Goudsche Courant, zaterdag 16 januari 1904

ROLONI VLE WEUVING HANDCiJiJLl 2CX by bot uanganit vun cunc vryw iligc vetlbiDtanis vuur f i inreti vü vour ingeiyMcii by du N atiünule Militie met onhepanlti verlof nf in werkellj ten diennt by lift aHiifïaan van eene vurbinteiiis om Iwee re gedetar hoord to worden naartM ST INI IË AanbrMiygeltl Twinli MiuhU n Men melde zich aaii yrlJivlUlyerimii MUitiepUcMia iu met onbeptintd verlof by den Commandant van tiot Koloniaal Woridrpot to Harderwyk o bO een dor jilaatseiyke ol Jarnizocns CoDimandanten j HUiHettHchtigen oufhr rie Waiteheti b i bun onmiddeiyken bef lïanii 0 t OVlth 4tR t n MlllbttVuU M tef L l Iwii M üeuiJ ikkroon f PRACPAfUTCN VAN ni na riekte of krumbed koorUetilkBre Vfliim I i i iiiMMitler t c Bloodfebrtk BlMtoraoht n if l nr in ftt itm A 1 90 ni J X w f f A a aATiMdiMiiVTM terk nd n aufflTMtinuk v Triitcdi V hp uik K t i n C i Xj W u 1 k lnden n iTMBkiien w kUcmchtict tMtilUn m au ia b Icr tpijswrlirliuiorisatn en dUrrtté outc 1 70 H Kgt O BO H Kji O HO TOor Klodarnwilnf in bnutn 1 Ktr O M I O 60 KiiT 0 M raoken Mr l 1vc OfiMtte U TöMoeiMta t t beun Ml d tifTl H aanvallen van Aatbma ric In Tamarinde Bonbons c 4ur At vorm voor hot kimi bifgl ljk en Ar irltali Mmtcmam w Pii p r Aoemfi 0 9O Wi O BO fl1fftl2nlr pACfill 4 iK nren rrk n l lU hrt BESTE TmUimddd een lijmoplouehd en vcr titend mLddtl bij tiltotBiMldlMld ültilatlend In HB D H ch ygrhnmWr Pii i 0 aO ytj flwhje RUIT PUUaATBP V r Wl ueaHaaticvommlookalilalaiia XlEN t HOLM U UM 0m atUm tmrwUn wmm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Een itaking i nUgebroken onder de diamutbewerkera vaa e D Antwerpaclie flrmt roe Van linmersecl liortig arbeiders legden bet werk neer evenwel niet om de takende algemeens qoaentie betreft nde de leerjongen maaf omdat ban loonsverixfoging geweigerd werd Sfkniti De ucretnris van de Hpiusche legatie te Brnssel heelt verklaard dat koning Alpbonsns werkcigk van plan is een bezoek te brengen aan PariJB De Kransehe hooldstad is de eersto halteplaats op een rei naar Weenen te Londen RuSl tüR Hol loopendn geracbt dat grootvorst Wladimir tot president van den llgksraad benoemd zon worden in de plaats vair den zieker grootvorst Michael Nicolajewitcb boewei alkomslig uit meest goed ingeliihte kringen is nog niet bevestigd De onder minister van binncniandselie zakoli loit nnnt generaal WabI is tot lid van dec Kijkiraad benoemd Oemcngdc Berii hfen Te Alkmaar overleed den lüen dezer plotseling do lieer A 1 IJ Naar wü vernemen zün er ten opzichte van dit storlgeval vermoedens van vergiftiging gerezen waarom het l ik ter schoDwitig is overgebracht naar bet ntadsziekenliuis Knkele personen ait de naaste omgeving van den overledene i ook jju buishondstor zijn door don commissaris van politie gehoord Tel Het govaar van een dagboek Te Kidderminster in Kngejand wefd in October een vrouw vermoord Van den dader geen spoor Ie vinden Dezer dagen werd to I ilncoln een landlooper vegens bedt tiui tot gevangenisstral veroordeeld Ken cipier zag nu boa de gevangene een blaadje uil een boekje schearde en liijt trachtte door te slikken Dit werd hem belet on bet papier kwam den cipier in banden Kr stond o ige chreven Tk heb Zaterdagavond 1 tictobor to Kiddorminstcr In Worcestershire Swiulord zoo boette de vrouw vermoord lod helpo ray Eun moord komt eens uit Do man ataat nu wegena moord terecht Men meldt nit Wormorveer M 13 inor Keoige ingezetenen dezer gemeentti hebben Ich by de politie alhier vervoegd zich beklagende over een handolwyzo van de Weesper Spaarkas Deze spaarkas beeft ten doel een ieder in de gelegenheid te stellen allo bonoodigde goederen aan te cliallen Deze goederen bevinden zich in haar magalynen te Weeap Door boden wordt het wekeiyksche bedrag algehaald terwyi het ook kan gestort worden ten kantore der W S ïelkena worden zegels algegovon die ondcrteokond yn door W Verburg Co en die geplakt worden in een boekje 5 2 legels geven bot recht hiervoor goederen aan te schallen Op ol aanmerkingen aangaande boden ot agenten moeten reclitstreeka gewend worden aan den dir der W H te Weeap Lange Middenstraat 152 Daar de bode un eenige keeren niet Is verschenen gingen ecnigo loden alhier zich daarover beklagen by den directeur maar ze kregen taal noch teeken Er meer van willende weten wendden ze zich tot den burgemeester der gemeente Weosp Een hunner kreeg tol antwoord dat by hem reeds meerdere klachten woion ingckumon omtrent den onderteokenaar der zegels Zyn raad was lieh tot de o1itie hunner geinconlo Ie wenden wat nn geboord i Lang kon daarmee ook niet gewacht worden aangezien in hot regl meut de bepaling Itnat dat als gedurende 4 weken niijt betaald is men gorojcerd wordt als lid en alle aanspraak op de geitorte gelden verloren 1 Ren mevr Uaniner alt do hoogale kringen van Boston i s vanwege de donane aange maand om 200 000 dollars 20 pCI van d lwaarde te voldoen aan invoerrechten voor kunstwerken nil Kurojia door baar ingevoerd Ten einde die rechten te ontduiken had bedoelde dame een mnseani voor haar kunsl ehatten gebouwd daar Vooriveipen lor openbare tenluonslelling bestemd vrg van rechten yn De douane echter slant op baar Ink omdat de toegang tot het intliieain niet voor ieder vry is t poorwegongelak Rergistermorgetf had aan het station te Roermond een vry ernstig ong eluk plaal s De eerste personentrein die van Roermond in de rie hling Oladbacb te ongeveer knarl voor li nur vertrekt sltind klaar recht tegenover iiol perron De machine piet tender kwam in volle vaart op do eveowgdigo loopende Ign aanraden doch door den vojrkeerden wiuelsUDd reed deae macliitte dwars in de penooenrljtsigen deie laatste tegen bet perron opstuwend en op zg werpend Alle wagens ontspoorden en stonden roet in het zand weggezakte wielen links en rechts van de rails Ken der rytnigen werd ernstig beschadigd en tond met de voorwielen boven op het perron Daar nog geen reizigers in do rytnigen waren geslapt zgn gelukkig geen persoonigke ongelnkkcn te betreuren de matcrieele schade i echter vry aanzieniyk Het deraillement lokte gedurende den geheelen morgen veel bekgks De npi aiming liep flink van stapel en de treineiiloujt had geregeld plaats Met 1 Januari heelt de Friesche greidboer zyn knechts en meiden weer moeten inhuren en dat is een karwei omdat deze zoo weinig lalrgk zgn Natourlgk heell de grei boer lielsl flink personeel Dat flink betrelt hooldzakeiyk l f n pont nl het melken Kan een knecht 9 meid goed melken dan heelt moD poedig een besten dienst ook al is men anders minder handig Vroeger was dit wel wat anders zoo acbrgit men aan l e Tel De boer zeil zag toen minder belang in hel melken fSindfc hg echter door lezingen op de aldeelingcn der Kriesche Maatscbappg van Landbouw proefmelkeu en melkwedslrgden op do hoogte is gekomen van hoe groot belang goed melk n is voor zön vee en voor de uitkomsten van zyn bedrgl sedert dien Igd is hg kieskeuriger geworden in lic keuze van zijn dienstpersoneel en i de eerste vraag Kunt go goed melden V ior hg een knecht ot meid huurt wil hg dit weten e i biykt hem dat men de kuiist van oreiken goed verstaal dan ziet hy niet op I 10 4 0 loon per jaar moor Die som haalt hy er dan gauw genoeg weer uit Vooral de boerenmciden bieden zich ïeinig aan Vroeger leerde elk dochtertje van den boerenarbeider hel melken do boer bad meer vraag te mogen lecren melken dan koeien No bemerkt men daarvan niet veel meer De moeste meisjes willen hut melken niet loeren omdat zy niet bg den boer willen dienen doch diensten by de borgery prefereren al zgn deze vaak drukker dan bg den greidlioer De groute quaeslie is dat het melken eiken morgen vroeg moet geschieden ook des Zondagsavonds en dat slaat de meisjes niet aan In den hellst s niorgena te A 6 uur onder koudu regenbuien in liet land te ziltcn melken zy laten dit over aan de boerendochters Beschuldigd Van overtreding van de wel op de bcemetteiyke ziekten stond gister voor den kantonrechter te s Gravenbuge tereciit een boekhouder van een vlcoschhouwerg aldaar wiens kind aan diftoritis had geleden Beklaagde had daarvan geen aangifte gedaan Hel bleek dat de dokter tegen dei vader had gezegd dat hg dokter aangifte zou doen maar do geneesheer verklaarde oitdrnkkeiyk niet gezegd te hebben ik zal voor u do aangifte doen ofschoon de vader door zyn woorden wellicht wel in de meening kon verkeerd hebben dal liy thans niets meer met de aangitteliad te maken Dit was dan ook inderdaad hel geval geweest De ambtenaar van het O M kon daarin evenwel slechts een voriichtnnde omstandiglieid voor bokl zien zonder dat dit diens strafbaarheid verminderde Do aangifte van den dokter staat op zich zelf en geschiedt ingevolge do Uenoeskundigo wel van 1865 de aangifte van het hoofd van het gezin geschiedt Ingevolge de wettelgke bepalingsii op dii besmettelgke ziekten van 1874 Óp dien grond werd f L boete gevorderd De verdediger mr Del Castilho Salomons betoogde dat nit niets in de wel biykl dat de aangifte door bel hoofd van liet gezin niet zou mogen geschieden bg volmacht en beklaagde was geheel tn de meening dat de dokier die beloofde zelf de aangilto te sollen doen dit dan ook deed als gevolmachtigde van beklaagde Overlgena meende pleiter dal deze beklaagde meer een slachtoffer was va een eenigszins vinnig geworden strgd lusscheu de politie en den geneesheer over de juiste pluals waar het biljet welding maliendu van de beametti lgke ziekte had moeten worden beveiligd waaromtrent een g sebil was ontstaan voorlsprnitende uit de ligging van het huls op den hoek van een straat fn een kade PI vroeg vryspriiak Vrouwen en kinderarbeid in Duilsehland Hel getal fabriekci waarin jeugdige personen werken is gedaald van 74 313 in 1901 tot 1 0 0 in llKtó dist der fabrieken welke vrouwen hoven 10 jaar in dienst hebben van 4üi iO op 4 5 699 Ook hel getal jeugdige jiersonen in fabrieken werkzaam nam af van 351 011 waaronder 104 125 meisjes tot 324 i0 waaronder 104 8 28 meisjes Do omvang van den vrouwenarbeid in de DnU che fabrieken nam echter hoewel het geil labriok n met vrouwelgk werkpersoneel verminderde toe van 310 397 vroowen van 16 21 en 537 590 vrouwen boven SI jaar in lüOl lot 314 624 n 545 463 in 1902 Zoowel by de vroowen ab bg den kinderarbeid treedt de weefngverheid op den voorgrond daarin werkten in 9S17 fabrieken 3 3 7 3 vrouwen en in 7511 labrtekra 70 989 jeogdige person n tiielerenmiddag stond voor de arrondisse mentsrechtbank te Utrecht terecht O L Hnpsel kermisi eizigor geboren te Altewedel gedetineerd beklaagd van in den avond van 19 October n het alsilingsour van de kermis in bet koKehnis van K H N te Woerden M v d Knd m t een mes dolk ol eenig scherp gepunt voorwerp in den rug Ie hebben gestoken zM dat de linkerlong en het hart gewond zyn tengevolge waarvan genoemde v d Knd het leven heeft verloren Drie deskundigen de arts Verkerk te Woerden die het eerst bg den verslagene werd geroepen en de beide professoren Kykman en Spronck die hel Igk in het ziekenhuis alhier hebben geschouwd verklaren dat als rechtstreaksche oorzaak van den dood inwendige verbloeoing te beschouwen is De verslagene stond gunstig bekend De moord vond plaats terwgl zes kermisreizigers in de herberg onderling en met de overige gasten ruzie maakten De bediende in iet caf heeft gezien dal bekl eenige malen naar den verslagene stak dat deze rochelend voor hel buffet neerviel en na weinige oogeublikken ntuiptrekkend den geest gaf De doodelgke steek werd toegebracht terwgl an der Knd met een anderen kermisreizigcr jerrilsen aan het bakkeleien was Hnpsel nam nadat hg den stool had toegebracht yiings de vlucht Beklaagde die een zeer ongunstig uilerlgk liceft ontkent ten stelligste in den avond van 19 October in die herberg waar hel inisdrgf plaats vond te zgn geweest Hy komt verzekert hg slechts zeer zelden in zulke huizen en draagt nimmer een dolkmes bg zich als waarmede de verslagene v d Knd vermoed lgk getroffen is Andere getuigen zgn echter zoo pertinent in hunne verklaringen dot zy gezien hebben dat Hupsel van achteren op zgn slachtoffer is aangeslepen en hem den inoordenden sloot heeft toegebracht dat de officier van justitie zyn schuld als bewezen aanneemt en zgne veroordeeliog vordert lol 6 jaren gevangenisitraf De ambtshalve toegevoegde verdediger mr van Hoogenhugze pleii schorsing der behandeling vryspraak ot ontslag van rechtsvervolging De nitspraak wordt bepaald over 14 dogen Men meldt uit Amsterdam De scliutling om het terrein van de oode Beurs is gisteren aan de DainiyUe gesloopt um echter vorder op den Dam te worden uitgebreid Bovendien is liflks voor het Commandantshuis een nieuw schuttingvierkant verrezen loodat hot verkeer tussclien Dam en Warmoesstraat bier in een nauwe bedding wordt geleid Deze nieuwe grondwerken honden verband met de versterkte everwelving van het ververscbingskauaal lusschen Kokinon Damrak Binnen de schutting was dat al reeds lang blootgelegd Zoodra de nn omsloten ruimte van den Dam ondergrondsch in orde ia gebracht wordt ze weder voor hel verkeer opengesteld on neemt aen het tosschenliggende gedeelte waarover nu de passage plaats vindt onder banden Daardoor zal hel ongerief waartoe deze grondwerken op een der drukste ponten van de stad aanleiding moeten geven tot een miniinora worden gerednceerd Ër wordt naar raen begrgpen zal met bekwamen spoed gewerkt Op het terrein van de oode Beurs liggen reeds de cemtfnten platen gereed die bet kanaal onder den Dam zullen moeten overdekken Voor het gedeelte van hel kanaal langs het Damrak worden ie eerst later gegoten Wat betreft de verbroeding van het Damrak langs hel tude Beursterrein werd ons meegedeeld dat de openstelling der verbreede straat eerst over drie maanden is tegemoet te zien De politie te Orerschie ondertoekt een eenigszins geheimsinnige zaak Een 13 jarig meisje dat hier thuis behoort werd Zondagavond laat door een burger an de politie te Overschie overgegeven Het kind Maria G deed een heel verhaal boe de voerman wn een mestkar haar nabg den Haag had g repon eeiv prop in den mond deed om bet schreeuwen te beletten en na haar op den wageo te hebben gelegd snel was doorgereden dicht by Overschie bad hy haar weei op dei reg geiel waarna g in de richlim van rsehie was doorgeloopen Haar ider is Mmiddels overgekon cn en heeft t kind naajae onderlgkewoning teruggebracht Het meisje oidergiog vooral een scherp verhoor maar bleet hi haar verhaal Uit do verklaring van den vader bleek echter dat het kind al iMeraBisn d onderlyke woniiHC oDtloopen h dag vatten S d Eva Er gaat tegenwoordig nageni voorby otKda EngalMha Uadei hetig het verslag van e u ol aeer processen legen moordenaars helzg een verbaal van een nieuwen moord Ken bgcmdere tragische misdaad is Dinsdagnacht te Oon dee gepleegd Men had daar in een hols in Todbarn lane een familiefeestje gehad en ou omstreeks één uur uit elkaar gaan Ken der feestvierenden een ekere Alexander Philips werd toen hg zgn pgf aanstak door zyn moeder een opmerking gemaakt Als ant woord trok de man zgn zakmes en stootte dit de oude vrouw in den hals Het slachtoffer zonk hevig bloedende neer en wasonmiddellgk dood De moedermoorder ia cbnwd en beeft 13 kinderen Amsterdam 12 Januari 1904 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbad in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wU U de volgende fondsen OEVRAAÖD Aand Bouwgrond My Botchpolder 108 pCt Maats tot expl van Bouwgronden Neerlandia 70 Zuid Holl Bloemb Kw onKiporl My v h o d h irma V d Hoeff en Co 28 Budegeen Thee en Kina Onderneming 60 Oew aand Suikerfabriek Poerwo kerlo 35 Aand West Java Kina Cultuur Hg 40 Nederbeluwsche Beetwortelsniker fabriek aand 20 Aand Baomwollapinnerei Rermania 7 Oblig 88 Aand Batavia Arak Maalscbappy 9 Handolsvereeniging Java 65 Zuid Holl Hypotheekbank 190 Oblig Provincie Noord Holland 102 Opr aand Javascbe tlnllnnr Mg f Bew V Deelgerecb Nederl Amerikaansche Stoomvr Mg 25 stuks enbloc 60 AANGEBODEN Aand Comm Bankvereeniging van Es en Co 35 pCt Maas en Meswe Bank Bod Scbeveningscho Bank 46 pCt 4 pCt Oblig Leidsche Bouwvereenlging Bod Aand Bouwondorn Willemspark f 480 Burger Bouw Maatschappy 76 pCt Cultunr Maats Kaliwoengoe Plan aran 36 Landbouw Mg Tjiseurenh 50 West Java Kina Cultuur Mg 52 Drentscho Kanaal Hy 10 Handel en Industrie Maats Curacao 182 Oblig Botterd Droogdok Maats 88 Aand internationale Guano en Superphospbaal Werken 120 MS lol expl v C Ö Rommenholler scbo Kooli en Zuurstolwerken 20 Handelsvereenihiujj Java 70 Mg tot exploitatie van hel Americain Hotel 105 20enlOpCt t ccoaibinineerd 142 Oblig Paüsoeroean Stoomtram Hy 48 Solosche Tramweg My 90 Aand Utrechtsche Tram Maats Bod Opr aand Javasche Collnur Mg 47 stuks enbloc I 25 Bew V Deelgerecb Nederl Amerikaansche Stoomvrt My Hinst 100 St enbl 65 De Commissiebank te Amsterdam lal binnon enkele weken weder eene eflectenveiling bonden en wacht gaarne spoedige schrittelgke opgaven in omtrent bg te voegen fondsen Amsterdam 12 Januari l9Ö4 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week g eindigd 12 Jannari door tnsachenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder conrante fondsen Aand Nederl Maats van Zekerheidsstelling voor Ambtenarenen 135 pCt SOpCt 70 68 36 9 50 1815 2lpCt i 65 80 120 Beambten volgestort 3 pCt Obl Bouw My Scheveningen 5 Malangsche Coltnor Hg 5 Nederlandseb Indische Houtaankap Maatschappy Gew aand Suikerlabriek Poerwo kerto Aand Cultuur Mg Soember Redjo Landbouw My Tjisaroenie Billiton Maatschappij Tweede Rubriek L 1825 Prei aand Mynbonw Maats Bwool Aand Tjonako Steenkolen Maats 2 pCU Oblig Stadsschouwburg Hy Aand Uilgevers Mg Elsevier Handel eh Industrie UaaU Curacao Koninkiyke My de Schelde Scheepsbouw on Werktuigen labriek te Vlissingen 59 5 pet Oblig My tot exploitatie van Koolznnrlabrieken te Newcastle urca 80 met Act de Boniss TU 6 pa Oblig My totexpit ae Uandester Koolinnrfri riek net Winstaand ópCt Oblig Crediet en Handels Ter eniging Banda 86 i nd My tol voortzetting der zaken Teves 109 Pref aand Oosterscbc Hypolheekb 71 tand Madoera Petroleum Eiplo ratie Maats 25 My tot explolatie van Ws terieidingen in Nederland 78 Waarborglonds Amsterdam sche Vereeniginh tot het boQwen van Arbeiderawo oingen 56 rWtM Koninkiyke PakelVaart Maatschappy 500 Be V Deelgerecb Nederlandseb Anerikaansche Stoomvaarl Maats 60 Wmstaand Suikerfabriek Poerwokerto 15 Stadsn ieuws GOUDA 15 Januari 1904 Van de raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 5 Jaiinari 1904 Onder overlegging der verzoekschiiften door eenige aangeslagegen in jde plaatselgke direrte belasting naar bet inkomen over 1903 ol hanne erlgenara ingev9l ie artikel 15 der Verordening ingediend Ier erlanging van gedeeltelgke ontheffing of teruggaat van die aanslagen op giond van overlgden of vertrek nit de gemeente hebbtn wg de eer ueu Kaad te doen toekomen eene Igst waarop de namen van bedoelde aangeslagenen zgn vermeld n tevens ons voorstel is gevoegd hetrekkeiyk bet aantal raiianden waarover de ontheffing dient te worden verleend Gouda 12 Januari 1904 Krachtens Raadsbesluit dd 5 Maart 1858 zgn aan nu wgleu A Kooyniaii Korenmolenaar te Gonda zoo voor zich als voor zyne recblhebbendenden metderlgd 111 erlpocbt met hal lecht van opstal uilge geven gedeelten van de vroegere kadastralu perceelen Seclio C Nrs 366 en 1622 gelegen aan de Punt Bedoelde grond maakt met den overigen reeds vroeger bg beslniten van bet Stadsbestonr uitgegeven grond gozanienigk uit de tegenwoordige perceelen kadastraal bekend in Sectie C Nrs 1659 1660 2802 en 2808 wotrvan de gemeente Gouda eigenares en thans de heer D Bak korenmolenaar te Gouda erfpachter tevens opstalhonder is Voormelde beer Bak heeft zich tot ons gewend met het verzoek de djor hem JaarIgks verschuldigde recogni ie Van t 10 te willen verminderen aangezienjgedcelten van den grond met zgne mcdcwerkliig in gebruik gegeven zgn aan den heej J M van Leeuwen als gevolg van do Raadsbesluiten dd 18 Jannari 1901 no 12 on 7 Maart 1902 no 19 Het verzoek van meergenoemden beer Bak komt ons billgk voor Wel verleende hy inderlgd tjjoe toestemming ten behoeve van don overguf van voormelde gede lleu grond aan den heer van Leenwen doch waar nu de gemeente van dezen laatste eene recognitie ontvangt eischt de biliykbeid dot de door den heer Bak te Iietalen recognitie eenige verlMfing onderga Wg stellen ü Wtsdien voor tkj bepalen dat de door don beer Bak over hed jaar 1903 en volgende jaren verschuldigde recognitie zal bedragen f 8 en met het oog op deze wgziging van het bestaande contract ons machtiging te verleenen de vooi melde kadastrale perceelen C Nrs 1659 1660 2802 en 2808 opnieuw aan D Bak korenmolenaar te Gouda in erfpaclil met recht van opstal uit te geven en wel op de gewonu voorwaarde Gouda 12 Januari 1904 Vermits door de mindere ontvangst wegens interest op beleeningen het iadeelig saldo en derhalve hel bedrag van het subsidie nil de gemeentekas hooger wordt dan bg de begrooting van 1903 vwas geraamd doet de Commissie van Toezicht op de Bank van Léeuing ons eene snppletoire t eg rooting toekomen strekkende tot wgziging van een tweetal posten dier begroeting Den Raad voorstellende deze snppletoire begrooting goed te keuren geven wy tevens in overweging op de gemeente begrooting voor 1903 artikel 2 van Hoofdstuk VI der Uitgaven Volgnummelt 125 Uitgaven vupr de Bank van Leening te verhoogen met f 380 14 en met geiyk bedrag te verminderen artikel 7a van Hoofdstuk VIII der ITitgaven Volgnummer 16 2 Subsidie aan het Bnrgerlgk Armbestnur Ten Raadhniie deier gemeente werd heden unbeiteed Het leveren plailten en onderhouden van 428 Iepen Stamboomen en 238 gewortelde Populierenboomen op de bermen vtn het Ooudschéot Amslerdamscbe Rgpad gelegen onder de Qeaeeiite Boakoop en AU n o B Ingeschreven werd door J van Otterlóo te Allen voor f 1785 J Hooltman F Aj en T d Loos en Zonen Boskoop 1147 10 J Gadsonidus te Boskoop 922 27 D Jager te Resteren 749 de populieren v 14 tol 16 cM E Steensma te Gouda 850 20 zonder planten De ie luit der inf W Scherpenhuyzen die voor 3 jaar wordt gedetacheerd bg de landmacht in W I zal in pittts van 15 dezer eerst 29 dezer zgne bestemming volgen De Tyd meldt dal de algeipeene voorzitter van t a s eerste R K artsen congres te Rome dr Boissarie dr Hoffman te Gouda uitgenoodigd heeft om een memorie te willen opstellen en op het congres voor te leggen sur les rapports de la mMifine el de la religion en HoUande over de belrekkingen tusschen de geneeskunde en den godsdienst in Nederl nd Dit thema is door dr Boissarie zelven opgegeven 1957 artsen hebben zich voor hel congres aangemeld onder wie tot beden drie Nederlanders Den 12en Februari zal door het personeel der Instrnetie Compagnie Ie Schoonhoven een avondfeest worden gegeven bestaande uit een tooneel scherm gymnastiek en nioziekvoorstelling waarvan de netto opbrengst ten bate zal komen van het huldebiyk voor H M de Koningin Moeder Door de Rechtbank te 9 rnvenhnge is het Faillissement uitgesproken van C Kon iig broodbakker te Boskoop Rechter conimissaris mr E H K Branls eur ilor H Ie onltre De burgemeester van Boskoop vestigt de aandacht op en verzoekt bg ontdekking der verblglplnats bericht omtrent een net ge kleed persoon ongeveer 4 jaren Hy geeft voor vertegenwoordiger te zgn van een nieuw poetsprepurnat Electro Bnllju lim en geeft strooibiljetten af ten name van H Kocr tz Deze persoon heelt aldaar op 11 Decemlier jl bg een inii ezet iie 2 pakj van dit preparaat verkocht en de quitoiitie na betaliiipj van 11 7 alzoo geteekend lie conditie is dat men doarhg een iiiiiki 1 licjilje en tlieeiiot radean krggt lielgeen hy evenwel niet bg zich heeft doch aan zim adres te Leiden kan worden afgehaald Er ia nldoar geen spoor van hem te vinden De pakjes zgn waardeloos waarscbynlgk gemalen krijt FOULARDS en PAR kPLUIES VAW OS Az Kleiweg E 73a K UDA i eUilHtoun tl BEÏÏES VAN ROTTERDAM DONDKRDAG 14 JANUARL L K H KStoaUleemnom DuiTsoHi mD Ryksloening 1890 1899 3 89 HosoiKiJB Obligatieii Leeiiing kr 2000 1892 1902 4 99 l ohm Oblig Schatkist 1844 4 91 Hl 8i ATO Oblig Binnenl 1894 4 98 Sbrvie Obl leening 1895 4 70 llKi ouAï Obligatien 1H92 3 54 55 IndmtnuU en Financieele Ondemfmingtn Schuldbr Ned Voorschotbank te Amsterdam 4 101 Uypothê h Bankén Pandb Alj Hypb 4 99 Pandb Bafasfacbe Hypb 4 100 Alg Hypothbs Eerste Ned Hypotheekbrietbank 4 99 Pandb Ie Nederl Scheepsvb Mg 4 101 andb Friesch Groningsehe Hypb 4 100 Pandb Holl Geld Hypb 4 99 Pandb Hollandsiïhe Hypb 4 100 Pandb Hypb v Nederland 4 100 Pandb Nationale Hypb 4 101 Pandb Noord Ned Hypb 4 99S Pandb Oranfe Nassau Hypb 4 99 Pandb Rottérd Hypb 4 1 01 Pandb Rotterd Hypb 3Vi 97 97 Pandb Rynlandache Hypb 4 99 Pandb Algemeene Groninger ScbeepsHypb 4 100 Pandb Wcstlandsche Hypji 4 99 Pandb Zuid Hoil Hypb 4 99 Divenen NooEDAiiBBiK t Oblig RoekeJ Mountain Coal en Iron Company 5 84 85 SpoörwegUenmgen NiDiBLAiD Qttl Obligatiea Noord Brabont Boitel Weul 1875 M 98 Noord Brabant Boxtel Wezel 2e Hypotheek 13 Noord AnEKiKi Atshison To peka en Sant Fé Cort van gewone Aandeelen 66 67 Prtmükeninfftn NEDERuao Weerbaarheidslo ten I 1 55 Beloib Loten Stad Brussel 1896 2 103 Sunvii Afgestempelde Staats premicleeniug 2 82 wi rzERLiKD Loten Kanton Fribourg 1902 f 7 80 OPRUIMING Mantc s Costunies PELTERIJEN en lAPONSTOFFEN woidei tot zeei lage prij en OPdiE KüIMU D 8AMSOM Predikbeurt bU da RomonatrantsohV Oereformeerde Qomeente alliier Zondag 17 lan s morgens 10 uur Ds 11 V N ASSKNDKLFT VEItóCHKIDKNHEID Volgens hot Nbl v Ned heliben de onderhandelingen inet Buuwmeester voor een optreden te Berlgii nog g en definitief resultaat gehad diitir liet pl in tut liet doen van een tournee door IMiitsehland waarmede e iiige weken zouden giiiioeiil zgii ermede in Wilt betrelt liet tl iu uni niet liet Haar Ionisch Touiieelgi Zelschitp U Londen op to treden ook du heeft groole k ans van ver we enlgking doeli niet eerder dan in Mei lliTeritrinc tenüWhoölilptfn ter vcritark QUINaXaROCHK IfKRRUOIHEUX kwktta TM KiitiMticn iMftyd u Vcrk tpUiTerttrinc trelen AU fMMMknchfica drank lii toorn r Melksuiker igg Ast hma Cig aretten 1 TTTÓRTSTr TOT t ïö f r 1 De heer Bouwmeester sou daar belialve do rollen die hg in Duilsehland speelde ook willen geven De Koerier van Lyon op welk melodrama de Kngelsrhen verzot ign In Londen interesseeren zich eveneens voorname ingezetenen voor zgn overkomst maar looals gezegd voor geen enkele reis is op dit oogenblik een contract geteekend Door eon Londensch blad was bericht dat Bouwmeester in Shaftesbury theater ook ion optreden in Sherlock Holmes Het Vaderland vraagt ol Sherlock misschien niet een vergissing is voor Shylock AOVi iirEi AlEiN V Do Heer en Mevr V VN KVEH DINÜKNJosKEH bituigen hun harloiyken dank voor de vele bewgsen van belangstelling by do geboorte van hunne Dochter ondervonden Waalwgk 16 Jan 1904 MODES Wegens vertrek naar elders zoo spoedig mogeiyk OVER TE NKMKN een druk beklante znak in Dfttnes en Kiiiderhot dcii Op een der drukste standen van Den Haag Brieven onder A 2370 Bur HAAGSCHE COURANT Don Haag tegen i MEI L904 of eerder HEERENHUIZEN inet TUIN 6 Kn nors rniino Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT II 2 W Doctor DE WILDE AltTS voor Huidziekten enz Sliecbile brhandvlliig open beenwonden Illosestraat 17 UOTTEllDAM