Goudsche Courant, maandag 8 februari 1904

Openbare Yerkooping SANGllNOSE BJoedarmoede en Zenuwzwakte legen TWEE üiyOEK doet de Sanguinose maar die twee dingen doet zy goed üg rerrljfit het bloed en zg vrntvrkt de xettuuten Maar daardoor grupt zg tevens met v iste hand de oorzaak aan van vele kwalen die iii sciign zeer verbcliillend zgn Zg wordt door de zwakste magen en ftehkiiatsle geïitellen verdrogen Menschen die geen staal konden nemen leefden Op door de Sanguinose Met de meeste vrucht is de Sanguinose toegepast in gevallen vi n bloedarmoede groüte zwakte algelieele uitputting bg hurstellenden na de influenza nntyphense koortsen on dergelgke krankheden Vooral ook bi zenuwzwakken bg oververmoeidu overwerkte peiaonen deed de Sanguinose wonderen en groot ii het aantaldankbeluigingen Vüngeneesheeron en van le ken die de voortreffelgke werking der Sanguinose roemen Ik kan a mudedeelen dat uwe tiauguinose by m uitstekend haett gewerkt Ik wusllldeiido aan een hevige zcnawzwaktc waai voor ik te vergeefsuUe middelen tot Iieratelbad geprobeerd Sedert ik echter door een ge ikkig toeval van uwe Sanguinose hoordespreken en deze ging gebiuiken 1 m jn zenuwtoestand zooveel verbeterd dat het inubynu een wondei is Ik gevoel m w dan ook gedrongen dit aan iedereen bekend te makenen kan dan ook de Sanguinose volkomen als een herstel aanbrengend middel aanbevelenKatwp a Zee Nov 1903 J In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel van 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en koht do behandeling t lecht 12Vi of lö c p daj Dat is goedkooper dan eenig ander dergelyk middel Prüe por fl 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Verkrügbaar te Gouda bg WOLFb Co Westhaven nQBtni iii iii lll4i 4liirDin lc llloeUxiielit nEalnrla ItiiiiKiikoiHis Alvvuiei iK Zvrakto voortdurende HoolUptlii cti Jobr K gwi i oolliiHt KINADRÜPPELS VAN DR DE VRIJ diagan bultnn op de roodo ilooi inijn naam onder BovenstAand fabrlekwDttk Men lette daarop ZiJ zijii overal vcrkiijgUaai a f 1 Chemische Fabriek vaa H NANNXNG den Haag KOLONIALE WKRVING HAND iKLD 200 bg bet aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor Zes fdren en voor ingeiyiden by de Kationale Militie met onbepanlil verlof of In werkelijken dlen t lig bet aangaan van eene verbintenis om Twee Jaren gedetacheerd te worden naarOOST INDIji Aanbi ing g eld Twintijr Gulden Men melde zich aan FrywtUtyerii en StlUtleplIchtlueM met onbejinnM uerlnf bg den Commandant van bet Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of by een der plaatseiyke of Öarnizoens Commandanten MUltleiillrltlluen onder de IFn ieueH bg hun onmiddelgkeu Chef middel tegen Kksonaheld enz mag in geen breken In fla ct en 50 et bij CO DroffuteiL ii y ca WeiisftCa m ÉÊÊÊÊÊÊÊÊ Hiermt bigkt dat de sirgd nabg is en dat men vóór Dinedag of Woensdag een staking kan Tervachten Verspreide Berichten Fruikbuk De staking van het personeel van de tramwegmaatscbappii in PariJB Oost kan nog verscbeidene dagen dnren daar de arbiters alvorens tot een afdoende bespreking te komen kennis moeten nemen van alle documenten op de zaak betrekking bebbend De commissie van enqnête in de zaakHnmbert zette bet onderzoek voort van bot dossier van den notaris Amygnes Vervolgens werd beraadslaagd over het opnieaiv bnoren van madame Hnmbert hierover zal heden beslist worden na van den directeur der registratie inlichtingen te hebben ingewonnen betreffende de houding van den fiscns inzake de rechten op de zoogenaamde erfenis Crawford EsaELASD Beslist wordt vernomen dat het ministerie van de quaestie der invoering van Chineesche arbeiders in Transvaal een kabinetsqnaestie 11 maken Als gevolg van de troostelooze toestanden die door de karakteristieke beschrijving van lord Milner een diepen indruk maakten wordt ondanks eenige te verwachten oppositie de toestemming van de meerderheid van het Engelscbe parlement verwacht De toestand van Bnlfoar is aanmerkelijk verbeterd Sparje Na de berrie in de Kamer waar men zich als echte kwajongens gedragen hoeft wordt daarbuiten om aan de eer te voldoen van leer getrokken en de pers doet ook al mee Oisteren haddon twee duels plaats tussclien de journalisten Morole en Villanueva en tusschen do afgevaardigden Soriano en Torrevelez Eerstgenoemden liepen een paar schrammen op en by het sprikspel van de andere dollemannen vloeide geen druppel bloed De zoon van den premier Maura wil nu ook gaan bakkeleien hy zond twee zjjner vrienden naar Sortano die den ministerpresident onderbanden beeft gehad De Senaat nam het wetsontwerp betreffende de Zondagsrust aan Aheriiu De commandant van de bg Panama liggende Amerikitansche kanonneerboot Bancroft deelt mede dat dezer dagen op een nacht Indianen een aanval op zyn schip hebben gedaan Des nachts naderden ongeveer 20 booten met Sanblaslndianen het schip Zg waren met pijl en boog en oude geweren bewapend De commandant van de kanonneerboot wist echter de ongenoode gasten met eenige ladingen schroot te verjagen BINNENLAND Uit den Haag meldt men H M de Koningin Moeder beeft gisteravond per Staatsspoor om ëèn minuut over achten stadstyd de residentie verlate i zich begevende naar Vlissingen waar H M zich inscheept naar Engeland ten einde op nitnoodiging van koning Eduard de howelgkaplechtigheid bg te wonen van haar nicht princes Alice van Albany Aan bet station was hier aanwezig de geheele Britscbe legatie by ons hof Sir Henry Howard de gezant de beer Leveson öover eerste secretaris Lord Granville tweede secretaris en de heer Monnsey attaché allen gekleed in ambtsgewaad en de drie eerstgenoemde diplomaten vergezeld van hunne dames Zy wachtten Hare Majesteit in het koninkiyke wachtaalon op Koningin Emma onderhield zich met allen en dankte den vertegenwoordiger van den Koning an Engeland voor de oplettendheid Ook jhr de Ranitz intendant van het huis van H M deed haar uil geleide H M reisde met den gewonen trein waarin het salonrgtuig van de Nederlandscho Centraal Spoorwegmaatschappg was ingehaakt zy nam vöór het vertrek van den trein nog enkele oogenblikken op het balcon plaats en onderhield zich tot op het oogenblik dat de trein zich in beweging stelde met den Engelschen gezant Vele belangstellenden stonden bg Hr Hs vertrek ter weerszüden van de wachtzaal geschaard en groetten de Koningin Moeder eerbiedig tot afscheid H M wordt op de reis noar Engeland vergezeld door de dMes baronnesse van Ittersnm en jonkvrouw van de Poll en door den hofmaaischalk jhr Van Weelde en ridder Pauw van Wieldrecbt kamerbeer Gemcng de Berichten Men meldt uit Schiedam Donderdagavond omstreeks balfnegen wilde de wed B wonende in het Proveniershois de lamp van petroleum voorrien echter zeer onvoorzichtig zonder de lamp vooraf uit te blazen Het gevolg was dat de vlam in de peer sloeg en onmiddeliyk daarop vatten haar kleederen vlam Doordat veel ouden van dagen nabg en boven de woning wonen breidden de vlammen zich uit en werd de weduwe B met hevige brandwonden bedekt vóór hulp kwam opdagen Toen men de vlammen had gedoofd bleek de toestand van de wed B zoo ernstig dat haar overbrenging naar bet ziekenhuis noodzakelgk was Haar toestand is zeer zorgelgk De brandschade is niet groot Met zeknrheid kannen we mededeelen dat de beer Louis Bouwmeester einde dezesjaars in het Hoftbeater te Berlgn den Shylock zal spelen r Bg zgn gezelschap is geëngageerd de heerR Brouwer van de Ned Tooneelvereeniging N V N Een wieiryder werd op den Hcngeloschen straatweg onder de gemeente Lonneker s avonds door twee personen aangevallen die hem van de flets trokken en er daarna met zyn rywiel van door gingen De politie meent de daders oj het spoor te zyn Men meldt uit Haarlem Het staartje van de zaak van de vefdwenen spaarbankgelden van de weesjongeös te Velzen wordt reeds zichtbaar en voor velen die in 1897 aan het kerkbestuur waren zullen onaangename oogenblikken aanbreken daar nu eens officieel aan het licht zal komen welk een janboel bet toen is geweest en hoe toen iedereen zoo wat deed wat hem goed dacht zonder dat anderen daarop eenige aanmerking dnrfden maken Men wist dat allemaal wel doch sprak er niet over doch uu doet men dit zooveel te meer en komen b v de verkoop der koperen kerkkronen enz op de proppen De verdachte heeft rechtsgeleerden bgatand gevraagd van mr F A Bgvoet De recbter commisaaris alhier hoorde gisteren ook den oud aasistent dor postergen te Velaen den heer Hurachjes die by de aitbetaling der gelden tegenwoordig was Sedert Vrgdag der vorige week wordt naar men aan de Midd Ct meldt veribist de landbouwer J R wonende onder Heek en lid van don Raad dier gemeente Op grCnd van verschillende omstandigheden dacht men terstond aan een noodlottige daad Naar aanleiding van voetsporen is door de politie in den Brakman gedregd doch zonder resultaat Donderdag zyn aan den zeedyk bg een uitwaterlngaluis met uitzondering van bet hemd gevonden al de kleederen van den vermiste die daar iedar op zichzelf lagen alle met steenen bezwaard De politie zet haar onderzoek voort GOUDA 6 Februari 1904 Tot de Rgks Normaalschool alhier zgn Toegelaten tot de 1 kl C M M Bragnel tot de 1 kl P C V Leeuwen M J v d Berg B C M Brugnel G Nieuwkoop P Lafeber E M Blok R A W Scholten K de Rooy J F V d Ploeg G G C Weil Den 13den FebnMMNa herdenkt eene der oudste en nuttigste instellingen in onze gemeente haar 100 jarig bestaan Wg bedoelen de Vereenjging tot bereiding en uitdeeling van Soep locaal Proveniershnis Zoo eene dan mag zeer zeker deze instelling zich verbeugen in de belangstelling eb medewerking onzer burgerg en terugzien op een onafgebroken reeks van jaren waarin zy baar devies Vriendschap en Weldadigheid is trouw gebleven Gesteund door de medewerking van het Stadsbestuur beeft zy deze steun steeds op boegen prys gesteld en waar haar kuip werd gevraagd die steeds zoo ruim mogeIgk verleend o a in de treurige cholerajaren die gelukkig thans reeds lang achter ons liggen waarin z j door extra hedeelingen te doen houden tracbte eenigsints mede te werken het leed te verzachten Naar wil vernemen bestaat het voornemen dien dag feesteiyk te berdenken door trouw aan haar devies den Armen van alle gegezindten eene feestgave te doen uitreiken op dien dag en dit jaar een week langer Soep te verstrekken Moge het haar gegeven zgn steeds zoo nuttig werkzaam te zgn ten bate onzer minder bedeelde Stadgenooten dan g de over tniging daartoe te hebben medegewerkt voor de verschillende leden de schoonste belooning voor hunne belangslooze arbeid Mejuffr Fieta Dermont is wegens een vrg ernstig ietsel aan haar hand verhinderd mede te werken op het a s Zondag in de Sociëteit Ons Genoegen te geven Concert in haar plaats zal optreden de violoncellist Willem Duriunx een cellist van groeien naam Van de vele schitterende recensies zoowel in ons land als in het buitenland laten we een enkele over een door hem te Beriyn gegeven concert volgen Die Musik fichrgft over hom Man moss fttr die Verwittelung des mitwirkenden Cellisten Willem Durieux Hang dankbar sein Jeder war ganz und gar Dberrascht von dem Goldlon seines Instruinentes der silasen Innigkeit seiner Kantilene and der Gediegenbeit seines musikalischen Vortrags Der Berl Nouoste Nncliricbten schrgft Von allen den in diescm Konzerten Mitwirkenden machte der Cellist Willem Durieux aus den Haag dnrcli sein sanbore i wolil nfgewogenes Spiel derf günstigsten Eindrnck und bewies damit eirf Artist ersten Ranges zu sein Wg meenen dat waar tegen zulk een matig entree zooveel achoons wordt geboden een aanbeveling algemeen gebrnilt van dcz gelegenheid te maken zoo goed als overbodig is Zaterdag a s zal weder een feestuitvoering plaats hebben waarvan de opbrengst zal strekken voor bet Sanatorium Oranje Nassonoord Do beide gymnastiek Vereenigingen Excelsior en Gouda en de Tooneelvereeniging D C G znllen dan een uitvoering geven de Toonoel voreeniging zal opvoeren De Apothekeres terwgl betOoudsche strykorchest het geheel zal oplni iteren Entree kaarten zgn van nf heden te verkrggen voor Leden van Ons Genoegen 60 cent en voor Niet Leden 80 cent bg den beer A Quant Kleiweg De Ie luit der inf 1 J H Meger die voor 3 jaar wordt gedetacheerd bg de landmacht in W I zul 1 Maart zgne bestemming Suriname volgen Uit Nienwerkerk a d IJssel schrgft men aan de Schoonh Ct Ja wg wisten bet wel dat wy een genotvollen avond zonden hebben als de hoer Westbroek van Stolwgk zou komen voordragen Voor een eivolle zaal in bet café De Zwaan van den heer G van Reeuwgk trad hg eergisteren op vóór de pauze met De oude Admiraal van Weremeus Buning en na de pauze met de kleinere stnkjes Zelfmoord Verhaal van een Werkman Zelfverloochening en De Wedstrgd in bat reciteeren De heer Westbroek heeft ons doen lachen dat we schudden maar by beeft ook meer dan eens aan ons oog een traan weten te ontlokken De geachte spreker bezit de gave zoo voor te dragen dat zyn auditorium u b w aan zgn lippen hangt Het was daarom meer dan verdiend dat de beer Tol hem namens alle aanwezigen hartelgk bedankte voor dezen heerlgken avond en hem tot weerziens toeriep Ook een woord van dank aan den heer Van Eeenwgk die het initiatief voor dezen avond had genomen Wij hopen dat hQ in een volgend seizoen ons weer zoo vargasten zal Haastbscht Gedurende 1903 lyn M Vr Tot Geboren 28 32 60 Ingekomen 77 89 166 Vermeerdering Overleden Vertrokken Vermindering Recapitulatie Vermeerdering Vermindering Verschil 105 121 226 14 21 35 88 102 190 102 123 226 M Vr Tot 105 121 226 102 123 Ü25 3 2 1 M Vr Tot Bevolking op 31 Dec 1902 891 899 1790 Verschil 3 2 1 Bevolking op SUDec 1903 894 897 1791 Oddebkbbk a d IJsil By Kon besluit is benoemd tot reserve 2e lBitenant bg het 6e regiment ibtanterie de heer J H A Modderman vol ter secretarie en vaandrig alhier Stolwijk In de beatnnrsvergadering der afdeeling Stolwük van het Groene Kruis van Maandag 1 Febr zgn benoemd lot leden der commiaale van toeiicht en bebeer de hoerea J Schilt A Verkerk en D Ie Jong De rooster van aftreding werd daarna VBstgesteM als volgt in 1905 treden at de heeren A Verkerk D de Jong en J D Leunis in 1906 N Zuiderlaan en G de Jong en in 1907 J Schilt en T Dekker Met hoeveel smart hier ieder de staking van het werk aan den tramwog heeft Vervuld bleek ten dnidelgkste in het begin dezer week toen men op eens weer bet bekende gefluit der locomotieven boorde Ieder vloog op om weer een blik te werpen op de oude kennissen die zoo lang zulk eene bedrgvigbeid in onze gemeente gebracht hadden om daarna plotseling te verdwgnen en alles in zgn vorige rust te doen terugzinken Men hoopte al weer dat het werk werd hervat toen men tot zyne bittere teleurstelling ontwaarde dat de locomotieven bezig waren om al wat er nog overgeblev 3n was weg te voerenj We vernamen dat al bet hier gebruikte materiaal naar Hensden wordt vervoerd om daar gebruikt te wofden aan de werken tot TtRNTRlCOTS en lUEMEiN A VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA Velevkoou H 11 BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 6 FEBRUARI L K H K Staataleentn fen Bdloabue Obligutien Tabaks leening 1902 5 83 Italik Inscbrgving 1862 1891 5 97 Polen Obligatien Schatkist 1844 4 91 Rusland Goudlegning 1884 5 96 96 Eqtpte Obligatien Leening 1876 4 104 Colubbia Geconsolideei do Buj tenlandsche Schuld Recepis L 100 1 17 Ubbouay Obligatien 1892 3 55 Provinciale en Stedelijke Leenin en Rotterdam Obligatien 1900 4 103 Hypoiheekr BankenPandb Amsterd Sciieepsverb Bank 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 99Vi Pundb Friesch Groningsche Hypb 4 10 k Pandb Hollandacbe Hypb 4 100 Pandb Holl Scheepsverband Mg 4 100 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 4 101 Pandb Sed Scheeps Hypb 4 101 Pandh N Am Hypotheekbank Uithiixeo 4 i lOO i Paadb NoordNed Hypb 4 99 Pandbu Hotterd Hypb 4 101 Pandb Rotteid Hypb 3 97 97 4 Pandb Hgnlandsche Hypb 4 99 Pandb Stichtsche Hypb 4 100 Pandb NederI Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 99 Pandb Znid HoU Hypb 4 99 Dwerten Aand Hy Hoek ran Holland te Rotterdam 100 Noobd Amebjba Cert v aand New Orleans gew 9 Sp frmgUeningen Nediuub OIriig Z H Blec Spw Mii 102 Nooed Aheriea Ropk Island Cy Cert v gew aand 2 S Erie Spw Mg gew aand 27 Southern Railway Company Gew aandeelen 21 Fremieleeningen Beloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 OPftUIMIiVG Mantels Coslume PELTERIJEllï en JAPONSTOFKEN worden tot zeei lag e prijzen OPGERUIMD Burcarlljka Stand GEBOREN 3 Febr Elisabeth ouders C Teekena en J Kalkman Hermanns Heoriom oaders H Mulder ea E de Bruin 5 Petros ouder G Verhoef en J Verhoeff OVERLEDEN 4 Febr I A Gazan 1 m ONDERTROUWD 6 Febr P van Leeuwen en N Verhoef VERSCHEIDENHEID Een ontploffing wordt gemeld uit Lahore EngelscbIndlë wa r het krnitmogazgn van fort BhatindB in de lucht gevlogen is Veertig soldaten kwamen daarbg om Een ontploffing heeft het dak der fabriek van de Cambrian Steel Company te Johnston doen instorten Er zyn 12 doeden en 25 gewonden waarvan de meesten ook levensgevaarlgk PBO DEO LEEDE AANKONDIGING Bg vonnis van de ArrondisscmentsRecht bank te Rotterdam in dato 30 Sjovember 1903 is liet tusschen WILHELMINA BISSCHOP wonende te Hunda en BARTHOLOMEUS PETRUS BIJVOETS vroeger wonende te Gouda thans te Antwerpen bestaande hnwelgk verklaard door echtscheiding onibottdeii met alle gevolgen daaraan tg de wet bepaald De Procnrenr vnn de Varzoekster Mr M M SCHIM van der L0EF1 Gouda 6 Februari 1904 Societait Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN CONCERT OP ZoiHliig 7 Fcliriiarl te gever door de Mej ai EtLA WOLF Sopraan Conceitzangeres te Rotterdam De Heer WILLEM IXJltTEVX Violoncellist De Heer EUVJBO DAKTZIQ Barytoti alhier Met welwillende medewerking van den Heer J H li SPAAKDBHMAN Piano nlbier Plaatakaarten i cents verkrggbaar in den Boekhandel van den Heer SWARTSENBÜRG by don Pachter der Sociëteit en des avonds aan de Zaal Plaatsbespreking van Donderdag 4 Februari at bg den Pachter der Sociëteit Annvniig 8 uur preclen miiim mu m h volksbü o Vereeniging tegen Drankmisbrnik OPENBARE VERGADERING OP DOynMRVAQ IIFEBRVARI 1904 des avonds S uur in de Sociëteit ONS GENOEGEN Spreker de Heer Dr W P EUIJSCH Hoofdinspecteur der Volksgezondheid te s Gravenhage ONDERWERP Do l eo Strekking vm den Volksbond met welwillende medewerking van een Zangkoor onder leiding van de Heeren J H B SPAANDERMAN en JOH ö ARENTZ Vleol UnoEVOEBD worden TEN KATE S 6e SCHEPPINGSLIED Cantate van Richard Hol FANTASIE de l Opera PALJAS R Leoncavallo trrang C Arentz OAVATINO Emilb Sabbes Tojgujshewijien vwr nieUleden 10 cent ïoegangskaarten zgn van nf DINSDAG 9 FEBRUARI Terkrggbaar hg den Heer T CEEBA8 Wydstraat HET BESTUUR Ie llekeiidorp op r WOENSDAG 24 FEBRUARI 1904 des morgens fe elf uren in hot Koffiehuis vnn D NIERMEIJER aan de Hooge brug ten overstaan van den te Gouda gevestigden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER on wel GEMEKNTE HEKGNDORP van Nos 1 en 2 Een HUIS No 143 ingericht tot bergplaats 3 SCHUREN ERVEN en TUIN aan de Znidzyie vnn den Ruigeweidscben dgk naby de Hooge brng kadastraal bekend in Sectie A Nos lS09 2085 en 2086 te zanien groot 11 Aren 13 Centiaren GEMEENTE Langeruige weide No 3 Een WOONHUIS ingericht tot Bakkerg met WINKEL ERF BLEEKVELD en WEG aan de dubbele Wieiicke aan de Noordzgde vau den Ruigewcidscben dgk No 100 en 102 kadastraal bekend in Sectie A No 1471 groot 1 Aic 3ü Centiaren en 1472 en 1473 beiden gedecltelgk En No 4 Een WOONHUIS naist het voorgaande peiceel No 1Ü3 en een rerceel Kade met hel daarop staande Hontgewus kadnsinial bekend in Sectie A No 1700 groot 2 Aren 80 Centiaren ui 1472 en 147 i beiden Kedi elleiyk Na alzoiiderlgke veiling en ifsliig wiirdi ii de 4 peiccelen gecombineeid Breeder bg biljetten waarop de aanv iaiding de verhuring en de laatei vermeld staan Nildeic iiiliclili si ii zljii Ie liekoiiien len kantore van voornoemden Notaris FOKTL LIN DROOGLEBVER te Gouda Telephoonnet Grouda Aailijesloteri Onder Tel No 148 BELONJE Ja M M Bierhandelaiir Keizerstraat 103 147 GOEDEWAAGEN ZONEN ï Kassiers Mai kt A 97 79 UTRECHT F van Koopman Turfmarkt H 35 GEVRAAGD een BÜEQEBDIEHSIBOIE die lielder en ving in baar werk is niet gediend hebbende geen vereischte maar van fatsoenigke familie t liefst niet jonger als 20 jiiar Loon naar bekwaamheid fr br Adres Mej M A JANSEN Veestalling L W 20 ütreebt Hoofd Eau de Cologne is onmiskaar voor schoolgaande Kinderen Ze doodt onmiddeliyk alle levend onrein verwgderd roos en schilfers bevorderd de haargroei en wordt door H H PiofessnreO bizonder aanbevolen Onmisbaar voor oud en Jong Verkrggbaar in flacons van 3ê 40 SO en tS cent bg J ¥ f OME il Kleiweg No 2 GOUDA ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourdns TELEPHOON No SS Inliet Vl itLirHTINGS MAGUU De Avondster Dubbele bnuit Telfnr 117 Zgp heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Gdsorniiuienlen iJmkels en fiallnus Verder voorlianden een ruime Cenze gaskookApparaten GAS EN PETROLEUHKAGHEU Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN Bolie en degeiyk Indien U dan van goed licht houdt is dit je ware adres Aanbevelend iM M VA M vnn Gas en Watoileidirg Hooi Stroo Islc kwalKcil MAA8IIUÜI xeer goed Koeienhool levert fianco J WEL TEM te os h Afdoend middel Dit gü de oude HuisU k Jicht Verkouilenkel HuisgezinontKheil i 1 25 75 HRApothtskers Te AmBter bMl T Tuyll F AD TE HUUR aan de Westliaven B No 149 HEEBEITHÏÏIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Hunrprgs fl 575 Dadelgk te aanvaarden Te lievragen bg J W SCHOUTEN nmïmmm Een nieuwe houten Tent ÏE KOOP staande op de Maikt alhier groot ± 11 X 5 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 53 Meter Te bevragen bg 1 H DE WILDE liOPjB PUIKE OÜDE M SlHIEUAM MIiU GENEVÜE Merk niohtcap Verkrggb lar bii M PEETERS Jz N B AU bewg vu eohlheid s cachet ea kurk steedi voortien van den naam der Vim n P HOPP Ti lltLlU tegen 1 MEl 1904 of eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers mime Warande Keuken en Kelder voorzien v in Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Au = i g o JIOTTERJUL