Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1904

Woensdag 2 Maart 1904 No 0351 STEENKOLEN 42ste Jaargang fiOMCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tvenals h t Ulieinisch Wi stfalisehe Kohier Syndieat te Es sen a d Ruhr voor levering tet spoor heeft thans ook le Rheinische Kohleidiandels Hhèderei ese lsehaft fe Miilheiin a d Ruhr voor levfrinf per schip den alleenvcrkoop van all producten der Syndicaats niijnen voor Nederl iiid aan oni opoi drafjen en wel met injj anfi van 1 April a s Terwijl wij hiervan aan alle verbruikers van en handelaren in Wesifaahche Kolen eoke i en steenkolen briketten kennisjfeven veiv oekcn wij hun bij behoefte by ons aan te vrag en en ons hunne hestellingen te doen g e worden Steenkolen Handelsvereeniging relelaON ft De Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitisondcring van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF JE NT EN lelefQ lIl l Sf A V K H T E N T I E N wórden gepliaist van 1 regels a ïO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letter i worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot uur ijos iiiitM UTRECHT 27 Februari 1904 VertrÜKbaar bij PEETERS H VU bewija van eofatheid U carhet a kurk ateeda voortien van den naam der Finu P HOPPB TE EQDF AWEBODM Een nieiiwo houten Tent TE KOOP stiiande op ie Markt alhier groot ± 11X 5 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 53 Meter Te bevragen bö 1 11 DE WILDE TE HUUR aan de Westhaven H No 149 HEEEEiraiJIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Hunrprii fl 575 Dadelijk te aanvaarden Te bevragen bj 1 W SCHOUTEN In hei VEI y HTING8 M4GAZI IN üe Avondster Dubbele baart Telfnr 117 Zön lieden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl liitsnnijnienten llnirJtetii en Ballnns Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS m FcTROLEUHKACHELS Eenig adres voor OASGLOEIUCHTBENOODIÜDHEDEN soiled en degelük Indien U dan van goed licht houdt ia dit je ware adrea Aanbevelend M i i VA um Aanlegger van Gas en Waterleiding W e wk r ijo wu d Ikhtf fiUnl CltCao te ontrangon tee ir èntfesteld en Da vela pruofhemiDgen iQ den nandel gekomen ondei deL naaui des iiitvindem Dr Mloha U verraaidigd i p da besta maoUoea in h weieldbenemde etabblissement vaq Gebiak StoUwarok t Keulen licha Bikel Cacao In Tlerkaotea buiaen Deta Eiktil Cacaa is met melk gekookt aesa aangename gezunde drank toot dag ltil 9 3b gebruik een t 2 theelepels van t poeder Toor een kop Ohuculate Als geneeakracbtjge drank by geral van d ri bee ahnaits me water t georiiikec Verkrijgbaar b j de Touinaaciatt B 1 Aputhekars en V Ko praftufjea rTJ5 0 90 aS5 Pry Oeneraalvtrtagenwoordign niui Kodwiand Julius Mattenklwlt Amnterdam Kalveistraat LOS raiephoonnst Crouda Ahiinni mcni 1 40 per jnnr voor poreeelen binnen een kring van K M 1 gelegen viiiilej en onilerhouil g rati H nel is nangesloten aan het Rijks Intorconiftkunualhurenu Op 1 FebrI 1904 141 verkregen oauslaiUngen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bnrean ACHTER DE VISCUMABHT t i Hal bntt i B c d ly U n C iC makkilykiM ro timkldel ooi Hetrn IfWl envooraldamMinKlnilwtcbaciiwttk lua Ude Apprituur tanC M Mllll r A Ca l i srlln islIi Str 14 Mm IKtt l m Mi vy op naam an fabrlektmtrk Virtrnkur tlHra WMilMn la Hma i1i lalliHrM arataöaa aai a n aaafaaHaaat IP Urttmtn a V 3 eeii Kinklioesl eeii Intliienza Om lainkhocst Influenza Borsl en Hoelaaniioenin i binnen den kortst mogclpen tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoenxlc Superior Druiven Borst lionigExtract fl E L I A if T II 1 uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HOSINGBLOl M van lUïAiiSCHAlfcC H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firtaa WOLPF Jb Cn Westhaven n loH la A LATESSrBTN U vef 100 louda E H VAN MlLli Veerstul U I2U te Hmdn A UOÜMAN Moordrecht VlfiKiV Nmmrrkerkad J Jiel A N VAN ZEStiKN Sc ioon iowii J ïn TüUKKN Host op B ï WIJK O vhwn A SCIIKKH Haaf recht ¥ W v EDE Oitdmater K viüDBU HEI IDEN Ie rietuwljk P f d 8P K MoerraptUe 1 v d t i Woddingtveen Wed A HiiLST iraiirfi ii7 M m M KOLKMKN Waddinijsmen I A dkC1 iT Oudeaater J n JONUII OüdmaUr J P KASTBLhIN l oiiliro kerdam D UIKKEK te Bewehop flW f HWW mmmÊÊ ÊIÊgÊKKÊÊÊÊmÊÊm t uot r iiatsh algen ecn ei nLiM 3l n ïfai Tl 1 fflTI M Urt Dlpioni en Goud Bet i otufe PRAEPARATEN VAN Quina Uroche t rbi r Se king na I X m het kwalen Tan Krltlsohen leeftijd enz Verknii b aar m flacoiB ö ƒ 1 00 en L Eikel Cacao mttrfcenda KmA WI N itf iwaklt lerên al volwuwnen gebrek aar eetlust aleclite spUaverterlnr icnuwboordpiln ter veriterkïne na liekte of kraambed koorta en hare e ll OUINALaROCHE FERRUOINEUX 111 het bijmnder tegen Bloedgelirok Biecktucnt i Verknii baar in flacom i f 1 00 en L YerMerkend aaneenaam van naak vonrd e llili ltBe ik vooral voor kinderen ewakken en klieraoMIge jeatellen leer aan Ie be vnormigelinif Chemlacti 1 en kleine Mndaren linii per biu len M laneeakracnilge drank bii atoomlsien Jer apljaverterlnjaorganen en dlarrhée ook KBr 1 7O a Kgr 0 9O MKgr 0 B0 r Chamlaoh MolL cltSIror Speelaal voor Kindervoeding in bussen a Kgr 0 90 ulvere TICIKaUmCr 0 60 M Kgr 0 85 Acfhtna Piirar HAt1 Het rtKikenemerhaUeClgaietle is voldoende ter bestri atllllia V lgal CIICII j j lnvljate aanvallen van Aathma etc In doosjes a t Ö 80 cn O BO Tamarinde Bonbo ns JJ ï S SS Trffi V ïï iooi lln lcn n l e i i ilc Tamarlntle Bonliona vai KliAEl El lElf HOU W 8rJ daar de vorm vooi bet kind begearlijk cn tie smaa k aangenaam is Prlja per dooaje ƒ O IKI en J oyi 9lmialr Pac4iltoC aleemcen erkend al het BESTE hiiismi Idel OairniaKraStUieS Hoe t verkoudheid en Keelpljn het is een alljmoploasend en veraacMend middel bU uitnemendheid uitslnitend in M D flesthjcs verkrtiEbaar Prijs ƒ 0 20 pei Hescl ije V f pn p n rtlrn pan CRAEPEUEN vj fh ijurnrH Hmirop nnitii en Au k MOLM ta Zelat aUn atlrn roofxirH rnu KRAEPELIEN h HOLM Hofleveranciers ZEIST AkllJki ADVERTENTIE in aUe Couranten worden aang enonien door het 4lverl iitl4 llurcaii van A BKIVkMAX ZOOK Hooi Stroo Istc kwallleil MAASHOOI zeer goed Koeienhooi levert franco Jf H El r EU te 080H EENieDEFOT TAN THEE Nfii wnrdl verzoclil op l UEUh teletlrn niT H T Maouun vak W IIAVKNSWAAY ZONEN GOBINCHBH Deze THEEËN worden afgele rerd ii verzegelde pakjes van tiy iiode en een half ea een Ned otu met vermelding van Nommar ec iPrijs vooriten van nevenataand lUerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende C RUL voorheen J BREEBAAET Lz Geen Qeter adres voor alle eoorten 8CH0ENWERK dan het Bntlianlsch tUnen en Laarzi Diiiiii iizijii KLtlWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SUITS SUITS AUe reparatiën en aangemeten werk OVEItSCIIUKMKN merk ile Weei scbaal i l uw aijoverironen rof Dr Liebera tvelbekeud aiitW KSACHT IItSBB Alleen echt met Fabrielauiflrk tot voortdurende radicale en sekere genezing van alle zelfs Hjj H de meest hardnekkige xenUW hMJh niekteUf vooral ontstaan duor P BV afdwalingen op ieugdigen leef tgd f enezing van elke zwakte Bleek ftdCht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte Bpysvertering Onvermogen ïmpotenz Pollutionp enz Uitvoerige prospect nssen II in 06di fl 1 fl 2 fl 3 lul liüt jftes h n a C Ti rn l Depót Matth v d Voute Zaltho ramu 1 pfiH M CWban Co llottardtim 1 Huppel s Clravenhage 1 InlramHiiB de J tn J Ozd Kotterdnn Wflff i Co Oouda on bii alle rtroffisteo VAN BlOMMESTEIN S IWKT is proL fonderviiidelijk de BESTE tMi volkomen ONSCH adeli jkI A ELD00RN HOLLANCl OPjk PUIKE OUDE GENEVEE Jferftt NIGHTCAP nda iruk van A BRINKMAN dl Zs 9 m SCHIEDAMMER IHaiCHTItiOEN WtLKE OEÏAAR SCHADE Or HINDER KÜVIIEN VKROORZAKE BURGKMEESTKR en WETHOUDERS van Gouda j Gelet op de artl O en 7 der Hinderwet Brengen ter nlgemeene kennis dat op de Secretarie ler vnie rtjn gelegd verzoekschnlten met bijlaiH n van IC 1 C vn Eijk te Gouda dm vergunnmg tol oprichting eener ballenbakkcrij kokerij in het perceel gelegen aan de Kuiperstraat Wijk K No 85 Kadastraal bekend Sectie D No 378 i ie C Urbanus te Gouda om vergunning tot Bprichtin eener Kuiperij in het perceel gelegeij aan het J radijs Wijk M No 29 Kadastraal bekend Sectie C No 1931 Dat op Dinsdag den 15 Maart 1904 des namiddags ten i i i op het Raadhuis gelegenheid is om beiwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vcMr dien dag op de Secretarie der Gemeente van tie ter lake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA deS I Maart 1904 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MAKTENS De Secretaria BROUW E II Bultenl andscli Ov rzlcht Bonter wint uil PorlU Attlmr ieneraal commandant Stössel vaardigde eergisteren een dagorder nit wadrin hg de verdedigers der vesting der bevestigde rayons en de bevolking herinnert dat de Japanners de bezitneming van Fort Artbnr voor een qnaestie van nationale eer honden Uit de hardnelikige aanvallen der Japanners en de beschieting der vesting en der verschillende bochten leidt bp at dat de vgand voornemens is op het schiereiland te landen en een poging te wagen de vesting te nemen en aoo dit mislnkt den spoorweg te verwoesten De vyand vergist zich echter onze troepen JEOO zegt de dagorder weten en aan de bevolking deel ik mede dat wij niet zullen wijken Wjj moeten tot het uiterste strijden daar ik als coMmandanl nooit het bevel om te wgken geven zal Ik vestig hierop de aandacht van de minder moedigen en roep allen op om zich te laten doordringen door de overtuiging dat het noodzakelijk i i tot den dood toe te stryden Wie zonder strgd aftrekt zal zich niet kunnen redden want er is geen uitweg aan drie zijden is de zee fEVILLETOK HET MEDAILLOF N ar Aet I ransch 6t Met kocte woorden vertelde daarop onxe held hoe hij te Asniérei aan het kind was gekomen en door welk een sluwe daad dezer dagen zijn jongen bijna het leren ecu hebben verloreti alsmede de redenen welke hij thans bezat voor zijn tneening dat de luitste poging om hem te vermoorden was gepleegd door hem wiens eerste pogingen waren mfehikt Met groote aan bu luisterde de chef der vtiligheidspolitie toe k ben het met u tw T zeide hij tot Beauchênetoen dM had uitgesproken dat er in de geachiedeirb iels zeer geheimzinnigs ligt dat wijdienen op te helderen Ik twyfcl er geen oogenblik aan dat de dame waarvan ge spreekt thansuw toon naar het Uven heeft gestaan maar haaris moeilijk iets te bewijzen Ze kan immers heelgoed zeggen dat die verliefde jongen heeft gedroomd of wel dat hij zooals hij al dikwijlshad gelégd te uUen doen een zelimoord hadwillen begaan Dat heb ik 00k geduht meende Beauobêne Dan hebt ge heel voed geiWleneerd prees de chef der veiUghaidi ritie aan de vierde zal de vijand zijn Niets blijft dus over dan Ie strgden tot het laatste De Russische Telegraphenagentnr meldt Ondanks den sloira werden iu den vorigen nacht naar verluidt de lichten der Japnnsche verkeiiningsschepen aan den horizont gezien De Courier de Tientsin meldt Ondanks de pogingen der Japanners om hunne verliezen te verbergen is toch van betrouwbare zijde bekend dat het pantserschip üashima de kruisers Asarao en Tokiwo beschadigd zijn en naar Nagasaki moeten worden gezonden Voorts meldt dit blad dat 60 000 Jupannerii in Gensan Wonsau aan de Nourdkust van Korea saamgetrokken zjjn die voornemens ziJn in Mandsjoerije te vallen Hel vertiek der Chineesche troepen naar de grenzen ie vermoedelijk tot 5 Maart uitgesteld De Russische generaal Batianof lid van den Legerraad heelt aan Fransche dagbladcorrespondenten medegedeeld dat volgens hem Rusland niet alleen te tand maar ook ter zee de Japanners met kracht moet bestrijden Ongelukkigerwijs beschikte Rusland voor den oorlog ter zee niet over een voldoende vloot 0 zoo besloot de generaal half in scherf als Pronkvp maar wilde zou het sneller gaan Als het ons maar vier pantserschepen en twee onderzeesche booten afstond meer niet dan zon het zaakje ganw in orde zijn Tegen betaling dat spreekt vanzelf Als mijn voorspellingen dan niet uitkomen verbind ik mij om het verdere van mgn leven als gemeen soldaat in het Fransche leger door te brengen Wilt u mij dus s v p 1 pantserschepen en 2 onderzeesche booten sturen Dit los daarheen geworpen woord is op zeer serieuze wijze beantwoord door den Franschen oud minister van Marine De Lanessan Deze publiceerde in den Siècle de volgende repliek Zelfs indien wij wilden zou men den generaal kunnen antwoorden dat men niet zon kunnen en wel om de eenvoudige reden dat wil niet eens genoeg pantserschepen en onderzeesche booten voor ons zelf hebben En waf aangaat u te komen helpen met wat wij hebben zoo is dat evenmin mogeiyk Want indien Frankryk met zgn vloot Rusland hielp zon bet in den Russisch Japanschen oorlog ingrepen en daardoor ook Engeland in het conflict betrekken welke mogendheid formeele verplichtingen tegenover Japan heeft aangegaan Een tweede veel vreeseljkev en rampzaliger oorlog dan in bet Verre Oosten Beloof me nu maar dat ge zoodra ge maar iets nieuws hebt ontdekt dat mij zult komen ver tellen Hier hebt ge het briefje voor de directeur van het gasthuis i De chel der veiligheidspolilie was opgestaan Beauchêne verliet hem geslingerd tusschen hoop en vrees de vrees dat zijn pleegzoon toch er het leven niet zou afbrengen en de hoop hem nog gered te len Onze wapenkoning ging weder in sijn huurrljtuig en gaf den koetsier het adres van Lariboisière op De portier van t gasthuis wien hij zijn verlangen te kennen gal zeide hem dat alleen des Vrijdags en des Zoixlags bezoekers voor de patiënten werden toegelaten iMaar ik heb een briefje voor den directeur 0 dat maakt een onderscheid Van wien ia dat briefje f Van den chef der veiligheidspditie tNü dat s een goede aanbeveling Ga hier even zitten ik ben dadelijk terug I Onze held liet zich op den hem aangewezen stoel neervallen In de portierswoning had hij het uitzicht op een koude kale binnenplaats aan alle kanten door stijve gebouwen met tralievensters ingesloten Achter een dier akelige ramen lag zijn Henri zwaar gewond uitgestrekt stervend ja misschien reeds gestorven Beauchêne die al zooveel angst had doorstaan verteerde van ongeduld Als hij zich niet met kracht en eweld Iwd ingehouden ware hij roepend om zijn zoon de gangen van dat sombere ziekenhuis ingevlogen Hoe lang zou hij hier wel zou dan in de Earopeesche wateren uitbreken Wg zouden onszelven in avonturen storten waarvan de vreeselgke consequenties door geen Franschman die bg zgn volle verstand ia zonder ontzetting onder de oogen zouden kunnen worden gezien Wg zouden aan de met on verbonden mogendheid nog to minder hulp kunnen bieden wgl wg zelven onze marine in de laatste jaren hebben verwaarlüoaj De opofferingen welke wg ons gediirenae de laatste 10 jaren getroost hebben zgn naawelgks begonnen resnltaton op te leveren Onze eskaders zgn nog te zwak dan dat wg er aan zouden kunnen denken ook maar bet geringste deel er van af te staitn aan de met ons verbonden mogendheid ol ons lolven bloot te stellen aan de gevaren van joon ceoorlog Rusland mug deze twee zakan niet nit het oog verliezen Het weet heel goed dat bet er geen voordeel van zou hebben als wy te zijnen behoeve overgingen tot een gewiijiend ingrgpen waardoor wg ons zouden blootstullen aan nederlagen die niet alleen onze eigen belangen maar ook het prestige van ons bondgenoottcbap zeer zonden kunnen schaden Die lieden die valscbe of venralschtö berichten verspreiden om de openbare mecning de overtuiging te doen krggèn dat Rusland er recbt op heeft oiizerzgds een gewapend ingrgpen te verwachten zgn dus óf blind 61 zg laden een groote schuld op ricli IWWeiyker kon het niet gezegd worden Wg zgn er benieuwd naar wat de Figaro en consorten hierop zullen te antWootden hebben De Temps verneemt nit Konstantinopel via Sofia dat ondanks den gunstigen loop van de onderhandelingen tusschen den Bnlgaarschen gezant Natsjevilsj en de Porto de gespannen verhouding tusschen Bulgarge en Turkije niet is verminderd De Porto gelooft altgd nog niet aan de vredelievende bedoelingen van Bulgarge en beweert dat dit land maar voortgaat zich te wapenen en troepen naar de grenzen te zenden Bulgarge vertrouwt de regeering van don Sultan evenmin en op den grondslag van wederzgdsch wantrouwen valt hot moeiiyk beide partijen tot elkaar te brengen De oproerige beweging van de Albaneezen houdt aan en breidt zich nit Het wordt nu ook in Ipek onrustig Do consuls der Europeesebe mogendheden hebben reeds de aandaoht van de Porte op de beweging gevestigd an de Tnrkscbe regeering heeft versterking van het inderdaad te zwakke garnizoen toegezegd moeten wachten Eindelijk eindelijk dan toch keerde de portier terug iVolg mij mijnheer De wapenkoning stond ijlings op Men geleidde hem langs groote gewelven om de binnenplaats heen Het hem daarna een trap opgaan eindelooze gangen doorloopen en ten slotte een klein vertrek betreden waarin zich twee mannen bevonden de een idroand van zekeren leeftijd en behoorlijk gekleed lerwijl de ander noff een jong mcnsch in zijn hemdsmouwen was cn een groot boetelaar voorhad Ik tou met geno gen aan den wentch van den chef der veiligheidspolitie wÜten voldoen mijnheer zeide de oudste maar ik hoor daar juiit van mijnheer hij bedoelde den jongen man in zijn hemdsmouwen die denkelijk een der interne geneesheeren was ik hoor daar juist van mijnheer dat een ontmoeting met den gekwetste hem zeer nadeelig lou kunnen zijn Alle aandoening kan den jongen man gevaarlijk wezen en het is bepaald verboden roet hem te spreken Beauchêne kon in teerst geen woord uitbrengen zoo diep was hg geschokt Hij leeft dus nog niet waar vroeg hij eindelijk stamelend ija hij leeft kntwoordde nu de geneesheer en we hebben zelfs hoop hem te behouden maar daarvoor moet dan ook de grootste omzichtigheid worden in acht genomen Ik wil alles doen wat men eischl antwoordde de arnie Beauchêne ik wil mij aan alles onderwerpen als men hem maar red 1 In den Dultschen Rijksdag was aan de orde de begrooting van justitie De zitting werd geheel in beslag genomen door de voortgezette discussie over den aanval der sociaal democraten tegen de Pruisische regeering welke zg beschuldigen door het over de grens zetten van verdachte Rossen en door de gevangenneming van Dnitsche sociaal democraten wegens het binnensmokkelen van Russische revolulionnaire geschriften in Rusland aan de Rassische politie spionnendiensten te hebben verleend Nadat de meoslo sprekers de jongste verklaringen van den PrniHischen minister inhoudend dat de rogeering volkomen wettig had gehandeld hadden gebillgkt stelden de sueinaldemo craten een moiie voor waarbg een regeling van hot vreemdelingenrecht bg rgkswet werd verlangd Oe heer Rebel wees er op dat de sociaaldcmoi ratischo partij met do verspreiding van revolutiininaire Russische gescliriftei niets bad uit te staan De sociaal d mocrai en die aan de verspreiding der ge chritton meewurklen waren in de meening met socialistische broebnres te doen te hebben Wie in de paitji zich bezig hield met teirorismeen anarchisme zon direct worden uilgestooten üe sociaal deimocraten en niet de Pruisische regeering droegen in deze ziak er toe het aanzien van hot Duttsche rgk te handhaven Tegenspraak gelach Do rykakanseller graal Von Bttlow beantwoordde Bebol Hjj woes or op dat alle regeeringen naar hg meende don plicht hebben elkaar wederkeerig te steunen tot een gemeenschappelgk internationaal optreden tegen het anarchistisch gevaar Deze mi reële pist moet juist zoo bestreden worden als andere epidemieën Zeer juiit Zooveel staatshoofden vielen als offers van hot anarchiBino en nu zouden wy terugschrikken om ons te vrdeiiigen tegen lieden wier voornaamste beginsel vrees 011 moord is Elk Kussiscli agent wordt slechts tydelgk toegelaten en dan nog onder beperkingen zoodat tegen de toelating geen bezwaar is Ik betreur zeide de rgkskanselier verder de dwaze onbillgko verwgten der socialistische bladen dat ik in de baitenlandsche politiek dingen heb toegelaten of heb gedaan die afbreuk doen aan de nationale waardigheid maar op nationaal gebied beeft de sociaal democratie geen rcclii van meespreken De door vorst Von Bismarck in zulke gevallen in Duitschlnnd s belang geachte metbode komt overeen met de thans gevolgde Ook Bisniark hechtte er waarde aan in dergelijke gevallen aan de wenschen van den Russischen Keizer en de Russische rogeering zooveel mogelgk tegemoet te ilict eenige dat wij u kunnen toestaan zeide de geneesheer die medelijden met hem had ita dat ge hem uit de verte ziet en u verzekert dat hij t is Maar ge moet nna bcloovcn geen woord te zullen zeggen geen beweging te zullen doen om zijn aandacht op te wekken lO ik zal me wel goed houden niijnhee Ga diin maar mee I Ik zal u den weg wijzen Beauchêne volgde zijn nieuwen geleider die welhaast de deur eener ziekenzaal voor hem opende met aan weerskanten een langen rij witte bedden De zieken die dnar lagen sloegen voor t meerendtel half wezenloos liun ooucn op om ze tn t volgend oogenblik weder moedeloos te sluiten Met welk een onrust ging nu Beauchênc s blik van het een gezicht naar het andere en ali hij in de verte een nog jeugdig gelaat ontwaarde met het begin van een kneveltje meende hg telkens dat het iijn jongen zijn Ueon zou ztjn die daar lag maar de j udige geleider liep bedaard dojr In die zaal werd Henri Beauchêne ntet verpleegd Toen men de zaal uit waS kwam men op een klein portaal en op de deur die zich daap bevond las onze held Zaal Saint joseph a daar moeri hfj wezen dat herinnerde hij zich wel De in erne dokter vatte hem bij den arm tl8 het derde bed aan uw rechterhand zeide htj ihier liggen alleen zware zieken Werdt vervolgii m