Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1904

u I ao en de provincies rondom bet groota meer waar 8ian iindt jaren tevergeefs iiaehlte orde te bonden en de inlaodscbe politie te vervangen door Siameesche Deze pogingen zullen na wel gestaakt worden daar Hiam lich verbonden heeft hi deze streken een zuiver inlandscbe politie ie onderbonden onder bevel van Frans he offt eieren Frankrijk behoudt 7 sjantaboen tot de ienwe Franteb Hiameetcbe grens n l het deel lDr lieB bet groole meer en de ree waaro er sindi 18C7 de strijd liep door een gemengde commissie is vastgesteld eu tot de ttrekeitf waarop Krankrijk aanspraak heeft zich in zgn bezit bevinden Langt den rechter oever der Mekong beeft Siam aan Frankrijk in alle grooto havenplaatsen die het gouvernement van Indochina beeft aangewezen stukken land toegestaan waar vestigingen znllt n worden gesticht In het Hiameeicbe gebied zullen overal spoorwegen worden aangelegd waar de Mekong niet bevaarbaar is Frankrijk zal ook op den rechter Mekongoever tal vnn ponten bezetten zoodat de onzgdige strook van 25 K M overbodig wordt Voorts ziet hüane af van de souvereiniteit over verscheiden tcrritoriPn aan den rechter oever VerMpreidë Berichten FaiiiitiJK In tegenstelling met de Inrichten in verschillende Franscha binden betreffende het tijdstip van behandeling van de revisieaanvraag van de zaak Dreyfus wordt officieel medegedeeld dat de datum nog niet vasigeiteld ia Ul ITtCHt AHD Ondanks de oppositie van de Jijde der orialisten werd cergister in den rijksdag gestemd voor een crediet ten behocvo van een kasteel voor den keizer in den Klzas Dit tullen de Franschen niet bgster prettig vinden ZWITBIRLAXD De onderhandelingen vor het handelsverdrag met Italië tollen in het begin van de volgende muund geopend worden Krnstigo belichten komen uit Barcelona Men heeft een begin van brand ontdekt in de werkplaats van een rijtnigfabrikant aangestoken door stakers Nu de toestand dio wending neemt heeft het hoofd van de politic aan don gouverneur kennis gegeven dat het oogeiiblik is aangebroken waarop men gestrenge maatregelen tegen de stakers moet iiemen Een aantal manifesten is verspreid waarin de werklieden opgeliitst worden tegen de jegeering en verklaard wordt dathetwets ontwerp betreffende de staking niet mag worden aangenomen MAcaDOHII Ken Hulgaarsche bende liet Vrydag een brug tussrhen Demirblstar en Djumaibnia mot dynamiet in de lucht vliegen Zeven werklieden en twee soldaten werden gedood Kan andere bende deed een aanval met bommen op Albaneeache straatmakers by kilk lsh Vortcheldencn werden gedood aiKA By da verkiezingen in de Kaapkolonie ia ook Hchrciner die in sommige kringen werd beschouwd als de leider der nienwc onathankelgke party gevallen Slechts éia oifalbankelijke is In de kolonie gekozen Tot dusver t n 45 progressisten en 45 Bondsenndidaten gekozen Nog van vyf tetelt moet de nitslag bekend worden Marais heeft aangeboden voor lyn zetel TOOI Stellenbotch te bedanken ten gunste van Merriman dio te Wodcbouse de nederlaag leed Oonverneur lieslwoin seinde naar flerlijn tyn aankomst te Swakopmund BINNENLAND Reuter aeinde gisteren uit Eehor Koningin Kmma bracht heden den dag door te lAidden harer verwanten en zal dat morgen den verjaardag van de hertogin van Albany eveneens doen Donderdag gaat H M naar Exeter om mrs Acland de vroegere gouvernante te butoeki n Vrydag vertrekt de Koningin naar Den Hang Reuter meldt verder dat tor goingenheid van het huweiyk van prins Aleiander van Teek en prinses Alice van Albany de koning jonkheer van Woede tot bonorilry knight commander en ridder Pauw van Wieldrecht tot honorary conininnder van de Rogal Victoria Order benoemde Qemengde Berichten r Bg den trnilhandelaar A Ploef in de groote Hoalitraat te Haarlem staan in den tnia acbter drn winkel ia e D warne kas vier gr ote perzikboomen in vollen bloei i In de kat i een bgenkolonie geplaatnt welke vlgtig de bloesem bevll en en daardoor prachtig bevmcbten Te raeer in du een bfionderbaid t oenen omdat de buenvolken op de bgeMtanden ai nog in voI laKen winterrnut l eviMdfn terwgl deze zicli blykbair in deae betrekkelUko kleine rniniti goed op kan gemak gevoelen eii lustig gonzend nit en in bnn woning vliegen 8g ofide zoek vnn de bgenwoning die eene nicawerwetsobe in bleek dat de byen al veracbo periikbloemen bouing in d cellen hadden gebracbt De bjjen bleVen voorloopig nog in de kas filaan omdat de bloei der perzikken de aurdlfgen zotb n doen bloeien die in tameIgk groote boeveellieid in dezellde kan geplant zgn De bgen kunnen dan ook die bloemen bevliegen en daardoor de vricbtzetling bevorderen KergiHterenocbtend is te Alkmaar aan üilte gedaan vnn een geval van pokken De architect du heer L kwam Zondagavond van Anslerdam gevoelde zich bg zgn thai komst onwel en stelde licb dad li k onder behandeliug van een geneesheer die onmiddellgk pokken constateerde De Igder is da I deiyk opgenomen in bet Ht Klisabetbs geslicht aan de Kramaatraal Met do tram van Vecbel naar ch beeft te Uden een ongelok met doodeiyken afloop plaats gebad Op den Vecbelschcn dgk bevond ich de landbouwer Tb va Liesbout met en kar geladen met bout Het paard schrikte vande passeerende tram en wierp v Lieshout voor de machine Hoewel de machinist alle pogingen aanwi ndde om te stoppen en zoo hevig remde dat de machine ontspoorde kon hy toch niet verhoeden dat v L onder de machine werd vcrplellerd zoodat de doodoogenblikkelijk intrad P Nb Ct Wegens den zeer boogen watertand op de Haaa hebben de ambtenaren van den waterstaat de stations van Knik tot Ooien bezet De llokhovensche overlaat werkte gister over 70 M met gemiddeld 15 cM naar binnen Du was van het water hield niin De Htjn is enorm snel gewassen en hcolt een ongewoon hoogen stand bereikt De peilschaal tn Wageningen toekende gistermiddag y 4n M boven A 1 In het laatste etmaal was hel water nog slechts onkele centimeters gestegen zoodat waarschi nli k nn do hoogste stand is bereikt Uiterwaarden en polders staan diep onder de steenfabrieken zijn eilanden tnsscben de dijken heelt het water een breedte van en oor gaans De gemeenteraad van Vlntrdlngen ontsloeg gister met algt meene itemm n den gemeenteontvanger en znlks in verband met hi t lasterigk ronrantenbericbt omtrent knoeiergen door den burgemeester l it verschillende plaatsen van portngal komen berichten van hevige overstrooraingen By Kegoa is tengevolge van zware rsgunt een retervoir gebarsten verscheiden holten werden weggespoeld en 22 itionschen verdronken Opporio staat ten deele onder w i ter Ook de spoorwegen zyn ernstig beschadigd Kaar wy vernemen heeft de 22 jarige A V B klerk der posteryen eu telegrafie die ticb te Klundert aan verduistering en vervnlsching had srhuldig gemaakt en voortvluchtig was zich eergisteren vrywillig aangemeld by Se jnstitie te Beriyn N C Te Bletkengraaf en Hotwegen Is de tcbrii typholdea die er zoo hevig gebeerscht heeft als gewek en te beschouwen daar er ch sedert deff Wen van do vorige maand geen nieuwe gevallen maer hebben voorgedaan en de laatste woning heden ontsmet is verklaard Sedeit November van het vorige jaarzyn er op de ruim 900 inwoners 22 gevallen voorgekomen waarvan O met doodelgkenafloop Te Dearne onder Meerkant is by eene vechtparty in een kotflahiis een man doodgestoken en twee tfn er leveasgevaariyk gewond Uoriaak was oude vyandscbap Do20 jarige ongehuwde 1 Jeuken timmermansknecht word door de gebroeders d en H B en j O zoodanig met messen aangevallen dat by spoedig aan de verwondingen overleed Zekere P P en H H in hel kofllebnis vdrtoevosd liepen eveneens levensgevaarigke wonden op De eerste had een vreeselgke woiide aan da pelt terwgl de tweede een steek in den rug kreeg De geneesheer Hel denPanningen achtte beider overbiengi g naar bat gaithais voodtakeiyk De gebr J7 o t ei H B en G O tüe alt veraoedelgke daders gearresteerd t Kost soms m eil aan via recht te komen De carator in het faillissement Laane t van Bemmel te Haarlem heeft een staat van baten en lasten opg maakt waarop de vor deringen ten laste van ondarKChtriden per sonen gezamenlijk zgn uitgetrokken in eén post voer n bedrag van f 59 1 17 onder mededeeling dat die vorderingen enkele tonnen minier waard zgn dan no md bedrag ra a w dat er veel oninbWr onder if De heer Fr Schaap te s Ha drong er als zemacbtigde van ver cbiilende sclmtdeischers bji den curator voor en Ifldeni de vergadering van krediteuren op aan dat bekend zou worden gemaakt wie de krediteuren zgn en boeveel zQ elk hebben te betalen maar de curator mr de Kaïiter weigerde hieromtrent meedeelingen te doen Do maatschappij 1 Uniün te Parjj heeft daarop nis schuldeisrheres door baar procurear mr Wiilekes Macdonald te Haarlem aan don rechler comraissaris iu het faillissement verzocht den curator te beve len een speciteatie van de vorderingen ter griffie tor inzage neer te leggen maar op dit rekest beeft de rechter commissaris afwgzend beschikt Daarna heeft ginoerade procureur aan de rechtbank verzocht te bevolen dat de debiteurenigst alsnog ter griflte gijdoponeerd zon worden De rechtbank echter heeft eveneens ntwgzend beschikt Thans heeft l Unlon door mr Tborbecke aldaar deze zaak aanhangig doen maken bg den Hoogon Haad om alsnog te verkrijgen dat de schnideischers te welen komen wie de debitenren zijn en hoeveel elk is verschuldigd De H R beeft thans bevolen dat dit rekest mondeling zal moeten worden toegelicht en bepleit op 4 Haart De jonge koning van Spanje is bozig zich flink populair te maken Dezer dagen bezociit hg de Madridsche hoogeschool Niemand was op die komst voorliereid on de koning zat in een der collegezalen op een stoel naast den professor voordat iemand er op bedacht was De hoügleeruur Wilde toen bg den ko ning herkende met plicblsplegingen beginnen maar Alphonsus zei toen alleen maar l ier heeft niets anders plaats gehad meneer do professor dar dat het getal van BW studenten met één vermeerderd is Kn daarop ging de professor met zijn college voort Nn eenlgcn lyd toegeliiiiter I te hebben begaf zich de jonge vorst naar een der andere zaten waar ei n Inraglecraar die vroeger zgn leermeester geweest is het woord voerde Toen de booglooraar aankondigde dat hij het ondeiwerp l o voorrechten en bevoegdheden van het lioofd van den staat zoo behandelen zei Alpbonsns tot don student die naavt hem zat Die ken ik al liUter bg bet naar huis gaan was s koningi rijtuig van een drom enthousiaste studenten omgeven Zg riepen Leve de democratische koning kregen sigaren en later in t paleis nog w n Naar de Dordt Ct vefnoeftit hebben borgom en woth van Dordrecht na ove leg met den district schoolopziener en den hoofdinspecteur der volksgezondheid in alle openbare scholen voor lager onderwgs aldaar kaarten doen ophangen waarop do navolgende Wenken voor de schooljeugd op in het Toog loopende wyze staan gedrukt 10 wy moeten ons lichaam dagelgks wattchen vooral hoofd hals borst en mond onze handen telkens reinigen voordat wg gaan eten of eetwaren aanraken ei de nagels kort en schoon bonden 2o Onze kleeron en eboenen of klompen moeten dageiyks van stol en vuil worden ontdaan 3o wy itoeten bg de schooldeur onze voeten afvegen geen rail of afval in de schoot neerwefpen niet op de vloer spuwen en een zindeiyk gebruik maken van de pri vaten en waterplaatsen 4o Wg moeten geen onzuiver water drinken en nooit sterken drank gebmikee 5o wy moeten rechtop staan en loopen en onder bet zitten het bovenlichaam zooveel mogelgk rechtop de handen niet onder bank of tafel en de beenen stil bonden 6o wy moeten het den onderwnzer zeggen als wg op onze plaats niet goed kunnon tien of hooren als wg ons ziek gevoelen en als er tbaia eene beametuiyke ziekte is Omtrent den treinroover die zwaar ge wend iu oen gasthuis te Braatel is opgeno nomen verneemt het Hbld v Antw dat by verklaarde Altons Oeeraerti te hoeten wanende te Ternath Met zgn twee broeders ea drie vrienden bad by het plan bedacht en uitgevoerd De politie van Bnistel heeft te Ternath bet onderioek voortgezet De naam Oeeraerls at ta Teraatb oabdtasd In bet gaathnis herkende le aecralarii der gemeente in den gek wetste echter een zekeren Allona i die vroeger te Ternath gewoond had doch sedert een jaar of tien de geiMente verlaten heeft Na was de politie op den goeden weg De broeders van Q werden opgezocht en gevonden te Holenbeek Ken banner is tpoorbeamblc Zij werden beiden aangohooden Aliens Q de gekwetste is 32 jaar getrouwd vader van twee kinderen en alt metselaar woenachtig te Sinte Agatka Berchem Bg eene confrontatie tosschen dea bootdcondaetenr Boaillette en den gckweute werd de laatste berkend voor dengene die liem in den postwagen verraste en dreigde dood te schieten De gekwetste atak woedeed den vuist tegen hem op Hg werd dan ook door liet stationspersoneel herkend als behoorende tot het gezelschap dat dikwyis plaats in den trein nam Stadsxüeuws OUDA 17 Februari 1901 Gisteren slaagde te s Oraveiihage voor het examen nuttige liand werken o e mej J K Futselaar alhier De volgende ingekomen stukken ign aan de Raadsleden toegezonden Oouda den 5 Februari 1904 Aan den Raad der gemeente Uooda tleven inet verschuldigden eerbied ti kennen de ondergeteckenden Dr H IJeiel de Schepper en I I Isscl de Schepper In hoiiiie kwaliteit als Directeuren der N iamlouze Vennootschap de Sleariiio Kaarsenfabriek Gouda te Gouda dat zg uwen Raad verzoeken aan voornoemde Vennool8chii in erfpacht af te staan een stuk gemeentegrond grenzende aan oe tuidzgde aan het door uwen Raad by besluit van 14 Augustus 1H96 aan voornoemde Vennootschap in erfpaclit afgestaan terrein en eveneens deel uitmakende v in het plantsoen by de Rotterdamsche poort aldaar kadastrall bokend gemeente Gouda Sectie E Mo 1011 bigkens hierbij gijvoegde copie van eeii nittreksel van bet kadastrale plan tntarop het in erfpacht gegeven terrein met een volle roode lyn en het thans gewensc ite Btuk met een gestippelde roode lyn is aangedmd dat zy wanneer legen de inwilliging van dit verzoek jfeen bezwaren bestaan gaarnemededeeling ntvangen van de voorwaarden welke aan de b edoelde afgifte in erfpacht zóadeii moeten worden verbonden i t Welk doende t r H IJSSEL DE SClippPER l I J8SEL DE SCHEPPER Directeuren van de Nuamtooze Vennootschap dB Stearine Kaarsenfabriek Gouda Gouda 9 Febr 1904 By bovenstaand adres verzoekt de Directie der Naamlooie Vennootschap de Stearine Kaarsenfabriek Gonda alhier Uwe vergadering haar in erfpacht at te staan het gedeelte van het planUoen buiten de Rotterdamsche poort dat gelegen is tusschen het by Raadsbejlnit van 14 Augustus 1896 tot den BI Augustus 1945 aan haar ia ertpacht uitgegeven terrein en Schielands Hoogen Zeedgk evenals dat terrein deel uitmakende van het aan do Gemeente in eigendom toebehoorende percoel Kadajrtraal bekend gemeente Gouda in Sectie E No 1011 nader aangeduid op de by het adres gevoegde teekening De aangevraagde grond beslaat eene op pervlakte van ongeveer SIS y en grenst onm iddelgk aan bovengenoemd terrein Kvenininnl in 1896 bestaat naar het ont voorkomt thans tegen de uifgifte bezwaar loodat wj Uwe vergadering in overweging kunnen geven op het verzoek eene gnnatige beschikking te nemen wy hebben mitsdien de eer U voor te Itellen a te bepalen dat het bovenbedoelde aangevraagde stuk gemeentegrond niet meervoor den openbaren dienst bestemd is en b ons College te ig achtigen aan de adrestante gezegd stuk grond in erfpacht uit te geven tot den 31 Angustus 1945 tegen een jaarlgksche pacht of canon van I 026 per M by vooruitbetaling te voldoen onder voorwaarde lat door haar by do onderteekening van het ertpachtcontract aan de Gemeente worde betaald eene torn van f25 als vergoeding voor den afstand van de op den grond staande hoornen en voor de noodige verlegging van het plantsoen en dat voor hare rekening komen de kosten van zegels registratie én de overschryving deracte van erfpacht ten kanton dar hypotheken te Rotterdam Gonda 16 FebrnaK 1904 Zooalt ü bekend is werd het gewyzigde model der gemeenle begrooting voor het eerst gevolgd ten behoeve van bet dienstjaar 1903 By de opmaking dezer begrooting moettaii dat renohillende oUgaven die voor heen op ééa poat werden verantwoord getpliut worden Het tal wel geen betoog behoeven dat niet altgd met juistheid kon worden nagegaan tot welke bedragen deze splitsing behoorde plaats te hebben en dat t om die reden te verwachten was dat later blgken zon dat enkele posten te hoog en andere daarentegen te laag leraarad waren Het bovenstaande is in het algemeen het geval met de hierna volgende potten De byzondere oorzaken van de overschrgding zyn zooveel mogeiyk afzonderiyk vermeld De overschrgding bedraogl in totaal 1576 welk bedi gevonden zou kan nen worden door vermindering van een zestal eveneens hierna nader omschreven posten waarop overschotten werden verkregen Wg hebben naar aanleiding van het voorgaande de eer l voor te stellen de Begrooting voor 190a te wgzigen als volgt lo Te vorhoogcn in Üitgaal a Artikel 8 van Hoofdstak I Aldeeling I Scbrgl en bureaubehoeften briefporten vracbtloonen eu andere kleine aitgaven Volgnummer 62 met ƒ M Do laaUtgenoemde uitgaven hebben de raming overtroffen b Artikel 9 van Hoofdstuk I Afd 1 Druk en bindwerk Vülgnr 63 met 215 De uitvoering van de steeds toenemende Rgkswelten vorderde deze meerdere oitgaaf e Artikel 1 van Hoofdstuk II Kosten van toeziciit en van invordering der plaatselgke belestingeu bet onderdeel b Veranderiyke belooningen Volgnr 84 met WO Wegens de hoogere opbrengst der ïfarkt en Waaggelden is ook de percentsgewgze belooning hooger d Artikel 3 van Hoofdstuk lil Afd I Kloeding en nitrnsiing der politiedienaars en veldwachters Volgnr 91 met 125 Een gevolg van de slaking onder het spoorwegpeisoneel Artikel 6 van Hoofdstuk lil Afd I Bureaubelioeften ten behoeve der Politie Volgnr 94 met 20 Wegens meerdere uitgaven aan druk en bindwerk Artikel 2 van Hoofdstuk ill Afd Il Onderhoud van brandbtusch niddelen en reddingsmiddelen Volgnr 99 mot 70 De nitgnvei voor bet schoonmaken na gebruik bg brand waren te laag geraamd g Artikel 2 vun Hoofdstuk V Onderhoud van huizen torens poorten en dergelgko gebouwen I voor den openbaren dienst beslemd niet in andere hoofdstukken begrepen Volgnr 112 20 h Artikel 7 van Hoofdstuk V het onderdeel b Ovcrigo kosten van brnggen en overzetveren Volgnr 117 met 350 Ziekte onder de stadtwerklieden maakte particuliere hulp niiodzakelgk i Artikel 9 van Hoofdstuk V het onderdeel b Overige kosten van havens vaarten kaaimu ren sluizen en andere haven werken Volgnr 119 met 80 Enkele slaitdeuren eischtan buitengewone reparatie j Artikel 12 van Hoofdstuk V IJverige kosten der fabricage Volgnr 122 190 Op den vroeger met dezen post vereenig den post Jaarwedden van het personeel enz Volgnr 111 ia een overschot verkregen i Artikel 8 van Hoofdstuk VII Atd I Kotten van verlicli ting en verwarming en van het schoonhouden der schoellokalen Volgnr 13 met 190 Meerdare uitftaven voor brandatotfen en hoogere toelagen aan de Hoofdtn tengevolge van de nitbreiding van enkele scholen l Artikel 2 van Hoofdstak Vn Afd If Kotten van het plaalselgk toezicht op het middelbaar onderwgs Volgnr 146 met 20 De drnkloonea bedreegen meer dan geraamd werd Artikel 5 van Hoofdstuk VIII AMeel van hel Rgk en de Provincie jn de bydragen van iparticnlieren in de verplegings kotten van arme krankzinnigen Volgnr 160 inet 15 Door particniieren is meer bggedragen dan verwacht was zoodat ook het aandeel van het Ryk en de Provincie hooger is n ArUkel 8 vaa Hootditak X Erfpachten grondrenten enz Volgar 170 met i Na de vaststelling der begrooting is het aantal recognitiën met oen vermeerderd tot een bedrag vani 1 0 Artikel 7 van Hoofdstak XV het onderdeel g Basaltglooiing langs den Ridder van Catsweg Volgnr l99 met f 50 Dit werk is aanbesteed voor eene som van f 1098 terwyi de raming i lechts f 1050 bedraagt Totaal f 1576 2 Tot dekking dezer meerdere uitgaven af U tthrijeen van a Artikel 3 van Hoofdstak IV Kosten ter voorkoming en bestryding van epidemische ziekten Volgnummer 105 f 400 b Artikel 6 van Hoofdstuk IV Kosten van het verstrekken van drinkwater Volgnr 108 300 c Artikel 1 van Hooldatnk V Jaarwedden van het personeel ten dienste van hel beheer der openbare werken voor zoover niet onder de volgende artikelen begrepen en van de bouwpolitie Volgnr 111 300 Artikel 5 van Hoofdstuk VII Afd l Ko ten van het instand honden van schoollokalen en on derwgzerswoniiigen Volgnr 133 aoo 1 Artikel 7 van Hoofdstak VII Afd I Kotten van liet aan schaffen en onderhouden der schoolboeken leermiddelen en schoolbehoeften Volgnr 135 220 Artikel 7 viui Hoofdstuk XV het onderdeel Beschoeiing vun den waterkant van liet Re gentesseplantsoen Volgnr 199 aO Tol aal f 1576 wy geven ten slotte in overweging te besluiten tot hot voldoen van een bedrug groot f 18 uit don post oor Onvoorziene Uitgaven dor Begrooting dienst 1903 l il bedrag is verscbnldigd aan het Rgk en de Provincie elk voor een gedeelte als iiiindeel van door parliculieren terugbeta iide verplegingskosinn van een krankzinnige welke reeds geleden zyn in do gemeente rekening over 1902 Goodft 16 Fcbriiaii 1904 Bg do Wet van 1 Februaii 1904 Staiitiblad Ne 2 5 tot wgziging aii do Ijenieenlewt t is onder meer bepaald dut iirtikel 51 dier Wet Zttl worden gelezen Ingeval omtrent het benoemoi ol voor drageii van personen in stemmen by her 1 teinniing Htukon beslist terstond bet lot In verband met dé vroegere uitspraken der Regeering ten aanzien der minder dui delgke redactie vun het oude artikel 51 wordt in artikel 22 van het Reglement van Orde voor den Raad de l eslissing door het lot voorgeschreven indieni do stemmen staken bg iedere stemming Ten einde dit artikel in overeenstemming te brengen mot bet nieuwe artikel 51 der jen Raad in over2 van artikel 22 Orde voor zgne Gemeentewet geven wy f weging de alinea s 1 eS van hel Reglement van Vergaderingen te wgzigek en te lezen als volgt Wanneer niemand bg i e eerste stemming de volstrekte meerderhet i heeft verkregen wordt lot e e iweedu vige stemming over gegaan Wordt ook by deze geene vol strckte meerderheid vetkregen zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen dio bg de tweede stemming do meeste stemmen hebbeu verkregen Wanneer om op dit tweetal te worden geplaatst de stemmen geiykeiyk over twee ot meer personen zyn verdeeld wordt eene totschen stemming gehondi ii Indien by 40 in het vorig lid bedoelde tusschenstemming en befftemming deslem men slaken waaronder wordt verstaan dal op twee ol meer personen oen geiyk aantal is uitgebracht beslist geldige stemmen het lot Prfl dr H Vitschei tot heden predikant te Ouilerkerk a d IJsel wiens benoeming tol hoogleeraar in de theologie aan de Utrechlsche Universiteit lot zooveel geschrjl in de pers aanleiding beeft gegeven hield Maandag zgn inaugurale rede w Ike lot onderwerp had de ooisprong der religie Aan het einde zgner re e bracht de hoogleeraar een woord van halde aan U H de Koningin en aan Z Ezc den Minister Kuyper Aan cnratoren die zooals men weet dr Vistcher niet op dé voordracht voor hoogleeraar badden geplaatst bracht spreker een woord van dank voor de breed opgevatte wgze waarop zy hem hadden ontvangen NiauwEB aait a n IJsai Donderdag avond l l gaf dezangvereeniging Harmonie baar negentiende nitvoering ib hel schoollokaal op het dorp Door het ze r ongunatige weer en de daardoor ontstane slechte wegen was het publiek niet veel Zoowel de zangnummers als de voordrachten schenen nog aliu den smaak te vallen althans er werd goed geluisterd en daarna flink geapplaudisseerd Daar ook deze vereeniging geweigerd wai iu de school een kastelein te hebben trad ook zg als gastvrouw op en offreerde de aanwezigen chocolade wgn port madera kogelllescbjea kwast en taartjes voor welke aanbiedingen in den loop der vefgadering gecollecteerd werd f 21 27 Voor de nationale militie lichting 1905 hebben zich in deze gemeente 24 jongelieden aangegeven BïaaAiOAOHT Op de voordracht voor onderwyzeres aan de Ie openbare lagere school alhier zyn geplaatst de dames E J C van t Hof te Zntphen M A Th van der Linden te Zierikzee en E J Carrière te sGravenhage Haastmcht De bekende vereeniging Ons Vermaak heeft baar ouden roem Woensdag 1 1 weer schitterend gehandhaafd Zooals bekend voerde zy op Eerloos drama in 3 bedryven Do gelukkige keuze die men by de rollen gedaan heeft is wel eén der hoofdlactoren geweest van t zoo uitmuntend slagen van dit stuk Vooral de damesrollen bleken in goede banden te zgn Een steeds grooter wordend succes wenschen wg deae var aigj K dan ook van harte toe OiKtwiTEi ln een j l gehoudo 1 veigadoriiig valide redergkerskamer Borger alhier werd tot aecrelaris penningmeester gekozen de heer M ï J Nielsen Jr in de plaats vuil den t 1 Verhoef dio aftrad en zich niet herkiosbitar stelde Tot bibliolliecaris werd herkozen de lieer P 1 Mniitendam Rechtzaken De arrondisseinents recbthaiik te Rotterdam sprak gisteren vig J S M 53 j iar koopni ii tv lïiHida beklaai d geweest van overliedingvan de zegelwel Niet bewezen toch wiiü naar het oordeel der rechtbank dut beklaagde reeds vroeger op onbetaald ti ruggekumen iiuitunties aanwezig geweest zijnde pliik egels zoouls hem was ton laste gelegd bevestigde op andere qnilanties de data ei op veranderde en di zo quilanlies ten posiknntore aanbood noeli dat hj dez plakzegels reeds vroeger had gebruikt door ze te plakken op quilanlies en d r de data op in te vullen zgnde veeleer gebleken dat hg die plakzegels deed bovestgen de data deed veranderen en de quilanlies ten postkantore deed aanbieden al hetwelk hi ni evenwel niet is ton laste gelegd Met deze uitspraak is dos onbeslist gebleven de vraag of reeds vroeger gebruikte plakzegels op onbetaald ternggokomen quitanties aanwezig geweest en die dus niet gediend hebben tot kwyting van schuld weder op andere quilanlies mbgen gebruikt worden HET ALOM BEKKNDE LItWOGOi is weder in alle mstOD eA rormen yoorharden I VAN os Az Kleiweg E 73a GOUDA Vilenhoum o 3Ê BEÏÏES VAN ROTTERDAM DINSDAG 16 FEBRUARI L K H K Staaülténtntren HosoAKUB Obllgatien Leening kr 2000 1892 1902 4 98 l oBTUaAt Obllgatien 80 Serie fr 2500 8 57 Tl R IJB Geprivlligeerde on vereieleening 1890 4 89 8 4 Induêirüele tt FinattóeeU Ondtmemingfn OblIg Ned My voor Zckerlieids sl van ambt en beambten 4 100 fitfpotheekBankm Alg Hypolhoekbr EersteiNed Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Ie Nederl Scheepe vcrb Mg 4 101 Pandb Fricsch Groiilngsche Hypb 4 100 Pandb HolL GcId Hypb 4 99 Pandb Holl Hypb 4 99 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 4 101 Pandb Residentie Hypb 4 99 Pandb Rotlerd Hypb 3 97i Pandb Rgnlandsche Hypb 4 99 Pandb Nederl Hypot heek en Pandbrieflwnk 4 99 Pandb Ie Algem Groninger Scheept Hypb 4 100 Pandb Ned Hypbothbank te Veendam 4 100 1 Pandb Wesliaiidsehe Hy 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 9 Pandb Bataafscho Hypb 4 Pandb Nnord Nederl Hyph 4 Obligation Stv Mg Triton 5 95 IHverMH Oblig S al Grondbezit 4 99 SpooTwtffUtnhigtm NooKii AaKKiii Erie Spw My Gew Aaiid 1 25 Southern Railway Company a Gew aandeeicn 80 i Union Pacific Hoofdiyn Cert van Aandoelen Missouii Kansas Teia Ie Hypotheek Obllgatien PremitUntirngtn NKi tKi A ii Obllgatien Noord Holl Ver Het Wille Kruis 75 Bsi iiiK Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 Loten Stad Brussel 1886 2 Mg van Buurtspoorwegen 2 90 OPRIJIIHIKG PELTERIJEN en lAI ONSTOFKEN woitUw tot zeci lag f pi ü en P ïElUilMÜ I l g U i i HL i i I WWi H g VERSCHEIDENHEID Evenzuo n l nog niet naar eiich vertegenwoordigd is liet gesteld met wat men zou kunnen noeinon de oude school Weliswaar is de aanwezigheid van wat uit onzen tyd het niouwste en het beste is hoofdzaak maar gowenaeht is hel zeer zeker dal eüii Suhoolinuseum ter vergelgking van het heden met l verleden een aanschonwelgk overzicht inhoudo van do school allereerst van die in ons Vaderland uit vroegere lyden Mot Museum heeft wel een en ander uit ilio lyden maar veel ontbreekt waardoor dan ook een rangschikking die den geleideiyken overgang van het toon lot het iiu aangeeft niet buslaat Het is hier de plaats om een beroep te doen op de medewerking van allen dio iu betrekking staan lot hel onderwy of or groot belang in Itellen en iif de eerste plaats op die van onderwyzcrs gemeenteliesluren en schoolautoriteiten tot het byeenbrengen in liet Schoolmuseum van alles wat betrekking heeft op de School uil vroegere dagen Zon het vermoeden ongegrond rjin dat In menige School gemeenlepakhuis ol in t particulier bezit van menigeen nog veel is te vinden dal thans van weinig of geen nut eerst Jan zy w ire bestemming zal hebben bereikt wanneer het den weg hoeft gevonden naar do Prinsengracht 151 alhier om er als bouwstof te dienen by het lot stand brengen eener rnbriek De School uit vroegerou tyd Van oen enkele zyde werden reeds ongevraagd eenige boekjes daartoe gezonden en dankbaar aangenomen Hen achtte het bestaan van znik een rubriek niet gering Wanneer toch op de acte examens de candidaal by t noemen der namen van sciioolboeken leermiddelen enz uit vroegere tyd ook tevens biyk kan geven dat hy deze zaken niet alleen by naam maar ook van aanschouwing kent on dat zelfs de inhoud dier boeken hem niet vreemd is dan is zulks zeker niet zonder beteékonis Beleefd wordt daarom om medewerking verzocht AlïVIOKT NTIION GEVRAAGD tegen 1 Mei of eerder In gezin zonder kinderen een cenvijudig Meisje als Meid alleen malüulrluu roctnnlddtl voor HMta en vooral dame en fClndeitchocnwtrll Il M ApprtlLor n C M Ulier II Ca V9K He aHlb Str 14 Men lette foed ky Nm P 0 loon f 100 watcbgcld f 2C Zonder goede getuigen oiinoolig zich aan te melden Br fr ouder No H62 aan M V u BEEK a liotboekh Den Haag