Goudsche Courant, maandag 15 februari 1904

Geen Kinkhoest Geen Influenza Maandag 15 1 ebruari 1904 42ste Jaargang iNo 9337 mHÊimmimÊÊimmmmm fSieuvDe en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 l f H U i9 A 1 V K II T E N 1 1 E N orden rn liaist viin 1 icjjols a 10 Centen iedore regfl meer U Jeiiten Gm rte letters worden Iwrekenti iiaai pluatHruiinte hueiKÜn van AdVortenljiëB Mit 1 inir dt s iiiid l releloM 1 Vt De Uitgave dezer Coumnt gesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonrteriyke Noniiners V HF CENTEN HULDE aan 1 M de Koningin Moeder lITVÖÊitlNG op Zaterdag 13 Februari 1004 in de Zaal KUNSTMIN door de Vereenigingen Excelsior D C G Gouda en Het Goudsche Strijkorkest Kaarten f O SOvoor niet ledenen O JlO voor leden der Sociëteit Ons Genoegen ïjjn verkrijgbaar by d n heer QtlANÏ Kleiweg 14 99 en op den avond der uitvoering aan den ingang der Socïteit GROOTE REPETITIE np Vrijdag Z Februari 1904 Kaarten oitülnitend voor werklieden en hunne gezinnen zijn k l O IS verkrijgbaar by den Heer QUANT Aanoauy tellreuê S uur Qrossiers of Winkeliers Handel in Klompen Hiermede heb ik de eer mede te deelen dat over U dagen mijne Klom ienmakerszaak zal worden uitgebreid met 2 knechts en wensch ik in kennis te komon met afnemers die om de U dagen lOU k 150 paar Klompen kunnen plaatsen Voor goed werk wordt Ingestaan Unverschilllg welk model Monster en prijsopgave wordt ingewacht door P Dlï WIT Mr Klompmaker te Veehel N B Ook niet ongenegen om voor nadere bespreking over te komen Wegens verandering van zaak is het Sigaren Magazijn MEXICO op zeer billijke voorwaarden direct OVER TE NEMEN A F C JNOLÏE TE EOOF AANBEËiï Een nieuwe houten Tent TE KOOP staande op de Markt alhier groot ± XI X B 60 Meter hoogte van vloer tot plalund 3 53 Meter Te bevragen biJ J 11 DE WILDK TE HOUR nan do Westhaven B No 149 HEEEENHÏÏIS mot ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Huurprijs fl 575 Dadeliik te aanvaarden Te bevragen biJ J W SCHOUTEN i itHkioand T ataun I at lllnBSal o nin k ry la Hago Aug ISl WnaldbwroemJe Sohoeu Arpra nr LipArin Butln ni yo d wfta IMsImi voor bet sundar snovli I kftTirtf poetr rui lie ifr rt n f akl urd ohoanwMk VArlrycbauy InkttUora iu Dohoenwmk Uftlftn1 irUn Drogcryei ta Mbd lette l vövd op lUMjn tt f bri k iiwrfc I QwD AsMiti W StrdWRHii AnUiMB I ÖNINKLUKC Jït BI IEK Om Hinkhocsl Influenza Itorslen Hoeiaaiiiiooning binnen den kortHt mogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiyen Borst lioiiigExtract M 15 L I A i T II K Supsrit iEn wJm uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAO Hofleverapeiei Flacons f 1 70 ets 40 cyfKJ X Firma WOLFF j Co Westhaven 19H ffom TBiVSrEfiV KleCeg E JOO Oouda E B VAN MILD Veerstal 12U te o Ai A UOUMAN Moordreehrl lMSK Nimwerkerkad JJtel A N tan ZBS SEN Scliomlunen J Th ÏOUKBN Boikmp B T WIJK Oudtvmrr A SCHEER laaitrecht P VV t EDE OudewaUr K tas dbe HEMDEN te Béeuwiji P t d 8P K MoercapelU D v o ST4R Waddingmen Wed A HOLST Waddinqmun M KOLKMAN Waddsvingeen P A uu OIlOdT OudneaUr J D JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam U BIKKER te Bennkop Lagere prijzen Betere kwaliteiten Door onze groote prijsverlaging gepaard gaande met véél verbeterd voortreffelijk fabrikaat is onze omzet in korten tijd zoowat eerdubbeU en nog steeds vooruitgaande Wij zijn de eenige fahrlkauteu die rechtstreeks aan particulieren verknopen uitsluitend in MO eigen Verkoophuizen waardoor wjj véél betere kwaliteiten tot véél lagere prijzen kunnen geven Neemt proef en oordeelt zcif I ünze anerftjnste ziilwcrc IIOOMBOTER is S c afgeslagen en kjst nu tS c p pond met direct cadeau of bon en lot MEIj 1Ï€ IÏ I§1 geiyk aan Boomboter 40 c p pond 0O en 0S e p anderhalf pond met direct cadeau of bon en lot Al 4 RG A Ril E puike kwaliteiten SO SB SO en 44 c p anderhalf oud met direct cadeau of bon en lot Te GOUDA alleen in het bekend eigen verkoophuis HET WAPEN VAN ASTEN Wijdstraat No A 160 m L aid Z Ho land ONTVANGEN 5 deelige piima WaachttellfU voor en 9S bons Fijne Japausche Porcelelnen Herelemen voor SO bonsdiv Hop en bakken voor Vj 3 3 1 9 en 0 bons rSOLOJ vervangt natuurboter ADVEETENTlElf in alle Couranteii worden aangfenomen door het idverleutlc Biireau vao A BKIiVRMiN ZODN Telephoonnet Cfouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Vanleg cTi onderhoud ffrati s H I net is aangesloten aan het Ryks Inteicommunaalbureaa Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Briilrantscb Scboen en LaariMiaapiijii x KLLIWEO E 30 tégenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SMITS Alle reparatlSn en aangemeten wetk OVt i SCII H EN merk de Weegscliui Wie mket zün wii i Eektf Cikel CacaO ta ontvaagon MauneiTgesteld en sa vele proefnemingen la den handel gekomen ondei dw nuu dea uitTinders Dr Miohaellii verrurdigd p d besta machines la het weiridb r md tebbliaaeoMnt vaa Oebra StoUwarok t Kmlen Iwlia Bikcl Cacao a Tierkantea bnsaen De EiktJ CSicao ia met melk g ookt MM nngenanw gezonde drank voor dar gelükach gebruik een t i tfaeelqida vaa t posder toot een kop Chooclate Alt gene rtcfctige drank bij geval van diarrbee slechta met water te gebruiken Verkrügbaat bü de Toomuiiata H 1 ApothAsrs ens Tiijt A Kg K pwrihmlee i 1 80 c 0 90 e ft36 OenaraalvtrtegisnwooTdiger vwr Sedn Und Julius MattenklMlt Amflterdam Kalvc str t 103 In hel VEKLICHTINGS MAGAZIJN V De Avondster Dubbele buurt Tellnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Stjl Giisornaigenlen Itruckels en Ballons Verder voorhanden een ruime Cenze GASKOOKAPPARATEN 6AS EN PETROLEDHKACBELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit je irar adres Aanbevelend M N VAN LOON Aanlegger van Gas en Waterleiding eenibbefottantsee men wordt vcrzoclit op t SERK te leltrn OIT HIT Mag uure ta M RAVENSWAAY ZONEN QOaiNCHEH Dmo THEEBN worden atgelererd in venegelde pakjes van ri fiTM 1 Mfi luUf en o A d oiu met vermelding van Noraimr en iPrgs voorzien van nerenataai Merk volgens de Wet gedeponeerd 2ich tot de aitToeriof van geëerde orders aanbevelende J U BUt voorheen J BEEEBAAET Lz Gouda Druk van A BRINKMAN A Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EER STE BLAD Dq SinManskerk Dp onderstaande Jcinulaire is heden aan een aantal ingezetenen onzer gemeeate lo gttzi ndeii 8tadgenooten Niet lBi der dan op ons Stadhuis zijn wij aHeii trotsch op de Sint Janskerk met hare wereldberoemde glazen die vooral dee zomers van heinde en ver zoovele vreemdelingen naar Gouda doen opgaan Het is U bekend dat zoowel het kerkgebouw als sommige glazen zidi in treurigen toestand bevinden en dat dour de verzakking der buitenmuren alle glazen gevau loopcn Ten einde dit gevaar op te heffen en de vensters die onschatbare overblijfselen onzer olide roemrijke glasschilderkunst voor zekeren ondergang te bewaren werd iu 1897 iia overleg tusschen heerai kerkvoogden der Ned Hervormde gemeente alhier en de adviseurs der Regeering tesloten tot de restauratie van de SintJsnsiierk en hare venster en werd onze Commisaie belast met het beheer der herstellingswerken ilks ter voldoening aan eene voorwaarde der Regeering die wenschte te doen uitkomen dat de restauratie niet gold het kerkgebouw eener bepaalde godsdienstige gezindte maar een monument van vaderlandsche kunst In 1898 werden de heratellingswerken aangevangen met financiéelen steun van het Rijk de Provincie en het gemeentebestuur van heeren kerkvoogden en van een aantal belangstellenden meerendeels niet ingezetenen van Oouda Aanatends bleek het dat er aan het kerkgebouw ontzettend veel te herstellen viel dat in de eerste plaats de buitenmuren en de kolomgaeu opnieuw gefundeerd moesten worden en dat het tot onze beschiliing staande jaarlijks te verwerken bedrag ten eenenmale onvoldoende II HEI MSDilLLOI Naar ket JfraHScA 47 AJ andtcht bleef gevestigd op dat fMote hekt tarachter eeo geheim moest verborgen io wiiubd hii het grootste beUng hsd Eensklaps ve U6Mdè hjl nog üjn oplettrwlbeld Hetri tuif was voot rAèht ter besdiiklCmg van mevrouw do gravin Nog enkele oogenbUkken en bij haar licD van aangesicht tot rigeeicht de vrotw die het Mi t i H in kap het l ren vao ifii ÜDireBng Zi Mig 9uiiMil ttaa gi at cB bevig Ho le ijn harr hij kon cich bijnn niet goed houden Gelukkig was er niemand die op hen ktte Wel tien tAibUlen Ing faa 4e cbermroeester in observatie gestaan toen eindelijk het groote hek geopend werdfttoor den portier die Beaachêac zag en hem een Miujrdi ks atclitisar eal e pi De ori vin giojj eindelijk uit Omm luÜd lidd fw otib emmerd gesicht op het TooriiAtin Daar vtfbiel zich de monuments gevel van het aanzienlijk hotel met de hooge itocp en de marquise van matglas De hooge venstWTVMD ntt de kanten geween er achter w4ii i jA v sie SA vetgnU sraQ d rk en op de biDoeDpUatt gedeeltelijk door de glaien Buuquiie overdekt stond bet gesloten rijtuig ge t m M w II was Heeren Kerkvoogden verhoogden hunne jaarfijtsche bijdrage van f 1500 eerst tot f 2000 daarna tot f 250Ü en gaven bovendien buitengewone bijdragen tot een bedrag van f 15000 in hoofdzaak geleende gelden maar kunnen than eenvoudig niet meer geven Wij moesten dus wel voortdurend bij hot ÏUjk aankloppen telkens en telkens weer om verhooging van het Rijkssubsidie vragen gelukkig met te vergeef eerst is dat subsidie in 1901 gebracht vaiif 8500 op f 5000 per jaar en in 190 eindelijk op f 8000 Maar aan deze laatste verhooging is de bezwarende voorwaarde verbonden dat onze Commissie ZOrgt van belangstellenden ongeveer f 2000 per jaar meer te ontvangen dan nu het geval is En de gewone jaarlijksche contribution van belangstellenden waren duor overlijden als anderszins juist reeds van f 1200 tot f 800 verminderd Zouden die f 2000 per jaar niet ten minste voor een groot deel verwacht mogen worden van i u g p ï e t f n e u van G oud y Zelfs ab deze f 2000 gevonden worden zelfs met de verhoogde bijdra gen van het Ryk en van Heeren Kerkvoogden valt er niet aan te denken om de kosten van de herziening der v e n s t e r s uit de gewone middelen onzer iCommissie te betalen de restauratie van ieder glas kust duizenden Daarvoor moeten buitengewane giften gevraagd en geschonken worden Gelukkig vonden wij tot nog toe op het rechte oogenblik een viertal vermogende kunstvriendeii die de kosten van reeds voltooide of nog onderhanden glasrestauraties respectievelijk f 4000 f 5000 f 800 en f 3200 schonken of toezegden daarbij enkel door liefde voor onze nationale kunst werden gedreven de milde gevers zijn noch ingezetenen van Gouda noch leden van het Hervormde Kerkgenootschap Matir nu is het een dringende eisch dat het bijna onkenbaar geworden glas No 10 in dit jaar wordt onderlianden geno reed met een apan prachtige paarden die ongedur de koppm bewogen n trappelden van ongeduld Dat alles zag Jacgucs Beauchêne uit Ie verte want hij duriae met naderbij komen uii vree van te worden opgemerkt Het binnenplein was met Ajn kiezeliand belegd dat blijkbaar pas geli was gebatkt Aan weerssijden van den stoep tonden op zuikn groote vasen met tnopiKilM sierplanten De glftsei deur boven de stecp werd gewpettd door een lakei die dadelijk zijwaarts gmg om plaats te m o voor een elegante dame zeer weelderig gekleed eroot lenig indrukwekkend Dat was mevrouw de gravin Alhoewel hij haar gelaatstrekken met kon onderscheiden toonde Beauchêne s voorkomen een xekere vnTsssing Die houdit kwam hem zoo b ead voor vond hij Hij werd bleek en zag met grooler aandacht toe Neen t hij xicheen oogenblik had verbeeld het kan immers niet mo elijk v I Met iets vorstelijksinalhaar jMwegiDgeud akle de dame langzaam de trappen at om vervolgens plaats te nemen in de coupé waarvan het portier beleefd wer l open gehouden üe wapenkonifig waflkeTde nagenoeg en wist niet of hij waakte of droonde Hij st lde zich niettemin zoodanig op dat hij goed in het r taig KOU kunnen sten als t voorbij kwtm Hij wild zeknikeid hebben X e koetsier Uad zgn paarden met de zweep even aangetikt beschreef met het rijtuig een onberispelijken boog op het binnenplein en kwam toen men de kosten der restauratie van dit glas bedragen f 4 00 en wij hebbeu buiten Gouda nog niemand kunnen vinden die deze kosten op zich neemt Zouden deze f 4500 nietvervvacht mugen worden van ingezetenen van Gouda Wij wagen het op un e beide vragen een toestemmend antwoord te geven ten minate een dringend beroep te doen op den krachtigen tinancieeien steun der liouéichc burgerij ia de eerste plaats wenden wij onë daartoe tut U Hervunnden helpt ons Uw atig en schuun kerkgcbuuw iii v riiegerelj luister te herstellen bevvyst dat Uwe liefde voor Uwe kerk en Uw kerkgenootschap zich ook weet te upenbaren in daden geeft ons wat gij voor Sint Jan kunt en wilt missen M ar niet alleen tot de Hervormden wenden wij ons De restauratie van de Sint Janskerk is de herstelling van een der belangrijkste monimienten van onze oiide varterlandsclu kunst bouwkunst en glasbranderskunst bedoelt niet te zijn de herstelling van een kerkgebuuw van een bepaald kerkgenootschap Daarom is onze Commissie eene onzijdige C nmissie wier leden tot verschillende giKlsdienstige gezindten behuoren Diiarom ook vinden wij volkomen vrijheid een beroep te doen op alle ingezetenen van Gouda die de stad hunner inwoning liefhebben en ongetwijfeld gaarne naar vermogen zullen inedehelpen tot de instandkoming en restauratie van de Sint Janskerk en hare glazen waaraan in hoofdzaak Gouda vermaardheid dankt In het vertrouwen dat on beroep niet te vergeefs zal zijn dat hetgeen reeds verriclrt en voor een ieder zichtbaar is gewaardeerd wordt dat velen en iingmaals velen zullen willen medewerken vuort te zetten hetgeen aangevangen ïs nemen wij de vrijheid ook ü te verzoeken ons te willen verblijden mat eene jaarlijksche bijdrage of eene kan het zijn belangrijke gift in eens üouiM Februari 1904 langzaam door het hek rijden schier rakelings langs den schermmeester die met den kt ftt iZy is t I op t xelfde oogenblik terugdeinsde Het was Marcelle die hij had herkend maar de gravin had hem geheel over bet hoofd gezien Plbtseling had Be iuchSne zich omgekeerd en was ondanks lichteU terecht gekomen in t kleine deurtje van de kiosk waar de juffrouw die daar zat een séhrik op t Hjf kreeg ilkCD krant alsjeblieft t riep onie held uit Menscfa ia dat teraaad op het li f vallen I Wat voor c a k i nt Ja dat doet er niet toe t Het Peut Journal V Juist dat bïdoelde ik Hij liet een grooi stuk zilvcrgeld vallen en liep spoedig ttt Hei hei raijohMf riep het krantenvrouw e Je moet nog eld fierug hrbben eo geen baga tel ook Ja ja je hsbt gelijk BeauchSnj keerde terug en inmiddels was het rijtuig met Marcelle uit het gezicht verdwenen Beauchêne bleef een tijdlanR vol verbazinjc staan wsiar hij stond MarceUe bet gewezen IteQe van Jean de Kermer nu Mja vrouw En zij was t geweest die Henri naar het leven had gestaan I Wat l on da rv a de betcekcsts wei QÏ WeJ ke relatte bestond er tusichen v oafenonen won en zgja gewexea medenünoaar f Die Bfun van meer dan midddbaren leeftijd van wien Henri gesproken had en dien hij aan de zijde van de De Commissie voor de Restauratie der SintJauskerk R L MARTENS Voorzitter Jhr B W V vAs RIEMSDIJK Amstei dam Jhr Mr V E I in STÜERS s Gravelih e J H van EEGUBIN Amsterdam A DüRTLAND J C KORTUIJN DRWMiliKEVElt Mr D J VAN HEUSDE C HOOGENBOOM 1 W KAMPHUIZEN J A 1 MONÏIJN Dr A VAS IJBENDIJK Ds A WARTENA II 1 NEDERHORST 1 enningmee ster J M NOOTHOVEN v v iOOR Secretaris De circulaire is in ruime mate verspreid maar de mogelijkheid bestaat dat er enkelen bij vergissing zijn overgealagen die toch gaarne wat voor het goede doel willen oft eren en datjdiegenen im er startgcnouten die reeds jaarlijks aau de restauratie bijdragen en aan wie uit den aard der zaak de circulaire niet werd gestuurd hunne bijdrage zouden willen verhoogen Welnu de adressen van de ioudsclie leden der Commissie zyn bekend genoeg giften en toezeggingen zyn dus gemakkelijk te bezorgen Hetgeen men af wil staan hehoeft niet dadelijk gegeven te worden men bepale zelf 111 welke maand het untvaiigen kan worden ttnlteulftodsch nrztckl Over de eerste zeeilag bg Port Arthur deelt de New Yurk Herald nog mede dat een hospitaalechip dat tjjdemi het bombardement in de haven liig getrollen werd do r coD projectiel dat de hut van den kapitein en de nsastbijgelegen hutten vernielde Dit vaartuig was juiat door BAssen aangekocht en had nog geen equipage Verder zegt het blad dat du officier van de waoht op de Palluda in den nacht van den eersten aanval plotseling vier kruisers zag nader komen die hun lichten zdü hadden geplaatst dat zij er joist nitnagen als Rnesiscbe kruisers De uMcler vertrouwde het geval echter niet on bemerkte na eenig ondersoek dflt hij met Japansche kruisers te bewuste dume had gezieni J n de fCer mor een booswicht lot aUerlei misdaden lo suat Daar kon hij Jaci uee Beauchêne v nmoe re enl Ja de zaak bleek zeer ernstig t z o er istiger nog dan bij verwacht ba ü Welke geheimen lagen n Marcelle s Inge handelwijze ten grondt ag De wapeokoning herinnerde zich die i t onxe en nacht te Asoières den akeligen kreet van het vntlende kind zijn zonderlinge vangst op datzelfde oogenblik en latrr ook het angstig verwrongen gelaat van den kleine bij het uitspreken van den vadernaam Ontegenzeggelijk was er toen een af schuwe üjke misdaad bedreven Had de va4er dat g edaan en waa cjie vader Jean de Kcripor En wai Marcelle zi n medeplichtige geweest Had dat ellendige men t r hen paar thans weder nieuwe plannen gesmeed en uitgevoerd om het nogmaals toe te leggen op liet leven van dat kind Wat het kosten mocht dat aUes diende te worden opgehelderd en bovenal ptitest Henri s Icvon beschermd worden tegen nieuwe pva len van welken kant dan ook Jac4 ues Beauchëoe ru t zich zeil uit zijn gepeinzen los en liep heen Hij meende eon zweem van licht m de hem wringende dutsternij te hebben ontdekt