Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1904

Geen Kinkhoest Geen Influenza Itaiér as 27 I ebrHari 1004 Ij e 9348 43ste Jaargang mimm mmmi Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tele n n n At A D V K T E IN T I E N worden gepliktst van 1 iS i Cgels a ÖO Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letter s worden herekend naar plaatsruimte Inzendinjr van Advertentiën tot 1 uur il s iiiiiM TttiflM Ho S if üe Bitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitïondt ring van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 ft anèo per post 1 70 Afzonderlijke Nommer8 IJF CENTEN Maatschappij tot N v tA Dep rteraent GOUDA Viif de Voordraclit avond op Vrijdiif 20 Februari 1904 des avonds te S nnr inde zaal der Sociëteit EEUNIE Oosthaven 1IÜSIEKÏ70ND DOOH HET Spoorkwartet te Amsterdam SIMON SPOOR Ie viool I M TRIJTEL 2e viool S L WERTHEIM Alt JOH MESSIAS violoncel Entree voor niet Leden fl 1 voor leerlingen van H B S en Gymn fl O óO De Secretaris M VAN WËSÏRIENEN Zaal KTTITSTiMIF lOlJDA ZONDAG 28 FEBRUARI 190 + KlilTOaiWE door lit t gtin ti bekende Variété n Opereiten Gezelscliap Directie HENRI TER HALL Amsterdam Tableau de la Troupe THE SIMTHüNS Komiiiohe Rektnrners Nieuw I Nieuw Nicow I FEEST CANTATE hulde brengende aan Koningin Emma 1879 1904 van Henri ter Hall LE S FRÈRES GEORCHCTTrS Parterre Acrobaten Fin de Siècle Nieuw 1 Nieuwl Mej HB NRIËÏTE KüHLKR Vniiété Artiste als Poppenlee DUET MICHELLO Nieuw DE HEER DOLHUIS Moderne HamoriBt Nieuw Enz enz enz Opvoering van de Revue De Stakings Bacil of Amsterdaiti in rep en roer Deie Revue bebaalde dour gebeel Nederland een Eminent Succes Ieder moet baar zien Zie portretten enz AANVANG ÜUR precies BUREAU t ÜUR Entree lu rang 1 0 7 5 Leden tO i 2e rang O SO Kaarien tot een beperkt aantal 3e rang f 0 30 PlantBbespreking i f 0 10 extra T £ E0 F AM3EB1EN Een nieuwe houten Tent TE KOOP staande op de Markt alhier groot d = 11 X 6 60 Meter hoogte van vloer tot plalond 3 63 Meter Te bevragen bg J II UE WILDE TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEBEUHÏÏIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en groeten TUIN Huurprijs fl 5tü Dadeljjk te aanvaarden Te bevragen bt J W SCHOUTEN Hooi Stroo Iste hwallleil MAASHOOi epr goed Koetenhoot levert franco te OSCH Koninklijke Om ISinkhocsl Influenza Borsl en Itoelaandopniiig binnen den kortst mogel jken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonile en wereldberoemde Superior Druiveii Borst tionigExtract M E L I i il r II lil uit de Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van ï SSms H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firm7wOtFF Co Westhaven 198 ffoi a £ TJÏJVSr£ i A Kleiweg E loO louda E H VAN VlILli Veerstal B 12ü te ionda A BOUMAN Moordrechl l ltiKSK Nieimerkerkad IJkI A N vw ZESSE V Schoonhoven J Ta TOKKEN Botkmp P V Wl IK Ottdewarr A SCHEER Haaulrecht P W y EOS Oudewaler K vi dbr HEIIDEN te Rtmwijk P v d SP K Moercapelle D v d STAR Waddingimm Wed A HOLST Waddinqneen M KOLKMAN Waddingmeen P A uu GKOOT Oudewaler 3 o lONGH OudeaaUr J P KASTBLl lN Polibroekerdam O BIKKEH te lienichop Academie de Coupe DEN HAAG Voor H H TAILLEURS is doorloopend gelegenheid tot het leeren eener 0r Klegant goed pa§seii le Coupe W GEHAKRELIJKS LEERMETHODE De ondervinding verkregen als eerste Coapenr in de grootste Maat en Confectie huizen in het buitenland en de laatste jaren hier tor stede waarborgt een volkomen sncces Ier opleiding voor Coupeiir Attesten ter inzage van mijn ex leerlingen welke mgn Coape in de praétp aitoefenf n De prijs voor het leeren dezer Coupe js f SO Na eindiging der lessen en gebleken bekwaamheid diploma Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door lioocEinooiiii PROF DE L ACADËMIEl DE COUPE DMy HAdO meutg adret to Xeêerlana can nijOCK F ITHomiilV welke met garantie voor gaea patten geleeerd wordeu WII T PHIJISOPOAAF GEVRAAGD Bekwame BLIKSLAGERS Franco brieven onder No 371 aan de Boekhandelaars MENSINU VISSER Den Haag Teleplioonnet Gfouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhaud gratis Het net is aangesloten aan het Bijks Intercommunaalbnreau Op 1 Pebr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Wie iiwkerzyn w a da Echte EUlttl Cacao te ontvangen Usamen astel l en aa vele proetnemlageD ia den handel gekomen ondei dexi naaua des iiitvindera Dr MiobaellR venmrdigd jp de beste tDactóoes in het vereldberaamde étabblissement van QeblK StoUwerck i Keulen elaoha J rT121el2aeIis Bikcl Cacao In vierkanten bussen Deze Eikel Cacaa met melk gekookt eeve aangename gezonde drank voor dfrgelijkach gebruik een il 2 theelepel van t pceder voor een kop Chocolat Al geneeskracbtigo drank bt gev l va i dtarrbee sleciits ccet water te gebruiken Verkrngbaar bij do voorcaimate H Apothekers en t Ko Kb j ftusjet t 1 80 c 90 6 aSB Prij QenenalTertegónwoordigsr Wif N 3 ir land JuRus MattenkiMit Anmterdam Ealvciatraitt lOX In liet VEItUCIITING3 M G ZIJN üe Avondster Dnbbele bnnrt ïelfnr 117 Zijn heden ontvangen een mooje collectie Nieuw Styl Gimrnamenti ii iJmkelseii Ballons Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS EN PëTROLEUHKACHëLS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht houdt is dit je tcare adres Aanbevelend M M VA LOON Aaiilegger van Gas en Waterleiding Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Brabaol b Schoeii en Laarzenmagazijn KLhIWEG E 30 tegenover de Kleiwegeteeg Aanbevelend G SMITS Alle reparatién en aangemeten werk OVEIISCIIOËNEN merk ile Weegschaal TE IILLin tegen 1 MEI 1904 of oerder HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers rnime Warande Keuken en Kelder voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 Gouda Druk van A BRINKMAN Zi BuUenlandscli Ovefzlcliu Een telegram van Alexejef aan den Tsaar over den afgeslagen aanval van de Japanners op Porth Arthur meldt In den ochtend van den 24sten om kwart voor driefin heeft de vjand een nieuwe poging godaan om de Retwisan met verscheidene torpedo booten aan te vallen en in den ingang van de haven groote met ntplofbare stoffen gevulde stoomschepen te laten zinken De Retwisan bemerkte de torpedo booten spoedig en opende een hevi vuur op hen daarbij gestennd door de baven batterijen Twee van de Japansche stoomschepen die regelrecht op de Retvfiaan losstevenden werden aan d n ingang van de haven vernietigd Een liep op de klippen bg den vuurtoren een andere zonk aan den berg Zeloti Het vuren op de torpedo booten werd voortgezet Bi bet aanbreken van den dag zag men op de reede de vier vernielde stoomschepen en acht torpedobooten die naar de in open zee wachtende schepen vluchten De opvarenden van de stoomscbepen waren er op uit zich in de booten te redden Een deel van de voi dronken manschappen ztjn misschien door de torpedo booten van den vijand opgevischt Ik laat de kust afzoeken De ingang van de haven ia vrj Ik schrijt de volkomen veiijdeling van bet plan van den vijand toe aan den schitte renden tegenstand en het vernietigende vuur van de Retwiian Een Japanseh stoomschip staat nog in brand Op de reede ziet men nog torpedo s drijven De vijand ttekt af in twee afdeelingen Drie kruisers die ik tot vervolging van den vijand heb uitgezonden laat ik tetngkomen om eerst de op de reede drijvepde torpedo s op te ruimen Aan onzen kant p n verlie o Omitent den litluktet aanwl op PortArtSnr merkt de K81n Ztg op dat de poging om den ingang tot de haven te versperren gemakkelijk te verklaren is wanneer men bedenkt dat de geal welke schepen met groeten diepgang gebrniken moeten nog geen v ftig M breed is Een aantal in de geul geienken schepen zonden een hindernis vormen dis slechts met de grootMe moeite en aantienlgk tydvertiea weg te ruimen zou wezen Het blad twijfelt er echter aan of het wel juist 1b dat de stoombooten met ontplofbare stoflen waren beladen Door het springen toch van groote massa s van die stoffen Eonden de booten toodauig uit elkaar zijn geslagen dat het doel een beletsel voor de FEVÊLLeTOai HET MEDAILLOH JVaar Met Iransch 59 I tjcua riep zijn meester hem toCy iga oogenblikkeïijk een agent van politie halen om mij van deien krankzinnige te ontslaan 1 De toestand van Jean Beauchêne werd hièhelijk Al kookte en bruiite ook zijn bloed hij begreep maar al te goed dat hij met geweld meer kwaad dan goed zou uitrichten en loo hij tot overmaat van ramp belemmerd werd in lyn vrijheid van beweging dan kon hij letterlijlc niets uitrichten om te weten te komen wat er van Henri geworden was De tranen stonden hem in de oosen Met een eökela beweging hield hij den lakei die rcedi naar de dtfnr liep tegen Dat behoeft niet tai hbeer zeide hij daarOp t mn Jean de Kertnor ik zal wel heengaan De bediende zag vragend naar zijn meester op en deze wenkte hem om te blijven waaf h was Ik zal wel heengaan herhaalde Jacnaes BeaQCbêne tAl wil je mij niets zeggen mijnheer ik 2al toch gauw genoeg wetcn wat ïk weten wil en dan zullen wÜ elkaöder nader spreken I Wee u vee u graaf de Kermor als mija lOon een doorvaart aan te brengen zou zijn voorbö ge treetd Blijkbaar was er dan ook slechts zooveel springmateriaal aan boord als wel uoodig was om het scbip tot zinken te brengen Dat de schepen als branders zouden zjjn gebezigd om tegen de Rnssiiche schepen aan te drijven en ze door hun ontploffing te vernielen acht de Kölnische zeer onwaarschijnlijk Dat kon vroeger zoo gaan maar thans niet meer Het blad herinnert aan de heldendaden van Kanarie tödens den öriekschen vrijheidsoorlog toen deze met zi n brander volgestapeld met brandstoffen betTurksche adrairaalschip in de haven van Chios nanklampte en in de lucht deed vliegen Maar thans kunnen dergelijke eenvoudige middelen niet meer baten ten eerste omdat de mo derne oorlogsschepen geen takelage bezitten en ten tweede omdat het bezit van snelvuurgeschut ook in staat stelt snelle aanvallen en verrassingen al to weren By de Japanners royet de wenach hebben voorgezeten het Russische eskader te beletten zich in volle zee te doen gelden Een deel van de Russische schepen on door een versperring van de loegangsgeol in de haven ijjn afgesneden terwijl het andere op de reede te zwak zon zyn geweest om eenige offensieve beweging tegen een Japansche transportvloot te ondernemen Het bevslligen van den overtocht van het Japansche operatieleger van Japan naar het vasteland ia wel de gewichtigste taak wolke de Japansche vloot op het oogenblik is gesteld en ziJ zoekt zich op alle mogelijke wijzen van die taak te kwijten In het Engelsche Hoogerhuis verklaarde lord Selborne in antwoord aan lord Spencer dat zekere invloeden werkzaam waren om Eugeland g bonding in valsch daglicht to stellen en om te doen gelooven dat de Britsche vloot niet de meest strikte ouzijdighei in acht nam Lord Selborne ohtkende met nadruk dat de kruisers Nishisi en Kasoega ooit de Britsche vlag hadden gevoerd of doo r Britsche oorlogsschepen zonden zijn begeleid De beweerde onhoffelijkheid ten aanzien van bet dokken van Russische torpedojagers op Malta was te wjjten aan een betreurenswaardig misverstand dat een gevolg was van de begeerte zeker te zijn van de juiste opvatting zijner positie in geval van oorlog door den Russischen bevelhebber Het geval is aan de Russische regeering uiteengezet De Minister lichtte vervolgens toe het optreden vati den Britecben kruiser Talbot ongeluk mochl overkoraen xijn Als een razende vloog hij de trappen at en spottend haalde wederom de graat zijn schouders op Als je maar wilt vriendlief mompelde hij voor zieh zcit en als t mij namelijk niet verveelt En toen Jacques BeauchSoe verdwenen was tot den bediende Zeg eens Jean je stuurt mij op een anderen tijd Diet öieer een gek op myn dak 1 Ik kon t niet helpen mijnheer Dte kerel smakte mij tegen den grond dat ik durt wedden dat mgn heele arm er blauw van ziet I Nu d srop zullen wij dus zoo meteen een goud picistertje leggen De graaf trok zich in zijn kamer terug terwijl de dankbare knecht zich tot den grond toe neerboog en den hemel dankte dat het heele tooneel op zulk een wijze was atgelcopen Toen hij weer buiten was begreep Jacques Beaochêne dat hij verkeerd had gehandeld Hij had alteen gehoor gegeVen aan zijn eerste opwelling toen men hem gezegd had dat Henri nog niet was thuis gekomen maar nu had hij toch spijt van zijn bezoek aan t hotel de Kermor het was niet alleen vruchteloos maar misschien ook onvo rzichtig geweest De boosdoeners waren thans gewaarschuwd en in lijn kort onderhoud met dien graat had hij al gezien over hoeveel vermetelheid en schaamteloosheid die man te beschikken had J an de Kermor was een geweldige tegenstander en hij JaCques Beaucbêne zou moeite genoeg hebben om nem te bestrijden en te ontnuwteren die Bussische zeelieden aan boord nam na den alag bij Tsjemoelpo en verklaarde dat de Russische regeering voor deze daad een dankbetuiging had gezonden Do jTalbot zon hetzelfde gedaan hebben voor de Japanners indien deze in hetzelfde geval hadden verkeerd daar de Britsche raariiÉ slechts bewondering en eeibied gevoelift zoowel voor de Russische als voor do JiB vlooten In een bijeenkomst van de marine comraissje uB de Pransche Kamer gaf de minister van marine Pelletnn eergistcwn een uitvoerige uiteenzetting over de Fransihe strijdmacht ter zee De minister zette daarbij op den voorgBond dat bü de mogelijkheid van een coijdiotniet vooritag doch Frankrijk moet klaar zijn voor elke gebeurlijkbeid Hij wees er op dat de Fransche vloot in uitstekenden toestand verkeert en versterkt is met vijf gepantserde kruisers van een nieuw type waarvan men gruote verwachtingen heeft Binnen enkele weken zuMfn nog vijl kruisers van dat type in dienst worden gisteld De kruisers van dit nieuwe type die op 1 Januari in dienst waren zgn de Sully do Desaii de Klober en de Léon Gambctla De minister wees er op dat het onmogelijk zou zijn voor Frankrijk om een even groot skader in het Verre Oosten te hebben als de Vereenigde Staten of Engeland Maar hij zal nog vier torpedo jagers naar Oost Azië zenden om het eskader te versterken Zooals bekend is bestaat het Fransche eskader in Oost Azië uit twee gepantserde kruisers de Montcalnr en de Gueydon die beschermde kruiser de Chateaurenault de Bugeaud en de Pascal en een paar oude kruisers en kanonneerbooten Een zesde geheel nieuwe kruiser de Sully is op weg naar Saigon en lal waarachgnlijk ook wel bestemd zijn om het eskader in de Japansche wateren te versterken De Indépendance Beige meldt dat verschillende afgevaardigden bij Combes hebben aangedrongen op een spoedige aftreding van den minister Pelletan doch de ministerpresident antwoordde dat de critiek van Lockroy op de vloot zeer overdreven is en dat hg geen reden ziet om Pelletan te noodzaken heen te gaan In elk geval heeft Combee een onderzoek toegezegd De berichten van den Balkan luiden itoeds gernstst jllender Door do diplomatiuke bekwaamheden van Natsjewitsj die een over Bij tvertaten van het hotel was hij nog ramder op tijn gemak dan hij t bij het binnentreden was geweest Hij had zich overtuigd dat Marcelle s echtgenoot iemand was dien hij tot alles in staat achtte en zoo hij tot op dit oogenblik nog getwijleld had of Henri al dan niet een ongeluk was overkomen die twijfel was thans helaas verdwenen Ja Henii was dood vermoord door dien man I O die schurken I die schurkert I Zonder zelfs naar den portier om te zien liep Beauchêne diens loge voorbij en sprong in zijn rijtuig Waar naar toe mijnheer vroeg de koetsier Tie schermmeester dacht een oogenblik na en riep toen eenk laps Naar de Morgue I Dat denkbeeld van de Morgue was hem in t hoofd gekomen door zijn meaning dat zijn lieve Henri dood moeat zijn üe koetsier bracht Hrnri s meewarigen pleegvader naar het kleine sombere gebouw waar zoo vaak de bloedige ontknooping te vinden is van een tal van drama s waarin armoede misdaad liefde toorn eo haat de hoofdrollen zjjn geweest Goddank daar bevond althans de arme jongen sich niet Men had hem derhalve niet hier of daar vermoord langs den weg gevonden ol uit het water opgehaald Zou hij inderdaad nog tot het land der levenden behooren In tlijkenhuia had Jacques Beauchêne slechts drie grijsaards gevonden die waarschijnlijk zelf omdat de last des levens hun te zwaar was geworden eensklaps aan alles een eind hadden ge maakt Arme stumperda wier moeitevol bestaan too moest besloten worden eenstemming tusschen de Forte en de Bulgaarsche regeering wist te doen ontstaan is de vrees voor een oorlog tnsscben deze beiden voorloopig weggenomen En de berichten over den opstand derMlbaniêrs by Djakova geven ook een meer geruststellenden kijk op die vrevolutionnaire poging van de Turksche bewoners van Albanië Shakir pasja die met achttien bataljotis bij Djakova aankwam knoopte onderhand e lingen aan die wellicht tot een minnelijke schikking zullen leiden De Albaneezen hebben verschillende grieven zii verzetten zich tegen de veehelasting die de Porte heeft ingevoerd zij ischen am nestle voor hunne hoofden die tijdens den opstand van verleden jaar zijn gevangen genomen en naar Klein Azië zjjn gedeporteerd en zij verzetten zich tegen de invoering der hervormingen in Macedonië omdat zü vreezen dat hun gebied ook onder vreemde controle zal komen De divisie generaal Sbemsi pasja tegen hen afgezonden word verslagen en teruggedreven Men meende dat de opstand doorde Turksche autoriteiten was aangestookt om de invoering dor hervormingen te vertragenot te belemmeren maar het krachtige optreden der Porte die onmiddellijk een groote troepenmacht onder Shakirpasja uitzond deed dat vermoeden weldra wijken i et einde van dien opstand schijnt thansnabij En de Bnigaarsche pers vwzekart thans plechtig dat Bulgarije r itiot aan denkt onlusten te verooi zaken in dan Balkan nu de Tsaar BevriJder de banden vol heelt in Azië Bulgarije zal Rusland nu geen ver legenheid bereiden op het Balkan schier ailand integendeel het zal alles doen at in zijn vermogen is om mede te werfeen tot bet bewaren van rost en rt de Het is te hopen dat deze goede voornemens van de Bulgaarsche regeeriug en van de Bulgaarsche pers worden uitgevoerd Wellicht behoeft dan dit jaar voor de rost op bet Balkan schiereiland geen vrees te bestaan Er doen gernchten de ronde als zou de Daitache keizer een tochtje met zün jacht ondernemen en te dier gelegenheid ook Antwerpen aandoen waar hjj dan waarschijnlijk den 6en Maart a s zou aankomen Dit zou zgn tegenbezoek zijn aan koning Leopold die onlangs te Berlijn zijn gast was Wtt er van aan ie weet men nog niet In geen geval is dit bericht officieel Maar men kan sedert enkele dagen in het koninklijk paleis op do Meir een ongewone bedrijvigheid be Haistig verliet Heauchiïne het gebouw der Morgue Hij liad weder een weinig hoop Als zijn jongen was getroffen zou hij misschien niet doodelijk gewond en nog te redden zijn Hy was wellicht nog niet dood De schermmeester nam weer in zijn fiacre plaats vNaar de jtrefectuur van politie riep hij thans zonder zich tells bedat t te hebben Aan het gebouw der prefectuur vond hij een ingang met het opschrift yAlf meene veiligheidspolitie Ja daar moest hij zijn Hij verliet zijn rijtuig en wendde zich tot een aldaar geposteerde politieagent Het bureau van den chef vroeg hij Kom binnen I Daar zal men u terecht helpen mgnheer Onze held moeat een houten brug overgaan en kwam zoodoende op een groot binnenplein met verschillende gebouwen Vorlepen zag hij rond tot hij iemand had ontdekt die hem verder ün wcK kon wijzen Op zijn vraag toonde men hem een deur seggende Ga dsar binnen en dan twee verdiepingen hoog Beauchêne kwam nu In een kilkoud gebouw met ateenen trappen waar over plechtige stilte heerschte Hij ging xooals hem gezegd was twee verdiepingen hoog en bevond zich toen op een breed portaal met vensters aan de eene en uren aan de andere eijde Wordt vtrvflgd