weggemoffeld de evidente waarheid dat in nfwyking van staatsrecht en staatsieven der laalsto ruim halve eeuw thans dr Kuyper én tritolgk én reglementair in het Kabinet nummsr één is en dat zyn arabgenooten éii reglementair én feitelgk mogen flgurceren a s ministers tweede klas Oeinon lc Berichten Heden zal de zaak tegen B d de Lanoy voor de Haarlemsrhe rechlbanli dienen Aan bekl wordt o m ten laslo gelegd dat Jiy zich voor 20 Augustus jl heeft schuldig gemaakl aan verduistering van in totaal 103 Oostenriiksclie effecten 45 Poriogeescho effecten en een tiental aandeeleti in verachillendtr mantachuppgen Ier gezamenlyke waarde van f 102 5 ten nadeele van een 17 tal personen Men meldt nit Almelo AI de oud Weezen genoemd in de rapporten van den inspecteur van politie in zako het weeshuis alhier uitgezonderd miascbien één zyn voornemens een verweerschrift aanien te itellen tegen het hun in het rapport van regenten van genoemd weeshuis ten laate gelegde Men meldt aan de N R Ot Te Slrypen aa o Belgische grens heeftmen den heer K de L en yne zuster vermoord I in hunne woning gevonden Beidenwaren met koorden geworgd Diefstal ishet doel dor booswichten geweest daar allekasten en laden opengebroken waren Üeheer Do L had Zateidag een groole somgeld ontvangen hetgeen de daders vermpu delgk hebben geweten Dezer dagen vervoegde zich een Anwterdamsche rechercheur hg een ingezetene vau Zaandam met oen bevel tot inhechtenisneming Do man was in betrekking tiy den beer Soveröii direclenr van den rgatpelmoleo De Phenix aldaar als knecht en vond oenige weken geleden aan de De Hoyterskade te Anisterdam toen hg met de boot naar Zaandam terul wild gaan een pakje obligatiëu Niet wetende wat er mede te doen stelde hg te ter hand aan den notaVia De Haan te Zaandam die de politie met de zaak in kennis atelde en deze dacht daarmede een spoor gevonden te hebbed van een inbraak in Aagpilns van iiet vorige jasar te Sloten gepleegl De ob1i U D och bleken van dezen diefstal afkomstig te zgn Vandaar hel b zoek van den rechercheur gevolgd door een hniszoeking die een paar aar duurde doch niets opleverde De man werd bovendien gelukkig spoedig weer op vrge voeten gesteld daar hg door gelnigenis van zyn directeur en een dokter kon bewgzen dat hg jniat den dag voor den diefstal te Sloten ziek te bed lag Tot nu toe is nog iet naders uitgelekt omtrent den diefstal ook niet boe die obligatién aan d De Ruyterkade terecht zgn gekomen N N Een 20 jarig bediende van eeo der haadel sinricbtingen te Amsterdam werd eergisteren naar een bankinstelling gezondenom f iOO te storten Het geld werd nietgedeponeerd en de bediende is tot nu toezoek Ook ia verdwenen de bediende vaneen firma aan het Haarlemmerplein aldaar die was uitgezonden tot bet in ontvangstnemen van gelden Hbld Men meldt van Urk van 12 dezer Wanneer de winter zoo streng invalt als in hl t laatst van December loopt Urk spoedig groot gevaar van den vaatewal afgesloten te worden Door de felle vorst was de Zuiderzee alras met zooveel gs overdekt en de lage waterstand droeg er veel toe by dat bet postverkeer een paar dagen onmogelf k werd Ofschoon daarna het ga toegenomen is wat verder geheele slaking van bet postverkeer zou doen veronderstellen is het de boot Baron Ren ers in de vorige week op één dag na gelukt dagelyks hel vaste gs om Uik of de haven te bereiken en do post over te brengen De ongeregelde dienst was vrgwel geregeld hot vele ys in aanmerking genomen En dat er veel ys in zee is blgkt vooral nadat de wind om geloopen is De gstcldcn kwamen al uit bet Zuiden aandrgven toen de poslboot zich Zaterdag nog buiten verwachting boven don breeden gszoom vertoonde Circa twee uren waren noodig om een doortocht te banen naar den veiligen havenmond Want het gs is na anJ omst dier laatste post gedocht aanhtt schuiven geraakt langs den Zuidkant en voor don toegang der haven En een groole massa gs is naar den Uoslwal vorplaat t Oestadig knmen nog uilgestrekto ysveldon van boven afzetten Waarschgnlgk tracht de Rengera heden met helder weer althans een uitweg te vinden door het opgeschoven gs om nau dien wal te koersen waar ziéli minder y vertoont Assuradeuren en de Nederlandaebe handel De brandasBurantiepremién op in pakhuizen n veemen opgeslagen goederen zgn plotseling ingaande op 2 Tan II verhoogd voor jaurpolissen van 2 a op 5 per mille en van P 1 4 ff loi le voor maandpolissen Dit besluit door de kortelings opgerichte NedcrI Ver voor Brundassuranlie genomen hoeft verontrusting onder den Nederlandacben te Amsterdam en Rotterdam gecentraliaeerden handel verwekt Hierdoor toch worden niet alleen de Nederlandsche veemen maar heel de Nederlandsche handel getroffen zoodat do maatregel tot groot nadeel onzer havens zou kunnen strekken en op den handel een belnmmerden invloed oefenen De ceeloD bewgzen aaa toonder jvoor opgeslagen en tegen brandschade verzekerde goederen door de veemen uitgegeven geiden in iek handel als bankpapier on dat ze zeer goed staan aangeschreven blgkt wel uit het feit dat de Nederlandsche Bank slechts 4 pCt vraagt van het geld dat ze op ceelen geeft No kunnen de ceelen 0 jaar in omloop bigven maar gesteld dat de goedeVen slechts één jaar bleven opgeslagen thans beloopen ze 70 k 80 millioen gulden waarde dan zou dat voor de veemen toch een schade Ijeloopen van ongeveer een millioen Een millioen schade loepen en dat in het gunstigste geval is den veemen wat sterk natuurlgk En daarom heeft zich dadeiyk een ernstig verzet geopenbaard tegen de maatregelen van de Nederlandsche vereeniging waarin Diutacb kapitaal de grootste macht vormt en die overgegaan is tot de verhooging der premi n 1 omdat men hier te laag betaalde en 2 buitenslands zeo veel meer Gisteren hebben conferenties plaatsgehad én in Rotterdam én hier ter stede om te komen tot de oprichting jran een brandverzckering maatscbappg met gezamenlijk kapitaal Vertegenwoordigd waren daar directies en llnmanten van veemen en pakhnismeesteren te Amsterdam en Rotterdam Een commissie van vyt personen werd benoemd vouiz K 4 de h ér W J van Haren Nomao direcll ar Blaawhoedenveem Amsterdam leden de hecreo De Monchy van pakhuismkesleren en Com J Boaman van het Leydsahe Veen beiden te Rotterdam en d heereo Waller rao het Vrieiaeveem en Mr D L Uytlenbaagaart van ket venn Hat Ved Veem beiden te Amsterdam De commissie zal na samenwerkende mei 1 den handel optreden Hjgen de assuradenrea Te Delfzijl is opgegraven en ter gerechtalgk onderzoek naar Groningen vervoerd het lyk van J B vrouw van H 8 Vermoed wordt dat de vrouw 20 December j 1 gestorven ia tengevolge van mishandellug door den inwonenden zoon Zg heeft heiv haaldeliik aan mishandeling blootgestaan Evenals de hnisgonooten maakte zy een n gerlgk roisbmik van sterke druk Droef volksleven Dat kinderen ongeregeld de school bezoeken is dikwgls te wgten aan de onverschilligheid der ouders maar lang niet altgd Dil bleek weer op de zitting van het kantongerecht te Utrecht waar een anat man terecht stond oradat ie er niet voor gezorgd had dat zyn kinderen getrouw da school bezochten Hy kon er zoo bitter weinig ain doen Elf maanden geleden was zgn vrouw die met een klein winkeltje in groenten hout turf enz een taraelgk weekdaitje in t huishouden bracht gestorven on de kinderen bleven zoo goed als onverzorgd achter Hg moest s morgeus kwart voor zes naar de fabriek waar hg drie heele rgksdaalders in de week verdiende Hg vroeg toelage aan den wyk predikant aan do stad om zich eenige vrouweigke hulp te verschaffen voor zgn drie jonge kinderen maar kreeg geen slenn en deed z If wat hy kon was zoig aam zette s morgens brood en koffie klaar voor de kinderea en waschte ze zelf s uvonde opdat ze den volgenden morgen eenigazins toonbaar naar school konden gaan Maar de kinderen versliepen zich dikwjjls omdat er niemand in buis was of alleen het middelste kind ging naar school Het oudste meisje paste dan op het joagste kindje van vgf jaar Af en toe maar heel zelden kwam eens een buurvrouw kgken Van morgen nog werden de drie kinderen gevonden spelende aan de tafel met petroleum vlak by de heeifi kachel Hot sclipolhoofd van den Ainslerdamschen straatweg te ülrochl gelooldu o k wel dat de man goeden wil had Niettemin was de overtreding gepleegd en moest hot O M f 3 boete of 1 dag vragen t Kan me niks schelen of ik oen dag of een jaar in de kast moet barstte de beklagenswaardige mwn uil met woest wanhoopsgebaar floo ie met me reilen of zeilen is ie et eender Waar ik met m n kinderen been moet weet ik niet t Heb t zoo lang volgehouden maar nou ia de moed en de Just er uH k Drink nooit oen l or r ltje daar kunnen ze naar informeeren k Pas altgd goed op Maar ik kan geen drie gulden betalen Zooveel kryg je ook niet zeide de kantonrechter alvast die zelf medeiyden met den man had en hem aanspoorde niet denmoed Ie laten zakken en to trachten onderstand te krggen Maar de arme man wasten einde raad en met een brok in de keelvan ingebonden smart liep hg met een vaartde rechtszaal uit tJ D Wg kannen hier nog aan toevoegen dat het Ulrechtsch Provinciaai en Stedeiyk Dalgblad een inachrgving voor dit ongelukkige gezin hoeft geopend en dat ook de vereeniging Armenzorg aldaar zich het lot van deze goed willende maar niet goedkunnende lieden heeft aangetrokken D Ct Men meldt uit Amsterdam Tydeos den oorlog in Zuid Afrika gaf de zangvereenigiug Animato een tweetal altvoeringen ten bate van de Boeren vrouwen en kinderen Dezelfde vereeniging had generaal J A van Zyi uilgenoodigd gisteravond tegenwoordig Ie zyn by een muziekavond in bet lokaal Frascati ten bate van de noodigdende Boeren in Zuid Afrika Hoewel de generaal aan de nitnoodigtng had voldaan was slechts een betrekkeigk klein publiek aanwezig Nadat enkele muzieknummers waren uitgevoerd verkreeg de heer Van Zgl het woord en herinnerde hoe na het uitbreken van den oorlog in October 1899 de Boeren in Griqualand Wasten Bechuenaland trokken en deze landstreken voor geannexeerd verklaarden De burgers dezer streken werden opgecommandeerd om dienst te nemen in de ryen der Transvalere en Vrystaters zy voldeden hieraan en streden dapper mede tot the bitter end het vredestractaat in Hei 1902 te Vereeniging geteekend Daarhy had Kitchener op aandringen der Boerengeneraals beloofd z n best te zullen doen volkomen amnestie te verkrygen veor deze rebellen Van deze belofte ia echter niets tot vervulling gekomen de rebellen zyn zeer hard en meedoogenloos behandeld Op aanklachten van Kanera zgn zg veroordeeld tot dwangarbeid al hun eigendommen zyn door het Engelscho gouvernement verbeurd verklaard Zelfs vrouwen en kinderen dezer rebeilea werden hardvochtig levensmiddelen geweigerd Toch is na het siniten van den vrede de toestand in Transvaal en Vrgataat bedroevend armoede heeracht nagenoeg over al Het Engelsche gouvernement helpt de Boeren aan werk doch aan de rebellen wordt het geweigerd zoodat zy aan de diepste ellende zgn overgeleverd Daarom zeide spr ben ik naar hier gekomen om zoo mogelgk die ellende te helpen lenigen Zoowel gelden als kleederen zyn hoog noodig voor deze ongelukkigen Aan de aanwezigen verzocht spr hem de helpende hand te bieden bg dit werk Vervolgens werden nog eenige muzikale bijdragen ton beate gegeven terwgl aan het eind van den avond de heer Van Zgl nog eenige mededeelingen deed omtrent zyn ondervindingen tydens den oorlog Stadsnieuws GOUDA 14 Januari 1904 Door de feestcommissie ter gelegenheid van de herdenking van den dag waarop H M de Koningin tlinns Koningin Moeder haar intrede in ons land deed is de volgende circulaire met inteekeniyst verspreid Op 22 Januari e k m de Nederlandschedriekleur met de Oranjevaan van de gevelsonzer huizen wapperen Die dag is voorgeheel ons volk een dag van beteekeni eendie in de geschiedboeken van ons land meigulden letteren zal worden opgeleekend omdat het dan 25 jaren geledeu zal zgn datonze Hooggeëerde en wat meer zegt Hooggelielde KoninginMoeder als Koningin derNederlanden haren intocht deed in ons land Toen Koning Willem III der natie ontviel werd de Weduwe des Konings een dubbiletaak als Vorstin en Moeder opgelegd hetland te regeeren en de jeugdige Koninginop te voeden Met toev gding en ernst roetwgs beleid en gezegend resuitaat met schitterenden uitslag heeft Koningin Emma dietweevoudige roeping weten te vervallen ei als dankbare hulde voor die onvermoeidezorgen werd op het belangryk oogenblik waarop weder een telg uil het Huis vanOranje de hoogste leiding van den staataanvaardde door de burgers van Nedeilandeene groole som gelds aan de aftredendeRegentes aangeboden welke som H M bestemde voor de oprichting en instandhoudingviin een Volkssanatorinm voor Teringlgderaop haar landgoed Oranje NnssauOord Nadien tyd gaf de Koningin Moeder herhaaldelgk blgk niet het minst door telkenskrachtige iinantieelen slenn te verleenen daldeze stichting haar bgzondere sympathie geniet Hoe zou dan het Nederlandsche volkop dezen Gedenkdag aan H M een meerwelkome hulde kunnen bewgzen dan doorbet bgeenb rengen van een flinke bydrageï voor de uitbreiding en verbetering van deze heilzame Inrichting waar zoo vele genezing vinden Om dit doel te bereiken heeft de Subcommissie die geiyk u uit de nieuwsbladen bekend is zich op verzoek der Hoofdcommissie te s Gravenhai e alhier gevormd beeft met welwillende en belangelooze medewerking vso bet garnizoen en eenige kunstlievende vereenigingen eenige feestavonden georganiifeerd en wel op 22 en 23 Jannari e k Militair feest in de Sociëteit Ons Genoegen waarvoor een afzonderlgke inteekenlgst zal worden aangeboden 2 Februari Gecombineerd concert van de drie Goudsche Zangvereenigingen Arnold Spoel Arti et Beligioni en Crescendo in de Kolfzaal der Sociëteit Ons Genoegen 13 Februari Uitvooriifg van de Gymnastiek Vereenigingen Excelsior en Gouda en de Tooneelvereeniging D C G in de Sociéteit Ons Genoegen 16 Haart Orgelconcert in de St Janaki k onder leiding van den heer Spaanderman met medewerking van eenig solisten Gecombineerde kaartep voor de uitvoeringen op 2 en 13 Februari en 15 Maart 4t 2 Hoogere bedragen kullen dankbaar aanvaard worden Het aandrang en vrymoedigheid wekken wg alle inwoners van Gouda op door flick te teekenen op de Igst die eerstdaags zal worden aangeboden biyk te geven van gehechtheid aaii Haar die niet als vorstin maar ook als weldoenster op velerlei gebied aanspraak heeft op onze oprechte erkentelykheid De Sub Commissie voor Gonda H h MARTENS Voorzitter J H NOOTHOVEN va GOOR Onder Voorzitter Dr H IJSSEL e SCHEPPER Penningmeester Dr P J A LEVEDA6 Secretaris C C VAN DEN BERGH 8 D BOON H A C BRINKMAN Mr D N BROrWER S W VAN BDUBEN A tAS EEEDT DOBTLAND H C EDAUW J D EMEIS C H ENGELS J VAN GALEN A OOEDEWAAGEN Mr D J VAN HEÜSDE p w kamphuizen Kapitein H G VAN MEIRS R A DEN OUDEN J A DE PEER P VAN DER POL C G VAN DER POST L H A J M tiüANT L M ROOD 1 H B SPAANDERM AN Da A WARTENA Wy bevelen de inteekening ten zeerste aan en vertrouwen dat onze stadgenooten die by gelegenheid vn bet Koninkiyk bezoek op 24 April 1897 op zoo ruime wgze van bare gehechtheid aan het Koninklgk huis deed biyken ook nu niet zullen achterstaan bg andere plaatsen en door eene ruime inteekening van hunne sympathie blgk zullen geren In de jaarvergadering der tumiersvereenigirig Gouda en Omstreken in de achterzaal van het café van den heer N J Montague gehouden werd het algemeen verslag over het afgeloopen jaar uitgebracht Twee leden van het bestnor en wel de heeren G Kooy en P van Leeuwen waren aan de beurt van aftreding Een der leden en wel de heer P van Leeuwen werd herkozen terwyi in do plaats van den ander gekozen werd de heer D Verwey Tot Secretaris van do afd Gouda van Volka e rbaarheid is benoemd de heer Dr U W IJssel do Schepper en tol Penningmeester de heer Dr A van IJseiidgk m de plaats van de hh H A C Biinkmanen E Halovgn die bedankt hadden Gisterenavond is onder Zevenhuizen brand ontstaan by den landbouwer Vogelaar de holslede en een drietal hooibergen wenleii een proui der vlammen evenals het meubilair bet vee is gered Alles is vcrzeki ril De oorzaak van den brand is onbekeml De Hlaatsct No 11 beval de sta nleii van de vereeniging Nieuwcrkerksehe werklicdenvereeniging Ondersteuning zy iins doel ie a Uravenweg gemeente Nieuwerkerk a d IJscl De Hooge Raad gat op H dezer eene voor alle gemeentebesturen en eigenaren van bouwterreinen en gebouwen niterat gewjchtigc beslissing door te verwerpen hi t cassatioberoep togen het arrest van bot gerifcblshof te Arnhen in de zaak tuaschen een houwondernemer en de gemeente Enschedé oVer do al of niet wetlighoid der bouw verordening Voor die gemeente op het stuk van rooilgnen De eischer in cassatie had eenige huizen builen de vastgestelde rooiign gebouwd en kreeg van B en W aanzegging tot oppniming van bet aldus gebouwde toen bg het niet deed deden B en W het zofl voor hem twee van zgn huizen werden gedeelteIgk tot op de rooiiyn afgebroken torwgl hg van B en W aanzegging kreeg dat als hg zgne overige perceejen zou willen laten bewonen B en W krachtens artikel 180 der Gemeentewet dit zouden beletten De bouwer ging naar den rechter De rechtbank Ie Almelo veroordeelde de gemeente Enschedé tot schadevergoeding maar het Hof te Arnhem vernietigde dat vonnis en ontzegde hem zyne vordering wyi hel de Enschedeesche verordening met inbegrip der daarin voorkomende bepalingen betreffende rooilgnen niet onwettig oordeelde De Hooge Raad nu vereenigde zich met dit gevoelen verwierp hek cassatie beroep van don bonwondernemer en OT fVoog daarby dat het bepalen van eene rooijgn voor straten de strekking heeft om de veiligheid Tan het verkeer en de ruime toetreding van licht on lucht in de atraat te bevorderen en dus geacht kan worden een maatregel te zgn in het belang der openbare orde en gezondheid en dan is de gemeente krachtens artikel 135 der Gemeentewet bevoegd dit onderwerp By verordening te regelen Het feit dat de eischer zich niet aan de aangegeven rooiiyn stoorde maar daaroverheen heeft gebouwd gaf B en W de bevoegdheid krachtens art 180 der Gemeentewet om open weg te ruimen hetgeen in stryd met de verordening was gehonwd Wel is de eischer door de bepalingen omtrent de rooiign in de uitoefening van zgn eigendomarecht beperkt doch niet op onrechtmatige wgze omdat volgens art 625 van bet Bnrgeriyk Wetboek eigendom wel het recht geeft om van een zaak het vry genot te hebben en daarover op de vol8tre ilste iize te beschikken maar alleen onder deze beperking dat de eigenaar daarby niet handelt in atrgd net eene openbare wettige verordening Stond na de Inwerkingtreding der Woning f wet de bevoegdheid der geneentebesturen I oo voor Woningen rooilgnen te bepalen vast door bovenvermeld arrest van den Hoo gen Raad is die bevoegdheid ten aanzien van alle gehouwen al dan niet bestemd tot woning voor goed erkend en daarmede een einde gemaakl aan eene vroeger wel eens bestaan hebbende oi zekerheid FAULARDS en PARAPLUIES VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA BËïïËTVArloTTERDAM WOENSDAG 13 JANUARI L K H K StaaUleenwtttn Nedbrlasd Certiïc Nederl Werkelgke Schuld 3 92 POI KK Oblig Schatkial 1844 4 91 PnuisEx Oblig niet ag voor 1905 RM 2000 5000 3 99 IndiutrueU en FinanctfrU Ottdfm mingtH Oblig Nrd Mg voor Zeker heidssl V ambt en heamUÉ4 100 HyfiOÜietkBanktn Ê Pandb Balanfsrhe Hypb 4 100 Pandb Dürdrerhtsciie Hypb 4 99 Alg Hypotlibr K ersle Ned Hypülliei kbiii lbank 4 99 Pandb Ic Nederl Scbeepsvb Mg 4 101 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Holl Geld Hypb 4 100 Pandb Hollnndsclie Hypb 4 99 100 Pandb Nieuwe Ruit Hyjib 1 99 Pandb Noiird Ned Hypb 4 99 i Schuldhr Nurlb Western Pacific Hypb 102 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Piin lb Uolt Td Hypb 3 9T l iiiHlIi Kyiiluii lvbe Hypb 4 99 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stichtsche Hypb 4 lOOi I andbNed Hypb lc Veendam 4 99i Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pa db Znider Hypb Breda 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99V 99 Tabakf Ondernemingfn Aand Deli Culluur Mg Diventn Aan l Mcd Ind Gas My IB5 Oblig Ned Ind Gaa My 1 1 4 tOl OssTzsnijx Aand Oostenrgk Hongaarsche Bank 4 115 Nooru Amebika Certificaten v aand United States Steel 10 Spooruteffleeningen Neueelaiiii Obligatién Holl IJzeren Spw Mg H i 99 Gesl Obligatién Noord Hrabant Boxtel Wezel 4 89 89 HusLASU Zuid Ooster Spw My Obligatién 1898 4 95 NoOBi AiizBiKA Atchison To peka en Santa Fé Cert van gewone Aandeelen f 6 Kan as City Sonthern Preferente Aandeeli n35 Sonthern Pacific Gew Aand 48 Brazilië West Mines Oblig 5 PremiiUenmjen Nedekiako Paleis voor Volks Tiyi f 2 50 1889 f 2 30 BataiE Loten Stad Brussel 1896 2 103 ZwiizEKLAiio Loten KantonFribourg 1902 I 7 80 OPRUIMING Mantels CoHlumea PELTERIJEN en lAPONSTOPPEN worden tot zeei lage prijzen OPüEKüIMD II SAilSOill A BKTBERtCHTEIt QOUda 14 jan 1904 GRANEN Ondanks hel krachtige dooiweer II de icliMpvaaTt tochooj niet in orde Hier door was er van hande in deie irlikelen ook oog weinig sprake raar loor pok de gewofie noteering nog achterwege blijft VuHASKT Melkvee geen aanvoer handel geene beteekeni Vette varkens redelijk a nvo r handel vrijw 17 i 19 ct per half K G Biggen voor Kngebinil goede aanvoer handel flauw 15 a 16 ct per hatf K lï Magere Higgen mleljj k aAn oer tiaadel fi uw 045 A 090 per week Vette Schajien ga de aanvoer handel vlug lök 11 Ijimmeren geen unvoei handel mstig 4 per hall Kilo Nuchtere Kilveron red aanvoer handel traag 6 k f 10 Graikalveren red aanvoer handel geen 1 b okkalvercn S 4 16 Kaas auigevoerd 7 partijen lundel vlugie kwal J5 a 7 jo idc kwal 3 4 WAarclere VoordttolUnschc Boter goed aanvoer handel afloopend Ooeboter 1 30 Ji 1 40 Wciboter 1 10 4 i io Rechtsaken Voor de rechtbank te Utrecht zal a s Maandag in behandeling genomen worden de in den narht van den 19en October jl te Woerden gepleegden moord op W v d E die daarbg het slachtoffer van een laaghartigen aanslag werd Het geschiedde na sluiting van het kermisuur De verdachte is een zekere C Ii H van beroep koopman doch zonder vaste woonplaats VERSCHEIDENHEID Volgens een bericht van de New York Times heeft de Meiikaansche regeering aan den Burgerlijke Stand GEBOREN 11 1an Wllhelraina Johanna Hortense ouders B H 1 Evers en M W J Lindner Margaretha Johanna ouders 1 Mluyior en J Vermaas Gerril ouders E II van Mild en M Schnling Hermiim Klazinn ouders M van Draanenen N Kroon Francisrns Lambertu oudersF L van de Koolwgk eu 8 van Ewgk VVilhelmina Hendrika ouders W Both en A Verweg Jacoba lubanna oudersW Lammers en C J van Hofwogen OVERLEDEN 12 lan A C van Dam 8 m A Schriok 58 j 13 S van der Sligl wed J Kimmera 82 j E van der Klem 70 j G de Grauw 10 m H M Molenbroek 48 j GEHUWD 13 lan I van Leeuwen enJ Rgkeiykhuizen P Vink en A Hulk Haa nre ht GEBOREN Jannetje ouders C van der Vlist en VV II Hoogendyk Anna Mech tilda ouders 1 de Lange en E Vergeer Cornelia ouders A Blanken en G i e Ridder Eldcrt ouders C Vooralngs en G Hol OVERLEDEN T Oosterling 1 m A de Bruin 7 w l Oudenes 62 j ONDERTROUWD P Overvliet te Koudekerk en G Uiltenbogaard P van Zanten en M van Harem GEHI WD C A de With on C Ooms 11 Hart en A van Eyk ReouwUk GEBOREN Loendcrt oudêrj L van Roon en G van Dyk Geertroida Wllhelmina ouders G R Boon en T van der Haag Arie ouders A Verhoef en W Verwaal Evert ouders T J Jansen Schoonhoven en M E Kersbergen OVERLEDEN M MouHta 4 j J de Knikker 3 m hartelgken dank voor de helangatelllnl dezer dagen Onzen biykeh van ontvangen B MOERKERK M T A MOEHKERK HinicHi Goada 14 Januari 1904 jj w Hat Imtt onKhaOAlraM m nakkelvlHtt ya 1imldd VToor lfa r a m vooral dauwt tn KlDdcraeluonwfrlt II da knnbax van C II aillar fc Cc rlla Intk llr 14 Jura lolti ood o naam tn falirltluaitflt y ty Wtytt WWltatn la l y w n ttrt itnoltrit AÜVKRTEINTIEN V Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van ruim TG jaar de Heer eWood van dbr kleijr De Wed E Va h iikh KLEUN VA HOOK Gouda 13 Januari IIHM