Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1904

stegen zestig meter hoog op vrnchtslooi poogde de brandveer het raor t beperken door nog niet aangetaste blokken met dynamiet te vernielen Vtjltien brandweermannen ziJD omgekomen het aantal gekwetsten bedraagt meer dan honderd Uit New York en Philadelphia werden blaschmiddeIon gezonden ook politie om de benden die in de pninhoopen op roof nitgaan te verdrijven De vooinaamste bandelswijken zijn vernield door de ramp die naar t heet aan verscheiden verzekeringsmaatschappijen zooveel schade berokkent dat ze geromcerd ziJn Verspreide Berichten FniSKEIJK Uit Perpignan wordt gemeld dat de staking van de veldarbeiders na de jongste onderhandelingen met de grondeigenaren in bijna alle gemeenten geëindigd is Te Snint Lanrent de la Salanqne waar de grondeigenaren acht dagen tijd eischten üra de voorstellen te overwegen werd bij wijze van protest een lawaai manifestatie gebonden waaraan niet minder dan 3000 personen deelnamen De premier Combes antwoordde in de Kamer op de interpellatie van Lasies be treilende de staking onder de veldarbeiders in ZnidAfrika dat de prelecten niet tasschenbeiden zijn gekomen dan op verzoek van patroons en werklieden men heelt de feiten overdreven voorgesteld en de autoriteiten hebben baar plicht gedaan Een motie van vertrouwen in het beleid van de regeering werd aangenomen met 343 tegen 200 stemmen Inzake de staking van het personeel van de eleotrische tram in Parijs Oost hadden de arbiters van directie en beambten de heeren Lai en Moreau een lang onderhond Buiten de loonquaestie heelt hot personeel niet minder nog dan veertien grieven Ofschoon de directie reeds cenige conces sies deed is hot geschil nog niet bijgelegd Kenige leden van den Parcschen gemeenteraad richtten zich schriftelijk tot den prefect met het verzonk maatregelen te nemen tot herstel van het tramverkeer dat reeds sedei t 31 Januari onderbroken is Ekoelasd Er is een katoencrisis in Engeland Zaterdag sloten drie weverijen en het meerendeel van de Sehotsche fabrieken bracht het werk tot de hellt terug De ellende onder de werklieden is groot niet minder dan 60 000 onder hen zijii zonder middel van bestaan SPiNJlS De staking van de varensgezellen en havenarbeiders is geëindigd RosLJisD en Japan Men is er vrijwel van overtuigd dat de krjjg zal uitbreken en dat de vijandelijkheden deze week zullen beginnen Het eerst treilen zal vermoedelijk ter zee plaats vinden De Ëogelschen zijn toch verre van wolwillend gestemd ten opzichte van de hou ding van Rusland dat tot heden alle vormen in acht nam Te Londen wordt het vertoon van vredelievendheid van Eossische zijde beschouwd als een poging om tijd te winnen ter voorbereiding v4 or den oorlog BINNENLAND Men meldt aan de N Ct Wanneer bet tot een oorlog tnsschen Rusland en Japan komt is onze regeering in overleg met het opperbestuur in Ned Indië van plan de onzijdigheid van moederland en koloniën in den meest algemeonen zin af te kondigen Reeds is bekend dat met het oog op hot Baderend oorlogsgevaar door den minister van Koloniën in overleg met zijn ambtgenoot van Marine aan het iu Ned Indie aanwezige pantserschip Friesland dat 10 dezw naar Nederland zou terugkeeren bevel gegeven is voorloopig in onze koloniën te blijven totdat het door een ander oorlogsvaartuig wordt vervangen Het plan bestaat om het pantserschip De Rnyter dat uit West Indië hier te lande terugverwacht wacht wordt kort na aankomst naar Ned Indië uit te zenden Het belang der handhaving van de neutraliteit in den Indischen Archipel wordt iu dit geval voornamelijk behee rscht deor de aanwezigheid van kolenstatio is in de Indische havens welke in de route van de eventaeele oorlogsvloot met name de Russische gelegen zjjn Gemeng de Berwshten Onze diamantnijverheid Het Hbl v Antwerpen meldt De crisis in de diamaiilnijvorheid te Antwerpen is een zeer gespannen tijdperk inge I treden B hoogdringendheid waren de patroons gisterenavond bijeengeroepen in het Calé de l Empereur om kennis te nemen van een schrijven der werklieden De vergadering was uiterst talrijk en het algemeen geTO l n was dat een einde diende gesteld te worden aan den dubbelzinnigen toestand v ia nit sommigen het besluit trokken dat debizen geen beslissing durven nemen De vorgadiruij bewees de volkomen eensgezindheid van de patroons Verscheiden redenaars hebben vo ir de laatste maal onderzocht ot er geen middel was om een punt te vinden dat tot vredelievende oplossing van het geschil kon voeren Maar nadat door M van dan Bosch voorzitter en door andere redenaars gron lig de onderhandelingen waren onderzocht 8 d t Mei met de werklieden gevoerd kwam de vergadering by eenparigheid tot het besluit dat alle verdere onderhandeling in stri d zou wezen met de waardigheid dor patroons gegeven zünde de volstrekte kwade trouw der werkliedenleiders De achtbare voorzitter gal daarna te ken I nen dat de bazen zoowel die van Amsterdam als die van Antwerpen geschreven hadden ann het syndikaat te Londen om in geval van werkstaking in de diamantnijverheid allen verkoop van ruw goed voor die plaatsen te staken Deze mededeeling werd uitbundig toeg juicht By eenparigheid en bü toejuiching werd eene motie aangenomen waiirin de vergadering het gedrag van het bestuur goedkeurde Men schryit uit Enschedé De katoencrisis doet zich ook gevoelen in het naburige Wostlalen In Nordhorn werkt de firma Niehua en Dntling een paar dagen per week minder en andere firma s hebben haar werktgd belangrgk ingekort Men meldt aan de N R Ct In 1901 brak er bg de firma F van der Eist bleeker te Wierdeji eene werkstaking uit die vry lang duurde on die door de arbeiders verloren werd Door de Twentsehe neutrale arbeidersorganisatie werd toi n een coöperatieve wusscliery geaticlit de Hoop waar de slachtotlurs der werkstakingen zg die niet meer bg den heer v d Eist in dienü wilden treden werk zouden vinden Het noodige geld werd gevonden door t uitgeven van aandeden van f 2 50 en voor t dntbrekendo werd hypotheek genomen t Ging van den beginne af met deze coöperatie zier slecht wegens gebrek aan werk en aan samenwerking Naar men zegt moet er in de paar jaren van haar bestaan ongeveer f 10 000 door deze coöperatie verloren zgn Het Vorige jaar werden do gebouwen verhuurd aan J Broen doch ook toen gingen de zake rtog slecht waarom in het laatst van het vorige jaar besloten werd de coöperatie te ontbinden en machines en gebouwen te verkoopen Vrijdag zyn de machines voor een geringen prgs verkocht en Zaterdag zgn de gebouwen in openbare veiling het eigendom geworden van den heer H J van Buuren te Wierden voor slechts f 180 Tlit Amsterdam meldt men aan de N R Cl Naar yfij vernemen bedraagt de brutoopbrengst der feestmarkt in het Palels voor Volkavlgt ongeveer f 70 000 Aangezien nog enkele rekeningen van arbeidsloon en leverantiën ingewacht worden kan het nettobedrag niet met zekerheid worden genoemd doch ditiwordt op ongeveer f 50 000 geraamd Thomas Hardy schynt in eon van zgn romans de heldin haar brood te laten verdienen met het vertellen van verhalen oen gemoderniseerde Sjeherazade Er is nu een Miss Pamela Coleman Smith die werkelgk te London als vertelster optreedt en zg h eft sacces Zy js in West Indië geweest en heeft als meisje van dertien jaar op Jamaica ne gervertelsels gehoord die diepen indrnk op haar maakten Die vertelt zg nu over Zy spreekt op Oostersche wgze zittende de beenen onder het Igt gevouwen twee kaarsen voor haar Daarbg vertoont zg poppen en afbeeldingen van dieren die in haar sprookjes voorkomen Een oude Engolsche dame die haar onlangs hoorde was zoo met do vertelster ingenomen dat zg haar con Bgbel wilde schenken het goede mensch dacht dat die vreemde juf een heldin was Te Baltimore woedt een reusachtige brand die de afmetingen aanneemt van een der vreeseiyksto rampen welke de geschiedenis der Vereonigde Staten kent De brandweer is niet bg machte de vlammen meester te worden De handelswgk en de publieke gebouwen zyn vernield Het is onmogeijk de schade te begrouten Volgens schatting bedroeg die gister v66r middernacht reeds 40 millioen dollar Baltimore telde in 1900 volgeus de toen gehouden cencus 509 000 inwoners het is de grootste stad in den staat Maryland De brandweer der stad genoot steeds den roep van groote voortreffeiykheid Volgens een telegram aan de Frankfurter Ztg ontstond de brand in de groote mannfacturenipaga zyncn der firma Hurst Co Vier blokken huizen zgn in vlammen opgegaan en de brandweer laat heele hnizenrgen met dynamiet springen om den voortgang van het vuur te stuiten Door den berichtgever van de Frankfurter Ztg wordt de schade geraamd op 100 000 000 dollar De opera te EIberleld heelt een opera van Otto Tanbmann Sangersweihe opgevoerd waarin een koor een byzondere rol vervult Het is achter het publiek gepl ial en geelt de aandoeningen en het enthon slasme van een ideaal pnbliek weer om aldus het werkelgke publiek te stemmen en te leiden Dit koor treedt alleen op aan het einde der bedryven bg de culminatie punten en op do uogenblikken waar de handeling stilstaat Engen d Albert heeft van den Hertog van Weimar de groote medaille voor kunst ge kregen hetgeen een zeer hooge onderscheiding is daar die slechts aan één kunstenaar op ieder gebied der kunst wordt verleend Von Wildenbruch heelt die medaille als schryver en Adolf Hildebrand ais beeldend kunstenaar De vorige mnzikale bezitter was Eduard Lassen die onlangs te Weimar overleed Toen de nieuwe burgemeester van Balloo mr H VerLoren van Themaat geïnstalleerd werd heelt de oudste wethouder de heer B Bruins bg zgn verwelkoming verklaard dat hg dit met des te meer vreugde deed omdnt de treurige oivstandigheden waarin de gemeente verkeert den heer VerLoren niet hebben weerhouden het burgemeestersambt te aanvaarden Mannen toch vergrgsd als burgemeester en secretaris zei do heer Bruins hebben bun ontslag genomen Hun nalatenschap is een ongekend wanbeheer dateerend van 1869 Spr mocht niet verzwggen dat ouk do leden van den raad het meest de wetlionders vun dien tyd af zonder het te weten óf te vermoeden die verwarring mee hebben veroorzaakt Spr voegde er echter bg dat nooit goede trouw meer is beschaamd Terugdenkende aan de reeds doorgemaakte moeiiykheden en wyzende op de nog komende verklaarde spr dat de raad met zgn nieuwen leid man vol moed de toekomst tegemoet ging De heer VerLoren dankte voor de wyze waarop de heer Bruins onder moeielgke omstandigheden het ambt van Burgemeester heeft waargenomen Hg verklaarde het ambt te hebben aan aard omdat hy wist dat hy met de samenwerking van den raad veel zou kunnen bereiken Hg herinnerde er aan dat het voor Bafloo geen geluk was dat het in de laatsten tgd in den lande zoo veel is genoemd Maar dat behoefde niet te ontmoedigen In de eerste plaats heeft de raad do zaken ernstig te onderzoeken en spr rekende daarby op aller samonwerkizg Men seint uit Amsterdam aan de N R C In de gisteravond gehouden vergadering der Amsterdumsche juweliersvoreeniging werd met algemeene stemmen eene motie aangenomen waarbg de zelfstandige voor stellen van den Algerao nen Nederlandschen Diamantbeworkersbond en zyne zusterorganisaties werden verworpen De vergadering wenschte baar vroegere voorstellen toelating van 750 leerlingen te handhaven evenwel met dien verstande dat men trachten zal tegemoet te komen aan de bezwaren der werklieden tegen het mogeiyk misbruik maken van de werkgevers leerlingen dat zgn de leerlingen die door de juweliers in het vak worden opgeleid om daarin later als werkgever op te treden Corr Staande de vergadering werd uit Antwerpen een telegram ontvangen meldende dat reeds 150 leerlingen zgn geplaotst en tot dusver slechts door twee kleine personeelen het werk is gestaakt Voorts spreekt de A J V de bewering tegen als lou zg getracht hebben van het ruwsyndlcaat te Londen te verkrygen dat dit de uitgave van het ruw zal doen ophouden bg een a conflict Men weet dat dit zoowel uit Antwerpen als nit Amsterdam werd gemeld Een jongmensch dat aergistermorgen naar het hooldpostkantoorPrinsestraat in den Haag was gegaan om mogelgk voor hem aangekomen brieven in ontvangst te nemen heelt daar onajingename oogcnblikken beleefd Menscht die in zyn nabyheid stonden meenden op oen oogenblik oen zakkenroller in hem te moeten zien en met opzienbarende vrymoedigheid en luidruchtigheid werd den jongeling meegedeeld onder welke verdenking hy stond De verdachte protesteerde De omstanders hielden vol Het twistgesp rek k lonk luid in de volle postkantoorzaal SHk stkas van den portemonnaie dief BR ff in t gedrang van aHe kanten hard té verantwoorden Tenslotte werd niet de portemonnaié maar dan toch een oplossing gevonden De verdachte moest dan maar eens liJn lakken legen Dan kon ieder zien of de portem nnaie er in zat En met nog nobit zoo veel genoegen zal onze medemensrh toen hebben laten zien dat hg volstrekt niet in t bezit was van een portemonnaié Toen dropen de menschen af en de zoekgeraakte of niet zoekgeraakte portemonnaié is nog altgd niet gevonden Men schryft nit Winterswgk aan de Zutph Ct Op de groote weverg der firma Willink en Tanken wordt met 15 Febr a s eene nieuwe loonregoling ingevoerd zniks in verband met de vele verbeteringen die in de laatste jaren in de machines zgn aangebracht on waardoor de loonen voortdurend zgn gestegen zoodat deze hier gelgk aan of booger zyn dan die in Twente Ze bedragen toch gemiddeld 16 0 gld per veertien dagen Nu zal er gebroken worden met het zoogenaamde premiestelsel eene verouderde instelling Jaren geleden werd n l bepaald dat wevers die meer dan tien galden in de veertien dagen verdienden daar boven vgf percent zouden ontvangen hetgeen dus een jprikkel was tot het leveien van meerder werk Verder is bepaald dat do standaardloonen bigven behouden evenwel wordt aan de goede wevers de gelegenheid gegeven thans met behulp van een jongen vier weefgetouwen te bedienen in plaats van twee in welk goval per weefgetouw 20 percent minder wordt betaald waard or echter de wevers in staat gesteld worden meer te verdienen Ten slotte wordt een boetestelsel ingevoerd voor te laat kom n zooals ook trouwens reeds in Twente gescliiedt De nieuwe bepalingen zgn in de fabriek langeplakt Vertegenwoordigers der ai helders hebben met de patroons geconlereerd Later sohynen de leden van den Texlietbond de zaak in handen gesteld te hebben van de bestuurders van dien bond er is ten minste eene vergadering gehouden Men meldt nit s Herlogenbosch De Vereenigde Zuivelfabrieken in de Mun telstraat alhier directeur de heer H M Bouwens zgn gister stop gezel Men ver wacht liquidatie Rechtzaken Men meldt uit Leiden Dat op den Dies Natalis van onze Hoogeschool een Leidsch hoogleeraar wo d gedagvaard als beklaagde voor hel kontongerecht is zeker een lelt nooit vroeger gebeurd Zaterdag is dit een hoogleeraar in de godgeleerdheid geschied H6m was door een familielid uit Oelderland e n mand met veisch vleesch per spoor gezonden Do professor die Gelderscii vleesch zooals zyn gemachtigde verklaarde bgzonder lekker vindt zond fluks een kruier naar het station den mind te halen en dacht er niet aan ol wist misschien niet eens dat het noodig was den man eerst met zgn vracht naar het openbaar slachthuis te zenden om het Vleesch aan een onderzoek te onderwerpen Onderweg Wordt onze kruier door oen keurmeester aangehouden De mand komt deze verdacht voor hy stelt een onderzoek in en hel vleesch bleek liet van het gemeenteiyk keuringKmork voorzien Het werd in beslag genomen en de hoogleeraar vet kreeg procesverbaal bovendien De verdediger des hoogleeraars mr J C van der Lip toonde aan dat zgn cliënt volkomen ter goeder trouw is geweest men mag het een theologisch prolessor ook wel vergeven dnt hg zich niet inwerkt in gemeentelgke verordeningen in zake vee en vleeschkeuring Bovendien had niet de hoogleeraar het vleesch ingevoerd ol doen invoeren Dit was geschied door het Geldersch lamilielid die dan ook voor zijn goede daad eigenigk hier had moeten staan Hg vroeg dan ook om vrgspraak De ambtenaar van het 0 M daclit er anders over en eischle van Hen hoogleeraar 1 5 boete snbs 1 dag hechMnis De kantonrechter bepaalde do uitspraak op Maandag 23 dezer De gewezen relerendaris van het Departement van Oorlog laalstelgk chel van de aldeeling Comptabiliteit A Moerei stond gister voor de Haagsche rechtbank terecht beklaagd van de 24 valschheden in geschrilte en hut desbewust gebruik maken van de valsche stukken hem ten laste gelegd inde reeds medegedeelde uitvoerige dogvaarijing De beklaagde trad kalm d gereeltzasl binnen e antwoordde met zachte stem op do bruikelgke eerste vragen van den president en opgevende thans 65 jaais te xjjn Tot de vele voorgelezen stukken van het dossier behoorde een nitvotrig rapport van twee schriltknndigen die tot taak hadden te onderzoeken handleekeningen en geschrilt door beklaagde oudhoofdambtena ren van het Dep van Oorlog den koopman B Moerei te Rotterdam wiens handteekening door bekl waa nagemaakt ge schreven in tegenwoordigheid van den rechter commissaris Igdens de instructie Do conclnsie van het stuk Inidde dat de valsche handteekemngen door bekl zyn ge teld By zgn verhoor door den president dat gernimen tgd duurde erkende beklaagde niet alleen dat hg de valsche declaraties heeft doen opmaken doch ze zelve heelt opgemaakt Alle valsch geplaatste handleekeningen erkende hg op één nitzondering na want hy ontkende pertinent de valschheid van de handteekening van den heer Klegn locosecretaris generaal toenmaals aan het Departement De president verwonderde zich zeer over deze ontkentenis ten aanzien van juist deze handteekening aangezien bekl toch al het overige volmondig erkend heelt terwgl de heer Klegn in de instructie uitdrnkkelgk ontkend heeft zgn handteekening op de stnitken te hebben gesteld en ook de schrittkundigen concludeeren dat de signatuur niet van den heer Klegn is Maar bekl bleef volhouden de echtheid opgevende dal hg nooit in de gelegenheid WBf geweest een Irandteekening van dien heer in handen te krggeii zoodat hg haar niet kon namaken Overigens erkende beklaagde evenals tgdens do instructie ter terechtzitting volledig al wat hem bg de dagvaarding ten laste is gelegd De op deze oneerlgke wgze bekomen gelden wendde h ten eigen bate aan De handteekening B Moerei de papierkoopman te Rotterdam was de nagemaakte handteekening van beklaiigde s aldaar wonenden broeder dio van nl deze handelingen niets wist De gelden ging bukl gewoonigk bg den betaalmeester ontvangen Na het getuigenverhoor werd tegen beklaagde een gevangenisslrat geëischt van 3 jaren Stadsnieuws GOUDA 9 Februari 1904 Ingevolge art 27 der gezondheidswet had gisteren de openbare vergadering plaats van de öczondlieids Commissie tot het vaststellen van hel jaarverslag dat in een openbare veigaderiog moet geschieden De voorzitter deelde mede dat dit verslag zal worden gedrnkt zoodat wg dit zoodra dat geschied is zullen opnemen Wg herinneren belanghebbenden aan de uitvoering op Zaterdag a s van de beide Gymiiasliek Vereenigingen en de Tooneelclub D C G Ve entree is zeer laag gesteld en van af heden zin knarten ver krygbaar by den heer A Qnant Het geheel wordt opgeluisterd door het Goudsche Strgkorkesl onder directie van don heer Joh G Arenlz De kleerraakersvereeniging Ondarling Hulpbetoon hield gisteren op de bovenzaal van het café t Schaakbord h or algemeene vergadering Na opening door den Voorzitter bracht de secretaris de heer Hïib L Klingen een keurig verslag uil over den toestand der vereeniging Het 41e boekjaar sloot met een batig saldo van f 38 36 het kapitaal der vereeniging bedraagt thans f 1041 08 De commissie nit de leden belast met bet nazien der rekening en verantwoording en bestaande uit de heeren C van Ham en J Brugstens concludeerde bg monde van eerstgenoemde deze goed te keuren onder dankzegging aan den penningmeester voor zgn goode beheer De aftredende commissaris van controle de heer W van der Steen werd met 36 van de 38 stemmen als zoodanig herkozen Door het lid B L werd het 45jarig beslaan der vereeniging op 18 Maart a s ter sprake gebracht waarop de voorzitter antwoordde dit in een bestuursvergadering in ernstige overweging te nemen Na sluiting bleven de leden nog langen tgd gezellig bgeen De kapt h W C O van der Garden is overgeplaatst van bet 7e naar het 4e reg inf Betreffende den te s Gravenhage overleden Ridder der Milit Willemsorde F den Hertog deelt men mede dat de begrafenis plaats had van uit het sti rfhuis Scbenkweg 204 naar de begraafplaats te Nieuw Eik en Dninen Ten 11 45 uur voorm wnt het militaire geleide muziekkorps en detachement der Jagers voor het sterfbuii opgesteld Te ruim 12 nnr stelde de stoet zich in beweging voorop het gebrnikelgke ronwpeloton dan het mnziekkorjis Waarachter onmiddeliyk een deputatie aansloot van den Bond van Oud Onderofficieren en vervolgent de igk vagen die onder bloemkransen als bedolven was Een Igkkleed met inscriptie van den Bond van Ond Onderoff en een vaderlandscho drieklenr waarop voor het laatst het Rid C derkrsia dor M W O en de overige eere teekenen van den ontslapene prijkten dekte ItkM Vier Ridders bestnarsleden van de vereeniging Ridders der M W O heneden den lang van officier genaamd PrinsHendrik der Nederlanden waarvan de overledene voomilter was fungeerden als slippendragers terwyi de overige aanwezige Ridders onmiddeliyk achter den Igkwagcn volgden daarna kwam hel ongewapend militair geleide terwgl de familie in 7 voigkoetsen den stoet sloot Ingevolge den wensch van den ontslapene om voorbg tiet Departement van Marine grafwaarts gebracht te worden werd de gang naar de laatste rustplaats aanmerkelgk verlengd en kwam men pas te ruim 2 uur aldaar aan Gepot was de belangstelling welke de plecluige stoet genoot op sommige pnnten zei s overstelpend drnk terwgl allen groot en klein een laatsten eerbiedigen groet aan den overleden held brachten Het onvermoeide muziekkorps trok duizenden naar buiten en voor de ramen Aan de groeve werd door vrienden des overledene in warme woorden diens familieen vereenigingsieven geschetst terwyi een hooggeplaatst officier van hel O I Leger eveneens Ridder der Militaire Willems Orde deed uitkomen dat het Ridderkruis der M W O door mindere militairen veelal niet zoo gemakkeiyk vordt verworven dan door hooger geplaatsten in het leger daarbg pryzeude bet streven van de Vereeniging van Ridders genaamd Prins Hendrik der Nederlanden waarvan de oveiledene voorzitter w is welke vereeniging beoogt het daarheen te leiden dal de ridderteelagen voor ulle oudgediende mindere mililairen Ridder der M W O worde gelgkgesteld evenals dat t geval is met de broeders van den Ned Leeuw en evenals de weduwen van laatstgenoemde broeders ook de weduwen van Ridders der M W O hel genot v in dio toelagen te verzekeren De zoon des overledene dankte vervolgens voor de lanlslc eer zgn vader bewoiseu 374 Bte staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag l Kubr No 16780 f 150a 13539 1 2000 lUO en 13740 ieder 1 1000 4662 4919 894 10304 11066 12314 13643 en 15651 ieder 1 4 X 930 10798 12888 13082 16144 18841 20299 en 20459 ieder f 2ÜÜ 956 1615 2127 3515 5397 5869 6417 8200 10118 12650 12668 13578 en 14045 ieder f 100 Pryzen van 1 70 49 3276 6221 9033 12127 15267 17784 129 3 143 39 9106 78 15367 95 55 94 65 19 12233 154 58 17943 306 3455 0385 63 12354 15518 64 41 3551 6469 74 89 34 18084 49 3717 6547 9298 12421 15752 18311 472 58 51 9301 45 15896 63 503 74 66 4 12 562 16095 18598 644 3850 82 9406 12881 16171 18632 67 92 6800 32 13089 16226 18885 763 96 35 71 13147 16430 19001 1419 3923 38 9382 86 52 93 33 35 51 9852 13346 16556 19193 45 57 6945 9941 83 86 19 361 1750 4096 79 84 13513 16603 98 1832 4109 7014 94 22 7 19466 63 89 70 10227 13622 16754 19760 90 4341 7137 71 13703 88 65 2100 4416 7344 88 14 16869 80 2296 4602 7 502 10319 13911 75 86 2338 97 46 20 27 16916 19892 82 4750 51 39 14107 17 19948 91 4930 7618 10696 61 66 20032 99 95 68 10806 14228 79 88 2471 5210 7737 72 14332 17081 20266 2530 21 63 91 14408 89 20348 52 5347 7847 10920 43 17163 20456 2625 64 72 11248 66 72 60 30 5433 7933 11401 14526 83 20537 7293 5541 90 11569 14702 17243 68 2888 45 8105 11618 14813 52 20605 8014 5647 8274 49 24 67 76 57 66 8385 99 41 17307 20715 79 5733 8409 11759 15054 17408 20930 98 51 35 11880 59 17603 64 8228 5940 8578 11946 15146 50 56 63 80 9026 12103 84 17781 57 6e Klasse 13e Lyst No 151 ra z met 1 70 Veemarkt te Rotterdam 1 Dinsdag 9 Februari 1004 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 34 a ie kwal 31 jdc kw 26 cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeieii goeil aangevoerd Vette kalveren redel aanvoer prijzen waren Toor iste kwal a8 ailc kwal 24 3de kwal 22 ceots per heit kilo Stieren goed aAngevuerd prijicn waren voor iste kwal 30 ade kwal 37 3de kw il 23 cent per halt kilo Uutdel prijihoudend TLRNTRICOTS en RliLtlKfS A VAN OS Az Kleiwej K 73a GOUDA rrifithimu V 11 BEÏÏES VAK EOTTEEDAM MAANDAG 8 FEBRUARI L K H K StmttIe$Htmfen RusLiSD Obiigatien Geconsoli deerde GR 625 1880 4 89 90 Oblifjatien bg Hope Co fiR 625 1889 1890 4 901 Azië Japan Obiigatien 1899 4 69 69 Induetrkele en Finandcele Ondememingi n Scbuldbr Nationale Credietb 4 99 Hypotheek Battken Pandb Bataafscbe Hypb 4 99 100 Alg Hypotbcekbr Eerste Ned Hypollieekbrielbank 4 100 Pancb Ie Ned Sclieepsverb Mg 4V 101 Pnndb Friescli Groningsche Hypb 4 100 Pandb Hanrlemsche Hypb 4 100 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Pundb Noerd Ned Hypb 4 991 Panilb Rullerd Hypb 37i 97 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 99 Pandb Slnndnard Hypb 4 100 Pandb Ie Algom Groninger 8clieeps Hypb 4 1011 Pandb Ncd Hypotheek en Piindbrii fbank 4 m Pnndb Nederl Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pandb Westlaiidsclio Hypb 4 99 Pandb Zuid Heli Hypb 4 9 l Taboke O itieriianingen Pret Aaiid T ibak Hg Lnngknt Öoekarandii 12 Schnpmart Maalaviiappijfn Aand Ncdeil Amer Slv Mg 102 Mijnbouw Maatschoppijeii Obligali ii Mulli r i o Alg Mgnb Mij 5 96 IHmrsén Obligation Nation Orondbe il 4 iin Spoorwegleetiiitgev ITAUIB A K Oliligatioii Spw iBcrting 1887 89 3 1 67 ODligKuid Ilal Spw Mg A H 3 67 Noord ABUiiiKt Atchison To poka en Santa Fé erl van gewone Aandeeleii 67 Erie Spw Mg Gew Aand 26 Union Pacific Hoofdlgn Cert v Aandeelen 77 Tramweg Maatscïiappijen Rotlerd Tramweg Mg Vand 195 ÜPRIJIIHING Mantels Costumes PELTERIJEN en JAFONSTOPFEX woideii tot zeei hge prijzen OPGEULIMÜ VERSCHEIDENHEID Bg bot overbrengen van een Russisch misdadiger die zou worden uitgeleverd slaagde deze er in ofschoon geboeid tnsschen Guben en Sommerfield de wagondeur te openen en uit den trein te springen Zgn bewaker sprong hem na en werd door den trein overreden en aan beide beenen erg gekwetst Den vluchteling die mede onder den trein geraakte werd liet hoofd vnn den romp gescheiden H u r e e r i j k o Stuud GBBORKN 6 Febr Pieler Arnoldus ouders A Burghoorn en E vnn Hoorn Helena Jacoba onders P J Heisterborgen M C van Vuuren Hendrik oudersJ C Dorlas en P Beekenknmp 1übanna Antonia ouders H A J Bron enG van Leest Hendrica Cornelia Maria ouders D Goudriaan en G M Gouka Cornells onders A Nederliof en M Slolwyk Willemina ouders J S Langen enW de Ros Hilda ouders G Henken enC van der Hoogt Joiianues ouders D van Dam en C van Roon OVERLEDEN 5 Febr B J Kinwei 32 j 7 C II do Jong huisvr van D de Vries 56 j J Danens 72 j 8 M J Sanders 77 j C A ZwarU 17 m D van der Fooi 2 j 7 m AOVKRTEf TIi N Wegens verandering van zaak is het Sigareii Magaizijn MEXICCr op zeer billgke voorwoarden direct OVER TE NEMEN A F C NOLTR Hooi Stroo Iste kwaliteit MAASHOOI eer goed Koeienhool levert franco te OSCH I = IF S O O S TIENDEWEG 59 Iliil vangen eene praclitiffe CoHecti llangininpen en slaande Lampen iAN iLA STAAUN8 Petroleum Kachels reukloos gevaarloos IJl KACHEIJ worden o ik In HUlIli geffeven Vleu OHiirrrirullru ruf Dr Liulmra H ulboktmil 1 at tW KSACET SLUBa Alli rii rht met l abrieV iuuk tot voortdurende radicale en zekere geuexing van alle zelfs pRMH de meest Imrduekkigi xenuif TRRjÉ Itiel U it voorul ontstaan door jSlSH aldwnliiigeii op jeugd K ii Imftgil Tolalo genezing vau elke iwakte Ulee li icbt Heuaowdheid llüofdpjjn Migraine Ilortldoppiiig Maagpjja slechte pijsvertoring Onvermogen Impoleili Polintiooi enz JitVüenge prospectussen Ir jjfOr iie i li H 1 II 2 II 8 duliliol lle h n ci I OenIrail Pepül Vl llli v il Vniile iltlio dihib l püli Jl lél n k Oil l iiUuril m F Ilappul i iravenliRge I llnlmmiiai ilo ioax 1 Vn BoUnriUm W 11 fc Co Ooiii on bit alle droiriston atO M P ü I K E O D D E fm t SCHIEDAMMER GE1TE £E Merk NIOHTCAP Verkrijgl lar by FliKTEll 1 AU bewijs Mn ohthuid i oaohut on kiirk teeiU voortton TKii den n Hni lorPirr s P HOPPt Heerlijk mfrisscW Consirveerl d andenl Volgens den heieniaagschen stand der wetenschap is Odol preefondenindeljj IdiBtbBste middel mr de wrzorgms m aiand en tanden Allfisa Slibt iD aDzs PaUn Placan