Goudsche Courant, dinsdag 16 februari 1904

i o 9339 Woensdag 17 Jbebriiari 1004 4S8te JTaargang IJIL i lL S fiOMCHE COIMNT DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletooH o 8 De tlifgave dezer Joui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke oulmer8 V IJ F ü EJS T E N TelefoM Ne M A l V I R T E N T I E N worden gejdiaisl van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Jroole letfeis worden berekend niuiJ plaatsruiintc Inzending van Advertentiën tol I uur dts inid r De edele Holroller ONTVANGEN nit ZnidAndreasberg welke in kooi geleverd worden moeten bg j aankomst innder onten zingen Prjjzen t f 10 en i ia SAKSISCHE EOLVOÖELS i S en t tl POPPEN I I SO 8 dagen proef Niet goed geld terog Zending franco per spoor onder rembours door P DE WIT U VBCHEL Ia kei VËHLiCHTINGS MAGtZIJN tl De Avoiidslep Dnbbole buurt Telfnr 117 Zitn beden ontvangen een mooie collectie Nienw Styl Giiioniaifleateii lirocketü en Ballfiiis Verder voorhanden een mime Ccnze GASKOOKAPPARATEN 6AS KN FETROLEUIKACHELS Ecnig adres voor GASGLOEILICHTBENOODWDHBDEN solied en degelijk Indien U dan van goed licht hondt ia dit je care adrM Aanbevelend M M VA LOO Aanlegger van Gas en Waterleiding Wie üuker zgn wa da Ecbt Elkel CMAO te outraDgen lesamHigeateU an na vela prorfaemingen in den nandal gekomen unUe den naam dea aitvlndera Dr MlobMll Tervaardigd 4p da best maoUnea in het wereld ronnda Mabbliaaement vaa Gabt BtoUvarok t Kenlen tltchc J rTClel iierH Cikel Cacao In vlarkanton boaaen Deae Eikul Oacaa ia net melk gekookt ees aangename gezunda drank voor dagelijkKh gebruik een I 2 thealapals van t poeder voor een kop Chocolate Ala geneeakracb ige drank bij geval van djarrhee alecots n et Avatui t gebrtüken Terkrygbaar bipla voomaacoita B 1 ApothsksnTras If i5é a 0 éO e 035 PrO Gananalvartegmiwoonligtr vtm Kadnr and Julius Mattenklwtt Amnterdam Ka1ve stTaat 103 ESMBEFOT TAN THEE Ilén wiirdt venochl op t HEKH te lellen ülT HUT llAOia VA n KAVENSWAAY ZONE OOBINOBEH Deie THEEËN worden afgeleverd ill venegelde pakjes vau tiy IwM n een half en een Ned one imet vermelding van Nommer au Prgs vooralen van neveuataanil Merk volgent de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J O BIJL roorheeo J BREEBAART Li Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K H 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis H t net is aangoaloten aan het Rjjks Intercommunaalbiireaa Op 1 Febr 1904 141 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Gouda Dmk van A BBINKUAM A Zx Academie de Coupe DEN HAAG 2D © SSüxterstraat 23b Voor H H TAILLE R S is doorlooppnii gelegenheid tot hot lecren cener üir Klegaiil gócil passende Coupe K 6EIAKKELUKS LEERIETHODE De ondervinding verkregen als eerste Coupenr in de grootste Maat en Confectie huizen in het buitenland en de laatste jaren hier ter stede waarborgt een volkomen succes ter opleldiag voor Coupenr Attesten ter inzage vun mgn ex leerlingon welke mjjn Coupe in depractijk uitoefenm De pr B voor het leeren dezer Coupe is f 0 Na eindiging der lessen en gebleken bekwaamheid diploma Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door IIOOGEWIIOORll PROF DE L ACAÜEMIE DE COUPE ney haao Keulg aarea tu Meaerfand eau BIMCti r II HOM l m welke met gar au He voor goea pateen geleeer A teorien VIIAAIUT PRIJSOPGAAF TSOLOJ vervangt natuurboter Geeii Kinkhoest een Iniluenza l öNniKLUKE ACHJpXfXBiyEH Om ICinkhoosl Influenza Borsl eii lioülaandooniiig binnen don kortst mogolgken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I 4 M T II V uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van T mi ffl j a H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLVf Jb Co Westhaven 198 flouiia t r JVSTB iV Kleiweg E 100 Omda E H VAN MILD VeersUl B 126 te Oouila A BOUMAN J oordrocAl iPINKSE Nummrkerkad IJeel A N vak ZESSEN Sehomhmien i Th TURKEN Boekmp B V WIJK OudtwiifT A SCHEER Haaitrecht P W v EDE Oud a K va Dia HEMDEN to B uwiit P v o SP K MoertapelU D y d STAR WaddingmeeH Wed A HOLST WadditKievem il KOLKMAN Waddttnngeen P A u OBOdT Oudemter J D JONOH OudemOêr J P KASTBLEIN P l broeiériam ü BIKKER to Bentchop KOLONIALE WERVIING HANDQELD 200 bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Ze jaren en voor ingelüfden bö de Nationale Militie met onbepaald eerlof of in teerkeHiken dtennt bg het aangaan van eene verbintenis om Tweejaren gedetacheerd te worden naar OOST IN DIE Aanbrtnggeld Twintig Gulden Men melde itch aan TrIJuiUligertm MlUtlepllelUigen met onhettaald rU t biJ den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwjjk of bg een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten MUitiepliektigen onder de Wapenen bij hun onmiddelgken Chef V tr Viui kj n HIW 4lwl IM 4 a4 SI fkXurlit VaiAl a rlu Hiiiij t k Kiii Alai ui ïo XWMk 4 ToortdurciKle HoolduUn CU Ui brrk lutn lln KINADRÜPPELS VAH DR DE VRIJ ixmgVïï bDlt n up d nxHl doos mijn Rtui onder MnutAftiid UntakMHCk TM feite daarop ZU o ml Ttrkrijfbm t f 1 0 Mto raM vuX AniMk w Baa TEEOOFüP Mir Eea üeuwe houten Tent j TE KOOP istnnnde op de Markt alhier groot ± 11 5 60 Meter hoogte van vloer tol plafond S Meter beviagen bö J II DE WILDE Alleiiw onoveriroBei Irof Dr Lieber welbekend UltlV EBACBf lLIZU lAllioii kt mat bnek nerk tot voortdurende radicale eu zekere genezing van alle zellB HigH de meest hardnekkige xenuw nXa tiekten vooral ontstaan dwi V SU atdwalingea op iengdigun leeftgd genezing van elke iwakte Bleet tacnt Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopging Maagpjjn lechto spgeverteriog Onvermogen Impotent Pollutione enz Uitroerige prospectussen Y lij iW fetch 1 11 8 dubbele e i il m Oentnnl i ep t Matth d Voute Zaltli i mme Dcpólo M ülébsn Uo Rottera m P Happel Gnuenhnge I lUlmmiins He J ii J Om Itottordam Wrlff Co OouJ on bii alle droiosten TE HUUR ann de Westhaven B No 149 HEESEITHÏÏIS met ACHT KAMERS mimen KELDER en groeten TUIN Huurprijs 8 Ö7ö Dadeiyk te aanvaarden Te bevragen bi J W SCHOUTEN Hooi Slroo Iste kwallteil AIAASHOOI neer goed Koelenhoot levert franco Jl H ELTEM te OSCH Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Bntbantsch Schoen en Laanennagüzijn KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk OVEKSCHOENEN merk de Weegschaal OV jk puikü oude f SCHIEDAMMER GEUEVER Uü iwpjjjl Merk NIGHTOAf VertaijgbiK bij M PEETERS J N B AU bawiji CU Mbtheid ii eaohet en kurk sleedt toovtien van den naam der Vinia P HOPPt Të II ij uk I tegen 1 MEI 1904 of eerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien van Oas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 288 JUnoid T itoo Bulienlaodücli Uverzlcbt Twee oorlogsfeiten ïü den te vermelden maar het zgn beide feiten van zeer ondergeschikt belang De Japanners hebben een landirg beproefd ten NoordOcsten van Port Arihnr in de Dutfbaai of Dove baai ongeveer ter hoogte van Talienwan waar de versterkingiyi die om Port Arthur zgn opgeworpen eindigen Deze poging is glausrgk mialokt De Russen hebben de Japapners aan wal laten komen en er toen eun afdceling Kozakken op afgestuurd die de Japniische infanterie natuuilgk hebben neergesabeld Dit hadden de lapanners kunnen verwachten wanneer zg nu reeds in zulk wn vreugderoes zgn over hun overwinning bü Port Arthur dat zij het wagen een aanval te land op die vesting te ondernemen met een handvol troepen dan moeten ziJ daarvan de gevolgen dragen Want al loopen de berichten over de sterkte der Japanners zeer niteen van twee bataljons tot twee regimenten dit hadden zg kunnen weten dat men geen Russische sterkte als Port Arthur een belangrgk punt dat in deaen oorlog een groote rul zal spelen met een paar honderd man kan iianvallen Het is te begrijpen dat de Japanners zullen pogen benoorden Port Arthur troepen te landen hetzg aan de Oostkust in Dove baal kMS aan de IVestkusl in de baal van Kin Chon Daar toch is bet schiereiland Liaoutong slechts vier kilometer breed en kunnen zg pogen den spoorweg die Port Arthur met Mandsioerge verbindt al te snijden Maar zi zullen die poging eerst met eenig iKCes kunnen ondernemen wanneer zü daarvoor een groote strijdmacht kunnen bestemmen Het tweede oorlogsleil is de jacht door de Rnsseh ondernomen op Jip inscbe koopvaarders Dat doet elke oorlogvoerende mo gendhiid en do conventie van Oenève bepaalt dat schepen varende onder de vlag der oorlogvoerende natie door de oorlogsschepen der tegenpartij mogen worden onderzocht en zoo zij oorlogscontrabande bevatten mogen worden opgebracht Nu lezen we dat het Russische eskader uit Wladiwostok bestaande uit vier kruisers eenige Japansche koopvaarders in den grond heeft geboord De oorzaak daarvan kan zgn dat die lapanacbe koopvaarders geen gehoor gav n aan het bevel van den Bnssiscben eekader commandant om bg te draaien en hun schip te laten onderzoeken Het is niet aan te nemen dat de Russische marine officierea de bestaande oorlogsgebrniken zouden schenden door zonder eenige FEVILLElOfl HET MESAILLOIT Naar ttt Franic i 50 Honderd trancs dat wat waarlijk een fooi zooals hij die nog nooit gekregen had 1 0 t is wel echt f eide de i avin die zich met kon weerhouden van te glimlachen om t verbaasde gezicht dat zij voor zich had al was zij overigens ook weinig tot lachen geaterad Of ik twijfel er niet aan mevrouw maar Welnu berg het dan op en verklaar mij eent welk een grap gij u met mij veroorloofd hebtl O mevrouw t is alles de achuldrvan mijttheeir Beauchêne Hoe zoo 1 Wel toen mevrouw hier voor l laatst boven was geweest kon mevrouw nauwelijks een kwartiertje weg zijn of mijnheer Beaacbéne kwam naar beneden en naar mij toel Jaf vroeg Marcelle bij wie t gevoel van angst begon veld te wuioen J Ja herhaalde de portier op beveitigenden loon F n toen vroeg hij mij of ik de dame die beneden was gekomen wel gezien had Ik zei natuurlijk van ji I Ik had dan ook wtrkelijk mevrouw langi de loge zien gaan Mevrouw voorafgaande waarschuwing weerlooze koopvaarders die bovendien kleine scheepjes blijken te ziJn in den grond te boren en de bemanning aan den dood in de golven prjjs te geven Van Japansche zgde is tot dusver zulk een optreden nog niet bespeurd Het eenige wat wg vermeld vonden is dat de Japansche kruisers op eenige Russische koopvaarders beslag legden en die koopvaarders naar Japansclie havens opbrachten De correspondent der Frankf Ztg te Grnvcnhage meldt dat daar in Japan chii kringpn een opgewekte en hoopvolle stem ming heeraeht In een gesprek mei de Japansclien gezant i narschuwde de e herhaaldelijk voor do sennalioneele berichten van zekere bladen over Japansche nederlagen Feitelgk is Koren In zooverre In het bezit der Japanners daf zij bijv in Tsjemoeijm ongehinderd troepenraassa s aan wal kannen brengen De gezant gelooft dat de Kore n n die door handpisbeinngen zeer met Japan verbonden zijn in ban sympalieen eer voor Japan dan voor Rostand zijn De Russen zgn den Koreanrn tamel jk onbekend Over het algemeen echter overschat men te veel den invloed van dit zwakke volk Over de beschadiging der SIberischs spoorweglijn door Tzoengoezen en andere hoi den sprekend zeide de gezant dat op die volken weinig te vertrouwen is Zg hebben geen principes en geen meening Zg volgen slechts wie hun betaalt De Engetsche staatssecretaris van binnen landsche zaken Akeru Douglas verklaarde gisteren in het lagerhuis in antwoord op een hem gestelde vraag dat bg de Brilsche regeering geen schrijven ingekomen was van de Russische regeering betreffende den doorgang vnn de Russische oorlogschepen door de Durdanellen Daar is geen reden om ook maar te veronderstellen dat Rusland over zulk een plan denkt dat met zich zou slepen een besliste schending van het veidrag waarbij da verplichtinfen der Europeesche mogendheden bepaald zgn De afgevaardigde Joseph Walton vroeg of de regeering slappen zal doen om een regeling te treffen tnsschen de mogendheden voor de onzgdigverklaring van Nioetsjwang Staatssecretaris van Boitenlandsche zaken Percy antwoordde dat de rageering het niet uitvoerbaar achtte oen gebied onzijdig te verklaren dat thans reeds bezet IS al te mooi om onopgemerkt te kunnen passeeren Ga voort I gebood Marcelle die op gloeiende kolen stond udt ge de dame herkennen als zij weer hier kwam t vroeg hij Niet alleen hier overal zei ik uit honderd uit duizend vrouwen I Goed hernam hij weer denkelijk komt tij hur morgen of overmorgen terug om naar tgij te vragen Zeg haar dan t is een aardigheid Ie lang om u in alle biJonderheden te vertellen zeg haar dan dat ik dood ben dat ik een zelfmoord heb begaan Ik zette van zelf een paar groote ooaen op maar daar het hier een grap gold en ik werkelijk mijnheer Beauchêne heel graag mocht lijden beloofde ik hem alles wat hij van mij verlangde en toen mevrouw dan ook gisteren aan mijn loge kwam Hebt ge mij gezegd wat hij u had opgegeven viel Marcelle in die zelfs den moed had daarbij te glimlachen niet alleen omdat zij begreep dat zij niet verstandiger kon hamlelen nu de taak haar op die wijze werd verklaard maar ook omdat ze er nog meer van wilde weten eo den portier met wilde laten bemerken hoe vretselijk opgewonden zij inwendig was Iets anders ging zij voort Hebt gij toen ik weer weg wai mijnheer Beauchêne somt gewaarschuwd OomiddeUijk I Dat had hij mij ook gevraagd ziet u I tËn toen i vroeg de gravin meer en meer in angst was door oen der oorlogvoerende mogendheden De Zentstwo van het dutrict Moskou een soort van provinciale raad is door de reK georing ontbonden nadat zy een adres van linide Mn de regeering had aangenomen dit geschiedde omdat daaraan een paar oisclien der oppositie w iren verbonden of volgens ean andere lezing omdut zjj een bgdrugo voor de oorlogsbelasting had geweigerd Dit besluit der Regeering maakt groeten indruk DeKegeering had gehoopt dat door het district Moskou een der aanzienlijksto en geznghebbendste het voorbeeld zou worden gegeven om gedurende don kr jg elke politieke actie en oppositie te staken Daar echter de regeoring voortgaat met tegen do oppositie op te treden is daar hel jiarool om den jtigd te stuken teruggenomen Aun lie vaiJeilandslieveiide slrautbetoogingen te St Petersburg neemt slechts het gewone strautpubliek deel gisternacht werd dit door de politie uileengedreven Een vei Schrikkelijk fiioorwegongelttk heelt gistermorgen te Brussel op 10 minuten afstand Mn het Noorderstatiun plaats gehad Te Sknur kwam de trein uit Antwerpen op d h dl naar liet station voert toen plotseling de verhindingsstangen tusschen twee tvagons verbroken werden met het gevolg dat do achterste twee passagiersrijtuigen achterbleven Nauwelgks stonden deze stil of een sneltrein nit öent kwam op de zelfde Ijjn aan en liep met groote kracht op de heide afgehaakte wagons Een tweede klasse rgtuig werd letterlijk verbrgzeld alle lusschonsoholtcn werden vernield De wagon ziet er vetschrikkelgk uit erW bifnn niets van overgebleven Twee schooljongens die nit Vilvorde kwamen Georges Bespret 12 juar oud en Petre 13 jaar oud waren onmiddellijk dood De eerste is letterlijk onthoofd Men veronderstelt dat hij op het oogenblik van do botsing nit het raampje gekeken heeft De vader van den jongen Despret die zijn zoon vergezelde IS ernsti f gewond hg verkeert in beklagenswaardigen toestand In het geheel zgn er 17 gewonden bgna allen handelaars nit Vilvorde of nit Antwerpen Zg zijn gelukkig niet levensgevaarlijk gewond Drie van hen hebben echter ernstige kneuzingen opgeloopen Alle hooge ambtenaren van het departe I ment van spoorwegen zgn op de plaèts des I onheus tegenwoordig Toen mevrouw toen holde hij halsoverkop de trappen af en de straat op 1 Uy is mij achterop geloopen dacht de gravin maar die gedachte hield zij wijselijk voor zich En toen vroeg tij nogmaals Ja toen wat tuit antwuordde de portier met een dom gezicht Ik heb atlhant van het Keele grapje mets meer gehoord Gisterenavond is mijnheer Beauchêne een beetje vroeger thtiis gekomen alt anders en van morgen is hij weer als gewoonlijk de deur uitgegaan t Is goed tolde de vrouw van jean de Kermor mor die al haar wilskracht noodig had om deu ander haar ontroering te verbergen Ik dank u voor uw inlichiia in t Zij verliet de portierslogt en begaf zich haastig weder naar bet haar wachtende rijtuig Wat zij nu had ftehoord had haar van schrik vervuld Wel verre van t gevaar te bobben algewend wat t voor baar dreigender daArdoor geworden Henri wist nu dat zü t had toegetegil op zijn leven dat ze zijn vijandin was Hij zou nu op tij hoede zijn en waarschijnlijk wist hij r eda haar naam en waar zij woonde want litj wat gewis toen hij zich zoo snel de deur uit had gespoed met het een of ander huurrijtuig haar ekwipage jevolgd Naar uitl riep zij onder t instijgen van haat cou den koetfier toe Thuis gekomen ontmoette zij in de vestibule Jean de Kermor die juist van plan was te voel het hotel te verlaten Wavr moet dat heeni riep tij uit Reeds sedert 10 jaar oordeelde men den ingang van het Noorderstation gevaarlijk en men had reeds lang aangedrongen op een verbouwing De ongelukken gebeuren altijd op diezelfde plaats Hot bericht van het ongeluk heeft in da stad groote ontroering veroorraakt De laatste berichten doen zien dat bij de botsing tusschen een trein uit Antwerpen en een trein uit Oblende 7 personen gewond en een gedood werden l er eere vu Zanirdelii s nagedachtenis werd Zondag in de groote Oehdbrzaal van de Sorboiine te Parijs een oeremonioole bijeenkomst gehouden waarvoor verscheidene Italiaansche afgevaardigden en bnrgemeeBturs overgekomen waren De samenkomst werd gepresideerd door den minister van Openbaar Onderwijs Chnumlé die ats eereprusliltinlen naast zich had graat Tornielli ambassadeur van Italië en Deville priaident van don Pargschen gemeenteraad Redevoeringen werden gehouden door de heoron Lockroy Oaliinberti en Chauuié die Zanardelli huldigden voor hetgeen hy gedaan had voor de duurzame toenaduing tusschen do beide nation De byeenkomst droeg overigens een manifesteerend karakter waarin hoog werd opgegeven van de sohditeit van den nieuwen band tnsschen de beide Lttgnsche landen Heden den vijftienden Februari is de lermyn van zes weken verstreken op 31 December 1903 vastgesteld voor hot hervatten der onderhandelingen tusschen Frankrijk en Siam In die zes weken terw l de aandacht der geheele wereld werd bezig gehouden door de ontwikkeling van hot Russisch Japansche geschil werden do besprekingen tusschen Delcasié endenbiameebchen gezant goregeld voortgezet En zoo is bigkens de mededeelingen die Deicastè verleden week in den ministerraad kon doen de overeenstemming zoo goed als verkregen De Temps verneemt echter dat die mededeelingen aan de Matin ontleend niet jaist en niet volledig zgn Mag men de femps golooven dan ia het ontwerp door Delcassé en Pliya Suriya opgemaakt dut Zaterdag uan den ministerraad werd voorgelegd van dezen iribond lo Het koninkrgk Lunang Prabang uan den rechteroever van do Mekong komt weder onder beheer van den koning Frankryk s bondgenoot en wordt ontheven van het toezicht van Siam 2o De quaeatio der beschermiiig van de Ik vroeg hij wel een weinig vrocraii opdiende bij den zonderlingen toon door Marcelle aangeslagen ik ga dejeunceren in de club Blijr thuis Jean Ga naar binnen I Wij hïbb n samen dingen vnn tgroolste belang te bespreken Toen het echtpaar zich in een tijvertrek had afgezonderd en Marcelle de beide deuren daarvan op slot had gedaan viel zij op een stoel neer haalde zwaar adem en mompelde h ilf in zich teil i 0 t H ongeloofelijk i Wat luivel IS d nar aan de h ind riep Jean do Kermor stampvonend i mijn waarde neef soms weer uit den doode ijn oijgestaan Neen maar hg is niet dood geweest Niet dood i herhaalde J an nu cok zóo zenuwachtig dat de brandende sigaar hem uit de vingera rolde zonder dat hij t liemerkte Neen I Ik tiegrijp met hoe t mo elijk kan zijn Hij tt zelft niet gewond Toch had hij den iromp vnn t kh ine piilool op de borst O dat weet tk zeker Ik hoorde het hart k op pen voor dat sdiot afKing Niet dood herhaahie de graal en hij sloeg niet de hakken zijner laarzen onder het driftig heen en weer loo l n in het kostbare tapijt Neen met dood herhaalde Mircelle op haar beurt en natuurlijk alles wetend Wat dan V Uat ik hem heb willen doeden dat ik de gravin de Kermor ben mnilvervii td t