Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1904

Zaterdag 20 l ehriiari 1004 43ste Jaargang L Jo 9342 GOMCHE GOCMMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletwa Ia St 13e Uitgave ilezef Jourant geschiedt dagelijks niet uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N t ef Hii A I K It T E N Tl É N jik orden gepUalst van 1 regels a lO jenten iedere regel meer 10 enten i ute lettoii worden lierekend iiiiai pitiatüruiinti huendinir aii Ailverlenfiên loi 1 uur des mid l wa irdoor do neotraliteit van China wordt i e e do stemraiiig heerfclit in een briel d meerderheid der ministers vertrekkeij Men slotte do overwinning zal behalen ADYERTENTIÈN in alle CDiiranten wimlen aangenomen lUmr het tdverfenlle Bitreaii vau HitlsKM N ZU TEEOOrAMSEEÖBEI Een nieuwe houten Tent TK KOOI tuundo op do Mafkt iilliii r jruot ± 11 X 6 60 Meier Imoglc v n locr tol plïfund 3 r i Meter r bi Vragea by J il UK WILDE TK Hl I U aim il W emlrn H S i 1 HEEBEimïïIS mcl Afll l KAMKKH runnen KKLDKR n grool in TI IN HuiiriiriJH fl 57 i Üadclgk te aaoviwrdcn Tc b vr g n b J W SCHOUTEN Wie eï r i ju a da Kckt luSJMl t UmU tö ï tit uüg n iunf nwnteW n tut ïbIo puufu iijuigen In dun tmoM gektiiu n ui iji du nuui iet 1 litThHlM Dr Mlohaeli Tsrrwrdigd ip d b it in uUii in hot wcreUlb fiBOKl ftUibblisaemsm n Oebn SlOU wwok t Kouien licha Bikel Cacao in vlorkiatoBltnuOT D w Bikel toira H met mrfk gAogkt I octe Mii ouar i gn Jnnilc vot d f lgk ti gflbruiK ouii i 2 OuKlqiela tu t polder T ot DUO k p h liü AU mmknu biiifa ttmk Wj g vid na dMnlwi mwiitii iiof wotci te gebn ikon VwkriJKlujiir by d mi iiimJt E 7 Apotatkiro xe Trtjp i Ha i OW a üïtB lid Mms Mamnfclodt iJijti f jUU Kulvcnr 134 TTSr É Telephoonnet Gouda Abdimi rai iit 41 lier jnar vonr peroetlen binnen m kring van K M 1 gelpgfn Aanleg en onilcrliotKl rB i H t net i aangiwloten aan hc t KiJks inli r cuminanaalbun aa Oji l ib tiV lit 4 141 verltregeft aanKlnltingen Contr cten n voorwaarden verl r gbB i an liet Bbpo 8 AbHÏKR ü VmmMAKKT tfOkUiv PBIKR OODE t HCHIEDAM MKU BEHEVilE Merk NKiHTOAP VnArijitbinr liij M im kikh 1 N B Ml luioiji M ooliil i tiita vu btti nauD i tV ma P HOPPh Ü r i golisdorfi Consïrveert kf baisto Mar dw £ r JV stiiio dsr miwschap is Oil mr de yenomng vm mond èn tanden Academie de € oiipe DEN HAAG Voor HU l ll l m Ik dooi looi rid i R uliiid lol lol kir ii eenir J0f l legaiil j oed pasMciidc Coupe Wti GblAK ELUKS LEfiRlfiTHODfi Ds oadcftinding verkregen tU Kutnu onpcar m de grootule Uaal en l onlecliu baiiicn in tii t buitenland en dn laat to jaren liier tor htede waai borgt oen vulkumon HUCi oH Ier opleiding voor € oiipeura Atteatiiii ter inlage van myn exleerlingen wclku mgn Coupe in do praclgk uiloeloufii FJo priJH voor het loeren deier Coupe jB t M Na eindtgiug dor lobscn en gebleken bekwaamheid diploma Nadere Inlichtingen wordon op aasvrago gaarne verstrekt door v i ll 0 E OOB l ti j A i pgor DK i ACADl MIK ÜE COUPE l SOLO vervangt natuurboter fc V IIAAU Krulg aart iu MeileÊ lauil ritu Hl tU ti r 11 Hu s X me Ik e met fimrtutfe coor goea pattern yelreerH woréeu Vtl A T l HIJI UPUilAr I eeii liiiilihoesl I ceii liiniK nxa Om Kiiikliorst inniienza Itorsl Ml i M laaiuloening binnon den koitst mogeiyken tyd Ie doen genezen neegit onuiiddellijk de toevlucht tut de van oads hckemh bckroiinil en wereldl efoenide Superior Dmiven Borst tionig Extract it i 1 1 1 r il v It e KoninklijkeStoomlabriek DE HONINOBLOKM van H N VAN SGHAIK t HEN HAAC HoBoveranciers tm HMjg Flanms 11 70 ets 40 et bj Kirma irorTF Co7 Westhaven H lou U 1 J TKJVSrB A Kleiweg E liiO mirffi ¥ n VAN MILD Veemtal l 121 te I A UOUMAN oorjr I INKSK Vi iii i i ta JuJ A N VinZK SrtBN Sehoonhovm i Tu TOKKBN no k p B t WI 1K Ouintari A Hl HEK fi HaaêtrerM 1 VV KDB 0 fcwa r K ak ni IIKIIDBN Ie litfuwiji P D SP K UotrmpelU 1 D SI H Wadjingêvten Wed A H iUST WaddiiKimm M KOl KM N ITarfdwtMii P A im OKOcT Oudacottr o lO NOn OuJtHxxtfr 1 P KASTBUBIN PoUrotUrdam 1 HIKKEH te BmKliop rak s Patent H StoUen i trtmimi DllllKt msi nunü iwem H ifium m tmmiatt kal Anfttt lit nf Mt ei tnat utrthhwrn Sniha tiiuiiiffu l ra f HO tihnrfru H V Umtr mi Ml Jtnet 9é r to loïAw tmitó wnwi Mun aal rittti wU immiiUmtl wveUri se IVaMMM iM eni ilM nlli HM f I la lel VEHLICHTINGS NtCtZUN De AvoiidsUïp Üobbele boort TcHnr 1 11 Zgn heden ontvangen een mooie rolleclie Xienw sij l UjwiuDirfllni ilrackrlit ea Kallwi Verder voorhanden een mime Keane liASKOOKAPPARATEN GAS KN PETROLEUHACBELS Eenig adrek voor UASOLüElLICHTBENOODIUDHËDEX olied en degciyk Indien U dan van goed licht houdl in dit je tenre adrei Aanbevelend M i l VA LOO Aanlegger van Gas en Waterleiding EEMlEFOTTMmE Hen wor ll i r urhl up I üfcUk ir lellen UIT HkT MaOUUa TAK IVKNSWAAYZüNfiV OORINCHEM Dttze TUKKEN worden mI oJvrerd ii TerMgelde pak es vva v Uote en pen half en en AW o i intt TeniiiddiiiK fftu Nomiuer M Prj vourzieo v n nevfUsUarK Merk Tolgen do Wet gedepo oetrd icli tut du iiilvuciin Vuri e lerde orditis aim bc Te e ri dp voorheen 1 BREKBAART Lï Hooi Stroo Istc kwaliteit MAASHOOI Mee i oed Koeienhootlevert IrMCO J TEI rEI to os h Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWEKK dan het BriibnUcb khm m Laiirzeuiaa iiiijn KLblWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatit n en aangemetoD werk UVKUNCIIUKM A iiierL de Weegschul Aleuw novcrirollcn I rof Dr I iolwra w ellioltend a£CV £SACE7 II IIBB AIImh Milt in l t iaksmark tot Tourtdurende ra lioale en m ÊU Mkere goiieziii au alle wlis Rl H de raeegt hardDeklci f aenuW taXn Mlekten vooral ontiUao door H l afdwalingen op jeagdigtnltwityd otale fenwing van elke twakU BleelKdobt Bewuiwdheid Hoofdpya Miffraine lartkloppiiift Maagpgn slechte s Tert nog Onvermogen luipoteus PoUuUoue eni Uitvoerige proi pectanHu lt jipoV w A ly fl S fl ï t dublM l flear i 11 t j Oiilrri 1 Dsp3l Mfttt fa v d Vé te ZhIUm ntm i i pr Vi M VMUm k Co Kfjltordnm F Happel VGravenhage i I lUliDBkns dfl Jun J Oia RotfunlHit Wrlffi OcOouda vA W Ua dfoaiiteB Ti il II11 It tegen 1 MEI 1 04 of eerder IfEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamer ruime Warande Keaken en Kelder voonien vin Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 1 1 1 Gonda Drok va A BRINKMAT A Zm ItulienlHütlsi ti Overzicbt Te Port Arthnr en in Mandsjoervie is het rustig Hoog8twaarf cbijnli k concentreeren de oorlogvoerende hunne atrijdkrachten ter ie De GtadhoDder Alexejel heelt de batlerjjen te Ta lienwan l alny geïnspecteerd Berichten zyn ontvangen volgens welke de Japansche vloot in tweeen is verdeeld Het eena deel bewaakt de landing der troepen te Tsjemocipo en Koesan hel tweede bcscliermt do Japansche kust tegen het Wladiwostok eskader Uit dit telegram blykt dat admiraal Alexejel dos niet naar Cbal bin is vertrokken wat gisteren ia meegede ld Een telegram gistermiddag uit Wladiwostok verzonden bericht dat de commandant van de kruisers devisie Keitzenstein den 17e een Japansch transportschip vernielde dat geladen was met springstoffen Het schip zonk De geheele bemanning kwam om Reuter seinde uit Soüa De vertegenwoordiger van finlgariie te Kunstantinopel die een week geleden teruggeroepen wórd ontving iiistinctie van de regeering en vertrok gisteren weer naar zyr iitandplaats Ten einde de Potte alle voorwendselen te ontnemen om Bnlgarije te beschuldigen van het verhinderen van de invoering der hervormingen door toe te laten dat revolutionairen de grenzen overtrekken besloot de regeering de pnlitie tunctie om de grenzen te bewaken op te dragen aan militairen Do nieuwe Britsche vertegenwoordiger Buchanan bood zijn geloofsbrieven aan en zei dat bj hoopte dat de regeering het vrede werk zou steunen door een vredelievende correcte houding Vorst Ferdinant antwoordde dat Bulgarue in geen enkel opzicht zoo alwijken van dezen weg Tot nu toe had het hiervan de overvloedige bewijzen geleverd De stadhouder Alexejef gal den Tsaar mededeeling van een telegram van den commandant van het kruisereskader kapitein Beitienstein waarin wordt gemeld dat in den morgen van 16 Febr de stoomboot Nagoerimaroe vernield word en 41 der opvarenden werden gevangen genomen Een kleine kust vaarder is eveneens opgeb acht wegens den hevigen storm kon echter de equipage niet aan boord worden genomen ten gevolge waarvan men het schip dus niet kon doen zinken HET MEDAILLOK Naar ket Franseh S3 Aan dea overkant itood op het trottoir miar oieniand leltf op hem een kcung gpr kleede Kngelgchmati met rood haar en roode t ÏMikkebaarden die ijveriR uit tijn Baedeker den plattengrond van Fanjs bestudeerde Nauwelijks waren onze twee vrienden enkele schreden vooruitgekomen of de roodharige toon van Atbion volgde op lijn troÜDir de beide andere voe angers van het andere trottoir Bg het omslaan van den boulevard wenkte I Beaochéne een huurkoetster Xk beo een bee e moede vandaag zeide hij tot Henri we tullen een rijtuig nemen Nauwelijks had het tweetal plaats genomen ol man met het roode haar spoedde xich naar een anderen huurkoetiier You xiet dit 6icre vroeg hij Ja mijnheer ik tie t I irYou kaa volg dat fiacre Ja natuurlijk milord I ed I I wdl given you een hnM d or Een lottis ó ot i Stap maar in milotd De Ëiigelschman nam plaats de huurkoctüet sette ijjn paard ua en volgde het eerste Zwaar weder verhindert het varen langsde kast het eskader neemt daaryiu koersnaar Sjertakol ten einde stonh lI olle lec te vermijden om vervplgftis de K ireaansche kust te naderen Het eskader kon wegens de woelige zye slechts 5 knoopcn afleggen Zware stortzeyren sloegen over de schepen die daar hel water een temperatuur Ijeeft van 9 graden onder het rriespuni geheel met ijs zgn bedekt In drie dagen had het eskader twee zware B ornien door t maken geschonden met represailles te tieantwoui den De Keizer van Japan de laadsleden en Uit Tokio wordt gemeld dat volgens vertrouwbare mededeelingen door lupan in antwoord op de nota van Hay aan den gênant der Ver Staten is verklaard Wy stemmen in met de neutraal verklaring van China met niUondering van Mandsjoertje dat door de Russen is bezet maar lapan be houdt zich het recht oor elke daad van Rusland waarschgnljjk omstreeks 23 Februari n lur Kyolo waar voorloopig helJteizeriyi liootdkwarlier zal worden ge estigd l uler zal dïl naar Hiroshima n orden ovei gebracht waar de Keizer de inscheping der troepen zal bijwonen Rusland heelt bovendien getoond dat het d zaak ernstig opvat Het heelt twee legerkori sen nit Turkestan en een uit den Kankasus gemobiliseerd on naar de Alghaansche grens gezonden en de minister van oorlog generaal Konropotkine is met bet bevel daarover belast Het heeft in de Tibetqnaeslie op kraclitigen toon gezegd wat hét op het hart had En Engeland heeft op dè aanvrage van graat Lamsdorf medegedeeld dat het voornemens was zich strikt neutraal te houden Daardoor wordt de oorlog vrij zeker binnen enge grenzen beperkt China zal zich er buiten houden en het gevaar voor een wereldstryd die de geheele aarde aan een onbekende toekomst zou overleveren wordt dan voorkomen Staat Rusland alleen tegenover Japan dan zal de atrijd die te land moet gevoerd worden voor het gele ras met een volkomen nederlaag eindigen Tegen de steeds aangroeiende macht van de Russische legers kunnen de Japanners geen afdoende tegenweer bieden Zjj zullen in zee worden geworpen en hun avontuur zal eindigen met een catastrofe die voor langen tgd noodlottig worden zal voor een jong volk dat upge ri to g Ëcn louu d or herhaalde hij Dai s teker de ambaiiadeur van Groot firittanje M t het hoofd utt het portier geleund hield deman met het roode baar voortdurend het rijtuigio too waarin Jacquet en Henrï Beauchênegeleten waren en h j had daarbij ook voortdurendeen booton glimlach op het overigens sombere gelaat Het voorste rijtuig hield een hall uurtje later voor de oa bekende woning te Belleville balt Henri sprong er het eerst uit en hep naar de tuindeur om die te openen terwijl Jacquen bezig was den koetsier te beulen Het rijtuig met den Kngelschman reefl de woning voorbi en erst een honderdtal schreden verder nep de vreemdeling den koetsier in zijn gebroken taal toe Hei koeuier do you will p Het rijtuig hield haU de Cian met de roode bakkebaarden stapte er uit en gaf den koetsier het goudstukje van twintig francs dat bi met dat doel reals los in de hand had genomen U milord contCLt i vroeg hem de huurkoetsier Mie teU bijzonder tevredca scheen Yesl De vreemdeling bep idleen verder de koetsier u hem een pooqe glimlachend na en keerde daarop met sijo fiacie naar t hartje van Parijs terug daar er voor hem te Belleville weinig kans betfoód een ander avikichtje te liHjgen De Ëngelichman stond nu geheel tiUecn in eep nauwe straat groot odeeU gevormd door blinde tuinmuren met niet veel meer dan vier oi vij wonden is door gemakkoiyk behaalde overwinningen Als zi slaags raken met onze kalme sterke geduldige en geharde soldaten zullen zjj gebroken worden als glas Want zjj zön vatbaar voor indrukken als vrouwen en jverlg als kinderen Indien de overwinning niet dadelgk aan hun z jde is zullen z j alles verloren achten en vluchten als koppels patriizen Dal Is de ineeiiing die in Rusland heerscht OU die ook preekt nit hot keizerlijke manliest ft Petersburg aan de Figiiro waarin de zekeihoid wotdt uilgespiokeii dut Rusland Uit de ofllcieele mededeeling der Kiiss sehe regeering bigkt verder dat Rusland er van overtuigd is tegen lapan te i n opgo wassen De regeering pro kt van een honderdvoudige wraak voor de Inpnnsche uit daging en vour het feit dut dit land tot den iMrlog overging waar de Tsaar den vrede jKHieben de volkeren wensehte Ie bewaren waarin de Japansche oorlogsverklaring wordt genoemd een avontuur van onbesehrijfljke iiaumntiging Het is zeker dut in Petersburg en in de Ru sHihche volkïkringen ongerustheid heerscht Danrvpor spreekt de olficieele kennisgeving van de SmiimMw Regrerhig te iiidiffilk Het IS een caimans en een poging om den Russen een hart onder den riem te stuken Want men vreest miiidei voor lapan dan voor andeie onbekende gevaren Eiigelit is de bondgenoot van de Japannetli Znl het zich in den str id raengeh Die vraag wordt door dan correspondent van de li igaru beslist ontkennend beantwoord Engeland zon daardoor in een te llechte conditie komen Het is gebleken dat Engeland geen leger noch een legerorganisatie heeft Hét Russische leger daarentegen is onmeteiyk zgn reserves onultpatteluk i n organisatie meester iyk Engeland moge ter zee tegen Rusland zijn opgewassen te land heeft het te veel kwetsbare plaatsen Engeland daarom zal niets doen Het zalJapan wellicht helpen met geld goeden raaden diplomatieke steun Maar verder zalhet niet gaan i V De socialistische partijdag in Krnnkrjjk die eerst met een conflict dreigde te zullen eindigen is daarentegen besloten niet een oorlogsverklaring aan den oorlog De strijd liep over do politieke leiding der huizen Hoewel t nog met volkomen donker was waren de voorbijgangers reeds schaarsch en dat er twee riJttDgen achter elkander door die btille straat waren gegaan mocht gewii wel een évtfne ment heeten tEen gKmWh vau voldoening plooide de bleeke lippen der buitenlander Een verlaten wijk mompelde hij een jHachiigc gelegenheid om iemand een hinderlaag te ltgg n Hij liep de strAat weder terug tot op de plek waar Beatichéne en diens pleegzoon waren uitgestegen ij waren naar binnen gegaan en rechts of Tinks was geen tunach meer te zien I etuiiN deur was weer neslolen en over den lagen muur zag men het huisje van den schermroeester waar in de beneden kamer licht brandde Van tijd tot tijd tag men de schaduwbeelden van hen dte xich in dte kamer bewogen op bet nedergelaten gordijn e wonen dus daar bromde de eenzame op merker Heel goed 1 Ze gaan nu aan tafel dat s duidelijk Ik heb dui een vol uur voor de borst Hij liep nog verder de straat terug om weldra een soort van wijnhuis binnen te gaan dat hij onder t voorbijrijden reeds had opgemerkt Hij gebruikte daar een stevig maal w r hijeen goed glas Bordaux bij dronk en toen zijadiner was afgeloopen stak hij uit sierlijken kokermet een zilver giavcnkroontje een geurigesigaar op Vervolgens stond hii op betaalde ztjn vertering en ging weer naar bntlen tol aan de straat uit partu maar ei werd oen grondslag voor overeenstemming gevonden en beslaten die leiding in handen te geven aan een bgioiidcren nationalcn raad gekozen uit hot hoofdbestuur en do leden der suciolisli che groep in het parlement onder toezicht van den partgdag Deze nationale rand i crgodert vóór elke Kamerzitting de socialistisch afgevaard gden ijn et lid van als vertegen woordigers hunner federatie Na middernacht werd de partgdag besloten met een openbare vergadering waarin Jaurès over den Russisch Japani cheii oorlog sprak en z jii voornemon te koiinen gaf by de cersfe gelegenheid in de Kamer Ie betoogen hoe noodwkeltjk alle arbeiders den vrede achten Vooral logde Jaurès er den nudrok op d at het in t belang is van de geheele wei eld en in t ligzunder van Frankrgk dut de oorlog tot zjji tegenwoordig ten ein beperkt biyve Ünnoozelen en dwuepur hebbon Ich verbeeld dat het Tweevoudig Verbond een voorbereiding zou ztjn voor de revanche Integendeel dreigt Frankrijk niets dan gevaar van delen kant Frui kryk neemt in Üost Azië de zrdeiyke vernntwoordcigkheid op zich voor daden die wanneer z nog verder gingen voor Frankryk zeHmoord zouden beteekenen en voor de regeering van Fraiikrgk verraad Wanneer Engeland d t met lapan verbonden ia en Fraiikj yk dat Rusland tot bondgenoot heelt zich tot inmenging liiten verleiden worden beide volken tegen elk iar gewo pon en dat loa een ongelnk zyn voor de menschheid Hut IS van algemeen i bekendheid dat keizer Wilhelm een wnimo belangstelling koestert voor men mag wel zeggen alle uitingen van den mensch iiyken geest üok in kunsizakio werpt Z M zich gaarne op als bevoegd deskundige en de klassieke knnstrichling welke in den Keizer eon waim vooistandet vindt wordt door hem krachtig gesteund de moderne richting niet minder krachtig in d3n ban gedaan s Koizrs kunstopvattingen die toevallig geheel overeenkomen met Jie der Dnilsetie riguo ring bobben gemaakt dat de Regeeilig by onderscheiden gelegenheden do kdnstenaars der kluisieke schooi voortrok hoven de z g jongeren Zoo o a by d voori e stelde regeoringssnbsidil n a m Duilsche knnstenaars die op de wereldtentoonstelling vi a St Iionis willen exposeeren Dezer dugeii is by de behandeling der begrooting in den Rijksdag over die kredieten gedebatteerd De woordvoerders van byna alle partyen hebben krachtig geoppo geleid door den liediende die t lijkb iar zeer i aijn schik was over het onverwacht bcioek van den vnjgvvi en Kngelschman Het wai nu volkoroen dunker buiten en at waren aan ilen kant vali Parijs ook een otttclb t getal lichten en hchijes ztchibaar in de snlle Htfant waar Jacques Iléauchêne woonde brai d e op grooten alstand van elkander slechtj een paar gaspitton die de aldaar heerschende duisurnii natuurlijk stlechts zeer onvoldoende kienden verbreken Dt wiïiïr was opgestoken en het weer b aa koud te noemen i me man zette althans den kraiig v n zijnjfis op en liep mei een stcvigen pus iiair hetzelfde huisje w aarvoor hij een oogenblik reed had sul gestaan toen hij zich na ir het wijnhuis begaf Niets was veranderd In het bcncd uveitn k brandi e het lidit echter t neeritetaten gordijn en 6e buitendeur die nog gesloten was zou in dien tussehent t denkelijk ook met zijn geopend geweest want te elfde schaduwen waren nog tegen het ven8ter ln zirhtt a r I e m in net het roode haar luin i en up ongeveei een vyftigtiü passen van t bcdoelte hmsje een soort van ubseivatiepoat m en bleef daar niettegenstaamle het weer zoo koet was geworden bijna onbewegelijk stitan H kon Uit ijn ticbtiilplaats alles opm rken it r gebeurde i de omgeving van het huisje dat hij surveilleert lp ffVordt Virv0ifd jf