Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1904

jUM e gJHl Ari idV mm B a er Beleend neerd tegen bot Toorbjigeu loor de regearing van een bepaalde grorp konatenaani Graaf Po adowaky Uectt bet willen doen TOarkomen dat niet do regeering maar d konttenaam de umenverking hebben geweigerd Maar de Kjjkiulag kon ich met die zienswüüe niet rereonigen en de noi iaaldemocraat LftdekoB vertolkte vrgwcl bet algeroeene gevoelen toen iiü deze verklaring allegde Wjj willen geen republiek der knnaten onder pretidentschap van Willem II Veriipreide Iterichten FnAsaaijx Het penoneel van de tramwegmaatecbappy in Partia Ooat ia niet ganw tevreden 0 Bchoon het werk ia hervat werd een nieawe delegatie gezonden naar den miniater van pnblieke werken om zicb te beklagnn over de ali cbla gedeeltelijke toepaaaing van dn hervormingen door de acheidarnchteiyke nil praak aangegeven Ook naar den prefect van politie zal een delegatie gezonden worden Kr ziJn op bet oogenblik te Nantea 12 000 man zonder werk daar alle arbeid op de acheepawerven aedert maanden gealaakt ia De ongelnkkigen hebben zich in han wanhoop tot de wcrkgovera gewend en lieten in bet verzoek doorachemeren de mogelijkheid van gewelddadiggeden indien men bon geen voldoening geeft Op ongeveer 36 K H afatand van Orenoble te Livet et Uayet ataat een electri che centrale die aan Grenoble weldra electriicb licht zal geven De bewonen van Livetet Oayet achijncn er zich achter niet mee te kannen vereenigen dat de centrale ook baitcn hnn gomeent troom levert Toen Maandag de aanleg van de kabela zon aanvangen verzette zich een groote menigte nlt de omringde dorpen aamengeatroomd daartegen Ren aantal gendarmea en drie compagniefin jagera moeaten tegen de raim 2000 weerapannigen optreden ZwEDiii en NooKWiom Het ijtorthing heeft Dinadag in geheime litting bet handelavcrdag met Hpanje aangenomen AnaaiKi Uit Panama wordt gemeld dat Mannel Amadot met algemeene alemmen gekozen is tot preal ent van de nieuwe republiek Vier brandaaaarantiemaatachapiitjen hebben door den geweldigen brand te Baltimore or het leven by ingeachoten ArHIKA Te Beriyn ia een particulier telegram ontvangen uit Zuid Weat Afrika waarin gemeld wordt dat een compagnie met twee kanonnen één maxim behoorende tot do expeditie onder majoor Von Olnaenapp van Windhoek naar Oobabis waa getrokken om deze plaats Ie ontzetten i alig kilometer van Windhoek 300 van Gubabii werd de compagnie aangevallen door een sterke Ile rerobende De Dnitache troepen hadden drie doeden oen zwaar en een licht gewonde OfAcieele bevestiging ia nint ontvangen BINNENLAND STATEN GENERAAL riritco u M Ui B m Zitting van Donderdag 18 Februari De beraadslagingen over de Hooger Onderwyawet worden voortgezet De hoer van Idzinga hoewel de voorkeur gevende aan het afleggen van een Staatsexamen voor een conimisaie heeft zich toch neergelegd by hdt toekennen van den ef tectus civilia omdat hy daarvan niet do geaclietste nadeelen vreest Aangezien de effectus civilia wordt toegekend aan universitaire graden en getnigscbrilton moet hy ook worden tocgelcend aan bytondere universiteiten onder niet te gestrenge voorwaarden Spreder betoogl dat bet wetsontwerp niet dient om de vryheid v n het Hooger Ondurwya te bevorderen maar om die vryheid beter te realiseeren De heer Koeasingh had een meer algemeene herziening van ons Hooger Onderwy gewenscht Spreker botoogt dat hot een Staats en TOlkabelang ia dat de waarborgen voor de toeicenning van den etfectns civilia goed ign Kn by dit wetsontwerp ia dit niet t geval Il t peil van het Hooger Ondrrwya moet in atode van verlaagd verhoogd worden Do Staat zal wat Ket toezicht op do byzondere universiteiten aangaat voor een gesloten deur staan De waarborgen by dit wetaontwerp gestold beteekenen volgens spreker niets Spreker treedt in een beoordeeliog van de voorwaarden voor de toekenning van den eUectu eivilis aan de byzondere sni 1 veraiteiten welke voorwaarden niet elk op zich zelf maar in onderling verband beacbouwd muelen worden en zoo laag mogelyk dienen te zyn Den ettectos eivilis wil hy aleciiis toekennen aan eenignn tyd bestaande noivemiteiten terwyi op het college van curatoren de volle verantwoordeIgkhaid moet rasteo voor b t bekeer tegenover het pabliek gezag De beer de Viater verdedigt breedvoerig de openbare oniveraiteit tegenover de neening van den minister Van een partganiveraiteil noeh van een rstionaliatiMhe wetenacbap mag z i gesproken worden De heer Troelatra betoogt dat het wetsontwerp in zyn gedachtengang zeer onlogisch is en ontkent dat een groot deel van het volk dezo wet wenschU Ook in de Regee ringskringen zyn truuwena stemmen opgegaan tegen bet ontwerp Spreker zet daarna breedvoerig het stanilpnnt der aocianldemokraten tegenover het hooger onderwgs uiteen uitvoerig betoogende dat theologisch dogma en wetenschap onvereenigbaar zyn Spr ziet in de door den minister gewennch te byzondere aniveiaiteiten niets anders dan politieke propagandaacholen tegen de sociaaldemokrater Horgen 11 aar voortzetting H M de Koningin en Z K H de Prins der Nederlanden stellen zich voor Zaterdag ÜO dezer naar Frankfort en Kdnig te vertrekken ter bywoniug van den doop ran den zoon van H den Krfprins van Erboch Schoenberg en van H H de Krfprinses van KrbachSchoenberg l rinaes van Waldeik on Pyrmont By dezn doopplechtigheid zullen Hare Majesteit en zgn Koninklgke Hoogheid als peet van den jeugdigen Prins optreden H M de Koningin en K H de Prinn der Nederlanden zullen vergezeld worden door freule Juckema van Burmania barones Sungers hofdame van H M de Koningin den kolonel K baron Van Tujril van Serooskerken adjudant van H M de Koningin mr W graaf van Bjlandt kamerheer van H M de Koningin en referendaris by het Kabinet der Koningin en den luitenant ter zee der Ie klasse jhr Hooft Uraaflaud adjudant van Z K H den Prioa der Nederlanden Door de hoogleeraren Bakhuys Hozebuom on Lobry do Bruin is tegenover het adres der ïl Delftsche hoogleeraren inzake de opleiding der Technologen nogmaals een zeer nllvoorig adres aan den Miniater vnn Binnrnlandsciie Zaken gericht om een en ander uit het Delftsche adres Ie beatryden en ndfler de bedoeling van het adres der 7 hoogleeraren in de Chemie aan de Univeraiteiten uiteen te zetten Vooral met het oog op de hooge noodzakeiykheid der samensmelting van de opleidii g der technologen met die der chemici aan do universiteiten by eene toekomstige algemeene herziening der H O wet waarschuwen adressanten tegen het doorvoeren van de thans voorgestelde regeling voornameiyk tegen de verleening van het promotiorocbt voor tech BOlogen chemici aan de Delftacbe School Gemongfde Berichten Uit ZIcrikzee meldt men nader By het derailloment van de stoomtram t ypeBrouwerahaven naby Cnjpello zgn twaalf passagiers min of meer ernstig gekwetst Zy zyn geiyk reeds gemeld naar Zierikzee vervoerd waar dr A van dor Hoeven hen geholpon heeft De machinist die door den atoom van de omgekantelde locomotief verIchrikkeiyke brandwonden bekomen heeft verkeert in hoogst zorgwekkenden toestand toodat de kans op behoud van zyn leven uiterst gering is Hy moest daar hg niet vervoerbaar was by don dokter te bed worden gebracht I c stoker heeft een ernstige poiswond De meeste wonden van de gekwetsten zgn door glas teweeggtibracht waardoor veel bloedverlies werd veroorzaalit In een telegram van een Amerikaan correspondent uit Tokio worden byzonder beden meegedeeld over do wyze waarop Ie pan zyn leger en vloot op den oorlog heeft voorbereid Do Japansche inlichtingendienst wordt daarin de beste ter wereld genoemd De oorlogskaarten die aan de oIBciereu voor de krygsverrirhtingen op Korea in Mandsjoerye Öoat Siberie en noordeiyk China zyn verstrekt zyn op zulk een groote schaal geteekond dat groepjes boonen alleenstaande bulten en de kleinste watertjes er op zyn aangegeven Do Japanners zullen das oorlog voeren in een land dat zy beter kennen dan de Kussen Gedurende eenige jaren moeten er 10 000 Japannet in Mandsjoerfte en BO OOO op Korea yn geweest Vele gewezen militairen yernomd ais Ohineezen mot valsctae staarten zouden werkzaam zgn geweest als oftcieren van den Inlichtingendienst De Russen kannen daarentegon niet doorgaan voor Cbineezen en hebben het daarom dikwyis moeten doen met inlichtingen van inhoorlingta Berichten uit Tokio stellen het totaal van Bussisclie soldateii die beschikbaar zyn voor de krygsverrichtingeo op SOO OOO en verzekeren dat ongeveer een even groot getal Japannars gereed staan om Ie velde te trekken Maanden lang ia de Japansche vloot dag in dag uit aan hot manoeuvreeren geweest met torpedos en andere vaartuigen Êlkzee ofHeier weet niet alleen wat er in zjn eigen schip zit maar ook in aniere schepen die nacht en dag met de landmacht hebben aoamgewerkt Dit verklaart de buitengewone zekerheid en doortastendheid van de Japansche vloot by haar eeraten aanval Ala een voorbeeld van de geheimhouding waarmee de Japanners hun bewegingen omringen vermeldt de Araerikaansche correapondent dat de gezagvoerder van een groot tranaporlschip op een avond aan den wal werd ontboden Toen hy terug kwam aan boord vond hij lyn acblp vol Japansche soldaten en voorraden Alles was in orde en voor den ochtend was bet schip vertrokken zonder dat iemand wist waarheen Gisternacht werd te Lonneker op den kofflehoisbouder Van der Graven terwgi deze buiawaarta keerde met revolvers geacboten Hg werd gewond doch niet levenagevaariyk De Nederlandsche catalogus ia verschenen van de veiling Weiaaenbmch die 1 Maart in Pttlchri Ie s Hage zal worden gehouden onder leiding van de firma Frans Bnifa aldaar Kvenals de Engcische nitgave bevat deze een zeer lezens aardig artikel over den zoo hoogeiyk begaafden schilder en een zestiental goede reproducties naar werken die ten verkoop zullen worden aangeboden Kgkdagen 27 Februari particalier 28 eu 29 van 10 4 uur Het slachtoffer van den aanslag te Zeiatin December van het vorige jaar W van Keaen heeft thans geheel hersteld het ziekenhuis kannen verlaten ilen zal zich uitdo behandeling dezer zaak voor de rechtbank te Utrecht herinneren dat v E eenkogel in het linkerbeen had ontvangen welke nog niet verwyderd was Na een goed geslaagde operatie heeft men de kogel die overigens by bet loepen volstrekt niet hinderde thans zonder gevaar kunnen wegnemen ü C Men meldt dat vele katoen en wolfabrikanten te Tilburg geen orders voor het buitenland meer aannemen daar de ineeaten groote bestellingen voor Japan hebben gekregen waar haist bg il Men meldt alt den Haag Het Anti gewetenadwang comilé zon een meeting houden in het lokaal van Dieren van Ravesteynstraat bock Parallelweg wuarii de zaak Terwey besproken zou worden De straat was door militaire posten bezet om militairen te beletten do vergadering by te wonen De zaalhouder bad geen vergunning voor bet houden van een openbare vergadering Toen van een rechercheur 5 ct entree werd geheven meende de politie dat de vergadering een openbaar karakter had verkregen en verbood het houden daarvan In de omgeving werd toen fluks een andore zaal gehaard en een vergadering gehouden zonder betaling toegankeiyit De veehandelaar en koopman Arie van W te Alkmaar stond gisteren terecht boachuldigd van meineed In Janaari 1902 had hy van den voeayent Jacob te K te Rotterdam ten behoeve van zynen handel geleend f 800 onder betofte dit bedrag binnenkort terug te zullen geven Hiervan kwam echter niets zoodat ten zaak in banden van den rechter rie de W op 13 Oct 1902 een Ut by geen geld van de E bad gelsend Wel had by f 800 ontvangen maar deze BOB was de K hem acbaldig wegens proviaie van verkocht vee Niet minder dan 10 getnigen waarvan er een uit Ostende waren in deze zaak opgeroepen Deze getuigen hadden respectieveiyk veraohillende brokstukken van gesprekken taaschen de K en v W opgevangen en daaruit begrepen dat de K zyn geleend geld van V W had ternggeeischt Bovendien lag de K aan de Rechtbank over een brief gcachreven door de vrouw van v W waarin y om geld Ier leen vroeg De O V J waa dan ook van oordeel dat de bewering van van W als zoude by eene vordering op de K hebben onwaar was eu alachta een uitvlucht ia geweest om aan zyne verplichtingen te voldoen en acht door de gWaigen rerklaringen de aqhnld bewezen Volgens ZEA aioest daarom deze mtinaed dubbel zwaar gestraft warden omdat hiermede geldeiyk voordeel was behaald en atelde ZEdA daarom zyn eiach op niet minder dan 1 jaar en 6 mnd gev De raadaman van beklaagde Mr A Prina doet nilkiimen dal deze laak reedt zeer lang in behandeling ia geweest blaa IVi jaar zoodat ten gevolge van dezen langen duur zoowel betlaagde als gn vroaw en acht kinderen in eene voortdurende angatige spanning hebben verkeerd waarvan ifooral de vrouw reeds de gevolgen ondervindt Beklaagde heeft er dan ook naar verlangd hoe ook de zaak mocht loopen eindelgk ter openbare tereuhtxitting te mogen verschynen Verdediger is voorts van opinie dat het wettig overtuigend bewys in caau niet is geleverd de verseliiliende broksstukken van gesprekken tusscben beklaagde en de K door de getuigen weergegeven acht ZEd onvoldoend bewgsmalerieel zoodat hy met gerustheid meent te moeten concladeeren tot vrgspraak van beklaagde zoowel van de door bet openbaar ministerie geëischte straf als van de kosten Op de vraag van den beer President of beklaagde nog iets had toe te voegen aan hetgeen de verdediger had gezegd antwoorde beklaagde dal de K hem onlangs had verzocht weer goede vrienden Ie worden en dat hy op zgn weigering de tegenwoordige strafzaak aanhangig bad gemaakt alleen om zich te wreken Naar aanleiding van het debat over het kiesrechtrapport der Lib Unie commissie in de kiesvereeniging s Gravenhage vinden w y in de pers de volgende twee bescliouwingeii die het wel merkwaardig ia naast elkander te plaatsen Het Utrechlsche Dagblad aehryit o m De voorzitter wee erop dat de quaestio der argeotie niet ia aangeroerd in het rapport der Unie Op dit oogenblik ia de urgentieqaaestie niet aan de orde zoodal geconstateerd kan worden dat door goedkeuring van de beide eerste conclusies het beginsel alleen iets meer gepreciseerd wordt Het komt ons voor dal zoo da heer Goeman BorgesiuB prgs steil op den naam van ernstig ataatsman hy goed zal doen zyn invloed als voorzitter van de kiesvereeniging a Gravenhage en van het hooldbestuar der Liberale Unie aan te wenden om de quaestie der urgentie van aignmeen kiesrecht zoo spoedig mogoiyk aan de orde te stellen Het is wel een beetje wonderiyk als de hooggeprezen inleider da heer Palgn pathetisch uitroept het land gaat te gronde ala er geen algemeen kiesrecht komll En de voorzitter dan antwoordt ja maar of in voering van algemeen kiesrecht urgent ia d rover hebben wy nog niet nagedacht dat is op t oogenblik niet aan de orde Deze rolverdeeling in de Liberale Unie doet denken aan de bekende vleermuis taktiek Kloppen de vryzinnig en sociaal democraten aan de poort de heer Patgq doet open net het rapport der commissie in de hand en zegt wy zgn principieel voor algemeen kiesrecht zie ons program van beginselen Kloppen de gematigden uan de lieer Goeman Borgesias opent de poort en zegt wy zyn er voorloopig niet voor zie maar ona program van urgentie Het alaat echter to voorzien dat men op dan duar nicb linka nAch rechia zich door deze laktiek zal laten beetnemen Het i unat e om tuaschen twee stoelen te zitten kan men een tydlang volhoaden Haar op den duur valt men in de asch Het Vaderland daarentegen scbryft Over de urgentio quaestie heeft de Vereeniging lich thans niet uitgesproken Zy kin dat niet waar niet een eventueel voorstel van het hoofdbestuur der Unie maar het rapport der commissie dat niataildrakkeljk de nrgentlevraag onder d m en lag in behandeling Wa Doch het kradkUg slotwoord van mr Goeman Borgeaina Iaat wel vermoeden dat voor zoover het van dezen staatsman afhangt da Liberale Unie by naaste verkiezingen tot het kiesrechtvraagatuk uict het zwygen zal doen Stadsnieuws aA ekone GOUDA 19 Februari 1904 de raadsleden zyn de volgende ingekoi en Blikken toegezonden OMda 11 Febrnari 1904 Aan den Raad der gvmeente Gouda Edel Achtbare Heeren Garen met verschaldigden eerbied te kennen Ondergeteekenden allen eigenaren of bewoners der perceelen gelogen aan den hqak ran den Kleiweg en da Stadareat en eigenaren of bewoners ran panden aan den Kleiweg Kattensingel Spooratraat en Bleekenaingel dat ïy met licht begrypeiyke belongttelling hebban kenni genomen Jvan t voontel daor en lid van den Raad deMr gemeenta den heer F Herman Fz in Uwe vergadering ran 22 Januari j 1 ter tafel gebracht strekkende om B on W nil te noodigen om de sloot loopende achter de huizen van den Kleiweg en uitkomende in de Bleekerssingelgraeht aan t einde van bovengenoemde Stadsvest aan den aannemer der gemeentereiniging Ooms aan te wyzen tot ligplaats der vuiinisBcbuiten dat zg tegen zoodanig voorstel ernstig bezwaar hebben op grond van de hiervolgende overwegingen dat de eerste en tweede ondergeteekenden door dezen maatregel belangryke financieels schade zouden Igden aangezien hunne daar ter plaatse taande panden er in waarde door zouden verminderen dat er noodwendig nadeel door zou worden toegebracht aao de confectie zaak van den eersten ondergeteekende dat ook voor den tweeden ondergeteekende het gevolg zal zgn groote moeilgkheid met het verhuren der vier ter plaatse staande aan hem toebehoorende huizen welke hem veel geld hebben gekost dat ée bewoners van Kleiweg en Stadsvest een oadraogiyken lost zullen ondervinden van het vuil dal als afval der vuilniskarren voortdurend do straat zal verontreinigen dat de bewoners vun panden aan Bleekers kersen Kattensingel eveneens minder aangename gevolgen van genoemden maatregel zouden ondervinden en hun schoonheidsgevoel allerminst zou gebtreeld worden door de aandoeningen van neus en oogzenuwen dat de verzameling van vuilnis duar Ier plaatse naar hun bescheiden meening al evenmin bevorderlijk kan zön aan de openbare gezondheid in aanmerking nemende daarbg dat ook de infanlerie kazerne inde onmiddeiyke nabgheid is gelegen dal het ook voor de gemeente zelve geen gewenachto maatregel kan zgn daar een der drokite en mooiste punten der atad een punt waarlangs de voornoamste toegangsweg Jeidt voor het meerendeel der reizigers met Staatsspoor trams en passagierabooten zeer zou ontsierd worden dat eindelgk ook groote moeiiykheden zonden in den weg gelegd worden aan de stalling van rgluigen daar ter plaatse op de BMffktdageu moeilgkheden welke zoud inwerken tegen de vele pogingen diedoüï B en W den Kaad en onderacbeidene Commiaaiea worden aangewend tut bevordering van het marktbezook redenen waarom adressanten eerbiedigigk aan den Baad in overweging geven op gecoead vooratel nut in te gaan althans niet do in het voorstel genoemde plaats tut ligplaats der vuiloiaschuilen Ie bestemmen t Welk doende enz Uw dienstw dienaren G H FORSTHÖVEL W M m JONG J H Vi Dta TORBEN Kz P J HUIBERS Gouda 16 Febrnari 1904 wy hebben de eer U hiernerens te doen toekomen een adres van da Hoeren G H Forathdvel W M de Jong J H van der Torren Kz en P J Huibers ondersteund door eene verklaring van instemming voorzien van 64 bandteelceningen houdende bezwaren tegen bet in Uwe laatate vergadering door dan Heer F Hef man Fz ingediende voorstel tot aanwgzing van de dwarasloot achter de huizen van den Kleiweg uitkomende in den Bleekeraaingel bg de Kleiwegsbrug aia ligplaata roor de vuilaisschuiten van den aannemer der Gemeente reiniging Ofschoon de in bet adres geopperde bezwaren naar onze meening te breed zgn nitgemeteit en zeer overdraven mogen worden genoemd komt ona de door den Heer Herman aanbevolen ligplaats met het oog op de kaseme welker terrein onmiddeiyji grenst aan de bedoelde dwarsaloot toch minder gewenscht voor om welke reden wg de aanneming van gezegd voorstel moeten ontraden Een zeldzaam feest zal Zondag a in de Werkinrichting alhier gevierd worden dien dag nameiyk beleeft een der verpleegden Jacobus Schep zyn lOOsten geboortedag Geboren te Enilenbarg 21 Februari 1804 is hy sedert 96 jaar inwoner dezer gemeente Van 1830 af siert hem het Metalen kruis als korporaal verwarren in do onlusten met België Verder ia by 20 jaar werkzaam geweest by den beer Goedewaagen pgpenjabrikant en 11 jaar ala bniabewaarder by Wflen onzen burgemeester van Bergen IJzendoom Ta oud on langer voor zich zelf te zorgen werd hy 9 Augustas 1888 opgenomen in bovengenoemde inrichting Naar Wg vernemen zal Zondag voor Schep dien gedenkwaardigen dag niet onopgemerkt roorbygaan Voor alle contribuanten dezer zoo nuttige iast Uing die bet bedelen hier ter slede heeit opgaharen en 60 ouden van dagen een toevlachtaoord verzekerd bestaat gelegenheid hem dien dag te complimenteeren behalve r n 2 tot 4 nnr daar dan de inrichting gealoten is Dan kannenxgterenazien dat da jnbtlaiii nog een zeer goedo ge zondheid beett en in het bezit is ran al zyn zintuigen Oiaterenavond omstreeks half acht brak brand uit by den heer A Samiljan op de Turfsingelgracht Eenige peisonen waren spoedig bgeeu en met vereende krachten werd de brand gebliischt die nog al wat verwoesting had aangericht in een achterkamer De inmiddels aaagerichte spuiten behoefden goen water te geven De kiezersiy sten voor de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrgven die ter viaie liggen bevatj 60 namen van patroons en die voor de werklieden 453 Hel vorig jaar waren die cyfers 38 patroons en 382 werklieden Do Sergeantmajoor A H E van den Bergh die onlangs van hier is overgeplaatst by het 9e Regiment Infanterie te Leeuwarden heeft aldaar met voldoenden uitslag hel examen voor Adjudant Onderofficier afgelegd Het Koninkigk inslituut van ingenieurs Vakafdeeling voor Werktuig en Scheep bouw zal op Woensdag 24 Februari 1904 des veorniiddags ten 10 uur Stodstgd io de zaal Concordia Westhaven alhierde 17e Vergadering houden Punten van behandeling lo Mededeelingen van het Boslunr 2o Discussie over de voordracht door hel lid F Muller Jzn in de vorige vergadering gehouden over De Worthingluiipompen der Koltóidani ichc Kioulge 3ii Voordracht van hel lid F J Vues over teuhoische rekenplatcn 4o Mededeeling door den Voorzitter over het Congrei van de Verein doutscher Ingenieuro iji 190 te Mttnehen ge 5o inleiding door den hoor Dr H IJssul de Schepper Dir der Kon Sleariuekaarsenfubriek alhier tot hel bezook aan deze fabriek Nu afloop der vergadering zal een bezoek gebracht worden aan de in aab 5o genoemde fabriek H M de Koningin Moedor znl 20 dezer dos morgens te 5 44 v m Greenwichlgd uil Viissingen over Gouda naar den Haag vertrekken Aankomst aldaar 9 U3 v m Cottperatiére apotheek Door het ziekenfonds te Uunda met thans een 2000 lal leden waaraan behoudens een enkele uilzondering alle doctoren zyn verbonden werd hel vori janr besloten een proef te nemen met het exploiteeren van een eigen apotheek Dit besluit werd echter niet genomen zonder tegenkanting Velen leden leek de stap ei wat gewaagd terwgi ook do oppositie van vele loden de zaak niet in de hand werkte Nadat evenwei de heer Stibbe apotheker te Den Haag de zaak had toegelicht en met cyfera aantoonde dat het exploiteeren van een apotheek op coöperatieven grondslag bepaald kana van slagen zoo hebben zoodra het ledental eener vereeniging 2000 bedraagt ging in een volgende vergadering de zaak er door Een bestaande apotheek werd overgenomen op gunstige voorwaarden met de risico voor het grootste gedeelte voor den verkooper die tevens als proviior in dienst der vereeniging trad op een vaat jaarlyksch salaris Daar het eerste jaar een proefjaar zou zyn had de vereeniging er dus zoo goed afsjiiets by te verliezen Maar thans na de apotheek èen halfjaar 1 Juli 31 Dec door de vereeniging is S eoxploiteord en do cyfers on nitkomaten ter exploitatie aan de leden worden bekend gemaakt ia men en hieronder vooral gerekend de tsgenslanden van eigen exploitatie verrast over de roiultaten Er werden tooli van 1 Juli 31 Dec voor leden dor vereeniging 10 63 $ recepten gerxd gemaakt de detailverkoop bedroeg o s f 862 0öi terwyi de totale ontvangsten bedroegen f 3621 121 d itgaren f 2626 711 Da apotheek leverde das een voordeelig aaido van f 994 41 aan de vereeniging op Wat biykt nu uit bovenstaande cyfers Dat roor een ziekenfonds op eenigen voordeeligen voel voor de deelnemers ingericht een eigen apotheek teiteiyk onmisbaar is Want wat toch Is het geval Het Goudscbe ziekenfonds hèell het afgeloopen jaar i0i groot nadeelig saldo hetwelk ook wel met andere ziekenfondsen bet geval zal zyn door den onganstigen afgeloopen zomer en winter Het nadeelig saldo van de vereeniging dat is ontstaan door het groot aantal zieken wordt nu gedekt door liet voordeelig saldo van de apotheek t welk eveneens zyn ontstaan dankt aan het groot aantal zieken Eén oorzaak dna met rerschillend gevojg i Ook rog de doctaren wien zelf exploitatie ran een apothejk niet sympathiek ia tal het echter blgken een uitstekend middel te zgn om bun tarief zoo al niet te verboogen dan toch gelgk te doen blgven Want staat de vereeniging voor een tekort hoe licht wordt naast aan verhooging der contributie niet getornd aan het salaris of den visitieprgs der geneesheeren die toch het grootste gedeelte der uitgaven vormen Thans net eigen exploitatie der apotheek dekt het een het ander is het een goed jaar voor het ziekenfonds dat wil zeggen zyn er weini zieken daq is het een slecht jaar voor de apotheek en omgekeerd De proef te Gouda gehoaden ia daa in alle opzichten geslaagd Tel Men meldt nil Schoonhoven Het water in de rivier de Lok is zoo sterk gewassen dat het van dgk tot dfk staat Al de kribben ataan onder en in den afgeloopen nacht moesten de schotbalken in do poort worden aangebracht HKT ALOM BEKENDE LltWEi GOKD is weder in alle maten en vormen voorhanden VAN OS Az Kleiweg K 73a GOUDA felevkauu S o SI BEÏÏRS VAK ROTTERDAM DOSDICRD VÜ 18 FEHRUAKI h $ Ujv Bi i uiRiJB Oliirgalien Tabaks leeiiing 1902 5 9 DuiTseHumj Rgkulcening 1890 1899 3 88 Skbvib Ubligalioieening lh95 4 67 6H AziE lapan übligutien 1899 4 AaoKNTija Rki ibukk Bnilenl Loeiiing lH9 i 9 4 77 tlypoihtek tlypoihtekRanktiu Paiidli Bulanliciio Hypb 4 M 0 Pandb Dnrdrerhlscho Hypb 4 99 4 Pandb Fiiescli Gruningsclie Hypb 4 1 K Pandb Mü Kir Hyp Cred in Ned 4 100 Pandb N Am Hypothêekb Uilhuizen 4 100 Pandi Noord Noderl Hypb 4 99 Panflb OverSsolsohe Hypb 4 99 I andb Hotterilamscho Hypb 4 101 Pandi Rolterd Hypb 3 97 Pandb Slichtaohe Hypb 4 100 Pandb Nederl Hypotheek en Pandbriefbank W Pandb Ie Algem Groninger Schoeps Hypb 4 100 Pandb Ned Hypotheekbank te Veendam 4 100 Pondb Weatlandsche Hypb 4 99 Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Pandb Nat Hypb 4 Divtntn t Aandeelen Rotterd Droogdok Spoorwégteénmgtn f Nkdbkuxd Oblig Z H Elec Irische Spw My 4 103 Rusi mo Moekow Windau Rybinsk Obligatien 1898 4 90 Rjaaan Uralak Certif v Aand 98 Kursk CharkowAzow L IOO Ohligation 4 NooRB AiiEKiKi Atchison To peka en Santa Fé Cert v gewone Aandeelen 68 t Honlhern Railway Company Gew aandeelen 20 Union Pacific Hoofdiyn Cert van Handeelen W Vreizi ti A Oblig Franscho Hy Merida Cam Int 5 7 Preh aleenitit en Nkdzbuxi Obligatien Stad Amsterdam f jjOO 8 107 OPRIJIHIKG Mantels CoHlumeH PELTERIJEN eii IAPON8TOPFEN woitlen tilt zeei lage prijzen OPdlERÜIMD P 8AIII801II Bnrg r Uke Stand Jloordreolit GEBOREN Cornelia Bernardina ouders W Hoogeo orii en Jf van der Graaf Predikbeurt bU da BemonatraDtiobOereformeerde Oameents alhie Zondog 21 Kebr s morgens lOJ nnr Ds H VAN ASSKNDELtT AI VERTI INTI Hooi Slroo Iste kuailleit I A8II00I e r go A Ko i nhool levert franco te OSOH ïi II I ll II togen 1 HEI 1904 of eerder HSERENHUIZEN met TUIN 6 Kamera mime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas on Waterleiding Tc bevragen TURFMARKT H 258 lenw ottortrireflen Ij rof l r l iolior wollioVouil Allwy rhl roet 1 ebrifkiowflt tot voortdurende radicale eu aekere geiieiiiig van alle sella WWM de lueesl hardnekkige leniiic BfBfBI MieMeii vooral ontstaan door Syi aidwaliiigen op jeugdigm leeftgd Tolale eneiiog on elke zwakte Bleift acht IteuHUwdheul lloaldpgn Migraine Hartklopping Maagpön slechte spijsvertering Onvermogen Inipoleii l ollulwme ons Uil roerige prospeclnaaeo IrjltCl ellll 1 Il a llulllwl UMI S a M Oulm l ll iöt M Uli V it VaKto iiUbuminJ I pfiH M Clélwn li tlo Kultor lam 1 ll ipcl i r venliiiKO I ll lmm iii iW Jou J l lli OTil i W If Co oods on bH alle dn tsM nr t 1 II ih x = r s o o s TIENDEWEG 59 Oiilvaiigcii eene prachtige Collectie llaiiglampeii eii siaaiitlc l ainpeii GANCJLANTAAUNS Petroleum Kachels reukloos gevaarloos üv KA HKLS worden ook in HUUR feffeven iiuw fii llaaiflijcU is wordt Bit overtuiging al eaa parkelüke hulp in den nood het boek aaulievolen CanMrvNrf ds l andenl verspreid Mms den hedendddgschen stiM der Allfitn cshtlD smze BaixntMooa Na ontvangst van adres per briefk arl orll 1 1 beekje Iranoo per poet loogeaonden do r üU KPOFL S Bookh Balthominnl