Goudsche Courant, zaterdag 23 januari 1904

1 Maandag 26 Januari 1904 If HWP 42ste Jaargang No 9319 j j mimm mwu ieuwS H Advertentieblad koot Qm dn en Qmstreken T i ri n 9t A I KUT p N Tl E N wowJeii giipUat st vnn 1 1 regels l Jenten io e regel it cr 10 Jenten raote letters wtfwleii l ar eivl imar pluatjti uiintti luzeiMling van Ai4vertentiën t t l uur ilea uiitLl releloon No S De Uitgave dezer Couranf g esphiedt dagelijks met uifïondering va Zon en Feestdagen De prijs per drie maand i is 1 25 fraBCO per post 1 70 Afzonderiyke Nomaer V IJ i C ENT EN s a itf der mtensdiap is Óddm ADYEETENTIM in aUe Couranten worden aang enoinen door het Klverlciitle Bureaii van A BKIMkMAN ZOON Gonda Dmk van A BBINEUAN Zs Telepliooimet Goiida Abonnement i 40 per jaar voor perteelen binnen een kring van K M l gelegen Aanleg en ontlerhoud gratis Hrt net ie aangesloten aan het R ks Inter com manaalbnrean Op 15 Nov 1903 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrögbaar aan het Bnrean ACHTJSE DE VISCHMAEKT la hel VËKÜCIITINGS M4GAZIJN De Avondster Dnbbele bnnrt Telfnr 117 Z in heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Gasiirnamenlün Urockets en Ballons Verder voorhanden een ruime C euze GASKOOKAPPARATEN GAS EN PëTROLEDHKACHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIODHEDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit je ware adres Aanbevelend M M VA LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding Wie ïeker zyo wu d Ecbt Elkel Cacao te ontrangen teeam n C ld o u velt HcetDemiogen in den al gekomen ondet des naam des aitTinden Dr Mlohaell vervurdigd p d best maoUnes U het wereldtor md étabklisaement vaa Qebm Stollwarek t Keulen ilielia J pT12Icfeaen $ Bikel eacao B vierkuitea basmn Den Eiket Cacao is met melk gekookt een aangename gezond drank voor dageiykach gebruik een i 2 theelqids van t poeder Toor een kop Ohooolate Ab ceneeakiacktige drank bg geval van uarrhee ahchts met water t gebruiken Terkrngbati by ie ToonuamM H 1 Apotnsksré eiSL Prik Vt Kft U K pratbnqet t IM o OM e 0 35 0 n n lvnl genwoardlg r T iir N 4 r and JuDut Mattenkiwft Amnterdam Kalvcistraat 103 GENEVEE Herki NlOlI iY7AÏ f m 4i CHIEDAMMER Vt rVrggl Kar bg i im i n H h Ale liiitvge u D uf ittli I I cnobüt u kuili tfu If i MT lUtn vnn Ao na milt r f trti Nteuw ODOTeri rotten Prof Dr LioWa welUekuud SIlVV EBACET llUaa AUho echt met Kmbriekamerk tot voortdurende radicale en tekere genezing van alle tells de meest hardnekkige xenliw Kickten vooral ontataati door aidwalingeo op jengdigi n leeftnd Totale eneiing van elke iwakte Hlee jcht Benauwdheid Hooldpjiii Migraine Hartklopping Maagpyn slechte BpjjsverteriDg Onvermogen Impotent PoUntionp ent UitI voerige prospectussen lllj ici fleeoh 11 1 8 3i dJbbelollMfli 11 fOtiIrrl lepdl Matth v d Vetfte Z tUbom m i I p l M Clébtin Co BoUerdara 1 Huppol a iravenh g I Ualramans du Jodk J Ced BoUettlaiB Wfiff k Co Oouil OB Wi Ue droifiston r B RNAN RN S VADEMECUM Huivert mond en keel maakt ile tanden heter houdt het tandvleeaeh getond neemt kmalljk riekenden adem weg leder gebruiker is Icn zeerste tevreden over de werliiiij van Harnüngen s Vadeinecum Prijs f 1 40 per flacon Kaatjehoudt thans boek SOLO de helft goedkooper dan natuurboter 45 ets per pond 22Va ets per half pond Eenige agenten voor Gouda en Bodegraven WOLFF Co Gonda SoÉ Geen Kinlitioest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Itorsl Ml lt M laiiii looiiin binnen den kortst mogeiyken t jd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds liekendc belirooiide en wercldbenicmd Superior Druiven Borst honigExtract iH F L I A 1 T Htft uit de Koninklijke Stooralabriek DE H GBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bïj TmnTWÖlCJ JF 10 Westhaven 198 lomla A LA TESSTBIN Kleiweg K 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal U I2 i te dowla A liüüMAN Moordrecht l INK 3K Nimmrherkad IJtel A N van ZESSEN Sc oonAoii i J Th ÏOUKEN Bos o 1 T WIJK Oudewaler A SCHEER HaailreclU P W v EDE Oudewater K ViilDEH HEMDEN te Reeuteijk P v o SPr K Moercapelh ü v d STAK Waddingaveen Wed A HOLST Waddiniiiveen M KOLKMAN Waddmingeen P A uk OKOOT Oudewaler 3 D JONGH Oudewater J P KASTBLEIN PoUkroeherdam O BIKKEB te DenKlwp Jff lTVf I Vv TI Met t re üi loma cti Oou l aekrooii 8 V V T V f ri r PRAEPARATEN VAN j volwetaenen gebrek aap eetlust slechte pllnertirlni lenuwhooUn ter rer rkiii PUINALAROCHB eRRUOINEUX i ter versterking na riekte of kraambed koorta en hare cevolge OUINA IAROCHB FERRUOINEUX iii liet bijioiidet tegeu Bloedgebrak Bledcauoht kwalen van KriUiollan laeftUd enz Verknielnar in Stium k J l 0 en L F SI aI ana Toadiaain versterkend aangenaajnv owie k voordac l jksohgeb ntk tJ I KCI V tt ttU yoor voor kinderen ewakken en kllerachtlge gestellen leer aan te bevelen Als aoMskracbUgs drank bij stoomlsaen der spijsverteringsorganen en hé ook voor snigallngenen kleine kinderen Pt i r bus H Kgr f 1 10 t X Kgr 0 90 a H K r 0 60 Chuniicb Malb ciltlrAr Snedaal voor Kindervoeding in bassen 1 M Kgr O OO ulvare iYieiKaUllVCr gr O BO 4 Kgr ƒ 0 85 AI 4l1ma f irtari H n Het rookea mei h lv Clgawtte is ToMoende ter bestrjiASTnma IgarCUCH i d h Tlg l aanvaUen vu Asthma etc fn Joosjn a y 6 80 en j6 M Tamartnrll RnnhnnC FRU PUHOATIEF tegen Vmtoppliy Aam I amarinae DOnOOnS b ia MlBr lna Congaatlsaeto voonUook l laiana voor HaJeren bewi Je Tamarinde Bonbo ns n KRAEPELlËT HOLM belanOTke d eneM m daar de vono voor bel kmd begsarl ljk en de nn k aangenaam s Pn S per doo s 0 80 o O OU Catmialr DacfSHoC Icemeen erkend 1 bet BESTE hnlsmiddel aaimiHK r a S iniea oest verkoudheid en Kealpdn bet U een slljmoplossend an verficbtead middel blJ ultllsmeodhaW uitsluitend ui I □ fieBchjcs vcrknjeba ar Prija ƒ 0 20 per tlescl ije Sb Piw ofcn KRAIPH na HOLM te T J f KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Alikllj Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het BritiianUch Scboen en laarzeDinaiiajijn KLliIWE i E J0 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevoltiii SMITS Alle rêparatiën en aangemeten werk OVEItSCHüENEN merk de Weegschaal EEKISIEFOTVANTHES Heil w nlt rerzocbl op t HËKK e lettfii UIT HET MaO Z1JN VAN VI KAVE SWAAY ZONEN OORINCHEM Deïe THEEËN worden a eliw rerd 1 verzegelde pakjes van tii Uoee eu een italf en een Aed on met verinelduitf vati Nointner et IPros voorzien van nevVnstaani iMerk volgens de Wet edcpo Fnefnl Zich tot de iiitvocnu van jj verde irderH aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz ZiMiiiw on llaa rlijdci s wordt nit overtotKing al s een werkelijke hulp n don nood het boek ISa a ca greTrer ttftn bevolen tU Het beite otuchatUlykato en makkelykste poetsnüddel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoen werk U de Appretuur ran C M MUHer k C tSJ fll Beuth 8tr 14 Men Icttefoed il Na ontvBDgHt van adrea per briefkaart h or U il t boekje irauco per poet toegezonden door HLOKPOFX S Itookh altboaimnl op I naam en fabrlelcamerk l ir RWIiikelliraliiHlieaHWMt eli ryiflfliii im QH r il D p tbv W tar nn ArnliW p x s O O s TIENDEWEö 59 Omvangen eene prachtige Collectie llanglampcn en § taan le Lampen GANÜLANTAARNS Petroleum Kachels renkloos gevaarloos De KACHELS worden onk in HUUR gegeven TE HütlR aan de Westhaven B No 149 HEEEEKHUIS Heirlijk mfrisscM Conserveert da t andm Volgens den hedendaagsclm hni der wetenschap is f pneFondervindelii ldietltt e masa ssbt m sozs PtftntflatBia met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Hnnrprijs fl Ö75 Dadelijk te aanvaarden Te bevragen bij J W SCHOUTEN 1 pppsp BK i BI HIBpiüISW =WT= = W yiatio pale m iutje Aanvragen om onthelfing van den erkelgken dienst bü de militie ol om yergaedidg BOEÖEMEESTEE en WETHOUDBHS van GOUDA brengen ter kennis van de lotelingen die in dit jaar moeten worden faeeljW en van de verlofgangers die iu dit jaïr onder de wapenen zullen worden geroepen dat zjj die ingevolge artikel 113 vierde zinanede in verband met de derde zinsnede der MUiliowet 1901 ontkeffing willen verzoeken aan H M de Koningin dit kunnen doen bg ongezegeld verzoekschrift De aanvragen om onthelfing ol om ontkelfiug ol vergoeding moeten i an H il de Koningin worden gericht doch wenscben zjj enkel voor vergoeding ui aanmerking te komen dun wordt in hun belang aanbevolen um bet daartoe strekkend verzoek ongeregeld aan den Uiuisier vai Oorlog zoo de ingelijfde tot de militie te Land beboort ol a B den Ifinister van ina zoo d ingelijfde tot de zeemilitie behoort te richten lyidat de afdoening der aanvragen om yergbeding spoedig kan geschieden OoDda den 23n Januari 1904 Bnrgaueester en Wetkoudeia voornoemd H L MABTE VS BÉOUWEE BEKENDMAKING ALPHABETISCHE LIJST van de in deze Glemeente metterwoon gevestigde eigei naars of beheerders van paarden BUHGEltEESTER eji WETHOUDERS der Oemeeate öOt DA brengei ter algemeene kennis dat de ingevolge art 17 van b Koninklijk beslnit van 16 December 1902 Staat8bli dNo 222 opgemaakte alphaWtiscbe lijst bevattende de namen der in deze Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van één of meer ter vordering aan te bieden paarden gedurende de maand f brnari voor t en ieder op de Secretarie dezer Oemeente boveniocaliteit aideeling Militie ter inzage is nedergelegd Qoifif den 23n Januari 1901 B rgeD esiter m Vi Am voornoemd B li HARTENS De Secretaris BROUWER y t fi igyoiy SST MQ 4IL I IF Naar hft Framch 30 N ngq fiacres en pnM htige litadautrs met gepotderde takeiea lichte rijtuigjes gaet t vr eghare ap eo d pa d co f éa m t en zondjer af dellijk wapen kortoiq allerlei Toertuisen aarmede dam s van verschillende standeh gewoon x de winl els te bezoeken Het was daar een utt en instappen een open en een luidruchtig toestaan van wrtieren en been en weer geloop van bedienden met grootere en kleinere pakjes waaraan jpen einde scheen te zoUen komen Aan de verschillende ingangen van de Bon Marcbé i a hel 100 bmtengewoon fevepdig dat men gécn aanji acbt meer kad voof al dfC heen en iy er loopende menschen Onder al degenen die iX groote magazijq verlieten bevopd zich ook een Satïge dame gevolg dpor een biconder kleinen groom die belan was met een pak byna zoo groot als hij zeil en die kme Uep niet regelrecht dopr naat haar ri tuig maai stond een yl naar het scheen besluiteloos sti terwijl haar ck als zoekend ronddwaalden Een der bedienden va i d Bon Matché kw buuend als eén liDipmea naar luar toe WU ik zorgen dot de ekwipage van mevrouw Bult eDlapOsch Ovcrzlcin Japan wacht nn het antwoord van Rusland af op de jongste nota Maar de berichten zgn zoo vredelievend mogelgk Uit Petersburg wordt gemeld dat eergisteren het comité voor de Oost Aziatische zaken het antwoord op de Japansche nota heelt besproken en vastgesteld Het antwoord zegt het telegram is van dien aard dat er geen moeiIgkbeden meer zullen overbigven Want sedert Japan aanbood geen versterkingen te zullen aanleggen in de Koreaanache havens die de verbinding tosschen Wladiwostok en Port Arthur bedreigen dns in Masampha en Mokpko en geen bezwaren te znllen maken teg u de Russisch Cbioeesobe overeeakomst voor de voorldarende beveiliging van de spoorwegen in Mandsjoerjie is et feitelijk geen enkele reden om oorlog te voeren meer overgebleven Slechts een eisch stelt Rusland nog namelijk de erkenning dat welke handelsvoorrechten in Mandsjoerge ook aan andere mogendheden worden toegekend in verband met de tractaten door die mogendheden met China gesloten de Russische invloed in dat gebied op p tUiek en militair terrein zal worden gehandhaafd Over dit pnnt kunnen de onderhandelingen worden voortgnst De Japansche regeeLing taant haar Iiar ldwiUigbêidoaMiM iimct te voorkomen door bet besluit thuis niet in Korea tasschen beide te komen met het oog op den gespannen toestand De Tribnna doet eenige mededeelingen over de onderhandelingen die tusscHen Duitscbl nd en Italië worden gevoerd over de bernienwing van het handelsverdrag Volgens dit Italiaanscbe blad hebben de Dnitsche en Italiaanscbe gedelegeerden reeds over en weer bnnne wenscben besproken en nagegaan welke concessies zg bereid zijn te geven Het blad voegt er bij dat de onderhandelingen spoedig tot een beslissing zullen leiden en dat deze reeds voor het einde van Jannari te wachten kan zijn Dit laatste is nog altoos sujet k caution Reeds herhaaldelijk werd de spoedige afsluiting van het handelsverdrag met Italië het eerste dat onder bet nieuwe toltariet zou tot stAnd komen aangekondigd maar telkens bleek het bericht voorbarig te zijn Uit de redevoering die minister Von Posadowsky deze week in den Rgksdag hield naar aanleiding der interpellatie Kanitz over d handetstractaten was van de blijdschap over de de KraviD onmidtlellijk voorkomt Ik dftnk u mijn vriend ik wil liever eerst wat loppen Ën ttch t9t den Ifleinen room met het groote pat wendend Zeg tegen den koetster dat hij mij opwacht bij de arcades van het Qdéop £ e magastjn bediende en de groona verwijderden zich en de dame bleef nog een oogenblik op het trottoir stilstaan Uet was een vrouw van omstreeks veertigjarigen leeftijd met een fiere houding en zeer schoon blijkbaar gewoon om de mensChen zich voor haar te kien buigen Zu vroeg een elegant toilet 9p het vpornaamste atelier kr stad vervaardigd De Echoone vrouif droeg de donkere ha en eenigsziris gepoederd wat iets zeer aristocratisch aan haar verschijning bijzette Iedereen keerde zich om ten einde haar c zien de vrouwen roet een gevoel van jaloezie de mannen met onverholen bewondering Na een oogenblik te hebben nagedacht wendde de dan e zidi naar de richting van het Luxembourg Dat zy gewend was om te worden opgemerkt bewees wel de omstandigheic dat 4e al emeene aandacht waarvan zij het voorwerp was haar in het minst niet scheen te hinderen Hafir oog behield de prachtige kalmte en zij wendde het hootd niet om De tuin bleek vol wandelaars te zijn en het as dip ook een heerlijke dag De warme najaarszon deed sommige zandkorrels als diamanten schitteren t r jL de scherpe lange pha4awen der böomen op oe wandeiwegen duidelijk aantoonden dat het bemellicht reeds ter kimme daalde öMzicl voofIdUcbten van het Dnitscb Italiaansche han ttractaat niet veel te merken En toch ioa de Dnitscbe regeering zoo graag een tractaat onder het nieuwe tarief tot stand gekomen kunnen aanwijzen al ware bet slechts om de andere mogendheden weer eens wat aan Ie porren De onderhandelingen met Rusland schijnen beelemaal gestaald te ziin men hoort er ten minste niet veel me r van Die met Oostenrijk en Hongarfe jjii zelfs nog niet begonnen De gi delegeerden die te Rome voor de onderhandelingen bijeen zgn dineerden eergisteren bg den Dnitscben gezant graaf Von Monif Wellicht helpt dat iets Men ipag den invl Hld van citlinarische genoegen op den gan f der wereldgebenrtenisson niet onderschatten naar bet schijnt Hellen U een gewichtige dag voor het Fransche niinisLeiie te belangrijker naarmate bt t onderwerp dat aan de orde komt de uitzetting van den abt Delsor onbelangrijk is Het ministerie schijnt op den ttenn van bet geheele bloc te hnnnen rekeSei De afgevaardigden dezer vier Kamer groepen hebben althans in een gisteren geheimen bijeeukomst met algemeso stemmen Itfslolen de regaering te steunen H t Jgeval wordt tot steeds grooter omvang ingeblazen Tot voorbereiding van bet debat publiceert de Liberté aa het hoora vïii mt tiia en repr 9hctle van het ontwerp der protestverklaring tegen den afstand van Elzas Lotharingen wdke o a door Gambetta onderteekend was en aan de nationale vergadering te Bordeaux in Februari 1871 werd voorgelegd De vaderlandlievende vereenigingen en de Patriottenliga hebben besloten in alle gemeenten de lijst te doen aanplakken van die afgevaardigden welke heden door te stemmen voor den minister president naar de woorden der Kolnische Zeitang het tractaat van Frankfort ratificeeren Hetgeen onzin is omdat oorspronkelijk niet de Küln Ztg maar de Figaro indertijd deze uitdrukking gebruikt Op wat meer of minder onzin komt het echter in deze zaak niet aan Berichten uit Calcutta bevestigen dat de Tibetanen roerig worden da Lamas zonden verklaard hebben een beroep op Rnsland te znllen doen wanneer de Brltsche expeditie verder voortrnkte Men gelooft dat het wel spoedig to vechten zal komen De Globe het bernchte jingo blad beschuldigd de Tibetanen reeds van verraad omdat zij de Britten eerst vriendelijk ont De dara ging met trotschen en vcerkrachtigen tred Ungs het n pnumentale hek naar binoen Na het verblijf ia de magazijnen met bun atoffige droge lucht deed de triscnbeid hier builen haar goed Nauwelijks enkele minuten had zij de groote allée gevolgd toen zij twee jonge lieden ontmoette welke zoodra zij haar zagen eikander onwillekeurig aanstootten Welk een prachtit e vrouw I riep een hunner tegen wil en dank bijna luidkeels uit De gravin zag tegen haar gewoonte daf tweetal even na werd zeer bleek en beet zich op de lippen Verbaasd stonden de beide jongelieden stil en de dame liep weer door zooals z zagen met een eenigszios versnelden tred maar wat de wandelaars met zagen was dat zij daarbij de hand legen het hart drukte ten einde zoodocnds het geweldige kloppen er v an te keer Ie gaan vNu dat s al heel vreemd I seide een der betile jongelui en vragend tol zijn vriend steent ge haar dan fïk Keen ik heb die dame bij mijn weten nooit ontmoet Maar zij schijnt u toch wèl te kennen yO ik weet zeker dat ik haar nooit te voren heb gezien anders zou ik t we onthouden hebben Nu all dat zpo 18 mo t gij pp dit oogenblik al een zeer bifondei n ipdrqk op haar gemfu kt hebben Gelooit ge t werkelijk i fEr valt niet aan te twijfelen amice I Dat s nu vangen hebbw en nu de passen eenmaal over zijn hta de tanden laten zien Die paastii toch kunnen zeer genakkeJgk door sneeuw abegaanbaar worden gemaakt zoadat de toevoer van levensmiddelen onmogelgk wordt En een Tibetaansch leger schijnt de expeditie den doortocht naar Gyang Tse in het dal te venterren Kolonel Yonnghusband werd op z jn bezoek aan het Tibetaamche kamp met bestudeerde onbeschaamdheid ontvangen het woord bestudeerd wordt door d Globe aau den tekst van Ranter s telegram toegevoegd Het is met onwaarwhijnlijk meent het blad dat het de wijziging in da houding der Tibetanen was die generaal Macdonald bewoog in allerijl op Tsjoembi terug te trokken Het is een oude Tibetaanscbc list om vriendschap voor te wenden totdat de zware sneeuw en de doodelg ke koude actieve krijgsmaatregelen onmogelgk maken Dat de Tibetanen vriendschap zouden hebben voorgewend is geheel een uitvinding der Globe want iedereen kan weten dat zij stelselmatig iedere aanraking met de Engelschen hebben vermeden n het juist is om hen te dwii ec vricndschüpeiyk tatjjn dat de Engelschen bun land binnen e vallen In de Delsgaties is natnurlSk tooabi ieder jü t ganpreken over de i ml k vsq ket Drievoudig Verbond Ook nn weer werd het Drievoudig Verbond aangevallen door do Tsjeschen en de Slovenen die een verbond met Rnsland aanprijzen Sinds er een overeenkomst tnsschen Oostenrijk Hongarije en Rnsland bestaat over de Balkan politiek hebben de aanvaHen der Tsjechen natuiirlijk veel van ban beteekenis verloren Deze laatsten vreezen niettegenstaande den rensachtigen voornilgang dien ziJ als natie gedurende de tweede helft der vorige eeuw hebben aan te wjjzen nog steeds voor het spookbeeld cener germaniseering Daarom zouden ïij o zoo gaarije Oostenrijlt tegen Duitsdilaiid i het l rna jageq r de redevoeringen der ïsjeclien wordt ahyd en altijd weer gesproken van de Prenssensenchelei Pruisische besmetting der Oostenrgksche regeering Daarmee Wordt eigenlijk een waarschuwing bedoeld nnn t adres der Oostenrgksche regeering Deze moet ervan worden oveitaigd dat de integriteit van Oostenrgk slechts te handhaven zal zijn wanneer Oostenrijk een Slavisch rijk wordt en dat de integriteit van Oostenrijk wordt bedreigd wanneer de Duitschers in Ooatenrök de overhand krijgen De pers in Duitschland heeft de aanvallen der Tsjechen met de vonk ziet ge de vonk die bliksemsnel het hart doet ontbranden Praat toch niet zulk een onzin wZij 19 allerverrukkeltjat I Ja wat betreft En een tpfict Dat is nu eerst een groqte dame een markiezin van den echten stempel ol op zijn minst een gravin mei adelbrieven uit den tijd der kruistochten De andere jonge man maakte een beveging van ongeduld 81a toch niet zoo dpor zeide hij zijn vriend onder den arm nemend Hoef Hindert je dat Zou je t dan werkelijk al te pakken hebben mijn waarde f Ja ze is inderdaad heel mooi hernam de ander weer Welnu beproef je gel k I Verbeeld je neen maar stel je voor Henri dat zoo iemand eons je eerste overwinning moest zijn Hij die met den naam van Henri was toegesproken schudde glimlachend het hoofd en zetde met gemaakte onverschilligheid Willen we niet liever over iet anders spreken Misschien zie ik die dame nooit terug Wfc weet mompelde zijn vriend weer In uw plaa zo ik alt ians zorgen dat ik morgen weer hier was K Gelooft ge dan in ernst O ik ben er zeker van dat zij al is zij misschien vandaag hier roor teerst geweest niet vandaag vopr het la at8t het Luxembourg zal hebben bez9chtl Wordt vtrvatgd