Goudsche Courant, maandag 15 februari 1904

Maandag 15 l ebriiari 1904 GOÜD SCHE MELRINRICH TING Buiten le waarborgen die onze Inrichting reeds bietll tot levering van Zuivere MeMi van 4aEZO l VEE zal met hel oog op voorkomende gevalkan van Tvphus geregeld ALLE MELK oowei VOLLE AFGEROOMDE KARIMËLK allefm Iflii AS 1 LLmISLLRiI worden afgeleverd onéerpriJ8verhoeging Onze afnemers van Melk zullen dus gewaarborgd zyu Melk te vef krügen waarvan Alle Ziektekiemen gedood yn Het k ökek der Melk kan na het pasteiiriseerefi zortder eenig bezwaar pHiai beheert éSste Jaargang 5 So 0337 601IMHË COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telrfoon a M A D V K U T K N T I E N worden gopl witst van 1 regels i i 50 Centen iedere regel ini ci 10 Centen Groote letteis worden tierelvcnd naai plaatsruimte In endmg van Advertenliëii tol 1 uur dis iiiiil I THelaan Na M De Uitgave dezer Cturant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondeling van Zon en Feestdagen De jJrijs pei drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Noramers V IJ F O Ë N T K N N fla Kunstmin Gouda Zondag 14 Februari 1 8chitteren le Specialiteiten Voorstelling Directie O FAVKUit Reuzen Programma BÈ Ml m VRIES Cnslnun nbreUr The 3 Sisters Kobinsuns Üames Gymnasten 1 HERR BURTON met i in levend PANOPTICUM MARIHO TROOP £ PAOTBRHB ROBATKN ÏHtM geëüg agreorcT Miss Cecilia de Haalj met liiire gedrenêeerde viervoeters ircus in Hlnltluur Het attractie nnmmer der votrnMHfto Thealem TBE SERIEIiSE COIFANT Zang en Dans enaenble Entri lete Rang I r üe Rang I OM Leden Üns Genoegen Ute Rang I 0 4K 2e Rang I Plaatebespreking 10 cent Aanvang 8 uur HV Daar de Dirvetie te üné tnx onbtkmid ta knUi ijj nwte antzien 4il bnltongewoon Pracht Programma samen te stellen en vtrtroowt hieriacde don zoHdfn bijval te verwenen als alum ondervonden Te Oroningen Haarlem lieiden ütrkekt wolle uHoerkorhte Malen Een nieuwe houton Tent TR KOOP taande op 4e Markt alWer gt t ± 11 X 5 60 Meter koegte van vloer tot ptalmd 3 53 Heter j il DB WlLDE Aeademie de Coupe DEN HAAG Voor H H TAILLKURS is doorloopend gelegenheid tot het loeren eener gif Klegaiil j ocd pa§seiide Coupe IHR GEIAKKELIJKS LBERHETBODE De ondervinding verkregen eerste Coupenr in de grootste Maat en Confectie huizen in bet buitenland en de laatatfi jaren hier tor stede waarborgt een volkomen sncces ter opleldii voor Coupeur Attesten ter in age van mgn ex leerlingen welke m jn Coupe in de praotijk nitoetencn De prjs voor het leeren deüer Conpe is 110 j i Na eindiging der lessen en gebleken bekwaamheid diploma Nitdtre iollcbUagtB worden op aaavra e gaarne verstrekt door uooGeKiftOom J PROF DE L ACADEHIIE DE COUPE 1 BJïjr HJA Kemlg aéreê Ih Meéerland eau UiMCtk ff1K MKm te l m t 0mrmmi 9 f r got pmtem geleeera wmréen IfMAAST RMSOPGAAr Pf i KOLONIALE WERVllVG HANDUELL 200 iW élt tHHHumw VN vrijwillige vvrbinttnis voor Zen jaren en voor ingel jMen è iwmile liHti ♦ mtktipanld rewlof of n werkeHfleen dieniU bg hét aangaan van eene verbintenis om Tuwe aren gedetacheerd te worden naar Otfflï INDlJS Aanbnnggeld Twintig Gulden Men melde zich aan VrlJwUliger en MHUiepltehUgen met onbepaHMvef t bï den Commandant van het Koloniaal Werldepot te Harderwijk of by een derplaatselijke of larniioena Commandanten nuiti plichtii n onder ae Wapenen b j hnn onraiddeliJkeB Chef rsoLo vervangt natuurboter Teleplioonnet Chmda Abonnement f 40 per jaar voor pw ceelen btmen e n kring ran K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratts Het net Is aangesloten aan het Rijks InterCommonaalbarean Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Barsas ACHTER DE VISCHMARKT TE HUUR aan de Westhaven B No EEEBENimS met ACHT KAMERS ruimen KEliDER en grootea TUIN Huarfirys fl 575 Dadelijk te aanvaarden Te bttvragaa bg J W SCHOUTEN laket VfiHLICUnNGSHIAÜtZMN De Avondster Dubbele buurt TeMnr 117 Zgn heden ontvangen een mooie eolleclle Nieuw Styl fiasirgaiiKiUi Umckett en Balioas Verder voorhanden aen nriine Ceoae GASKOOKAPPARATEN GAS RN PETK0LEMIKA 1BL8 Eenig adres voor GA8GL0EILICHTtBENOODWDHBDEN sailed en degeigk Indien U dan van goed lieM ïoidt is dit je wmrt adres Aanb TeI Bfl AL H VAN LOON Aftnleffgflr VM GUs WaUrlaidicg De edele Holrolkr Ê éo KT V A N GE ü it Zold ÊUS AndreaalMrg elke ia JiMi Jem gelavMd worden moetan b ainkoaiat mndar lonten in iPrjjiw a 1 JOi eo t ia S1AK6ISCHE RQIiVOGELS i ao a e POPPBN 1 i 90 8 dafan proet Niat gaed gaU taai Zandigc Iranco par poor ondar ramhonm daot £ UE WIT Owda Bnk van k TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 13 Februari 1904 Wy vestigen de aandacht op achterstaande advertentie betreffende een voorstelling van het Speoialiteiten Gezelschap directie C Faveur in de zaal Kunstmin Voor deze voorstelling is extra geëngageerd Miss Cecilia de Haay lAet hare gedresseerde viervoeters genoemde dame treedt hier voor het laatst op daar zg op 16 Februari te Hamburg voorstellingen moet geven De meest gunstige recensie uit Groningen Haarlem Utrecht en nog meerdere plaatsen van ons land gn gegeven overall i het gezel sehap met tiei groottte uoces opgetreden Gisterenavond nooiideii wg de gonerale repetitie by van de beide Gymnastiek Vereenigingen dcTooneelvereeniguig 1 G en het Good eh Strykorkest Kr wiril Hink gewerkt aan de Vr rscUitleiiiio tdefctellen door beide G innnstiek Vereenigmgeii I loneelveretiuiging U G ilie iinl ib oor meer intieme kiing optrad vQirde hat tooneelstukje zeer gued uit en het londaehe stti korkest deed mede veel om het geheel te doen slagen Wg veriieinen dat er nog enkele kaarten verkrggbiur zyn en raden ieder aan ar heen t gan Beüoltaat ifnn hot bnetcriologisch onderzoek van drinkwater der Öoudsehe Waterle diug Maatsiiiappy Datnm 9 Februari Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagon 3 kiemen per gram 35 vervloeiende kiemen 6 soorten 4 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VAK t HOFP De zangvereeniging Harmonie te Nienwerkerk a d IJsel gaf Woendsdagavond onder leiding van den heer A 1 Fgan een welgeslaagde nitvoering in bet schoolgebouw op bet dorp Dat het 17 jin3imerig programma goed in den smaak van het opgekomen publiek viel bleek nit bet vele applaus zoowe na de zangstukken als na de voordrachten BiRa AMBicBT Door zgne Doorluchtige Hoogheid Hertog Engelbert van Arenhnrg te Brussel is aan den heer A v d Siraaten alhier opgedragen het badgkcn van pim 300 HA Bchoorgronden gelegen ten noorden van den Prosper polder onder de gemeente Clinga Nederland en Kieldrucht en Doel België Toor de som van 260 000 gulden Hauthzoht Van wege de afdeeling Haastrecht der Z H veraeniging Het Groene Kruis hield de heer F L Deterding arts alhier eene voordracht over Eerste hnlp by ongelukken Een vry talrgk publiek waaronder ook verschaidene dames volgde met aandacht deze voordracht Na een theoretische uiteenzetting van den boow en de tanctien der ademhalingsorganen werd door ZEd op aanschouweiyke wgze voorgesteld hoe men bewustelooze drenkelingen tracht bii te brengen Een inwoner dezer gemeente had zich welwillend ter baschikkiog gestald om de rol van drenkeling te vervollen Deze droge drenkeling speelde zgn rol uitstekend Vervolgens werden nog behandeld gevallen van verwonding afhinding van verwonding afbinding van groote aderen arm en beenbreuk verhanging gasvergiftiging aoz Sy monde van den voorzitter der afdaeling den heer C J M Kroon werd den heer Deterding de dank der vergadering gabraeU Refuwuk Woensdag j I hield de afdeeling Reeuwgk en Omstreken van de Holl Maatsch van Landbonw haro gewone vergadering Na opening en voorlezing der notulen werd door den secretaris mededeeling gedaan van de ingezonden stukken waarbg onder meer een van de afdeeling Enkhnizen betrekking bobbende op de a s algomeeno vergadering en nfdeelingstentoon stelling aldaur Een van den assistent zuivelconsulent voor de provincieZnidHolliind waarbg deze zich beieid verklaart op aanvrage een cnrsns te houden in hel melkonderzoek Kn ten slotte een van een on derafileeling van het liindelgk comité wanrbg zg verzoekt aan do afdeeling of zi adhaesie wen elit te betuigen aan de afschaflitig van den aee ns op het vleevcb De nfdoeliiiK ging voor alsnog met op dil veuoek iii main beijool ilen beei H ikkei te s Gra venhaije nit te nnodigen liet oiidorwOTp af schaffing van de vieeseliarcgiis a idei voor de leden der afdeeling Ie komen loelirhton Vervolirens kvram ao de orife de Verkiozmo v ui een be liiuMii i wes ii p no Oieke afiiiilinst I e nfti lende heer V k hii w 1 i w d 1 met il Mii M inini I op t ll Ufl lit iko tn 1 ctfloi Uf lil 1 g eenigo Imisliuudelgku zaken ie aidceliiig betleffomlo h ul de ewuiie verloting ila it en sloot de voorzittei dy VKR SCHEII KNHKrD Voor den kantonrecliLer tn kanton I te Rotterdam stond eergis oreu tereelit de ni Hseiir J H Keeren Ir beklaagd van het zonder noodzaak uitüefeneti der geneebkuiiile blunder daartoe bevoegd te zgn Uit de beliiindeling der zaak bleek dat bekl in de maanden Juni Juli en December twee personen heeft gemasseerd door wrgvicg met den duim en daarvoor telkenmale een geldelgke belooning hee t ontvangen Ur Drooglever Fortuin als deskundige geboord verklaarde dat het masseeren dient om pi n te verzachten en dus om genezing aan te brengen maar dat by tuberculose gewrichtsaandoening het zelfi den dood ten gevolge kan hebben wanneer het door een onbevoegde gedaan wordt Beklaagde betreurde het dat ook voor de massage geen examen kan gedaan worden want nu is de masseur geheel overgeleverd aan de willekeur van den medicus De ambtenaar van het O M zeide in zgn requisitoir dat hem bg onderzoek gebleken is dat bekl niet behoort tot die kwakzalvers die alles maar aanpakken wat voor de hand komt maar integendeel gewoonlgk die gevallen behandelt welke hem door de doctoren worden opgedragen Met een lichte boete kan dns volstaan worden Hg vraagt de veroordeeling tot twee geldboeten ieder van f 15 subs 3 dagen voor iedere boete AVy hebben den vorlgen zomer bedenking gemaakt tegen het van landswege nitgeven van hoeken in een vreemde taal Is onze eigen taal vroegen wg in andere woorden niet goed genoeg om openbaar te maken wat Ncderlandsche onderzoekers ten koste van Nederland of Nederlandaeh Indie hebben onderzocht en opgemerkt Hchamen wg ons ook soms dat er nog Nederlandsche geleerden zgn f Het liep zelfs zoo ver dat ter Laadsdrakkerii te Batavia een of6cieel verslag over bet krankzinnigenwezen op Java verscheen in de Duitache taal Er is thans opnieuw naar onze meaning reden van beklag Het bestuur van s Ryks Ethnographiscb Mnseum te Leiden geeft de Anthropometrische onderzoekingen by de Dajaks van prof dr A W Nieuwenhnisnit in het Duitsch Om welke reden De onderzoekingen zgn bewerkt door dr Kohlbrngge die bigkens zyne redevoering in het Indisch Genootschap Tan 28 November 1899 onze taal uitstekend kant al la hy nüsachien van Germaansche afkomst Dr Xieuwenhuis zelf is een onvervalscht Nederlander Het Ethnographiscb Museum behoort tot het departement van binnenlandsche zaken en het hoofd van dat departement zal eker door niemand verdacht worden van antinationale syrapathieèn hg is in hart en meren een Nederlandci en een die unie taiil lielheelt Op hem doen wg daaiom een beroep De nitgiuf van d ntlirupometiaehe onderzoekingen ial wel buiten zgn oorkennf hebben plaats ge bail ra iar hg stelle vooi den vervolge den etsch dat Rgksinstallingen hare werken nitgoven in het Nedirland ch Wg bigven liet ergerigk vinden nK voor rekening der Ni derland elie bela tiiii chuldigcn hnniio taal wordt verloochonil i n on o wetonsthiip wordt ge tokl n tn een Duitseli kleed Oni Bgks Kthtiographi bh Momum onver eliillig u het ie Leiden blglt ol ten slotte te Amaterdam teierht komt ii e ii ed r land ilie iii ii lltiiï ui 1 1 I il nl i li iUel I lediPiiwste iltr ii Ie 1 01 lie Mil inilii 1 I l iiiil i ll the eal Uoiiiid i di lilul ut iii tïva ill lale reeleii zn t men lie i r eliil en le miandin v iti liel aai ilgelieeld met ichitteieiide pracht van decors en eóstnnfn met de feehten die ni elke ma in i voorvallen Bgzoiiiler frnai is de maand Mei met het ballet dor Mei bloemen terwgl de maand Poslfirijen on TelcKraiihlo Benoemd 1 Maart tot adjudant inspecteur der postergon en telegrapliie te Groningen E I Rink thans directeur van het posten telegraafkantoor te Hteenwgk tot directeur van het post en telegraafkantoor te Waspik J C 0 D Pronk thans com mies der postergen en telegraphie 3de klasse te Amsterdam postkantoor tot directeur van het post en telegraafkantoor te Oldenzaal A C Cramwinkel thans in gelgke betrekking te Wildervank Verplaatst 1 Feb de klerk der postergen en lelegraphie 2de klasse H II Blommers van het boofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor lirarlemmerplein te Amsterdam 16 Feb de telephonisten C W Huyer van Bosaem naar s Gravenhagp A H Varenkamp van Venio naar s Gravenhage B C H de Roos van Apeldoorn naar s Gravenhage B H M Weidema van Alfen naar Apeldoorn W van Helden van s Gravenhage naar B issnm en M L van Hamburg van s Gravenhage naar Alfen 1 Maart de commies der poslergen Iste klasse P C van der Vear van Helder naar Rotterdam spoorweg postkantoor no 2 de klerken der postergen en telegraphie 1ste klasse D G Eek van Rotterdam tcle graafkantoor naar Voorburg en P V ö Reus van Amsterdam telegraafkantoor naar Hillegom de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse U J Cromer van Hillegom naar Amsterdam telegraafkantoor A A K Koene van Zierikzee naar Kotter dam telegraafkantoor en L P J Oeers van Voorburg naar Zierikzee 1 April da commiezen der posteryen Isto klasse C J Beelenkamp van VenIo naar Gorinchem P Muus van Arnhem apoorwegpostka oor no 4 naar Roosendaal H J Huiskel van Roosendaal naar Rotterdam de commiezen der postergen 2de klasse H Palm van Haarlem naar Amsterdam A L Krook van Utrecht spoorwegpostkantoot no 3 naar Goes H de Jong van Utrecht naar Winichoten J W Bonwmeeater van Maastricht naar Vonio R W I angereii van l trocht naar Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Goudscbe Singel V A Nierstraaz van s Gravenhage naar Tilburg 1 Ie Grand van Tilburg naar Holder T Aberbon van Leeuwarden naar Zwolle L W G van der oort Maarschalk van Winsi holen naar Leeuwarden B Boomgaart Vin Goes naar Arnhem spoorwegpostkantoor No 41 do coinmi on dor postergen en telegraphie ide klasse W Roozebootn van Arnhem spoornegpost kantoor no 4 naar Amsterdam postkantoor on G Woltors van Arnhem postkantoor naai Arnhcti spoorwegpoHtkiiiitoor no 4 de commiezen der postergen en telegraphic 4ile klanse W de Vries van Leenwardon postkantoor n iar Utrecht pooraefpostk mtoor no 1 i l aiieej ii kant 1 Kole vin s liaveiihasie tl li siailkiintooii naai Maaslncht postkankantooii 1 igi t aii het telegraafkantoor naai liet postkantoor te Haarlem H F van Heukenng van Nginegon telegraafkantoor naar Sgineg n postkantoor en 1 R keboer van Leeuwarden het telegiaafkantoot ii i tr het postkantoor Ie l eeiiwatden 1 Mi i lil commies der postellen Iste klasst W van Kgii van Vmstenlaro naar Hergen op Zoom T g d e I g k werkzaam gesteld I Febr bg het iloofdbesinur de commies der telegraphie 2de klasse W 1 Hartshalt te Amsteidam en de commies der postergen en telegraphie 3de klasse A van Kelaart te Roosendaal IIK i M OM BKhKXDF Lit i£ oi n is weder in alle maten en vormen voor handen VAN OS Az Kleiweg K 7 a GOUDA Televhoon Xq tl Bnrierlljka Stand GEBOREN 12 Febr Martinu ouders B Haapis en J Greven OMIERTROUWI 12 Febr G J Bol en L Bugtelaar V C van der Horst en P Melkert OPRIJIIBIXÜ Mantels Costumes PELTERIJEN II lAPONSTOFI EN woiden tot zeei lage jirijzen OPtïERLIMD D SAMSOM Ai vlTfiti iNTii i Hooi Slroo Iste kwaliteit MAASHOOI teer goed Koeienhool levert franco J WELTKN te 08 H