Goudsche Courant, maandag 15 februari 1904

Algemaene Maatschappij vao Lavensverzebering od Liifrente r tiffi U MM TtatDAU Ittmtak 74 ei d ek Qrd bij KonUUltk BMlsit fM 1 XovemtHir 1880 No 38 UIKECTKUBEN Ir s 1 1 j scnmnkm t w smtt j f i nMmuK Itecnitiiriii dar Diroau Ir J I SCUkVltllAlliV Vo1t GVonil Hutschtppehjk Kapitaal f l OOO OOO Ver k rd Kapitaal iNo 190 1 mim lIS Ill OOO Vü iolt rf8 Kante Noy 19031 ruim 3 317 1100 OiitTanji tan to JÖOS ra m 0 O11 OOO Il wr iii np 31 Dtctmber IQOS roim 90 170 000 doen hkd Onmiddellijk waarschawde hg daarop den ktpltetn en deelde hem gn bevinding mede Deze wilde het niet gelooven en zeide dat het Rnasische schepen waren welke te Port Artbtr van stapel waren geloopen Toen de officier zgn meening bleel verdedigen antwoordde de kapitein hem Ik ben de Comnuuidant van dit vaarlntg meneer De ofUHer stoorde er zich echter niet aan doch waarschuwde de bemanning en de overige KnssUche schepen Kort daarop volgde bet eerete scbot De Fallade was nu in staat onmiddel jk het vanr te openen Hetzelfde blad deelt mede dat de kraiser Novik die zich naar nit het verhaal van den correspondent van de Herald gebleken is zoo kranig tegen den vgand verdedigde bij zijn aankomst to Tsjiloe met grooto geestdrift ontvangen werd De Daily Telegraph bevat een telegram van gisteren nit Sjanghai meldende dat de Japanners het bombardement van Port Arthur voortzetten Drie Rassische kruisers zonden lek geschoten zgn Ook wordt beridit dat het geboaw van de Rnssische Bank te Port Arthur geheel vernield is De heer Bennett Bnrieigh seint nit Nagasaki aan zjjn blad dat te Porl Arthur ongel egeldheden hebben pliats gehad Eenige Japansche burgers zonden gedood anderen In de gevangenis geworpen zgn De Japansche gezant te Londen deelde aan Reuter mee dat hü een telegram nit Tokio ontvangen had waarin melding gemaakt werd dat den Hen Febrnari de Japansche koopvaardüschepen Zenshonara en Nakanourainnrn eigendom van particulieren op Weg van Sakata in de provincie Jzen naar Otarn in het district Hokkaido op het eiland Jezzo ingesloten en beschoten werden door vier Rnssisdie oorlogsschepen waarschjjnlgk behoorende tot het Wladiwostok eskader ter hoogte van de kustplaats Herunasbi De Nakenoaramnru zonk De Zensho narn ontkwam en liep veilig binnen te Pn knyama in het district Hokkaido Renter seint nit Petersburg dat een nkase van 10 Februari de mobilisatie beveelt voor het Siberische militaire district en voor alle troepen in den rug van stadhouder AlexieU Tevens is bevolen tot den werkelpeh dienst op te roepen alle reserven van lager en vloot in alle provinciën van hot Siberische militaire district en voor zoover nuodig in de provinciën Wjatha Perm en in het militaire district Kaaan verder alle reserve olllcieren in het rijk die bestemd zjjn tot aanvulling van de korpsen De benoodigde paarden zullen worden gcrequlreerd van de plattelandsbevolking V Olsteren werd een schrijven gepubliceerd inzake de invoering van Aziatische arbeiders en geteekend door Botha De la Key Burger Sauts en tien andere Boerenleiders Do inhond vaCn het schrijven it ook aan den minister van Koloniën Lyttelton geseind De onderteekenaars van dezen briel geven niet alleen als gewone particulieren maar ook als dó vertegenwoordigers van de overweldigende meerderheid hunner landgenooten de verzekeriilg dat de Boeren den voorgenomen koelie invoer beschouwen als een publieke ramp van de allergrootste beteekenis Da uitslag der verkiezingen voor de Kaapsche Wetgevende Vergadering is als volgt Voor zoover de uitslag tot dusver bekend is geworden zgn gekozen 81 progressivisten en 27 Bondscandidaten De loatste benaming is eigenlijk niet juist daar de door de Ëngelschen zoo tol gehate Bond niet meur beslaat maar na den oorlog onder een anderen naam werd gereconstrueerd De verrassing der verkiezingen is naast het slagen van Jaraeaen en Smartt en de nederlaag van de ministers Qordon Sprigg en Douglas vooral de niet herkiezing van Merriman geweest Deze bekwame en nobele Afrikaander viel te Wodehouse Hij is 35 jaar achtereen lid dar Wetgevende Vergadering geweest en was met en naast Saner de ziel der onde Bondspartij Hoügstwaarschijnigk zal een gner gekozen partggenooten in een veilig district zijn zetel ter beschikking stellen van den veteraan en leider die op het oogenblik in het KaapBche Parlement eenvoudig niet gemist kan worden Ben Havas telegram nit Kalro meldt dat de Khedive aan de besturen der Egyptische havensteden bevel gegeven heeft dat zy aan vaartuigen van de beide oorlogvoerende mogendheden slechts zooveel kolen mogen veritrekken als ze noodig hebben om do naaste vlocbthaven te bereiken De schepen moeten zoo snel mogelgk door het Snozkanaal stoomen en moger onderweg siet ankeren Zij mogen in Pórt Sa fd of Suez niet langer dan 24 nnr blijven liggen De aohepen vu en der oorlogvorende mogend geden mogen nit een haven in het kanaal eerst 24 uur later vertrekken dan een in die haven liggend schip van de vgandelgke mogendheid Aan de handelaars in steenkolen welke in havenplaatsen aan het kanaal wonen is meegedeeld dat zü vijandelijke schepen niet zonder toestemming van het plaatseijk bestuur van kolen mogen voorzien Een Russische torpedojager die Woensdag te PortSaïd aankwam zal zjjn reis niet kunnen voortzetten wegens belangrijke averg Verspreide Bericbten Frakkbuk Te Jateau nabij Cambrai hadden eergisteren betoogingen plaats van do zijde der stakende wevers De niet stakers kregen klappen De eigenaren lieten de fabrieken sluiten dié door troepen bewaakt worden De Action zegt dat de benoeming van de nieuwe titularissen voor de vijf vacante bisschoppelijke zetels door president Loubet geteekend is maar niet in de Offlciel werd opgenomen omdat de paus geweigerd heeft zeven candidaten in plaats van vQf te stellen DülTSCHLlRD De voorgenomen reis vin keizer Wilhelm naar de Middellandsche zee is nu voorgoed opgegeven in verband met de gebeurtenissen in Oost Azië E1IOEL4ND De minister van koloniën Lyttelton heeft verklaard dat de rogeering in overleg met den Chineeschen gezant te Londen de voorwaarden zou onderzoeken betreffende den invoer van werkkrachten in Transvaal Afrika De commandant van de Habicht bericht nit Swakopinund dat de bezetting van dit vaartuig door de met het stoomschip Darm Btadt aangekomen manschappen weer geheel is aangevuld Majoor Von Glasenapp is benoemd tot opperbevelhebber van de troepen te land Een telegram uit Kaapstad gedateerd van eergisteren meldt dat de Herero s in de bergen een nederlaag toegebracht hebben aan een detachement Dnitschers Gemengde Berichten I De Tel meldt I Gisteravond kwart over acht bleven te I Amsterdam eensklaps de electrische traras I op verscheiden lijnen stilstaan waardoor I onder de passiigiers in sommige wagens een I paniekje ontstond omdat tegelijkertgd ook I de lichten uitgingen Op sommige plaateen I zooals aan den Overtoom op den K Z 1 Voorburgwal op de Ceintuurbaan enz had I dientengevolge een opeenhooping van traraI wagens plaats I Omtrent de oorzaak verdiepte men zich I in gissingen De deskundigen by wie wg I informatiën inwonnen konden ons nog geen I verklaring van het geval geven Ten kanI tore van do electrische centrale kregen wy I op onz vraag naar de oorzaak ten antI woord dat de stoornis niet door een of I ander defect aan die inrichting was ontstaan I Na tien minuten kwam de eledtrische stroom I terug en konden de trams weer rgden J P manntacturier te Ooea die deze week op eigen verzoek werd failliet verklaard is gisteren wegens frauduleus bankroet naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht B De gemeente Barletta is insolvent ver j klaard De bij de laatste uitlotingen ge I trokken Barlettaloten z nllen nu denkelgk I niet uitbetaald worden en men verwactit I een geheel nieuwe organisatie van den dienst I der chuld van de stad I Het Japansche volkslied één coupletje I lang is zoo oud als het regeerende MikadoI geslacht d i op z jn Hollandsch ouder I dan de weg van Kralingen zéér oud Het heet Kimigayo en luidt vrg verI taald ongeveer aldus I Moge de regeering van onzen sonverein duizend jaren dnren en nog acht duizend I jnren langer tot er geen steenen en geen rotsen meer ziJn en het mos niet meer I groeit Het tarief van invoerrechten 0 1 de tegenspraak van den berichtgever der Frankf Ztg op t bericht van het Vad mot de bewering dat het ontleend was aan de voorloopige cgfers van het aan de kamers van koophandel gezonden voorontwerp antwoordt Vnd Onze berichtgever meldt ons nu dat dit niet het geval is Wel houden de cyfers er oenig verband mee zooals trouwens het I definitief ontwerp wel geheel en al verband zal honden met de eerste projecten doch de oijters zijn ten deel gewyzigd en ook in de lijet der te belasten artikelen is verandering gebracht Zoo is o m afgezien van een invoerrecht op tabak en koffie artikelen die in het voor ontwerp werden belast daarentegen is het recht op thee en petroleum verhoogd en wordt dal op meel uitgebreid van taiwemeel over alle meelproducten Voort worden verscheidene artikelen voorheen belast als valorem nu voorgesteld op een heffing naar het gewicht o a glas papier en verschillende koloniale waren Hen schrijft nit Groningen Het Hoofdbestuur van de de Maatschappg Landbouw en Nijverheid in deze Pro vincie heeft besloten aan den Minister van Binnenlandsehe Zaken een uitvoerig adres te verzenden waarin wenschelgkheid betoogd wordt om niet tot de oprichting van een Landbouwuniversiteit over te gaan maar de gelegenheid open te stellen aan de bestaande hoogescholeii landbouwkunde te doen doceeren en voorts dit vak op te nemen in de faculteit der wis en natuurkunde Voorts aan éen der hoogeacholen de gelegenheid te openen om een graad van doctor in de landbouwkunde te bekomen Besloten is voorts een afschrift van dit adres te verzenden aan de leden der Eerste en der Tweede Kamer en ook aan do Landbouwcoraitié s Uit Terneuzen meldt men Gistermorgen is onder de gemeente Hoek het lijk van een vreemdeling gevonden die zich met een revolverschot van het leven had beroofd Iii verband met z n papieren vermoedt men dat hg is B van Antwerpen Bg het Igk is gevonden een bruin valie i met galanteriën Men meldt uit den Haag In het begin van dit jaar of in het laatst van December van het vorige jaar werd in een woning aan het Nassanplein alhier ingebroken Het huis was destgds onbewoond de familie hield verbigf in Zwitserland en is vandaar nog niet teruggekeerd Het bleek de politie eenigen tgd geleden dat bg deze inbraak ca ontvreemd was een zilveren mandje van welke vermissing destyds melding is gemaakt Een nader onderzoek heeft nu uitgewezen dat behalve dat mandje door de inbrekers nog een groot aantal zilveren voorwerpen zyn buitgemaakt Daaronder bevindt zich o a een olie en azgnstel met twee zoutvaatjes een peperbus en een mosterdstel alles Empire hoog model De politie vermoedt een der daders van deze inbraak reeds in handen te hebben Hg werd onlangs met twee vrienden op heeterdaad betrapt aan het wei k zgnde in een villa in het Van Stolkpark Voor de terngbezorging o a van het antieke olie en azönstel wordt behalve de waarde die het aan zilver heeft een belooning van f 50 toegekend De commissaris van politie der 4e atd te sGravenliage do heer Wulffers verzoekt inlichtingen Door de marechaussee te Oldenzaal is ten hnize van zekeren Nghuis te Berghuizen Losser gevangen genomen een Dnitscher Eichenholz genaamd die in Duitschland vervolgd werd wegens brandstichting en waarvan door de Duitsclio regeering aan de Nederlandsche aanhouding en uitlevering was gevraagd Hij is naar Almelo getransporteerd Z C Do politie te Hamburg heeft een gevaarIgken handelaar in meisjes zekeren Schwarzei gepakt Hg logeerde in een hotel in gezelschap van een knap meisje dat hg voor zijn zuster uitga ea dat hg steeds opsloot als hg uitging Het arme kind riep op zekeren dog luid om hulp sleeg de deur stuk en liep de straat op om den eersten den besten agent in den arm te nemen Drie andere meisjes zonden dezer dagen aankomen en door Schwürzel naar Argentinië gezonden worden De man kreeg eiken dag telegrammen en brieven uit Hongarge Zwitserland Servië Argentinië enz Toen hg in hechtenis genomen werd verweerde hij zich heftig Dank zg de in beslag genomen papieren hoopt de politie ook de andere leden van de bende in handen te zullen krggen De overheid heeft den vader van het meisje een hoogst gezien man telegrafisch gewaarschuwd dat hg zgn dochter kan komen afhalen In de Rotonde en aangrenzende blanwe zaal van het Mnseum van Kunstnijverheid te Haarlem is thans eene tentoonstelling van Japansche kunst geopend De Rotonde ia geheel gevuld met kakemono s hout en ivoorsnijwerken lakwerken porselein aardewerk en verdere producten der Japansche kunstngverbeid met de verzameling van de Firma Klegkamp te Rotterdam In de blauwe zaal werd byeen gebracht eene kenrige nanaUog stootplaten lakwerken enz tentooageeteld door eenige liefhebbers van de Japansche kunst De verzameling zal te bezichtigen zjjn van 14 Februari tot 7 Maart D machinist van der Elzen die bg de ramp te Helmond levensgevaariyk werd verwond maar dezer dagen als hersteld uit het gasthuis aldaar naar zgn gezin mocht terngkeeren blükt echter voor arbeid geheel en al ongeschikt te zyn en zeer waarschgnigk gedurende zgn verder leven te zullen blgveu De heeren van Vlissingen zullen hem echter evenals tot heden zgn gewone weekloon bigven uitbetalen Drievoudige moordaanslag Te Middelharnis is Donderdagmiddag een drievoudige moordaanslag gepleegd waarvan één der stachtoffers reeds overleden is terwyi de dader zich vrywillig ter beschikking van de justitie heeft gesteld Aan den Oostdgk aldaar woont een bejaarde wednwe met een dochter die een kind van circa 6 maanden bg zich In huis heeft Dit kind werd onlang te vondeling gelegd in ile gang van een koffiehuis te Middelharnis t oebehoorende aan een wednwe wier kleinzoon Dgkers genaamd dat koffiehuis en haar verdere goed ran aldaar beheert Dgkers had reeds goruimen tyd last van bovenbedoelde twee vrouwen die bett op allerlei wyzen trachtten geld af te persen Hg had hierover reeds bg de plaatselgke overheid geklaagd doch zonder het gewenschte gevolg Eergistermiddag nu trad hy met eenzeiloopsrevolver de woning aan den Oostdgk binnen en loste daar na een korte woordenwisseling achtereenvolgens vyf schoten De moeder werdi door twee kogels in het hoofd getroffen waarvan één haar onderkaak verwondde de dochter ontving een schampschot een kogel drong in het lichaam van het kind en de laatste miste De dader begaf zich daarop naar het raadhuis waar hy den burgemeester wensclite te spraken Deze was er op het oogenblik niet zoodat Dgkers aan twee rgksambtenaren die op hot raadhuis waren meedeelde wat hg gedaan had en zgn revolver die nog met één patroon geladen was overgaf Zg stelden hem in voorloopige bewaring en na den geheelen nacht op het raadhuis vertoefd te hebbon werd hy gistermorgen door twee veldwachters per boot naar Rotterdam vervoerd en in het Huis van Bewaring aldaar opgesloten Onmiddeliyk na het lossen der revolverschoten snelden omwonenden toe en riepen geneeskundige hulp in De dokter van Mid delharnis en zyn collega van Sommelsdyk die juist in eerstgenoemde plaats was waren weldra aanwezig en verbonden do gewonden De toestand van de oude vrouw en bet kind was ernstig de dochter hnd slechts onbeduidend letsel bekomen Eergisteravond om 11 uur overleed de arme kleine De dader staat te Middelliarnih zeer gun stig bekend en daar men weet hoe by door beide vrouwen was getergd id de openbaie meening beslist véór hem Dat door de wei king van gezondsheidscommissies en van het woningonderzoek ook ten plattelande voorbeelden van slechte huisvesting bekend worden blgkt in de gemeente Borger Door de gezondheidscommissie werd de aandacht gevestigd op een arbeiderswoning waarop door het dagelgksch bestuurder gemeente een onderzoek werd ingesteld 0 en waarby bleek dat hier man en vrouw en vyf kinderen des nnchts op wat stroo op den kouden grond sliepen Er werd den man hulpaangeboden men zou zyn hut herbouwen en zooveel verbeteren dat zg er den winter inkonden doorbrengen Alle ougeboden hulp werd echter gewdgeri 4 man verlangde nlleen dat er voor hom oen geheel nieuwe woning zou worden gebauwd waar menvooreerst nog niet aan toe was Eenige dagen later werd de man ziek en stierf tengevolge van slechte huisvesting De vrouw en kinderen zyn nn in een weldadigheidsgesticht te Borger opgenomen en de hut ia geheel gesloopt N R Ct AOVKRTEi yiEN Fijne Likeuren Binnen en Buitenlandsch Gedistilleerd Aanbevelend Firma Herman Zoon OpenTmre Yerkooping TK COVDA ten overstaan van den Notaris 6 C FOBTUUN DR006LEETER op MAANDAG 29 FEBRUARI 1904 des morgeaa te elf uren in het HSIel DE PAUW aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden en gemakkeryk ingerichte SCEILBEBSWEKEFLAATS met BOVENWONING PAKHUIS OPEN PLAATS en EEVEN aan de Turfmarkt te Gouda Wgk H No 79 Te aanvaarden 1 Mei 1904 De bovenwoning bevat 2 Kamers en Alkoof Zolder met beschoten kap met 2 Kamers N tot a Vtil mast elkander taiinde goed doortimmerde HUIZEN on ERVEET in de Piine Hendrikstraat te Gouda tegenover de Veeratroat Wgk P Nos 376 377 378 379 en 380 Allen bg de week verhuurd en wel reepectieveiyk voor f 2 f 1 90 f 1 85 f 1 85 en f 1 90 Nos 7 en 8 Twee naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Heerenstrant te Gouda Wyk P Nos 679 en 680 Beiden by ifi week verhuurd elk voor f 1 70 No 9 Een PAKHUIS met ZOLDER en ERF in de Heerenstraat te Gouda Wyk P No 686 Verhuurd bg de week voor f 1 No 10 Een goed onderhouden WOONHUIS SCHUUR ERF en TUIN BonwVond aan de Prins Hendrikstraat te Gouda k P No 463 groot 5 Aren 62 Centiaren Terstond te aanvaarden No 11 Een voor bouwgrond geschikte TUIN met SCHUUR en TUINHUIS in de Boelekade te Gouda naast W Verbe groot 7 Aren 58 Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 1904 Tot dien tgd verhuurd voor f 120 per jaar Hot Tuinhnis is verhuurd voor f 1 25 per week Nos 12 tot 15 Vier naast elkander staande goed onderhouden Huizen en Erven aan de Koelekade te Gouda Wyk R Nos 191 192 193 en 194 Allen verhuurd bg de week elk voor f 2 No 16 Een HUIS en ERF aan den öroeneweg te Gouda Wg k L No 156 Verhuurd by de week voor f 1 30 Nos 17 en 18 Twee naast elkander gelegen enkele jaren geleden gebonw ie HUIZEN en ERVEN in de Baanstraat to Gouda wyk L Nos 172 en 173 Beiden verhuurd by de week elk voor f 1 60 No 19 Een HUIS ERF en GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N No 32 Verhuurd by de week voor f 2 No 20 Een HUM ERF en GROND aan den Boschweg te Gouda Wijk P No 560 Verhuurd by de Week voor 1 1 15 Nos 21 tot 23 Drie naast elkander staande HUIZEN en ERVEN en GROND in de Heereastroat te Gouda Wyk P Nos 658 659 en 660 Allen verhuurd bg de week Nos 658 en 660 elk voor 1 1 40 en 659 voer f 1 50 No 24 Een HUIS ERF en GROND in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda WSk N No 64 Verhuurd by de week voor f 1 26 En Nos 25 en 26 Een HUIS en ERF en een PAKHUIS met afzonderiyke BOVENWONING en ERF slaande naast elkander in de Lemdulateeg te Gouda Wgk M Nos 166 en 165 en 165a Het Hnit is terstond te aanvaarden en het Pakhuis met Bovenwoning is btj de week verhnnrd voor f 1 40 beneden 50 cents en boven 90 cents De perceelen zyn te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verknoping van Vt tot 3 nren en op dien dag van 9 lot II urea Nadere inlichtingen geeft voornoemde NoUris FOBTUUN DEOOGLEEVEH te Gouda De ondergeteakende heeft de eer Ie berichten dat hg zyne zaak genaamd Tabak en Sigarenmagazijn enz GOUDA heeft OrnKGBDAAV aan den Heer A f C yoLTE en beveelt zgnen opvolger beleefd in de gunst van zyn geachte oliöntèle aan levens dank zeggend voor het zooveel jaren genoten vertrouwen Hoogachtend I BRAAT Mg refereerende aan bovenstaande annonce heb ik de eer kennis te geven dat ik de zaak in TAHAK en SIOABES ni van den Heer S BRAAT WlJ lxtiaat A 134 heb oyepgenoinen hopende hetzelfde vertrouwen te mogen winnen dat mgn voorganger zoo ruimschoots heeft genoten Hoogachtend en aanbevelend A W C NOLTC GoüDi 8 Februari 1904 GEOPByi hfulen nvoud Openbare Yerkooping ie Hekeiidori op WOENSDAG 24 FEBRÜARI J1904 des morgens te el uren in het Kotflehuis vun D NIERMEIJER aan de Hooge buig len overstaan van den te Gouda gevestigden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER en wel GEMEENTE HEKENDORP VA Noa 1 en 2 Een HUIS No 143 ingericht tol bergplaats 3 SCHUREN ERVEN en TUIN aan de Zaidzgde van den Ruigeweidschen dgk naby de Hooge brug kadastraal bekend in Sectie A Nos 1969 2085 en 2086 te zamen groot 11 Aren 13 Centiaren GEMEENTE Langeruige weide No 3 Een WOONHUIS ingericht tot Bakkery met WINKEL ERF BLEEKVELD en WEG aan de dubbele Wiericke aan de Noordzyde van den Ruigeweidschen dgk No 100 en 102 kadastraal bekend iii Sectie A No 1471 groot 1 Are 39 Centiaren en 1472 en 1473 beiden gedeeltelgk En No 4 Een WOONHUIS naast het voorgaande perceel No 103 en een perceel Kade met het daarop staande Hontgewas kadastraal bekend in Sec A No 1700 groot a Aren 80 Centiaren en 1472 en 1473 beiden gedeeltelgk Na afzonderiyka veiling en afslag worden de 4 peiceelel gecontbineerd Breeder by biljetten Waarop M aanvaarding de verhuring en de lasten vermeld staan Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda TE HU uk tegen 1 MEI 1904 of eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 i len k tnnailit jaarliJkN k tUlniil tan luo BMtorI kapllaat 6 5 s o SS eo JtltlLIJkstHK 1 ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Loui TELEPHOON No 8 Opentare Aant ssteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 23 FEBRUARI 1904 des namiddags ten half twee ure in het Raadhuis aldaar bg enkele inschrgving aanheüleden Een Ekster1 00 wratten ecUknobbels enz kan men gemakkolgk en zonder piJn VBrwyderen met Llkdooriilliicliiiir flacons met gebruiksaanwüzing 9 cent IJkdooriipleisferS ÊO en 93 cent per dooKjo 11 van ® i Kleiweg No 2 GOUDA Het herstellen van JJp houten lekken en der trottoirs op de Lange Tiendeweg sbrug Het bestek ligt ter inzage op het Stadserf Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester rua U j btvi onachadclykatc ta g S makkelykite poetimlddel voor Heeren en vooral dames en Kinderschoeitwerk U de Appratuur van C M MUUn Il C V y rllil Be HiSlr 14 Men lette goeil l l OP naam en fabtleksmerk Varkririlaar ty Kainn WlHkalltri In lohDiawark lalanltrKB araHr r iiai air Saaeraal OtHt ky W aareaaiaaa Ar heiB ♦ e r SANGIINOSE Afdoend middel trg en Bloedarmoede en Zenuwzwakte TWEE Dll OEN doet de Sanguinose maar die twee dingen doet ly goed zy verrljltl hel bloed en zy versterkt de xeiiiiwen vaste hand de oorzaak aan van vele zgn Zg wordt door de zwakste magen Maar dimrdoor grgpt zg tevens met vaste hand kwalen die in schgn zeer verschillend en delikiiatsle gestellen verdragen Menseben die geen staal konden nemen leefden op door de Sanguinose Met de meeste vrucht is de Sanguinose toegepast in gevallen van bloedarmoede gruote zwakte algeheele uitputting bg heiitellenden na de inflnenzii na typhense koortsen en dergolgke krankhoden Vooral ook by zonuwzwakkon by oververmoeide overwerkte personen deed do Sanguinose wonderen en groot is het iantAldankbetuigingen vangeneesheeren en vnn leoken die de voortreffelgke werking der Sanguinose roemen Ik kan u inodedeelen dat nwe Sanguinose bg mg uit tekend heeft gewerkt Ik was Jgdende aan een hevige zennwzwakte waarvoor ik te vergeefsalle middelen tot herbtel had geprobeerd Sedert ik echter door een gelukkig toeval van uwe Sanguinose hoorde spreken en deze ging gehtnikon is mgn zenuwtoestand zooveel verbeterd dat het my bgna een wonder is lic gevoel mg dan ook gedrongen dit aan iedereen bekend te makenon kan dan ook de Sanguinose volkomen nis een herstelaunbrcngendmiddelaanbevelen Katwgk a Zee Nov 1903 J COBA KLEUN In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel van 15 grom voldoendeDan duurt een flacon tien dagen en kost de behandeling flecht 12 i of 16 c p dag Dat is goedkooper dan eenig ander dergeiyk middel P HOOFTIIA iIZii i Steeds flinke voori aad afgesneden Bloemen UeMtiyilinK vftii 1I1 M Ihi iu 4 4 Ilifi kKiirht Malii rl Binii iiko it Alfi 4 nii n ZtvakU vooitdureiido Hoorapyn c brt k aan 4 llu f KINADMPPELSJAN DR PEYRIJ T reii buitiMi t i Je looilu doos iiiljn niatn otidir n vcnHtaaiiil fftbrlskainerk eu lette aarop Zk ml ov ral vfiltiiJRimEir a f 1 Chemischo i abrick v u U NANNIKO dei Prgs per fl f 1 50 i fl f 8 12 6 f 15 Verkrijgbaar te Gouda bg WOLi F Co Westhaven WESSANEN LAAN Wormerveeri f OPGERICHT irM HOi II Kl I4HV FlBIIIEHEIff Voedert uw Vee met de xuivere murwe uitmuntende door boog eiwit eM B a en grootste voedingswaarde o ï f f o S u o Q a H J y SQi ü 3 O S ts Eerc Diploma Pa ffO Negen Ooitden Medallleli Dit got de oude Ifuis jSÊÊ middel tegen Bhtaliul tiek Jicht Yerkoiid Ë gk held ens mag in geen enkel Huisgezin ont J j breken In fles chen 4 I A 75 v O V ct en 50 ct bi T Ainster f£ lBA 1 tw v TuyU yyk k 1 K tk Drogioten B Hk da hij CU i pn elti Co r M j m i KpipmjioTm