Goudsche Courant, dinsdag 9 februari 1904

Woensdaff 10 l ebruari 1004 No 9333o 42ste Jaargang mmm coimnt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TfMmn IV 83 üc Uitgave dezer Jourant gesehieilt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jter drie maanden is 1 25 franco per H st 1 70 Afzonderlijke Nonimers V IJ F C E N T N Tdefuon Vn 89 A Ü V I H T E N TIEN worden gepliatst viin 1 regel a 50 Centen iedere regel nie a 10 Centen Groote letleix irilen l orekeii l ii i ii plaatsruimte lii eniling van Advertentiën tot 1 iiitr ilts iiiii I TESDOPAmESQSEII Een nieuwe liouten Tent TE KOOP staande op de Markt alhier groot ± 11 X 6 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 63 Meter Te bevragen bjj J H DE WILDE TE HUUK aan de Westhaven B No 149 HEEHEimUIS met ACHT KAMERS mimen KELDER en groeten TUIN Hunrprüs fl Ö75 Dadelijk te aanvaarden Te bevragen by J W SCHOUTEN lu ll Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWBRK dan het Brabnlsdi Scboen en LaarzeDmagazijn KLhIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparstiën en aangemeten werk OVBItSGIIUl NËN merk de Weegschaal i l Wie Keker z n wii ds Echt GUel CftCSV te ontrangen tesamenj e teU m na vele proefnemiogen in don handal gekomen ondei den nusn des lUtvinders Dr MiohoelU vervaardigd ip d best macUnes ia het werelAberosmd étabblissemant van Hbrft StoU arok te Keulen IschB J pT12ie aeIH Cikel eacao in vierkantrai bussen Deze Kikel Caoao is met melk g ooït eeie aangename gezonde drank voor dagoiykscb gebruik een i i theslepda tan t poeder Tuor een kop Ohooolate Als geneeskrachtige drank by geval wn d rili e leenk lei watei Ie gebroilata Verkragtwr 1 tie vuuimmita IL Apothektrs ens Prik t Ko V4 g praawwes Gencr3 lverl gwwoordig6r toot Badwjiind Julius Mattenkltdi Anmterdam Kalvcstraat 153 in hel VEItLICIITR GS IIIAGAZUN De Avondster Dubbele bnnrt Telfnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie eollectie Nieuw Styl GHSornamentca Urockels en Balluns Verder voorhanden een mime Ceuïe GASKOOKAPPARATEN GAS HN PETROLEDMSACHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODWDHBDEN soÜed en degeliik Indien U dan van goed licht hondt is dit je uiare adres Aanbevelend i M VAX LOO Aanlegger van Gas en Waterleiding Gouda Druk van A BRINKMAN k Za Geen Kinkhoest Geen Inlluc n a Om Kinkhoest Influenza Horst OM lieelaanilopnmg binnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van oude belsendo l c iroim lp en wereldberoemdt Superior DniivenBorst honig Extract iH V 1 1 T II ir uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H Ns VAN SCHAIK € DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFW Co Westhave 19S f oui a 1 ti rBWST BfJV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal It 12B te r o fai A BOUMAN il ooJ driwAe PINK8K Nieumrrkerka d IJsel A N va ZËHSE ScAoo Aoii n J Tb TOKKKN Boji op B V WIJK OttdevalCT A SCHEER Haastruht P W 1 W Oudeaattr K Vi nsa HKIIDEN te Memwijk P v o SP E MoercapeUe I v d ST Il Waddingnten Wed A HllUST Waddini mem M KOLKMAN Waddmingeen P A us ÜllOdT Oudmater J D JONGH Oudeu ater J P KASTKLEIN Pohhroekerdam 1 BIKKER te Bemchop f llltia I gfrkpfll a £ VftrttcrlniidtfltINA WUt4t e i wAktc VgUmtS i aivyvll mwd Uj kinderen ati YolwaiMiien sehnk Mr MthHt slMhfe k tpUiv rterine EenuwhootUptjQ ttr verltsrkinE na zielEte of Icruunbed koorti en hue gevoli en QUINA LAROCHE PERRUOINBUX m hel bijlonder ttgen Btonl all k Binknicht kwalen t d Kritlaohim ledHlil en Vttkri eb r in com 1 90 en ƒ L T l1 Al o a To liaafn veraterknul aancenaamYui naak voord g tJkMligcb aik s looril voor kinderen cwlküen en klleraditlsa Mlellen Ker uu K bc velen k a iwMkfacHUga drank bij atoomlnan der apljavertcrtneaorfanen en dlarrh ook voor oiigellngcn en kleine kinderen Pn ii per ba n M Kgr ƒ 1 70 X Kgr 0 80 4 X Kgr O SO Cliemisoli M All cifli f A Speciaal voor Kindervoedlag in buuen K Kgr 0 1I0 lulvere 1T1CIIV3UIIVC1 i i p SQ Kgi ƒ 0 ag A c W 4 f i flT Vfpfitf tl 9 rooken esiler heWe Ctfiarette ig v oende ter bestri It min an de hevtirata aanvaUen van Aattuna etc In wing van de hevlgtte aanvaUcn van Aathma etc doosJM a Ö 8Ó en C Tamarinde Rnnhnn pdroatiep tejen ventoppiiit A n PUIIUUIIS b e lJljf loefC MM e e voor loofcal l l ii voor kiaderen bewijzirn de Tamarinde Uonboaa van KRAEPEI IEN HOLM belangrijk dianeten daar de vorm voor liet kind liegeef H k en de anaak aangenaam n PnjI per doosje O QO en 0 60 C 1 Sn r Oeic4ill ac atiremeen erkend als het BESTE huismiddct Verkoudheid en Keelp n het is een alljmoplossenti en veraachtend middel by uitncmentUield uitslaiterid in Hjf □ fleachjcs verkrijgbaar Prijs 0 20 l er Hescbje Vt f raepnrnte van KitAEPEUEN HOUf tt Zeiat iin athit CMi aiM van 0iiri H M tmurop H Mnaal eM kmnaUekmitu en ttrkrUataar kif 4de mtMtt Vakrfakame HiMthin o Oi vMm KRAEPEUEN HOLJV Hofleveranciers ZEIST RÖLONiALË WERVING HANDÖELD 200 bü hét aangasn van eene Vrgwillige verbintenis voor Ze inren en voor ingeljjlden bjj de Nationale Militie met onbepaald verlof o in merkelifken aienilt bj hèt aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIK Aanbrt nggeld Twintig Gulden Men melde aicb an FrUmtlligere en WIUltepliolMgeH met onheimalil verlof bjj den Commandant van het Koloniaal Werldepot te Hardsrw k 61 bö een der IjlaatBelvJke of Garnizoens Commandanten JUUMepHehltgen oniler de Wapen b j hun onmiddelijken Chet Dit got de oude Hek licht Terkoat enkel Huisgezin ontichen ƒ 1 25 HHApotheke T Amstcr KM wmi middel tegen Bh aaa M enz magtegetti breken 1 flea ct sn n et M dam by CU WdMftCck jttTm BAM £ ig A JKtB A EXPFILER S i raiSllüFIlïTMÜIiE Mm wnrUt T i n flii op K XBftK telffTt ÜIT ffÉT M 01EnN YiM Na RAVËNSWAAY mm QOBMCBBH Deie THEEËN worden afeele Averd ii verzegelde pakjes vaupy Iwee en em hal eu een A ed ma m met vermelding ran Nommer et Prjjs voorzien vau nevenstaan Merk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ffe eerde orders aiuibevétende J C BUL foarheen J BKEEBAART Lj Tel0pliooiiiiet 0ouda Abonnement 1 40 per jaar voor perieolen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg eii onderhoud gratw Hl t net is aangesloten aan het Rijks Interlommnnaalbnrean Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansiniIngen Contracten en roorwawden verkrijgbaar an hét BBreau ACHTER DE VISCH Harkt Zenuwen Maagplijders ♦ orJt Bit overtuiging als een werkamke hnlp 4 den nood het boek itouitevoten Na ontvangst van adres per briefkaart n or It d t boekje franco per post toegeutndeti door LOKPOf L S Boekh Kaltiramraol = SCHIEDAMMER GEITEVES Merlti VerVrijjgbaar bjj M PEETERS Jz N B A ls bewijs vu t ieidii oaobet on kurk steeda morsien van de i naam a Fii t a P HOPPB Trof Dr Liebora welbekeud Alteen eakt met KabrtaksmaEk tot voortdurende radicale eu lekere geuesing van alle Mlfg de nie 8i hardnekkige menHW Mlekleiif vooral ontstaan door afdmiingea op jeugdigun leeltyd oiale 0UB ng van elke inmkte Bleeb licht fienauwdkeid Hoofdp n Migraim Hartklopping lUaagpgn slechte apgavertering Onvermogen Jnipotena PoUntione ena Oifr voerige protpeetnaaen ltij r r fienh 1 1 1 i 4Vi daUwk HOh n Cl OfnlranlDep8t Mattli v d Vaste Zaltbo mme D pöl i M Gl sa 11 Uo Kotterdam r Happel B Oraveiihage ilnliDttRT de Jnitg J Ced Rotterdam mail Oa aaada en W alle dm Ma i Hooi Stroo l le kw Ut it1HAA8 HU M r goed KoeUtthooi ktvert ranco tfl 08CH tegen 1 MEI 1904 at mti t HSBRCHlfUXSBEN met TOTN 6 K a rt iTtime W tr öae Kedken en Kelder voorzien ran Qas en WaUvl ding Te bevragen TURFMARKT H 258 Uulteulaiidscli Overzicht Plotseling en cfr mtn liet verw icbtlc i s er een wgüiging gokomeji in den toestand in ÜOft Aziê Nog voor bet Enasi icho antwoord te Tokiu ontvangen if werden d j di iluinatieke betrekkingen liii i Cliin de beide landen door Japan afgebroken Vol ens de J ip Tiischo lezing heelt lie Vlikiiilii a iii baron Kurimo Vrijdag l i t gegeïen om jln passen te vragen daar Japan niet langer enschtc op het antwoord van Rusland te wnelitun Dit kan wen zieli zelfs te Petersburg verklaren Ken der telegrnininen uit die plaats zegt Men veiondiir telt Want bet afbreken der diplomatieke onderhandelingen behoeft nog niet noodzakelijk een oorlog na zieh te sleepon al is hot vaak lic voorlwde van een oorlog Er zijn in de geschiedenis verschillende voorbeelden van tiat liet afbreken van de diplomatieke betrekkingen nog niet door een oorlog gegevolgd werd Nederland heeft zündiploma ioken wrtwiinHraoi ar uit Veneitiiela teruggeroepen zonde 1 dat do oorlog daarop gevolgd is Zulk een afbreken van de diplomatieke betrekkingen kan een laatste middel zün om pressie lo oefenen en de tegenstander tot nieuwe concessies te iioodzuken Om den oorlog te doen uitbreken is een oorlogsverklaring noodig en die is noch door Japan noch door Hasland gedaan a a De toestand van het oogenblik wordt vrü duidelijk geschetst in het blad van Suworin de Nowoje VVremija waarin gezegd wordt Het afbreken van de diplomatieke betrekkingen beteckent nog geen oorlog Do geschiedenis kent voorbeelden van het afbreken der betrekkingen gedurende lange jaren zonder dat er een oorlog op volgde Doch zulke voorbeelden zijn zeldzaam Gy een normaal verloop staan wij das op dit oogenblik voor het begin van een oorlog of voor de noodzakelijkheid van tusschenkomst van andere mogendheden De toestand op dit oogenblik kan dus diie oplossingen hebben of een oorlog of een bemiddelend optreden van een of meer mogendheden of een langdurig conflict zonder di plomatieke betrekkingen Het laatste geval is weinig denkbaar De FBVltLElOni HET MEDAILLON Naar het hransch 44 Mijnheer mijnheer riep hij hijgend van het trtppenloopen ze is er geweest Wie Die dame J u Henn vloog op zyn hoed aan Wat heeft ze u gevraagd 0f mijnheer Bcauchêne thuis was En wat hebt gij toen geantwoord Wat mijnheer mij gezegd had En zij Ik verbeeldde mij dat zij zoo n heel klein gilletjt gat en toen was zij op tens weer weg Maar erg geschrikt was niet dat kan ik mijnheer wiH op een brieve geven Ze had zeker in de gate dat het maar een grapje was van mijnheer I Ja ja dat kan wel zijn Henri stormde de trappen af vloog naar buiten den kant van den boulevard Saint Michel op en g toen een vrouwelijke geditiinte voor zich dk hi aan de houding onmiddelliJKs erkende Zij was t Gelukkig dat hij zoowel haast hadgemaakt De gravin volgde een poosje V het trottoir en verhouding tusschen de beide staten is te gespannen en hunne belangen zijn te ver uiteonloopead Bemiddelend optreden van een of meer mogendheden is niet denkbaar En dus blijft slechts een ultima ratio over de oorlog En het blad werpt evenals de Russische Regeeringsbode de schuld voor deze oplossing geheel eu al op Japan Rusland heeft tot op het laatste oogenblik getracht langs vredelievenden weg tot een oplossing te komen Japan heeft de onderhandelingen gerekt totdat de beide kruisers die liet in ItaliS kocht in de Chineesche wateren waren aangekomen Thans staat Rnshnd zoo besluit de Nowoje Wremija voor belangrijke gebeurtenissen ledore zoon van Rusland zonder onderscheid zal er van overtuigd zyn dat Japanzijn lot zelf gcwcnscht heeft Uit Weenen wordt aan de Kóln Ztg geseind De commandant van de Oostenrijksche oorlogsvloot baron De Spaun ontving gister van den commandant van de bewakingstroepen voor het Oostenrijksche gezantschap te Peking een telegram meldende dat Japan zijn gavderegiment eu twee divisies op 40 stoombooten heeft ingescheept De divisie Russische kruisers biJ Port Arthur ir iïi OTe gestoken De oortog kiln elk oogenblik verwacht worden Reuter seint over de Brand te Baltimore G 30 s morgens De wind is gedraaid eu het vuur breidt zich nu uit laugs den waterkant züodat liet zuid oostelijk deel van de city en het oo tcn Baltimore waar voornamelijk vreemdelingen wonen wordt bedreigd Deze Inatsten vluchtten in allerijl Alle steden ook New York en Philadelphia zonden afdeelingen politie en brandweer brigades met extra treinen De verwoesting i ï ontvettend De brand duurt in zijnor reusachtigen omvang nog steeds voort Het einde ervan laat zieh nog niet voorzien daar de vlammen zich in verschillende richtingen uitbreiden Een aantal oude fabrieksgebouwen die nog dagteekenen uit den vroegeren tjjd boden een ri k van overdadig voedsel aan de vlammen Zelfs een geheele verwoesting der stad is niet buitengesloten Van Washington worden berichten ontvangen dat een 30 tal huizenblokken afbrandden zonder dat het geringste gedaan kou worden om de vlammen tegen te gaan De brandweren van Washington Philadel richtte toen haar schreden naar het Museum waar blijkbaar voor haar een gestoten rijtuig gereed s ond Henri stelde zich achter een dikken boomstam verdükt op en verloor haar niet uit het oo f In het rijtuig zat een man van zekeren leeftijd die op zijde kchoof om voor haar plaats te maken Henri hoorde die twee tegen elkander lachen en die lach klonk hem afgrijselijk in de ooren Toen reed het rijtuig met het tweetal weg langs de Boulevard van Saint Michel terwijl Henri in een leeg huurrijtuig wipte Twintig francs t riep hij den koetsier toe twintig francs voor u als ge die coupé inhaalt en bijhoudt i XXIII De koelsier in vuur geraakt door het prachtige aanbod legde zijn zweep er over en had in een paar minuten de ekwipage initehaald De man verrukt over zijn succes wendde zich door t geopende raampje achter zijn rug tot denjonjten man die in tyn fiacre zat met de gewichtige mededeeliog Ziet ge mijoh er Finctte ia geen echt ras maar loopen doet ze als de bestel Alleen uit beleefdheid knikt Henri den koetsier even toe HO jras diep in gedachten verzonken en die gedachwn waren verre van rooskleurig Ja het was wel duidelijk dat men hem een strik had gespannen en dat alles wel overlegd en berekend was geweest om hem uil den weg te ruimen zonder daarbij zelf in ongelegenheid te geraken Uij lachte bitter over zijn eigen Uchtgeloovigheid phia en New York zijn gerequireerd terwijl de Pennsylvaniaspoorweg maatschappij ter bescherming van haar eigendommen een volledigen trein met bluschmiddelen uit Pittsburg zond Qeen enkel ochtendblad kon verschijnen daar de gehouwen der drie Engelsche en twee Duitsche bladen uitgebrand zijn s Morgens te 3 uur draaide de wind zoodat het v nr zich zeowaarts uitbreidde De hitte is van dien aard dat de brandweer niet in de buurt der brandende gebouwen kan komen en de rook en hol stof ziJn zoo VTcoseliJk dat de mannen die met hot blnschwerk bezig zjn bü dozijnen ziek werden De hospitalen bergen tot op het oogenblik 100 gewonden onder wie de commandant van de brandweer Horton die onder oen oravallenden muur bedolven werd De fftad is geheel vcriiclit alsof het dag was en dat niettegenstaande alle kunstmatige verlichting niet meer werkt De stiaten zijn gevuld met een doelloos heen en weer golvende menigte die met ontzetting aanschouwt hoe de geweldige door tan brand ontstane luchtdruk reusachtige ïlammontongen over de afgelegen Stads vijken lekt en daar nieuwen branden ontsteek Een aantal bankinstellingen is in vlammen opgegaan Het gezamenlijk getal der vatfjrande gebouwen wordt nn op 700 ge De ond ministor Millerand heeft te Roche fort een rede gehouden voor een vergadering van socialisten HiJ besprak de wetsoiit werpen welke waren ingediend door het ministerie WaldeckRoussenu waarin hij zitting had gehad De algomeene werkstaking noemde Millerand een kinderlijken maar gevaarlijken droom Slechts van vredelievende pogingen en Vjin volharden was op den duur heil te verwachten Voor alles moesten de arbeiders echter zorgen dat er geen openlijke of verkapte reactie zou kunnen optreden Kn daarom moesten alle republikeinen zich vereenigen onder een ruim programma van politieke en sociale werkzaamheid Deze vereeniging te onderhouden is de eerste plicht daar zg de hoogste waarborg is Naar aanleiding der discussie van de begrooting van openbaar onderwijs heeft men nogmaals klachten doen hooren over het verval van het parlementair stelsel Deze klachten komen niet van eene enkele staatkundige partij clericalen liberalen socialisten klagen en reclnmeeren over de wjjze Hoe was t mogelijk dat hij had kunnen denken dut het liefde onberedeneerde hartstocht was geweest waardoor die vrouw zich zoo tot hem voelde aangetrokken Groote dwaas die hij was i eweest Hij herinnerde zich nu duidelijk haar Kcheele houding tegenover hem en de uitdrukking van hiiar gelaat dat hij vroeger opzettellijk niet had willen zien omdat het zoo geheel in strijd was met al hetgeen er bij hem omging Blijti men zoo koel en onvermurwbaar als zij het tegenover hem was geweest indien men werkelijk bemint Had zij met telkens als hij haar zag een raadsel achtig glimlachje om de lippen gehad Zijn vurige lietdi zijn dikwijls hartstochtelijke taal had zij steeds beantwoord met ijskoude ghmUchjes en koele woorden die gewis al zijn illusie s moesten verdreven hebben aU hij niet zoo dom en zoo Wind ware geweest Thans begreep hij maar al te goed wat zij bij hem was komen uitvoeren Zij had het gunstige oogenblik bespied om hem te do n vergaan zonder iemnds achterdocht op te wekken londer zich zelf te benadeelen en die gunstige gelegenheid had hij dwaas ali alle verhelden zelf haar verschaft Met welk een haast had zij daar toen van i ebruik gemaakt Wat Henri s verbazing in niet geringe mate verhoogde was de nu bij hem reeds vaststaande meening dat die vrouw niet alleen of althans niet uitsluitend voor eigen reke ning had gehandeld Zij was misschien slechts het werktuig geweest De man die haar op den boulevard mat lijn rijtuig had opgewacht en lachend voor haar hed plaats gemaakt was blijkbaar geheel en al op de hoogte van haar misdaad waarop de werkzaamheden der Kamer worden geleid Vij lijden roept een radicale afgevaardigde uit wy Ijjden aan eene achteloosheid eene nalatigheid een onmacht die van elke disciissio eene nieuwe kwelling maken en de aandacht afleiden vernietigende elke contri ilo der Kamer op de hnndelinger der regeering en zelfs niet toelatende meer dan een of twee begrootingeii per jaar te behandelen Het fouvornement laat maar begaan het heeft niets liever dan dat de Kamer haar aobling inbuet daardoor kan het doen wat het verkiest en bovendien ver draagt de heer de Hraet de N iyer do kluisters van het parlementair stelsel slechts met ongeduld en geeft er de voorkeur aan de vizier te blijven van een sultan finde siècle liever dan do parlomeiitaite chef van het ministerie eens constitntioneelen Konings lie seliildorii is een weinig donker gemaald Jk denk niet dat dit de bedoelingen ziJn van den kabinetsch f doch klaarblpelijk is het dat de kwaal waaraan do Kaïm r lijdt bestaat en düodeiijk worden zal indien jnen geen afdoend geneesmiddel toedient Woensdag a s vangt de diseus sie aait van de begrooting van spoorwegen Vijftig redenaars zijn ingesehreven en dat zal do triomf zijn der reclamaliën van lokaal belang van electorale beloften gelezea voer de banken door loden die gewoonltjk zwygen un uitsluitend bestemd om in de bladen van hun nrroildi ssement ovorgedrukt te worden Daar deze begrooting verleden jaar niet behandeld werd moet men zich dit jaar op een groeten woordenvloed voorbereiden Dan zal de Kamer die einde April uiteen moet gaan niets anders meer kunnen beliandelen dit jaar en zjj zal in het gaiLScbe zittingstijdperk slechts de beide begrootingen hebben kunnen afdoen waarvoor zü het vorige jaar geen tjjd be scliikbaar bad In parlementaire kringen te Iionden wordt weinig waarde gehecht aan do geruchten over FranschEugelsche bemiddeling die gister de beurs tegen t laatst iets vaster deden sluiten Men zegt dat lapnn de bepaling in het verdrag met Engeland nagekomen is en de Engelscbe regeering volledig op de hoogte gehouden heeft van dea loop der onderhandelingen Wallstreet heeft gister meer geledon onder den groeten brand te Baltimore dan onder de crisis in Oost AzitS Eerst gistermiddag is men den brand moester geworden nadat twintig bebouwde vakken verwoest waren Een hevige storm verijdelde alle po gingen om deil bi and te sluiten Do vlammen geweest Hij meest haar niedeplirh ige zijn misbcliien wel degeen op wiens aandrang zij die ellendige zoo gehantleld had Wie zou die man zijn f Waarom zou bij hem Henri Beauchêne naar het leven willen staan Het stille vermoeden dat reeds zoo vaak bi hem was opgekomen dat hij niet de zoon van den schermmeester was deed zich thans machtiger dan ooit te voren b j hem gelden Die twee onbekenden die hem hadden willen vermoorden kenden zij wellicht zijn afkomst en hadden zij er belang bij om hem uit den weg te ruimen Deze en dergelijke gedachten gingen Henri Beauchêne nU even zoovele schrikbeelden onder het voortrijden door het hoofd De coupé WJ3 de rue Saini George ingereden op korten afitmfl door Henri s huurrijtuig gevolgd Bij t plotneiiniïc btJUtaau van dat fijiuig werd de jonge man uit zijn korte mijmering ontrukt Hij zag nu oplettend toe en bemerkte hoe de coupé een geopende poort binneatee l Hij zag op het voorplein ilen lie r en de dame uitstijgen en terwijl het rijtuig naar het koetshuis reed dat tweetal een hooge tt p beVlimmen waar een buigende lakei li binnen liet Aan hun gcheelc manier van doen was t wel te bemerken dttt de onbekende in dit hotel mue t wonsn Htt groote hek aan de straatzijde werd weder gedotcn door den concierge die daarvo r uu rijn kleine woning zijwaarts van de ptwrt w is te voorschijn gekomen Toen was er niemand meer te lien Wordt vervolgd