Goudsche Courant, maandag 8 februari 1904

i o 0331 Maandag 8 Febrf ari 1004 éZste Jaargang liOüDSCHE mrnm Vieuws en Admrtentiehlad mor Gouda en Omstreken l elrtoAii IS o SS Üc Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De jwijs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 7 il Afwmderlijko Nommers V U F UKNTKN Teleroon 89 A l l H r E N T l E N U den gepUatst van I regels a Onten iedere regel meer 10 Jeiili ii Jr ote ettei worden lierekeml iiaai pinatsruiintc InzPndiiig van Vdvcrtentiëii tot 1 uur il 8 mid l dverieiitli Éliiréaii Gezondheids Commissie OPENBARE VERGADERING MAANDAG 8 FKHRUARI ten S ore in liet Gebouw aan de Spieringstraat P 88 ONDEaWEKI TKU BEUiNIIKLINa Yeritl g over ile bfwiittllimen fïn JiantJtilliiffen fier Gomnilusle dulfiren de 1 november 19 f lJiiiniii 1 1904 Numens de Gezondheids Con jnifluie De Voorzitter i Dr P J A LEVeIa P 0e Secretaris m F H KEANËijpURG I öonda 1 Febr 1904 TE HUriK aan da Westhaven I o 149 HEEEENHÏÏjiS met ACHT KAMERS ruimen K DteR er groeten TÜIf HDnrj iJs fl q7ó Diidelij te aanvaarden i L K Te bevragen biJ J W SCHOüIeNI Jr TE Menora m r Een nieuw houten Tent TE KOOP staande op de Ma At alhier grooi ± 11 X 5 60 M tcr hoOgte van vloer tót plalond 3 63 Meter l I Te bevragen DÜ j u m wiLue ÜlSDEi QT TAN THEE neu wonlt Terzocül op t MEUR ie letten UIT HBT Mah SSIJN TAN aAVE SWAAYZO E aORINOHSM Deie THEEËN worden afgeleterd iu verzegelde pakjes van m Iwee een hal en fen Ned ons met vermeldiuK van Nomraer er Prfl voorzien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedepo neerd Zieh tot de oitvoerini van geeerde order aanbevelende 1 C BUI voorheen J BEEEBAAET Lz Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring v n K M 1 Aatilegf en onderhoud grati H t net is aangusloten aan het Eps later commnnaalbnreaa Op 15 Nov 1903 141 verkregen aansloitingen Contracten éh vodrwaarden verkrUgbaar aan Mt Bureau ACHTER DE VI80HMARKT Zenuw en Maafflijders wordt it overtuiging als een werkelijke hulp n den nood het boek unbeToten i ooki iHtf lift inu SchoeBtpp vtuw ftMJMfiloii Satin GUatcrnu êBU Ü U bette mUd hn voor bat to èar MM hMric MttM vu Ue nnrtt hnwlMar bij wlnkdlcn la ScEoenwtrl OtlanltrJbl tri a tu Hm Irm op b t fiibri lwm rk Na ontvangst van adreB per briefkfiiirtftorU d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOKL 8 Roekh altbomniM A Y PEMII S iü alle Coui anten rdi i aan t noïnmi door het A HIU mMA ZJ W 1 é Lagé e èrijzéW Beftlre k a iteiterti Door onze groote prysv irlaging gepani 1 gafendc met véél verbeten voortreHeiyk fabrikaat ia onzo omzet in kom n tgd zoowat eertlalibellli en nog steeds voornilgailnde w i I Wü zijn de eOnige t ahrikanleu diw rechtstreeks aan particulierenVerkoopen uitslailetad in ttO efgen v rkooplinizen waardoor véél befere kwaliteiten tot véél lagere prgzen knnnen geven j k Neemt proef en oordeelt zcifl on e allerfijnste xiilvere noOilBOT R et direct cadü u of kost nu 93 c p pond is S c afgeslagen bon en lot IllÉilj l C l i§l gelgk aan Roombotcr 40 c p Olifl O en 0S c p anderhalf pond met direct cadeau of bon en lot SI IICi Rllil i puike kwaliteiten A 5 50 en 44c p anderhalf l oud met direit cadean of bon en lot Te GOUDA alleen in het bekend eigen v orkoophni3 HET WAPEN VAN ASTEN Wijdstraat No A 160 I afd Z Holland KestiiiiliIJK vnii X8l4 r 3 IR lbt il SüioCkZIBfltj ffftul t rltt f nmiieiikinii Aljjoieij Li t Kivahlf vüor dur miu 30 © 3E3c5lXtO KINADRÜPPELS VAN DR DE VRIJ dissen buiten i i da roodo doos iiiijn ninm ondor ncvenstaatid fabrleUsmerk Meu lette laarop Zii iju o imi vcikiiJu aai a 1 1 Cheaiisclie tabriek vaD H NANNING den Haag ONTVANGEN DEKSCHALEN granieti voor 9 11 en 12 bons DEKSCHALEN fljn wit voor 4 6 en 8 bons OPEN SCHALEN fljn wit voor ll 2 2Vi 3 i en dons GEDÉCpREERDE POECELEINEN SERVIEZEN 16 stuks voor 25 bons enz enzl In bel V t i IJl irriNGS MAGA I IN Ue i voïidster Dubblle hnurt Telfnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Stylj I lijsoiuMlM lirockets a Ballnns Ifcrder veorhandêi een ruime Cenze ÉASKOOKlPPARATEN iIgA EN P£TR0L UHKACHELS feenig i res voor GASGLOEILICHTMNO0D IÖ DHEDEN soiled en degelijk Indien IV dan van goed licht houdt is dit je ére adres t Aanlliivelend M Mi VA LOON Aanlegjer van Gas e n Waterleiding W i i eker 4n wu da JBditf £ lkel Cacao t ontvugen tesimeagestsld en lu vel proefoémingeii in don 1 handat gekomen ondw den nuui dw I aitvindera Dr Mloha i Terraardigd I p da besta macbines ia het weraldbe 1 rsmda étabbliaaemant vaa Qebr Stollwarok f Eenled elKh J rT121cfeae f Sikel eacao in vierkanten bosaen Deze Eikel Cieaa is met melk gekookt 1 ee e aangename gezonde drank tooi da1 gelijksch gebruik een 1 2 theaI ieU ran I t poeder voor een kop Chooelate Ala 1 geneeskracbtige drank bij geval van dkirrhee slechte met water t gebruiken Verkrygbaaitbij de Toarrjamats B 1 Apotheksrs enz p Ko V I pneftnujee f 1 80 SoSÖ o Üi36 Öenemalvertegemvoordigw tww Hedm1 land Juiïus Mattenkisdi Am itordam Kalveitnal WS Aleuw onorcrtroSen Prof Dr Lidbers welbekoud nSCW KSACBf UIZlB AUecB eobt mot Fabriekaomk tot voortdurende radicale eu zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige Kenuw giekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeffcyd öEaTe genezing van eike zwakte Bleet tacbt Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsvertering Onvermogen Tmpotenz Pollntione enz Ditvoerige prospectnBseii lr j Cr f eich fl l fl S fi 3 t dubbele flesch 11 c Oentra I Depot Matthl v d VeRte Zaltbo mme ÖtpÖts M Ci aa fejCo Botterdam I Happel VuTftvenbage HalniinanB dto Joeg i Cen Rottardaai Wriff fc Co ai uda on biï alle drotpisten t Htt bMto MWïhaiWyttto m JÊÊ makkejyluto poettnüdjitol voor HewTM ff H enrooraldatBMtnKladerachocnWcrfc lui is d Appretuur vut C M MlllW O J érlfa BMrtli M l4 M il tto Of4 mivr op Varfcryilawty h MQi op naam ea fabtlalumerk iMff R Wiakatlara In lehainw wil l flarl9 Oooda Drak raa A BfilNEMAN Zn Biiitciilftilscb Overzicht Een telegram Bit Peersbnrg aan do Associated Press meldt dat het antwoord van Rusland gisteravond nan admiraal Alexejef gezonden is Indien hij da nota goedkeurt zal deie naar Tokio forden opgestunrd waar men li iar op zgn lÜatst Maandag kan vefwachten In hooggeplaatst kringen te Petersburg blijft mt n geloovon dat Rusland wer celiik luktbari Mincessics doet doch niet kan ingaan op de wenschen van Japan mdt betrekking tot Mandsjoerije noch kan toestemmen in ti vcrsttfrking van eenigo plaats aan de K ii i ann lie kust Het Russische Telegranfngentschap meldt Hier is telegraphiscii bevel ontvangen zoo spoedig mogelök voor een afstand van 45 wersten aan spoorstaven met toebeho ren per Siberischen spoorweg af te zenden Het doel is deze staven ter beschikking van den Transb iikalspoorweg te stellen voor den aanlog van een Uin over het Baikalmeer tusschin de stations Baikal en Tantajoi Voordat de minister vin verkeer de heer Tsjilkof die in den morgen van 10 Februari in Irkoetsk verwacht wordt verder reist moet het overbrengen van de rnils geëindigd ziJn Hoewel het Raseische antwoord op de Japanscha nota nog niet is overhandigd aan de Regeering te Tokio waagt niemand meer te hopen dat de vrede in Oost Azië zal bewaaid bleven Alle berichten zijn pessimistisch geworden Rusland dat tot nog toe geneigd scheen den oorlog te voorkomen en daarvoor aan Japan consessies te doen heeft volgens de telegrammen besloten niet in te gaan op den door Tapan gestelden eisch de sonvoreiniteit van China in Mandsjoerije bij een tractaat te waarborgen En de lapnnsche gezant te Londen heeft verklaard dat zoo Rusland de onalhankeiykheid van Mandsjoerije weigert in een tractaat te waarborgen Japan den oorlog zal begiimen Een eenvoudige belofte is na alle gegeven en niet nagekomen beloften voor Japan niet meer voldoende Het wil geschreven waarborgen in een vorm die elke weigering om ze na te komen voorkomt Rusland zelf verwacht niet meer dat het Japan kan tevreden stellen Een telegram uit Petersburg zegt dat de Rogeering niet meer verwacht den oorlog te kunnen vermgden Rusland wil geen verder concessies FEUILLETON HET MEDAILLON Naar het Fransch 40 Zij toonde geen teeken van ontroering en spottend bleef de uitdrukkm van haar g aat Toen op eens alsof zij dien jorigen man wilde terug houden van zijn vreeselijk opzet hem de revolver wilde ontrukken stortte zij lich op hem neer legde hMr hand op het wapeu bracht haar vinger op den zijne die den trekker reed omspande en vóór dat de jonge maa zich nog rekenschap kon geven van wat er voorviel drukte nj toe £ r viol een schot en Henri Beauchéne zonk ineen De gravm bleef een oogenbhk onbeweegelijk zeer blefk en het geluid dat zij eindelijk uitstootte waa niet ongelijk aan hert dof gebrom van een hyena in zijn hok lis uit mompelde zij die zal ons niet langer hinderen 1 Met koele wreedheid zag ij n oogenblik naar het lichsam dat daar roerloos op den grond lag toen tte tij haar hoed op sloeg haar mantel om greep haar handschoenen en gii behoedzaam de deur uit Op het portaal luisterde lij in alle richtingen Niets verdachts Het overigens zeer zwakke doen en de aarzeling van den T saar om den vrede daardoor in gevaar te brengen is overwonnen Van beide zijden verwacht men dos dat de strijd binnen énkele dagen zal nitbreken De onderhandelingen die nu sedert October gevoerd werden hebben niet geleid tot opruiming van den voorriind brandstof die in Oost Azië opgehoopt was Japan staat weer voor denzelfden eisch die het den 8en October stelde dat Rusland Mandsjoerije zul ont ruimen en de integriteit van het Chinétsclie rijk zal waarborgen Het departement van buitenlandscho zaken in Londen heeft een Blanwboek uitgegeven over de Macedonische quaestie het bevat de stukken die daarover gewisseld z jn tussclien 7 September en 28 December Dit Blauwboek had eigenli k Zwartboek moeten heeten het is vrefscidk donker van toon zegt de Westminster Gaz tto Do consulaire rapporten die er in voorkomen vormen een ontzettende geschiedenis v m wanbeheer en brutaliteit woestheid en wteed held Het blykt dat de Engelsche n geerlng al dien tgd hjj den gezant Ie Konst mtinopel heeft aangedrongen om toch alles in het werk te stellen opdat do hervormingen spoedig en goed worden ingevoerd Herhaaldelgk zegt Lord Lansdowno in zijn teleffrtamaUr dot Engeliuid hel voortdoce d uitstellen van de invoering der hervormingsmaatregelen met gioote ongerustheid Waarneemt daar de opstandelingen hun plannen volstrekt niet verbergen om jn bet voorjaar den strgd te hernieuwen Reeds in het begin van November had Engeland den wensch uitgesproken zoo spoedig mogelijk de reorganisatie van gendarmerie ter hand te nemen en daarby Ëngelsche officieren te doen medewerken Eerst op 4 December hebben Rusland en Oostenrijk hunne verdere plannen bekend gemaakt en voorgesteld een vreemden generaal te doen benoemen en dan door iedere mogendheid een officier te doen aanwezen om hem bg te staan Lord Lansdowne drong er by den Engelschen gezant eveneens op aan dat deze de Porto zou wijzen op de groote gevolgen van dit uitstellen en aarzelen Maar wat baeten kaera en bril Als de Uyl niet sien en wil P zou Cats vragen Het Blauwboek bevat ook de antwoorden die Lord Lansdowne gaf op de Verzoeken van den Tnrkscben gezant om de inzamelingen voor de opstandelingen in Engeland te verbieden De Ëngelsche minister zeide daarin De Regeering van Z M zal zeker en doffe schot scheen niemands aandacht te hebben opgewekt Langzaam daalde zij de trappen al bedaard en majestueus met haar voile als altiid over de oogen neergeslagen gleed langs de portierslogc zelfs zonder dat de man die daar in zijn glazen kastje zat haar scheen te hebben opgemerkt n was in t volgend oogenblik op de straat Marcelle was bijna fier op het gelukkig volbrengen van haar taak De jonge man was zoo langzamerhand als van zelf gekomen tot het doel dat door haar voorop was gesteld In het hotel garni wist niemand wie zij was of vanwaar zij lÉwam ZIJ kon deihalve niet verdacht worden Wanneer men dien dwazen jongen daar boven op den grond vond liggen moest men wel gelooven aan een zelfmoord Daartoe waren dan ook alle gegevens Hi lag daar nog met het pistool in de hand en de richting van het schot zou den deskundigen wel bewijzen dat hij zoo zich zeil moebt getroffen hebben Alles was dus der gewetenlooze vrouw boven verwachting gelukt Voor haar vertrek had de gravin haar man verwittigd dat het heden de laatste maal was dat ZIJ zich naar de rue Cujas begat Met ong uld zag hij derhalve haar terugkomst tegemoet Maar nauwelijks had hij Marcelle gezien of hij was geru tgesteld Welnu vroeg hij t Is gebeurd antwoordde Marcelle Dood Zoo 13 t Hierop vertelde zij alles in bizonderheden Matr zijt ge nu wel zeker Marcelle dat hij een peweging van dien aard om to gemo t te kjmen aan de algeraeene ellende die op het jlalkanscbiereiland heerscht niet tegengaan en ik moot erkennen dat het ni i uitermate geschokt heeft te zien dat du Turksche regeering wenscht zulk een hnip vooE o duizenden dakloozen en ongelukken wierTellende voornamelijk het gevolg is van het optreden dor Tnrksche Troepen te verbiedila onder voorwendsel dat die hulp de leidéhi van den opstand zon aanmoedigen Ondanks dit categorische antwoord kwam dl Tnrksclie gezant nog eens op zijn verzoek terug waarop Lord Lansdowno opnieuw antwoordde in wat hg zelf noemt zeer besliste taal Het Ëngelsche Blauwboek mot zijn offl cioelc stukken is wel geschikt om op de toestanden in den Balkan een scherp liclit te dpen vallen In de commissie uit den Rgksdug vooi het wetsontwerp bnti ellende de instelling van konpmansrcclil blinken is gisten U het ccrsie iirlikel in do redactie vin de regee ring goedgekeurd Bij du beraadslaging orer art 2 verklaarde staatssecretaris graat Posaduwsky dat de geheele wetgevende maatregel slechts van voorioopigen aard was diiar men het ideaal moest zien in een hervori ng van de kantongerschten welke hervorWSgen alle processen die voa rtvloeiden uit de arbeidsverhouding moest omvatten Op vooistel van liet centrum werd bepaald dat reeds in gemeenten met 20 000 zielen de instelling van koopmansrechtbanken verplicht zou zgn Artt 3 en 4 werden zonder meer goedgekeurd De kamerleden Flonrena eb Öauthler zullen een wetsvoorstel indienen strekkende tot wgziging der wet van 1849 krachtens welke de pastoor Delsor is uitgezet Zij willen die wet niet van toepassing verklaren op personen die in Frankrijk geboren zjjn uit Franscho ouders De 10de commissie van initiatief uit de Kamer heeft verklaard dat zjj het voorstel welgezind is Périer de Larsau rapporteur dezer commissie merkt op in zijn verslag dat de wetgever van 1849 bij het toekennen van een vrg uitgebreide macht aan het uitvoerend gezag niet had kunnen voorzien dat er een dag zou komen dat Fransche burgers tegen hun zin van hun nationaliteit beroofd toch evenwel niet zonden knnnen worden beschouwd noch zichzelf zouden beschouwen als vreemdelingen in Frankrgk en dat de goed en wel dood is dat hij geen geluid meer kan Keven niet meer spreken kan O hij moet op dit oogenblik nagenoeg al kouil zijn I Maar voor alle zekerheid ga ik morgen toch eens hoeren Waag niet te veel Wees voorzichtig 0 daar is geen gevaar bij 1 Ik zie wel dat ik gelijk had op u te rekenen De zaak is goed geleid en goed volbracht wNiet waar Zeker Ik wensch er u en mij zelf geluk mee Maar laien wtj nu aan tafel gaan want daarioe voel ik mij bizouder opgewekt Jk niet minder antwoordde Marcelle Zulke cniütié s geven etenstrek iVooral wanneer men zooils wij dooreen isekere spanning m de laatste dagen nagenoeg niets gegeten heeft Ja nu alleb goed it afgeloQpen Marcellt wit ik je wel bekennen dat iV de twee laatste w ken geensiina op mijn gemak bsn geweest Het gewetenlooze echtpaar begaf ich naar de eetzaal at en dronk met smaak maar toch had het gelijk men dadelijk zien zal nooit zooveel reden gehad als nu om in angst te verkeeren XXII Henn Beauchéne was niet dood was zelf met gt kwetst Zooals dikwijls bij menschen die zich zelf willen dooden had hij den loop van het kleine kamerpistool vlak tegen de borst gedrukt toepas sing van de uitzettingswet op die burgers de meest gewettigde protesten zon uitlokken Een gebeurtenis van jongen dnlura waar de rapporteur niet verder op ingaat beeft aangetoond dat het noodzakelijk was een scherpe grens vast Ie stellen tusschen werkelijke vreemdelingen die het allgd geweest zgn on hen die eens met ons van dezelfde nationaliteit geweest het recht hebben niet mi t die undei e soort vrei mdi linêun verward tu hebben wat betreft in latregelun van geweld die voor liun niut gusuhrovun zgn Ware deze nitzonderiiigsinhatiegel eerder in do wet opgenomun i cn pgiiiyke twist zon nnlungs vermedui zgn De commisaii is echter van oorduel dat de ditzonderiug alleen moot gelden voor handelingen die eoii politiek karakter hebben Voor daden die onder het gewone recht onder de strafwet b r vallen kunnen alle vri mdeling n gelgk zgn V Do patroons tu Antwerpen in du diamanliiidustiie beli giien gisterenavond een spoudvergaduriug om kennis te nemen van Int nntwooid di r werklieden en om dionaangnande een beslissing te nemen Twee leden dui aanwezig zijnde werkgevers drongen aan i p een ondurzoek of het niet mogelgk waru een middel tot verzoen ng te vinden en het geschil in der minne te schikken Daal op gaf do voorzitter verslag van de onderhandelingen die sedert de maand Mei van het vorige jaar lanhaiigig zgn tn sclten de beide parlgen waaruit hg afleidde dat men te doen iieeft met onverzoenbare porsonen wier doel slechts is de zaak op de lange baan te schuiven Met de woorden van den voorzitter werd met Inid applaus ingestemd De heer Van dun Bosch die di vergadeling leidde stelde do vraag of hut bestuur in deze moeilgke omstandigheden guhandeid had zooals de belangen der leden hetTODrschreven De vergadering was van gevoelen dat het bestuur zeer wel gehandeld had en daverende toejuichingen besloten het incident Dan stelde de voorzitter de vraag of het wenschclgk is leerlingen in de fabrieken toe te laten te beginnen van Maandag Spreker was van meening dat hierover met gesloten briefjes moest gestemd wofden De vergadeiing was van een ander gevoelen en de motie tot het toelaten der leei liegen werd per acclamatie en zonder tegenkanting aangenomen De vergadering ging in den groolston geestdrift uiteen züodat de kogel die om zoo te zegden ui den l op blijft een groot deel van zijn kracht verheet bovendien liad de jonge man m zijn bor tiakeen dikke lederen portefeuille f eharl waarop het bizonder kleine projectiel moest zijn afgestuit Alleen de schok die eensklaps en voor een oogenblik den bloedsomloop had doen stilstaan had zijn val en de daarmede gepaard gaande bewusteloosheid veroorzaakt Ongeveer een kwartier bleef de jMige man buiten kennis maar a iro opende hij lang aam de KJgen Hij w s alleen en de kdiiier was nog vervuld met het z icht parlum lint hij oo goeil kende Hij liennnenlc zuh alh a Zi was daar gewect Ilij had i tar vt or l Uatbt om wedeffreide gesmeekt Ze was gevoelloos Kcbleven Het had er elf den schijn van uehad dat zij glimlachte dit zij licni bespotte Ook was er in haar gelaat een uitdrukkiniï van koele wreedheid geweeat Zij had hem niet hel gc4iad ZIJ zou hem nooit leeren liefhebben Dat had hij maar al l c goed begrepen toen hij zich voor haar oogen van kant wilde nnken om haar althans te bewijzen dat iijn lielile en ziin lijden geen mbeelding waren dat alles wat hij haar had gezegd eheel overeenkoirtstig de waarheid was geweest Op dit oogenbhk stond Henn Beauchéne plotseling met een gevoel van ontzetting op en uitte daarbij een half gesmoorde kreet van schrik C Wordt vervolgd