Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1904

Zaterdag 10 Januari 1004 So 0313 42ste Jaargange Geen Kinkhoesl iceii liifliieiixn mimm doirmt i ienwn en AdtertenUehluil óor Gondn pn Omstreken reirfeen Xe at A I V K K i K N T I E N worden jjeplantst vüii I rejj eU i i t J Centen iedere regel meer 10 enten innite letters worden Iwiwkeml ii tai plantüruiiiilc Inzending van Adveitentiën tot 1 uur des iniilil De IJilgave dezer oui ant g esf hiedt dagelijkn met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per diie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke ommers VIJF Cli4NTEN Zanderinstituut FJuwe leii Siiiffpl H 7 U Gemseih Dr 1 H BAKKKB SIEMKUEB Öirectr D ta DtifiHEN Beband v nnrui oegr vrrkrotumtngeH InyevaUen Ituriit x en o beeneu ea iniereHehaamtHl vorm alggm u akte eonttiiMttlti tjtleren genr xlekirti theumatl rhe aandoenlitgen verMuiliingen eiii cai Zaal OTSTMIÜ Oonda ZONDAU n JAAUAUI mm mmm ttlgspcl in 4 bedryrrn Daar liet Dultsrli van O BLUMKNTHAL en i KAIiKMll KG te geven duor het LEIDSCH STODEHTEN TOOSEEL Pry cn der iilattthuii l JS en tS cent leden HA Ij 4U i t reductie Plaatüen van at lieden te beapreken BfiSTÏDÊuiEWDrs vu JIl OUDE LIEDEN te OOTJID A HKUK N I EN roepen b j de e op ollicuanteii voor de betrekking van Vader en Moeder vuor buvenüenoonid geaticbt vaeeerende met 1 April 1H04 Aan deze betrekkinif i verbonden een salariii van I M per jaar bepevenh vryo voedinff huiaveiitinK bowa heliinK es geueeHknndigo hulp daartoe iueliiieerenden welke moeten ign gehuwde lieden zundir kinderen en van middelbaren leettyd werden verzocht lionne sollieilatio mot epgauf van ouderdom in eigenhandig getrhreven krieven franco in to zenden aan den Selrotaris I S KAMIMJ Kleiweg K 52 Gouda Hooi Stroo Iste kwaliteit MAASIIOOI Mter goeé Koeietthooi levert Iraucu 4 Ie ÜSCH TE HI tlH aan de Westhaven H Nn I4il HEEHEITHÏÏIS met A UT KAMKitS ilinnen KKLUKU en grooten TUIN Huarprtja tiló Dtdeiyk te aanvanrdni Te buvMgon bg J W SCHOUTEN In hel VllltLK HTINliS MAUtZUN lle Avondster Dabbele bnnrt Telinr 117 Üyn heden iintvangen oon mooie colloelifl NIeu Sljj üiismaiMii ii Mrb fo Ballons Verder vooihanden eeu ruime Ceuze GASKOOKAPPAflATEN 6AS KN PETRÓLEDMKACBELS Eonig adre 1 voor UASyU KlLl HTBENÜODIUDHEDEN olied on dogelBk Indien l dan van goed licht bondt i dit je irnrc adref Aanbavelend AaDlener van Uaa n Waterleidieg I ONIWaUKC Om Kinkhoest Inlluciiza torst Il lioclaaii looiiiii binnen den kortst mogeljken tyd te doen genezen neemt onmiddelljik dr toevlorbt tot de van audi I l ken le hckroomle en wcrelilhfrociiiih Superior Druiven Borst lioiiigExtract M K L I A 1 T II H I Dit de Koninklgke Stoooilabriek DE HONINÖBLÜËU N Tan mm m f H N VAN SCHAIK C SCHWIf I OEN HAAÖ Hofleverancier SliniAAI Flacjons 1 1 70 ets 40 et b j Tirma WOLW k fiiörw Mth ven m lio la A LATHySTKI X KleiwmK InO huila K tl VAN Mlbli Vemtal U 120 te i A BOUMAN Wo mi f PlNK JK Xitumrttrkad IJul A N van Zlte SK Schomhmm 1 Th T IIKKN Hoik n B V WI Ik Oudemirr A Sl HKKK Himitrecia PW KOK hidnaUr n tai una IIKIIDEN te Rmwijk P i riPK MorreapelU I o STAK Wadditigneen Wed A IliL ST Waddmqneen M KOLKMAN Wa M m ur P A uK OliOI T OwUwattr y II JONOH OudmaUr J P KASTBLKIX PoUUoekerdam IK BIKKKK te Dtnvlmp Kaatjehoudtlhansboek SOLO da hein gotdkooper dan natuurboter 45 cti per pond 22Vi cti par hair ponit pono mmm KOLONIALE WERVING HANDCIKLD 200 by bet aangaan van oene vrgwillige verbintenis voor en Jiireii on voor ingeiytden by do Nationale Militie nifl onheiuwM rerlo ƒ In werkelljken dienat hg hetaangaan van oene verbintoniii om Tfeeejaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIK Aanbrniffgpld Twiiitijf luhleii Men melde zich aan VrIJteUltyer en UUhUplIcMlgeH met oubeimiilil verlof by den Commandant van het Koloniaal Wortdepot te Harderwgk ol hy een derplaatKciyke of Oarnizocna Cominatidaiiten MilUleplIrhlIgen ond r de Wnitene by hun onmiddeiyken Chef wMii m nnr i w i mw i iiw i iw fi Illna l 9t nph k t int lkf ebtlce vK ttrktnd KnfA W NugtniwskU Uilia i WWIIC hl kin iei ii At volwÉwetiMi tbrek ur Mtluat sltchte hl ktntlenMi U volwÉweticn tb rek a ImrttriQC MnuwbtMtupQn tw vertterlilng na blekte of kraamljed koorta en bare ge Ji w Ju j j otrt inc Mn 0U1NaXAROCH £ ïrruoineux kwalw fwi Krittaelum taaft d ei Ncfknit li hel liiiioiidat M i Blocdgtbnk FiIf 1 C C Sk A voadMstn venrtarkand aanganaam v n naak voitr daevlljkscbgcb tuk I WVWV yooj l icJndaren twakken on kUw ohti e geatcllan aan te be i leii AU nntMteracKHÏa drank t i itoMulsaan Jer ap tverttrln or antn en dlarrhAa wA toai Mi altngoB an klama kinderen l ni Tbum S Kjiit fl lO Kgr 0 0 Kfr O flO Chamlich MAltrcilStrAr Spaciaal voor KindM voadlnc Ia buuen i M Kfr O OO Asthma Ci iretten H i roobai aoHrbalTa ClflUMe b Ttddooade t bulnjdm m tte hfrlfKtff aaiinUeii na Aathma etc fn o w Tamarinde Bonhnns p uiT poRaATntr gen v nion inc AMB ftlllg IIIUV IJVIIUUIIO bti n Mlfr lM CoMa tatte t lcwkakl Ma vDOT kindcro bewifun do TMMrimU Bonbons ran KKAEPFXICN A KOIJ bebnt ri k diwMten 1 voor hal kjud hfHri yk ra da n ak aajmnaam ta Vnyt per dooije O OO n ƒ 0 50 Salmiak Pastilles m lu Hoest Varkoudbtld tn iCa lp a he U een lymopHoasenJ au venaéïiTcnd middel b uitntraandlMM ultUaitend m □ nwchjeti crknjgl w Trij 0 aO pCT flwchje JV r r p rf f H Ptm KRAEPCLIKN HOUl t Xalat MÜm Mm P ênt m rmm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST PRAEPARATEN VAN WESSANEN LAAN Wormerveer opiJKKicHT araa kohmklmkb fabriehk v Voedert nv Vee met de tuleere iirtce merk 8lhr en y nitmnntende door hoog ei en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IHploma ParU tOO Segnt Oeudm MedaUUê Telephoonnet Cfouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen ceo kring van K H 1 gelegen Aanleg en ónderhi U l gfratig Hl 1 net i aangesloten aan bet Kyks IntW iwmmanaalbarean Op 15 Nov 1903 141 verkregen aaailal tingen Contracten en voorwaarden verkrggbaat aan bet Bareaa ACHTER DE VBCBMARKT jT eiekerijrTirriesi rakel Caea te ontvwig m I o a vele ra iemuigen ia den 1 handel gekomen onder det naaa deal Jitvinde Dr Miobaeli verTairdiïd f de beate macbinei ia liel w l abWiaieiaent vaa Oebra StoU DrTOlcISjaellr Bikcl Cacao in vierkantaa boaaen Deae Xiket Cieaa ia met melk gekookt eene aa ngw ia me gejonde drank voor d pbjkacb gebruik een i 2 theelqiela van t poMier Toor een lop Chocolate Ah 1 geneeakracktige drank bij geval van diarrhee aleeiita met water te g rulke Verkrijgbaar by ia voomaanntt H T Apot akïrs ena Prul V Ko V t a p gifl u iiii 1 f 1 80 c M mr OeneraalvolegBnwoordigar v Sediv knii Mms Mattenkiedt Atantordam Kalveistrai lOS EENISISrOT TAN THEE Xru wnrdt verzoeiil op t NCKh lelettru err aar Magazuk vah VKNswAAY imm OORINCHëM l uze THEEËN worüeo afgeleferd 11 verzegplde pakjes vaii pj iteee n een half eu een Ned ons met vermeldiag van Nommer er Prys Toomen van ueveDsiaani Uerir volgens de Wet gedeponeerd ich tot de iiitvo trin tau geeerde orders aauberelende j c Bur voorheen J BREKBAART La illenw onoveriroOvu Trof Ur Liubtirs wtilbuketid ait W 8BACHT IUZU Allecit echt aitt habntikimerk tot voortdurende radicale en r i tekere genezing van alle zetts B R de meest hardnekkige zenuwbTSnjI Kiekten f vooral ontstaan door iSSB afdwaliugen op jeugdig n leeftyd rotate eueKiog van elke zwakte Bleëb £ ttohi Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping I faagpgo itlechte ipgavertering Onvermogcm Impoteni Potlntiwne enz Uitvoerige proMpeetQfiaen Iryiroi fetch fl 1 fi 8 dubbele Öwli ll O Centraal Oepót Matff d Vaxte Zaltbom 010 Dfpuli M Hbao fc Co BotUinlain J Happel Vtlravenhage f iUlmnana de Jung J Csd Bottordaui Wflff k Co flo d oa bï alle d ttisten F X 3 O O S TIENDEWEü 69 Oultaugen eene prachtige Collectie Hauglampea eu Slaande Lampen ÜANGLANTAARNS Petroleum Kachels renUoos gevaarloos üe KACHELS worden ook in HUUR gegeven Qoada Dmk van A BBIKKJUN Zn Buiteilandscli Overzlchi Japan heelt bet antwoord op de laatste Rassieche nota Woensdag aan den Basaischen gezant Ie Tokio overhandigd Dit antwoord is geen nltimatnm zegt de Times het be paalt geen tjd waarop een wederani woord wordt verwacht het laat den beiden Rngueriagen de gelegenheid om verdere pogingen te doen ten einde tot een vredelievende oplossing van het geschil te ko nen De meening wint veld zegt de Daily Ezpress dat Rnsliind een te veel hoogen toon heeft aangeslagen en er nn mee verlegen i dal lapan by het plan bljft omniet de hand op te hellen voor den eersten slag Hiervan is een meer optimistische opvatting over den vermoedeiykon nitslag waarschynIgk het gevolg maar de mogelgkhcid van een oplossing met het zwaard is nooit int iemands gedachten De bonding van Rosland geeft tot allerlei opmerkingen aanleiding Het Russische antwoord op de vorige Japansche nota bleef weken nit Japan eadt opnieow een antwoord binnen een week en de Rassische bladen zjn reeds verontwaardigd over hft uitstel dat alleen werd toegeschreven aan lirt verlangen om de kmisers die Japan had gekocht en die voor Henna lagen veilig nit de Middellandsche Zee te zien Wanneer Roaland thans oitstel in de beantwoording ols een voordeel voor Japan gaat inzien nadat het vroeger zelf de beantwoording nitstelde om zyii troepenmacht en zyn eikaders in Oost AziO te kunnen versterken dan zal het Russische antwoord ditmaal wel niet lang ailbiyven zegt de Westm Gazette Daitsche en Engelsche bladen bevatten berichten over den in uitzicht gestelden eco nomisohen vrede tnaschen Dnitschland en Canada Zooals wg herhaaldelgk mededeelden had de Daitsebe Regeering zich beklaagd bg die van Canada over de handelsvoordeeleu door dit Dominion aanKngcland toegekend en den eiscli gesteld op grond der gesloten overeenkomst als meest bega istigde natie op denzellden voet als Engeland behandeld te worden Toen Canada dit weigerde paste Dnitschland op Canadeesche waren het maximnmtarief toe en de douane oorlog was nitgebroken Sedert heeft de Engelache Regeering officieel verklaard dat tariefovereenkomsten tasacben het moederland er de koloniën gesloten te beschouwen zyn als zuiver binnenlandacbe aangelegenbeden FEVILLETOIS HET MEDAILLON Naar het Ftamch 3 Het rapport behelsde trouwens niets bizonders en zeide alleen dat het door de fciligheidspolitie ingestelde onderzoek zonder eenig resultaat waa gebleven maar aao het slot stood vrmeld dat de chef van het poUtiewezen er geen bezwaar tn zag dat de persoon van Beauchéne die het kind had gered tndieo hij zulks verkoos het ook verder onder zijn hAede hield Daar Beauchêne die bij de l ood9ch p van den kommissaris al een weinig ongerust was geworden nteta ttever verlangde n bet kiud bij xich te bbodeo keerde hy zeer tevreden huiswaarts Zoo was en bleet dan de zoon van Julien en de neal van Jean de Kermor de bcscbermeting vaa Jauiuei fieauchgne die voor zichzelf het besluit opvatte om het geheim te onthullen eener misdaad waarvan het kind het slachtoller was gewMst om het kind recht te laten wedervaren als dat nog mogelijk was om ten minste het hem aanaedane kwaad te doen wreken Maar dat alles hield hij aorgvuldtg geheini iel£i voor a vrouw bg niet ongtnut wilde makeD Naar aanleiding dezer verklaring heelt de Duitsche Bondsraad medegedeeld geen bezwaren meer te hebben tegen de bevoorrechling Mie Engeland en do koloniën alkaar toestaan Dnitschland heelt echter de voorwaarde gesteld dat het bollen het Britsebe Rgk en Kuropa dni ui de Brilscho kolonifin op den vuol der mcestbeguiistigde nalie zal winden behandeld en verder den vi n ch naar een overeenkomst uilgesproken lussrben DniLschlanil en Canada die ook voor de overige deelen v m het Britsch Ryk zou kunnen gelden Als gevolg van het tractaal IWschen Cinada en Krankrgk is een byzonder verdrag lni srhen Dnitschland en Canada noodig Duitschland is bereid Jaarvoor een byzondcren commissaris ann te wyzen on heeft aan Engeland gevraagd ol de onderhandelingen leet het departement van knio niPn te honden ol reclilstreekH mot de regeering van Canada moeten worden gevoerd Het departement heelt zich daarvoor met den Londensriien minister president in verbinding gesteld Dit bericht aan de Daily Graphic ontleend komt overeen met de berichten uit Duitsche bron en men kan nu weldra een overeenkomst tussebon Duitschland en C inada verwochteo die aan den toloorlog oen einde maakt In i e Kransche Kamer deelde de heer Brlsson mede dat hg een aanvraag ontving voor een interpellatie ovor de nitzetttng van den Kl asser nbbé Delsor Minister Combes stelde voor de interpellatie acht dagen nit te stellen De geheele rechtorzude ei chte onmiddellgk debat De heer Ribot eeide dat het niet de gewoonte was oon uitstel aan de Regecring te weigeren maar met het oog op het incident van Woensdag verbaasde hg zich dat de Regeering niet zeil de eerste wns het noodigo debat te vragen De maatregel is niet zonder motieven genomen en de Regeering moet die kennen Heeft de prelect instructies van de Kegeering gevraagd moeten bg hem inlichtingen worden ingewonnen ol elders f Uitstel kan slechts een slechten indruk maken Minister Combes protesteerde met alle kracht tegen de argumenten van Ribot Hy scheen te willen insinneeren dat men van het buitenland inlichtingen verwachtte noo dig voor de discassie Zulke taal is onwaardig Indien ooit een partg beroep deed op het bttitenladd is bet niet die van spr Van deze party zgt gg en bigit gg bondgenoot zeide spr gg zgt bondgenoot van de mannen die haar hier vertegenwoordigen De XIII Vele jaren voor de redding die wij hierboven hebben medegedeeld had er een meer ot minder tragisch voorval plaats waarbij drie personen die in ons verhaal een hoofdrol spelen betrokken waren n 1 Beaocbéne MarccUe de slavin de lijieigene van Jean de Kermor en de geduchte jean de Kermor zelf die zijn neet van l t levep had willen berooven en ook werkelijk dacht dat hij het kind had vermoord Voor den samenhang is het noodig hier dat voorval van jaren herwaarts kortelings t vermeiden Het was negen uur in den avond en het gebeurde nabij Verneuil op het land Jacques Bc8uch£ne de zoon van een grouten p chter uit den omtrek as verloofd met Marcelte de dochter van een ambteoaar bij het gerechtshof van VerneuU Spoedig zouMe Wuilott worden gevierd en alle partijen acbeAwi het eens te zijn toen een vrietid van Jaci iln dezen kwam toefluisteren tAls je van avQhd bij den grooten weg van Vemenit in de budrt van de vestingwerken bij mij komt zal ik zorgen dftt je wtahMlBMrkwaardigs te zien knjgt M t betxekking tot att Met betrekking tot tiw oiei ei dat t biionder goed schijnt te weten met Jean de Kermor Je zult eens zien hoe Hef die twee met elkander ujo ia In t eerste beschwwde Jacques alles wat hem gezegd werd als laster maar zijn vnend verzekerde hem WO itdiig leker te zijn van zijn laa dat heer Comhes bleef dun bg zgn verlangen tot oitstel Na een lang debat waaraan tal van 8prok rs deelnamen werd het uitstel toegestaan Renter ontving vin don Japanschen gezant Haynshi do mededeeli g dal hg den tekst van Japans antwoord aan Rusland had ontvangen I e gezant voegde liierb dat dit antwoord in geen enkel opzicht een nltiinolnm is en dat geen tydsbepaling voor het antwoord is gegeven De toon is vredelievend maai zeer vast Japans houding heelt ten aiinzien der door dit land gestelde eiscben geen wgslging ondergaan De bootdpoetfR van het antwooid zgn een herhaling van de uor plonkelgke eischen betieffende de poiiiji 111 Koren en Mandsjiterge Een der voornaamste punten zoo niet het vooriiaansto punt is de erkenning van China s souv reiiiitelt in Mandsjoerge Volgens te berlgn ontvangen telegramiuen uit i wskopinuiid li ft zich Herere kapitein Mii hael van Omururu waarsclignlgk nog niet by diS opstandelingen aangesloten De spoorweg tot Karablb ii nog in be drgl In deze plaats hebben de omwonende boeren zich verzameld Ann de andere zyde van Knrabib staan de spoorwegstations verlaten enkele zelfs leeggeplundeid KtK colonn lUO man sterk onder commando van den eerste luitenant Zlllow nit Swakopmund vertrokken met bestemming naar Okahandja trok Dkasise door een plaatsje kilometer van Okahandja verwgderd Kabicht in Kaapstad ontving bevel zoo spoedig mogciyk te vertrekken naar Mwakopmund De Times bevat een nader telegram omtrent de verkiezingen vuor de Wetgevende Vergadering van de Kaapkolonie Ter aanvulling en gedeelteiyk ook ter verbetering van hetgeen wy reeds mededeelden ontleenen wy er het volgende aan Zeventien Bondsloden en zeven progressieven zyn gekozen voor de 13 kiesdistricten waarin geen sicmbnsstryd plaats heelt In de overige l i districten is znlk een stryd noottzakeiyk In 18 daarvan zal de itryd onmiddeliyk toepen tasschen progressieven en Bondamannen verder zgn er nog twee districten waar Bondsleden tegonovoi elkaar staan en in de overige 1H gaat het tasschen de progressieven soms meer dan één esodidaat voor denzellden zetel de Independeoten en de Arbeidcrspartg Jacquei bevend van dnfi eindelijk beloofde alles te willen onderzoeken Op de afgesproken plaala gekomen stond hij sti en zag om zich heen naar een plekje waar htj zich zou kunnen vertchuilen om onopgemerkt alles te zien Zgn oog viel op een ouden witj eboom waarvan de stam geheel hol scheen te zijn Hij had zich niet vergist de boom was werkelijk hol en er kodden zich daarin wel twee menschen zooab hl verbergen Hij klom legen een spleet omhoog en At A toen op zijn twee vingers een scherp gefluit hooren dat zeer ver doordrong Ben paar minuten Uier antwoordde een ander geHuit op het ontvangen signaal Dat kwam van Auguit van zijn vriaod Jacques bleet wachten en men kan zich voor stellen boe hij Int deed als men de oitistandigbeden in aanmerking neemt Kr verliepen nog enkele minuten in angAig afwachten voor hem minstens evenwel uren maar eindelijk howde hij toch eenig gerutsch bij de wilgen meende htj een schaduw te iieo op den weg en brarlit hu het hocrfd uit tkn qileet tBen Jij t Augus Ja Jacques Kr ontstond een oogonblik van stilteHet hart van den man die wel overtuigd moest zijn van de ontrouw zijner bruid nu hij die zich zelf had aangeboden ora hem dj oogen te openen met alleen ter bestemde plaatse verscheen maar zoo bedaard mogelijk cick bij hem had aangameld dat hart klopte alsof het breken ntocat Jacques Beauckéne kon nagenoeg D j t meer spreien Verapreide Ueriuliten Erasihijk Men kondigt het huweiyk aan van kolonel Marchand met do wodnwe van commandant Hériot Dit is een nieuwe veroveiing vanden held van li aahudn en niet een vod zyn geringste want do Wtduwo Hériot ia geïnteresseerd bg de lioovro magasgnen De uiteenzetting van den priester Delsor het lid van den Daitschen Kyksdag voor den Elzas wordt door de Kranscho nationalisten gemaakt tot een allalre van beleekenis Tot minister Corabes zal een Interpellatie gelicht worden door Do Cavalgnac Oanthlei Syroton en overste Hounet Doch dit is nog niet voldoende Ook de nationalist i orrard des Essarts de consorvntiolOllivier inoeter er liet huuno vun hebben terwjl de afgevaardigde Orosjean oon motie wil Indienen waarin hy voorstelt in de grensdepnr tementen alleen ambtenaren te benoemen die bewezen hebben voor hun tank berekend te zyn De priester Delsor heelt een briel geschreven aan fletv prelect viin Meurthoot Moselle wa rin hy zegt dat hy met zQn redevoering absoluut geen vyaiideiyke bedoelingen had Hy hoopt van ganseber harte dat Erankryk nooit blootgesteld zal wordenaan een ernstiger govaar dan dat waarvan de proleet het land gered heeft door den priester te verjagen DciTSrHLAIIIl Do StedcnlentoonHtollIng te Oreaden in het vorig jaar gehouden boeit zooveel bezoekers getrokken dat de rekening tlult met een bate van 6 000 mark Daarvan komen byna lOO OUO aan de gemeenten die ingezonden hebben ter vergoeding der gemaakte kosten Het oveisoliot zal voor nuttige doeleinden te Dresden lell worden bestemd De spanning tnsscben do hoven te Berlgn I n Karlsruhe schynt woldra weggenomen to zullen worden in weerwil van het merkwaardige artikel dat de National Zeitnng onlangs nog bevatte over do onbegrypoiyke wyze waarop men In bet Budensebe Byngebied tal van Fransche militaire spionnen verkleed liet rondloopeu Hot groothertogolyk paar van Baden heelt een aitnoodiging om s keizers verjaardag to komen mcoviereu ontvangen en aangenomen Voorts heelt de Bükskanselier den zoon van prins Karl van Baden den jongen graal Rhcna als attaché by buitcnlandsclie zaken aungostold Hier IS timmer vroeg bij cimfclijk mc een schor tfingehiid tjn hier t hernam ztjn vricnd l ijm even opgewonden als hij zelf Hebt ge ze hier gezien Kn rlenki t dat van avond weer hier zullen komen f Ik ben er zeker vam Uera lieb ik al gezien Jacques Beauchéne drukte cQn hand legen zijn hart om het luidde kloppen er van legen te gaan Maar wc kunnol hier n blijven vermaande August Waarom niet iix zouden ons sun tis f ltelijk oniuogalijk dat mij iemand hier kan zien zitten Augustlt Dat weet ik wel maar ik wil ook niet gesien worden Ga dan heen Neen ik wil je niet alleen laten Wat vreest jre dan vroeg Jacques en zijnMem kkmk roeds dreigend Ik ben bang dat Je een onfefiik begaat on dat zou tk om al t geld van de weruli niet witten bebtxn Jacques balde reefts zijn vuisten tïCooveel ts zeker zeide ihij dat tk ab Jj nM niet hebt voorlogen 4 ik ze Ie tan n snap Zie je nu wet