Goudsche Courant, maandag 8 februari 1904

GOUD SCHE MELKINRICH TING Buiten de waarborgden die onze Inrichting reeds biedt tot levering van Zuivere Melk van GEZOIVD VEE zal met het oog op voorkomende gevallen van Tvphns geregeld ALLE MELK ooweiJOLLË AFGEROOMDE m KARNEMELK alleen jiir AS 1 LUKISLLII U worden afgeleverd somfer prijsverhooging Onze afnemers van Melk zullen dus gewaarborgd zijn Melk te verkrijgen waarvan Alle Ziektekiemen gedood U Het koaken der Melk kan na het pasteuriseeren zonder eeni bezwaar plaats hebben Dinsdag 9 1 i 1904 41dste Jaargang l o 0332 mimm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 49 A l V E R T lE iN T 1 E N worden giepha1 it van 1 regels h iïO Jenfen iedere venial ukmt 10 Centen iiioote letters worden Iwrekend n iai plaatHVuiinte luiteudinif an Vdvertenliën tot 1 uiir dis mi i Telftuoii So 8 De Uitgave lezer Courant geschiedt dagelijks iiMJt iiitzonflering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is L36 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Openbare Yerknoping TK GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTDIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 29 FEBRUAKI 1904 des morgens rif uren in liet Hülftl I E PAUW aan de Marlit nuf No I Een goed onderliiitidi ii en gcnialvkeljjk ingericlite SGHILDEME SFLAATS met B0VB NW0NING PAKHUIS OPfM PLAATS en KRVEN aan do Turtmailil te Öonda Vp H No 179 To aanvaarden 1 Mei 1904 De bovenwoning bevat 2 Kamers en Alkoof Zolder rae t beschoten kap met 2 Kamers Nos 2 tot 6 Vi l naast elkander staande goed doortimmerde HÜIZEIT en EUVEU in de Pi ins Hendrikstraat te Guuda tegenover do Veerstraat Wp 1 Nes 376 377 378 379 on 380 Allen bj de week verhaard en wel respectievelijk voor 1 2 1 1 90 i 1 85 f 1 85 en 1 1 90 Nos 7 en 8 Twee naast elkander slaande HUIZEN en ERVEN in do Heorenstraat te Öonda Wi k P Nos 679 en 680 Beiden bjj de week verhuurd elk voor t 1 70 No 9 Ken PAKHUIS met ZOLDER en EBÏ in de Heorenstraat te Gouda V jk P No 686 Verhuurd bi de week voor 11 No 10 Een goed onderhouden WOONHUIS SCHUUR ERF en TUIN Bouwgrond aan de Prins Hendrikstraat te Ooada Wgk P No 463 groot 5 Aren 62 Centiaren Terstond te aanvaarden No 11 Een voor bouwgrond geschikte TUIN met SCHUUR in de Boelekado te Gouda naast W Verbeij groot 7 Aren 58 Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 1904 Nos 12 tut 15 Vier naast elkander staande goed onderhouden Huizen en Erven aan de Boelekade te Gouda Wjjk R Noa 191 192 193 en 194 Allen verhuurd bij do week elk voor t 2 En No 16 Een HUIS on ERF ain den Groenewcg te Gouda Wjk L No 156 Verhuurd bij de week voor 1 1 30 De pereeelen zyn te bezichtigen de laatste H werkdagen vóór den dag der vcrkouping van 10 tol 3 nron en op lien dag v n 9 lot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemdeNolaris FORTÜIJN DROOGLKEVEB teGouda I P llOOFTIIA l IZ Steeds flinke vooriaad afgesneden Bloemen Academiö de la Coupe DEN HAAG Vüor H H TAILLEURS is doorloopend gelegenheid tot het leeren eener IHP Elegant goed pas cii le Coupe IK GEMAKKGLIJKS LEERIHETHODE De ondervinding verkregen als eerste Coupenr in de grootste Maat en Confectiehuizen in het buitenland en de laatste jaren hier ter stede waai borgt een volkomen succes Ier opleiding voor Coupenr Attesten ter inzage van unjo ex leerlingen welke myn Coupe ni de practyk uitoefent n De prys voor het leeren dezer Coupe is f 0 Na eindiging der lessen en gebleken bekwajimheid diploma Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne vorstiekt door IIOOGEWDOOHl PROF DE L ACADEMIE DE COUPE Kenlg aüi e i KeAerUtua van HiMim RMTHOXIcm meêke met garantie voor gotit patten geleeeri marien VIIAACr RlilfitOPeAAl rSOLOJ vervangt natuurboter Zaal HlIIft TAIlil der Sorielcit ONS GENOEGÏ N Guud i PI l liM l1£i DOOn IIKT LYRISCH TOONEEL van AMSTERDAM VVoi iisiiajï 10 F l iiijiri een enkele opvocnng van het Gioot Succes van di n Dag w Paaschlam in 5 bedrilven door BEN N6AM Dit stuk word Ie Amsterdam Rotterdam Den Haag en Leiden meer dan 60 maal met uitbundig succes opgevoerd Aanvang T uur Prezen der plaatsen Eerste Rang niet leden f Leden f O TS Tweede Rang f 0 7a Plaatsi p v in at heden te bespreken Hygiënisch ZVIVKII SPUITWATER Systeem PASTEUR Abounementsjirtjs 8 CEI T per Kogelflesch Monster op aanvraag gratis MINERAALWATER FABRIEK Firma Herman Zoon Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENJVERK dan het Itiabiiilscb Schoen ea LilarzeDOHgazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle rep r tiën en angemeten werk OVEHSCHUENËN merk Jt Weegsctaal Gouda Druk van A BRINKMAN Zh liii ÊS iè rl ti De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bil deK ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Bekstingen ent te Rotterdam op den 3e Februari 1904 ex c oir is verkleatd Met 4e kwart kohier er Pcraineele belasting dienst 1903 Dat voormeld Kohier ter invordering is gestold in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht i zgnen aanélag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van es weken binnen welke de reclames bchooren te vVorden ingediend Gouda den 8 Februari 1904 De Burgemeester voornoemd R L MARTÊ JS BulieniHndseli Uvurzlebt Het volgende telegram is ontvangen door het Nieuws v d Dag De Japansche geïant te SI Petersburg deelde het besluit zijner rcgoering mede om de onderhandelingen af te breken en gaf kennis dat hy met het geheele gezantschapspersonoel is teruggeroepen Tengevolge hiervan gaf de Czaar aan den gezant te Tokio last onverwijld te vertrekken In ofücieele regeeringsbode die een en ander mededeelt wordt Japan verantwoordeljk gesteld voor de gevolgen Hél plotseling evertrek van de te VVladiwostdk gevestigde Japanners wordt verklaard als het gevolg eener geheime aacschryving van de Japanscbe regeering Japansche handelshuizen verkochten in den loop van den dag hun voorraden in vele gevallen een waarde van honderdduizenden vertegenwoordigende tot de laagste pr ïen Twee stoombooten met 16 KI Japanners aaji boord lün vertrokken De overige Japanners zullen gaan met twee schepen waarvan de aankomst aldaar tegen morgen wordt tegemoet gezien Tengevolge van het uitblijven van berichten toonen zelfs de autoriteiten zich opgewonden De toe8t Bd in Oost Aaië is nog steeds zetr donker Wel is het Rnssiscbe antwoord dat eergisteren aan Alexejef is geseind en dat waareslüjnliik eerst Maandag aan de Re geering te Tokio ovarh indigd zal worden nog niet officieel bekend Maar laen schiJDt in Tokio zeer goed te weten in hoeverre FEVlLhElOBi HET MEDAILLON Naar het Fransch 43 Hij zag t nu duidelijker dan hij t misschien in werkelijkheid had gedaan omdat thans de betootering geweken was hoe die schioone vrouw daar ttftnover hem stond Hij hctinnerde cich haar gebardn de woeste uitdrukking van haar galaat Hq twijfelde er niet n iij was t geweest die gedrukt had tegen den trdtker van zijn pistool Hij voelde nog de drukking van haar vinger op den lijne W e of wat was dan die vrouw Wat had zij tegen l gehad Waarom had z j hem het leven willen benemen Dwaa die hij wu geweest om te wanen dat zij gedreven door lirtle h m gendderd zou Ijn 1 jonge man biid nu bet pUtoot dat bij t opfpfingen uit cijn hud was gevaUen opg ra4pt en ipa het doareMkw Hij herinnerde ch zeer goed dat hij zelf daarvan naet de vedigheidapm had teruggetrokken Hij was t niet geweest die den trekker had doen overgaan O maar daarvan was mj tot in de ziel toe overtuigd Zy Bij moest dus CöQ W6l het een als het aöder hebben gedaan O w rom was hij niet d od neergevallen Hij betastte zich voelde iijn portefeuille haalde Rusland geneigd is aan de wenschen van Japan Ie voldoen Hot schijnt dat Rusland thans besloten is om alloen do tusschen China en andere mogendheden bestaande verdragen belreUende Mandsjoeröe te erkennen die afgesloten zgn vóór de Russische bezetting van 1900 De lator gesloten trac taten wil Rutland slechts erkennen onder voorwaarden die met de feitelijke verwerping gelp staan Is dit werkelijk bet doel van Rusland dan zou Mandsjoergo voor de Japanners gesloten zgn en hun handelsverdrag met Chinii volkomen waardeloos worden Daardoor zou de Rassische diplomatie in volkomen tegenspraak komen met de woorden die de Tsaar bil de Nieuwjaarsr ceplio richtte tot den Amerikaanschengezanl Toen leide de Tsaar dat Rusland tegen hel lus schen China en de Vereenigde Staten gesloten verdiag niets kon inbrengen en de Amerikaansche belangen en rechten in Miinilsjoer je volstrekt niet wilde aantasten Deze woorden van den Tsaar in con plechtige biiecnkomst en in tegenwoordigheid van het gehiele diplomati ke corps gcspioken worden nu door de Rassische diplomatie een vondig voorbij gezien Hot plan duailoe schynt reeds dadelgk beslaan te hebbun want de uitiug van deii AUeenheerschcr die aan de geheele wereld werd geseind werd in de Russische pors geheel en al verzwegen Nu meent men dat het lang genoeg geleden is en dat niemand zich die keizeriyke belofte meer herinnert V Een vry scherp debit werd eergislbr in hot Engelsch Lageihuis gevoerd overde voerbeleiding van den oorlog in Zuid Afrika Naar aanleiding van het rapport der oorlogsrommissie stelde de heer Robson een amendement voor op het Adres van Antwoord waarin afkearing werd uitgesproken over do Bleehie leiding en de zorgeloosheid door de Eegeering in den Boerenoorlog getoond In hot rapport vond de heer Robson gronden genoeg onr dit oordeel te verdedigen De minister Wyndham die in 1899 onderminister van oorlog was verdedigde de Regeering want hoewel er fouten gemaakt zyn heeft zy een succes behaald waarover zy zich niet behoeft te schamen Wy laten deze schaamtelooze uiting maar liever voor rekening van den heer Wyndham Want de geheele wereld heeft zich geschaamd over de wQze waarop een beschadfde Sta t om dit succes te behalen den oorlog heeft gevoerd Belangryk werd de zitting toon Sir Henry Campbell Bannerman aan het woord kwam die uit zijn borstzak en terwijl hij dit deed viei er een klein kogeltje eenigzins alg plat op den grond Zij die vrouw had iijn dood gewild Hij was dus goed beschouwd het slachtoffer geweest van een moordaanslag niet meer of ntet minder Er l tp hem een koude rilling door de leden Kn die vrouw Ze was weg Ze was nu ongetwijfeld al ver weg Hij wist niet hoelang hij bewusteloos was geweest Zij zou nu niet meer bij hem komen Waar haar te vinden Hij bezat derhalve geheime vijanden die top zijn dood hadden toegelegd Waarom Wicn had hij ooit eti ig leed f edun I Al die gedachten welke hem door Uet hoofd gmgcn maakten hem nog senuw i achtiger dan hy reeds was Hij deed sijn kamerdeur open en vloog de trappen af Hij had naar hij naeende een goede ingeving die hij onmiddellijk wilde volgen Beneden gekomen klopte hij gejaagd legen de deur der portieraloge De concierge die half zat te dommelen sprong verschrikt op Mensch je doet me beven riep deze mokkend uit maar een van de goede vaste logeer gasten herkennend klaarde zijn g zicht op Ua is u t mijnheer Beauchêne I De hemel bewaar ons wat ziet ge bl ek Die laatste opmerking onbeantwoord latend vroeg Henri nog half buiten adem ZÏpg eens heb je een poosje geleden ook een dame zien voorbij komen die de deur uitging Gvoot mooi elegant f vroeg de portier Precies I ija die beb ik gezien I Kwam sij bij u van Deze verdedigde kort maar duideiyk en zakel k de liberale Rageering die het kabinetSalisbury vooraf ging tegen hot verwet dat z j eigeaiyk de oorzaak er van was dat het leger zoo slecht voorbereid was Hy deed daarna een scherpen aanvul op Chamberlain wiens steunen van don Jameson raid en wiens uitdagende redevoeringen den oorlog hadden uitgelokt In 1899 had Chamberlain de toestemming gevraagd van de oppositie oui 10 000 man naar de Kaapkolonie te zenden waar lm the gaine of biofl wildji spelen tegen de Boeren Dftitrop vloog Chaniberlain op In een hinge en vaak zeer veilunige redevoering zelle hy uileen dal hy het woord blufl niet had gebmikl dat hy het nooit gebruikt en het niet m zyn hoiinnering had Bovendien fe is liem toen de zaak veel te ernstig voorg oinen om daarover op zulk oen wy e t sprteken injie iidri kin vi nd om Chamberlain s politiek vóór pen o irlog te keihch tsen was groot in het lifts Man de indruk van Sir Henry s rudevoe ring jNc injiet woord hlufl de gelukkige uiidr vóór h Da IBeerderh id eclitei die meent dut zy haar oorlog ra iet beschermen tegen dergelyko ajinvallen verwierp Hobsons motie met 278 MJg n 192 stemmen In het Blauwhoek dal de Engelsche regeoring over itfacedonië heeft rondgedeeld maakt Minister Lansdowne ook melding van hel feil hoe tot tweemaal toe de Turkiche ambassadeur by hem geweest was om op te komen tegen t verzamelen van gelden voor de Macedonische vlnchtolingen en t verstrekken van onderstand aan de rampzaligen van Engelsche zyde als strekkende om de opstandelingen aan te moedigen en mitsdien in slrgd met Turkye s belang Inderdaad zeldzaam onbeschaamd van de Porie Maar zegt de miaister ik herhaalde nogmaals en gebruikte zeer besliste taal dat Z M s Regeering pogingen om aan die ongelukkige menschen onderstand te verschaffen krachtig aanprees en om geonerlei overweging daarvan zou afmnnen en dat wy integendeel van de Tui ksche Regeering zonden verwachten dat zy de personen door wie het werk der nitdeeling ter hand was genomen behulpzaam zouden wezen Daily News constateert dat bet Blauwhoek op byna elke bladzyde overvloeit van offlcieele bevestiging der ontzettendo wreedheden door de Turken gepleegd tegen weerlooze Christenen 1 Zelfs de meest verharde ouder ons kan daan mijnheer lleauchêne tZe IS althans even bij mij Kcweest Hoelang IS t geleden dat ge haar hebt zien voorbijgaan f iNuv een groot kwartier zeker t Heeft ze u mels gezegd i Geen woord I Ik had nauwelijks den tijil om haar te zien i Maar kendet haar toch wel ntet waar Ge hadt haar vroeger wel eens in t gezicht geziene iNu ook mijnheer Beauahêne nu ook I Drom raels zoo n mooie vrouw wie neemt die niet graag leens goed op Eh hoe ondt ge dat zij er vantlaag uitzag f Ze droeg als altijd zoo n klein voiletje over haar neus foaar dat neemt niet weg dat zt er weer uitzag otn te stelen met permisse gezegd Zag r er dan niet ontdaan niet verschrikt uit Welncen zy glimlachte Zoo n schepsel bromde de jonge man tusschen zijn tanden en ziende dat de concierge hem verwonderd aanaatr voegde htj er eensklaps roet gemaakte kalmte bij fWaC ik nwar van u wet n wou vricDdlief is of ge die dame toudt herkennen als zij weer uw loge voorbijkwam Niets vaster dan dat Onder honderd onder duizend personen zou ik haar herkennen riep de ude Baan vol ieestdi ift Mooi zoo Luister nu goed Allebei mijn ooren staan open mijnheer die consulaire verslagen niet zonder afgryzen en ontzetting lezen Over de plundering van Smilevo sohrijtt de viceconsul Macgregor De troepen vergezeld van honderden Bashi Bazonks werden toen op hol dorp losgelaten hetwelk zy plunderden en verbrandden Van de 500 huizen bleven er slechts 4 staan De meeste der inwoneis 2000 in getal wiiren vooraf gevlucht in de naburige bosschen waar vele van hen werden neergeschoten en van degenen die in hel dorp warfn gebleven werden 21 grysaards 60 of 70 vrouwen en kinderen in de ian gehukt Veertig jonge vrouwen werden medegenomen naar Muzelmansche dorpen en na eene week weder vrygelaten To Armensko waren alleen de Bulgaarsche on Grieksche kerken lu wezen gebleven waar 60 vrouwen en kinderen een schuilplaats zochten Daar moeten 180 mannen zyn vermooid en ook vele vrouwen na ergeriyk te zgn mishandeld De inwoners van Pepenka dio op de bergen waren gevlucht werden omsingeld godwongen in hun dorp terug Ie keeren en daar verinoord Slochls vier gezinnen onu kwamen E nige vrouwen weiden levend verbrand in een huis waarin zy gevlucht waren En dan zgn er nog Christenen op Europa s vaaleland met name dia meenen dal de Porie hel goede voor heeft met zyn Christenonderdanen en de gruwelen lyner soldfttenhorden zoo erg niet zyn Hel is met duidciyk hoe de loeslsnd in Uruguay oigenlyk is Een offlcieele mededeeling uil Montevideo zegt dat de strydkracblen van Saravia den aanvoerder der Blancos wegens den opmarscb der regeeringstro pen onder generaal Moatlz yilngs terug trekken Ondanks hun overwinningen zouden de opstandelingen ontmoedigd zyn en zon de vrede aanslaande zyn Gronden voor deze bewering worden echter niet gegeven Van andere zyde wordt echter gemeld dat de toestand in Uruguay inlegcndeel ernstiger wordt lie regeeringstroepea moesten na de jonste nederlagen terugtrokken met achterlating van hun gewonden en van hun geschut Het corps diplomatiqne vergadert in de legatie der Vereenigde Stalen ter bespreking vah de te nemen maatregelen Een teil gram ait Rome aan helBerl Ti Beauchêne tis wel waarschijnlijk dat dtej slfde dame hier morden of overmorgen weer terugkomt tja manheer Dan zal zij als zij düt doet denkelijk bij unaar mij vragen Begrepen zcide de portier met een knipoogje Welnu dan moet je tegen haar zeggen dat ik dood ben 1 U Dood Ja ja verwonder u er maar ntet over vriendi t Cxeldt hier een soort van weddenschap waarin ook nog iemand anders is ji emoeid maar t ia veel ie lang u dat allemaal eoo op eens uit te leggen Het eenige wat ii van u verlang is dat als die dame naar mij kcnut vragen ge haar met een heel ernstig gezicht antwoordt dat ik dood ben dat ik een zeltmoord heb begaan Ge ziet immers niet tegen zoo n leugen op Geloof me tit er een om bestwil 1 Hoor eeos mijnheer Beauchêne gek is t wel maai om u pleizier te iloen Uitmuntend Kn zoodra die bewuste dame dan de hielen heeft gelicht vliegt ge naar boven om het mtj te komen zeggen Goed daar kan mijnheer op rekenen Henri gmg weer naar boven en aloot zich in ziiu kamer op Den volgenden dag reeds om elf uur toen hij il van plan was te gaan déjeuneeren werd de deur bij hem geopend en verscheen de concierge met zijn pet in zijn hand I Wordt virveigd