Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1904

Geen Kiiiklioesl Geen Influenza IS SQOF AANSESOM Woensdag 3 Februari 1004 4Sste Jaargang No 9387 mrnmi mmm ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeoe S 9 A D y K R T E fi T I K N worden gepltatst vnii 1 5 regels A 50 tenten iedere regel ineci10 Centen Groote letters wonlen berekend naai laatMruiint Inzending van Atlvertentiën trtt 1 uur des iniiM reletoen te St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met 5e ABONNEMENTH VOORSTKLLINO D M KKI A i 4 Februari 1904 ÈL A Kuomklijlie 119 HrlNederbkb Biynpel in Tl bedryven Aanenng MCUT uur Hff Uewone bppalinKRn en pryzen hulde nan H M de K ininj in Moe lfr Groot Concert van de drie ZanvereeniKinKen ARNOLD SPO KICK KSCEN DO ii AUTI KT HKLKilONK i i IHiisdaz l Februari 1904 in de KULKZAAl van ONM OENOEÜEN Kaarten 1 O M voor leden en f voor niet lnden van Üns UenoeKen zyn te verkrygen by den lieer QUANT Kleiweu K 99 en op den avond van het Concert aan den ingang dor Sociëteit gemeralTrepetitie op MAAN DAÜ 1 FKBUÜARl 1904 Kaarten è Ik verkrygbaar by den Heer QUANT Annvang tell en 8 uur Qgzondli eids Co mmissie o P E N B A K E VERGADERING OP MAANDAO FEBRUARI ten ure OxputwKtr TKB aiHiauELiao f er l iu over de bevitiiUngen eit hnndeltiigen der Vommlmile gedurende I Sni embar I90H 1 Januart 1904 Namena de Oeiondbeida Commisaie 1 0 Vooriilter Dr P J A LEVEDAO De Secretaris Mr F H KUANENBURO GoBda 1 Febr 1904 PAKIIIIS TE HüUU OEVRAAGD onverschillig waar voor i wtulilïe wagen inry mlnstena 2 75 M hoog 1 80 M breed fl M diep Br met lirys per jaar WOLEF Aert van Nesatraat 117 Rotterdam TE HUl K aan de Westhaven h No U9 HEEEENHUIS niet ACHT KAMERS ralmen KELDER an groolen TUIN Hunrpry 11 575 Dadeiyk te aanvaarden Te bevragen by J W SCHOUTEN iiuw en Maajfiijders onlt nit overtuiging alt een wwkalüke hnip u ileu nood het boek Nh ontrungsi Tan adrei per brieflcwkrl or Jt i t bo ftk n Inuco ler port to iond eii door wLOSPOKL S Boekb SaUbommol Om liinkhoesl Influenza Borsten lïeelaan Inenin f binnen den kortst mogelgken tjjd te doen genezen neemt onmiddeiiyk de toevlncht tot de van onda bekenilc hckitMmdc cii wcr lillM ro inilt Superior Draiven Borst honigExtract M i L I M T II K uit de KoninkiykeStoomfabriek DE H0NIN8BL0EM K H N VAN $ CHAIK r DES HAAG Hoaeveranciera Flacons f 1 0 ft 40 rt bij lïi WOLFf C W h Ten m fiou l t4r iV SrK A Kleiweg K loO JL aK ILVAN MIM VeeraUl U m ta r o Ö UM N r Nieuu TMadUHl AN ZKSSE V W J fH TOI ö ö T WI IK f A SCIlKKK Ilacirerht P W BDB Oud K ASD 11 Kil DEN Ie lUtxiitiik P v o MP K SfoermptlU 1 i STtlt Waéhngnun Wed A l Utf W S il M KOLKMAN W dZin P A J Oud Ur J o JONUa hukwaur i P KA8ÏKLK1N PoUbrotk d m U lUKKBH te KOLONIALE WERVING HAND iELL 200 by het aangaan van eene vrywillige verbintenis vdor Xe luren en voor ingeiyiden by de Nationale Militie ntel itnbrimnld rerio ƒ fii werketUken dlen l liu bet aangaan van eene verbintenis om twee jaren gedetacheerd te worden naarüOST INÜIn Aanbr ng eld Twinti iidden Men roeide zich aan VrtJwUtlgere en MlUtleplIchtlgeu mei onbepaald verlot by den Commandant van het Koloniaal Werldepot te Harderwyk ol bg een der plaatseiyke ol Oarnizocns Coraraandanten MnUieiUiehtigen ouder de mipenen bybnn onmiddeiyken Chel w ff n i i i ü PRACPARATEN VAN o ii dli C Clunlaeli lulTirt ii U l wlionliliiHn t r rlMkiat Uktt orkrumbtd koor tn km s ol i i kwelia n IWUKihni IWVl Vokri b 1 l 0 iM Kr 0 00 Melksuiker rT ai J Ï U Asthma Clgaretten 5X trrï 1S 2SÏÏU TSJT irt Tamarinde Bonbons SSli S SSÜSi Salmiak Pastilles i SZ il J TZ t I W □ c h n ruri ri bt r Pnjl ƒ 0 0 Kt gd ilc Dit go de oude Huis Uek Jlekl Tertoail enkel Huisgciinont acheo i 1 25 75 RHApotheke lMa v T qrll middel tegen akeuu 14 eni mag Id geen brvkea h Sm n et bif üDrocbtw damliij CM VfilmkCo ïïf KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST F fln KFR PAIN EXPFILFR s l Een ineuwe houten Tent TE KOOP staande op de Markt alhier groot ± 11 X 5 60 Meier hoogte van vloer tut plafond 3 53 Metef Te bevragen by J 11 DE WILDE liket ÏERLICIITWGS MAGtZIJN üe Avondster Dubbele bnnrl Tellnr 117 Zgn heden ontvangen een mooie colleotie Nieuw Styl fiawnagHfllN UrockeU ei Balloiig Verder voorhanden een ruime Ceuze GASKOOKAPPARATEN GAS HN PfiTROLEOIKAGBELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENüüDlGDHEllEN soiled en degeiyk i Indien U dan van goed licht houdt is dit je ie r adres Aanbevelend H M VAN LOON Aanlegger viin Gas en Waterleiding EEmËPiiT VMTHËÊ iKeii wAr U r rzocht op t MERK te Iririti UIT HKT MaUIKUN TAM M IIAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeUTerd lu verzegelde pakjes vau my twee en een half eu een AeU ona imet vermelding tan Nummer ez Pry voorzien an nevenstaani Merk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoerin van geeerde orders aanbevelende 1 C RUL voorheen BREËBAAHT Lx Wie ieekerzyn wii dtBekt dkel Cacae te ootvangeo tMuaiengebald D u vela prisfiiemiiigen U den handel gekomen onder dm uan daa lütvinders Dr HlohaaU vwfMrdigd vf da beet macUnea li het wenldb r ad étabbliaaemuit vam 0 bi StoUworok ta Kwlto tlMte DpTQie telt Bikel Caeao la vinkantoB bniaw Den Eiket CKM Sa m t melk kookt e aangouune gezond draak t w d lykacb ifbruik eea k 2 theriaftb van t poadet Tora een kop Cbooslataf Ala nneeakrecbtig draok bij geval van diarrhee abciita met water t gebruikea Ttrkrngbaat bij de Toomumal H 1ApathttkATs euL p Vi Kg U t pnaftmjee TÜO a 0 90 e S35 OeiienialTcrttgmwoordiger twt Keder Und lulkii MattsnMiA Ami iteraun Ealve straat 103 Hleaw oiovertreOen Prof Dr Liebem welbekend iiivir ACBT uzm UltMD Mbt B t Fabriêkuurk tot Toortdarende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige Menutc eiekteHf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen loeftyd otala nezing van elke zwakte Bleeh ziicht Benauwdheid Hoofdpijn taianune Hartklopping Maagpfln slechte apjjJértering Onvermogen I tenz Y Polltttione enz Uitvoerige pr ectn an lijircr t k 1 t dubbeletach O C OentniirOep l Metth d Vegte Wtbo me Dcpóti M OMkan k Oo RotUrdui F Haspel Bi enk g lialBMU de Juas Cu Battorde Welf fc Co Gouda ouUlaUedn drogiata A briotKaji i z üoad Dn va ISIi i l8 ËVL G iNRlCHriMOBN WKl KE GEVAAR SCHADE Of HlNUZa KCNNZS VERÜOk AKKK UURtJKMËESTEK en WEÏHOUDEr s van Oouda Gelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de ccrftarie ter visie is gelegd een veriuek met bilUgen van A J Schrave te Gouda om verxulhing lot uitbreiding ïijner kIe Jerblecljcrij door Ktoomjfctlreven duor bijplaatsmg van een liggende stuomitetel m liet perceel j elcgeu ann de ttoelckaite Wijk R Nü 135 tCadaslraal bi ken J Sccllt A No 3555 Dal op Dm iagdeii 16 Februari 11 04 des n middags ten 1 ure op hel Ra idhun gelei nheul is om tjeswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vöör dien dag op de Secretarie iler Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen OOUUA den i Februari 1904 Burgemeester en Wethouders v rnoeir d R L MAKÏENS l e Secretaris BROUWER Uuiteniaudseb Overzlcbi Een Japansch ambtenaar te Londen die bekend is met alle bgzonderheden omtrent de onderhandelingen zeide in een interview mot een vertegenwoordiger van Beater dat Japan biyft by den eisch van een bindende geschrevoii overeenkomst betreffende de soevereiniteit van China in Mantajoerye Het zoB misschien in underc wyzigingen kunnen toestemmen maar als üan dezen eisch niet voldaan wordt zal het geen verdere schikkingen willen treffen het zou dan de onderhandelingen moeten afbreken en de vrede zal onmogeiyk worden Zg die beweren dut aan Japan den raad gegeven is hot niet zoo ver te laten komen weten niet juist wat er is voorgevallen Eiigeland ofschoon sterk vredesgezind kent evenals Rusland Japan s onvoorwitardeiyk minimum Ifet alt stel in het zonden van antwoord wgut er op dat tusscben de vredes en de oorlogsparty in Rusland den laatateu strgd gestreden wordt Hy gelooft dat de laatste zal zegevieren Tegenspraak en verwarring heerscht nog steeds in alles wat wö vernemen over de crisis in Oosf Azie En de onrustbarende berichten in Engeltche bladen laten niet sa invloed te oefenen Welke uitwerking het trappez toujours beeft zelfs op overtuigde FElllLLIilO HET MEDAILLÓU Naar htt J ransch 38 WelrtUi vroeg Marcelte t rwijl tij tich weerop dexelfde ruwe wijze als den vorigen dag vanhoed mantille en handichoenen ontdeed tzuUgenu nog leggen dat ik droom Pi H t ge llem weer gezien U GexieD en gesprok en Elke twtj el is onmogelijk I ï t jongen is e degelijk uw neef de zoon van uw broer het kind dat gij dacht dat dbod wjisl Wat heeft hij u dan getegd Omtrent al die dingen geen woord Hij weet ten niets Hoe kunt ge dan soo leker zijn van uwza kf Marcelle tag haar man ernsltg in de oogen ye t p vroeg ii r wie de nftin i die hemtheeft groot gebracht hoe hij beet Het isBeaucMneU üe graaf zoiyit diep in zijn geheugen maar hij herinnerde üg rn naam niet Mmar je BB toch niet vergeten zgn Jean hecj m MaraW idat er iemand is geweest met wien ik verloofd was met wien ik moest trouwen toen ik u neds had leeren kenocD vredesapostels als Stend blijkt uit dit berichtje in de Dail Paper Het nieuws uit Oost Azië is zeer dreigend en donker Doch zoolang de geweren niet afgaan weigeren wg te gelooven 6at Japan Rusland den oorlog zal opdringen omdat dit weigert Japans voorstel aan te nemen en een tractaat al te sluiten dat Japan in de bevoorrechte positie plaatst op te treden als bg zondere garant van de onsfhankelgkheid en integriteit van China Die w iarborg moet worden gegeven by Internationaal tractant waaraan alle mogendheden medewerken Het verwerpen van den internationalen waarborg en het verklaren van oorlog omdat Japan als afzonderlgke garant wil optreden i niet geschikt uin de openbare meening in dit of eenig ander laad mot de bonding van Japan te verzoenen En Japan heeft zelfs geweigerd de bemiddeling van zyn eigen bondgenoot te aanvaarden Het slotwoord moet e bier gesproken worden door den Tsaar die meer dun ooit ten gunste van den vrede is gestemd Doch om vrede te maken moeten er twee zgn en er is er slechts één noodig om oorlog te ma ken lapan schgnt tot de overtuiging te zyn gekomen dat het psychologifCh moment gekomen is voor het lang uorspelde conflict Is dal ikl geval dan kq mt er oorlog wat Rusland ook moge antwtiprden Heden wordt de nieawe zifting van hel Engelsche Parlement geopend De tocht van den Koning in de vergulde koets naar West giin ter is de vorige week een paar maal gerepeteerd zoodat daarby geen verrassingeh meer kunnen voorkomen Het protocol heeft alles tot in de kleinste bgzonderheden geregeld Zooveel te ipeer verrassingen kan echter de zitting brengen die ditmaal geheel in het teeken der fiscale politiek staat Do Regeering kan naar de telegrammen en de daaruit voortvloeiende wgzigingen in het legerbevel tot een ontwerp van beraadslaging te maken de geesten die zy opriep raakt zg niet meer kwgt zy kftuit in edi parlement dat reeds voor de opening nerreos afgemat overwerkt is De voorbereidende studio v4n de ïscalo politiek der Regeering heef vooral door de zonderlinge wyze waarop ter verdediging en ter bestrgding met dezelfde statistieken dezelfde cgfers dezelfde gegevens wordt gegoocheld reeds bg voorbaat een afmattende uilwerking gehad Parlementsleden zyn even regeeringsmoe als ministers en de tuaschentydsche verkiezingen geven dot Regeering Zeker Ze wilden je dwiogen ora zoon boereajongen te trouwen Dat had ge mi ieU qq verteld niet waar Ja juist 11 Welnuf vroeg Jean de K ermor die t verband nog niet geheel en al begreep Welnu diezelfde boerenjongen ii i die de beschermer de pleegvader is geworden van uw neefli Die onthulling had op iten graut niet die uitwerking well zijn vrouw er van verwacht had Alles goed en wel zeide hij maar ik zie nog niet in Hoe nep zijn vrouw ivindt ge dat danniet dreigend t Verbeeld u die man kent mg kent u hij heeft uw broer gekend hij is uit e teUde landstreek als wij t Is onmogelijk dat hij niet zou getroffen ii n door dè gelijkenis die er bestaat tiusvhen zijn pleegkind en u Zdo hij het is die het kind heeft gered weet hij ook dat het kind alleen door misdadige handen in de Seine kan zijn geworpen dat mem het heeft willen doen verdrinken Jean de Kermw scheen no niel overtuigd te zijn Hij hield tich xelfs alsof hij de vrees van zijn vrouw behcHelijk vqnd AU die man ik zeg niet iels wiat maar tleen iet vermoedde dan zouden wij zeker wel wat van hem hebben gehoord dan bad hij wel zijn best gedaan om ons aan de kaak te stellen En als h nu eens wachtte tot dat kind een man zou zijn geworden in staat om zelf zijn reebten te tMpleiten niet vtiel huop op den uitslag vin een Parleraeiitwontbinding In Kn elscüe bladen wordt in de laalfete dagen veel geapruken over de mogciükheid van een uieuwe partyvorming onder leiding van Lord Rosebery en den bertog van Devonshire zoa een aieuwe middonpartü opstaiin De hertog van Devüniibire sua dan 7ija ünderwü et die door de Dissidenten zoü Iel bestreden werd mouten opgeven en lord Ro ebery zoa betüugf n geen voorstander vaa Home Kale meer to zyn op dien grond zoa een vergelijk mogeiyk wezen Dat liord Hosebory al sindti lang ge n lanaliek voorstander van Home Uule meer ÏR blei k al voldoende maar dat de hertog vaD Dovuntthiie zgn schoolwet zijn politiek troetelkind zuQ v Mloochenen ïh niooilyk aan te nemen I e eerr le dugen van de nleuvo zitting zolien gt tüignii zgn van een paar belangruke politieke vergaderingen die wellicht kannen bijdrtiguii om de lucht ietwat te zuiveren WutMiüdag kumt Ie Londen de dour Cbamberlaiti büecn geroepen conlorenlie der gi d e legeerden van de liberaal nnioniHtiscbe party ttanuMi om over do tariefwetguvingte beraadslagen Kn Maandag 8 Februari wordt in Guildhall de bgeenkomU gehouden waarin de hertog van DevoitHhire een politieke rede voering xal houden In Guildhall echter kan geen otie van politieke strekking worden aangenomen zoomin voor dexo btjeonkomnt waarin lord Devonshire Hpreken zal bIh voor die van onlangs waarin Chamberlain zgn standpunt uiteenzette Slecbtfl oen oHHchutdige motie van dunk aan den hertog mag worden voorgesteld Het Parlement zal wellicht ook aan de Regeering haededeeliugen ïragen over haar plannen in Tibet Tydens het reces ia daar een expeditie heengezonden en volgens de jongste berichten ziet het er raet die expeditie niet zeer rooskleurig uit De overste Vounghusband had een onderhoud met Lama Depon de ondsto der vyt Tibetaanscbe generaals De generaal eischte dat de KngeUchen naar Onatong zullun torugkeeren dpen zy dit niet dan zullen ernstige onaangenaamheden ontstaan dreigde hy Eenmaal A gezegd hebbend door het zenden dier xpeditie moet Kngeland nu B zeggen en de gevolgen afwachten Teragtrekken zoa schadeiyk voor het Kngelscbe prestige tn tibet zyn Overste Yoanghusband kan derhalve den eisch van Lama Depon niet nakomen Kn Engeland om een uitdrukking van Rhodes te gebruiken moet zicb voorbereiden to face the music tPraatjes voor de vnakl nep de graaf sfhou Icrophalchd iBewijzcn kan hij nooit leti Een gelijkenis Hoe sprekend ook beteekent m zulk een geval nog niets Wie segt u dat Beauchéne geen twwijsCD bezit en die tot later bewaart v Weet die jonge man dat hij niet de zoon van Beauchiae is r Zijn pleegvader wiint dat ts BeauchSne ik ben er zeker van heelt hem niets onthuld Hij heeft heni integendeel doen gelooven dat hij wet degelijk zijn zoon was niaar de jongen zelf verkeert blijkbaar nu en dan iq twijfel Dat heeft hij mij althans bekend I ean de Keruior was ernstiger geworden Kunt ge dat jonge mcDSch weé te zjen krij gen vroeg j Zoodra ik maar wil Hij is al tot over daooren op mij verliefd U Nu dat kan te pas komen Maar een andere vraag is t of hij niet met e familie over de ontmoeting zat spreken Ciüen woord I Hij ijerbecldt zich al het hart van een getrouwde vrouw te hebben veroverd en zulke dingen vertelt mén niet aan zijn ouder In lie 80Bitje re oogen van dcA graaf kwam een vaUh licht Ja mompelde hij Je kunt gelijk hi bben Marcelle Dar broeit mtsacliien voor ons wé eenig gevaar O ik ben er zeker viAi I Al laag jaagt de straffeloosheid waarin wij leven en gAieten mij schrik aan Ik heb er al hinge Jaren e n voorge In de Rijksdagzitting van Zaterdag 11 Ia beraadslaagd over een interpellatie van Trimborn c s centrum betrekking hebbende op de instelling van Kameis van Arbeid In den loop dor discusHie vund de suciaaldemo cratische afgevaardigde Legien de leider van dü staking te Krimmitschau geh genheid nog met een enkel woord op de aStrike In het SakiiiscbQ stadje terug te komen Dr Beumer aldu de Kociaal democratische leider heelt hier gisteren verklaard dat by het Uefüt de aibclders ongeorgaiiisoerd zou zien Vooral i H dat de opvatting der KrimmitMchauer werkgevers Hadden dezon werHelijk donn bi kün dat zy zooveel voelden voor de gemeenschap als de afgevaardigde Lebmann vun hen beweert j dan zouden zy wol met de arbeiders tot eeb vergeiyk ztn gekomen Waren de anturit iten niet tusschenbeide getreden dan zuudenl de arbeidvrs het hebben gewonnen Want Mt geld is er en ik verklaar dat de op slrwat gezette werklieden tot op den laatstcn man door ons zullen wordoii onderBteundJ Heden ontving ik een schryven behelzende dat da werkgevers niet voor enkele maar Voor al bon arbeiders l cnnis gaVen dat dezen bedankten uIh leden van den Text farbcitorverband Hoort Hoort Op die wyze eerbiedigen de fabrikanten het vereenigtngKrecht van hun werklieden Hoort Hoort Stukingen en uitsluitingen zyn altyd machtsqnaostics or wordt geconstateerd b j welke zgde jle macht berust of de le vensvoorwaarden dor arbeiders zulh n worden verbeterd of verslechterd Het is een economiscliei machtsqimestie en in zooverre heeft de soi iaaldumocratie niets te makeu gehad met d 4 staking van Krimmitschaii B j Igelegenheld der viering van koning Oscar s zilveren regeertngsfeest werd een nieuwel speciaal Noorweegsche ridderorde in het leVen geroepen die van den Noorschen Leeuwj Men weet dat de DuUsche keizer eender eersten geweest ix die met de nk uwu orde begiftigd werd Zaterdag 1 1 is inde Noorsche Htorthing door een der democratische leden heftig geopponeerd tegen het instellen dezer nieuwe orde Hy stelde een motie vodr waarin de Storthing haar loedwczcn betuigde over hpt Jleit dat de regeering de invoering der o de niet had willen of kunnen verhinderen Stautsminister Hagerup verklaarde dat de regeering do invoering der orde niet had Willen of kunnen verhinderen Htaatsminister Hagerup verklaarde dat de fegeering de instelling der orde had goedgekeurd voel van gehad dat ons goluk vroeg of Ual sou worde bedreigd Jij met je voorgevoel riep Jean opstuixe id S is weet best goed dat ik dien onzin niet verrugen kan Ik geloof niet aan een straf van de borzienigheid die de schuldigen ma ir zoo in eens op net Igt valt als zij itanrop het allriminst verdacht zijn net als tn het vijlde bedrijf van onze drama s 1 Het leven is een strijd met Ewakkcin en sterken en de eeri lcn delven het ondJlrspit Het is dus zaak om nooit ontmoeiligd of z ak te zijn Ken gevaar bedreigt ons goed wi werpen bet van ons weg zooals men t bij een beleg van een stad een granaat liofL die m onse k iner valt voordat ze springt hetzij de lont die er juinbangt al ol niet brandt Maar men gaat diet geheel noodetoos beven in het dwav geloof I dat daarboven een wreker ia die ons nooit uil het oog verliest I Die jonge mart hindert If n fnaakt u beangst Nu dai s al voldoeptle om ond r ons zijn vonnis te bepalen WiIt ge h m dooficn Jeön Ne n dat is iets wat onder Mc gegeven om BtandigjhetUn veel beter door a kaa worden gedaan mdat de jongen op u verliefd is MnrÈelIe huiverde Zoudt gé daar zoo te en opzien als je nagaat welke belangen er mee zijn gemoeid Nog meer bloed I mompelde t