Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1904

Donderdaa 18 l ebniari 1004 43ste Jaargang i o 9340 ö mmm wmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon 89 A I l R 1 E IN V I E N worden gephiKsi van 1 reji els i id C enttit iedei i i t i el mci r 10 Centen ii te lettei wiii den tiei ekend iiiiar ilaatMruhnte lii endini j viin Advertentiën tol I iiiiiili s iniil 1 Frletooii o 89 De Uitgave dezer Courant g csohiedt dag elykg met uitzondering van Zon en Feestdagen De jnijs pei tlrie maanden is l iö franco er ost 1 70 Afzonderlijke Nomniers V LI F CENT RN TESODFAANSEBOBEN Een nieuwe houten Tent TK KOOI staande op do Markt alhier groot d 11 X 5 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 63 Meter Te bevragen bjj i 11 DE WILDE In hel Vli i l IOHTIN iS HAGt JJN De Avondster Dubbele buurt TeHnr 117 ZiJn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Sly Gasminenlen Urocblx en Balldiis Verder vooiliandni ctni niimr uz GASKOOKAPPARATEN liS RN FETROLEDMKACHELS Eenig odres voor GA8GL0K1LIUHTBENOODIGDHUURN soiled en degelgit Indien U dan van goed licht houdt ia dit je ware adrer Aanbtvelend M M L00 Aanlegger van Oas n Waterleiding M makkelykite poettmlddel voor HeercD 1 1V ID vooral d mea en Klndtrschocnwerk IMB UdtApprttuurTinC M MUIIir Ct f f rUn Bnlh Str 14 Menl tU oeil itVV op naam Bn rabrlekamerk VNtryMav tv NwM Wliikillari In leaacnwarii ial t r a ar aao a1 uaraalDa tai i i ii Ar Xleuw uuttverirotlen Trof Dr I i or9 woltitikiuKt UIVW SaACHT EtlZSB Allna kl intl t ibriekauiiik tot voortdurtinde rwlicale en tekere geueziug van alle zella i yB de meent hardnekkig xettttw mEBÊ itiekteit vooral oiitataan dunr Jk9 afdwalingen op jeugdigLii Imltgd Totale eneEing van elke swakte lllee tiicht Benauwdheid lloofdpgii Miiirnine Hartklopping Maagpgo slechte epgsvertering Onvermogen Impotent Pollutione esa Uitvoerige proipeotnsien ttijiioi beaoh 11 1 n g S dubbel Den I 11 Ocnlin I DopSti Malth v d VoKte iSaUbommu ü pOli M Olébui b C o IlotloriUm i llappol e Gravenhago I llaimraana do Jorr J Can RoWerilani W lï k Cki Ooud OU bi alle drofïiatan Wie seker iga wu d Eobtp £ lkAl CMae t antvangon teiiam fii Mtald wi u vel praitneiiiiogen ia don handal gekomaD ouder dm naam dea uitvinden Dr Hiohaall vervurdigd f 4 beat macUnea la het werddbotmmi tabblia m nt va Oebi BtoU r rok t Iralen tlnlw Cikel Cacao In vinkanten BdiWi Deie Eikel Cacao is met melk gekookt eea aangename ge xind drank voor dagelykaoh gebrudi een i 2 thetleptia van r 1 g jjjp 91 ol Al geneaaknobtig drank bij val van Uarrh aknSli mei water t Mbniiken TarkrijgbBit by de Toornaimil B a Apothucan s IM Vi Kb V lU Bwaftu f UÓ BÖ m a neraalv rt Keowoordtg r vwr H dn and Julius MattenkMi Amaterikun Ealv straat lOS jQeen Kinkbo Bsl eeii Influenza Om lïiiililiocsl Influenza Korst Pil lt laaii l oinii binnen den kortst mogelgkcn tgd te duun genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van oiids bekende bckruulide en wereldbcroeintlc Superior Miven Borst honigExtract M i 1 1 4 1 T II li uit de Koninklijke Stoomfabriek DI5 HONINÖBLOEM van Sm H N VAN SCHAIK C 1 UuUkSBIAIM 1 DEN HAAO Holleveranciers Um HAA6 Flacons f 1 70 ets 40 et b j Wl t H I f t W lf l WW l l H W fl Ü0 1 CeneMll Hlgcmftcn Jnl evokn M l Ur ÜIp om tn OouJ Bekreui t e PRAePARATEN VAN Firma WOlTfv Jt i i Wes thaven 19 Jo a A LATEl STK iy i emex ¥ UK Gouda K H VAN MIMi Veerstal ü I2 i te ik o A BOUMAN l oordr A T INKSK Nieuwerkerkad IJul A N van ZKSSK V Schoonhovtn J Tn TOllKKN Jo t p B V WIJK Oadtaarr A SCllEElt HaatlreclU PW f m K Oudewater K viSDsa HEMDEN te lUmmijk P v o HP K MoereapelU I v o STAlt WoddingtveeH Wed A HOLST Waddinqmen M KOLKMAN Waddémngten P A u GHO T Oudeuatlr J D JONUll Oudfaaler J P KASTBLEIN PoMroiterdam U BIKKKK te Beiuchap C tt na i grnrh mtkraohtl e nventerk ndiKraA WI Ntetea vakli VgUllia a ll VHfc 1 tij y e 1 TOlwanenen gebrek aar lu t alechle i aptjaverterlnc lenuwbooldpijn ter verNterkine na eiekte of kraambed koorte i bare gevulüen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX m h bijurader ticeii Bloedjebrok Bleekauohl kwalen van KrllHohon leeKgd mt Vtrkrijebaai m llacoi t 1 90 en L L pllfah ir voedzaain ver3terkend aangenaanivMiMnaak vootdaealIjkishKeb uik Ê a llWI V nva i kinderen jwakken en klleraellti e geetellanaeer aan te be Ti vele AU centeakraebüÈe drank bij etoornlaaen der ipgaverterlneeorKanen en diarrhea ook V x r niigelbleen en kleine klmleren I m per bin a H Kgr 1 70 1 M Kgr O SO A X K I 0 60 fChemlBcb M llfC fer Sl l voor Kindervoeding lulvere IYlCIK UIK Cr g K g in besien A ii Kgc 0 00 25 A eMema PInaroHAn He Cljanlte i voldoende ter beelrij AStnma t lgarenen j h vaUen va Aathn ele In Joo je a Ö B6cn 7 So ZIZ Tamarinde Bonbons EIi i rcI re rc T rffl i 00 k l uJeren l cT l n 1 T amarinde Ubnbo n v KkAEPEUE HOLM bel neniUe daar de vom voor 1 k nd begeerl ijk n Ie smaak aangenaam Pnjt per doo e ƒ O BO eo O SO Salm iak Pastilles f fSo trr oSh iarS een iltlmoplomnd en veiuchtend middel bU uitnemendheW uitslmtend in □ ImcIij verknjKbaar ï rijs 0 30 per flcst h je rAL t ss r j KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST mi KOLONIALE WERVING by bet aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Ze faren en voor ingemtden bg do Nntionale Militie niet onbeimalil verlof of in werketOken dlenat bg t t aangaan van eene verbintenis om tweefnreH gedetacheerd te worden naarOOSÏ lNDIlS Aanbnnggeld Twintijf iülden Men melde lich aan Vrfi wUUgemen WllUrpUchUgeiimatonbepnnldverlat bg den Commandant van het Koloniaal Werfdcpot te Harderwijk of bg een der plaatselijke ol Qarnizoens Commandanten UUme iHehtioen onder de Wiipenen bij hun onraiddelüken Uhef middel tegen Bk aaa kell ena mag in geen reken In fl et en et bij DncbtaK lam Wl C34 WeiiBftCQ i8Tm DU goi tiek Jlekt enkel Huisgeiin ont Bchen 4 IJS r HH Apodwkera T Amtte b mT TuyU 5 1 ai o JANJ i iKFRP IN EXPELLER fa O TE HCIIK aan de Westhaven B No 149 HEEEENEUIS met ACHT KAMERS mimen KELDER en grooten TUIN Huurprijs g 575 Dndciyk te aanvaarden Te bevragen bj J W SCHOUTEN BlNÏBEPÖTTAlTm Meu wnnlt v rzocbl op t VËKK tr leltcu UIT HBT MaOIZIJH TAK M KAVE SWAAY ZO E OORINCHEH ÜBM THEEËN worden aig verd lu versegelde pakjea van vj lieM tn een hall en een Aed om met vermelding van Nommer ac IPrgs voorzien van nevenitaanit lUerk volgens de Wet gedepo rneerd Zich tot de uitvoennt van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BKEEBAART hx Geen Beter adres voor alle soorten 8CH0ENWERK dan bet Braltantscli Üéiieii en LuarzeuuugaziJD KLklWEü E 30 tegenover de Kleiwegsleeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiJ n en aungemeten work OVEKSCIIOKNKN merk de Weegsckaai Telephoonnet Qouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderlioud grati s H t net in uangoslotun aan ket lijjka Intercommonaalbureau Op 1 Febr 1904 141 verkregen aanslul tingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT PUIK e ODDS 8CHIËUAMMEU GENEVEE Merkt NIQHTGAP Verkrygb rar bij l KKIKU 1 AIb Iwwy M 0alitti is cacliKl a kiirh aif oiU oor litii vAu de 1 nawo l r V rnft P HOPP Hooi Sti oo iste kwaliteit MAASHOOt eer goed Koetenhool levert franco te OSCH TE IIUUK j tegen 1 Hfil 1904 of eerder HEERENHUXZEK met TtJIN 6 Kaïiera riürae WarandeKeuken en Kelder voorzien v tn GlU enWaterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Zenuw n Haag lijders irordt ait overtuiging als een werkelijke halp in den nood het baak aanbevolen Na ontvangat van adreiper briefkaartworit d t boekje Iranco per poat toegeaonden door BLOKPOEL S Bookli Zaltbommol OoBdn Prak vu A BKINKUAN k Zi ItiiUiMilandscli Overzichl Het Uassi M li T ii griimburfiur venipcmt uit Port Arthur dal de loesliind in deze Ktad onverundi rd is Het bericht dat do Jap iniiors to ïsjiiiwan tiio geland zijn is voikouifn onjuist iiu i 0 bij Iiikan Niatsjw uig oii dn kust lussclien Takusjaii en de YjiIüo zyn mot ijs l iMl kt D 3 liindiiif over een brcedie van 20 wers is daardoor zeer bezw iarljjk Kvn verkenning van uvernto Puwloff had tot resultaat dat aan ilo Vnloe van Tatuiigkon tot üahisHi geen Jtpaiiiier te zien is Volgens gerucliteii lieoisclit t Ueiisaa srootc bedrgvigheid om levcnsiniddeli n on vee in voorraad te voikrygnn Onder do bevolking is onrust waar te nemen De Tsoengoozen geven ook blijk van giooie levendiglieid Drt CliinecZ n lifbbün opgohoiidoii aan do spoorwegfii to werken Zg ivetgeroii li veiismiddi k ii en vee te verkoopen Bericht wordt dat de rnofganisatie van de bevelvooring ovor de Rusbisctie strijd krachten lor zco goede vorderingen maakt Üeneraal Uezpoitsky commandeert do Yaloe divisie hij verwacht een aanvul Dngvlgks worden gruweldaden gepleegd in de woningen van vroeiadelingen en cider zoowel door de tegenwoordige politie ais door vroegere jiolitiebcumbten eii door binn iikomende troepen l c toestand km door den civieleu administrateur niet worden beheerscht en gevreesd wordt dat weldra een schrikbewind zal heerscben indien de mogendheden niet tasschenbeiden komen Kr zijn maatregelen genomen om mijnen te leggen aan do monding der rivier terwgl forten bezet zijn en bewapend met een veldbattery en oen kanon van de Russiscbe kn nonnoerboot Swontsj Even weinig waarde is te hechten aan de belichten over de handelingen van hot cska der onder kapitein Roitzenstein i eker is het dat dit eskader zich uit bet ijs bij Wladiwostok heelt weten te bevi ijden maar dat ilit eskader Hakodate of Foekoeyaina op de Japahsche kust heeft gebombardeerd zooals particuliere telegrammen uit Japan melden is niet gebleken en evenmin dat drie der schepen van dit eskader in de lucht zijn gevlogen door de lapniisclie torpedo s Het schijnt dnt kapitein Reilzenstein niet weet wat hi moet beginnen Zich aansluiten hij het eskader dat voor Port A rthur FBHII LE10 EET MEDAILLON Naar het Jransch 50 Ter nadere verkUrinR deeUle t hierop haar man het gesprek niet den concieige van t hotel garni mede Nu iet lEC wel in niet waar vroeg zij ten atott dat ik atle redenen had orn vreeselijk ontsteld in huis te komen Ja jii antwoordde hij schier werktuigelijk daftr hij in eigen gedachten was vrrdiept Ali die man in t leven blijft alshi ons gaat aangeven dan zijn wij verloren I Daar tintelde weder dat eigenaardig licht inde oogen van Jean de Kermor Van dit oogenblik at bromde hij tu chen zijn tanden door van dit uogenblik af heelt hij met mij te doen AU de revolver bedriegt de dolk is zekerder En dan hebben wij no die Jacques Bcauchéoe die niet minder gevaarlijk is dan hij i meende Marcelle Haar man maakte opnieuw een dreig dgebaar O die Beaachêne Hij zal verstandig doen sich niet met onze zaken te bemoeien I Bij hem beeft denkelijk nu reeds die dwaie ligt gcsiold dat hg het kon zou hem niet veel baten Met z jn vier kruisers waarvan er slechts drie gepantserd z jn kan hij admiraal Mexejef van niet veel dienst zijn De Japaiische havens zgn bjjna allen open plaatsen zonder verdedigingsmiddelen de vraag of zulk een plaats volgens het v ljw recht mag worden beschoten is niet irg maakt Oenerunl Den Heer Poortiigacl stolt in het Oorlog reelit den eisch steden of andere bewooiib ire plaatsen die niet bezet of verdedigd worden mogen niet aoi den gebonibardeerd lenzij liet liehoud van de eigen troopenraaeht zolks oiivenngdeluk maakt Do conferenlie to Biussel bepaalde dat elke open Mad die in do naboheid vaneen fort ligt en tot haar verdedigiii b draast evenals een vesting kan worden be cliuten maar dal als zij niet bgdr iagt tot de vi rdedigitig zij niet kan worden geLoinbar doerd Er zijn echter autoriteiten op bet gebied van oorlogsrecht die pen bomb iidement g oorloofd achten wanneer liel kan bydia gen om hel doel van den oorlog namelyk het herstel van den vrede te hovordeien maar d ui moet h it loyaal worden toegepast na voorafgaande waarschuwing en mulat aan vrouwen en kinderen de gelegeniicid gegeven is om de stad te verlaten Het blijkt thans nit de tolegramnien door admiraal Aleiojef aiin den Tsaar gericht dat het kruisers eskader uit Wladiwostok in de Noord Iapau8che zecSn kruist en een stoomschip in den groud heeft geboord De redenen waarom het eskader van kapi tein KeitzenstoiJI deze wreedheid boging wordt niet vermeld De berichten uit Japan melden dut het een passagiorsboot was en dat hit gebeurde grooten weerzin wekte in Japan reeds besloot de lapansclie regeering repressailles te nemen De belichten van de landing der Japaiische troepen in Dovebaai en van de daarop gevolgde nederlaag in Engelsche en Ainerikaanscho bladen gemeld worden niet beves tigd Indien er iets van aan was zou gene raal Pflyg de generaal kwartiermeester van het leger in Mandsjoerije en adjudant van admiraal Alexejell er wel melding van maken in zgn telegram aun den Tsaar hg seinde gisteren integendeel dat de toestand onveranderd is Het Berliner Tageblatt publiceert een zonderling bericht van zgn Petersburgsclien correspondent Deze vermeldt dat Zondag l l te Itfoskau een volksbetooging plaats jonden zijn toevlucht gezocht Hij ii een scherm meester niet waar Dan zal ik ook gauw genoeif zijn adres hebben gevonden Goed houd u met die twee becig Jeaii tride Marcelle Wat mij betreft ik moet naar Asnières toe 0m wat te doen Van de 8poorbru j van Asnières was t uiet waar dat je hel kmd in de Seine heb geslingerd Ja t i an moeten wg In ile uUereerst plaats weten of het toen i ered werd of wij niet beven voor een gevaar dat alleen in onze verbeelding besuat 0 er is geen twijfel roogolijk De jongen wiens portret je hebt thuis gebracht Marcelle is wel degelijk mijn neet Maar hoe komt het dan dat juiit die Bcauchêne Ja dat vat ik evenmin Welnu ook dat is allicht te Asnières te onderzoeken zeide Marcelle lAls het Jacques is die dadelijk dat kind heeft opgenomen en hem zijn eigen naam gegeven dan slaan wij hier voor ttn samenloop van omstandigheden die ons weinig goeds voorspelt Die Jacques weeralles misschien Wil je wel gelooven dat je my angstig ma kt Marcelle U 0f als hij niets weet ging zij voort zondur de opmeiking van haar man eenig antwoord te keuren als hij niets weet als het toeval da alles zoo heelt beschikt dan heeft die toekomi vond voor het huis van den Dnitschen consul Deze trad op het balkon zgner woning en hieW een rede om te bedanken voor hot bewijs van syniptithie dat hem ais vertegenwoordiger van Dnilschlaud gebracht werd Daarbij liet de consul zich de opmerking ontvalten dat Japan door zgn ouverlioed sclien aanval hel volkenrecht had geschonden De Nowoje Wremj i bespreekt in eeu harer jongMe nummers de Tibet expeditie van kolonel Yoiinghiisband Het blad vjjst erop dat dezo expeditie een nieuw b wjjs is van Engelands pcillditeit Maar Rusland zal trots den oorlog in het Veire Oosten volkomen in st ial hlgven gn belai gen zoowel dtijir als in Tibet en liet Nabyo Oosten te verdedigen Down Zondag vond op het Wokowokerkliol te Petersburg de teraantebes elling plants van den bekenden scbrijvor en moralist Nikolui Macliailowitsj Tal van geestverwanten van dezen strijder voor do VVestersche democratische idectin woonden de pteettligheid bjj Aan het graf werden felle redevoeringen tegLU i regeel ing gehouden die het land gestort had in een vreeselijken oorlog welke ontzaglijk Igden en ellende zon brengen over vele duizenden Het teil dal de politie niet tussehunbeidenIl ad ordt verklaard door de omstandigheid dat de iiolitiemannen te ver van degruev stonden om do verschillende sprekerste kannen verstaan De commissie van Europeesche militaire gedelegeerden hield eergisteren nogmaals oen bijeenkomst De onderhandelingen gaan zeer langzaam en kunnen nog minstens wel veertien dagen duren De belangrijke vraag de toewijzing van rayons aan de afzonderlijke rontrolo commissies komt eerst do volgende week aan do orde De officieren van iedere nationaliteit krg ger bepaald algerondo rayons in Macedonia ter verzorging Ik verneem dat de Porte maarschalk Mustapha pasja tot generanlcommandant dor gendarmerie in de vilayets Halonika Monastir en Ueskjoeb benoemen wil Oostenrijk en Rusland verzetten zich niet daartegen Het is nog niet duidelgk in welke positie de Italiaansclie gcneraalcom mandant der marechanssé daardoor komt De eergisteren gehouden zitting van den Ministerraad heeft zich naar gemeld wordt opnieuw bezig gehouden met do doorvaart van do Hnsaische Zwarte zee vloot door de Dardanellen Het blijkt echter dat Rusland dit of een dergelijk verzoek niet aan de Porie heeft gesteld Een zegsman die met gehoonaamd aan een boven natuurlijken invloed die mij des te meer doet beven O het uur dor vergelding it nabij I Vol minachting haalde de graaf zijnichoudcrsop La t toch die malle droomb elden varen vrouw De werkelijkheid komt mij dreinend genoeg voor óm nog bovendien voor herachenschim men te gaan beven I Hij atak een verschc sigaar op en verliel het vertrek zonder verder naar Marcelle om te zien die mei het hocid in de hand bij de tafel gezeten in diep nadenken achterbleef Hersenschimmen I herhaalde zij voor zich zelve bleek van angst o neen het is de vinger Gods I Ons uur zal weldra slaan zoo t daarboven met reeds geslagen heeft Toen Jacques Beauchêne bg zijn schermzaal was gekomen had hij bj zich z lf reeds bepaald hoe er moest gehandeld worden in de eerste plaats moest hij met zekerheid weien wjt die Kermor s waren tjie hij opnieuw bad otitmoet op zijn levenspad Toen hij nog een kind was had hij zich weinig bekommerd om de bewoners van het kasteel van Kermor en was dan ook omtrent hen al er onvoldoende ingeticlit eweest Later had hij tol zijn bittere droefenis ervaren hoe de oudste van de zoogenaamde tweofingbroeders de minnaar wait g Ewordon van het mooie meisje dat hij ils zijn ruid naar het altaai had hopen te geleiden mjiar toen ws hij ook het land uitgegaan zon Lr verdere biiondtrheden te vragen of te will n weten Nu evenwel was het zaak voor hem gewordco om te rnemen wie en wat di Jean ée Kermor de Rnssischo politiek volkomen vertrouwd is zegt dat RuKland er niet aan denkt dit to doen De vijanden van Rusland mogen weiischcn dat het zi ii strgdmacht uit de Zwarte Zee zal verwgdereu en zoo het gewicht van zgn posilitM in deA Balkan zal verzwakken Rusland Hl hun dit genoegen niet verschaffen Het Engolsche ministerie begon te regeeren met een meerderlioid van l i4 stemmen Sinds slonk die meerderheid tot 108 Kn de verwerping van liol amendement met een meerderheid van slechts 51 stoinmen bewijst volstrekt niet dnt deze meerdei held v6 ir protectie ia Er zijii slechts 143 pro lectionisten aan de zjjde van het niinisicrie Hun aanvoerder Chamberlain is ziek naar Kgypto gegaan Niet olh en ziek maar ontmoedigd Want protectie is geslagen volstrekt geslagen in Engeland Elke iiieawe verkiezing nu weder in hot uitru conser v itieve Mid Herts bewijst het En het treffendst Wordt dit bewezen door de vol komen aiiarcliio in het ministerie Balfonr Iets dergelgks is nog nooit in Engeland aanschouwd Do eene minister de beer Gelald Balfour de broeder van den premier verklaart zich op een dag der vorige week fel legen protectie en vóór vrijen handel En een der andere ininisteis de namen komen er niet op aan erzgnambtonaraii die tijdeljjk als minister dienst doen veri laaide den volgenden dag juist het tegeiiovergefitclde Het debat dat het amendement vooraf ging heeft beslissend aangetoond dat er vuor protectie ia het handeldrgvend zee varend Engeland volstrekt niets te zeggen is dut geen staatsman van gezag neen niet één 1 behalve l mberlain van harte voor bescherming is dut geen begrjjpe Ijjlt argument geen ecrlgk cjjfer geen duidelök feit kan worden angohaald tot veroordoeliiig van vrijen handel jlet Britsche ministerie is zwak onzeker verdeeld het wordt veroordeeld ook door de parlggenoolon en het kan menscheIjjkerwgze gesproken niel dit jaaf aan hot roer blijven De liberalen verwachten na Paschen e n algemeone verkiezing Na zeven jaren underhaiidelens is tussclien Erankrgk en Siam eindelijk oeh overeenkomst geteckend Daarbij worden aan Ft ankrgk aanzienlijke voordeden verzekerd het krijgt een belangrijken maatschappeltjkcn en staatkandigen Invloed in het Siameesche eigenlijk was en wat hij m al dien tijd had uitgevoerd ol hij inderdaad too slecht mocht heeten dat hl in slaat was getrec üt de afschuwelijke d iad te volbrengen waarvan htj Jacques Beauchêne hem vcrdachi I Kr muest worden nageKitan welke beweegreden Jean de tCcrmor kun hebben gehad om een kind uit den weg te ruimen Verder moe t hij ook omirent dal kind zelf beter dan thans iijn in jelicht Voor hem was t nu reeds boven verdenking verheven dat zijn aangenomen zoon tol de lamilie van de ICcrroora behoorde De felijkenis van z jn Henri mtt de jonge Normandische edellie lcn was wei eliik treffend f Hoe vreemd toch dat hij zelfs noui daaraan had Redachi t Nu terwijl daartoe zulk een vreeeelijke aanleiding beslond nu zag hij t zoo duidelijk mogetijk Mnnr van wien was nu zijp Henri de itwn Wiinrom hail men gepo gd wm te doen sterven Van welke wederrechtelijke en gruwelijke handelwijze w a hij bet slachtoffer Kcwees t AHenuat vragen die voor t oogenblik voor ünien wapcnm onoplosbaar wiren Hel eenige wat hij met ze erheid wist was daf tj Marcelle on haar verleider ttiana haar echtgenoot de vijanden waren van rijn aangenomen toon dat fy er blijkbaar nog beLing bij hadden om hem uit het laml dur levenden te verbannen dat tij het Wcn die hem nof altijd vervolgden met hun haaflrniet ij zij vernomen hadden hoe hij als kind was gered geworden van den doo I hetzij het toeval hem thans met hen in aanraking had gebracht wat gelijk onze leters weten inderdaad waAKeschied Wordt V rv9ifd0 A