Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1904

Donderdag 11 1 ebruari 1004 No 0334 43ste Jaargang GOÜDSCHE COHMT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletoon Ko 89 üe üilgave dezer Jourant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per po8t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Telefeon Ko 8t A O V K R T E N T I E N woiuleii g eplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Jroote letter worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miI I De ondergeteekénde heelt de eer te berichten dat hg ïijve zaak i enaamd Tabak en Sigarenmagazijn enz heeft OFBRGEDAAN aan den Heer 1 C XULTtS en beveelt zijnen opvolger beleefd in de gunst van zgn geachte clientèle aan teven dank zeggend voor het zooveel jaren genoten vertrouwen Hoogachtend BItA iT My refereerende aan bovenstaande annonce heb ik de eer kennis te geven dat ik de zaak in TA HAK en SlOAREN en van den Heer SKAAT WIJ Mraat A 1S4 heb over eiioiiieii hopende hetzelfde vertrouwen te mogen winnen dat mün voorganger zoo ruimschools heeft genoten Hoogachtend en aanbevelend A f C lOLTB Qouoi 8 Februari 1904 Zaal HUlfilTlllll der Sociëteit ON S GEXOEOEN Gouda DOOB UCT LYRISCH TOONEEI van AMSTERDAM Wot iisdag 10 r bruaii een enkele opvoering van hel Groot Succes van den Dag n Paaschïam in 6 bedrijven door BEN NOAM Dit stuk werd te Amsterdam Rotterdam Den Haag en Leiden meer dan 60 maal met uitbundig succes opgevoerd Aanvang 7 uur Prijzen der plaatsen Eerste Bang niet leden I t iS Loden 1 0 70 Tweede Rang 1 0 7a Plaatsen van af heden te bespreken TE EOOF AmEBOBEN Een nieuwo houten Tent TE KOOP staande op de Markt alhier groot ± 11 X 5 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 63 Meter Te bevragen bij J U m WILDE TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEEENÏÏUIS m t ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Huurprijs fl 575 Dadelp to aanvaarden Te bevragen bü J W SCHOUTEN Teleplioonnet Qouda Abonnement I 40 per jnar voor peroeelen binnen oen kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud grads Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommnnaalbarean Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Academie de la € oiipe DEN HAAG 14 IDe IS CLi3ter3s aca e 23 Voor H H TAILLEURS is doorloopend gelegenheid tot het Ier ren eener tf Elegant goed pa§seii le € oupe WÊ i GEHARKELURS LEERMETHODE De ondervinding verkregen als eerste Conpenr in de grootste Maat en Confectiobnizen in het buitenland en de laatste jaren hier tor stede waarborgt een volkomen sncces ter opleiding voor Coupeiir Attesten ter inzage van mijn ex leerlingen welke mijn Coupe in de practijk uitoefen n De prjs voor het leeren dezer Coupe is f 60 Na eindiging der lessen en gebleken bekwaamheid diploma Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door iiooc i vi ooK rsoLoj vervangt natuurboter PROF DE L ACADEMIE DE COUPE Keulg adret H XeAerlaHd can UÊ tH H l il HOX l welke mei garanlte voor goed paitett geleeerd worden Getril Kiiiklioe 4l ieeii Iniliienza Om lEinkhoosl Iniluoiiza Borsl oil KoelaHiiiJooning binnen den kortst mogelijken lijd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlncht tot de van ouds ekende bekrocindo en wereldberoemde Superior DruivenBorst houig Extract H E L I T I v uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM TUI Suporit SIM nkkm H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOhVF Sb Co Westhaven 198 oii ii A l ATISNSTEIN K mweg loO iouda K H VAN VHLU Veerstal 1 12ti te liowh A BOUMAN lUoordrecht l lNKSK Nitumerkerkad IJul A N vi ZKSSBN Schoonlmen i Tn TOllKEN Boek mp B T WIJK Oudewa rr A SCHEER HamlraU P VV v EDE OuAwotór K vi dbb llEl inEN te JUmwijk P V d SP K MoercapeUe I o STAR Waddingtveen Wei A HOLST Waddinqmm M KOLKMAN Waddmngten P A on GBOdT Owimater J D JONüB OwUmUrr J P KASTELEIN PoUbroektrdam ü BIKKER t Bemckop KOLONIALE WKRVING HANDHELD 200 by het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zen jaren en voor ingelijfden bij de Nationale Militie mei onbepaald verlof of tn werkelljken dien t bij hot aangaan van eene verbintenis om Twee aren gedetacheerd te worden naar OOST INDIE Aanbrcng gfeld Twintiff Gulden Men melde zich aan frljtvllltgern en HlUtieplIehtlgen met onbepaald verlof b j den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwgk of bg een der plaatselijke of Uarnizoens Commandanten MUltleplIr hllgen onder de Wapenen biJ hun onraiddeiyken Chef ADYEÈTENTEËN iu alle iCouranteu worden aangenomen door het Adverleatie Bureau vao A BKIi KNAN ZOON Géén Beter i l adres voor alle soort n SCHOENWEKK j dan het I Brabnlsch üelioen eii Laiirzeiiiiuijiizijii KLbIWEG E 30 tegenover de Kleiweg tteji Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten wcik OVEIISGBOENEN merk de Weegscliul Wie siieker z n wii i EohtA £ lkel Caca te autrangen tcause gestaU to u vel praBbemiagen in don handel gekomen onder dea nwui dea iiitrindera Dr MiohaelU rerrwnljgd Dp de beste mactines ia het wereldiwr emde étabblissement va Oebra StoUwerck t Kenlen tlKh Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Siktj CKao i met melk gdookt eese aangename gezonde dnnk voor dagelijkech gebruik een t 2 theeleptla vu t poider Toor een kop Chooolate Ala geneoskrarhtige drank by geval van dïarrhee niethts met frater t gebruiken Yerkrijgbwr bij de Toornuciila H 1 Apotheksrs ens V i Ko V E prcefbuejet f 1 80 c 0 9Ö c ft35 l ryi öcnc r uslvortogeawoordigw va Vedcir and Julius MattenldiMR r itordam Kalveiitraat 183 v E£Niei £F3TTAnEEE ï ii Hiirli v T7 oc il oil UEUh t It ltiii 1 DIT HfcT MaO ZIJN van H IIAVKNSVVAAYZ0 K GORINCHEM Oéze TIIEEEX woiJkii h I oIc rerd iu verze elile pakjea vnu vij twee en een half en een Aed on met verraeliiiiig van Nonimer er I Pry p Tuorzieu van uevensUan Mer r volgens Je Wet gedepo neerd Zich tot de uitvtwrmt van gubertïe ordera aanbeveleiidB 1 C oorheen J BREEBAART Lf la hel VEI LICIITI iS MlU lZIJN De Avoiidsler Dubbele buurt Telfnr 117 Zön heden ontvnngi n een mooie collectie Jieuw Slyl GiisoiDainenleii Unickets en Rallims Verder voorhanden een ruime Cenze GASKOOKAPPARATEN GAS EN PETROLEDNKAGHELS Eenig adres voor GASGLOEILICHT 3EN00DWDHEDEN solied en degelgk Indien U dan vau goed licht houdt is lit je ware adres Aanbevelend M l VAN LOON I Aanlegger van Gas en Waterleiding Zenuwen ülaaglijders wordt BÏt overtaigiog aU een vrerket ke bulp n deu Dood het boek ISaadgre xrer aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart h or Jt i if boekje franco per post to esonden door BLOKPOJËL S Boekh Zaltbommol TE HUUK tegen 1 MEI 1901 of eerder HEERENHUIZEN et TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Uuiteiilaodscli Overzicht Op het afbreken der onderhandelingen heeft Japan zonder voorafgaande oorlogsverklaring het eerste schot doen volgen dat het begin van den oorlog aangeeft De telegrammen die gisterenmorgen ontvangen zgn deeien daaromtrent mede De stadhouder voor Oost Azië Aleiejef soinde aan den Tsaar dat in den nacht van 8 op 9 Februari Japansche torpedobooten een plotselingen aanval deden op het Russisclie eskader dat in de buitenhaven van Port Arthur lag Daarby werden de pai tserBchepen Retvisan en Tsarewitsj en de kruiser Pallada beschadigd Deze eerste aanval is echter reeds voorafgegaan door andere oorlogshandelingen Do Japansche Regeering heeft eergisteren beslag doen leggen op Russische koopvaardijschepen die geladen waren met kolen en oorlogsbehoeften bestemd voor Port Arthur deze schepen zijn naar Japan opgebracht Zooels te verwachten was is das de zeeoorlog begonnen De Japansche vloot die bjj Weihaiwei was opgesteld heeft den eersten aanval gedaan en daardoor is feitelijk de oorlog nitgebroken die Rnsland met alle middelen heeft willen voorkomen en die door den gezant van een der groote mogendheden genoemd wordt een er gewichtigste gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis Japan heeft ditmaal geheel denzelfdcn weg gevolgd als in 1894 in den oorlog met China Toen in dat jaar de opstand in Ko rea nitbrak en China troepen zond om dien te onderdrukken protesteerde Japan wegens de schending van het codomininm en verklaarde het verdei e zenden van troepen als een daad van vijandschap te zullen beschouwen Op 25 Juli boorde de Japansche krai er Naniwa het Chlneesche transportschip Kow Shing in den grond en eerst op 1 Augustus volgde do oorlogsverklaring Het is een merkwaardig verschijnsel zegt de Voss Ztg dat de vredelievende Keizer van Rnsland de bjjeenroeper van de redesconferentie en de stichter van het Hof van Arbitrage op deze wijze tot e n oorlog wordt gedwongen Maar Rusland kan niet anders Het voornaamste doel van de Russische wereldpolitiek is om z jn beerschappij in OostAzië nit te breiden en te bevestigen Japan ziet zijn toekomst op het vasteland van Azië en eiicht dit op voor de Aziaten Dat moest op den daar aanleiding geven tot een botsing En vroeg of laat zon toch de strgd zijn uitgebroken Maar merkwaardig nog zal het verEchgnsel zijn dat deze strp tnsschen Rus FEVILLEIOIM HET MEDAILLON Naar het I ransch 45 WeInu heerschap vroeg de koetaier met de gemeenxaamheid die het naeerendeel der huurkoetsierfl te Parijs eigea schijnt te zijn ils u tevreden Ja er tevreden antwoordde Henri uit het rijti ijg stappend ge hebt een best paard hoor I Ziehier uir twintig francs iDank je wel mijnheer Finettc heeft vandaag den Itost alweer verdiend I Eo na het rijtuig in de biwde straat te hebben laten wenken reed de koetsier weer voort Henri nam het nummer van t huis in de rue Saint George op en ging te voet verder Hij had een dringende behoefte aan lichaaitiabeweging en trissche lucht Hoe brandde zijn voorhoofd 1 Wat moest hij nu aanvangen Hij begreep dat hij niet beter kon doen dan alles openhartig aan Eifn vader te vertellen niet alleen omdat hij een groot vertrouwen stelde in diens helder oordeel ma r ook omdat hij begreep een krachtigen steun te behoeven in den ongelukkigen strijd die gewis na het schandelijk opset was mislukt nog niet zou zijn uitgestreden Hij waa alleen en iwak ZiJQ tegCDftanderfl schenen rp en machtig te zijn land en Japan gevoerd zal worden op Ko eaansch en Chineesch grondgebied Nadat de eerste zeegevechten hebben plaats gehad zal Japan pogen troepen in Korea aan land te brengen Te Moji zijn reeds twee divisies en de Japansche garde op i eertig transportschepen ondergebracht om naar Korea te worden vervoerd Ten einde dit troepentrantport ongehinderd te doen plaa s hebben heeft de Japansche vloot de zoe engto lusschen ïsjifoe en Korea afgesloten met de vloot en daardoor de Russische vloot opgesloten in Port Arthur De drie Japansche divisies zijn ongetwijfeld op weg naat Tsjemoelpo en Rusland heeft troepen naar de Yaloe gezonden en Noord Korea bezet De gezant van Korea te Parijs heeft aan den Figaro verklaard dat Korea de strikste neutraliteit zal in acht nemen Het bericht uit Port Aithnr over den eersten aanval van de Japansche torpedobooten heeft toen het te Petersburg bekend werd door buitengewone bnllelins van de cournnten een diepe algemeene ontroering en levendige verontwaardiging gewekt onder ide menigte tegen de verraderlijke aanvallers De bcweKing onder de menigte neemt gaandeweg toe Kr loepen tegenstrijdige geruchten maar werkelijke bözonderheden 2ijn nog niet bekend op het oogenblik Alle waardigheidsbekleeders bnrgerIgke ambtenaren en militairen die toegang tot bet hof hebben begeven zich aangegaapt door een nieuwsgierige menigte naar het Winterpaleis om de plechtige gebeden bij te wonen waajby s homels zegen op de Russische wapens wordt afgesmeekt De Tsaar de Tsaritsa moeder en het geheele keizerlijke huis hebben gistermiddag een bedestond in de keik van het winterpaleis bijgewoond Voor het paleis bracht een menigte menschen den zeer ernstig uitzienden Keizer geestdriftige ovaties De Neue Freie Presse meldt dat de Tsaar volgens bericht uit Berlijn gistermiddag om 3 uur aan Japan den oorlog heeft verklaard Er zal heden een keizerlijk monifest openbaar gemaakt worden den oorlog aan Japan verklarende Het Russische Telegram nieuwsbureau meldt Het bericht van een Weensch blad volgens hetwelk de oorlogsverklaring reeds gedaan is is voorbarig Zij wordt pas heden verwacht De aankomst van een Fransch transportschip te Tientsin dat een bataljon soldaten nit Tonkin overbrengt wordt elk uur te Vandaag zouden zij wellicht reeds weten dat hij niet dood was en opnieuw beginnen met hem gevaarlijke strikken te spannen De wapenkoning had zijn schermzaal in de rue Richeleu Het was nu bijna twee uur hij zou daar dus reeds wezen Henri begat zich derwaarts Bij het zien binnen komen van zijn lieven jongen sUakte Jacques een kreet van blijde verrassing Hij was nog alleen en bezig om de degens en andere schernigereedschapp n in orde te brengen voor de namiddag leasen Hij had zijn borstlap al voorgebonden en lichte schoenen aangedaan en stond daar nu in zijn hooge krachtige gestatte aU het beeld van een Hercules hij reikte Henri de hand jij hier Wel dat is een aangename vercassing i Hij zweeg eensklaps op het zien van Henri s ontdaan gelaat Lieve hemel jongen wat is je overkomen i Iet3 zeer zeer vreemds antwoordde de zoon van julien de K ermor terwijl hij minder van ver moeidheid dan wel van agitatie op een der matten stoelen neerviel Daar rimpelde zich reeds Beauchêne s voorhoofd Iets ernstigs Ja dat ook vader maar bovenal ia onbegrijpelijk Vcrtd mij alles mqn jongen Henri deed im londer iets van belang te verzwijgen het verhaal van zyn avontuur Toen dat wai afgeloopen vond hjj dat zijn vader er zeer Sjanhai kwan tegenovor het schiereiland Liao toeng verwacht om de forten te bezetten welke de Rassen ontruimen Naar men meldt is de driekleur daar gisterochtend geheschen boven de forten welke bewaakt worden door een enkelen schildwacht De Ëngelschc ambtenaar die te Sjanhai kwan aan het hoofd staat heeft tegen de Fransche bozelling verzet aangeteekend Genoraal Ventris die bevel voert over de Engelscbe troepen in noordelijk China is gisterochtend naar Sjanhaikwan vertrokken Een telegram uit Tsjifoe verzonden den 9eu zegt dot het stoomschip Columbia uit Port Arthur aangekomen in de buurt van deze haven was toen de Ji iunsche marine haar aanval begon De eer ste schok van een torpedo ontploffing kwam Maandagnacht om elf uur De Russen werkten onmiddellijk met zoeklichten en openden het vuur De aanval duurde met tusschcnpoozen den geheelen nJicht door Bij het aanbreken van den dag Dinsdagmorgen vroeg dus was waar te nemen dat twee RuBsiscbe slagschepen één eerste klasse kruiser buiten gevecht gesteld en gestrand waren Jlan den ingang van de haven De kruiser was beschadigd aan de ver Ech nsing Geen der schepen had anders bov jn den waterspiegel averg In den morgen vuurden de Russische foften op de Japansche vloot Op ongeveer drie mijlen afstand beantwoordden de Japanners het vuur verschillende Russische schepen treffende echter weinig schade aanbrengende Daarop stoomden de Russische kruisers de liaven uit De Japanners verdwenen Later werden deze schepen waargenomen koers houdende naar Dalny oogenschijnlijk onbeschadigd Ofschoon de ofïcieren van de Columbia verklaren dat de aanvallende vloot bestond uit 17 schepen zagen zij er later slechts 16 terug De bemanning van het stoomschip Foochaw uit Dalny welk schip de Japansche vloot den 9e voorbijvaarde verklaarde dat deze vloot bestond uit zes slagschepen 4 eerste klasse kruisers en zes andere schepen op achttien mijlen van Port Arthur gaande in Znidoostel ke richting De Japansche vloot bestond uit G slagschepen 1 eerste klasse kruisers en zes andere vaartuigen Drie Japansche kruisers passeerden Fort Arthur Dinsdagmorgen te 10 uur binnen het gezicht van de Russische vloot die het anker lichtte en de Tapansche schepen achterna zette doch een half uur later terugkeerde nadenkend uitzag en die omstandigheid droeg er niet toe bij om zijn eigen onrust te verminderen Ja dat is werkelijk heel vreemd heel zonderling meende de schermmeester Hem was dadelijk een gedachte door het hoofd gegaan die hij noodig oordeelde den jonj n man mede te deeien Hij wist in de verte niet dat Henri reeds meermalen het vermoeden had gekoesterd dat hij niet de zoon van het echtpaar Beauchéne zou zijn en witde hem nu ook de waarheid nog niet onthullen maar voor zyn persoon had hij bij het vernemen vau den gelukkig geheel mislukten moordaanslag onmiddellijk dacht aan hen die zich reeds toen het kind pas een jaai of zes oud was er van hadden willen ontdoen aan hen die niet geschroomd hadden om van de spoorbrug van Aaniéres dat blonde engeltje in de Seine te werpen waar hij Jacques Beauchéne door een toeval uit duizenden juist in de gelegenheid waa geweest het te redden Bestond niet de kans dat die zelfde booswichten den jongen man herkend hebbende nogmaals haddtn getracht om thans de mislukte misdaad van destgds tot een goed einde te brengen Zij moesten er wel een zeer groot belang bij hebben om dat kind te doen verdwijnen daar ze na zooveel jaren niet voor nieuwe schelmstukken waren teruggedeinsd Het avontuur was derhalve niet alleen vreemd het was ook van zeer ernstigen aard Zoo oordeelde de wapenkoning en driftig rolden hem de oogen door het hoofd terwijl hij in een peiniende houding zat neergebogen Hoe wilde men het leven belagen van Henri De bemanning van de Colombia deelt verder mee dat na het torpedo gevecht de Russen één kruiser zonder bewaking achterlieten De Japanners vuurden later op dezen kruiser De overige Russische fcliepon lichtten het anker en kruisten om de roede De Japanners naderden tot op drie mjjlen Het gevecht begon met oen beschieting door de Japansche marine op de schepen en forten die antwoordden De projectielen brachten der Russiche schepen weinig schade toe Het Russische vunr reikte niet ver genoeg De Columbia stoomde weg terwyl het gevecht nog aan den gang was doch zag later dat de Japansche vloot zich terugtrok De buiten gevecht gestelde schepen ziJn de Poltava Cesnrewitsj en Bajazin Do gestrande schepen versperren den ingang van de h en en verhinderen het nitstoomen van de kanonneerbooten en het binnenkomen van de slagschepen en kruisers kolen te laden De Duitscbe pors en de Duitsche regeering smannen hebben zich gedurende de laatste maanden steeds in zeer optimistischen geest over do crisis in hot Verre Oosten uitgelaten Ook na het afbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen Rusland en Japan soheen men te Berlgn nog niet aan oorlog te kunnen en willen goloovon De officieuze Nordd Alg Ztg schreef nog voor haar de stappen der Japansche en Russische regeeringen waren bekend geworden dat het afbreken der onderhandelingen nog volstrekt niet behoefde te beteekonen dat een oorlog het noodzakelijk gevolg zon zyn In het licht van de later bekend geworden tydingen dat n l de eerste oorlogsdaad een tor pedo aanval op de Russische vloot heeft plaats gevonden wekt deze blgkbanr van hoogerhand geïnspireerde mededeeling wel bevreemding Of men is te IJoriyn in diplomatieke kringen slecht ingelicht geweest wat byna niet is aan te nemen 6f men beeft het noodig en nuttig geacht de zaken anders voor te stellen dan zg werkelgk waren f Het artikel van do Nordd Allg Ztg l evat nog enkele andere veronderstellingen welko nu door de feiten zi n gelogenstraft Het officiense orgaan der Dnitscho regeering heeft n l gemeend dat in het ergste geval de Japanners een groote troepenmacht in Zuid Korea zouden werpen wat nog Jnict eens ten gevolge zou behoeven te hebben dat de Rassen hun defensieve houding zouden laten varen van zijn zoon want hij beminde hem als een zoon en hij hoopte ook de banden die hem nu reeds verbonden aan den vondeling nog vaster toe te halen om hem als de tijd diiartoe zou zijn aangebroken zijn dochter ten huwelijk te geven durfde men dat leven aanranden Men moest het nog eens wagen o dan zou men wel ontvangen worden door den meester op alle wapens 1 En je zegt niet waar vroeg hij aan Henrl dat dfe menschen wonen in de ruo Saint George No 20 Ja vader f Nu t is goed Bemoei u maar mot niets I aat mij maar begaan Dit evenwel op den voorjfrond Henri Bega geen enkele onvoorzichtigheid meer spreek met niemand het zy man of vrouw als je ze niet goed kent als je niet zeker van hen kunt zijn Ziet u de zaak den zoo ernstig in vader i Ze kan ernstig zijn mijn jongen maar jij be hoeft je daarover niet ongerust te maken Men eet in Frankrijk de menschen maar zooniet op En de wapenkoning begon te lachen om Henn wat moed ie geven maar voor zich zeil was hij niet zoo gerust aU hij t wel wilde laten voor komen Kom je vandaag bij ons eten voegde Inj er bij Ja graag want ik zal mij nergens zoo veilig gievoelen al thuis Wordt uervolgd J