Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1904

162 komen Zeker beeft de soclaal demoeratie zich met de lieden van wie deze bloeddorstige geftcliriften nitgingen in verbinding gesteld Toijuichingen recht rumoer by de socialist De bi wering dat de Bocialistlsche partygenooten slnclrtoflers waren v n een dwaling doet denken aan den zwendel met het keizerlijk slot op bet eiland Picbelsw rder Nibilisten welke biindi len zooai onlang werd ffehandeld zullen liet land worden uitgezet Been land ter wereld zon dalden hetgeen de lieercn Miiiid lstamm en Silberfarb hier uitvoerden groote hilariteit Wji behoeven ons dergelijke dingen van zyn Schnorrer rondreizende Puolsche kooplieden en amenzweerders niet te laten welgevallen Het doel der socialisten in dez n is ons tegen Rusland op te zetten en revolutie en oorlog te ontketenen Knutchy schreef dat door de zegepraal van een Ruisische revnluiie Oostenrjjk uiteen zou vullen Polen zou worden hersteld en UaitBcbland vereenigd zou worden tot een groeten cendracbtigen staat Als het naar den zin van Bebol ging dan zouden wij met de geheele wereld oorlog hebben morgen met Rutland ovcrraorgen in Zuid West Afrika Zulke politiek zullen wiJ niet voeren en wiJ zullen intrigues tegen vreemde staten op Duitscben bodem verhinderen WiJ zullen de vertrouwelgke goode vreed aine betrekkingen met de andere staten handhaven Levendige toejuichingen De Ryksdug verwierp ten slotte de socialistische motie betreffende bet vreemdelingenrecht De tovHland van de Kngelsclie Regeering ii door nl deze koruicliligheden en duur haar aarzelende siuatkniide die iets aanp iki zonder de mugelgke gevolgen ervuu ie be rekenen zou steulu niugeluk En alles werkt er toe mede urn haar voortdurend gruud te düea verliezen De milliliter president is nog altoos ziek zoodut hu do debatten over het Adres van Antwooid waarby de geheele politieke toestand besproken werd niet kon by venen De jonge minister vim flnauciëii Austen Churaberlnin zou iii Balfour s pluuts al Leailor of the Hou e optreden maai z n optreden was en teleui stelling en de minister van biniienliiiidsche zaken Akers Douglas iiioeat hem te bulp komen Het ia tbuiis gebleken dat bel Engelsche ministerie geleidelyk van ulle knicbiige persoonlijkheden oiiiUloot is En lozel Uliiiniberlain die n g in slaat wezen zon de Regeering in deze moeilijke omstandigheden hulp Ie bieden wijlt in ICgypte vermoeid en teleurgesteld en lost bet raadsel op dat de S ibinx hem voorlegt Wat is bet onderscheid tuhschen Josef de eerste die naar Egypte kwam en Josef tJhauiborluin f De jWestm Uajetto gaf er bet antwoord o l De eerste Josef werd door zyn broeders in een kuil geworpen de tweede wierp z jn broeders in een kuil waar zg niet meer uit kunuen En in Engeland wordt wanhopig gewerkt om uit den kuit te komen die Chamberlain voor de Regeering en voor de UniunisLische party heeft gegraven Nog beeft de Regeering een meerderheid maar welk een meerderheid zij regeert nog maar op welk een wgze y wordt boven water gebonden niet door overtuiging maar uit party discipline De meerdoi beid vraagt niet naar de mérites van de juuestie waarover gestemd wordl maar alleen of het voor of tegen de Hogeering gaat Welk een toestand I En elke partioele verkiezing doet zien hoo de Unionisiiscbe meerderheid verbrokkeld wordt zelf In Biiiuinghuni den brucht van Chamberlainisiue kreeg de Unionist 600 stemmeu minder dan ia IHOö de liberale candidaat echter dnizend stemmen meer Dat geeft te denken I Het is verbazend hoe snel groole woorden worden overgenomen vooral in de politiek Donderdag schreef de ll iskousche ceuiant een urlikol waarin de sloule bewering weid uitgesproken dat er maar één lieer en mees ter zgn kan in Oost Azié en dat is Rusland En Vrydag hield Lord rjiusdowiio een redevoering over de Tibet nuaeslie in liet Engelsehe Hoogerhuis midden in zün betoog boeren wg plotseling een bekenden klank Wanneer een mogendheid overv egeiiden invloed in Tibet moet oefenen kan die mogendheid slechts Engeland zgn Wy welen nu hieruit wat Engeland wil Alles wat de minisier van huilenhindsche zaken verder over de expeditie mededeelde liad weijig te beteekenen zonder loze zinsnede Lord Lansdowne vie sde met voor Husland s invloed meer vreesde hg wat de Tibetannsclie regeeriiig gelooft dot Rusland doen zal Rusland heeft duidoiyk en onomwonden zyii meening over Tibet uitgesproken Maar het is opmerkelgk dat er tel kens weder geruchten opkomen dat Lhaasa door de Russen bezet is Lord Lansdowne meent dat die geruchten alleen beteekenen dat de Tibetanon zich zeker achten van Rusland s bulp tegen Engeland En omdat zy die hulp verwacbtec zgn zy zoo hardnekkig en maken zg bet Engeland zoo moeilgk Lord Lansdowne wees er op dat de Russische gezant met wion hg herhaaldelijk over d qunstie had gesproken gewezen bad op de groote voordeelen die voor beide landen zullen voortvloeien uit een betere ver stuiidliouding aan hunne grenzen in vsmcbillende doelen der wereld Lord Lansdowne die deze verklaring mot vreugde bad ontvangen meent dat bet beter is daarop nog eons terng te komen wunneer de tgdsom tandighedon beter zy dan nu Het schgnt thans vast te staan zoo seint de Berlgnsche correspondent van de Frankf Ztg dat het kanaalontwerp dat dezer dagen bg het Pruisische Huis van afgevaardigden zal inkomen niet een wetsontwerp uit een stuk is maar uit vier zelfstandige welsontwerpen bestaat waarvan het oi ne den torso van het kanaalplan het kanaal van den Rgn tot Hannover omvat een tweede de normalisati S van de rivieren oen derde maatregelen tegen hoogwater gevaar en een vierde m iatre eien tot leniging van wateisnood De agrarische kanuulvganden hebben dus ook in dit opzicht liun opzet duorge dreven zy kunnen a innemen wat hun goeddunkt en het kanaalplan verwerpen Daarop legt het orgaan van den Bund der Laud irte het reeds aan door te schrgven Togen de samenkoppeling van de wetsontwerpen by de eerste lezing zonden wg ofschoon de bescberiningsmaatrogelen legen hoogwater met het kanaal Rgn Hannover volstrekt niets te nmken hebben onze bedenkingen misschien terzijde kunnen stellen maar onvoorwaardelgk blgven wg aandringen op den eiach dat de ontwerpen betrelfende maatregelen bg water mood bescli nning tegen hoogwater gevaar en normalisatie van rivieren eerst worden behandeld en afgedaan voor men aan de beraadslaging ovjr bet kanaal van den Rgn naar Hannover begint Reeds nu wordt in de pers aangedui l dat de aïdoening van allo ontworpen ged irende de loop nde zilling iinmogelgk is D it gcloovtn wü ook en juist daarom slaan wg op don eiïch dut tenminste datgene wuidt afgedaan wat onvoorwaardeiyk en onmiddellgk noodig is en dat is naar de algemeetle opvatting bescherming tegen hoogw itur on iiurra ilisatie Moet het wetsontwerp betreffende het Ryii Hannover kana il misschien tot de volgende zitting aange honden Wijlden dan U dat geen ongeluk hot heeft geen h iaiit Men behoeft nu juist de gave der piufelie niet te hebben om te voorzien dat doPini siscbe regeeriiig ook dilina il met hare besnoeide kanaalwet een nederlaag zal Igden Verspreide Berichten Fhahkrijk Byzoudere omstandigheden voorbehouden zal de strafkamer van het Hot van Cassatie 3 Maart a s het revisie verzoek in de zaak Dreyfus in openbare bobandeiing nemen De sub commissie in de zaak Humbert zette Zaterdag het onderzoek voort van de stukken betrokking hebbend op de B ransche Bank zy vond do bowgzen van een storting van 500 XK francs gedeponeerd na de krach van de Union Générale door Justave Humbel i oud miiilHter van justitie en Kehooiip ipa van de inillioeneiijuffiouw Thé rèse W lk pommeljo een maand later terug gmiomen werd Do commissie kon er geen sjioor meer van ontdekken L it is zeker een appeltje voor d n dorst na expiratie van slraftgd De arme familie moet toch leven I Met bestemming naar Indo China moeten zich tegen 15 Maart voor vertrek gereed houden 2000 man van de koloniale infanterie in garnizoen te Toulon Do Figaro meldt dat er geen eensgezindheid is in hot uiinisterio en dat verscheidene leden zelfs op gespannen voet met elkander staan DülTSCHI lIlI Door de herhaalde straffen schijnt er onder do soldatenlbeulen wel de schrik in te komen De onderofficier Schmidt van het 25ste artillerieregiment te Darmstadt die dienaangaande ook heel wat op zgn geweten heeft pleegde zelfmoord om eenonteerende straf te ontloopen Het monument voor Kropp zal in de Kieler Woche onthuld worden het komt te staan voor het goboBW van de keizeriyke jachtclub te Kiel Eergisteren nam keizer Wilhelm in het Museum voor Kunstnyverheid te Berlgu het model van het gedenkteeken in oogeuschonw F Ahebika Uet Huis van Afgevaardigden van de Vereenigde Staten heeft met een linken meerderheid een amendement verworpen dat ten doel had te bezuinigen op de marinebegrooting In bet debat werd gewezen op de noodzakeiykheid een sterke vloot te kunnen hebben In Oost Aziè BINNENLAND Door Ged Statun viin Zaid Holland is bepaald lo dat de vii scbcrij in de binnenwateren waaronder ook worden verstaan rivieron door sluizen afgesloten zal z ii gestoten vnn den 15b Maart a s tot en met den 31n Mei d v met uitzondering a van de visscbery door middel van fuiken aalscharen aalreepen aalkorven dobbel s en door pearen naaraulen paling b van de vtsscherg met de gebbe om kleine vischjes te scbeppen tot aas voor dobbers 2o dat het visschen met kuiïnetten waaronder ook bohooren ankorknihjn en staalboomen van den n April as tot en met den BIn Mei d a r is verbodun v iiiayKtti GV4 i iieuEE TËR4AD VRUDAG 20 FEPRÜARI 1904 Vervolg Aan de orde Het voorstel betreffende bet iogebrnik geven gedurehde don winter van do vgvers in bet van Bergen IJzeudooriipark De heer van Egk Met ge ioogen heb ik gezien dat eenigc heereii het initiatief hebben geuiimen dat er maatregelen moeten genomen worden tot orde dat er een baan voor kinderen atzonderlgk wordt ingericht en dat de rgders links of reclfts moeten rgden zoodat ongelukken voorkomen worden maar M do Voorzitter ik zou in hot voorstel van B en W ceue verandering willen zien aangebracht en wel dit dat geen contributie of vergoeding verplichtend wordt ge steld l e beer Donker Het zou mg spytcn indien een geliefkoosd plekje werd onttrokken a tn het publiek hot komt mg voor dat verschillende jiingolai d iar koinon om te rgden en voor die jongens is de v i dan afge nedcn ik begrijp niet hoe B on W er toe gekomen zgn dat aan eenige personen af te staan De heer Jongenburger Ik gevoel veel voor bet initiatief van de lieercn Boon c s oiu daar moatregolKn te treffen ik heb ook gezien dat daar in het wilde wordt gereden en ben en voor dat daar betaling gevorderd kan worden maar kunnen er geen vrglaarten worden nfgogeven ik zon de bepa ling er nog aan toe willen voogen dat op Zondog geen gsfeeslen zullen georganiseerd worden Do heer van Galen Ook B en W hebben het bezwaar gevoeld van do hh van Egk en Donker en daarom hebben zy er ingevoegd dat de heffing ondor goedkeuring van B en W moet bepaald worden wanneer daar reeds vroeg gereden wordt is het ijs daar spoedig stuk gereden on ik juich het toe dat de lieeren daar een goede baar willen maken en goede regelen invoeren en juich bot amendement van den beer van Eyk toe wat hot uitreiken van die vrykaarten betreft dat acht ik onnoodig wanneer er geen contributie geheven wordt is er ook geen conlrole noodig en ik geioof dat wij gerust het voorstel kunnen aannemen daar gsfeeslen niet op Zondag zullen plaats hebben Do Voorzitter Do heer Jongenburger kan gerust wezen dat op Zondag geen gsfeeslen zullen gehouden worden maar het is niets onbillgks dat men voor gsfeesten eene kleine contributie heft De hoer Engels Wanneer er geen contributie geheven zal worden geloof ik niet dat de lieeren er op in zulten gsan zij zouden toch de Wetering gereed kunnen laten maken voor hen die niet betalen Do heer van Galen B en W zullen rekening houden met de hier gevoerde discussie De heer Muglwgk Het is toch niet billgk dat wg onderscheid gaan maken Het amendement van Egk wordt met algemeene stommen goedgekonrd en daarna het voorstel van B en W zonder hoofdeIgke stemming goedgekeurd Wordt vervolgd Gemeng de Berichten Uitgesloten diamantbewerkers naar Antwerpen Men schrijft uit Amsterdam aan de N C Een eigenaardige uittocht heeft hier gistermorgen plaats gehad Een exodus zooals ik my in de geschiudenis van den industrieelen oorlog van ons land er geen herinner Driehonderd diamantbewerkers dan trokken gewapend do grenzen over naar oen vreemd land om daar t klinkt paradoxaal i hun achtergebleven taganttimders te gaan bevechten Een vöftigtal mokkers waren i eergisteren reeds voorgegaan Intnsschen men zal zieb herinneren dat wg de vorige week dezen trek naar Ant werpen hebben aangekondigd Voor een groot aantal uitgesloten Amstertlamsche diamant I bewerker is van niet bg de A J V aangesloten werkgevers en eigenwerkmnkers doorloopen Werk te verkrijgen Te Amste dam evenwel is door bet sluiten van byna alle fabrieken slechts een zeer beperkt aantal molens beschikbaar en volgens de jmg8te opgave van den A N D B werken hier totaal niet meer dan 1600 man in dag en nachtploegen intwerpen daarentegen heeft meer gelegenheid tot werken dan waarvan tot nu toe door de Antwerp sche diamantbewcrkers gebruik kan worden gemaakt Dat wil zoggen van de UGO thans beschikbaar zgnde molens kunnen Antwerpenaren bg gebrek aan meer uitgegeven werk er ongeveer 1000 bezetten Daarom is een driebonderdtal diamantslgpers de overigen zgn verstellers en snijders door den A N D B naar Antwerpen gedirigeerd om zoolang de Antworpsche vakgenooten niet de beschikking daarover behoeven op de niet bezette molens te gaan werken De strgdkas van den Bood erlangt hierdoor een dubbelen steun ze behoeft aan de werkenden niet uit te keeren en i ontvangt van hen een zeer hooge extracontributie En zoo brengt de leider van den A N D B de heer Polak de zoo geprezen internationale broederschap in praktgk Naast en roet elkander zal het strijdende Hóllaiidsche en Belgische proletariaat op de fabrieken op Znidnederlandscbcn bodem wei keii tot steun in beide landen t Was n drukte aan het Weeaperpodrtstation Dj werklieden met de zware stalen schgven en tangen gewapend welk gereedschap zooveel inogetgk in bagagewagens werd geborgen vulden dra den extra trein nadat de bondssecretaris Van Zntpben in de wachtkamer een woord tot waardig en kalm optreden had gesproken Een breeide familieschaar deed de vertrekkenden op het perron uitgeleide Ongeveer 8 uur vertrok ié trein en toen juichten en wuifden twee lange dikke mensihenryen die zich in den vioegon morgen lor weerszgden van d ï spoorlgn badden opgesteld ton ofschüdsgroet aan vakgenooten familieleden en gee stverwanten die ten strgde trokken biiyien de grenzen van een vreemd land In verband met bovenstaande vernameu wiJ nog van het Bondsbestunr dat in den loop dezer week meerdere diamantbewerkers naar Antwerpen zullen vertrekken Gewacht wordt op toestemming van hun werkgevers om het diamant te Antwerpen te mogen gaan bewerken Zoo noodig kan de A N D B te Antwerpen over meerdere molens do beschikking krggen Per hoofd omgeslagen betalen de leden der vertrokken groep f 1 80 reiskosten Voor bun onderhond moeten zg zich te Antwerpen pension verschaffen b v bg Antwerpsche stakers waardoor dezen weer worden gesteund Dat de Belgen zich door de chauvinistische gevoelens zouden laten leiden en de Amsterdammers ongaarne in hun midden opnemen werd tegengesproken Zy zonden gistermiddag te ongeveer 12 uur te Antwerpen aankomende aldaar met muziek worden ingehaald Bovenbedoeld beweren wordt toegeschreven aan de Poolsche werkgevers te Antwerpen Men meldt aan de Tel De uit mariniers bestaande gezantschapawacht te Peking is op telegraésch bevel van den minister van Marine gebracht tot een sterkte van 1 officier 1 sergeant 8 korporaals 1 pgper en 24 mariniers De aanvulling geschiedt van uit Oost Indië Voorloopig is als commandant aangewezen de luitenant tor zee 2e kl B Schrenders Naar men verneemt zou het ook in de bedoeling liggen het boetestelsel bg de posteryen en telegraphic bg wyze van proef voor den duur van één jaar bniten werking te stellen De gemaakte feiten zonden echter wel degeigk aangeteekend worden Aan het financieel bezwaar van de ambtenaren zon echter op die wgze tegemoet gekomen zjjn N R Ct Door de politie zgn Zaterdag te Haarlem twee personen aangebonden die medeplichtig zyn aan een dezeweek te Haarlemgepleegden diefstal van horloges In eenige banken van leening aldaar zgn ruim dertigliorloges van dezen diefstal afkomstig in beslag genomen en de beide personen van wie één reeds bekend is bg d politie zgn herkend door verschillende personen w ar de belcenbriefjes te koop war n aangeboden of verkocht reeds Omtrent den moord op den chef van de bekende Frankfurter pianoflrmaXiichtenstein Co melden de bladen nog bet volgende De moord is gepleegd omstreek balfeen des middags ia het pianomagaziJD Daar ia ook bet l jk van Hermta Lichtenstein gevonden liggende tusschen twee vleugels met een f rood koord om den bals Aan het achter hoofd waren twee gapende wonden In het kantoor waren de waschkom en de handdoeken met bloed bevlekt De brandkast was geopend do inhoud in geld een 4000 Biark ongeveer was verdwenen H t geheele drama moet afgespeeld zgn in een kwartier tide kwart voor éénen 6m bezoeker tet kantoor iMArad en daar niemand aantrof Behalve het geld worden nog horloges kettiogeu en ringen vAmist die mede in de braadkast waren geborgen Van den dader of de daders is nog geen spoor gevonden fcn aantal personen zgn in verband met het gebeurde in hechtenis genomen doch moesten vrijgelaten worden Vermoe elgk zgn de moordenaars ontkomen langa e achteruitgang Een belooning van duizend mark is uitgeloofd voor aanwijzingen die leiden kunnen tot het opsporen van da daders Te Njjmegen is gisterenmiddag de wisselwacWer B oud 26 jaar door een rangee renden trein gegrepen Zgn linkervoet werd totaal verbrijzeld en moet afgezet worden De ongelukkige is gehuwd en vader van 2 kinderen Men seint uit s Gravenhage Door den Hoogen Raad weid gisteren verworpen het cassatieberoep van üitenbogerd tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens den bekenden diefstal met geweld op den rentenier Ripping en diens Imlsbondster te Berkel Baron v P te Arnhem die onlangs bg ongeluk met zgn automobiel een vrouw overreed die aan de gevolgen harsfr verwonding is overleden heeft zich bereid verklaard voortaan een weekgeld aan het gezin uit te betalen Het is gebiëien dat de vrouw doof was en daardoor het toeteren niet zal gehoord hebben De begrafenis en verplegingskosten zgn ook door den heer v P voldaan De overat der artillerie Hartmann die voor bet Hof van Cassatie te Parys en voor den kr gsraad te Renne s zulke gewichtige verklaringen aflegde ten gunste van Dreyfns beeft zgn ontslag genomen als directeur der constructie werkplaats te Pnteaux Over de redenen die hem tot dezen stap noopten wil hg niets zeggen alleen I vurklarende dat die vm zeer ernstigen aard Tiraren Een aardbeving in Magliano di Marsi hééft de kazerne der karubinieri de hoofdkerk en onderscheidene woningen dermate beschadigd dat vele huizen onbewoonbaar zgn en ontruimd meosten worden In Rossesio is de aangerichte schade nog grooter da r zgn verscbillende gebouwen ingestort de troepen moesten de bevolking hulp verleenen om zich t leven te redden men heeft tenten voor honderden menschen opgeslagen maar z lyden veel iloor de koude en sneeuw Na de hevige schokken van Woensdag zgn ook Donderdag nog vry sterke nardschuddingen te Avezzano Rocu di Papa en Veiletri voorgekomen Naar bet Weekblad root de Bnrgerlgke Administratie verneemt is tegen den heer Y Schuitemaker ontslagen ontvanger van Vlaardingen dour de justitie ambtshalve een vervolging ingesteld wegens laster op grond van het bericht door hem in De Telegraaf van 11 Februari 1 1 geplaatst De correspondent van de N R Ct te Batavia seinde gisteren Bij een klewangaanval op de manschappen die met de dekking van de werken aan een brng in Sennagan belast waren werd de luitenant der cavalerie de Bruin gewond Blgkens het otficiersboekje is de gewonde de Ie luitenant C L 0 de Bruin Men meldt uit Amsterdam Er ia thans een begin gemaakt met het leggen der rails voor de electrische tram over het vrg gekomen terrein der oude beurs Ook was men gistermorgen reeds bezig met het bestralen en werd de schutting aan de Damrakiijde afgebroken zoodat deverbreede straat spoedig voor het verkeer kan worden opengeiML Het 15 jarige dienstmeisje dat verdacht werd den brand te Oldendlever te hebben gesticht heelt bekend zy was dengeheelen dag slecht gehumeurd geweest omdat men haar s morgens eenige aanmerkingen had gemaakt Met een lampje heeft ze toen het huis nadat ze het eerst met petroleum had bevochtigd in brand gestoken met het bekende gevolg Ofschoon alles verzekerd was Igdt Jonkers veel schade want de verzekering was Teel te laag de beate koeien waren wel tweemaal zooveel waard als de verze keringssom bedraagt Uit Kopenhagen wordt gemeld dat bgna een geheel bataillon soldaten in garnizoen liggende te Aarhnus vergiftigd ia geworden door te eten van een nieuw soort voedsel waarmee men een proef had willen nemen Er liggen nog 150 man ernstig ziek Men meldt uit Urk Het is de gewoonte dal wanneer met eender op Urk wonende visschers elders eeu ongeluk plaats grgpt daarvan in do eerste plaats telegrafisch bericht wordt gezonden naar den betrokken predikant Gewoonlgkwordt zoo n byzoudere tocht des prediknnts naar de getroffen familie spoedig opgemerkt en men bespiedt met angstige blikken waarheen deze zich begeeft terwgl het uit den aard der zaak voor de hem nastareuden een ware verlichting is wanneer de predikant verder gaat Eens moet hg echter bir pengaan en zgne mneielgke laak volbrengen Zoo ook gisternamiddag toen hy een eenzame moeder do treurige Igding moest brengep dat Lubbert Kramer oud 39 jaar verdronlten was en men met zgn Igk op weg was naar Urk Tel Omtrent het ongeval in de Kun Papierfabriek te Maastricht gebeurd wordt van daar nader gemeld dat eijrst het gerucht ging dat een ketel was gesprongen en een vyftal dooden had veroorzaakt Gelukkig heeft zich dat gerucht niet bevestigd en bepaalde zich het ongeval zooals reeds is gemeld tot een min of meer ernstige verwonding van een vyftal meisjes Het scheelde anéers maar weinig of de zaak had erger gevolgen kunuen hebben Het vliegwiel toch vloog in dB boogie met een kracht die de zoldering en de muren deed vaneenscheur en en de fabriek op Iiare grondslagen schudden Er bevonden zich vele personen in de zaal waar bet ojigeVal plaats hadi die allen mot den schrik Vrg kwamen Omtrent de oorzaak van het ongeval valt weinig met zekeihiiid te zeggen alleen vernamen wg dat reeds s morgens iets aan het toestel haperde Uit Kolaradja werd op 30 Januari aan de Deli Ct geseind Het bendeboofd pangliraa Den meldde zich bg panglima Polein Een brigade inarcchauseée ondor bevel van een Ambuineescben sergeant werd op de grens tusschen Meulabob en Seunangan door 80 Atjebers aangevallen Gewond nerden 2 inlandscbe minderen De bende werd teruggeslagen en achtervolgd zg liet daaibg 5 dooden in onze banden Een telegram van 2 Februari meldde aan bet blad Ben Peukan van Meureudoe kwam zich onderworpen en bracht mede 40 volgelingen met de onderbendehoofden pnngl Den Plando pangl Mi en pangl Moeda Peudoe en leverde in 6 geweren 95 2 karabgnen 95 10 beanmonts 1 achterlaad geweer en 3 donderbussen Ook meldde zich pangl Ben Pante Radja met O volgelingen deze leverde beaumontgeweren en 1 donderbns in Do Amsterdamsche elektrische tram is nog niet beclemaal in orde Evenals de vorige week Zondagavond heeft gisteravond bet tramverkeer belangrike vertraging ondervonden door gekt k aan stroom zegt het Hbl zoo alttmns hid e het antwoord der beambten aan ie talr ke teleurgestelde reizigers Om 10 uur was er reeds stdriof maar die schgnt spoedig verholpen te zgn Maar ongeveer half 12 was t zeer erg Bg het Paleis voor Volksviyt in de Sarphatislraat stond een dubbele rg paalvast zoodat ook de paurdentraro verhinderd was van bet station af te rgden Het Frederikspl iu was rondom bezet met elektrische en paardenwagetts Even over twaalven was hot verkear weer hersteld Een leerzaam voorbeeld voor den Haag om zich aan te spiegelen Behalve prinses Alice de dochter tni don Carlos en een dochter van den Bnasiscben kolonel Maximoi gaat nog een bekende dame als verpleegster naar bet oorlogsveld Het is een Russische danseres de beeldmooie juffrouw Kjeskinskaja De Czaar heeft de ondernemende en vaderlandslievende artiste hulde gebracht voor baar besluit Stadsnieuws GOUDA 1 Maart 1904 In de Volksgaarkeuken Hoffman s Stichting zijn in de maand Februari 1904 in de zaal gebruikt 1668 portiën van 10 cent en 381 van 15 e nt totaal 2049 portiên Afgehaald werden 1169 portiên van 10 cent en 17 van 15 cent totaal 1186 portiën Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hnlpkantoren werd gedurende de maand Februari in de Rgkspostspaarbank Ingelegd f 28349 431 Terugbetaald f 20913 92 i Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt bot nummer 10784 In de maand Februari zyn in de spaar en hulpbank alhier ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg 581 posten f 9802 8G bygeschreven en betaalde rente 25 53 f 9828 39 Terugbetaling 260 posten 22442 68 meer terugbetaald dan ingelegd f 12614 29 Aan het einde der maandJanuari was ten name der Inleggers ingeschreven 542649 29 Zoodat hun tegoed op Ultimo Februari 1904 bedroeg f 530035 In den loop der maand Februari zgn 19 nieuwe boekjes afgegeven 11 nfgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 53 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Februari 2793 boekjes in omloop waren Ontvangen de iWUVEALTÉ S voor het a s Seizoen vAiv OS Az Kleiweg E 73a GOUDA VeleiHiooH 31 BEÜES VAN EOTTEEDAM MAANDAG 29 FEBRUARI L K H K Staatsteemnqen Bci aAKijK Ubligatieii TabaksI leeniiig 11102 5 78 Itawe Iiischrgving 1862 1891 5 95 PoRTiHUL Obligatien Tabaks monopulieleening Fr 2500 5000 4 96 RuBLiSD Goudleening 1884 5 93 Akubntuksuhk Republiek Bui tonl Leening 1896 99 4 75 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 1 15 IntiuttrieeU en FinanneeU Onclememingeii Oblig Ncd Mü voor Zeker hoidsst v ambt en beambt 4 100 Hypotheek BankenPandb Amsterdamsche Sebeeps 100 99V 100 100 99V 98 99 9il 101 99 100 99 101 97 99 100 991 100 99 verband Bank 4 Pandb Dordrechlsche Hypb 4 Alg Hypotbbr Eerste Ncd Hypotbeekbriefbank 4 Pandb Friesch Groningsche Hypb Pandb Hollandsche Hyph Pandb Nationale Hypb Pandb Ned Hypotheekb Veendam Par db Ned Hypotheek Pandbriefbank Pandb Nederl Scheeps Hypotheekbank 4V Pandb Nieuwe Rett Hypb 4 Pandb N Am Hypb Uithuizen 4 1 Pandb Noord Nederl Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Rgnlnndsche Hypb 4 Pandb Stichtsche Hypb 4 Pandb Weallandsche Hypb 4 Pandb Zeeowsehe Hypb 4 Paadb Zlid Hotl Hypb 4 Dicuntn HoKOAKini PandbrievenBoden CreditIttStitut 4 162 256 NooRD AiiiiaiïA Certjfleaten v aand United States Steel PrêmuUeningm HoKOARUti Theis Regnlir Gesellschaft 4 OosmsHiJK Staatslecning 1864 OPIllJIHI i Mantels Costumes PELTERIJEN en JAPONSTOFFEN woid ii tot zeei lag c lu ijzeii P iER IIMI LIJST van de aan het postkantoor Gouda en de daaronder bchoorende hnlpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten Welk gedurende de 2e helft der maand Februari wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van ge esBeerden bestemming Brieven Ned Effectenbank y A de Jon Hillegersberg Mej A v Pieane Rotterdam Coen Wed Bun Haarlemmerliede C J Brouwer Maastricht Briefkaarten Mevr E Hei manu Pfeiffer V A Hoogendgk Rotterdam A v Leeuwen Mej A V d Haven Uit bet buitenland terngontvangen V Brozy Steinberg D VoruiB Paiisde Saert Anvers De Directeur M C HENNEQUIN Veemarkt te R tterdam Dieadag i Maart 1004 Vette ossen en Itoeicn goede aanvoer prgzen waren voor iste kwal 33 2de kwal 30 3de kw a6 cent per half kilo Magere obsen melkvee en vaarkoeien goed aaOKevOf rd Vette kalveren redel aanvoer prijken waren voor iste kwal 39 2de kwal 26 3de kwal 24 cei ti er h ilf kilo Slieren goed iianyevoerd prijzen waren voor Ibte kwal 29 2de kwal 26 3 ie kwnl 22 cent per h ilf kilo Handel in vet vee slecht Mager vee met tragfn handel en lageren prijzen stieren traag Burgert i ke Stand GEBOREN 26 Febr Geertrnida Maria ouders G van Breiil elen on W Compier Johanna Geortruida Maria ouders J van Leeuwen en P J Nienwenliug en Maria ouders W Gravestegii en W P C van Willigen 27 Willem t ornelis Johannes Jacobn ouders W Mica on M H G Scheepinaker 28 Jan ouders l van dor Klis 011 W Schilt Jan ouders R van Kersbergcii en C 1 Snel Alexander Hendrik ouders A van Zi lst en M Hester 29 iaii ouders P Brouwer en C i Brouwer hristiaan Johannes Vrie ouders J Botter p en 1 Rgweg Adriunui ondors M Koster en M de Wit Cntharina Antlionia ouders 1 Nootonboom en E J Agten Ida Regina ouders 1 T van der Geld en P Derneo 1 Maart Maria Adriana ouders U J FInx en P J Buis OVERLKDEN 27 Febr J de Wgs 21 j W Schnitger 18 m 28 A T van Reden 2 ra 29 P Munter 2 j A Princo wed P Kleynonburg 72 j E Huisman wed J Nobel 75 j 1 Maart A H van Zelsf 2 d AI VKIlTI NTIi JN lierlijk mfrisséeni Conserveert de tanden yolgens den hedendadgschen staiid der mhnschap is Odol proBfondenindeli jK het beste middd ymde verzorging vm monden tanden itttTwai OB 10 TaDt0 a frttrlM GIoH SaiiD GUaicrJmc eni ü m iê Urn middelen voor heiuadtr knriK pofiwn via alle iwarl aK tile ifdcHecreD DemM n KiDdcnchoeacn Verkrilgbur bi wlnkelUrt lp SckMOWHk GiUnierilo Drogatiicn tni Uaa titta o d op het febriekiinerk Q Afmu W 9mrd mmn AiiiW Alleen echt in Ofize PatwI flfltBfH f r