Goudsche Courant, maandag 15 februari 1904

i o 0338 Dinsdag 10 l ebruari 1004 43ste Jaargang OPROEPING VAN Verlnfi aogers in nerkclijkeniliensi De BURGEMEESTER vnn GOUDA maakt bekend dat dein dez öcmi enle wonende verlofgangers belioorende lot de lueronder ver melde lichtingen en korpsen vuor het Igdvak achter elk korps of onderdeel vermeld bo deze IN WERKELIJKEN DIENST WORDEN OPGEROEPEN om in den wapenhandel te worden geoefend Lichting 1899 lo Compagnie Hospitaaholdaten van 29 Febrnari tot en met 2b Maart a s Lichting 190Ü Regimenten Veld ArtiUerie ft Van hen die behooren tot de tremafdee lingen met uitzondering van hen die daarbu zyn overgeplaatst van de regimenten Hu a ren de helft en wel v in 7 M art tut en mot 2 April a h b Vnn hen die bthooren tot do battergen een derde deel van 11 Maart lot en Tiet 9 April a s De opgeroepen verlofgangers zallen zorg dragen Ie dat zg zich daags voor hun vertrek des voormiddngs tnsschen lü en 12 uren ter Gemeente Secretarie vervoegen ten einde op hunne verlolpasüen door den Burgemeester den dag vnn vertiek te doen vermelden en inlichlingen te ontvangen aangaande de reis 2e dat zg op de aangegeven dagen in uniform gekleed en voorzien van hunne verlofpassen alsmede an al de bu hun vertrok met groot verlof medege nomen voorwerpen van kleeding en uitrusting hu hunne korpsen zgn aangekomen des namiddags v66r vier uren of op het uur door den Burgemeester te bepalïn dat de verlofgangers gevestigd in gemeenten vanwaar zg niet in één dag hun garnizoen kunnen bereiken niettemin zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marsch behoeven te begeven en den volgenden dag zoo vroegtgdig mogelgk hg hun korps zullen moeten aankomen Ingeval ziekte hunne opkomst mocht verhinderen moeten zg hiervan zoodra mogelgk door eene op gezegeld papier geschreven en te legaliseeren geneeskundige verklaring ter Gemeente Secretarie kennisgeven Het niet ontranfen eener bijzondere oproeping ontheft den verlofganger geensrins van zgne verplichting tot opkomst onder de wapenen daar deze Bekendmaking alléén al BEWIJS geldt dat de verlofganger behoorlgk is opgeroepen I i f Ul V t l t i 1V A Mp SI BWMmiiMti iB Boek Courant en Handelsdpukkppij A aïT A BRINKMAN Z levert in den kortst niogelijken tyd JUIE SOORTEN DRUKWERKEN tegen BILLIJKE PRIJZEi 4 mimm coiramt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tüli rotn n AÜ A D V E U T E N T I E N worden gepl iiitst aii 1 r regels l Ont ii iedere regel incei 10 Centen Groote letter orden berekend naar plaatsruimte Iiuending van Adverfentiën tof 1 mii lUa iniiï l Teietmu Ki 89 De Uitgave dezer Jourant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Nationale Militie Afgekondigd en aangeplakt te Gouda den 15 Februari 1904 De Burgemeester R L MARTENS Masampho zal als militaire en maritieme naven dienst doen de spoorweg van Foe san naar Seoul die m het noorden en zni den gereed is zal zoo spoedig mogelgk met veldmatonaal worden voltooid Tsjeinoelpo de haven van Seoul is in Japanscb bezit Seoul is door de Japansche troepen bezet Dit alles was te verwachten Japan heelt vuor liet oogenblik nog de volkomen vrge gelegenheid om den veldtocht te land te he ginnen En die veldtocht zal lingcn moeilgk wor den tfuzg interventie er een einde aan maakt oordal hg tot het bitter einde 18 uit gevoehten Uulteiilandsch Uverzicbl De officteele mededeeling over do verlie zen door de Japanschc vloot geleden iii liin slag bg Port Arthur zgn gering volgens op gave En nu is het vermakelgk on leurrgk tevens te lezen hoe In Londen weid gesproken vaneen vuilies van drie torpedobootcn een ernstige besch i diging van zes g pantserde kruisers De Petersburgsche correspondent xt de New York Herald gaat nog virder Hg beweert in handen gehad te hebben een kopie vnn een telegram van admira il Ah ie jeff thans in het be it van den gdieialen sinf Hierin staat duidetgk dat de Japan che vloot terugtrok met drio kruisers en ell toi pedobouten onschadelgk Gedurende het bombardement van Port Arthur den volgenden dug maakten de Rnssische knstbattergen v f oorlogsschepen it voor soort wordt niet gemeld en negen toi pedobooten buit Veiwunderlgk is het op zgn minst te noemen dat admiraal Alexejeft deze zware Ja pansche verliezen eerst twee dagen later seinde dan de gedeeltelgke vernieling van de Russische vloot Bovendien zouden de ooggetuigen van wie de eerste belichten kwamen zich dan toch rteerlgk vergist hibbenP Gebruik makende van de tgdelgke ongeschiktheid van het Russische eskader bg Port Arthur dat zooals uit de velschillende berichten blgkt tegen de Japansche vloot met opgewassen is en bovendien ernstigs schade leed in het nachtgevecht brengt Ja pan zooveel mogelgk troepen over naar Korea Uit de Times berichten blgkt dat de mobilisatie van het Japansche leger krachtig wordt voorgezet De Japanners aanvaarden met opeengeklemde tanden den strgd zegt het blad Reeds is het eerste Japansche leger korps waarover generaal Kuroki het bevel voert bgna geheal naar Korea overgebracht Het oppercommando over de Japansche troepen in Korea is opgedragen aan generaal baron Kodama chef van den generalen ataf heeft reeds beloofd dat do Regcenng geen beslissenden stap zal doen zonder vooraf het Parlement te raadplegen Dit is een voorloopige geruststelling Maar de toestond ia ernstiger Frankrgk weet niet welke bepalingen het tusschen Rusland en Frankrgk gesloten verdrag bevat Het weet niet of het tractaal alleen betrekking heeft op En ropa of ook op Azië Hot verdrag is opgesteld tuss lii n generaal da Boisdeffre die toen gezant te Petersburg was en generaal OhroelBjef toentertgd chef van den Russisohen gonernlen staf Toen bevatte het tractaal alleen een militaire ronveiitie die in hot h i ondei togen hel Drievoudig Verbond was gericht Of Rusland met kans op slagen do alslui ting aii Port Omlienl do sterkte van Kuslands truc pi ninailit in Mnndkjoergo orden zooveel verschillende mededoeliiigen guiaan dat de waarheid mnoilgk Ie undeikennen is Nu verneemt dt St James s G uetle weer dut Rusland ten minste 200 000 man van alle wapens in Mandsjoerge of op weg daarheen heelt Reizigeis die te Moskou met den Transstberischen trein zgn aangekomen rwgtelachtig 18 echter of deze troepen tgdig en voldoende toegerust ter plaatse zullen z n ora met kracht tegen de Japanners op te treden Voor de eerste phrase van don oorlog van nog minder beteekenis is het feit dat in het district Moskou nog SOOÜO reservisten klaar staan om op het eerste bevel naar Siberië te vertrekk en en dat in Polen 160 000 recruten met spoed geoefend worden Na zulke staaltjes 7egt al heel weinig het bericht dat liusland zoo noodig drie milioen man op de been kan brengen Nu deelt de Gauloi mede dat later dit Irnclaat werd aangevuld met de bepaling dat h rankrgk zgn bondgenoot ook in geval van oorlog in Oost Azië zou ter zgde slnon diet inanschappen en schepen wanneer in dien oorlog een di rde mogendheid zich tegenover Ruskind plaatst Hot IS De neutraliteit van China wordt door de Regeoring te Washington met medower king van enkele mogendheden waaronder Duitschland krachtig gesteund Doch Japan voert strgd voor do integriteit van China Martdsjoerge daaronder begrepen dat fel telgk lot China behoort In dit verband maakt de neutralitdts verklaring van China een ietwat zonderlingen indruk Japan zal pogen den oorlog op Mandsjoergsch dat is dus Chineesch grondgebied over te brongen Hoe kan China dit dulden van nentraliteits standpunt hoe knn bet Rassische troepen an Russische schepen toelaten op z n grondgebied en toch neutraal blijven P De FranschB Kamer heelt het voorstel om de gewone acht dagen vacantie te nemen in de Oarnevalsweek met groote meerderheid verworpen De Kamer wil bjjeen blgveu tgdens den Russisch Jupanschen oorlog om ieder oogenblik gereed te zgn mee te spreken over de politieke en diplomatieke gebeurtenissen Minister president Combes Dit is een vraag die voor het volkenrecht van groote beteekenis is Uit de mededeolin gen van den Chmocschen gezant te lieiIgn aan de Ostprenssiscbe Ztg blgkt dat China gereed is zich met 45 000 man goed geoefend en goed gewapend aan te slnlten bg den sterksten der beide oorlogvoerenden Wordt nu China als do derde mogendheid beschouwd die Engeland of Frankigk noodzaken moet zich in den oorlog te mengen dan IS do casus foederis woldra gevonden en moeten belden zich gereed makei Het zil wel noodig ztjn dat in dit geval wordt vastgesteld en met beslistheid wordt FBVILLEIOK HET MEDAILLON Naar he hransch 49 Jacques Beauchêoe vermoedde g enscins dat de gravto de Kermor toen hij haar bad tien uitrijden haar ekwipage had laten voorkoroen ten einde zich te begeven naar het hotel garni waarin KiJQ aangenomen loon logeerde De slechte vrouw wai uitgegaan ora uit de verte de begrateni te en van hem dien zij meende gedood te hebben Vocff goed meende zq xich nu vnn hem ontslagen en kon derhalve verder in vrede gemeten van het fortuin dat nj met haai man den armen wees had ontstolen Op den boulevard liet zg het rijtuig halt houden supte er uit en ging langs de trottoirs verder te voet Toen zi gekomen was op een hoek van de rue Cujas verdween d glimlach van haar gelaat en voelde sij zich met meer zoo vroohjk gestemd Zij had gedacht de deur van het groote huis watftn Heon Beauchêntf ztjn kamer had op de gebruikelijke wijze eenigszias met rouwfloers bekleed te Hen voor het doorlaten van de lijkkist maar het hotet garni zag er heel gewoon uit juist ais aUijd Marcelle verhaastte haar tred Misschien was de begralents al afgrloopen of wel op een der uren in drn namiddag vastgesteld ZiJ sloeg de oogen op naar het hoekraam van den jongen student Daar stonden de jaloeziën open het lijk moest derhalve reeds uu dat vertrek zijn verwijderd Op den drempel van i Hotel stond de portier doKod bedaard zijn pijpje te rooken en waarlijk met tn tenue om een lijkatatie te xien voorbijtrekken De bevreemding der gravin ging tot onrust over Danr tij den portier niets durtde vragen omdat ze bang was dat hij haar herkennen zou liep ze aan den overkant het eerste het beste magazijn in waar ze een kleinigheid kocht Hebt ge van morgen in deze straat een begrafenis gehAd vroeg zij den bediende die zich uitsloofde in beleefdheden voor zulk een ïchoone vrouw uit de groote wereld Neen mevrouw antwoordde de bediende haar met zonder eenige verwondering aanziende O ik dacht het mompelde Marcelle Kn weer een po ge later als om zich genist te stellen Dan zal zeker de begrafenis van niddag plaats hebben I 4k geloof het met roevrouw Voorzoover ik weet IS er ctxt dagen memand m deze straat overleden Marcelle vrosg niet verder Zij betaald wat tij schnldtg was en spoedde zich naar het wachtende rijtuig Zij informeerde sich bg haar lakei of deze ook toevallig wut waar in deie wi k bet bureau van den burgerleken stand gevestigd was en toen zij hierop bevestigend antwoord had gekregen liet ztj zich derwaarts geleiden De jonge klerk die haar bij den burgerlijken stand te woord stond stopte zj een goudstuk in de hand en vroeg hem toen om een klem afschriitje des noods met potlood van de sterfgevallen die in de laatste week in deze wijk hadden plaats gehad Onmiddellijk mevrouw antwoordde de klerk die boog als een knipmes voor de koninklijke vrouw die zoo koninklijk betaalde voor zulk een bagatel daar zij toch evenals iedereen roor niets het sterIteregister had kunnen inzien Beleefd bood hij de dame een stoel aan maar ZIJ kon niet zitten en liep zoolang de klerk bezig was voortdurend op en neer met een gejaagdheid die bijna in t oog vallend mocht heeten Het kwam haar voor dat de korte afwezigheid van den jpngen klerk uren lang duurde Eindelijk was hij weer bij haar Zij wierp zich bijna op den keurig geschreven staat dien de jongen man voor haar had opeemaakt zag hem met koortsachtig ongeduld in maar nergens vond zij den naam van Henri Beauchéne Wat beduidde dat Haar was l onbegrijpelijk 1 Met verbazing zag ds klerk naar haar op Dit was t immers wat mevrouw bedoelde V vroeg hij Ja j t IS goed antwoordde de gravin terstond want die vraag had haar weder tot zich zelve gebracht Zij verkreukelde het papier bij t haastig opbergen in den zak van haar robe en spoedde zich weer naar buiten Dat begint verdacht e worden mompeldeZIJ Maar ik moet m elk geval zekerheidhebl cn t Zij nam weder in hnar c upé plaatsen nep den koetsier toe Naar den boulevard tot op deo hoek van de rue Cujas 1 Het rijtuig kwam weder m bevrefpng en hiuld na enkele minuten op de uitgeduide plaats halt De portier stond nog altijd tegen de deurpost van t hotel geleund en met vasten tred kwam de gravin naar hem toe Wat hebt g mg uitteren vcrteHPi viouff sij Hadt ge raij met gezegd dal Hcnn lleauchênedootl was Jd maar stamttdt de onthut ite man Dat was gelogen met waar De portier die geen nieuwe instructie s van zijn huurder ontvangen had stond daar met den mond vol tanden tegenover de dame die uit ztjn aarzelende houding voldoende begreep dat htj haar willens en wetens had misleid Zij vroeg hem haar oven in zijn loge te laten en toen dat geschied was haalde zij uil haar portefeuille een bankbiljet van hondenl francs dat in den ouden man ter hand steldo Ziedaar iels om u een helder hiofd te bezorgen zeidc ZIJ en vertel niij nu de waarheid De portier zette een paar groote oogen op en ke rde het bankbiljet tusschen zijn vingers om en om Werdt vtrvoigd