Goudsche Courant, woensdag 3 februari 1904

Donderdag 4 Februari 1004 i o 0a38o 42ste Jaargang Geen Kinkhoest Cieen Influenza Telephooimet Gouda flOMCHE COIMMT DiieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Tclcfoan u At A I i U 1 i T K ti wdiden yephalst viiii 1 ityeis n 50 Jentttn ieilere regi l mi ci 1 1 iitcii Jrcote letters worileii luMtkcinl iitmi il Hlsruiiiili ln n injr van Advertentii n im I mn tlig luiii l releluuH o 89 üe Uilgave tezer ourant geschiedt ilag elijks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afeonderlijke Noninwprs V IJ F C K N T K JN lil 8TillN OODdB Zaal der Sociëteit 0N8 OENOEOEN LYBI8CH TOONEEL tan AHSTEBDAU Woensdaef 10 Februari een enkele opvoering Tan bet Orool Saccet van den Dag mm n Paaschlam in 5 bedry en door BEN NÖAM I i lok werd te Amnterdam Holterdani Den Haag en Leiden meer dan 60 maal rael nitbnndig lucce opgevoerd Aanrang TV uur l rüïcn der plaatsen Eerste Rang niet leden I Loien i 0 7 Tweede Rang 1 o ra Plaatsen van al heden U beapreken TE HUIIK un de Wcsiliavcn B No 149 HEEEEITHUIS met AOHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Huurprüs fl 575 Dadeiyk te aanvaarden Te bevragen bö J W SCHOUTEN Ww wiütr i ia wil da Koktn Kikel CSCau te ootrangeD Moum C teld en aa vel prosfnemtogen la don idel gekomen ondei dea Daau dea uitvinden Dr Miohoella verraardigd op d beate niaoianea la het wereldbéraemte ètabblliaemant vaa Oabr Stoll rok t Kmlen IkIw Bikel Cacao In TJtrkanten biiaaen Deie Eikol Carau ia met melk gekookt eone aangename geiBuo e drank voor d geljjkaoli gebruik een t 1 t e l ida tbb t poeder voor een kop Ohooolata Ah geneeakrfjfctlge drank bij garal van üiarrhee slwiita met water i gabruikea TarkrUgbaar by de ToanauaM B 1 ApothakarB ons Prlj J pnribu jea a36 TTW o 9 9C QMieraalTWiignnwoordIger vosr Mate and Juljin MattanklMH Amiitarnam Kalveiitraat lOS TRSOOFAAKSESOIEN Een nieuwe houten Tent TE KOOP ataande op de Markt alhier groot ± 11 X 5 i0 Meter hoogte van vloer totjlatond 3 63 Meter Te bevragen bji J PE WILDE iiuw Rn Maag lijders irord aiÉ otertaiging ala aas warkalfl holp n den nood het boak A t atttitievolen Na onl ang t to adtea per briefkaart or Jt 1 t KK kjn Iraneo per poet toagwondaa door il hKPc H 8 Bookb Zaltbommol Uouda DrA Tan A BBINKKAN A Zn KöNINKLUKt Om Ibiiiklioesl Iiillueiiza Itoisl en itoelaaiuinoiiiii r binnpn d n kurtkt mogelöken tjjd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevluclil tot de van ouds bekeniif bckrodiide n werelilberoendli Superior Druiven Borst honigExtract iw K 1 1 1 r II H ft de Koninklijke Stoomlabriek DE HONISOBLOEM van MülSttnl H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 Pt b j Tn f i Srü i o r t i i BSK s Ti K g PRAEPARATEN VAN mlL JyL i N r lE Hl N 5c W 1 Tn TOIIKEN B B i JONUH XALtor 1 P KA8TBLEIN FoUhrothrdam M BIkKKR te fl op iki il llpi lU volwuwnen ftbrek aar Mttuat ilcclitc t Qulna Larochej iiuk vo irdjig i WMhB tl uA kllerachtlge geatellcn Ker uw te bc S ter veritMklni n l kn of kraamlied koom i li voliijn OUIHA TLAROCHK FifRRUQIIIEUX m h c b i dct i aas a u i vtwrnl fixnr itinuMa t X Kar o eo e rm ÏSEicra drank 1 Off WoTJ SJ Ó M H £ 0 60 t oiiaelinpm kinderen PniMf bu e S kp 1 70 e M m y O W e H NS O Oliamlach Mallf eilllf Ar Sptóaal voor Klnderroedloj in bu en lulvere IVieiKSUIKCr Kjp f O BO H K i f OM i SevsfaMan Het rooka eeaar h l OtareBe il oldoende Ier beetrij ASinnla V IEarCUen j i le e aanvaUen vu Aelhnia elc bi 70 80 e IT ib uoo jea e U BU en u ow lafnannUC DOnOOnS i i MlgT UH Conie lM c iot lo ik Ulaian8 Zar de mrm oor hi k nd ba aoriyk ii tl k aanfMaam Pri per doo e 0 90 nƒ0 60 Salm iak Pastilles fS v oaa fgSX f een ll l inoploi enJ en veticMen d middel b ultnemendhald een iiyiiKfpiuaBcitu bu iBa w n ding a de bevtüfte aanvaUen van Aethina etu KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUikB l Patent H Stollen I muitrw iMWBl tlNIinrilin Fikmuii middel tegen kal4 eoa mag in gaen lirckea Ia flaa D 90 et b aDrogiataiL lamV CUWelaaAOo MTTtt Dit goede oude Huia Uak Jlekt Tarkaa enkel Hulageiinont achen A 1 2S 7S kaApothek Ta AIn t J er ffrttaa Rrfoi t om mm falent H Stolfn tmttivt M Anitu re M jo MMna KtrtliUitn Ifachalimunten i f Urn IMft ittlMr iit r fa r ior m H SIoUmi mrmmi mt UmltêKlImé M atat alia ilH a H I a aMi O o i S o Abonnement 1 KI per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en ondeiiioud gratis H t net ia aangesloten aan het Rqka Inter communaalbarean Op 15 Nov 1903 141 verkregen aanalnitingen Contracten en voorwaardea verkr jgbaai aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMAEKT iDhel VEItlJCHTINGS H G ZMN De Avondster Dubbela bourt Telinr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Slyl GtisiinianMittii Méi en BalUs Verder voorhanden een ruime Ceoze GASKOOKAPPARATEN GAS FN PëTROLEDIKACBELS Eenig adres voor UASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN Kolicd en degelijk Indien U dan van good licht houdt is dit je teare adrer Aanbevelend iW l VA LOON Aaiilegger van Gas en Waterleiding EEMBEFOT TAN THEE Hf II worrtt v rxochi op t HEHR tf lottf n M IIAVENSWAAY ZU E OOHINCHEM Dese TBËEEN worden afgeleverd il veraegeltle pakjes van eij Iwee en wti half en ee Ned om met vermelding van Nomtner ei kPrga voornien au neveoataant ÏMerb volgens tie Wet godepo oeerd Zicb tot de uitvofrin van get erde ttrders aanbevelendtt 1 C KUL Hiirlijk mfrisséenil CoflsirvNrt d handtnl Over da geheels aardt yerspraid lo ms den hedeadadgschen stxid der wetenschap is Odol van nmd ai tanden Pjiranlflacona voorheen J BREEBAART L Tfi HDllR tegen 1 MEI 19 M ot eerder HBERENHUIZEN net ÏDIN 6 Kaaers ruime Wartnil Keuken en Kelder voorzien van Sas en Waterleiding Te bevragen TÜREMAEKT H 2S8 KË ISGIi Vli G KklCHnSUtN WBI K ht t tVAAR SCHADE OF HINDER Kl HNkN VRaOOR AKEN BURGEMEESTKR en WEIHÜÜUKKS van jÜUDA Gezien art 8 der HINDKRWET Doen te weten Dit iij vertjuniiing hebben verleend aan Ü J Wesierbeek vjn Eerten en zijne rcchtvcrknj endc tot hel oprichten ener bkeurkokcry UI het perceel ain de Naiijmiraal ka iaiiraal bekend ectw It nu I9 tïotid den 3 Februuan 1904 ItLir jeuiee iter en Weihouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris HRÜUWER UulieulaiMlscli Uvt rAicbU Uit Petersburg wordt aan do Voss Ztg geseind Du berichten in Dnitsche bladen over do zitting viin den ministerraad ondervoorzitterschap van den Tsaar gehouden lot vaststelling vnn hft antwoord aiin Japan zjn even onjuist als ifti berichten van Keuter dat dit antwoord aterdag naar Tokio gosondeii is t Behalve de beraadsliiging onder leiding van Grootvorst Alexcj Aleiiindrowitsj is geen veigaderlng ter bespreking van bet ant woord gehoudei Het antwoord zal wellicht in het midden dezer week worden aIgi zoiiden En volgens de jongste berichten drong de Japansehe gezant te Petersburg eergister by graal Lamsdnrl op spoedige vaetstelling van het antwoord aan Het is dus iluideiyk hoe onmogeiyk h t moest zyn voor bladi n in verschillende lan den om verleden week den inhoud mede te deelen van een nota die thans nog niet is vastgesteld W j zullen don ooif thans niet ingaan op een breedvoerige mededeeling in de New Tiork Sun waarin Ruslands plannen worden uiteengezet Want in Rusland schynt over die plannen zeil nog geen zekeiheid te beat an In oen der telegrammen lezen wy Het uitstellen in het zonden van het antwoord wyal er op dat tosschen de vredesen de oorlogsparty in Kusland de laatste stryd gestreden wordt Ondanks do vredelievende en gemoedeiyko woorden van vorst Ferdinand over de bedoelingen van Turkje heerscht er op het Bal kanschiereiland nog steeds eeu stemming FEVILLE10 HET MEDAILLON Naar het Framch 39 Uadt ge dan liever dat het onze wegvloeide dan dat van een vreemde i Alleen hij die ge7orgd eeft dat alle kansen in zijn voordeel i n blgft wrwinnaar in het ipel Geloof m het heele Iwen ia een kansspel waarbij de vermetelen het voofrecht hebben de kaarten uit te deelen Dat hebben wij dus te doen dat s alles Goed ik wil doen wat ge van mij verlangt zeide Jeans vrouw met onderwerping beheerscht als tt werd door het cyniaise van haar man met wioM xjrj aeer tot haar redelijk sadret zooveel jar tp reeds had geleefd en des te meer g wigd om naar hem te luisteren daar zij zelve begreep hoe gegrond haar vrees anders voc de toekomst zou zijn XÏX De woonkamer van Henri Btnuchéne bevond dl jaiA op den hoek van de me Ci as zoodat hij van daar een vrij uitzicht had langs den boulevard Saint Michel Hij logeerde op de derde Terdfeping Zijn ont itoettng van den vorigeo dag uet die van wanti ouwen Do olflcieusj Ageuce Telegraphiqne Hulgaro bovat de volgende mededeeling Het wordt steeds meer duideiyk dut de berichten dor Porto over gevechten lussclien Turksche troepen oi IJulgaarsche opstandelingen alleen in do wereld worden gebriiclit om de waarheid dat tnsschonbeiden Bulgiiiirsche posten dnor Tnrksche afdeelingen worden overvallen te bedekken Onlangs viel oen Tnrksclie patniuille van 20 man in de nabyiieid van Rilo een Biilganrscho a deelmg aan die de Vfrbimtiin IusscIkmi twee posten iiidei hield De Tui ken opi ntleii het vuur en hoewel ile BnlKaaisi hn olHcier zich bekend maakte en ttr ui wefs dat men op Bnlgaarsch Kebied was vverd het vuren voortgezet zoodat de pationille moest terugschieten Hierover vindon w de oliicieelu mededeeUng van de Potte Büria Harafol heeft in Oostonryk gniole hoeveelheden ft Z ingi sLij en die niet Tuik BChe nnifurnien worden vbrdefld onder Ilnl garen in de Europeesche vilayets opd it tie aanslagen dezt epstundelingeii op rekening van Tork cho soldaten zullen woideii gesteld De Porte eiidt steeds meer ti eepcii iianr de BnlgiiaiBithe grons om o t elkf iH wi i iiiK voorbereid Ie zgn Do Ilulgaiirsrlie regeeiiiig zegt de Daily Paper heclkonlagg gapongd een modus viveiidi iiiol Tiirk yf to viiid ii Vüor do toek m t van Miiccdtinie opdiit d iardoor wollictit liet opnieuw uitbreken van den opstand in het voorjaar zou kunnen worden voorkomen maar de Porie lieclt geweigerd dit onderworp met de staatslieden te Sofla te behandeli n De hoeren Von Mtlller en Demcrie zgn zeer ontevreden over do wyzo waarop zy Ie Konstantinopel behandeld zyn vooral omdat door de Tnrksclie autoriteiten hieruit wordt afgeleid dat zg niet door de Porte erkend zijn Zg hebben naar de Frankf Ztg uieldl het voornemen oin zoo de Porte hun niet spoedig een ofBcieel bewgs van erkenning geeft en Hilmi pasja verbiedt op i gen band te he Voi nien aan de mogendheden voor te stellen Macedonië te doen bezette i door Italië Frankryk en Engeland opdat daardoor aan het Tnrksche bewind voorloopig een einde wordt gemaakt en de hervormingen worden ingevoeld ender toezicht van een onafhankeiyken christen gouverneur door deze mogendheden te benoemen Of Rusland en Oosteorgk daartoe nu reeds zullen overgaan is nog te bezien mooie vrouw utt de groote wereld had in zij geest een Kfooten onruBl veroorzaakt w int hij kon nog niet beslissen of het liefde dan wel eenvoudig nieuwsgierigheid was geweest waardoor die vrouw zich geneigd gevoelc hem te komen be zoeken Wat hem zelf betrof hij wist wel dat hij reeds harthtochtel k op baar verlietd was en bereid altes in het werk te steUcn om haar wederliefdete winnen Er kwamen oogenbhkken waarop hijniet durfde gelooven aan de werkelijkheid v n hetgeen hem was overkomen Dan verbeeldde hij zich lat het maar een droom was geweest maaro zulk een heerlijke droom I Dan betastte hij zichen lag in het rqnd om zoodoende zichzelf teoveriuigen dat hU wel de telijk wakker was dathij ucn niets haa rbeejd dat alles waar was Die RToote dame die in al den glans vah haarweelde iela Itonuiklijks voor hem bezat jibf zijhad hem wel uit eigen bïweging toeg proke nagenoeg een rendez vous met hem bepaald Hijherini de zich haar woorden de uitdrukking van haar gelaat de buigingen harer stem Ze beloofdehem te zullen wederzien ja zij zou stellig komen 1 Maar na itch dat alles te hebben voorgehouden begon de arme Jongen weer tt twrfjfclen Netn het was het kon niet mogelijk zijn f Zy had zich slechts een oogenblikje meC zijn jongensachtige verlegenheid vermaakt f Hoe dat ook wezen mocht n hel middaguur daar was nam hij bij het hckkraam plaats en bluf daar geslmgerd ttuvhen hoop en vrees uren achtereen zttten Den mrigen dag had hij den i tnais te gaan eten tooals moed niet gehad om i Gisteren werd de nieuwe zitting vnn hef Engelsche parlement geopend Sedert liet parlement tien Hen Augustus op reces ging hebben groote veranderingen plaats gegrepen in do Engelsche politieke wereld Ten eerste in den boezem van het Kabinet hetwelk geheel word omgewerkt Wg llerinne on hier nnii het aftreden van Chamber l iin den liertog van Devonshire Ritchie lord George Hamilton lord Balfour of Burleigh hot noderloggon door Brodrick van den portefeuille van Oorlug oin met dien voor Indie bitlsst to orden En nieuwe namin zgn ten gevolge dor crisis op don voorgi end gekomej zoo die van Chamberlain s opvolger Lyitelliii on van don nieuwen minister van Oorlog Arnold Forster wiens verstrekkende doch naar lo t schgiit pinctisoholegerplannon de plaats van de hurionschinimigo van Hrodriek op het logcrprograni Uobhon ingenomen In hot liagt rhuis i in don stand der partgon zoo geen Igolieele onimokoer doch in ieder goval toch ouk oen vrg belaiigryke wgziging gekomen Bodoeld wordt hior niet de omstuniliglieid dat de offlcleelc regeeiingsmoerdorlieid sedert het purlemnnl nitocngliig m t K slemtnen is verminderd ten gevolge van het winnen van vier zetels door de IIboialoi Miiar bot onlreden van BaKoar in de Ssoalo qnaostie lieelt verdeeldheid gebracht in do gelederen z jiior party Op de aanoen toleB mSerderbaid waarop v6orde parlementaire vaoantie kon rekenen mag hjj thans niet meer bouwen Tal van unionisten of conservatieven staan gereed zyn kamp te verlaten liever dan met hem den wog te betreden die Engeland tot bet protectionisme en daarinede tot zyn ondergang zou leiden Hue tairyk deze dissidenten zyn is niet bekend Dit is een der belangigkste ponten waarover de thans aanvangeii lo zitting lirbt zal werpen Heerscht verdeeldheid onder de vroeger zoo eensgezinde tories bet omgekeerde valt waar te nemen bg de ecrtyds elkaar verslindende liberalen die thans broederiyk samengaan om het algemeene protectionistische gevaar te keeron Ook in de verhouding waarin de lersche nationalisten tot de regeering en de oppositie stonden is een wgziging te bespenren In bet algeloopen zittingjaar waren de leren en de regeeringsparty elkander vrg dicht genalerd Redmond en de zjjnon stemden in den laat sten tgl doorgaans met de regeering welke zg bielpen met bet erdoor krjjgen vnn den liberalen mishagende wetten Maar thans yn tengevolge deels van de weigering der regeering de Ieren inzake de universiteilsqnaestie ter wille te zgn deels hij idcrs des Donderdags placht te doen Hij was zoo bang geweest dat men iet vreemds aan hem zon bespeuren en hem ondervraagd zou hebben Onder het voorgeven dat hi oo moeiehjk tan zijn werk af kon had hij nanr Belleville getelegratei rd dat hij niet kwam NU zat hl danr in zijn hoekje met kloppend hart van tijd tol t=j l bij wijze van verstrooiing de voetgangers tellend opspringend bij l geratel van ieder rijtuig in de straat en uit de verte de drukte l cschouwend op den boulevanl waar de menacheo die zich langs het trottoir bewogen wel mieren schenen te zijn en waar de rijtuigen en de omnibuwerf elkander kruisten op t zeilde oogenblik waarin men er op zou hebben geiworen dat ze elkander in de wielen moesTen rijden Het had al drie uur het had al vier uur geslagen op den toren van Saint dulpice het dag licht nam al zicbtbair at de beweging van voertuigen en voetgangers bieef in gestadigen wisselgang voortduren en Henri licauthêne begon te wanhopen jMaar den vorigen dag Vas het toch ook al over vieren ftewieal toen hij h ar in toezicht had gekregen Ze hadden immers Dauwelijksden tijd gel ad mei elkander te spreken zoo snel was dat uurtjï voorbij gegaan I n groote droefheid daalde in Henri s siel maar eansklaps gaat hem een inliing van blijdschap drib e leden Ëen elegante dame hoewel JRr stemmig kleedhad den ü ek van de rue Cojas Omiceilagdb Zijwa i t Wie anders bezit ook zulk vm taillezulk een tred zulk een betooverende Klioon heia f van de teleurstelling door bet niet geheel gelukken van de invoering der nieuwe lersche Landwet de rollen weder omgekeerd Dc leren zoeken opnieuw aansluiting bU de liberalen terwyl zg er zich op voorhoreideu liet dor regeering lastig te maken In gruoto spanning ziet hel Engelsche volk loze parlemoutszitting tegemoet Znl zy lang luren Y Hot valt moeilijk te zeggen Sommigon zeggen van nictf voorspellen dat Bnllour ilcli reed in Maart genoodzaakt zal zien tot een pnrlementsontbinding over te gaan Maar de rodeneg waarom hy zulk iioii stap aou nemen moeten eerst nog biyken Kijiiing Leopold heeft zich voldaan verIflaard tiver zgn ruis naar Berlgn Herbaaldeiyk roemde by do groote vrieiideiykhelit van den Keizer godurondo zyn verbiyf Do Ilnltscbe gezant te Brnssul die uu ook blgkl l i Beriyn Ie z jn geweest is nog een paar dagen langer gebleven en werd eerst Muandagnaohl torag vorwucbL De Koning hoeft aan grabf IIUlow den Duitscben rgkskanselier ecir gouden kistje veieerd met zgn portret in briljanten Voorls verleende Z M het grootkruis der Leopoldslilde aan baron Von Ulchtkhofen staalsseeretaris by hot ministerie van Buitenlandsche Zaken alsmede aan graai Wallwilz den Duilschen goiuiit In de llaljaansehe Kaïnor van Afgevaardigden beeft do miiiihtor van Kinnenlandsche Zaken Orlando Maandag op een interpollat e geantwoord dal by den bran I te Turün 1000 handschriften gered zyn Kenige beschadigde documenten zullen waarschjjniyk weder opgekn ipt kunnen worden ilel geredde Is waarschynlgk van groeier waarde dan het verlorene omdat do beroemde Hobio verzameliiig bgiia ongeschonden is gebleven Du verbrande moderne boeken zullen unvorwyid vervangen worden en voor de anders zal by een krediet by bet parlement aanvragen Een commissie zal beitoemd worden teneinde de verzameling bandjchriften zoo goed mogeiyk nit plaatseiyko archieven aan te vullen President Loiibut heeft HOOO Kr geschonken voor do sinclitoffors van do ramp te Aalesund Men begint in Frankrgk dapper de handen nit de mouwen te steken Ondor leiding van don gozatjt van Zweden en Noorwegen te f l args heelt zich een cumilé gevormd dat elden iniiamelt Ook de Figaro het populaire bouluvard hlud opende oen inschryving Blgkens de Maandagmorgen gepubliceerde IJlintc en op Hcllijk mei eenig geruinch opdat xij v m de straat vic n zou w ur e weztrn nioeiit deed hij lirt raa m dubt T en liractit hij wat orde UI zijn kamer en wachttfe met luid k opiend hart haar koiiitt at Twee drie minuten laier may het uurde tcch zeer lang vond hij hoor l8liij l geritsel van een dan cskleed op de tr p hijWl Jt leUr nels aangezet Toch had hij een nc oel aliol hij stikken moest en liep hij wankelend bijna ia ir het venster oin het wefr open te rukken Daar stormde zij naar binnen en wierp de deur achter zich in het slut tiij Oijl ro pt llciin uit de ichpone vrouw Itagenoug te voet vallend Hij schec zijn arm om tsir heen te willen hiaan doc A et een vlugge beweging verhinderde ej tUt Komaan wees verstandig nep zi uit Weet ge niet meer wa ge mij htbt beloofd Haar ademhaling was ecnïgHi ns gejaagd maar ditt kwam doordien ztj zoo vlug al die trappen was rip eloo n Bewonderen sdiicr in aanbidding zag Hfnri naar haar op Maar hy begreep ook dat hij thans de hcAneurs aU gastheer had waar te neiucn Haaytig schoot hij den eenigen iauteuil die het vertrek rgk was Ier zijile cn noo ligde haur uit om plaats te nomen Zij viel haast neer op den vooi haar gereedgetetten sltjcl en liet haar blik t r n e Varen bU om te zien waur zij ich bevond m inwaarheid om alles eens goed op te nemen Henrikrreg een kleur Wordt virvtlgd