Goudsche Courant, vrijdag 29 januari 1904

€ j eeii Kinkhoest eeii liilliieiixu Om Itiiikhoost ln iioiiza ItorsU en lü ulaaiiüoening y binnen den kortst mogclgken tgd te doen genezen neemt oiimiddellgk de toevlucht tol de van ouds bekende hclinKindc en wereldheroenide Superior Dniiven Borst honigExtract tl K L I A i r II v uitdeKoniiiklgkeStoorafabriek DKlIONrNUItLOKM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons t 1 70 ets 40 ct lij irmh ff O LWFII Co Weethaven 198 ouju A LATEySTRl N K eiwegË HiO fhuda K H VAN MILD Veerstol I 120 te rf A BOUMAN A oOT r A PINKSK Niauurrktrkad IJul A N VAH ZBSSEN Sc iooiiAooen J Th TüllKKN Bo d 1 T WIJK OndtualtT A SCHEBK HaaêlredU P W v KDK Oudeuatir K vu ukk HEMDEN te Rtmmik P v o SPrK MoenaptlU 1 v o STAR WaMingiimn WoJ A H1IL8T Waddinqivan M KOLKMAN Wüddinngm P A uk OUOi T OuJewaUr J B JONOH OtdmaUr J P KA8T1ILKIN PoUbrotkirdam I BIKKKll te IMn d o KOLONIALE WEK VING HAND KIJ SOO by het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor Zfff Jftreit en vour ingeiyfden by de Nationale Militie mei onbeimnlil rerio in imrkelljlien dienxt hy het aangaan van eene verbintenis om Twee luren gedetacheerd te worden nnnrOOST INDIË Aanbr ng g eld Twinfiff Jnldeii Men melde zich aan FrUtoUUgem en IHIUtleitdrJilltiru tiietinibrpdiilil verlof bg den Commandant van liet Koloniaal Worfdepot te Hnrderwgk of bg een der plaatseiyke of Garnizoens Commandanten MHltlriillrhUtlen oniUr ile Wn ienen by hun onmiddeiyken Chef Dit i goede oude Huis yÉHh middel tegen BkaSMOtlek Jlelit Tertoiit S k M eu mag in geenenkel Huisgezin ont ajV lKV breken In floam i 1 25 75 A W ct en M ct bil Drogiat lam W CM voorgesteld door Kobson en gestenad door Maenamara zal den Boerenoorlog en bet rapport der oorlogacamminsie betreden bet tveede waarachljniyk voorgesteld door John Morley d fiscale kwestie de derde voorgesteld door Lloyd George de nieuwe onderwijswetten in Enge and De minister van landbouw heelt verklaard dat de regeering spoedig voornemens is een wet in te dienon tot beperking van de immigratie van vreemdelingen Ouberaiddelden n personen van twyfelachligen moraliteit worden volgens die wet geweerd Italië Eergisteniacht ia brand aitgebroken in de bekende universiteitsbibliotheek te Turijn Vijf zalen werden verweest Uit Rome w ordt aan de Temp gemeld dat het wetsontwerp tot staatsexploitatie der spoorwegen dat door den Ilaliaanschen minister van Openbare Werken den beer Tedesco is gereed gemaakt bij de Kamer zal worden ingediend zoodra de eerstkomende zitting geopend is Een geheel nieuwe bepaling zeker de belangrijkste van het ontwerp is dat in gevnl van staatsexploitatie hot spoorwegpersoneel deel zal hebben in do behaalde winsten KdsLAïiü en Upan Een particnliere correspondent te Petersburg meldt dat naar luid van berichten nit goed ingelichte kringen de onderhandelingen weinig voortgani ranken tengevolge van het wantrouwen Insschen de partijen en het daaruit voortsproitend aandringen op waaiburgen vitn beide zijden Hen zegt dat slechts een invloed van buiten de onderhandelingen over het doode punt kan brengen mNNENLA ND STATEN GKNEKAAL K K R 8 1 B H A M R H Zitting van Woensdag 27 Januari De algemeeno beschouwingen over de Staatsbegrootiiig worden voortgezet Mr Vening Meinesz repliceerde slechts Minister Kuyper ie hebben willen waarschuwen niet te toeschietelijk te zijn tegenover jonrnaUsten uit eenig ervaring wetcudo boe men o zijn woorden moet passen tegenover hen Mr Reekers stelde tegenover de heer Stork in het licht hetgeen de Katholieken op 80ci l gebied deden De heer Stork verdedigde daartegenover de liberale beginselen daarbij wiizende op hetgeen bijv in Twente door werkgevers reeds ter verbetering van arbeidstoestanden was tot stand gebracht vóór het optreden van den wetgever De heer Hovy meende zijnerzijds dat van een Regeering die de ChristelOke beginselen huldigt het best de bescherming der zwakken kan uitgaan Mr Van Nierop handhaafde zijn flnancleele bedenkingen De Minister van Binnenlandsche Zaken las verschillende uittreksels uit buitenlandBChe bladen voor waarin algemeen geklaagd wordt over zijn achterhuudendheid Hieruit concludeerde de Minister dat ditmaal minder dan ooit reden bestond om de quaestie in het publiek debat te brengen De Minister hoopt ook voor het vervolg daartoe geen aanleiding te zullen geven Na nog eenig debat is het Algemeen Staatsb JVootingsdebat gesloten Aangenomen werd hoofdstuk II Hooge Collet van Staat Z K H Prins Hendrik ging glsternamiddag vooi eenige dagen naar Mecklenburg om op 29 dezer daar den verjaardag van Zijn moeder groothertogin Marie te vieren Oemon fde Berichten Uit Amsterdam meldt men Te 5 uur gistermorgen werd door een riiksveldwacbter te Abcoude per telefoon j aan onze politie bericht dat in de atgeloopen nacht circa 2 uur een rijksveldwachteren een nachtwaker op heeterdand drie personen hebben betrapt die in de roora è1i j katholieke kerk aldaar poogden in te breken Zich ontdekt ziende heeft een der verdac ilen een schot gelost waarop da rijksveldwachter driemalen terugschoot Een der drie w rdvermoedelijk aan het hoofd verwond Metachterlating van een groote vijl en een driaiboor gingen de inbrekers in de ricliting vanAmsterdam op de vlucht Te 7 uur in denochtend werden gisteren door twee rechprcheors twee der verdachten gebroeders 1 18 en 23 jaar aangehouden De eene had 1 schotwonden aan de linkerzijde van het hoofd jen in den rècbterbenedeil arm Naar liet bin 1 nengaslbnis overgebracht bleek aldaar dat 1 hÜ nog een derde schotwond in den buik 1 had I I De Kamer van Arbeid voor de voedingsI en genotmiddelen te Delft heeft op verzoek I van den werkman 3 van der Does vroeger I in dfenst van de Nederlandsche Lgm en Oelatinefabriek te Vrijenban bg Delft haar oordeel uitgesproken over het aan dezen werkman door den mede directeur der fabriek I den heer K ü Waller Verleend ongevraagd I plotseling ontslag B onderzoek bleek dat I de heer Waller dit ontslag gegeven had I omdat de broeder van den werkman diej eerst ook bij hem in dienst was in dienstvan de Lymfabriek te Liochem was gegaan I waar ook nog een andere broeder reeds I werkzaam was en omdat de heer Waller I eene door hem nietgewenschte verstandI houding tnsschen J van der Does en zgnu I twee broeders to Lochem mogeiyk achtte eene verstandhouding waaruit naar zyno raeening commercieel nadeel voor zjjn onderneming kon ontstaan Dit motief oorI deelde de Kamer van arbeid door nietsgerechtvaardigd en zü sprak eenstemmig I hare ernstige afkeuring over het ontslag uit I en verklaarde het door de geiyktydige uitI keering van U dagen loon wel is waar in overeenstemming met de aan de fabriek heerI schonde gewoonte maar niettemin ongimutiveerd en willekeurig Het onderzoek naar de verautwoordelijkI heid voor de groote ramp met het Iroquois Theatre te Chicago is fgeloopen Er zjo een 100 tal getuigen verhoord uitgemaakt is dat de schuld lag aan de inrichting van het gebouw en aan de bouwmeesters Het is gebleken dat het gebouw nog niet voltooid was toen de voorstellingen reeds werden aangevangen en de uitgangen waren slecht ingericht Slechti weinig overlevenden van de mijnramp by ChcBwick zyn tot nog toe gevonden In een der ygangen zyn nog ongeveer 80 man bü wie men nog onmogelgk komen kan doch waarvan er naar men vermoedt nog wel in leven zullen zgn Toch zal het aantal geredden vermoedelgk gering zön daar I de ontploffing te hevig en te reusachtig wos en de schacht nog pas kort aangelegd is waardoor er weinig zygangen zgn zoodat het stikgas te veel geconcentreerd bleef Het ongeluk moet worden toegeschreven aan de onvoorzichtigheid van de maatscliappü de möninspectenr had toch voor een maand by zyn bezoek aan de rayn veel gas er in ontdekt De moord te Aken In zake den mdordEngelshoven weduwe LUItgens deelt vrouw Kommer zuster der vermoorde Wed LUttgens t volgende mede Het lyk van vrouw L is in haar huis op 1 de baar geplaatst en de begrafenis tal van huis nit plaats hebben Alleen t lyk van Engelshoven is naar de Morgue gebracht Engelshoven heeft vronw LUttgens reeds den vorigen Zondag des morgens te h ftwaat met een revolver bedreigd terwyi hy haar achtervolgde en haar toeriep A1 schiet ik dan nu nog niet binnen acht dagen zal je toch een lyk zyn Van deze bedreiging is de politie denzelfden Zondag avond nog in kennis gesteld Ook heeft op dien avond vronw Kommer Engelshoven nog gewaarschuwd en hem er op gewezen met Welk een ontzettende ramp hy gedreigd had Niets mocht evenwel baten de kerel bleef by zyn plan om de bedreiging uit te voeren De familie Engelshoven legt er den nadruk nog eens op dat hun bloedverwant heelemaal niat ruw doch een oedaardige jongen was en men t onmogeiyk kan aannemen dat by getracht zon hebben t bier te bederven Verder laat de familie zich niet uit De met voorbedachten rade gepleegde jzelfmoord van Wbitaker Wright vestigt de aandacht op de koelbloedige wyze waarop in Engeland velen die zich het leven benemen te werk gaan j Een vrouw die zich onlangs in de rivier verdronk liet thuis een briefje aan haar vader achter luidende Ik ga my verdrinken het souper staat op het vuur Ook de bedaardheid der nagelaten betrakkingen verdient som vermelding Dezer dagen liet een 67 jarig grondeigenaar te Crawley die het spleen had tich aaneen tonw in een put zakken De strik lag om zjjn hals Vooraf schreef hg een briefje nan zgn vronw waarin hy baar zgn voornemen mede 1 deelde De vrouw toen ig dat briefje ontving S Tong yide vloog denkt ge neen zond een der buten naar de aange 1 wezen plaats En deze stond letteriyk ver I steld van hetgeen hy zag Het touw aan en 1 windas hing nagenoeg geheel afgewon en 1 in do put Eeii briefje lag er by met deze woorden Trek aan het touw dan zult gy 1 my nit de put ophalen Leg myn Igk in de 1 pakkamer die geheel ereed i ik heb ze t tot dat doel opengelaten Breng mg niet 1 naar boven in mgn kamer de vrouwen zon 1 den rvan schrikken lo da werkplaats eb I ik zakken klaar gemaakt waarin mgn lichaam moet gedaan worden Al deze vooracbriften werden tipt opgevolgd Men meldt aan de N Ct I Van der Elzen de machinist die hg d ontI plofflng in de fabriek van de heeren Van Vlissingen Co t Helmond op 18 dezer I levensgevaarlgk werd verwond neemt in bcI terschap toe ea zal bigtt de koorts weg aan I de bekomen wonden niet sterven Aan do I firma mocht het gelukken thans reeds aan I het geheele personeel zeer enkelen nitgeI zonderd aan wie toch het weekgeld wordt I uitbetaald werk te verschaffen I Het weeshuis te Almeloo I Maandag avond benoemde de kerkeruad I der Ned Herv gemeente te Almeloo drie I leden in de commissie van toezicht op het I weeshuis I Door een der benoemden werd daarna de I vraag gedaan of deze commissie ook belast I is met bet toezicht op den inwendigen dienst I van bet weeshuis I Toen die vraag ontkennend was beantI woord daar het reglement deze commissie I uitsluitend belast met het toezicht op het I geldelgk beheer verklaarden de dne gekozenen de benoeming aan te nemen Zoo heelemaal in orde schgnt ook de kerkeraad het inwendig beheer dus niet te vinden Hel Haagsche schouwburg publiek wordt sedert eenige dagen op eigenaardige wgze I eenige malen per avond aangemaand om by evenlueelen onraad in het schouwbnrggebüuw toch vooral kalmte te bewaren Op het brandscherm dat na ieder bedrgf wordt neergelaten is in Oud Hollandseh schrift de volgende waarschuwing in den styi van Vader Catz geschilderd iby die Uiei 8it Bedencke ditIs onraet daer 1 Dreyght soma gevaer Kalm het boys verlaet Oby syt op street Do sterkedrank Uit het gemeenteverslag van Tilburg biykt dat daar in t afgeloopen jaar 932 procesI verbaten zgn opgemaakt voor dronkenschap terwyi er bovendien nog ruim 300 met overI matig gebrnik van storkedrank in verband 1 stonden 1 Volgens oföcieele opgaat van den rgksI ontvanger is in 1903 in Tilburg aan jeneI ver accgns f 27 i 851 geïnd en daar bovenI dien een zekere hoevcelhdd onveraccgnsd I vooral haar weg vindt naar de clandestiene 1 kroegen raag men gerust aannemen dat n 1 Tilburg elk jaar waarschgnlgk een millioen gulden aan sterkedrunk wordt oitgegev n 1 De Kruisbanier vuegt bg deze meBdeeI lingen dat volgens het oordeel van B en I W van Tilburg de slgging van de uitg 1 ven voor armenzorg voor een groot deel e 1 wyten is aan het drankmisbrnik I En dit nu in een streek waar de goes1 teiyke adviseurs zoo grooton invloed op de 1 bevolking hebben Hoe moet t dan wel 1 elders zyn I zou men willen zeggen 1 To Pietersbnrg heeft de Afrikaner O G I Munnik in een vergadering van invloedrgke 1 Boeren het bestuur van Milner sterk gegispt 1 Hy noemde het duurder on onbekwamer dan 1 dat onder de republiek Het lykt of Miln r 1 met lamheid geslagen is terwgl het lat d naar den ondergang dryft zei hg En hg 1 raadde trouw aan den koning aan als voor I t oogenblik t beste en voorts voorloop g 1 onthoBding var politiek vooral in de Chi1 neezenkwestie waarvoor Milner alleen de verantwoordeiykheid dragen moet 1 Reuter seinde Dinsdag uit Londen 1 De financier Wbitaker Wrighl beschuldigd 1 van het uitgeven van valsche balansen werd 1 heden tot zeven jaar tucbthuisstraf veroor1 deeld Kort daarna viel hg dood waarschy I lyk aan de gevolgen van een hartkwaal 1 Een telegram aan do N R Ct vult dit bericht als volgt aan 1 Nadat do jury Wbitaker Wright schuldig I had verklaard pleitte zyn advocaat verzach1 tende omstandigheden maar de voorzitt r 1 wiens samenvatting voor de jury soms harts1 tochtelgk tegen den beklaagde wns geweest 1 verklaarde geen groiid te zien wanrom be klaagde niet de hoogste straf zou kragen welke de wet oplegt Hg vei oordeelde daarom I Wright tot zeven jaar tucbthuisstraf I Dat vonnis wekte in de gerechtszaal op1 schudding want iedereen had een zachter 1 straf verwacht Maar de voorzitter had I gezegd dat de oer vaii bet land en van de City een strenge tuchtiging van dergeiyke I financieele praktgken voorschreven 1 De beklaagde stamelde eenige woorden I getuigende dat hg geen bedrog had willen plegen maar werd zichtbaar verplette d I weggevoerd Een sur nadat het vonnis 1 gevallen was bezweek Wright plotseling aan j een beroerte Het gerucht dat hjj zich ver giftigd heeft schjjnt ongeRread Een Igkschouwing door den Coroner kan vermoedelgk niet plaats hebben zander bevel van de regeering Dezer digen had een diefstal plaats ten huize van den heer H Megers Wassenaarschestraat 52 08 te Scheveniogen waarby vermist wordt een zak geld inhoudende f 135 aan verschillende mcntspeciëu en een zilveren damesremontoir horloge Hiervan wordt verdacht zekere P J v D wonende te Scheveniogen doch zich vermoedelgk te Rotterdam ophoudende wiens opsporing door de politie wordt gevraagd Dr Kuyper aan de botermyn Een inzender in Do ïyd weet te vertellen dat de minister Kuyper in December jl incognito te Maastricht geweest is om de botermyn daar te zien Een paar leden van het bestuur van den Zuid Limbnrgschen Boerenbond hadden hem afgehaald en naar het gebouw van de mgn gebracht waar hy alles nauwkeurig naging de hoeken inzag en informeerde hoe de verkoop van boter geschiedt en naar welke iandet de meeste boter verzonden wordt De iniender deelt over dit bezoek verder het volgende mede Toen het uitroepen der partyen boter begon begaf zich dr Knyper te midden der kooplieden die verbaasd den nieuwe koopman aankeken Z Exc bad geiyk alle anderen vóór zich een knop van een electrische toestel In plaats van mgn te roepen drukt men op dien knop en dun valt een nummer uit dat aangeeft wie do kooper der uitgeroepen partg is Het publiek had goed gemerkt dat die vreemde meneer geen geroutineerd koopman was Een paar kecren had hg ook op het knopje gedrukt maar kwam telkens te laat een ander was handiger geweest Een of ander glimlachte of haalde de schouders op en toen de onbekende zich verwydurd liad werd onder de kooplui wei eens gezegd het is maar goed dat die vreemde niets gekregen hoeft anders zou hg misschien nog terugkomen en ons de markt bederven Een ander zeide de man ziet er zeer sympathiek nit ik vind zelfs dat hg geiykt op onzen minister dr Kuyper dien ik eens in den Haag gezien heb Niemand echter heeft tiem bepaald herkend Z Exc drukte zgne tevredenheid i i over alles wat bg gezien en gehoord had hg meende echter dat het chemisch laboratorium beter kon ingericht worden on beloofde te zullon zorgen voor een rgksbgdrage Stadsnieuws GOUDA 28 Januari 1904 Gisteren hield de schoenmakers vereeniging In tyds gezorgd in liet café Unie een algemeene vergadering By do opening herdacht de voorzitter de heer J H v d Vegt in warme bewoording zgn ontslapen voorganger wyien den heer M Schouten Ook het ond bestuurslid de heer H J van Béngen werd dank gebraeht voor alles wat hg voor de vereeniging gedaaa heeft De rekening en verantwoording van den penningmeester over het 29 te boekjaar wees als ontvangst f251 10 en als uitgaaf f 236 27 aan een batig saldo dus van f 14 33 Het kapitaal der vereeniging bedraagt f 412 14 De aftredende bestnursledan de heeren A Sliedrecht J van Tellingen en J H v d Vegt werden herkozen terwyi in een drietal vacaturen gekozen werden de heeren L Melkert Th Steenwinkel en J H Verkerk Tot het nazien der rekening en verantwoording van het loopend jaar werden benoemd de heeren P J Happel E H y d Eng en A RoUela Tot bode werd benoemd de beer U Boot en tot hnlpbode de heer P J Happel Besloten w rd het SOjarig bestaan in April 1905 feestelgk te herdenken en een eommiasie benoemd bestaande nit het bestnar ea de heeren P J Happel en C de Koning Voor de afdeeling Geschillen van bestuur vaa den Raad van State werd gisteren uitvoerig behandeld het geschil tnatchen Ged Stalen van Zuid Holland en den raad der gemeente Gouda over Ie bet beheer en onderhoud van het Jaagpad en van den kaaimuur of oeverbekleeding langs een deel van Je Kromme of Buiten öonwe 2e de schoeiing aan de Wachtelstraat te Gouda mede lang de Kromme Gouwe en 3e de beschoeilng ten behoeve eener gemeenteiyke aaalegplaats voor stoombooten aan de Turlaiagelgracht Rapporteur over deze zaak wal de stifattraad mr Asser Het standpunt van Gouda werd door mr 3 D Veegens als gemachtigde van den raad dier gemeente nader mondeling toegelicht terwyi mr W Thorbecke optrad als gemachtigde van Ged Staten Gisterenavond vergaderde het Bestnar v d Polders Achteruf en de Patten alhier en werd er op voorstel van den Voorzitter besloten lich te wenden tot Ged Staten van de Provincie Zuid Holland naar aanleiding van de maatregelen die nu reeds gepasseerden winter en volgende jaren in de Gouwe genomen zyn of zullen worden om door gsbrekers ten allen tyde de vaart open te houden en ZEd ernstig te wgzen op dringende gevaren daaruit voor de Oouwkade voortvloeiende die al meermalen alleen bg hooge waterstanden doorgebroken zgn en bovendien de vraag te stellen wie by eventneele doorbraak door die maatregelen van gsbreken als anderszins van gezegde kade eigenaars of bruikers van landeryen voldoende znllenfschadeloos stellen Men hoopt dat de Polderbesturen in het algemeen hunne adhaesie hiermede zullen betuigen 374 te staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 28 Jan No 6294 f 25 000 V i8 4 l6998en 19210 ieder 11000 174 n 114952 ieder f 400 3025 12532 en 14482 ieder f 200 3248 8322 8532 8640 8710 14496 en Ï6044j ieder f 100 Pryzen van f 70 185 2433 5158 8434 10846 13677 18960 207 40 5501 8540 78 13831 17017 58 2512 2 8678 10903 51 42 qai 49 92 8713 27 13930 17103 489 2733 5692 66 11040 14000 16 90 2840 5700 8831 11223 21 17884 m 75 85 38 31 14123 17409 65 2915 5816 8931 11424 92 18 757 31 66 43 68 93 17682 3099 5997 72 88 U320 17939 l5 3141 6013 9004 11570 62 90 7 42 6301 9115 82 89 18083 QM 57 81 33 11601 90 18110 1065 80 6469 9411 4 14639 18221 1205 3243 78 69 19 44 18421 8 3305 6509 9545 11763 14712 32 U 95 83 9939 81 39 55 HO 3459 86 81 11967 80 18500 52 3581 6624 10049 79 93 18768 1339 3680 6750 80 I20 7 14805 9 i 1435 3803 6894 10152 12152 14944 18849 1511 3934 6964 64 91 15153 18944 92 42 99 10259 12234 15302 19018 1658 4047 7028 83 54 15434 19527 86 4173 7181 10301 12438 71 19864 1735 77 7272 10417 48 15584 19919 37 4213 7423 33 99 85 84 39 55 58 60 12504 94 20024 l qa 4407 7670 87 12664 15720 20150 97 4542 7723 10592 12739 160Ü8 20482 1916 4640 8028 96 13242 21 20582 20 9 56 49 10630 84 16443 20755 2150 5012 8137 61 13318 78 80 TO 50 67 64 81 16604 20943 2311 58 8209 10768 13478 42 45 30 69 8311 10802 13560 16709 88 46 5114 73 27 13659 16832 HAARLEMSCBE TOONEËL DE KOOPMAN VAN VENETIË Naar den roep die van dit kunstwerk uilging is t geen wonder dat gisteren avond Kunstmin weer zoo echt gezellig was gevuld met een talryk publiek dat met gespannen verwachting t oogenblik verbeidde dat het scherm zou opgaan We hadden al zoo dikwgis gelezen van den roem dien Bouwmeester onze gevierde tooneelspeler had behaald in dit stak dat we het ten zeerste waardeeren hem ook in onze stad eens te mogen bewonderen Men staat eenvoudig versteld van de uitbeelding van een rol als die van Sbylock Het is moeliyk onder woorden te brengen wal men in hem t meest moet huldigen zgn kracht en macht in t zeggen of zgn grime zgn gebaren Zulk talent dwingt eerbied af Wat is hg eenig in zyn overgaan van wanhopige smart in dolzinnige vreugde 1 Het tooneel met Tobald yn vriend is er een sprekend voorbeeld van het i om nooit te vergeten Wrok en haat heeft hg ons geschilderd om van te beven Het is niet mogelgk om alles 100 icberp te doen uitkomen als Bouwmeeater het kan Eo wat is hy tot het einde toe dezelfde verachteiyke woekeraar We kunnen het ons voorstellen hoe hg in Pargs door zgn karaktervol spel alleen reeds volkomen begrepen werd Die kop en die oogen wat spreekt daaruit alles wat hg wil en wat juist zoo ontzet zoo aangryptl Zgn gestes zyn komen en gaan alles ia even natnurlgk en Tol impressie Voor de rechtbank is hy in al zgn kracht en grootheid van talent en opvatting hoog te prgzen Men gevoelt het diep dit is Bouwmeesters grootsche creatie waarin zyn genie schittert I Veel lof hebben e ook voor t spel van Portie Mevr Erfmann mannSasbach Zg heeft hare zware taak keurig en met veel talent vervuld De broer in de zoon van Bonwmeester stonden hem ook waardig ter zgde D moeUyke rol ran Lancelot Gobbo kwam uitstekend tot haar recht Het komische kwam hier uitmuntend op den voorgrond Niet minder hebben we genoten van l spel van Bassauio l Antonio was vooral in t laatste tafereel byzonder goed Het geheele gezelschap draagt den stempel van ernstige studie en van don groeten leider Het succes was groot en het publiek heeft zich meermalen in stormachtig applaus erkenteiyk getoond HARKTBERi OHTEN Gouda a8 Jan i9ij4 GRANEN Bij tuiddelmatigen aanvoer konden de prijzen ïich goed handhaven Tarwe 2 euwscheV 8 4 8 25 Mindere dito 7 20 k f 7 50 Afwijkende iio so i 6 90 Polder ƒ 6 50 4 7 25 Rogge Zeeuwschc 5So V S oiPolder 5 i 5 25 Buitenlandsche jer 70 kilo 4 50 k f 4 75 Gerst Winter ƒ 4 50 4 ƒ 4 75 Zomer 4 10 4 4 50 Chevallier 5 254 5 75 Haver per heet 2 60 4 340 per 100 Kilo 6 10 4 7 Hennepzaad Inlandsche ƒ 4 Buitenlansche ƒ 550 4 575 Kanariezaad 10 50 4 12 iCoolzaad 7 50 a 9 Erwten Kookerwten 9 a 9 75 Nietkookende 4 ƒ Buitenlandsciie voererwten per 8o Kilo 6 a 6 40 Boonen bruine boonen 12 4 14 50 Witte Boonen a Paardeboonen 6 35 4 650 Duiveboonen 6 50 4 7 25 Mau per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 10 4 6 20 Odessa 5 5 5 5 Cmquantine 7 4 7 S Vbsmarki Melkvee i geenJ aanvoer handel geene beteekenis Vette varkens goetle aanvoer handel 11 111 16 4 i8it per half K G llitf en voor Engeland goede ianvocr tiandei fl üiw 15 a 16 ct per half K G Magere Biggen weinig lanvoer hamlet matig o 50 4 o 95 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel inalig 16 4 20 Lammeren geen aanvoel handel nialig 4 perhalt Kilo Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel matig 6 4 to Graskalveren red aanvoer handel geen ƒ 4 Eokkalveren 8 a 17 Kaa aangevoerd 1 1 iiartijen handel matig ie kwal 26 50 4 2de kwal 24 4 Zwaardere VoordhoUansche Boter goedj aanvoer handel vlug Goeboter l 35 a 1 45 Weiboter 115a 1 25 en KIKiMEN VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Veleitlioom ai BEÏÏRS VAN EOTTEEDAmT WOKNSDAG 27 JANUARI L K H K Staatgleemniren PoETUOii Obligatien 2e Serie 3 57 AziB Japan Obligatien 1899 4 76 Provijtviale tn SudtUjke Letnintjen s öravenhage ObUgatien 1899 1908 3V 97 97 Rotterdam Obligatien f 1000 1898 1903 3 98 InduttrieeU tn Finanweit Ondtmemingen Schuldb Voorschb Ie Rott 4 100 Hypolhtek Bankm Pandb Amaterdamsche Hvpb 4 100 Alg Hypotheekbrieven Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 100 Pandb Ie Ned Scheepsverb My 4 101 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Haarlemache Hypb 4 99 Pandb Holl Geldersche Hypb 4 99V Pandb Hollandsche Hypb 4 100 Pandb Nationale Hypb 4 101 Pandb Ned Scheops Hypb 4 101 Pandb Oranje Nassau Hypb 4 99 Pandb Overyselsche Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3i 97 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Nederl Hypotheekbank te Veendam 4 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 99 Fabrifken Obligatien Caivé FraaechHoll Oliefabrleken 5 101 Diverêtn Aandeden Mg Hoek van Holland te Rotterdam 100 Pbbu Certificaten van Preferente aandeden Peru 19 SpoorwegUeningen NiDsaLiao Qest Obligatien Noord Brabant Boxtel Wezd 187580 91 Obligatien Z H Electrische Spw My 4 loa PoBTuau Obligatien Koninkl Trans Afrik Spw My 5 8t Ie Gepriviligeerde Obligatien P S M Beira Baiia 3 73 RusuüD Wladikawkas Spw My Prior Obligatien 18961897 4 9 5 Tramweg MaaUchappijtn Ned Tram Mg Obligatien 4 68 Prtmitletniiigen Beluie Loten Stad Antwerpen 1887 2 1021 Loten Stad Brvssel 1886 2 i 102 OPIllllHI Mantels Co ittime s PELTERIJEN en tot zeei RIJIMD JAPÜNSTOFFEN worden lage prijzen OPGE ü 8AJI180A1 Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Jan Herbert Nicolaas ouders P van Vliet en N Vink 24 Adriaan Johan ouders H Bloot en A van Kleefl Theodoras oudters I G C van der Voer en C van der Louw 26 Eliz ibeth Johanna Antonin ouders C H Wildenburg en M Rullen OVERLEDEN 23 Jan A Verroen 71 j 1 Annaars 5 m 24 A Molenaar wed 6 de Pater 83 j W Beeslhugzon 9 d A lleesthugzen 9 d 25 B O J van Douti kom 5 111 W J Haitsmn 4 m 26 A J van der Sineedo wed K van der Heg 76 j M t van Klaveren wed J J Hniitzinger 92 j 1 Breeiner 82 j 27 J H IJpelaar 16 m GEHUWD 27 P A Rureiitscn en J K Ede van der PalK L de Jong on H Polak L H Zoig en t Buurman m Te D Gibbon en S de Jong AOVRRTENTIKiN Oproeping 7an belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie ZUID HOLLAND roepen hy deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten Ie verschyuen in de openbare vergadering van hun College welke zul gehouden word n in tiet gebouw van hel Provinciaal Bestuur Korte Vooi hout alhier op MAANDAG den 1 FEBRUARI 1904 des namiddags te l i ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake het beroep van E VAN OER GRIFT te Hekeudorp tegen de uitspraak van den Militieraad in het 3o district d d 21 December 1 1 waarby zgn zoon VAS DER ORIfT lot den dienst werd aangewezen Menioribn en buwysstukken kunnen desverlangd aan hun kollege worden ingezonden tot en met 30 Januari a s Tol dien dag liggen de stukken van 10 4 uur ter inzage aan het voornoemd gebouw sGravenhage 26 Januari 1904 Do Gedeputeerde Staten voornoemd PATIJN Voorzitter F TAVENKAAT Griffier ÉllSlEFQTVANTEEE cit iti li ver dil t t HKUh te IcUhi UIT iitri Mauuun van n lUVKNSWAAY ZONEN QOBINOHfiH Deze THKËËN wordeu atgeleril lil verzegelde pakjes vttu vtj Ueee en een mlf eu een Ned otu int t venutildiug van Noinmer ei Vr voordien van uevenafcaanil Merk volgeoH de Wet gedepoui erd ich tot de iittvounu van gei ftde ordern aanbevelende 1 c niji Lz voorheen 1 BKEKBAART