Goudsche Courant, vrijdag 29 januari 1904

Vrijdag 30 Januari 1004 42ste Jaargang So 9333 GOUDSCHE ME LKINRICHTI N T ii Buiten le waarborgen die onze Inriehtin reeds biedt tot levering van Zuivere Melk van CiEZONI VEE zal met het oog op voorkomende gevallen van Tvphus van af heden ALLE MELK owd VOLLE AFfiEROOMDE ai KARNEMELK alleen GEPASÏELRISEERD worden atgelevercl Onze afnemers van Melk zidlen dus gewaarborgd zijn Melk teverkrijgen waarvan Alle Ziektekiemen g edoodl zijn mimm coiramt jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoon So 8 A I V K U T K N T 1 E N tv orden gepUafst van l reg el lï 50 Centen iedere reg cl itieer 10 Centen iroiifc letters worden lierekend naar plaatsruiinte Inzending vjin Advertentiën tot I uyr des midi reletaen Ito 8S De üifgave dezer Courant geschiedt dag elijks met mtaondering van Zon en Ffestdagen jUkprijs pei drie maanden is 1 25 franco per post l TO Afzonderlijke Nommer s V IJ s C K N T K N Hooi SlfOO I Cieeii Kinkhoest I eeii Inlhienza tste bwaiiteil MAANIIOOI neer goed Kueienhooi levert iranco J TEI Ti iV te 080H Krvnron vakman met clientèle wensclit in kennis te komen met eigenaar eener STÜOMWAHSUHEUI I welke cenige luimto en Btoora disponibel heeft ter inricliling van zeer loonend nevenbedryl in Oonda zonder coiicarrontie Brievon onder No 2539 Bureaa dezer Courant TE HülIR Bon de Westliiiven B No 149 HEEEENHUIS met ACHT KAMERS mimen KELDER en griioten TUIN Hunriirys fl 575 Dadeiyk te aitpviiatdHB Th bevragen bj J W SCHOUTEN legel l MEI 1904 of eerder H KNHUIZEN met TtlIN 6 Kamers ruirao Warande Keuken en Kelder vooriien v i öas en Waterleiding T ievragen TDRKMARKT H 268 EEMSDEPüTMTEEE n h wnrdt mioclit oii I HGIIK te letten UIT HKT MaOIZUN VAN ilAVKXSWAAY ZONEN OOHINCHEM Deze THEEËN worden algelev rd Hl verzegelde pakjes aii m twef m em lialf en een Ntd otu wwi vermelding ran Nomtner ec Vi M vuomen vau uevenstaand toll tot de uitvueciQ van g tirli orders aan be Telend 1 a BIJL foorhooii J BBEEBAAET L Om ItinkhoesU Intliionza Itorslen I H lauiiilooniiifr biniipn den kortst mogelykPii t d te doen genezen neemt onmiddellyk de toevlacht tot de van ouds bekendf hek roe uk ie vu wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract m 1 11 1 T il ir uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HÜNINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Flacons 1 1 Hofleveranciers 70 ets 40 i t b j Firma WOLVF Jt Co Westhaven I9S iuu 1 r fe VSÏ i A Kleiweg K lüO Gouda V 11 VAN MILÜ VeenrtMl B I2u te A UDUMAN l oorJwfa IMNKSK meuwerherkad IJnel A N van ZBStJKN Aooh ow J Tn TOIIKKN Am t B ï Wl IK Oudtwacr A SCllEKU UaaMrecht l W Ï K Oudmaler va DB HEMDEN te Steuwgk P v d SP K Moercapelle 1 u STAK Waddinyavren Wed A tlDLST WaddiniiaveHi M KOLKMAN Waddmingeen P A uk liltOlT Oudewaler J o JONÜH Oudemater 3 P KASTSLlSlN PoUb roeLerdam D UIKKEB te HmKliop Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceolen binnen eeu kring van K U 1 gelegen Aanleg en oniierliout gratis H net ia aangesloten aan het R ks Inter eommunaalbnrean Op 15 Nov 1903 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Wie 2ek r a wu d Eclit £ lkel CaCaO te ontrangen teeuii ngeeteld en na vol proebomiiigen In don handel gekomen ouder den niatn dee jiitvinders Dr MiobaelU Temudigd p de best macbiiiee ia het wcnldbetamda étabUiiaeffleut van O r StoUW Tck t Kenlen Itcha Cikel eacao In vierkanten bassen Deze Eikel Ctcaa is met melk gdiookt eene ungentme gezwule draak voor dageiykach gebruik een i i theelepela vu t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank b j geval van diarrbee eleciits met water te gabroikes Verkrijgbaar by de voornumtta 1 lApothskars en Rij ilt Km V K rCBfl nsje ÏTS t M CL A35 Oeneraalvertegsnwoordiger va Nedar and Julius MatteiiklMll Amsterdam Kalvcxatraat loa Zenuw en IMaagfUjders rordt oit overtuiging sla een werkelijke hulp D deu nood het boek SSaad grè ver aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJt 1 1 boekje franco per post toegezonden door LOKPOBL3 Boekb Zaltbommel nuktolykrt jiiettmKUelvoorlfcMM m Tootu oanuii ra wiioÉf cuOBiiW€iB L Gonda Dmk van A BRINKMAN Zit De IIURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden d at door den Heer Direcleur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den aöc Januari 1904 executoir 18 verklaard Hel kohier der Grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendomnien ov r het jaar 1904 l at voormeld Kohier Ier invordering is gestuld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zqnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn vau zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda d n 28 Januari 1904 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS HaltCQtiiiKlscli Uverzlcbt Het bericht van de Daily News over het aanstaande aftreden van drie Engel oho ministers schijnt onvolledig of voorbarig Gisteren werd weder een zitting van den kabinetsraad gehouden die door alle ministerp ook de drie genoemden werd bijgewoond en twee lianner de lieeren Gerald Balfour en Lord Londonderry ontkennen de juistheid van het Daily News bericht De Daily Paper noeint bet bericht van de Daily News een intelligent vooruitzien van de toekomst tenzij ministers tot de overtuiging komen dat een onmiddelloke ontbinding van het Lagerhuis minder verschrikkelijk is dan een nieuwe afmattende zitting Zeker is bet dat Chamberlain in politieke kringen evenveel aanhangers verliest als hg door zijn barre propaganda wint onder de indastrieelen Merkwaardig mag zeker genoemd worden de opmerking die Sir Charles Dllke maakte in een redevoering te Ashton Deze haalde een rapport van de Regeeriag van Manritius aan over het gebraik der ondersteuningsgelden aan de snikerproduceerendo kolonies toegestaan in dit rapport wordt gemeld dat het meorendeel dor locomotieven voor de stoomtramwegen in Duitschland en België gekocht zjjn en dat ziJ niet alleen snel geleverd worden maar ook tot grooto tovre denheid werken Sir Charles wees er op dat het toch wel eigenaardig was te lesen dat het departement van kolonian in den tjjd toen Chamberlain minieter was locomotieven kocht in België en DnitschlaEd Van een miniater met zulke protectionis PBVILLEtOA IET MEDAILLOIT Naar het ransch 34 Eigenlijk bebt ge wel gel Maroelle Het hij daarop volgen Wij liUQDen niet altijd leven met dat zwaard van Damocles boven onze hootden xvu Deo volgeaden dag was het weör insgelijks balder en ta de tuinen van het Luxembourg waren niet mindsr wandelaars dan den vorigen dag Het jonge measch wiens voorkomen eooveet indruk Qp warcclle had gemaakt en die inderdaad niemand anders was onze lezers hebben het reeds begrepen dan het kind dat door Jacques Beauchene was gered dan André Kermor de soon van Julicn dattelfde jonge menscli had na een Uage aarceliag ten tte toch nsaar beaioten om Wn min of meer gevaarlijken raad van zijn vriend op te volgen Hij was ook thans naar het Luxeml urg gegaan waar hij tich op hetzeltdc uur op deieltde plek bevond waar hij gisteren de schoone onbekttidie voor het eerst van si n leven had geiien Den goheelen nacht bad hij bijna geen oog tische en preferentiscbe denkbeelden als Chamberlain was dit toch niet te verwachten En ook hier wordt weer bewaarheid Giithes woord Grau tlieurer Freund iat jede Theorie Niemand twijfelt in Europa aan de vrodchtiefde van den Tsaar niemand betwofelt dat hij alios doen zal wat in zjjn vermogen is om den vrede te liandïiaven en dat hij daartoe tot het uiterste wil gaan Volgens de telegrammen ou zelfs de Russische ge ant te Peking het denkbeeld hebben geoj perd dat prins Tsjing de gezanten dermogendhe den zal polsen over d mogelijkheid om tus schenbeiden te komen in het geschil Maar er zijn twee vragen die zich voordoen Zal de Tsaar tegen de militaiie party in Rusland opgewassen blgken en al Japan zich laten ov halen om Rusland haivct wege te gemowte komen Volgen de Daily Ti legiapli staat de zaak thans zoo De MandsjoeriJKche quae stio is hevrodi gend opgelost door de verklaring dat de vroegere toestand zal wordon hersteld wanneer de Russische regeering het geschikte oogenhtik daarvoor gekomen acht Japan echter dringt aan op een bepaling waarin wordt beloofd de integriteit van liet Chineescho Rjjk waartoe het ook M indsjoerije rekent te eerbiedigen Op dit punt wil en kan Rusland niet toegeven Dit zijn dikke woordon wanneer zooaU uit het voorafgaande bigkt die erkenning feitelijk is uitgesproken Het kan Rualnnd onverschillig zjjn of het die erkenning nitspreekt in een verklaring of ineen tractaat Zeker ia het dat dit verhrhilpunt voor Japan geen reden kan zijn om oorlog te voeren voor Rusland om daarop de onderhandelingen te laten afstuiten Wellicht brengt het Russische antwoord dat eergisteren te Tokio nog niet ontvangen was de oplossing voor dit geschil Kardinaal Langénieux aartsbisschop van Reims en kardinaal Richard aartshispchop van Parijs hebhen over de kerlcelijke quaestie een schrgven gericht tot president Loubet dat rechtstreeks misschien niet veel zal uit werken maar zijdelings meer zal doen tegen hot ministerie Combes dan de aanval der nationalisten wegens de zaak Delsor Wü vervullen schrijven zg een plicht nu op voorstel van de Regeering het Parlement een wetsontwerp in behandeling neemt strekkende tot volkomen afschaffing van het onderwijs door geestelijken Met treurj g geloken Het beeld dier dame uit de groote wereld en de wijze w arop zij naar hem had omgezien was hem geen oogenblik nit de gedachten geweetst Ofechoon hij niet zoo overtuigd was als zijn Triend dat alleen zijn voorkomen in zulk een mate de aandacht dar groote dame had opgewekt kon hij zich niet verzetten tegen een zeker gevoel van nieuwsgierigheid om er meer van te weten Ze was ook zoo mooi I Gesteld eens dal het hem moelijk ware haar Hefde op te wekken Welk een prachtige overwinning waarop hij zich met recht zij t ook m alle stdte zou kunnen verhoovardigen l n geheelen nacht had hy liggen denken aan dat geheimzinnig avontuur André die thans den naam droeg van zijn pleegvader Beatichene waarbij deze Henri als voornaam had gevoegd had enkele maanden geleden de schoolbanken verlaten Met een prachtig getuiR schrift was hij ontheven van de lessen aan het Lyceum en had zich thans doen inschrijven om de studie in de rechten te volgen Jacques Bcmchene die te Parijs goed waa vooruilgekomen en nu in de rue de Richeleu een zeer gerenommeerde schermzaal bezat had een gedeelte van zijn spaarpenningen gewillig geofferd voor de opvoeding van den knaap voor wien hij een inderdaad vaderlijke lietde had opgevat Hij wilde van zijn aangenomen kmd iemand maken die er wezen mOcht en koesterde daarbij het plan om later als hij daartoe hel oogenblik geschikt achtte den jongen man het geheim van sijn afkomst te onthalfóo ea hem te vereenigen met zijn dochter die naast den wees was opgegroeid en di voor hem een tustertijke liefde gevoelde verwondering zien wu dat de President der Repobliek zich veieenij t met een ontwerp wuarby het christelijk onderwgs verboden wordt nadat zoogenaamd ter wille van de onzQdigheid de geeatelyken van liet oponbaar onderwijs xyn nitgesloten Met het doel do katholieke schoijn dea te zekerder te treffen ontneemt men zelfs den obristelykcn ondenvy r en onderwjjueresaen hun middel van bestaan Ten slotte betooge de beide kardinalen dat deze god dn nststrUd eii düZ ontgodmg van tti t volk Kninkr k noodlottig zullen worden De Duitsche bladen spreken meest in welwillende bewoordingen over koning Leopolds bezoek De mm uf meer offlcieele Nonldi uliolie lieet den suuvcn in van een nabuugeii bevrienden Staat eorbiedig welkom Ov Vnssische oliiijft zyii komst toe aitn do Kongo qu ieslio Dpim rkelgk is de veikl iring die de ifflcieu e Ki lni clM Ztg aan haar wt lkomstwoord tuevoegt Men züii zu h vergissen doo te donken dat de koning der Belgen te Borlyu een rugstenn komt zoeken teg n de weinig vriendelijke politifk van Engeland ten op iclite van den Kongo staat Vy meenen te weten dat die verutid r telUng niet met do werkelijkheid ovoroenkomt dat koiiwig Leopold dat voornemen niet liceft Men weet dat Duitscliland ten opzichte van de binnenlandsche zaken van andere Staten een volkomen on zijdiglieid in acht neemt en dat er nipt is dat ons verpticbt van dit beginsel af te w ken Deze correcte houding steekt gunstig at by Kngelands daad door een ifota de mogendheden te willen vei leiden zich met de Kongo zaken te bemoeien Volgens den Lokal An oiger kan het bezoek alleen in zoover op Kongo zaken betrekking hebben dat een grensregeling tusschen het Duitech en het Belgisch Kongogebirtd werd besproken In geen geval wordt hier een stap tegen Kngeland gedaan Neen zegt de T ütit Blen integendeel is t de luaestie een stap van Kngeland tegen den Kongo te verhinderen Ken telegram aU Cbrlstiania aan het Berliner Tageblatt deelt mede dat ter gelegenheid van den verjaardag van den Dtiitschen Keizer het Noorsche Storthing met algemeene stemmen besloten heeft den Keizer uit dankbaarheid vuor zyn groote halpvaaf digheid tijdens de laatste dagen te benoemgn tot eerste ridder in de kortelings door konijig wat 100 geloofile de achermmceater wel in een andere lietde zou veranderen zoodra de jonge lieden t zelf maar wisten dat het hun geoorlooitl waB elkander nog inniger dan als broer en zuiler te beminnen Henri Beauchene wij zullen tot nader order den laatsten atstammelmg der Kermor s ook zoo blijven noemen was evenals zijn vader acht en bescheiden van aard Wel een jaar lanff was hl na het ongeluk dat hem op ze jarigen lecfiijd getroffen had zeer enuwachtijj gebleven bevend bij het mmate gerucht Toen was het bij de goede zorgen waarmede men hem steeds omringde langzamerhand kalmer geworden in zijn hootd maar de berinnerinK van aijn eerste levensjaren bezat hg volstrekt niet meer Dat speet Beauchene niet ï integendeel ftZooais hft nu is zeide hij tegen zijn vrouw denkt hij dat wij min oudars iijn en heeft er ons des te hever om Da jonge stmlent bezat al ze r weinig ijdelheid en ondanks de V rzekeringen van zijn vriend kon hij niet aannemen dat hij zoo plotseling het hart dier mooie dame zou veroverd hebben Misschien ware hg den dag na de eerste orftmoeting niet eens naar den tuin van het Luxembourg terugg keerd hoe nieuwsgierig hij ook was om de onbekenile nog eens te zien zoo zijn vriend een Mcfistofeles in den dop hem niet was komen afhalen en hem nagenoeg met geweW had meegetrokken Ruim een kwartier had ons tweetal in de breede laan op en neer gewandeld en nog bespeurden zij Oscar gestichte vorstenorde van den Norske Liive De bladen te Christiania en in de overige Noorweegsche steden verschynend wekten de inwonerH op de vlaggen uit te steken In Drontheim en Drammen werd gevlagd door alle openbare gebouwen Reeds maakten we melding van de woordon van innige dankbaarheid door den president van het Storthing gespruiten welke woorden door de afgevaardigden staande werden aangehoord De brandsehade in Aalosund bedraagt ruim 20 milliocn kronen daarby komt nog het verlies aan schepen die voor het grootste gt doelten eveneens verbrand zyn By dezen brand zyn roornaroelyk Noorwecgiche vorzekernigmaatschappijon beti ukken doch ook buitenlandscho zoo o m L Union voor 250 000 kronen de Hamhiirg Breraer voor ongeveer 290 000 kronen Yorkshire met 200 000 kronen North Jfiiti h en Nonland voor hetzelfde bedrag Du Noorweegsche maatschappy Norden is i i den brand betrokken voor 7 0 000 kronen Vt vHpï oitlo IJfj U hten De aub commissiü in do zaak ilumberthoudt zich nu bezig met bet onderzoek van de rol door Oustaaf Humbert ge speeld lÜnV se maakt het weer good Zy werkt aan haar verdediging Zoa zo üogmaal j opzienbarende onthutlingon beloven Y Ken deU gatie Nedeilnndsche Kamerleden en hüüge ambtenaren zal binnen enkele dagen Ot n bezoek komen brengen aan Ter chillendu Belgische steden om müt vergunning van den Belgischen minister van justitie Van den Heuvel ter plaatse een onderzoek te komen instellen naar de werking der Belgische weldadighetdsgenoiitHchappen Bei iii In België is men bezig een defensieplan IJlt te werken voor den Belgischen Congo Kr kunnen drie verdedigingsiiniön woiden gevormd mot Nhinka al versterkt kamp Kr zyn groote bestellingen met liet oog op deze plannen bi Berlynsche industrieelen gedaan De majoor der genie Wangennèo gaat de volgende maand naar Afrika scheep om toezicht op de werkzaamheden te honden Knokland Volgens do Daily News overweegt de oppositie in het Lagerhuia drie amendementen op het adres van antwoord het cersle niets van haar the zij niet be ccnge oogen ioch ten Heiiri begon nu al gevoelde hij zich relf ook oo teleurgestelil met ijn vriend den spot te drijven v iet ge nu wel zcide hij pUgen l maar toch ook wel een wciiiiiï droctfig ziet ge nu wel dat ge nw we Idenichap verloren hebt Zi komt met De ander haalde bedaanl zijn horloge te voorschijn Gedul l amice tU t ooj enbtik i no niet da ir Neen m tar reg nu eens eerlijk hernam ile langcnonK O zoon v in Jacques HejurhiTic hoe wilt ge nu dat zij ral veromleratcllen ons hier vandaag weer op dczcltite plaats te vindon Jisteren waren wij hier toevallig datN dus jeen reden dal wij hier dag aan dag ouden komen Met iets geheimzinnigs in zijn voorkomen en met een ern t die Ht nn onwillekeuriïfdeedghiu lachen antwoonlle de vriend Uijn wiarde ge kent de vrouivcn nog met Üe bewuste heeft gisteren heel goed opgemerkt dat haar ontroering oub getroflen h eft Zg weet natuurlijk welke mooie vrouw doet liet niet f lat Zij er verduiveld goed uit ict en zij is er van overtuigd dat minstens He nieuwsgierigheid zoo niet een begm van liefde reed ni ons het verlangen heeft doen ontstaan om haar nogmant te zien IVoni v rvol£ L A m