Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1904

i¥feiitr eit Adrertentieblad f r Gouda en Onuttreken onderwysstryd geenszins met du regeering medegattt gaf onlangs in een brief aan een buitenlakdsch blad oen kykje op da oblduikingeii die by do uilvouring der wet op veruenigiugoii plaats hebben Dezelfde monniken die do meewarigheid van het publiek opwakitn door hun bewering dat zy bin icholieren Op alraat udei ifioeteu zeilen vorworeliliyklon zich lu allergl met maat of minder eerlgkhaid en opauden weder tezelfde schalen Ongeveer de belli der luounikenscholeu hoeft zich aldu gered door gebrnik te maken van de algemene ondtrwya vryheid die Franschen genieten j V De reis van den oitschen keiler die me het oog op hut uitbreken van den oorlog werd nilgcsteld zal nu toch plaats vinden Naar het Berliner Tageblatt bericht zal de Holienzolleru reedt over enkele dagen uit Kiel uuar de Middellandsche Zee worden gezonden om bg Malta de komst validen Keitor met gevolg af te wachten Avnen latum de Kofzer hl vertrekken is nog niet vastgesteld en zal afhangen van den loop der gebenrtenisseii Verspreide Ueriakten KaiKKitua Inden liatstOu tyd hebben te Pary9 herhaalduiyk opstootjes plaats onder de sindenxen In de mcdicynen Ook eergisteren werden ï oer unlovredenheidsbetougiiigen gehouden die zich bepalen tot du slndielokalen Er werd getloten en geschreeuwd dat hel een aard had Deze manifeslatie s hebben een tweeledige oorzaak de bonoeining vun prufussor Chanloclai in het cullego Viviuiiuo on opheftfing al kostte dit hier en daar door de vele voertuigenen voetgangers ook geen geringe moeite Kn als de pleegiüon van den schermroeetter hier ol daar voor een galantei ie magazijn of bij een éulage van plaatwerken bleet stilstaan stond de man cfie hem zoo hardnekkig volgde Voor een anderenwinkel eveneens stil met een Uitdrukking op t geUal die u als gij ze badt kunnen zien sou hebben doen denkni aan e n tijger die gerenjis tot het boapringen van rijn prooi Het fijn bësnetlen zachte en jeugdige gelaat van den student moest hem ztkrr crn afWhuwelijk beeld uit het verleden te bisnes brengen want hij kon het niet aanzien zonder huivering n zonder dal ziJD oog htrnalde vnn woede en haat Waar wil hij toch hfen mK iii el le de zoon van Atbion maar weldra had hij het bcgfspcn Toen h j ti enri IWuchOne den scho wburg van de PurteSaint Martin za binnengaan en aldaar naar het loket looi en om een plaatskiiart te nemen stiet hi tussctien zijn tanden een vloek uit waar geen woord P nget ch bij whs Ken oogenblik bleet hij bcaluilelooi staan en mompelde daarop roet een plotseling verhelderd gelaat V at b n ik icch nog unntozeU Ik kon het immers niet heter wentchen Hi ging ins j elt ks naar binnen en nam een balconplaats dirht bij het loonee en op de voorute rij Ongeveer ties mUutcti kon h4 Op den uitkijk hebben gestun tpe tfê toindenr geppend werd tn iemand nair buiten kwam Het was de jonge i s de We Kl Zaal KTOSTMIF iOUDA Wocnsdai 24 Februari 1004 HAARLEISGH TOOIIBL DirfCteor 1 01118 BOI WMKfaTKR 468te mmm m SCHAKELS PANCKAS ItVIF den Heef LOUIH BOUWMEESTER Vroolp pel fan den hoiieiyken baard in 4 bedryven door Hehm Mrukriiiiii Jk Prpcn der plantnen I t M leden van Idc Hocietelt On Oenofgfn J IM AANVAN kalf aelU WH Plaiitübespreking IJinndagavond tjollng B anr preclei lËsöËi siL Zs di gencgnn zgn het ondi r dn gcincenle Ifattillntliierfn gezonken houten vaartuig JACOMiyA beladen met Steenkolen Ie lleHleti de liuUng en het m i op nader te be tnlen plaatu in iCnidHolland te leveren gelieven hanne inachryvingibilletten tot en met 20 Febraari n m 3 uur in te leveren bS do eipi rt J H MEYER i 1 JONO Schiodanische Singel 57 Rotterdam TEKÓOÏÖËm Een nieuwe houten Tent TE KOOP itnande op de Markt alhier groot ± 11 X A 60 Meter hoogte tmi vloer tot plafond U3 Meter T bevragen by J 11 DE WILÜK r TE mum nnn de WfHlhaven B No 149 HEEEENHUIS met ACHT KAMERS mimen KELDER en grootrn TUIS Huurpry 6 575 Üadeiyk te aanvaarden Te bevragen by J W SCHOUTEN label VKIiyrimNGS MAOaiJN üe voiidj ler V Dnbbele baurl ïeliir 117 7i n hediMi ontvangen oen mooi collectie Nieuw Hlyl GasniiiiiiMiilwi Hrwktils on Ballmis Verder voüilmnden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS KN PfiTROLEQIKAGHELS Eeuig adres voor CJASOLOEI LICHTBEN001 ll l llKIlEN oUed en degeiyk Indien V ènn van goed licht houdt it dit jo irnr adres Aanbevelend M M VA tOON XiiTilegiter van Oai en WaterteWirg 0 PUIKE O DDK 9 4 CHIEDAMMER GEITEVEB Merkt NIUHTOAP Verkrygbdiir by M PEETEïtS Jï N B AU bgwiji n Mrbtheid II oacliet ea kurk itoedi voortiea van dan aaamiterFiraa P HOPP Geen Kinkhoest lieen Inlluenza VOKIKKLUKE CHlNjUlTJiBP Om liinkhoosl Influenza llorslCU li M laun lo nin f binnen den koMut mogclgken tjd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlniht tot de van ondii bekende hekrooiiile eii werelillMTgeiiKlf lioiiig M i 1 1 1 T II li H de KoDinkiyke StoomUbriek l Ë HOSINGBLOEM van j n4 É H rr VAN scHAiK r UouSCHABÜ DEK HAAO Holleverancien HAAB Flacon i 1 70 cte 40 et bg Superior Dniiven Borst cExtract WI JK O f h tvZcLlU l ST4R H i j V ei ƒ riolJüatïS i TAl KK ro U UlKKEB t W k Bluyssen Zonen Aid Z H De eentge tabrikanlen die reehlilreekt aan particulieren verkoopen tot fabrlekêprümen Onovertroffen kwaliteiten I Cadeaux 1 ALLERFUNSTE JTffü ROOMBOTER fS o p pond initlitMUKI geiyk aan Natnurboter 40 c p pond OO en 9m c p f Vi pond MS HUM BI UK se aaSO en 44 c p J i POnd KMNSTE V01A ETTEb I U0UI 8CHE KAAS owe tpenalitat 45 c p pond 2e SOORT c l IJIKE FABRIEKS 30 c Fl INHTE VETTE EUHTE LEIÜSCHE on ptehUteÜ 4 c VRIMA KOMl lNDE 4 c PRIMA GEBRANDE KOyj i kTjI e 48 c 4 c 4 f c en 3 c p pond CHINA CONQO TH KB in takjee van 1 ons A f c GRATIS AANDEELEN IN ONZE GROOTE VERLOTING 140 eigea Verkoophuuen HET WAPEN VAN ASTEN Te OODDA aitsloitend WIJDBTRAAT A 160 X Ontvangen Klokken en Wekkere Régulateurs groote en kleine ataande koekoek nikkelen enz 13 20 28 42 45 47 te 60 en 75 bon Borloiiee zilveren dames en hceren veigulde en nikkelen heeren 30 60 en 67 bons Prachtige Ie kw ronde TheeMailen tegel met nikkelen rand 25 bona Prachtige gedecoreerde Ko en bnkk n 1 bon of direct cadeao rsoLo m natuurbotcr KOLONIALE WERVING HANrX ELD 200 by het aangaan van eene vryavillige verbin is voor 2ea iMn en Toor ngeiyfden by Dl Nationale Militie met ottbepanld eerlof of Hf M ei M tHenet bg hel aangaan vaa sene verbintenis om TwM r gedetacheerd te vrorden naar OOST INDIK Aanbrtng eW Twintig Guldeiij Men melde tich aan VriJwUUttr Stt MlUtlepHehtiuenmetonbêiMialdjierlo by den Commandallt van het Koloniaal Werfdepot te Hardénrgk of I b der plaatseiyke of Uamizoens Commandanten MUUUidfehtigen otuter de Wapentn bg hun onmiddelgkeB Cb l ALLERLEI Aan allen die mgne aanbieding van Sigaren onder den naam tLil KRL EI ontvingen berich t ik dat de betaling kan geschieden til dat de Sigaren zgn ontvangen door toezending van een postwissul Omdat Oou tii en oun rakeH veel deelneming toont zou ik wet wen chen een BCSTKLHUIl aldaar te vestigen waar eenige Kisten en Kistjes in voorraad kunnen worden gehouden en tevens gelegenheid kan bestaan de Sigaren te doen bezichtigen door hen die mgn nllerlel niet kennen Wie daarvoor gelegenheid heelt gelieve tich aan te melden met opgaaf vas referentièn Th ALLEBRANDI Amsterdam Tekplioonnet Qoiida Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen eeu kring van K M 1 gelegen Aanlejj en untierhoud gratis He net is aangesloten aan het Rgks Inter communaalburean Op 1 Febr 1904 141 verkregen aeiixloltingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER UE VI8CHMARKT j Glkt ttieau te jutvingm mur iT iTMtell o iia Tul rurfnetiiiiipm in dmi Wiel i konwii ohdtr dei nea ja dea utrinUsrii Dr MiohaeiU rarvaudigd c da besta maiianes ia het wereldbercMiid Mabbliasemant vu a br StoU rarck t Kmii tooh J r1niel2tieIlV Cikel Cacao in vierkanten buuaei Deze Kib 1 0 j met naelk goluolit erne aiiKonaa gsixn e Jranl voot da golijkaL ifalram een è Iteoiepelï van t posder voor een kop Chocolate Ak eneerdinicbtigo drank bij geval van jMrrbeo alocflta aet atei t gebruiken Verkrygb bij de vojmanaat H H Api tbeksrD ces f TJÈr rösor o Ó 35 fi i raalT rteg mwoordig r Ktat S iniand JuliM MattenModt Aimyterdam Ealve strAt 13 1 EEMEEFOT TAN thee Nen wnrdl verzoetat op I WERK Ie letten OIT HtT MiOlZlJS Vi m iuvi nswaayzo v QORINCHUI Deze TUëëSN worden atgtl rerd iu versegelde pakjq vjm v r twte m een Aal en MnWad u met vermelding ran NdSaer ac Pr s voorzien van Deveaitaanfl Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToerin van geeerde orders aanbevaleDda J C BUL voorheen J BKEKBAABT U Geen Beter adres voor allé soorteo 8CH0ENWERK dan iiet KLEIWEG E 30 tafenover de Elelwegsteeg Aanbevelend C SMITS All reparaüèn en aangemeten werk OVEKSCHOENEN wk i Weetsscfcal GÓi n Drak y A BKINKMAN Z Uullealaiidscli Overzicht H Teiegraalagenlschap neldt dat vol gens ofScieele nauwkeurige onderzoekingen de verHezen vun de bemanning van de Hosriaeken krniser Warjog bedragen éen otfcieiT 33 nanscbappen gedood 17 manichappcn zwaar gewond twee officieren licht gewond 0 verliezen van de bemanning der Korejefi zgn tot dnsver onbekend V Hel rapport ï ii admiraal Togo over b t laatste gevecht bg Port Arthur luidt Dea iSen Februari vertnik een divisie torpedojagers tgdens een hevigen sneeuwstorm iiair Port Arthur De schepen raakten elkaar kwgt on stooraden gescheiden door Slechte de H yatori en de A agiri bereikten de haven het laatste schip den 14e 8 morgens om drie uur De kUKtbutteryen en dn torpedo booten vnordun hevig De Asagiri schoot e o torpedo t op een oorlogsschip en verlig veilig de haven Denzelfden dag s morgens om vgl uur naderdo de Hayatori de haven Twee Kuasische schepen gaven vniir doch de Hayatori wist zich terug te trekken tonder beschadiging Tan gevolge van de daixternis is niet Biet juistheid te eoiislaleeren welke do resultaten van deze gevechten waren De torpedo jagers welke ds haven niet bereikten zgn teruggekeerd naar do operatiebaais V Het Russisch Telegraaf Ageulschap bericht De generaal kwartieriuecster PItug seint uit Port Arihar Boodschappers v n het Tsjtasjen regiment berichten uit Sentsjoe dat zg geen Japanners hebben ontmoet en dal ook in Pingjan geen Japanuera zgn gezien De bevolking U daar oamraehiBig voor Bosiand Het gs aan den oever van de Jaloe vermindert Hen gelooft dat bg sterken vloed binnen vgf dagen de gsgang zul intreden Het werkelgk deel van hot schiereiland is twee wersten in het rond met gs bedekt De bewegingen van de vyandeiyke schepen worden niet nagegaan Een nieuwe aanval langs de spoorbaan h ett niet plaats gevouden De Russische gezant te Peking Leasar seint dat Jnansjikai het plan heeft 10 000 man met artillerie per spoor van Paotinhloe skaar Sjanhaikwan te zenlen Een telegram van deu commandant van den kruiser Wariag Roednef van den 18n duw meJdt dat de W riag en de kanoneerboot Korejetz sen ontmoeting hebben gehad mt een nit zes kruisers en acht torpedobooten bestaan Japanich eskade De gWariag werd buiten gevecht gesteld en kewde met de Kofejetz naar de reede Tan S noelpo tazgg D commandanten van beide schepen zonden hun bema iningen an boori van de voor Sjemoelpo liggende vreemde kraisert en deden FEVlLLEiaiM IET MEDAILLON 54 tn lentanu naai uu t n n het was Henri Beaachêne Toen ging denr wArf iDcht Henri was en bleei derhalve alleen l e vreemdeling maakte een gebaar van blijdschap e pecp vtrvolgau schier werktui e lijk naar den dolk die in dfc buttenuk vanxijn Koin4an mompelde hi nu heb ik hem in toog en we xuUen wel eens zieo of hij er bij mi ook lOD goed aftojnt Na welgemoed te hebben i etftteld met de twee brsTC menickeij in wie Henri xijn ouders meende te lien en met Jeannette n susje die al loo aardig begon tft worden al bad iMJwijleo haar droomertge bUk bem op e n vreemde wijre getroffen n self dridi ie hebben gepraa t en zoo doende xtjn etgeo TCrdriatclijkheden naar den achtergrond te hebben getlrongcn overviel den jongen man locn de tafóf wsrd opgeruimd plotleMg MdffT Ma gore L van dwpc neorslac tigbeid Lerend lUnd hem het beeld der vrouw bun schepen in du lucht springen om ze niet aan de Japanners in handen te spelen Roednid meldt de reeds bekende verliezen van de bemanning der Wariag en voegt er aun toe d nt de orejeta goen verliezen aan manschappen heeft geleden Officieren en manschappen hebben voorbeoldelooje bewyzen £ an dapperheid san deu dag gelegd Allen hebben op edel t wyie liun plicht gedaan De aanval van Zaterdag door de Japanschc torpedoboot deed deuken aan den slag van Weihaiwei juist negen jaar geledon Uok in de eerste dagen van Februari 1R94 woei er een geweldige sneeuwstorm het was bar kond Maar de lapansche schepen baanden zich een weg naar de Chineesche vloot overvielen haar in den nacht en brachten haar onvei hoods zulk een slag toe dat de dappere admiraal Ting enkele dagen later zich Qvergnl en naar Mungoolsch g btuik zelfmoord pleegde om de schande van zgn land nief te overleven De uitslag was ditmaal natnurlgk anders De Japauiiers hebben Ihand met heel andere vganden te doen Volgens een olftcieel lelogrum door den Jupauschen gezant ontvangen kwam de Astgiri om drie uor iu deu nacht voor do haven aan Er voedde eeu sneeuwstorm Oii der lievig vui on van den vgand scliuot du Aaagiri een lorpedQ af op oen dor Russische oorlogschspen en vernielde vervolgens een verkenningsvaarloiy JCen andere torpedoboot de llagatori niulerde 4 n ingang der haven ofnstreeks 5 uur in uien nacht en schoot een torpedo af op een vau de eerste twee Russische schepen die zg ontmoette lic torpedo ontplofte echter woidt niet gezegd welke schade zg aauricUtte wal bigkbaar door den slaat van het weer nueil ik te zien was De beide torpedo hooien ontkwamen ongedeerd Te Peking is de bewondering voor de lapaoners algemeen seint een correspondent Dit offlcieele Japunsche bericht is vooral belangrgk omdat He berichten van aanval len vau den 9en door de Russen zgn tegengesproken Een van beide parljjeii heeft dus zich vergist Uit het sedert over Petersburg outvaugen telegram dat iu een gevecht op 14 Febraari de vrgwilligarsboot Kazan door een granaat op het bovendek in brand geschoten werd biykt dat de aanyal inderdaad heeft plaats gehad en dat niet alleen torpedo booten doch ook slagschepen of krnisers daaraan deelnamen Alexiêf hooft dit gevecht blgkhaar willen doodzwggen De vrees voor verwikkelingen in OoitEnropa die sterker werd naarmate het bleek dat Rusland grooter kracht zal moeten inspannen om zyn eenmaal ingenomen positie in Oost Azie tegen de Japanners te verdedigen biykt niet ongegrond te zyn Ten minste wanneer het bericht dat langs eeu grooten omweg lot ons komt bewaarheid voor oogen die sijn eerste en vurige liefde met zooveel wreedheid had beantwoord Als hij zichtelf ernstig onder handen nam was t niet zeker dat hij mTib nu no geen zweem van liefde meer Zou vinden voor die gevaarlijke Sirene Ook had hij gedurende het fteheele maal op het anders xoo heldere en kalme gelaat van den man dien hij aU sljn vader beschouwde een donkere wolk ien drijven De schcrmiBecsïer wist meer va lUltri s avontuur dan hij wel wilde lat n blijken Ucnri gevoelde wel dat hij als hij den hcelen avond thuisbleef er leker den aandrang niet zou kunnen wcdcrstaan om lijn vad r allerlei vragen te stellen en hij wilde den braven man gten verdriet aandoen Zoo dete niet uitgetproken hnd moest hij ook zijn goede redenen hebben gehad om het zwijgen te bewaren daarvan was Henri volkomen overtuigd Henri u hool tijn stopl weg stond op en greep naar zijn hod Ga je uit jongen vroeg Beauchêoe hem met een stem die niet vrij van bezoi heid was Ja vader ik wou van avond wel eens naar de PorteSainl Martin gaan ie geven daar zoo ik hoor zoo n mooi nieuw stuk en ik geloof dal ik wel een beetje afleiding noodig heb Vindt u t niet goed 0 dat scg ik in t geheel niet antwoordde Ileauchêne weder lachend want hij wilde voor geen geld van de wereU zijn vrouw of zijn dochter iets van zijn onrust laten bespeuren Hij vroeg evenwel Henri img En hoe gaat ge naar de Porte Skint Martinr vaal eenig goeds doen door het brengen van hel gele gevaar naar ZuidAIrika En hoe wil Bet den Alrikaanders aan zich Maden wanneer het den man die een werktuig wa s iu do handen van Rhodes voor het plegen vau deu misdadigeo inval den man die naar de regels van hot volkeni echt door Kruger s Boeren had kunnen worden gefusilleerd den ond gevangone uit Ilolloway goal duld als eerste minister der Kaapkolonie 1 Deze benoeming ii een even groote schauda voor Engeland als de Chineeieu invoer De Friinsclie Sonant el de behandeling vun hel weuontwérp tot afschaffing der OhderwgswetFalloux voort Donderdag ia o m artikel 4 aangenomou wlarhy aan elk particuliere middelbare school verboden wordt den naam van lyceum of cullege ante nemen alsmede artt 5 K 7 en 8 betreffende het door vry luuraren aan te vragen diploma Verder kreeg de Iftor Chaamlë ten opiichtt van do benoeming van inspecteurs zyn zin hy verlaiigdu Us bowgs van vertrouwen bet recht du iiispecleun tu mogen benoemen Wat hel eentbedueldo beelgil aaugaaade art Il betreft dit is blgkhaar oen nieuwe worèt Volgens een mededeeling in de Ne yorl Times heeft de Porte aan de mogendheden ecu nota van grieven tegen Batgarge gezo den in dertien ponten saam Ï vat en daarby de mededeeling gevoegd at Ut de laatste mededeeling it eu dat de oorlogsverklaring volgen sal zou die grieven niet Worden weggenomen Onmogelgk ia het liet Tnrkye heeft oadtr den druk van Rusland en l stenryk onnriHtig en aarzelend in de invoering der herwrmingeu in Macedonië toegestemd Hel heelt zich geen moeite gegeven om flink voor die invoering te werken Het heelt Iftegaadeel alles gedaan wat bet doen kon om die invoering te belemmeren en te bemo Uyken Dat het daardoor oorzaak werd van een steeds wtj sende ontevredenheid in MacedonB en dat hel levens ie Turksche AIba neelan nu reeds voor de tweede maal tegen zich in het linriias joeg is voor de Porie van minder zurg dan de bemoeiing va do mogendheden Miar al de onaangenaamheden die zy no al Weer dan een jaar lang in Macedonië heelt g hAd wgt de Porto aau Bulgarye Dat land is du haard vun den opstand van daar ontvangen do Mecedoniërs steuii wa 1 an i uenun mi m uiunuuai h iit T i pen geld de leiders viui den opslund zgn maatregel tegen eiildokkiug En geen overineereiideels Bulgare i Reeds verleden jaar I hodige Uaorgcs Clémuncuau die lu den 1 Jur Htfü 11 1 iuB tntt milt rfiJi rniriiArinir dreigde een uorlug lussrhen Bulgaryë T urkg8 Slechts hel kroohllge optreden van EInDland kon dien dreigenden stryd voor konten Nn s Rusland in len ourbf iu OostAiiï gewikkeld en heeft Turkye de handen vrg S Toen in hut Eiigelsclie Lagerhuis de Ohkeezeniiivoer in Traiisvawl besproken weid erkende de minister vau kolonii rliyiellon Chamberlain s opvolger met bruttU openhartigheid Wy hebbeu 250 roil lid ¥w 4 ¥ aft s U i ig a tl g m a v e au gcautn offers gebracht voor het land en nu zuu hel hdichelarg en tegen de menschelgke natuur zyn wanneer wy zeiden da t deze reus iichtige inspanning alleen if eschied is voor het wetzyn van de Boereu en dat wy ou u eigen landgenooten hulpeluos iu de minderbeid willei laten Dat is teuminste jerlgk De strgd i ge voerd voor de mynbezilteri niet om het stemrecht waarover de heer iiyttollon spottende opmerkingen ten beste gaf maar om hut bezit van den Baud en van het goud En nu zien wg tugeiykertyd don invoer vun Chineozan in Zuid Afrika goedgekeuid on de man van den Raid dr Leunder Jameson minister president woiden in de Kaap kolonie Grooter triomf voor de Engeische roofpolitiek is wel oiet te bedunken dan deze heide gebenrteuissen Wy wenschon den Boeren alles goeds eide minister I ytlelton Dit woord brengt ons het Bghelwoord in herinnering Uet goede it IK wil dtl doe ik niet maar het kwade dat ik niet wil dat doe ik Romeinen 8 19 Hoe wil Engeland den Boeren in Trans Met de c mmbus vader Gord neem de omnibus I Kn hoe denkt ge tm t komen Ook met de omnibuh aU het daarvoor nliet te laat wordt Ats de komedie te laat mocht uitgaan zeide Beauchêne en hij zag daarbij zijn pleegzoon aan roet een uitdrukking op t gelaat du Heiiri alleen begreep maak dan gerust gel juik van een huurrijtuig Kom in elk geval niet tf oet thuis ja ja wees gerust vader Henri gaf moeder en zuster een kus waarop Jacques Beauchéne hem op eeii veelbeteckenende wii e de hand drukte Buiten gekonoen bemerkte onze jonge vriend niets van d n Ëngehchman die zich in de lichjiduw verscholen hield en wandelde bedaard naar da plek Van waar de t nibus aireed londer in de verstfr verte te vermoeden dat iemand al zijn bewuingen gadesloeg en hem op een Wpaalden afstald voet voor voet vol e De jJui c i dat een misrekening van mijn kant dacht de man die achter hem liep hij schijnt de diligence te willen nemen Op dit oogenblik werden de lantaarns van het rijtuig zichtbaar en Henri wipte vlug op de ijzcKn trede Ër was binnen nog plaats in overvloe l en dür ing hij zitten Een minuut later had de Engelschman Itich op de imperiale neergezet Op de place du Ch teau A Vam ttapte Henri Beauchéne uit de ander tolgde dat voorbeeld I c fttidcnt liep de richting van den grooten boulevard op de ander verloor hem niet uit het oog