Goudsche Courant, dinsdag 23 februari 1904

ïNo 9345 Woensdag 84 l ebriiari 1904 42ste Jaargang miwm mum Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeletooH io 9 De Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V LI F CENTEN Telefoon H9 A O V E U T E N T 1 E N worden epl latst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar ijlaatsruirate Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BOLLANDSCBEIMTSGHAPPIJ V Lli DBOUW Aldeeling GOUDA en Omstreken LEZÏ G op Woensdag 24 Februari 1904 III de bovenzaal van HET SCUIAKIIOKU DOOR Dr A G BREEN te Deventer OVER HET ONDERWERP Algeiueeoe buscliouwiiig over de voedering van het Vee De leden der Afdoeling hebben het recht belangstellenden in dit onderwerp te introdaceeren Aanvang 7 uur De Secretaris H N VALCKENIER DK GEEKVE Maatschappij tot N v t A Departement GOUDA Vijfde Voordracht avond op Vrijdap 26 Fehiiiaii 1904 des ayonds te 8 aar in de zaal der Sociëteit REUNIE Oostliaven mi£KÏ70NB DOOR HET 8poorkwai et te Amsterdam SIMON SPOOR Ie viool I M ÏRIJTEL 2e viool S L WERÏHEIM Alt JOH MESSIAS viüloncel Entree voor niet Leden fl 1 voor leerlingen van H B 8 en Gymn fl O iO De Secretaris M VAN WESTRIENEN 6e of laatste ABONNEMENTS VOORSTELLING DONDEIIDAG 3 UART 19114 Koninlilijlie iJk sÈt MhUwM De Tegenpartij ïooneelspel in i bedrijven van ALFRED CAPUS en EMM ARENE De hoofdrollen worden vervnld door de dames GUST A POOLMAN PAUWELSVAN BIENE CHE POOLMAN ANNA en LINA KLAASEN EMMA MOREL en de Heeren JAN C DE VOS SCHULZE PAUL ÜEBIN KREEFT TOURNIAIEE CHHISPIJN enz Aanvang BAW 9 uur WÊf Gewone bepalingen en prijzen TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEREimUIS m t Af HT KAMERS inimen KELDER en grooten TUIN Hnnrprijs fl 57 5 Dadeliik to aanva irden Te bevragen bü J W SCHOUTEN Fotografisch atelier W J v ZANEN o o er o us Bekroond Tcntooiislelling te s Uravenhage uitg fschreveii door de Nederl Fotografen Kunstkring met twee Zilveren Medailles voor PORTRETSTÜDIËN in M OL ERNE PROCÉDÉS Specialiteit Gom Kool en Platindruk TSOLOli vervangt natuurbotcr Geen Kinkhi esl Geen Inihienxa I Om fïinkhoosl Inlliienza llorsl en licelaaniJooning binnen den kortst mogelijkcn tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Sup 3rior Druiven Borst lionigExtract m K L I r ei v uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM vïh H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Co Westhaven IÖ8 fJo o A l ArESSTEIN emea 100 Gouda V H VAN MILD V er tal U 12ii to iiou la A UOÜMAN l o I INKSK Nimwerkerkad hel A N tan ZKS SBN Aoon4oi 1 Th TOUKBN öo t x B V WIJK Oudeaa fr A SC HEKU llaadraU VV i VAW Oudeaater K viSDUB HEMDEN te Reeutuijk P v o SP K Moercapelk I v d STAR Waddingmen Wed A HULST Waddingsveen M KOLKMAN Waddini meen P A m üliOcT Oudewater J D JONUH Oudewaler J P KASTELEIN PoUbrothrdam D BIKKEB te Bmichop IülMFaLE WËRViNG HANI iBL 200 biJ het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zet nrcn en voor ingelijfden bjj do Nationale Militie met onbepnnM rerlof o hi werkelü ien dienst hjj hot aangaan van eene verbintenis om Twee jaren gedetacheerd te worden naarOOST INDlE Aanbrtngjg eld Twintijr Gulden Men melde zich aan VrlJwilUgrrii on lUllltleitllchtlgen met onbepaald verlof bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of biJ een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten MUIllepltchtlgen onder de Ifiipenen bü hnn onmiddelijken Chef Wm Patent H Stollen rUUïl j Vufmt H Stolle hal Aniau Dit goede oude JSÊK middel tegen fihtuai tlek Jlobt Terkond j ijjO K held enz mag in geenenkel Huisgezin ont u P9V kv breken ui fletBchen k 1 25 75 O gïv c et WJHHLApothekeni SjV 1 1 k I nigitten Te Ainster y J ♦ MJJMw t ij CUban v Tuyll WsiuftCo ROTTER DAM Khleilanw weviUtoHtin Nac mhmvn f i gtgattn Uên xaufê naher uiuere gtets Hcimrfen H S ulUi uur nn um Jlract odv In lolchtn mhuiiüaf an tfWM unttr Plêttt wk aeb ast$htini êutgêhtrgt m IS Pr0iMtUit n iiiKl ZmgniMC ii tk ma fn mt TE EOOF AipSBOISl Een nieuwe houten Tent TE KOOP staande op de Markt alhier groot ± 11 X 5 ÖO Jl eter hoogte van vloer tot plafond 3 63 Meter Te feevtffgen bö J II DE WILDE Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Braliantscb Scbiien en Laamninagtzijii KLIilWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo reparation en aangemeten werk OVKItSCIIltE KV iiieik Ju Wee scliaal iVle z k r njo wü ia Keilt ËUel CttCao U ontvangen teeamwS steld en aa vol picoftieinlDgeii Ia don handel gekomoD ondoi den dukd des aitvindors Dr MlOhaolU verrwnligd jp de boste macLiiies in het wereldbefiBtnde étabblisseraent v b Gel r StoUirsTCk t Kenlen alsclw J p n21cfeaeIH Eikcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cicao i met melk gekookt eeie Éingenime gezonde innk voor d plijksch gebruik een i 2 theelepeb vto t pceder roor een kop Ohooolite Al geneestracbtlM drtnk bij jevrü van diariheo aiRifte met water te gebruikeD Verkrijgbsar by de Toornumito B 1 Apothekers ons HriV V Kn V K proeftugje f 1 80 TIM eTSW flencraslTeifegcnwoordiger Tocr Keilffhnd Julius MaRenkltdl AmBtferdam Kalveistraat 103 TE II UI IV tegen 1 MEI 1904 of oerder HEERENHUIZEN met TÜIN 6 Kamers rnime Warande Kenken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Te bevriigen TURFMARKT H 258 Hooi Slroo tstu kwalileil MAASHOOI neer goed Koeienhool levert franco Jl WELTKW to 08CH Zenuw en flaagfiijders vordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek ISa a d gr©Trer aaubeToIea Na ontvangst van adreaper briefkaartHorifc d t boekje franco per peut toegezocdeti door BIiOKPOEL S Boekh Zaltbommol ï PÜIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITE7EE Merks NIGHTCAP Verkrügb n bij 1 N B PEETERS t AIb bowys au eohtlmid is RacLut en kiirl steads roorlien van den nBimi derFiraa P HOPP Go da Drak van A BRINKMAN k Zh KE f IStiE Vi G IHRTCHTINOEN VfBLKE GEVAAR SCHADE OF HINDEK KUNNKN VKROüRXAKKN liURCiKMEESTKR en WüTHOUDKRB van Goiuin üelet op de arll 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algeineene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoekschrilten met bylagt n van N Nibberinfï te Gouda om vergunning lotoprichting eencr paardenalachterij in het perceelgelegen aan de Veit achter Wtjk O No 6ii K a tastraal beketitl Sectie t No 1831 J van der Post te Gouda om vergimninjttjt oprichting eencr Slagerij annex R uo terij vanvleesch en spek in het perceel gelegen aan deLange Groehenda 1 Wijk I Nu 63 ICadastraalbekend Sectie H No 1207 Dat op Dinsdag de 8 Maart 1904 des n iniiddngs ten i j ure op het kaadhui gelegenheid liom bezwaren legen de gevraagde vergunningen m te brengen en dat gedurende drie dagen vóór hen UftH op do Secretarie tier Gemeente van de Ier laJte ingekon en schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 33 Februari1904 Ihirgemee ter en Wethouders voornoemd R L MAHTKNS De Secretaris BROUWElt De Koln i5tg ontving gister bet volgende telogram nit Petersburg Volgens een medodeeling uit Port Arthur werd den 21e s raorf ns zwak vuren ter zee gehoord Waarschijnlük trachtten Japansche torpedobooten de haven te naderen De verklaring van Japan dat het kolen en levensmiddelen als oorlogscontrabande beschouwt wordt willekeurig genoemd Het orgaan van den gonvernenr Alexejef de Novo Krai eischt dat Engelschen de Bnssische schepen toelaten te Singapore en Hongkong om een voorraad kolen te laden voldoende tot Port Arthur dat is voor twaalf dagen en de Japansche schepen tot Formosa dat is voor twee dagen De hoogste post autoriteit nam maatregelen em ongeregeldheden te voot komen in de inrichting van den veldpostdienst zooals ime zich in den Tnrkscb Russischen oorlog voordeden Tot het doorvoeren van deze maatregelen is als bijzondere gevolmachtigde bij het dienstdoende leger gedetacheerd ijteukowitsj die twintig jaren in Turkestan diensten bewezen heelt Renter s eorrespondent te Ying kan bracht FEVlLLETOm HET MEDAILLON Naar ket Frameh 56 Het meerendeet van hen die vtn den omnibus btidden gebruik gemaakt waren onderweg reeds uitgestapt en zij die te Belleville moesten zijn hnddoi oa t verJaten van het voertuig andere vegen ingeslagen zoodat Henri Beauchéne alteen langs de doodsche straat zijn weg vervolgde Weldra hoorde hij tot zijn bevreemding dat er nog iemand achter hem liep wat hier anders op dit uur nooit het geval was Hij zag even om en tben hij voor zoover de duisternis zufks toeliet ift den anderen wandelaar een fatsoenlijJc heer Mrode ontdekt te hebben liep hij zeer rustig v dtr voort Thans was het beslissend oOgen bJik genaderd I De Ëngelschman haalde ztjn baoden uit de sakken van zijn oveigas in de eene had hi een dolk in de andere zijp ploertendooder Eei sklaps stoof hij vooruit ed voor zelf HeAri Beauchéne nog den tijd had gehad om uit den veg te gaan had hij hem tnet zijn Amerikaansch wapen zulk een geweldigen slag op het hoofd toegediend dat de arme jongen bedwelmd ineen zonk en alsof die afschuwelijke mishandeling nog niet genoeg wai bad de barbaar op t leUde met toestemming van generaal Pflug en onder ofücieel geleide een bezoek aan Port Arthur waar zooals hg opmerkte meer dan zeventig procent der bevolking de stad verlaten heeft Van de overblóvenden hebben velain het plan ook heen te gaan Het werk aan den spoorwe Vlot goed Do bruggen en kanalen worden streng bew iakl Do levensvoorwaarden in Port Arthur zi n niet zeer drukkend dank zjj den maatrege len door de overheid genomen die de prijzen der voedingsmiddelen bepaalde en zorgde voor grooten invoer Er is vflor minstens twc e jaar genoeg Ofschoon de Liao tonghavens weer ge opond z jn wordt geen handel verwacht omdat dö Jiipaniiers modhtor zijn ter zee en de Russen lke vreemdeling als spion bc hiindolen Het 11e regiment heelt den 16n Februari Nioe tsjwang verlaten en s den 17en te Tasjlt sjao aangekomen Wanneer liet 10e regiment in do buurt van Kiaosjau liut Di bij Laitsjing en bet 12 te Liao jani aangekomen zullen zijn zullen deze ttoepen fdeelingen parallel oprukken naar de Yaloe Met alle kracht wordt er aan gewelkt orn de i poorbrug en de noordelyke kast van de Liao tong baai in verdediging te brengen Vooral P J 5 J JXggt J j yiijjj Bfdt Met groote hardnekkigheid worden de berichten herhaald over den slechten toestand waa rin de Russen in Port Arthur verkeeren In meer dan één blad lezen wij dat admiraal Alexejef voornemens is Port Arthur te ontruimen Een Prnisische officier schrijft daarover in de Frankf Ztg en wijst er op dat ondanks do herhaalde verzekeringen van Alexejef Port Arthur nauwelgks voor zes maanden levensmiddelen heeft En bovendien blgkt dat de Russische artillerie niet zoo goed is als men verwachten mocht De batterijen voor Port Arthur zjjn zeer hoog gelegen en moeaten dus den vjand op een eerbiedigen afstand kunnen houden wat nog bij den nachtaanval noch bij den aan val die den volgenden dag herhaald werd Deze deskundige wijst er op dat juist hierin voor de Japanners een vingerwijzing moet liggen om te pogen Port Arthur even dicht van de landzijde ir te sluiten als ziJ het door hun vloot van de zeezijden doen De berichten over de pogingen van de Japanners om in de golf van Ljaotong te landen zijn echter th ns niet waarschijnlijk Wel ligt een dergelijke landing op hnn weg oogenbÜk zijn dolk tot aan het gevest in Henri s borst gestoten Zonder zelfs een gil te hebbei geslaakt was Beauchêne s pleegzoon aUt een wetenlooze massa op den weg neergevallen Üe Ëngelschman irok zijn bcbloeden dolk met een grijnslach terug en zou zijn rampzalig slacht offer wellicht op nieuw hebben getroffen ware het niet dat het geluid van raenschenstemmen hem plotseling op dié vhtcht hadden gejaagd Och kom 1 bforade hij onder t haa tig wegloopen een tweede stoot was immers overboiig geweest Hij heeft zijn portie weil En Jean de Kermor want hg was t natuurlijkipoedde zich met zijn nog altijd vlugge bcenennaar de rue Saint Georges om Marcelle mede tedeeleo dat zij nu dan toch voor goed warenbevrijd van den neef die hun in den weg hadgestaan XXV Den volgenden morgen liep Jacques Beauchéne thuis even naar boven om te zien of zgn beste jongen al was uitgeslapen Bij Henri s kamer gekomen bleet hij luisteren aan de deur doch hoorde niets Toen ging hij oan t kloppen en riep daArbij Zeg eens luikk t is tijd ora op te staan I t Is al over achten Geen antwocx d Jacques wilde naar binnengaan maar de deur was op slot Hij klopte nog eens en veel harder Dazeltde stilte Zou Henn al weer weg z n V dacht bij U maar in dozen tiJd van liet jaar is de zee lang de kust van Liaotong met zwaar ijs bodejrt Voor enkele personen is het al moeilijk met sleden die nu en dan als booten moeten gebruikt worden aan wal te komen voor een troepenafdeling is dat bgna onmog iyk Het is echter denkbaar dat eenige kleine afdeelingen aan wal zijn gegaan en pogen zullen den spoorweg en do telegraphische verbinding tnsschen Port Arthur en NiootKjwang te vernielen Ei n Japaiihch leg 4at te land een poging zou willen doen ora Port Arthur in te sluiten zou ook moeion zorgen den vjand uit MouSden te veidrjjven wil het geen gevaar loopeu lubschen Wee Russische leger te worden platgedrukt Gouverneur Leutwelh heelt geseind dat pe opstand der Bondalswaarts nu volkomen dedeBipt is en dat de zich in het Zuiden der Jliait che kolonie bevindende troepen weer op weg zi n naar het Noorden Nu men dus mag aannemen dat de moeilijk bodem iu het Bondelswaarts gebied achter den ng zgn en waar men in Daitschland hoopt dat ook do ergste moeilgkheden met de Herrero s overwonnen zijn begint de DuitsKhe pers do koloniale autoriteiten aan te vijlen over de onbegrijpelijke houding diet Jjceren jegens do van alles beroofde Duitsche kolonisten Vooral de Schles Ztg die anders een warm verdediger is van de Duitsche koloniale politiük valt de regeering scher aan om haar i ebrek aan tegemoetkomeiidheid tegenover het pnbJkk Op vragen naar het lot van faoiilie mtMi j Herrero gebied antwoordt het depMt Miit an Koloniën te Berlijn altijd dat men iloh om inlichtingen hobbe te wenden tot de autoriteiten te Windhoek Het blad leidt daaruit af dat men to Berlijn niet of althans zeer onvoldoende wordt op de hoogte gehouden van wat in de kolonie voorvalt Op initiatief van den president der Deut schen Kolonial öesellschaft hertog Johann Alhrecht van Mecklenburg heeft zich te Windhoek een hulp comité gevormd voor de slachtoffers van den opstand Van nit Doitsohland is aan dit comité een eerste geldzending groot 30 000 M per telegrafischen pWtwissel overgemaakt In Duitschland beginnen hier en daar stemmen op te gaan voor het verleenen ran geldelijke tegemoetkoming door den Staat aan de van alles beroofde kolonisten Vooral de nationaalliberale partij geeft zïoh daarvoor moeite Maar hij deed zichzelf die vraag mei zooveel j bezorgdheid dat hij zich op t zelfde oogenblik zekerheid moest verschaffen ten einde zijn tnrust te doen bedaren Hij zette zijn breeden schouder tefl en de d rur hel slot dat slechts met een paar spijkers vast zat bleet ia het i leurraam hangen en hij stormde de kleine kamer binnen Daar nam zijn onrust in nieï geringe mate toe De kamer was verlaten en het bed niet gebruikt Wel zoo wel zoo bromde hij en hij had daarbij den moed te gUmlachen daarbij behoefte gevoelende om zijn eerste opwelling van schrik te bekomen j is de jongeheer van nacht in het geheel niet thuis gewMst Zou hij de een ot andere aangeoame ontmoeting hebben gehad i Dat is althoes het waarschijnlijkst en we doen verkeerd om ons dadelijk het ergste voor te stellen De kamer was zoo s de student ze den vorigen dag moest verlaten hebben Voor bet dinerhad hij zich wat opgefrischf zijn gezicht en zijnhanden gewaaschen ztjn goed afgeborsteld en vanschoeisel verwisseld De vuile choenen Tan denvoiigen dag stonden nog onder zijn bed £lekleerborstel lag op de talel en de gebruikte handdoekwas achteloos over de leunmg van HPt stoeljgeworpeq Zoo is t d ht Beauchéne h is van naiïht niet thuis geweest En eder Mta s tmlachead Nu hij krijgt er deiS ftijd voor hoewel ik toch niet had gedticht nfinT Hij kwam weer beKeden En f vroeg hem z d vrouw b Henri nc fin zoete rost f fe De berichten overeen nieuwe ministerieelecrisis in Servië worden beslist tegengesproken De zaak gaat geleidelijk de nieuwe regeering poogt de Skoepschtina maar zoo spoedig mogelp de begrooting te doen aannemen ten einde haar daarna op reces te knnnensturen De minister pre iident erkent ditvoornemen volmondig Naar hjj zegt moetde pas opgetreden regeering tijd hebben omeen aantal wetsontwerpen van flnancieclenen economischen aard in gereedheid te brcn gen Do minister van gnanciëen heeft de ont werpen op het heffen van rechten voor bet gebruik van wijn en geestrijke dranken die door de vorige regeering waren ii gediend teruggenomen Terwijl de Rogeering dus poogt ïoo spoedig mogelp do lastig geworden volksvertegenwoordiging kwijt te raken wordt de openbare meeniag bezig gehouden door de buiienlandsche stnntkande De oorlog in OostAzië en de gevolgen daarvan voor het Balkan schiereiland de vermeende plannen van Oüstonriik in Oud Servië en de opstand der Albanoezen ztn dan ook wel geschikt om de opgewondenheid in Servië te doen toenemen De Macedonische comité s pogen daarvan gebruik te maken en de bevolking tot daadwerkeiyken steun van de Macedonische opstandelingeo te brengen De qnaestie der koningsmoocdennimL zoo wordt nit Belgrado aan de Temps geseind is nog steeds niet opgelost Het is bekend dat de minister president Patsjitsj en de gegcraals Putnik en Lazar Patsjou voornemens zpn die qnaestie op te lossen op een wijze die Eurogia kan bevredigen Maar z ij hebben aan den Koning nog geen viBrslellen in dien geest gedaan De samenzweerders van Nisch die zicb te gen de koningsmoordenaars hadden ver klaard en dientengevolge waren gestraft met gevangenis en ontslag uit het leger zijn thans allen in het Russische leger opgenomen De hartelijke ontvangst die dozen officieren in het Russische leger to beurt viel heeft oen zeer onaangenamen indruk gemaakt op de omgeving van koning Peter I maar heeft den niinisterpresident naar het schijnt ve rsterkt in zjjn voornemen om alle medeplichtigen aan den moord op Alexander nit hunne be trekkingen te ontslaan teneinde daardoor de gunst van Rusland en zoo mogelp de achting van Europa te herwinnen Graaf Billow beeft eenige dagen geleden aan een feestmaal van dm landbouwraad Neen hij is vannacUt niet ihuis geweest Niet thuis geweest herhaalde de vrouw met een beweging van schrik Misschien is t wat laat geworden met de komedie veronderstelde Beauchéne en ts hij daarum maar naar zijn kamers gegaan En je hadt hem nog wel gevraagd JsCqucdof hl hier zou komen I t Is vreemd hoor Bovendien weet ik zeker dat hij van morgen geen college had Nu vrouw vast beloofd lisd hij t nipt dathij thuis KOU komen slapen Als hem m ar geen otige luk overkomen is Jacques wWel atker riep dü scliennmeester schouderophalend jelui vroiïiven denkt dadelijk aan en ongeluk Wat drommel de jongen is immers student en hij kan dunkt me best een nacht buitenshuis blijven zonder dat ij dadelijk in zak en aseh nioeten zitten Ja maar Un had hij ons moeten waarschtiweo meende Heniri b pleegmoeder Moeten waarschuwen herhaalde Beauchén As hij nu toevaiUig in de komedie een paar viale vrienden heeft ontmoet met wie hij hier of daar aan t pra en is gebleven da kon hy dnt toch niet van te vort n zeg h t Julie zweeg en al zocht Beauchéne jtijn vrouwgerust te stclie hij zelf was niet veel mïoderbezorgd dai zïj