Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1904

Vrijdag 10 J ebruiri 1004 4Sste Jaargang No 341 mmm print iettwH en Adpertentieblad vjj r Gouda en Omstreken i releloon o Sf De Uitgave dezer ourant Josc hieclt dagelyks nipf uitzondeiinp van Zon en Feestilag cu Üe priJH Ki diie maanden in f 1 25 t ranc o petpost 1 70 Afzonderlijke Noimners VIJF CENTEN i i ro n M I K II T E N T 1 E N worden jreplmtst van 1 ii ireU a 50 Centen iedere ft jjcl meer 10 Jenton üroote lettew wt rilen berekend naar plaatitruiinte Inzendinjr vnii Ailvertentiën tot 1 uur des midd penning en laatsten druppel bloed I oorlog is een rasaeukryg en met og zal een nieuw lydperk voor do van het Mongoulsche rus bo irreipondenl bovengenoemd geeft vergeheel nieuwe lezing van het gevecht iQelpo Een Japansche kruiser zou n en een andere buiten govechl gein leer de Pascal te Tsifoe aankomt zulweldra de ware toedracht vernemen geen te i jemoelpo is vuurgevallen a als duur Daily Mail Express en gpgevin werden verzwggen wy u die zt lf ook kunnen bedenken Zaal KUNSTMIF iOUDA Woensdag 24 Februari IO M HAARLfilSGH TOONEEL Dltectenr LOUIS BOIIWMKKSTKR 468ie mmm m SGHAKBIS l ANVUAH niJtf den Heer LOUIH B0UWMKE8TBB Vrooltfk pel van den hniaeltlken baard ia 4 bedrUireif dour ilKaH HmjiiiiiiAiiH J l r ten der plaatien t M leden van du Sucieteit Ons üenopgen f PloataheiiprekinK Dintdagavond Loting 8 aar predoi Aardappelen Overheeriyk I C p H L ftanco zakvry direct van de Hillugumsclie AardapiwiienKweokery en Handel IliUtgom Een nieuwe houten Tent TE KOOP slaande op do Markt alhier groot ± II X ft OO Meter hoogte van vloer tol plalond 5S Heter Y bevragen by 1 II DE WILUK TK HIIIIH nan ile WesllmVen B No U9 HEEEENHÏÏIS met ACHT KAMKKH mimen KKLDER engroolen TUIN Hunrprya fl 57 Dadeiykte aanvaarden a Te bevragen by J W SBHOUTEN TK II LI Uit tegen 1 VU Vm o eerder HBERENHUIZEN met TUIN O Ka norB ruime Warande Kenken en Kolder vooralen vin Oas en Waterleiding Te bevragen TIIHKMABKT H 258 Hooi Slroo tsle kwaliteit MAASIIOUI Mer goed Koetenhooi levert iracco j u ei rKu te 0 S H WfN llhfl VRIILK IITfNIiS MMUZIJN De Avoiidsler Pabbcle iHwrt T Unr 117 Zyn hedt i ontviingtMi en mooie culli elie illeow Hlyl ii isiiniiiinral n llmdas en Kalloos Verder voorhanden fcn rnirae t eoie GASKOQKAPPARATEN 6AS KN PBTROLEDMKACBELS Kenig adres voor O VSULOKIJJCHT BKNOODWDHEDE N soiled en degeiyk Indien U dan van goed licht hoadl ia dit je ttnre ndre Aanbevelend M l VAM L00 Aaolegger van Oae en Waterleiding Geen Kinkhoest Geen Influenza VONIKKLUKC tpBRIEK Om ninkhoosl inllupiiza Borst Pil li laaii l H iiiii r binnen den kortnt mogeiyken Igd Ie doen genezen neemt unniiddeliyk de tucvlacht tut de vau uod hekeiiilc Ix krooiidf en Tclilhcrociiiilf Superior DniivenBorst liönig Extract M i 1 1 r li vr oitde Koninkiykestoomfabriek DE HONISUBLOEM H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Ho everancier8 Flacons f 1 70 ot 40 pt b j Firma WOLfflb Co Wenthaven UW J v KA srW A Kleiweg K loo r oiula ¥ H VAN MII U VeemUI U I2ii te loH la A BOUMAN l oorJreMl T I K K NimcfTknkad I lui A N T K ZES iE SfAooi W 1 Th TOItKKN flo U r WI IK OmUwarr A HCIIKKtt llaaiirerht V W f VAn OudtmUr i oüR IIKI IDE N te Htruwijt I o Hl K Moena MU D v n SI Mi WaddinqtMen Ved A IIULST BW iin i M KüLKMW Waddsvingeen V A urtOUOlT OudetpaUr i u JONUH Oudewatur J I KASTKI lSlN l oltbmUrdam I BIKKKII le lirnxdu SAl Glli OSË Zuiver plaDtssrdig afdoend middel togen bloedarmoede on zeuuwzwaKte WnafdiMtf l f eU de SanguinoKe zich w tntl etüi plaets veroverd in Nederland en daar buiten f Omdat de gebruikers f II berichten liue voel goed ig hun deed Dit ondervond ook de scliryiKler van onderstaande dankbetuiging Ondergeteekende betuigt met dezen haar innigon dank voor du soo eer goede werking dor SangBlnose Sedert enkele jaren leed Ik ann verzwakking vooral Mnnwïwnkte aloud bgna dageiyks op met hoofitpyn had niet geen eetluHl deed myn huiseiyke bemgliedeu mot grnote moeite ja vin iu één wourd levunKiimeilr totdat ik Uw heeriyk middel gebruikte en reeds na een puar flacons bemerkte ik beterschap do eetlust begon te komen en nu het eonigen tyd volgehouden te hebben verricht Ik nu met lust mgn bezigheden Vwe Hnnf ulnoHe iitiu r t t enelf it U orefbodiy de Sunguinose recommandeert zichzelve zoo dal wie haVir gebruik heeft niet anders l an doen dan ann elk die aan zwakte lydenda is dit middel ten slerksle aan te raden Dieren Oct 1903 Mcj K KLKIS MKULENKAMP OvERKiMe In do meeste gevallen is tweemalen per dag een oetlcpei 15 gram voldoende Dan duurt de flacon U dagen en kost U de behandeling slechts 12 i ut 1 cis per dag nnt l noedkoopnr ttu t eenlff ander iln ueHJk middel SOLOl vervangt natuurboter Lusteloosheid algemeene zwakte migraine zenuwhoofdpyn gebrek aan eetlust neiging tot braken overspanning slapelooslieid suizen in het hoofd en de nuren dit alles wordt overwonnen door eun trouw gebruik der Sanguinose Prgs per fl I 1 50 O fl f H 12 fl I 16 Te Qouda by WOLFF Co Westhaven In Amsterdam on in l tiooi Vrcht men om n bus Ahoi KOLONIALE WERVING HANDtJF LI SOO by het aangaan van oene vrSwillige verbintenis voor e by de Nationale Militie m oHhepaaM iWo o werketUken it 4 rf bg het aangaan van eene verbintenU om T jaren gedetacheerd te worden naar OOST IN Dit Aanbr nggeM Twintijf iulden Hen raeWeéch un rrWHHfrêm Mlimepl4chtlgenmeloHb iMaMveHo bU den Comijliiutanl van het Koloniaal Werfdepot te Hardorwyk of bg oen der plaatseiyke of Oaftlizoens CoBimandanten i UUMeitHehttgen muUr de WapeHeH by ban onmiddeijken Cbel Teleplioonnet Crouda Abonnement I 40 per j r voor p rceelen binnen een kring van K U 1 gelegen anle f en onitcrlionil n ratiK H i net U aangosloten aan lüt Ugk Inlercummunaalbnrean Op 1 Febr lflU4 141 verkregen aanxlailingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTEK DE VIS HMARKT EEMSEF0T7MTBEE Hen wardt verzocht op I lERK te letten UIT HET MieuuX VI l KAVKNSWAAY ZONEN GOBIMOHU Deze THBKEN wordeo afgei rerd u ferisegelde pakjes an x twee en een half en een ed om met Teriuelding ran Nommer en Pr B voorzien van oerenataanci Merk volgens de Wet gedeponeerd ich tot de uitvoerint van geHtrde orders aanbevelende j c Bur foorheen J BREEBAABT Lz Wie zeker m m d Eehtn Glicel Caeao t ODtvangeu laameumatahl en na velo projfnei ogen in den haadul gekomen onder dan na n dea aitvinders Dr HlOluteU venrtordigd p d beete macUnea in het weraldbericmdo étobkliaaemeul van Qebr Stoll UXik t Kooien IkIw J r n2Ie aeIU Bikel Cacao in vierkanten busaen Deze Kikij Oacaa met melk gekookt eeio aangeiMuae ge niHe drank voor dog jijk9cb gebruik een k 2 theolopela van t polder voor een kop fh oola ih gene skr ctMj dronk bg geval van dun hue sio nts met water I gebraikn Verkrijgbaar by ae ToonmoBal H X Apotheksns en Vt V K pta Sxajm TTm o e 90 o a35 Prije Oeneraslvarlegmiwoordiger T ar Hsderiand Itttius MattenMtdi Amnterdam Ea1vG atnuit 103 Geen Beter adres voor alle soorten SCHOKNWERK dan bet itrakotiicb Sditeo en laarzeiiniijjiizijii KLblWEÜ E 30 tegenover de Kleiwegstceg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiPn en aangemeten werk OVKIt SflIltBNËM merk ile Wceg schul ♦ i PUIKE ODDE 8CHIËÜAMMER Merk NIUH1X AP VerkT igbiiM liij iW PEETERS ïz N B AU bewiji taa eehthmdii csebcl on kurk üteecli tootitoe vHi dan aaiaiderntala P HOPPE Zenuw en Haagrlijders wordt ait overtniging als een werkelgke hnip in den nood het beek aanbevolen Na ontvangot van adna per briefkaart wor H d t boekje Iraneo per poot tpegeionden door ULOEFOEL S Boekh Zaltlximmel Goida Drek van A BBINKHAN t Zti Kameio van Arbeid BUROEMEHXrEB en WETHOUDERS van Gouda nmken bekend dat de op heden door hen vastgestelde Kiezersigsten voor da Kamers van Arbeid ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zgn nedergelegd en ilat tegen betaling der kosten afdrukken daarvan verkrijgbaar zyn Bezwaren tegen die Igslen kunnen binnen ïei rtien dagtn na lieden worden ingediend bg Oedepateerde Staten der Provincie Guuda den 15n Februari 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UuUcoliuiilscti overzlcbi Het Telegraulüureau te Port Arthur meldt dat nu den slag bg Port In Uensan Winsan zgn ongeveer iO tXK man byeen die bestemd zyn om naar Handsjoargu te trekken Voortdurend komen troepen aan Onze de RnssiBChe muhilisatie gaat uiti anlend De vetting Port Arthur is in staal van beleg verklaard Ue generaal Stfisael commandant van het derde Oost Siberische legerkorps vaardigde een gerusttlellende proclamatie aan de bevolking nil De sladhoudei admiraal Alezejef richtte tot de troepen v jin Jand en zeemacht de volgende dagordor Thans nn de blikken van onze vereerden souverein en vaoi de geheele wereld op ons gericht zgn moeten wy ons herinneren dat wy den lieiligen plielit hebben den Tsaar en t vaderland te verd digen en Rusland te handhaven in zyn rang als groute mogendheid Indien onze vyand sterk is moet ons dat nieuwe kracht geven om liem le bestrgden want groot is de toewgding van onze soldaten en matrozen God die steeds de rechtvaardige zaak beschermde zal ons ook nu weder bystaan Vereenigen wy ons dan om den atrjd voort te zetten Leve de Keiier leve Rusland God zg met ons Hoera Ftl ILLE tO HET MEDAILLON Aaar het Frans h 5 Tegen ben had hij derhalve zijn Henn te beschermen Voor hen had de jonge man xich io acht te nemen Maar soa de ichiermmee t r die nienschen met goed gevolg wilde bertrijden moest hij hen kennen en koo mogelijk ook het doel weten waarom tij too handelden Beauchdoe hi ld iich verzekerd dat hij wel het een en ander zou vernemen als hij xïch naar het kasteel van Kermor begaf wantdemenschen die daar in de omgeving woonden zouden Iwm wel voldoende kuoneo inttchten Toen hij in de rue de Richelieu was gekomen stond dus het besluit van onzen held vastjom binnen kort naar Norraandie te gaan Hij sou zijn plcegsoon meenemen dan was hij m elk geval ker dat hem intusschen geen ongeluk kon overkomen Nog een andere gedachte ging den schermmeeater door hel hoold Was het nu Uiet het ware Mjdttip om den jongen man het vnleden te onthuUeo hem mee le deelen waar en hoe hy van den dood aU kind was i ered geworden hem te teggcn dat hij aiet zijn soon was dat de vrouw die hi Uefhad aU een moeder by hem geen aan Het Russ Telegraafschap te Port Arthur meldt Ue stad is rustig en de troepen hebben hun positie ingenomen Het verluidt dal Voen schi kat uan de troepen mededeeling heeft gedaan van China s onzgdigheid en een kl ine ufdeeling ter bescherming van de Chineesch Mandsjoeryscbe grens heelt afgezonden Verder heel het dal de Japanners de Tzoengoezen ophitsten den Mandsjoergscben spoorweg te beschadigen De Jipannerj kochten de Tzoengoezen met gold om De mobilisatie gaat flink voort Admiraal Aleiejet outvaegl uit alle deelen van Rusland telegrammen met gelukwenschen Aan de Value is alles rustig Het Russisch lelegraaf agenlscbap meldt dat bg het op 9 Febr geleverd gevecht een projectiel uit een 12 duims kanon het bovenilek trof van de Kasan j een stoomboot van de vrgwillige vloot Eelfonbeteekenend brandje werd hierdoor veroorzaakt Niemand werd getroffen do materieele schade was gering Volgens een mededeeling van de OstAsia lisctie Lloyd concentreeren zich de lapaniiers te Saseho en Koré in hel noorden van de bocht van Hiroschima en in Yokohama en Matsoeda Eenige waarschgnigkheid aan het bericht van Japoniehe landingen by Sjanhai kwan geven de troepenbewegingen der Chineezen naar den Grootcn Muur Op Chineesch gebied zat niet mogen worden gestreden zou verzekert de onderkoning Jooan tal kai Maar aaagezien de oorlog eigenigk wordt gevoerd over de vraag wat Chineesch gebied is begrypt men welke verwikkelingen zich hier zouden kunnen voordoen wanneer Chlneezen en Japanners elkaar de hand reiken Do berichtgever van den Tempa le Sjanghai eint dat daar telkens opnieuw het gerucht opduikt en geloofd wordt van een geheime overeenkomst inssclien Japan en China hierop neerkomende dat het l bineesche leger zou optreden wanneer de Russen een groole nederlaag leden wy stellen even weinig vertrouwen in de geloofwaardigheid der Sjanghalers als in de Kretenzers maar de Temps is een voorzichtig blad En ingeval de Japanners overwinningen behaalden zonden de Cbineezen geen Cbineezen meer zgn indien zyniet een handje hielpen De Osaka asuhi een te Tokio verschynend blad waarschuwt legen een te luchthartige opvatting van den oorlog Een oorllg tegen Rusland schryft het blad is heel iets anders dan een strgd legen China Japan moei zgn spraak had op den mocdcrnaani dat Jeanetle die hij liefhad als een i uster dat htj zelf eindelijk Neen Bcaucbëae gevoelde daartoe niet de kracht die kterke man die toch zoo zwak was I Hij hield van Henri sooveel dat hij van een eigen zooft met meer had kunnen houden Het lou altijd nog vroeg genoeg zijn om met de waarheid voor den dag le komen als de omstandigheden het aibchten Kortom Jacoues Beauchéne begoot om ovci die dingen vooralsnog het stdiwijgen te bewaren Ais de noodzakelukheid het gebiedt dacht hij welnu dan zal ik spreken maar ook niet vroeger In de schvrmzaal wachten reed enkele leerliogen voor de les behoorlek daartoe gekleed en met de floret ïn de vuist Zij kwamen btj het binnrnkomen allen naar Beauchéne toe n drukten hem de hand w aotde jongetinun van goeden huize en van hooge ge boorUi gtngen met hun Hinken chermmereter op de nictX kameraadschappelijke wijze om jSiipdeiiik dan toch riepen een ui van stemtften We bf gonnen al te wanhopen u vandaag nog t lieb voegde ande en er bij Pardon heeren antwoordde Beaucbêne tegen zijn gewoonte met iets neerslachtïgs in den toon zijner stem maar ik ben tegen wil en dank door een uak van het grootste belang opgehouden I Zoo sprekend had hij reeds zijn jas uitgetrok ken den borstlap aangebonden en schermhandschoenen aangetrcdüten Ue St James s Gazette voineerat nit Kobe Olüriecl wurdt raeegvdoeld dat de J iHn che tiiijii dobuulen opnieuw een utinval dide lip Purl Ailbur in den inurgen van 14 Fibr Hel lius isclio wachtschip in de havtir Weid door een torpedo getroffen evenivts een andei buiten de haven liggend oorloj sflii i I e Jiipiiniiuïs konden u li nn gedeerd loiuglrekken Keil lelegruin uit Tukio miukt melding van dï ii toi pe aanval op Purt Artbur op 14 FebrMiri Deur den verblindenden inteuw sloriC kwamen sleclits twee Japansche scbeni aan den ingang der haven en zelfs di i e iri en aizonderlgk aan ly mernen wn uurlug chip door torpedo s vernield te hebben De tüipedobootjngur Asugiri kwam tegen drie uur in den morgen aan en werd ont vangen door een hevig vunr van de forten en van de veil enuing8schepeu der Kussen Het schip sciioot verschillende torpedo s af waai van het resullnat onbekend gebleven is het vuren op dn verkenningschcpen werd voortgezet zoodat deze terugtrokken De torpedobootjnger Hayasari twam te 5 uur in den morgen aan en stoomde recht op den ingang der haven aan daar zag men twwo oorlogschepen liggen waarvan de namen onbekend ign gebleven Van de boot werden torpedo s afgeschoten waarvan er een ontplofte Admiraal Togo die van dezen aanval meld ng maakt zegt er ziker van te zgn dat de moreel e indruk op den vyand groot was Toen de oorlog uitbrak wezen wy erop dal Rusland in een annvunkoigk ongunstige positie verkeerde wyi de stryd moest worden gevoerd in een nog pas kort geleden onderworpen dus feiteiyk een vyandelgk land De berichten die thans van verscliltlende K oinaan heeren wie beijint f Hij begon als gewoonlijk les te neven maar geheel in strijd met sijn gewoonte beefde zijn hanri en was hij onzeker van ztjn parades Met bevreemding ukg tü de leerlingen hem aan Zij herkende hun mecbteT niet meer Ii u niet wel vamlaag V vrueg men hem met tcoed gemeende belangstelling lleatichtne schudde ie nwfd zou ler iet te leggen ïs uw eenig ongeluk overkomen i Neen heeren ook dat niet I M iar ik heli vreemde dingen aan thoodl de heeren moeten I mij maar niet kwalijk nemen Met kracht en geweld wililc hij zich over ïjn somljere dachten heen zetten maar hoeveel moeite hij xich daartoe ook getroostte men wtg wel dat hij niet detelfde kranigcn kerel van and re dagen was en nojt voor het Iwjiaalile uur was verstreken besloten de leerlingen heen te gaan wat ome meester op alle wapens onder andere orostandighedeQ zeker niet zou getolur erd htbben He Bchermzaaal was leeg en Jacqur Beauchénc had zich weer aangekleed toen Henri omstreek vijt uur hem kwim afhalen Met nog grooter hartelijkheid dan gewoonlijk nam Jauajues hem onder den arm Vertel mij nu eens mijn jongen vioeg hij met gemaakte losheid denken wij nog altoos aan onze dwaze lleWe V Om u de waarheid e bekennen vader moet I ik u zeggen dat ik veel meer dan mij liet is 1 aan dk rrouw moet blijven denken gd n inkomea doen zien dat die vrees gegrond was De Tsoengoezen loo lezen wy in een Telegram uit Porl Arthor dal door de Rsssisohe Telegrafenagentur wordt verspreid geven biyk van groote levendigheid De Ohinee en hebben den arbeid aan den Trans Siberischen spoorweg neergelegd en weigeren aan de Russen levensmiddelen en vee te verkoopen Dageiyks worden gruweldaden gepleegd in de woningen van vreemdelingen de civiele administrateur kan de toestand iiiul langer beheerschen en vreest voor een schrik bewind De Engelsche bladen maken het nug veel erger in bun beschrgving van den tuestand Doch zelfs wanneer wy aannemen dal de borichlea die zy van hun cotrcspoudeuten ontvangen zoor overdruven zgn dan nog biykt er uit dat de Russen in Mandsoergu in een moeiiyke positie zyn De Mandsjoes weigeren liun paarden uan de Russen te verkoopen de Tsoengoezen ondernemen een itrnikrouvursoorlog tegen da Rnsiische posten vernielen den spoorweg en vallen zelfs de militaire commando s aan ouder wier bewaking de weg wordt Igsriteld Root is daarby linn doel maar ook wraakzucht en een pogen om den Uns Uohoo overheerachirnadeel toe te brengen De Kussen beweren dat de Tioengoozen worden aangeroerd door Japansche offleieren De Figaro bespreekt de verklaring van Cunibes dat Frunkryk geen stap zal doen zender de toestemming van de Volksvertegenwoordigiiig te vragen Het blad noemt die verklaring betreurenswaardig maar acht het een gelukkig verschynsel dal ty byna geen weerklank vindt En dan gaat hel aldus voort Ais Japon Engeland te hulp roept en all gevolg daarvan Frunkryk Rusland zal moeten bystaan wat zou er dan gebeuren wanneer wy de groole font beginnen ona aan onzen plicht tu onttrekken zooals voor enkele dagen door kortzichtige staatslieden werd nangeruden V Het is grmakkcigk dit le voorspellen Dudeiyk zou een Duilsch Uussisrh verbond in de plaats van het Fransch Rnssische treden onze desertie zou zonder ons een nieuwen vriend te geven slechts de uitwerking hebben dat wy onzen bondgenoot naar du zyde onzer vyanden dreven Het resullaal v n dertig jaren verstandige bultenlandsche politiek en van acht jaren bondgenootschap zou voor altoos verloren zyn en als een overwinnend lapan dnze Oost Kn dal nog wel nn le fraaie manier waarop je hnar van nabtj liebt leeren kennen r Z j IS ook zoo tiiooi I En veertig jaar misschien Spri tk er mij met m cr van Ik wil er ecn wounl van hooren Maar wut ik t ig n wil Je bent iniiners tuoals ik je gesegd heb ni t meer Ofp je kamerii gewcest r Neen vader Luister goed naar mijn raad en alles wal ik U zeg pioct ge met stiptheid opvolxen aucliéne s toon van spreken was plotseling loo ernitig geworden dat Henri er door getroffen erd en hem op t n beurt ernstig alvrocg Maar vader wal is er gaandt Zuu u misschien iels nieuws hrbljen or tdefct MisMihien herhanide ijn pleegvader ge heimzinniii En wil u mij met neggen wut Voür to gi nblik Htnri heb ik jr slleen dit te zegKen l Oevai dat u nog ulloos bedreigt is ernstig ernstig r Kfflichi dan ie veimoedtl U doet uij tchrikken vader V O wee aar niet banir wij komsn alle gevaren goed te boven maar dan moet ge v ook aan alles wat ik u zeg O dat spreekt iramen v n self yader I Al pratend wai het tWeetal langs het binnenplein op BiAi gekomen IVtrdt vtrv lgd