Goudsche Courant, dinsdag 19 januari 1904

VERSCHEIDENHEID Woensdag beeft in Brown sschoenenfabriek te St Louis een ernstig ongeluk plaats geqed Een honderdtal werklieden stonden na afloop van het werk op de zesde verdieping van het gebouw te wachten tot de lilt hen zou komen halen toen plotseling hetdenrtje van den liltkoker door te sterk opdringen van Indèp beige dat gewaarschawd moet worden tegen v orbarige otiderstellingen en overdreven verwachtingen in verband met het verblgf van dr Knyper te Brussel Het blad betoogt dit nader met een bespreking van hetgeen alzoo naar aanleiding van dit bezoek is geschreven en meent dat het niet in s lands belang is dat door de reizen van onzen premier want dat schgnt dr Kuyper tocb maar meer te wezen dan met onze oude opvattingen van de verhoadingen tasschen de verschillende ministerién strookt anieiding wordt gegeven tot een intei nationale bespreking van onzen toe stand en vali hetgeen voor ons hoodig en wenschelgk zon zgn buiten ons om Zal de Eerste Kamer vraagt de N Hott Ct die weldra bijeenkomt zich niet geroepen achten te zorgen dat ook de Nedorlandsche volksvertegenwoordiging en tegelgk het Nederlandspe volk worde ingclichtï Het blad besluit Deze geschiedenis brengt ons een verhaal te binnen van en voorval in een Duitsch vorstend mmetje uit den goeden ouden tyd De aankomst van et n koerier die biykbaar zijn paard niet bad gespaard bracht de burger van de kleine residentie in opschudding Welke belangrijke depêche maakte zooveel spoed noodig De koerier bleek een pastei overgebracht te hebben die waringehouden moest worden Veel gelach maar toch niet algemeen Velen hioldon vol dat er ernstiger dingen gaande waren en dat in do pastei een belangruke depêche verscholen moest zijn Vg zijn noch gesteld op het gelach noch op het bljjven napraten over ernstiger dingen GLUTENMEEL Wat is glutcnmeel t vragen velen In gepaste menging met andere meelsoorten een puik voeder voor allerlei vee vooral voor rundvee antwooFden viij Dat bedoelen we niet hoeren we zeggen maar waar komt he vandaan Hel antwoord is in weinige woorden gegeven Alle granen maïs tarwe rijst enz enz bevatten naast eene groote hoeveelheid zetmeel een naar verhouding kleine hoeveelheid eiwitstojton Deze bestaan voor een groot deolnit zoogenaamde kleelstoHen waarvan twee de namen van gluten flbrine en gluten caseine dragen Een andere kleefstof is ei de oorzaak vai dat met water gekneed meel min of meer glibberig wordt Vooral is dit het geval met roggemeel De vreemde namen van eeU paar der kleefstoffen Zijn er de oorzaak vali dat men racel hiervan ook wel glntenmeel noemt Uit versohillefnde der zetme lrijto granen bereidt men stijfsel Hiervoor kan alleen het zetmeel dienen In de spoeling die men bij do mais en rijststyfselfabricage overhoudt vindt men dus naast nog wat zetmeel enz zoo goed als alle kloefstotten van de mail en de rgst Om nu de spoeling beter bewaarbaar en vervoerbaar te maken droogt men ze wel Teneinde evenwel met het eiwit de kleefstoffen uit d ojspoeling ♦ zoo weinig mogelijk zetmeel te nenren slaat men dd in de spo eling aanwezige kleefstoffen op een bier niet nader te beschreven manier neer zoodat zö van de rest afgezonderd en gedroogd kunnen wffrden Dit Reschiedt met de kleefstoffen van maïs en rgst ni et alleen in het buitenland inecr bepaald in Amerika maar ook in ons land De heer Van der Have te Zierikzee heeft meenen we den alleenverkoop van dit Nederlandsch fabrikaat en garandeert daarin 36 pCt eiwit 2 pCt vet en 45 pCt zetmeel tegen den prijs van f 8 60 perlOOK G Dit is slechts ruim B cent per voedereenheid zeker bö de tegenwoordige prezen van het bnndelskracblvoeder vergeleken niet te hoog Het komt ons voor dat meel van kleefstoffen of glulenmeel uitmuntend geschikt is om met gewoon graanmeel te vermengen waardoor in hot mengsel het eiwitgehalte dat in graan te laag is belangrgk kan worden verhoogd Volgens de methode Stutzer op verteerbaarheid onderzocht en dit is de methode die bgna geheel gelijkt op de vertering in het dierlgk lichaam waren de eiwitstoffen in maisgluienmeel voor 97 5 pCt verteerbaar terwgl Uoesmann en M Miles voor de verteerbaarheid van het zetmeel biJ een koe bepaald het eveneens hooge cijfer van 94 vonden Een meer natunrlgk voedermiddel dan gedroogde kleefstoffen kan men zich wel niet denken daar zg van granen ofkomstig zgn Dr C Bilhmer zegt ervan Het valt niet te betwijfelen dat glntenmeel voor zoover het uit verjche spoeling bereid is aan alle laiidboowdieren met voordeel kan worden gevoederd En wio dit i i o n8 land voor t eerst in den handel brengt zal wel zoo verstandig zijn niet zijn eigen ruiten in te grooien door bedorven goed te verkoopen Trouwens een kleine proef is gemakkolijk te nemen en weinig kostbaar Men kan het zoowel aan melk als aan mestvee voederen en ook voor varkens in het met graanmeel en aardappels vermengd zeer geschikt Voor melk en mestvee kan het by hooi enz een deel van de voederkoeken Vervangen vooral als men het met wal vetrjkzuiver rijstmeel vermengt Immer het glutenmeel staat alleen in vetgehalte bij voederkoeken achter L M te 11 Gemeng de Berichten Naar wy vernemen zullen ingevolge opdracht der regeering de directeur van het Rgkslandbouwproefstation te Hoorn en de directeur van het Bgkszuivelstation te Leiden een onderzoek instellen naar het verband dat bestaat tusschen het vetgehalte der kaas en bet vetgehalte der melk waaruit de kaas bereid is Bedoeld onderzoek zal betrekking hebben op verschillende kaassoorten bereid in Noord Holland Zuid Holland Utrecht en Friesland en houdt verband mot de pogingen van particuliere zgde om betere toestanden in den kaashandel te verkrggen De predikanten by de Ned Herv Kerk zgn door de Algemeene Synodale Comaissie uitgenoodigd in de godsdienstoefening van Zondag 24 Januari een dankbode sit te spraken ter eere van de Koningin moeder l o Rochester in Newyork zgn van 1891 tot 1896 2879 kinderen beneden het jaar en 1496 van 1 tot 5 jaar gestorven In de vgf volgende jaren toen bgzondere voorzorgen waren genomen met betrekking tot de melk zgn 1887 kinderen beneden het jaar gestorven of 21 pCt minder en 876 van 1 tot 5 jaar of 28 pCt minder Dr Groler die de meedeeling in de geuMjjkandige vereeniging van den staat Newjork heeft gedaan acht het noodjg bet mapumuq van bacteriën vast te stellen dat in melk raag voorkomen Te Rochester heeft men 100 000 op decM aangenomen In TOTsehillende jaren wisselde het aantal der onderzochte melksoorten dat aan deze voorwaarden voldeed van 83 tot 74 pCt van het geheel terwgl 4 tot 15 pCt meer dan 5 millioen bacterièn per cM bevatten In 1897 heeft de gezondheidsooBftnisüe daarop 1000 gulden toegestaan voor de oprichting van stations voor den verkoop van melk voor zuigelingen tegen inkoopsprjs Deze melk werd noch gesteriliseerd noch gepasteuriseerd maar vun het melken tot den verkoop kwam zg slechts met gasterili seerde voorwerken in aanraking Het bacteriegehalte bedroeg in den zomer slechts 14 000 per cM Chicago heelt zich sedert 1895 door betreff dè gezondheidsmaatregelen den grond voor 15 0Ü0 kindergmfjes gespaard ï Een controleur van den internationalen trein Ostonde Warschau heeft Donderdag een peri oou gevonden die onder een Ime waggon vastgebonden was Hg verklaarde na lang aarzelen een Russisch student te zyn en te Pargs te wonen en zeidoi reeds twee reizen op deze wyze gemaakt te hebben om in Rusland nihilistische brochures te gaan verkoopen De jonge man is ter beschikking van de jttstitie gesteld Een geruchtmakend proces is teElberfeld begonnen Een ondorwgzer kt name Detitius staat daar terecht op beschuldiging den dood t liebben veroorzaakt van oen dertienjarigen jongen Busche genaamd De barbaarscbe meester strafte zgn leerlingen door hen het hoofd tegen een muur heen en weer te rollen Busche was een sterk en gezond kind ma r wat achterlgk Op 8 Januari 1903 toen hg eenige cgfers op bet bord slecht geschreven had rammelde de meester zgn hoofd twee malen tegen den muur Den volgenden dag werd de knaap ziek hg kreeg hersenontsteking verloor het gezicht en aan t eind van Juni overleed hy onder hevige pynen Kort voor zijn dood vertelde hy zyn vader wat hem overkomen was Detitius is officier by de reserve Men meldt uit Amsterdam Aan de Barentzkade gebeurde eergisteren een treurig ongeluk Eenige jongens hadden oen daar staande spoorwegwaggon in beweging gebracht en reden er mede voort Het spelletje duurde echter maar heel kort want een der knapen geraakte onder het zware voertuig met het gevolg dat zgn rechterdgbeen bgna geheel van het lichaam werd gescheiden en de linkerhand ernstig verwond werd t Kind wetd naar het binnengisthuis vervoerd waar het spoedig na aankomst overleed Men meldt uit Haarlem Een pas ontslagen berucht inbreker Oollaard is gisterennacht door de politie herkend terwgl hg bezig was met anderen in te breken bg de firma Vsrkleg en Grippeling Hg is van zgn bed gelicht De anderen zgn ook harkend PapUBS te Rotterdam alt do flesch Papnss heeft Zaterdagavond vier dagen vóór z n tyd de flesch verlaten Hy was verleden Zondagmiddag verzegeld en zon als alles goed was blgven gaan eerst Woensdagavond de flesch verlaten hebbon Maar het ging niet goed de laatste dagen Mevrouw Papuss heeft ons Zater lagavond laten weten dat de zaak eenvoudig deze is wegens aangelegenheden en tegenwerking men zon haar man zonder verwarming hebben gelaten was hg oit de flesch gekomen De impresserio de gérant van De Doele en de zaalchef geven evenwel een geheel andere lezing van het geval Het verhaal dat zg ons deden komt neer op het volgende Als er in de zaal werd gesproken of gelachen niet eens over of om Papuss trok deze soms zgn dolkmes en begon hy grof te vloeken en te schelden cochons canaille enz Naar aanleiding van dit onhebhelgk optreden tegenover het publiek hoeft de gérant van De Doele aan den impresario die met de directie van De Doele had gecontracteerd een brief geschreven waarin bij er tegen opkwam dat er in zgn lokaal dergeiyke taal weid gebezigd De impresario die hel optreden van Papuss ook zeer ongepast vond stelde den man in de flesch met den inhoud van dit sshrgven in kennis Papnss echter lachte er wat om hy kon vloeken zoo hard hg wou Dat gebeurde Woensdagavond en Woensdagnacht gaf Papuss ineens te kennen dat er in plaats van twee kwartjes een gulden van de bezoekers moest worden gevraagd De gérant en de impresario konden zich hiermee niet vereenigen en begeleid door de politie gingen zg naar Papuss om hem te zeggen dat het entreegeld niet verhoogd mocht worden aangezien men had te rekenen met het pu bliek Papuss echter bleef op zgn stuk staan en trok weer eens zgn dolkmes Doch toen hem werd aangezegd dat hg met flesch en al op de Coolvest gezet zou worden als by niet binnon twee minuten zgn beslissing bad ingetrokken word hy kalm en stond hg het publiek fatsoenlgk te woord Donderdag Jchgnt zonder incident van beteekenis te zgn voorbggegaan maar de Vrgdag bracht het begin van bet einde wat er toen is gebeurd moet Papuss flesch in flgnurlgken zin hebben doen barsten Een werkvrouw kwam s avond aan den gérant van De Doele en den impresario vertell n dat zg met haar eigen oogen héél duidelgk had gezien dat Papnss vOedS3l had gebrnikt geklutste eiers en bouillon ep knakworstjes Zyn vrouw had hem dat alles gegeven Enkele personen hebben zich toen later verdekt opgesteld achter een venster met een gordgn en hebben eveneens waargenomen dat Papuss smakeIgk een en ander gebruikte Door te kgken in een spiegeltje dat in zyn flesch hing kon hy zien wannew iemand de zaal binnenkwam dan werd de maaltgd natnuriyk gestaakt Na deze ontmaskering ging de impresario Zaterdag met den gérant van De Doele overleggen hoe hy l et best het contract met Papnss zou kunnen ontbinden De gérant dacht dat hy naar een deurwaarder of een advocaat moest gaan Maar Papuss scheen inmiddels al lont geroken te hebben Terwyi de beeren nog overleg pleegden hoe de zaak ingepikt zou moeten worden kwam de cohtroleur mededeelen Papuss staat al buiten zgn fiesch hy heeft de ruit ingeslagen En het rgtuig stond reeds voor en de bagage was al gepakt Bg deze bfigage moeten eenige fleschjes zyn geweest waarin aan den man in de groote flesch voedsel werd toegediend door zgn vrouw en ook wel eens door een der controleurs die den impresario Vrydagavoud van deze ongeregeldheid heeft in kennis gesteld De heer en mevrouw Papuss zun heengereden en de impresario heeft zich Zaterdagavond by den officier van justitie vervoegd met het verzoek maatregelen te treffen Het ii evenwel de vraag of de inhoud van het contract tusschen Papnss en impresario der justitie aanleiding kan geven in deze handelend op te treden Wat de kon in de zaal aangaat waarover volgens de medededeeling van mevrouw Papuss haar man meende te mogen klagen de gérant van De Doele verzekerde dat dit niet anders dan een voorwendsel kan zgn En nu kon gisteren niemand Papuss zienin zgn flesch N B Ct Stadsnieuws GOUDA 18 Januari 1904 De Vrgzinnige Kiesvereeniging Gunda zal op Donderdag 21 Januari 1904 s avonds om half negen in de bovenzaal der sociëteit De Reunie Oosthaven eene algemeene vergadering honden waarop de penningmeester rekening en verantwoording zal doen en overgegaan zul worden tot verkiezing van een lid in t Bestnur in de plaats van den heer E Oostenrgk die moet aftreden en niet dadelgk herkiesbaar is Vrgdag 22 dezer zal het muziekkorpe der dd Schutterg ter gelegenheid van den her denkingsdag van de intrede van H M de Koningin Moeder ten 12 uur aantreden in het repetitielokaal van daar voor het stadhuis een paar nummers ton gehooro brengen o a het Wilhelmus on een koraal en daarna een rondgang door de stad maken De te volgen weg is vastgesteld als volgt Markt langs Waag Hoogstraat Turfmarkt Nonnenwater Raam Bogen Veerstal Westhaven tot bg het Postkantoor Oosthaven Minderbroedersteeg Spieringstraat Walesteeg Groeneweg Wilhelminastraat Nieuwsteeg Kleiweg Hoogstraat Markt naar het repetitie lokaal De aangekondigde voorstelling vau het Leidsch Stude 4teiiïooneel had gisterenavond plaats de zaal was maar matig bezet wg hadden gaarne gezien dat de zaal zoo vol was geweest als Dinsdag jl Opgevoerd werd het bigspel in vier bedrgven Gro otestadslucht t Stnk speelt beurtelings te Berlgn en te Ludwigswalde een proünqestad Do tegenstelling van t grootsteedsche als uiting van een ruime vrgere opvatting van t leven en t kleinsteedsche met hare bekroraiienheid lasterzucht en intriges vormt den inhoud van dit bigspel dat zeer aardige en typische tooneelljes bevat Toen t scherm werd opgehaald speelde het orkest t 16 vivat wie dacht dilettanten te zien optreden werd daarin dadelyk teleurgesteld hun spel was in één woord meesterlgk De heer Poortman als ingenieur Flemming verdient bgzondere vermelding om zyn mooi ongedwongen temperamentvol spel doch ook de andere heeren V Dnsseldorp fiibrik Sohrötei Rutgers v d Loeff advoc Lenz Stenfert Kroese dat leuke doksterstype en De Vries de Berlgnscbe dandy die altyd 5 minuten te laat kwam vervulden hun rollen uitstekend Doch t eigenigk relief aan stuk werd gegeven door de dames Keurig spel gaf te genieten Sabine mej v d Pant zoo ook Antonie mej Van Wgk en hoe komisch die kleinsteedsche types mevr Crusius inej Lycklama en mevr Arnstedt mej Nieuwhof I De vertooning was een volkomen succes voor het Leidsche Studententooneel t gul en herhaald applans na elk bedrgl en vooral aan t slot bewees dat ban spel get akt had en t Goudscho publiek een gezellige aangename avond had doorgebracht I Na bet laid applaus werd door het orkest weder het 16 vivat aangeheven en door de meeste aanwezigen medegezangen Voor een volle zaal had gisteren in het Bondagebouw een uitvoering plaats der R K Mannenzangvereeniging St Caeoilia onderafd van de afd Gouda v d Ned R K Volksbond waarvan Donderdag 21 en Zondag 24 Jan a s een herhaling volgt Door den gverigen directeur den heer V Konincks is alles in het werk gesteld om deze jeugdige vereeniging zoo krachtig mogeiyk te maken en te oordeelen naar wat zy gisteren presteerde is dat byster wel gelukt De nummers voor koor zaten er goed in en werden daardoor flink ten gehoore gebracht De beide solisten do heer F Kloos tenor uit Rotterdam en de heer J S bas van hier zgn oude bekenden die tegen beroepszangers opwegen Vooral de tenor heefteen prachtig geluid en al werkte het ruwe weer der laatste dagen ook eeuigszins op zgn machtig orgaan toch bleef hg ons tot het einde boeien Een strgk quintet uit Gondsche musici zorgden voor afwisseling terwgl een der leden met een nummer voor declamatie byzonder veel bgval oogstte De piano begeleiding was by den heer R in goede handen Wie een genotvoUen avond op prys stelt raden we aan Donderdag of Zondag aan het Bondsgebouw een bezoek te brengen By Koninkiyk besluit is gedetacheerd bg de landmacht in West Indië voor den tjd van drie jaren de eerste luitenant J J H Meyer van het 4de regiment infanterie De stoomtram van öoudi op Ondewater geraakte gisteren met een paar wielen der locomotief buiten de rails te Ondewater Met een half unr vertraging kon de reis weder warden aanvaard Aan het Museum van Oudheden alhier la aangeboden door de familie het portret van den beerlH van Wgngaaarden eb een aantal medailles door genoemden heer behaald o a te Berlgn Brussel Antwerpen Hoorn Alkmaar en uit nog meer andere plaotsen Het geheel is in Igst en de medailles zyn keurig gerangschikt Naar wy nader vernemen zal de le lnit der inf W Soherpenhuyzen niet 29 Januari doch 1 Februari a s zyne bestemming naar W I volgen Het Haarlemsche Tooneelgezelschap zalop Woensdag 27 Februari alhier optredenmet het bekende tooneelstnk De Koopmanvan Venetië de heer h Bouwmeester zalde hoofdrol daarin vervullen Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Gondsche Waterleiding Maatschappg Datnm 12 Januari Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 157 vervloeiende kiemen 26 j soorten 6 ziektekiemen geene Opmerkingen voldoende w g Dr H J VAN tHOiT Volgens de laatste berichlen is het maaswater voor Rotterdam besmet met typhus bacillen waarom de Gezondheids Commissie aldaar reeds herhaalde malen het publiek ffewaarschuwd beeft het drinkwater evenals de melk mor het gebruiLte koken Volgens door ons by de Directie der Waterleiding alhier ingewonnen informatien is het IJselwater tot lieden nog vrg maar acht de Directie het bepaald noodig om ook in Gouda het drinkwater voor het gebruik te koken wy kregen van de Directie de toezegging dat mocht ook in het IJselwater typhus bacteriën worden gevonden bet bacteriologisch onderzoek beeft dagelgks plaats de Directie daaraan oogenblikkelgk de noodige publiciteit zou geven Een vreemde vluchteling De boer van den Rnssischen hofjager maakte ia den vroegen morgenstond van gisteren eene Zondagswandeling naar Haastrecht Hg had zgne boeien verbroken en koos de vryheid Wetende dat deze stap hem wellicht t leven kon kosten ging hg even hg den heer K notaris te H aan om zyn laatste wilsbeschikking te maken De nachtwacht was hem gepasseerd en door de duisternis dacht hg dat het een dorpeling was en had hg den beer vriendeiyk goeden morgen gezegd In den tuin van den heer K maakte de vreemde vluchteling zooveel lawaai dat een der zoons van den heer K ontwoakte Deze riep zgn broer en zei Kom eens kgken Wat doet onze hond raar en wat Igkt hg groot en dik 1 Weldra bemerkte men dat het een beer was die daar zoo heehtnaal alleen een morgenbezoek in den tuin aflegde Direct werd de burgervader gewaarschuwd en spoedig kwam ZEA met den dienaar van den heiligen Hermandad op het terrein van ons brommertje I Tal van boeren en jongelingen met geweren gewapend kwamen in allergl te hulp Een had er zelfs een hooivork Maarliever trachtte men den weglooper te vangen met een zoet lyntje Men haalde brood koek krentebrood en wierp het den vreemden bezoeker toe Na van s morgens 6 uur in de weer geweest te zgn gelukte het eindelgk tegen den middag den beer op een wagen te lokken Daarna werd hy onder geleide van den veldwachter als liveroi naar een schuur geBracht waar hg zyn heldenfeil kon overdenken Vrgdagnacht is plotseling overleden de heer mr R J Wilkens kantonrechter te Schoonhoven 374 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 18 Jan No 5909 15106 18306 en 20563 ieder f 1000 No 320 f 400 No 1298 3727 en 4218 ieder 1 200 No 2860 2836 3891 4372 5451 6862 7140 11739 12765 13585 en 19719 ieder 1 100 Prgzen van f 70 106 3155 4989 8286 11528 15216 18208 67 65 6061 8402 61 15161 76 693 77 5146 23 12256 84 18440 748 78 5283 8622 12314 15924 18531 866 3346 5465 8794 12679 16026 96 1268 3464 5595 8816 12672 16138 18611 74 3712 5620 9180 12936 16514 39 1322 98 5773 9273 96 16716 78 1666 3840 5831 9336 13020 81 18763 76 63 6166 9425 46 16878 18924 84 66 6277 68 99 87 19078 1730 97 6342 9589 13198 16929 19151 40 3941 6462 9714 13308 64 64 1843 68 6566 42 13603 90 19256 1911 79 6650 9866 13837 17315 19394 34 4130 76 9943 67 47 19650 76 4251 6726 10058 63 59 85 2420 39 6807 10167 13919 17642 91 72 4363 6904 10315 14315 17763 20290 2558 4421 31 96 80 17862 20370 2779 52 36 10420 14486 17900 20476 84 4609 7138 67 14604 17917 20678 2816 71 7207 11001 14639 20 20724 18 75 7582 11165 14624 93 20811 3002 80 7903 11329 82 98 20907 7 4688 96 11436 1477118133 18 48 4970 8215 42 14844 67 62 80 23 Rechtzaken De arrondissementsrechtbank te Rotterdam wees Zaterdag o a de volgende vonnissen C den E 23 jaar pakbuisknecht wonende te Gouda wegens verzet tegen de politie tot 14 dagen gevangenisstraf J J van H 41 jaar te Rotterdam ontslagen commies Ie klasse der Koninklgke Nederlandsche Posteryen wegens diefstal van 2 banknoten van één dollar verschillende brieven uit Amerika en den Congostaat en gouden en zilveren voorwerpen aan de posteryen ter verzonding toevertrouwd tot 2 jaar gevangenisstraf FOULARDS en PAR kPLUIES VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA releuhnuu lo Hl BEÏÏES VAN EOTTERDilM ZATERDAG 16 JANUARI L K H K Stmitsleemnqen Hu iAnn Obligatien Binnenl 98 93V 54 99 100 101 100 99 100 99 100 99 101 97 100 100 99 99 J 99 Wh 1894 4 Obligatien Geconsolidocrdo GR 62 1880 4 Ueuhuay Obligation 1892 3 Hypotheek Banken Pandb Dordrechtscbe Hypb 4 Alg Hypotheekbr EeisteNed Hypotlieekbriefbank 4 Pandb Ie Nederl Scheepsvb My 4 A Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 Pandb Maas Hypb 4 Pandb Mg voor Hyp Cred in Ncd 4 Pandb Ovorgselsche Hypb 4 Pandb Provinciale Hypb 4 Hypotheekbr Residentie Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Stichtsehe Hypb 4 Pandb Alg Groninger Scheeps Hypb 4 Pandb Ned Hypotheekbank te Veendam 4 Pandb Vaderl Hypb 4 Pandb Westlandsclie Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 4 Diversen 98 lOÜ Oblig Mg tot Expl Laan vah Meerdervoort 1902 4 Aand Mg Hoek van Holland te Rotteidam Spoorwegleemngen Nedbrlasd Oblig Z H Electrische Spw Mij 4 102 Italië Obligatien Znid Ital Spw Mg A H 3 07 Noord Amerika Chic R Island Pac R in G p 2002 4 22 22 V National Railroad Comp ofMexico Pr Lien H G O 1926 4V 100 Premteleeningen Nederland Obligatien Stad Rotterdam 3 104 BfiLaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 j 102 Loten Stad Brnssel 1886 2 102Vi Aprika Congo Loten 1880 f 39Vi OPRUIMIKO Mantels Costume PELTERIJEN en JAPONSTOFFEN tot zeei lagfe prijzen RüIMD D SAMSOlll worden OPÜE TE HUriR aan de Westhaven B No 149 HEEEEITHUIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Huurprgs fl 575 Dadelgk te aanvaarden Te bevragen by J W SCHOUTEN meegaf Tjen arbeidere storten naar benedon tpet het gevolg dat acht van hen onmiddelIgk dood waren De beide overigen werden zwaar gïwwid Veemarkt te Rotterdam Maandag i8 Januari IQ04 f ü I K B O U Ij E Vette obsen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 34 2de kwal 31 3de kw 27 cent per half kilo = SCHIfilDAMMER QENEVEE Merkt NIGHTCAP Vette kalveren redel aanvoer prijzen waren voor iste kwal 27 2de kwal 24 tdc kwal ai cents per half kilo Vette varkens goeden aanroer prijzen waien voor ie kwal 18 2de kwal 18 3de kwal 16 cents per halt kilo Schapen en lammeren r d 1 k aangevoerd Verkrygbaar byj FEETERS Jz AIb bewijs van öchthoid i cncliet üQ kurk ateodi roor z on van den naam der Firma p noppF De handel had voor alles een traag verloop Varkens slecht Heden overleed kalm en zacht myne geliefde Echtgenoote en ons aller zorgzame Moeder SOPBIA CATS geboren Davidsoh in den ouderdom van 62 jarerf TTit iilldn naam EffS CATS Gouda 17 18 Januari 19 B Eenige en algemeene kennisgeving 40VKRTEi TIK N Tli HU UK tegin 1 MEI 1904 of eerder HEERENHUIZEN niet TUIN 6 Ka nerR rnime Warande Keuktiii en Kelder voorzien v n Gas on Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 r SANGIIINOSE Zuiver plantaardig afdoend middel tegen bloedarmoede en zeauwzwakte I De S inguino sc IS cii BLIJKT het bBst middel tegen bloedarmoede zenuwzwakte I dic kwalen die daairawle bainenhangon of daaruit voortkomen WÊ Luhtelooslicid algi meeiio zwakte zenuwlioofdpgD migraine gebrek a m eellust voortduiL ndemaagpgnen neiging tot braken overspanning slapeloosheid vermoeidheid gecstclgke en lichamelgke uitputting worden SNEL en FIX BINDK overwonnen door S VN L INOSK Daardoor heeft do Sangaiiiobe zich zoo bnel een plaats veroverd in Nederland eji daarbuiten onder genueilieeren en bg het publiek en de kring der dankbare gebruikers breidt zich nog steeds uit Z tC N U W Z W A K T E Na het gebrufk van zeer velo geneesmiddelen waarbg zg geen baal vond was het Uwe S iit fuiitone die mgne dochter genozing bracht voor hare zwakke en verstoorde zenuwen Zoodra zg Uw middel gebruikte gevoelde zg zich gezonder en sterker Indien U wilt kunt U deze verklaring pnblioeeren Winschoten Nov 03 E KUIPER In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel van lö gram voldoende dan duurt een flacon tien dagen en kost de behandeling slechts 12 of 16 ets per dag lf4t II yoeilkooitep ihin Gfniff ander deryelljk middel Prgs per fi f L W i fl f 8 12 fl f 1 5 Te Uouda bg WOLEFA o WesthavWtr s KOLONIALE WERVING HAND JELL 200 bj het aangaan van eeno vrgwilligo verbintenis voor Zes aren on voor ingelyfdciibg de Nationale Militie mei onbeixuUd nerlbt t in werkelljken dienst bg hotaangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naarOOSTINüIË Aanbring geld Twintig Gulden Men melde zich aan VrlJwUliyem en MIlitleitltcMlyeii met onbepaald verlof by den Commandanl van het Koloniaal Werfdepot te Harderwgk of bg een der plaatselgke of Garnizoens Commandanten MUltlepllehtigen onder de Wapenen bg hun onmiddelgRen Chef Het groote aantal zenuwkwalen rM EtnvflioofdpUD f tot d roorafgaanda k it akflii D van apoplexie li nianbsroait toe trotieem DOK steeds alle mlddBlan door de mediicbe wetntisohap aanKewend Eent aan den Blemren tUd komt de eer toe dat eU door bet gebrnik makon van dnn HenvoaalKiten weg namelijk langs de hDld mm DtaTsiolonsehe ontdekking gedaan beeft die na lionderde proeftieiningen thans over de rebeeleirenld rerbiWdIs n terwijl iljui wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevMS eene weldaad blukt te tün Toor de aan scDowkwaleu lijdende mensohheld Dsse genaeawijie la oltgSToaden door den geweten Offloter Tan OesondbeU Ur Boman Weissmam ta Vilshofen en berast ep da on dervindlnx opgedaan in aeaa BO Jarlge praktijk Door wsHrhlnc v n het b rd aaiftsl n d K w rdciidnartva geMhlfeteatAffen d or da bnld nnïlddeUIJk m n h aeaawÏMifliHicdeBedeeld Metdesegeneesw ESwerdenwerkeltjksoklttarendsraanltataararknc ïnall maakU looveel opgang dat ran een door den uitvinder jeaohnran warkJt OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkomisg en genazlngBinnen kortan tOd reeds de Vle drnk verschenen in Dit boekje bevat niat atlaan Tor het grooM pnb tak rerstaanbarfl Terklanngen nmtient het wesen der nieuwere therapie en de daarmede selNKï wMihopite gev len varkregeu nitweiking maar ook vindt men daarin wetansohappalljk rhandellnwn nit Je inertlaelic bl rt ii dia aan dB n goni eiwijsB gewild ïiln loomede afsohrital van Ketnlj sohrlften van hooggeji laatst e gönePHkiiudlgftii onder welke P MéaMra ms tr f ri B vklInTak te Parijl rus Reupemont 10 STemnnber mail dr prsklUesreeS fenssehser aan het i iiian anlliihl rie CNsrenton Ssflitlitirath Dr Cohn te Stsltin amiimann metf dr arrond arti taJtih Or P Fsreidtr dirsoteur van het hotpltaal ta Agan Oahelwratb Dr laherlng kastaal QutBBÉFmi DariBi med dr genseihear dlrtuteur dar gsIvano tharRpeuliacha Inrichting voor isnuwliideri tauu st riannri 334 Conaul wen Acuhsnbagli med dr ta Corfu Dr DujBsah arrosd arts de Zlrknttiatabau it Jachp mad dr ta Wsanan Dr C Bongavel ta La Farrléri Eurel lid vaa das Oanssll Csntral d hat de Santé m Frankrijk en vde anderen handen en voetan aan al deaa drl eatoférlin vaia i nBwlijd ra Il oóV aan jengs mclalaV lijdende aan bleektuoht en kraehUlooshsId ftoK kn jieaoode isl faaM Jongi n bat alapati vi aaraaasn dts vïel met bet iiooM werken n peeHtelIJke reactie willen voorkomao wordt dringend aan geradao zich het boven vermelde weikje aan te aohalTen hetwelk op aanvtftga kostsloos es frsnoo ver MndenworaidooT door M CLKBAM A o Heiligewee 43 P B vnn SANTBN KOLt F Apotbekto Korte Hoofsteeg 1 I OBRir A POHTOf Uudegracht blJ de QMrdbmg F Rotferdam tltr ehf Op de lordoor de Lt IMIHKX at r uiCTHV yuaegractit dij se iMa a ate hvgtannisch medloluale tentQudbtdliug la de Ikr W b Aan altnn wier B nBM K a tntier of minder MMti dBaa l af an sgcaRSBad AnHwaebtlsheid lll l ii waarrau de kenteekenen üljn ahronlsolis lioofdpt n mlgralHS lohele hoor s Jnl blasdandrani srosts prlkkaltaaarliald gajaagdhe d ilaselosiheld llohanistI ks aarust en enbeliagell ks te atasT Terdar aUe rieken die dopr beroert getroSen weidea inog lijden aan da gavoigen daarran Moala vBriaio lsges enversiegen lot striken iwara tongval moelell k allkkas ytljflield dar gewrloliten net veortdurenda plln plaataell ks akte viriwakking van paHsugei ani a alj dia reeda onder geoeesknndlgi bnhTndollnc ceweest siin maar door de bekeftde middelen aU antboudlngaen kondwatarkonr inïlven eleoteseeren stoomlool of aeebadea geen gesealng of Ualging honnar kwaal gevondea hflbten en ten slotte zij die vreea cev el n vear ber crt alaartoa radoB hebban wagens venahUnselen all tlolt ssnhaudsnd angstig veilaa vardeovlng la tol latN kaafdsjja aiet daliallglieid nfkkerlagen en donker werden voer de ssgee drukkende pijn onder het vmrkoafd aalilag ds aoraa tot vos a