Goudsche Courant, donderdag 4 februari 1904

Ijjat kwamen bij comité n Figaro tot duver bijdragen In tot een gezamenlük bedrag van 49 226 Ira Üe Noorache regeering heeft een telegrafl che dankbetoiging gericht tol de Franach Kamer welke zooal men zich herinnert siting bad gegeven aan hanr gpvoel van Ijrmpatbie en medelDdcn voor de lachtotIere Vempreide Berichten FRAaKHUK Ala gevolg van de incidenten ontataan door de Ditwjjting van den abt Deliior werd door den algevaardigde Paoi Conntans een vooratel ingediend aan de regeering bet recbt gevend vreemdelingen het land uitte letten De proleaaoren aan bet College de France besloten den leemtoel voor Fran che literatnar Iceggekoinen door het overlydcn van UeKchanel lu handhaven oftirhoon er aanvankelijk qnacatie van was die plant te vervangen duor een college in de vaderUndxcbe geachiedeuia Nn ook do advocaat van Drejrfun Mornard t n vertlag gi resd heelt bezit de raadühoerrapportenr Boyer alle elementen betreltende het vcreoek om revinie e zal daarnaar zjjn rapport opalellen dat In het eind van dete maand aan de Kamer van Strafzaken van bet Hof van Caaaalle za overgelegd worden De zaak ia dna nu in het voorlaatate tadium voor de revisie die zoo goed ala Hker ia Arnold Comleaae een coon van den pre aident van den Zwitiierichen Bondiiraad een jongmeniich van 20 jaar heelt te Uyiin zelfmoord gepleegd Men Hchrjllt zijn daad toe aan een ziekelijke atoornii in d ipaenen RUBLAKD Te Warichan ontatond onder de kleine burgerij een paniek tengevolge van het gerueht dat all gelden van de Staatnapaarbank toor oorlogHd ieleinden zoudon wor den gebruikt In de laatnte dag n werd do Iptarkank beatormd an honderddniaenden roebttla werden opgevraagd De xegeering liet Jn de plaataeiyke bladen een coinmoni 3 ai opnemen waarin gezegd wordt dat e kapitalen aan de spaarbank toevertrouwd n waarvoor da regoering den waarborg op zioli nam niet mogen worden gebruikt voor HtMt oeleinden Hu ina nededeeling ia het publiek wat ruMlger geworden AnRWA De toeatand in Colombia moet leerj Dtriijk Qn President Marroqnin beerscht Il militair dictator en bereidt zich bl kbaar voor op een oorlog met Panama De revslutionnalren in Panama hebben betoogingen gebonden legen de nationale varkadering daar deze aan de Vereenigde Staten het recht tol Intcrvenlin bj onliisteo gal De regeering onderdrukte echter ds rtlleljea zeer npovdig De eommitaie uit den Saoait d r Vereenigde Suten verklaarde ilehesnatemmiiig teg n het vooratel van Lodge om de Araerikaanache couiiula weder linage te laten nemen van de scboi pspapieren Daarent gj f en verlangt de coramisaie dat d Cunnuls n de Knropeearhe en Ooatersrhe haven wur emigrtnten naar Amerika cheep gaan door artaen eo inapeclenra bijgestaan zullen worden BINNENLAND 8TATEN ÜENERAAI K K MH r B H A M B H lySBtting van Dinadag 8 Februari De Voorzitter opent te 11 16 uur de ver Aan de orde i de voorlietting der be r tai ithit fll lot Houldatuk VItb DepartenMit irlh FinanciSn der Stnatabegrooling X Toor 1904 D Minlater van Financien antwoordt ten keer Bcholten dat du door hem behandelde comptabilileils vraag eigenlijk bij Hoofdstuk X tehuia behoort olbyHouUatuk Vila of de Middeleitwet Intusscben verdedigt de Min denraemoriepost voor hel aandeel van Med Inditi en de uitgifte van tehatkiatbil jetlen op de middelenwet van Nederland omdit het bedrag ell jaar afwisselend niet vooral ia vaal t atellen t varieert van nieti tol ruim een millioen Maar er is ook 4f Hooldst Vila geen uilga ifpoBt gebracht Toor vlottende schuld voor Indié uit te geven Kn van zeil behoeK dus voor de reatitulie geen post op do Middelen voor la komen De Min toont vejder aan dat de laak zoowel op de Ned als Ind begrooting loopen kan in Nederland ia het een compenaatiepost en er ia dns geen bepuaid bedrag voor noodig op de begrooting voor j ladM ia het eventueel een werkelijke uitgaaf h daarom ia die op d Ind begrooting In een cjfer uitgetrokken De beer Merkelbacb wil bg afwezigheid van den heer v d Bieten coastateeren dat de Min veel heeft bestreden wat door den spr niet ia gezegd Waar de Min geen surlaze wil en die in Keigig bestaat worden wiJ met al de in België overtollige suiker overstriiomd ten schade van onze eigen Industrie Vroegere Miniiters hebben U s gedaan wat voor onze soikeriudualrie ook voor landbouw schipperij en arbeid noodig was Deze Min beeft nieti voor deze indnstrie gedaan maar alleen tegen desmokkelari Deze is nog erger dan glsttrcn ii geschetst de Min van Fin mag om die Ie keeren wel bet geheele leger aan de grenzen brengen Door de weigering van een sortaxe laat de Min de suikerindustrie te gronde gaan en de Min had een surtaie beloofd bij heeft de premiSn ontnomen en er niets voor in de plaats gegeven De Min neme alsnog andere maatregelen Na repliek van den Minister die ontkent den heer v d Bieson niet door dezen gesproken woorden in den mond te hebben gelegd en zijn belolte van een surtaxe in verband met accijns verlaging en verbooging van die op het gedistilleerd niet bindend acht terwijl hij ontkent dat alle suiker in België overblijvend hierheen komt omdat du snlkerqnaoslie niet schuilt in de geratSneerde doch in de ruwe suiker en die verklusrt ol men lang ohkort praat over alsrballlng van accijns en hefllng van surtaie het niet te doen wordt het debat gesloten en het Hoofdstuk zonder stemming aangenometi even nis zonder debat Hoofdstuk Xf Onvoorziene uitgaven Aan de orde is Hoofdstuk VIII Departement vél Oorlog en de Veslingbegrooting De beer Van Boneval Fanre dankt den Min voor het ernstig ter harte nemen van de bevorderings quaestio der otBcieren en hj hoopt dat de verdere overwegingen bevorderlijk zullen zijn aan de belangen van het personeel in den dienst De Minister verzekert nader d t hij dit onderwerp roet ernst heeft nagegaan en blijft nagaan speciaal wnt betreft de mededeeliiig van de conduitcstateii van olflcieren eïn moeilijke zaak waaromtrent nogal verachil beerscht Hit hoopt dit jaar eea docimalige regeling te treilen De discossio wordt gesloten en do Vestingbegrooting en Hooldstnk Vilt worden zonder stemming aangenomen even als hel wetsontwerp tot aanvulling en verliooging van Hoofdstuk VIII voor 1903 Alsnn kimt Hoofdstuk IX Departeriisnt van Waterstaat in behandeling Verschillende sprekers namen aan de discntsie over dit hooldsluk deel Heden voortzetling De Brutselsehe correspondent van het Hbl meldt De Koning heelt gisteren den nieuwen gezant van Nederland te Brussel jhr Van der Htaai van Piershil ten geboure ontvangen Do gezant werd door een met twee paarden bespannen holrljtuig van het Hotel de Fliindre afgehaald liuitenant generaal l hapelie adjudant van den Kuning geleidde i en vertegenwoordiger van Koningin Wilhelmina naar hot Paleis In een tweede rijtuig namen de gezantschapsraad graaf Van Bechleren Umpurg Almoin en baron Van Asbock attaché van de Nederlandscbe legatie plaats De nieuwe gezant ovuritan digde den Koning bohaHu zijn geloofsbrieven een eigenhandig gescbitiven brief vnn de Koningin Jhr Van der Staal va Pietahil hield een korte toespraak tot den Koning waarin hij leide gelukkig te zijn door onze Koningin Ie Ün aangewezen om Haar in BelgiS to vertegenwoordigen en Z M de verzekering gut dat htj wenscht te streven naar het bevestigen van de goede betrekkingen welke tusschen beide landen bestaan Het hooldbesluur van den Algcmeenoji Politiebond lieelt zich gewend ot den minisUii van Binncnlandsche Zaken met een adret waarin gewezen wordt op het onvoldoiwde van de Zondagsrust der beambten bWd gemeentepolitie Het hoofdbestuur erkent dat gehuelo Zondagsrust vtfor do politie onmogelijk is maar meent dUl meer dan ol nu toe het geval is en mei kortere tusschenpoozen aan den póliliebonmblo en Zondag geheel vrij kan gegeven wordeQ wanneer behalve op hel belang n den dienst ook gelet wer op het bejang van den beambte die prijs steil op Repa le viering van den Zondag Adressant i st erop dat ook wel een andere dag in de week als rujtdag waar hel niet anders kan in de plaats mocht treden en dat hier dan daar door de gemeentelijke politiebearobteii aan de plaatselijke autoriteiten gevraagd is om meer Zondagsrust doeh meestal zonder de erlan e resultaten Adressant crzoekt den minister te willen overwegen of er voor de regeering aanleiding bestaat in deze aangelegenheid tusschenbeiile te komen hetzy door regeling b j de wel helsij door een aanschrijving aan de gemeentebesturen Gkmcni de Beriehtuo Over Siegfried Wagner s nieuwe opera Der Kobold Ie Hamburg voor bet eerst üilgevoerd wordt aan hel Berl Tageblatt geseind dat het een wonderigk zeldzaam verward werk is Een onduideigke tekst waarin komische realistische en spronkjesachtige elementen doorelkaar loopen hetgeen in de muziek ook tweespalt en sljjlioosheid moest brengen Daarin gaan de volkatoon bet triviale hel hoogdramatische het goedgevoelde en niet oorspronkelgke in bonte mengeling voorbij De derde acte wordt als de beste geroemd en in het algemeen wordt de sympbonische en kiankschoone behandeliug van bet orkest a de beste eigenschap dezer opera aangeduid De stijlloosheid zegt het blad getuigt van een merkwaardig verval van de ideèlen van Sicgliied Wagner s vader Daar hg den volkstoon dikwgls met het banale verwart zou een operette hem zeker uitstekend gelukken Het dramatische gaat hem toch niet te best al Hel uiterlijk succes was voor den dichtercomponist zeer groot en de opvoering wordt zeer geroemd vooral mevrouw FleischeEdel in de vrouwelijke hoofdrol Maandagavond had een jongeman op den Singel Ie Amsterdam woorden met zjjn meisje De twist liep zoo hoog dat het meisje in een oogenblik van opwinding te water sprong De jongeman sprong haar na doch kon liet meisje niet te pakken krjjgt n Voorbijguogers brachten hem op het droge en lenigen tjjd later werd ook het meisjemet do dreg opgehaald Zjj werd in een tapperij op den hoek vun de Korsjespuort steeg binnengebracht waar een inmiddels geroepen arts slechts den dood kon constateeren Tel De ollicier van justitie te Alkmaar heelt den Matrozenboiid gedagvaard om door de rechtbank vervallenverkluring vnn de recbtspersooniijkbeid te hoeren uitspreken IJe olScier oordeelt dut terwijl in de statnten staal dat de belangen der leden langs wettige wegen en Hel gepaste middelen door den bond zullen werden beTorderd o t door het plaatsen van stukken in dagen weekbladen in het Anker het orgaan viic den bond vols stukken voorkwamen waarin langs onwcttigen weg en met ongepaste middelen werd opgetreden omdat diü stukken de strekking iiaddeii de discipline en den eerbied voor meerderen en hel militaire gezag Ie ondermijnen doordien daarin op min of nreer smalende wijze en minachtenden tobn wordt opgetreden tegen en gewaagd van suferieuren enz De diigvaarding geeft een bloemlezing var zes aanhalingen uit het Anker waarin op de vrijmoedige wijze die hel blad steeds konmorkte de handelingen van superieuren aan kritiek weiden onderworpen Het eerste nummer is verschenen van De Middenstander orgaan van de handelsveroeniging Roltordam Dit lijdschrift znl eens in de maand verschijnen Bureau van redactie 86 Wijnhaven De heer J A Smedes Jr is secretaris der redactie de h h mrs J Q SchUrmann en A W Schippers z jn reehlskundige adviseurs Men meldt uil Delft In hel vorige jaar werd door de vereenigiug Maalschappelok Belangen aan den raad subsidie gevraagd om de iMlMj ao een kioiukinderbewaarplaats crécllQ plblIjk te maken De raad wees hel voorstel af omdat bij van oordeel was dal hel particulier initiatief de zaak moest opzetten Thans heeft genoemde vereeniging de noodige fondsen bijeen voor de oprichting van bedoelde bewaarplaats en bereidt zjj een feest ivond met tombola voor om de kosten der inrichting te vinden zoadat eerlang deze instelling zal worden géopen geheel door eigen kracht De rechtercommissaris Ie Heerenveen heelt na verhoor de gevangenhouding gelast van de ruim 30 jarige vrouw J B uit Bakkeveen beschuldigd van dielslal ten nadeele van den bejaarden L aldaar Tjdens zjjne afwezigheid ging zij sgne woning binnen en nam circa f 130 uit een kast weg De vronw ia gehuwd en moeder van drie kinderen Armoede kan niet als oorzaak der daad aangemerkt woiden want baar map is arbeiderkeuterboer en houdt een paar koeien Wij vernemen dal de vrouw reeds bekend heeft CU Arasterdan meldt men Gistermiddag omstreeks drie uur werden de bewoners der Keizersgracht by de Utrechtscheslraal opgeschrikt door het geweld van een iware gasontplofflug in de perceelen 7 74 en Ï76 Hel eerste huis is gnbewoond maar zon met 1 Maart door de nieuwe huurders worden betrokken Daarom waren gisteren de filters der lemeeBleiyke gasfabriek bezig geweest met Ie plaatsing van een 10liebtsgasmeter Tegen den middag verzag de bewoner van no 776 de heerP J Zaïl berg arts den werklieden eens bü bea te komen kijken daar sjjn buis vervuld was van een hinderlijke gasincht Er werd echter niets ontdekt en de filters gingen weer aan ban werk in hel andere p reëel na den raad te hebben gegeven geen licht te ontsteken Bg hun terigkomst bemerkten zg echter dat de gasleiding van no 774 lek was gesprongen Zoo spoedig mugelgk trachtten zg toen de buren te waarschuwen om alle lichten te doovea maar het was reeds te laat De ontploffing barstte los in beide buizen eu bad zich in en oogwenk een weg naar buiten gebaand Alleramen vanboven tot beneden en voor zoowel nis achter werden op een paar uitzonderingen na stukgeslagen De woning van den heer Zaalberg heelt echter het ergste geleden De gesloten voordeur verd duor delracht der explosie in tukken de straat opgeslingerd het spreekkamertje ben den aau de straat is één puiniioop van gebroken huisraad neergestorte kalk enz Een fiets werd teruggevonden gebogen in de onmogeIgksle vormen In de gang is een halfsteênsmuurtje ais gips verbrijzeld en totaal alge brolfen De plafonds zitten voor 70over ze nog bestaan vul gaten en hangen in flarden neer Ook op de hooger gelegen verdiepingen is de verwoesting enorm De meubelen zgn voor een groot deel leeljjk gehavend de gurdgnen en mnurversiering omlaag gerukt Op de tweede verdieping werd een stoel gevonden dio inet de vier pootea in het plafond gedreven was en daarin vast zat Brand is er niet geweekt het een te vlammetje wns gauw gedoofd en de eUgelukken bleven beperkt tot een vrg onbeduidende hoofdwond die een wachtende paliénte opliep Maar de materieele sehade is groot Uistermiddag Iverd er in beid ballen een deskundig underzoek ingesteld ISor de bouwcommissie terwfl ook de hooHcMsmissaris van politie persooniyk het tsnaeel van den ramp bezocht De gtismeters der beide l eiceelen en eenige stukken gaspgp werden in beslag genomen en de huizen zjn voorloopig gesloten Blgkliaur wordt het milerzoek dos vuortge et Te Kheuen vonden twee schippersjongens dryvend in den Bijn een pak een boezelaar waar men iets had ingxwikkeld Uiik het touw dal er omgeliouden wa lu bemachtigen haalden sg het op den wal en toen bleek dst er het lykjo in wa i van een pasgeboren kind Do justitie die de zaak in handen heelt meent reeds eenige aoawifsingen te hebben aangaande de vermoedeiyke daderes Stadsnieuws GOUDA 3 FebruWi 1904 In de gisteren by den heer N J Montague gehouden vergadering der Tuiniers vereeniging voor Qouda en Omstreken bracht ile commiseie belast met het nazien der boeken versing uit alles vas in goede orde bevonden De voorstellen om fruit achter groenten Ie veilen om manden in masta te bestellen en om het eiscben van statiegeld voor de manden en zakken van de kooplieden verplichtend te stellen werden aangenomen De voorstellen aangaande de ininakery van groefiten en hel aanvragen van rochlspdrsoonlgkheid werden tot nadere orde aangehouden Met verwgzing naar achtorstaai du advertentie vestigen we de aandacht onzer lezers op de groote aantrekkelgkheid welke er dezer dagen in het café Unie van den hB r N J Moutagne is waar te nemen In Utrecht Haarlem Bergen op Zoom Amsterdam enz heelt de Beuzen Wonderspin tot aller tevre denheid proeven van hare bekwaamheid algelegd Hen verzulme dua deze gelegenheid om iets zeldzaams Ie iten niet Uitvoering der drie Zangvereenigingen Het was te denken dat deze vereenigingen op het concert van giateronavond hun beste beentje zouden voorzetten Ze h den een proll amm a samengesteld dat een aantal van hun beste koornommers bevatte De zangvereenigiag Arnold Spoel die teerst optrad had al dadelp succes met Einzng der gilate aul der Wartburg I Daarna volgde Der Blinde ICSnig waarin de heer L Holman als solist zeer verdienstelgk zgne party zong Ook de heeren Bërtelt en Weet broek tonlin hunne kleine seli bgsondu goed De Heer Hulman vergastte ona op een tweetal liederen die bijzonder in den smaal Vielen öeooemde heer beschikt over een symiisltiek geluid gepaard met een uitmnntegde voordracht Hg doet zgn leermeester alle eer aan HeW neusje van den zalm der koornummers wtT I laatste de Uebrltiache Qestnge van Max Brach Hier heelt het koor bewezen wat de goede leiding van den Heer Spaanderman vermag Ze werden met luid applaus begroet I Vervolgens was Crescendo op het podiim In de verschillende nummers die ten gehoore gebracht werden kon men hoeren dat er met ambitie werd gezongen en dat de Heet Arenlz de koren goed heelt geleid Eea woord van dank komt toe aan de heerea die met hunne instrumenten den zang begeleidden Eindeiyk was Arli el Religioni aan de beurt Keurig rein klonk het Altdeutsehe MarienUed Het laatste couplet werd mooi zacht en met veel gevoel gezongen Die ersie Walpurgisnacbt wenl daarna zeer goed voorgedragen en de solist had hierin een rjjk deel van t succes dal ook verdiend was Hel koor Kommt mil zacken und mil OtbelD werd fiink gezongen Daarna vol de Domine salvnm etc van W Kerper dat bgzonder goed tot zijn recht kwam De beide laatste Nummers Nederland eene nieuwe compositie van Kerper en Wilhelmus werden con amore ten gehoore gebracht en deden den dirigent den heer Kerper alle er aan I eze uitmuntende geslaagde uilvoering werd door een tairgk publiek bggewoeni Kiesgereclitigden kunnen zgn Ambtshalve d i dns zonder dal aangille daarvoor noodig is worden allen updekiezersiysten gebracht die aangeslagen zyn in de Grond Bedryis Vermogens ol Personeele belasting over 1903 en het door hem verschuldigde op de vervaldagen hebben voldaan Vunzell dus 6uk zonder dat opnieuw aaagitte noodig is blgven ook op de ly t n staan zg die er vroeger op kwamen ais lo huurkiezer bewoner van een buis van tenminste I 1 75 in de week mits zy sinds 1 Jknnari 1908 niet zyn verhuisd io pensioenkiezer 3o spaarbankkiezer bezit van I 60 inleg en 4o examenkiezer Daarentegen muet hernieuwde aangille geschiedeu door die huurkiezers wier plaatsing op de vorige Igst berustte op bewoning van een buis ol gedeelte van een huis van I 1 76 per week of meer indien zg tusschen 1 Augustus 1903 en 31 Januari 1904 zgn verhuisd Wie in den loop van die maanden méér dan eenmaal ili verhuisd kan geen huurkiezer warden En eiodelgk moeten alle ioonkiezers zich weer aangeven d w z zg die in geefi der andere bovengenoemde gevallen verkeeren r bv dus niet in de belasting zyn aangeslagen maar in 1903 aau loon en pensioen samen tenminste f 450 door elkaar dus 19 per week bebl en verdiend en in de laatste 13 maanden by niet meer dan twee patroons iff dienst waren Deze moeten zich ook dan weer aangeven als zg in 1903 op de kiezersiysl hebben gestaan Alle aangiften moeten geschieden ntterltk 15 Februari Men kan ook een formulier afhalen dit thuis invullen en het dan later v6or 16 Februari inleveren NiBuwkauRK a d IJsssC Vrgdagavond werd in bet stations koffiehuis van den heer J Oudtjk een vergadering gehouden van de commissie tot hel bgeen brengen van gelden voor een nationaal bnidebigk aan H M e KoninginMoeder by gelegenheid van het 25jarig verbigl in de Nederlanden Nadat de voorsitter de beer Van der Ham wethouder de vergadering had geopend gal by terstond het woord aan den secretarispenningmeester den heer A 1 Fyan Uil diens rekening en verantwiording bleek dat na altrek van de onvernydelgke onkostei ontvangen was I 62 58 welk bedrag naar den penningmeester van het hO JiiA omité zal opgezonden werden HiermeV waren de werkzaamhedea van de commissie afgeloopeu en werd cy onder dankbetuiging door den voorzitter ontbonden OddiV atb Vrijdagavond trad in t hotel Doelen voor een tairgk odgek omen publiek als spreker op de heer Reijnders leeraar aan de Bykslandbouwschool te Wageningen De beer B Anker opende ais voorzitter de vergadering riep den beer Reynders en de opgekomenen een hartelgk welkom toe in deze vergadering en gat vervolgens het woord aan den spreker wiens onderwerp zich bepaalde tot Veeteelt en Véeverpleging beide welke zaken door hem op dnideiyke wgze werden uiteengezet en waarbg vele minder bekende punten begrijpelfker werden gemaakt Na de paaie werd gelegenheid gegeven tot debat waarvan velen gebmik maakten Bg het beantwoorden der verschillende vragen kwam vooral uit de bevatteiyke verklaring die de heer Beijnders over een en ander gat Na het eiiide dackte de voorzitter den spreker voor de nuttige wenken door Z Ed legeven niet twyielende ol ouk deie avond leu vooi de veeteelt d véeverpleging zeer veel nut achterlaten RcEuwuK De vevolking dezer gemeente bestond op 31 December 1902 nil 1426 m 13 54 vr totaal 2780 Zg werd in den loop vaa 1903 vermeerderd door öeboorie met 65 m 43 vr totaal 108 Vestiging met 96 m 99 vr totaal 195 Zy werd verminderd door overlgden rael 29 m 25 vr totaal 54 door vertrek met 99 m lOti vr totaal 205 De vermeerdering bedroeg ojzoo 303 en de vermindering 259 zoodat de bevolking 44 zielen is vooruit gegaan en zg op 31 December 1903 bestond uit 1365 vrouwen en 1459 mannen totaal 2824 Het aantal levenloos aangegevenen bedroeg 3 2 m en 1 vr en dat der gesloten huweIgken 22 37 A Staats loteri 5e Klasse Trekking van Wuensdsg 3 Febr No 753 2661 8403 en 10088 ieder 1100 1506 3841 5472 10604 14711 16818 en 19857 tbder 1 400 263 600 4Ö99 5396 6617 7702 13657 17235 19621 en 19628 ieder 1 200 6901 8963 12497 13931 en 15165 ieder 1 100 Pryzen van 1 70 102 Jia3 6297 8714 U544 15092 18348 27 3437 6507 29 11790 15180 87 42 3525 24 8827 11850 15322 18413 73 87 96 8 J93 12069 15446 18547 302 3937 6739 9013 12173 66 82 16 62 6808 58 12393 66 18686 21 4091 6922 9185 1 245 94 18738 42 4132 7037 9 281 1 2652 liVi76 60 554 48 97 9316 12713 1 5809 19024 620 4 243 7103 9428 43 67 63 78 4336 74 781 52 1 5949 111150 755 49 7250 9872 57 72 19323 814 84 7 3ÜI 9922 12989 16007 48 1124 44 50 7483 40 94 16280 61 80 95 7 524 10021 13022 98 19455 ia55 4672 7608 10169 47 16318 62 1616 4728 17 85 13101 16686 19 39 54 43 00 10251 13202 16786 73 1840 4827 7728 60 9 16804 19626 94 37 44 10846 13418 16903 19722 1994 90 46 66 21 41 21203 2229 4941 71 10552 13651 17024 20320 1 5185 74 10600 13925 44 43 2434 5248 8025 107 14018 17392 20473 50 72 97 44 14340 17444 77 26 58 5849 8330 61 14569 17551 2057 77 63 63 7 14612 17641 2 W93 70 5928 8473 10856 66 88 20713 2863 27 8506 11037 14740 17722 90 2920 6058 27 11332 14872 56 20813 53 6108 54 64 82 18194 16 85 22 8605 72 14965 18222 209U3 86 49 19 11421 15075 85 3124 6201 74 Rechtxaken Door de Arrondissements Rechtbank Ie Rotterdam werd gistere o het volgende vonnis gewezen C HT19 iaar M Hl 22 jaar en C H 60 jaar arbeiders te Ouderkert a d IJsel wegens mishandeling no 1 en 2 ieder tol 1 maand no 3 lol 14 dagen gevangenisstral PosterUeD eo Telegrsplitc Benoemd 1 Feb tot hoofdcommies der telegraphie de commisaie der tbiegraphie Ista klasse F H N Werner te Amsterdam tot brievengaerder te Hollam C de Boer 16 Feb tol directeur van hel post en telegraafkantuor te Ryp i J van Mansvelt thans commies der posteryen 2de klasse te Amsterdam Bevorderd 1 Feb lot commies der telegraphie 1ste tlasse de commies der telegraphie 2de klasse Q J Verhage te Delft V er plaatst 1 ITebr de commiezvi der póstergen en telegraphie 4da klasse W J R Brunner van Zutphen telegraafkantoor naar Zaltboinmel en mej A O Boysmaa van Utredkt telegraalkanluor natr Haarlejn postkantoor de klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse H O Hoogeokamp van Oss naar Waspik 16 Feb de klerk der posteryen en telegraphie Istc klasse B Vermeulen van Venio telegraalkantoor naar Uaastricht bypost en telegraalkintoor Wgk de adsistenl P C H Lelèbvre van het bypost en t egraafkantoor W jk naar het hoofdp kantoor te Maastricht Eervol ontslagen op verzoek 1 April de brievengaarder M Poldermans te Ellemeel TLRINTRICOTS en HIËiHËlN A VAN OS Az Kleiweg e 7Sa OOUDA VelelMtmmu Mm ai t BEUES VAK EOTTEEDAM DINSDAG 2 FEBBUAKI L K H K 83 92 93 96 BiLOA U i Obligalien Tabaksleening 1902 5 PoLBii Obligalien Schatkist 1844 i BvsLASO Obligatien Geconsolideerde GH 625 1880 4 GjOudleening 1884 5 97 76 ZwfïDK Obligati n StaatsleeUing 1890 8 76 AziE Japan Obligatien 1889 4 PnninaaU n Sttdttijkt Umuigm Rotterdam Obligatien f 1000 18981903 3 98 Rolt Obl 1894 1S96 3 89 IndiutriHU ex FinaoaetU Ondenummgtii Schuldb Ned Voorschb la Amsterdam 41 101 100 100 Oblig Ned Mg v Zekerheidsst van ambt en beambten 4 Schuldbr Voorschotbank IeRolt 4 Bjipolltak Banitrf Pandb Bataufsche Hypb 4 99 Alg Hypotheekbr Eerste Ned Hypetbeekbriefback 4 100 Pandb Friesch Groningscho 100 99 100 100 99 101 101 J7 100 99 100 97 Hypb Pandb Huil Geld Hypb Pandb Hollandsche Hypb Pandb Hypb voor Nederl Pandb Maas Hypb Pandb Nod Scheeps Hypb 4 Pandb Rntlerd Hypb Piiiiill Rollerd Hypb 3 Pnndb Standaard Hypb Pandb Sledelgke Hypb PaiKlb Sliclitschii fyh 4 Pandb Ned Hypotheek Panilbriefbnnk 4 99 Pnndb Ie Algem Groninger Scheeps Hypulhuekb 4 100 Pandb Nederl Hypotheekbank te Veendam 4 99 99 99 Pandb Westhindsche Hypb 4 Pilnrtli Znider Hyph Hreda 4 Panüb Zuid Holl Hypb 4 Pnndb Nntionnlo Hypb 4 Petroleum huierneiningen Aniidoelen Sumatra Petroleora 60 My 96 Mijléoa ie Maatfehappijm Obligatien Muller Co Alg MynbonnMg 6 lOO 99 Divereen Obligatien Nation Grondbezit 4 Asndeelen Mg Hoek v Holland te Rolterdnm HoiKAxue Obligatien Hgpb 4 100 70 70V 20 36 Spóonetgleeningen Nkdurland Aand Holl IJzeren Spw Mg NooanAiiEBiKA Atchison Topeka en Santa Fé Cert van gewone Aandeelen Kansas City South Rw Comp AandeelenKansas Cl Southern Preferente Aandeelen PremitléhUngm Nm Ri Aiii Schonwburgloten I 1 20 BsLoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 i Loten Stad Brussel 1886 2 i 10a AnaiKA Panama Kanaal I 800 000 I 80 OPRlllMI i Mantels CoUumea PELTERIJEN en tot zeei IIIJIMD IAP0N8T0FFEN woideii fe prijüen OPCiE AOVKRTEiNfïlN Lief teliiils aangel tQ Leilen By eene een Dame wordt KOST BEWA8SCH1NG ea VRIJE KAMKB mot gezellig verkeer twiphoden voor eene netteJUFFB P qL lagen I 16 per maand Franco briaveaWer No 1014 aan IJTSMA s Boekhandel Lafdap S y ioteit Oiis g enoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gtmigoas brefigen Ier kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid van de 5e AbonnemenlTuoneelvoorstelling op DONDERDAG den 4 FEB 1904 U SOCIKTEIT i ni ammilii ZKfl UVR nf getloteH tal IJH Namens het Hcslunr J J PRINS VAN nOESBUROH Secretaris OovDi 8 Feb 1904 Mevrouw JONKER Mui i br vraagt zoo spoedig mogeiyk oene flinke Dienstliode or loomiDLP EEMIEFOTMTBSS Hm wHr lt r r N lil ti i M HKRK tf leitmi UIT HKT MaCMKUN TAK M KAVENSWAAY ZONEN OORIMCHIH Des TUKKEN worden a e enl II reriegelde pakjes van n Ime n em halt en en Ned om met vermelding van Nommar ec l r i foorzien van nsvenstaaad Vlerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende i C BIJL voorheen J BREEBAART L M le zctkvr zgn wa da iekti Ëlkdl CUM Ie ootvaaieiL teaamengeeteU en na vele prcefheotajbn la dennandal gekAnen onder deai na dae uitvinden Dr HiohMlla varvaanllgd r de beste madUaee ia hel wenldberasaMic MaUHaaenienl vaa Oabn StoUwwek t Keulen ilieh la vierinnln bussen DcM Xiket Oicaa la met melk gekookt eene ngniama gezonde draak vaar dalelijkaoli gebruik een t 2 thnlweli vaa I t pcste voor eea kop flbooolata Als I geaasekracktige drank bij gnA v b litrrbia ihchts met water t abraikea Tarkr baar by de voomaamMa a 7 Apotbuttra BS Prtti y ywaftM IM V 0 e èSs 0 Baraalv nweordI r nat Redir and Jllllut MittmkMl Amiltardom Kalvcistraat 103 Zi iiuW en llaa flijdcrü ordt nit overtuiging als een w rkeljjke hulp n dan nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres ier bri fk rt orIt a t boekje Iraaco p r poat toegezonden door IILOKPOKL S ookh Zaltboramol i le UHuverlroOrn Irof Dr Liober elliekend illVV IBACBT UlZU AIImh wijlt w l I l ri l wwk tot viKirtdurenile ra lical u I keie geiw ing van alle 1 11 de meest hardnekkige Mititw lekten vooral ontslaan door n aidwalingeo o p jeugdig n leellüd löiole genezing vaa elke zwakte Bloei tacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hai klopping Maagpijn slechte spgsvert ng Onvermogen Impotens Pollotione enz intIvoerige prospectussen Irrüsrsr Swdi 11 1 II t I 9 dubl fl Umi 1 fl tfl t Cenlt nl l p4t Mattk v d VB t Z lil umo I Depots M Cl b n k Co Katlerdaoi V Happel s Oravenk g I llalialiaDi da J nfi J Cid Rotlanlai Welf fcOa aooda ea UI all dioi ist i