Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1904

Donderdag 3 Maart 1004 So 9353 42ste Jaargang w vH n Bi nmi mMBnMMnMP ISieutvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeon N 89 A D V l U T E N Ti E N worden g epliatst van 1 ic el it Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend iifiar plaatsruimte In iciulin van Advertentiën tot 1 uur dei midd reletoon 5I De Uilgave dezer Jourant geschiedt dagpelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noinmers VIJF CENTEN iiEïffl jumuf 6e oi laatste ABONNBMENTS VOOESTELLING D0 ÜKIil A J3VUAKT19t4 Kniiiniilijke WM t U l iilei lii U Vereeniiiiaq nii Timneel DeTegenparlij Tooneelspel in 4 bedrijven van ALFRED CAPUS en EMM AKENE Ds hoofdrollen wordnn vervuld door de dames G08TA POOLMAN PAUWELSVAN BIENE CHR POOLMAN ANNA enLINA KLAASEN EMMA MOREL en de Heer n JAN C DE VOS SCHULZE PAUL ÜEBIN KREEFT TOUBNL IKE CHRISPIJN enz Annminfi tCHT iiur V Gewone bepalingen en prijzen TE KOOP AmJM Een nieuwe houten Tent TE KOOP slaande op de Markt alliier groot ± U X 6 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 63 Meter Te bevragen bj f II DK WILDE TE HUUR aan de Westhaven B No 149 HEEEENHUIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN Hmirprljs 1 575 Dadelijk te aanvaarden T bevragen by J W SCHOUTEN iiii Wk wkor ajü wil d Koliti 1uJCt l CiitjA0 te jntrangen teeam gesteld n lu vole prueCnouiiogen in dun handel gekomen oude dei nwun dee altvittden Dr HlobaellK Terrurdigd if i beste njacbines lo het wereidberosmclv tabblisaeruent vhq Oebrs StoU rarok te Keulen altche J pTGlcl2aeIH Bikcl Cacao In vierkanten buBsen Dene Ïikel Cacau ie met melk gdookt eose ungename gezunde druk voor dagelijkacL gebruik een i 2 thetlepdi vaa t pcBdw Toor eei kop ChooKlat Al geneeakrvcbtige drank bg geval van Iturihee lecnts met water t gebruikei Verkrijgbaar by e voumiunate B 1 Aputhelcars ere K K prceSiuqM TTSS o o BO 0 ass I rti Generaalvwtïgmwoordigw vont Hadw and Julius Mattenklodt Amnterdom Ealve nraat 103 EENIBD M ANTEEE Neii wonlt verzoclii op l fIKKK tf Ictifii UtT HBT MiltMXIjn TAK VI IUVKNnUAA Zo K OOKINCHKM Deze ïHbIKEN worden hIuhU verd lu vurzeKeUle pakje vftn mj twét en üfN half eii mh AW otii met Teriuelditig rau Nomruer er I Prijtt voorzien vttn itevi QBtaHiii iMerk Totgenii ile Wet ged po iiwrtl icli tot de uitTocriQk tko e verde orders ami bo velen do t Het b te onichadtlyltrtt W g makkelykste poetimldtUl tooi Haereii nrooral dames ea fUndmchoettWcrk Il de Appretuur v a C M ülUMer k C KF Br rlln deuin Str 14 Men lettt goe ULiy op naam en fabrluksmerk voorheen J BRKKBAAftT Lz HEDEWMER Teg Pn nader overeen te kouicn voorwaarden kan ren zeer bescliaafd soiled en bekwaam persoon geplaatst worden bij GROOTE VKUZEKEIUNGMAATSCHAP PI IEN Met t oog op t expl ecner NIEUWE BRANCHE is t onnoodig te sollicilceren indien men ong enes en is in de toekomst veel te reizen en zceh voornamelijk met acquisitie merk bezigte houden Bri ven met de meest uitgebreide inlichtingeri onder letters A 90 NEDEKL KIOSKEN MAATCHAPPIJ ROrrERDAM Geeii Kinkhoest Geen Influenza Om iiinUhocsl Iiitluenza llorsl on lioelaaiidooninf binnen den kortst mogeljken töd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekeliile bekroonde en wereldberoemde Superior EruivenEorst hopig Extract ♦ n r 1 11 r si i nit de Koninklijke Stooralabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK C DICN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Jt Co Westhaven I9S Jo J tJ rfc AWTIÏ V Kleiweg K 100 Houda K H VAN MILü Veerstal H 121 te Hmi in A liOUMAN MoordrKht VWmv NttHwerkerkad IJtel A N tan ZKS KM Sc iooiJioDcn 1 Th TOltKKN o m B V Wl lh Omintni A 8CHEKK llmtirtcht P VV v KUB Oudmater i Til dbe HEI IDEN Ie Remwijk P v d SP K Moermpelle O v d SV li Wnddingmen Wed A n LST Wadditu mm M KOLK UNf fTnrfrfim sixen P A uk GIlOdT Oudtvaltr i D lONlill OudeaatKr i P KASTBI KIN PoUroekerdam I HIKKEB te lierurhnp Academie de € oi pe DEN HAAG ID © iE 5CLiteistra at 23 Voor H H TAILLEURS is doorloopend gelegenheid tot het leeren eener 11 Elegant goed pa§seii le Coupe IH GEHARKELIJK8 LEfiRHETHODE De ondervinding verkregen als eerste Conpenr in de grootste Maat en Confectie huizen in het buitenland en de laatste jaren hier tor stede waarborgt een volkomen succes ter opleiding voor Coupenr Attesten ter inzage van mijn cx leerlingen welke mijn Conpe in de practp nitoelenrn De prijs voor het leeren dezer Conpe is i 50 Na eindiging der lessen en gebleken bekwaamheid diploma Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door II OOG El DOOK IV PROF DE L ACADEMIE DE COUPE DBS BAAQ Keaig aAre i iteOerlamd eau UIMCH I MT HOM tilt me ik e l guruKtte eo9r gued patuH geleverd teoréem VIIAACIT pnusoroAAF In bet ÏERLICIITINeS HrilClZUN üe Avondsier Dnbbele baart Tellnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nienw Slyf GwiiTiiuejlüii liriickiitis im jlaliiins Verder voorhanden i on ruime Kr nze GASKOOK APPARATEN GAS m PETROLEDpAGBELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degeiyk Indien D dan van goed licht houdt is dit je ware adres Aanbevelend M M VAN LOOIN Aanlegger van öas en Waterleiding Telephoonnet Qouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlej en onderhoud gratis H t net is aangesloten aan het Rijks Intercoramnuaalburean Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan hot Bureau ACHTEB DE VISCHMARKT Geen Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Bnibitnlscb Üchoeii en Laarzeoaaèjgijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kljiiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe rcparatisn en aangemeten werk OVEIlSCIIUKXEM merk le Weejjscliiiaj lcuw onovertrollen rof Dr Liebora welbokeiul AHeen echt met Kabrielualerli tot Toortdarende radicale 0d HVHn kere genezing vao alle uUa H de meest hardnekkige xenuto Cnl tieliteil Tooral outstaan door SkM afdTiralingea op jongdigin leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek tacht Benauwdheid Hoofdpjjn Migraine Hartkloppiug Maagp n slechte spgsvertering Onrermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectcssen Il escli 11 1 n 8 8 dubbele Mch 11 CVnln 1 Depüt Maltli v 1 Vocto Zultlio mmu O pijl 1 M Clébaa k Co Kuttoi itiim T Happel faOravenhase I MalniniMi de Jon J Oia RoHertani WrUk Co oud OB biï alle droiósten Hooi Slroo Iste bwaliteit MAA8H00I neer goed Koeienhooi levert franco J fWELTEM te OSCH TE lilJUn tegen 1 MEI 1904 oi eerder HEERËNHUIZE met TCIN 6 Kaaers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vaa ö eo Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H Stfe Zenuw en laag iijders wordt sit overtuiging als een werkelijkf hqlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adreiper briefkvirtnorit dit boekje franco per post toegeionden door ULÖKPÖËL S Boekh Zaltbotttmel I Gonda Dfük van A BHïNKMAN ft Zk lïEWISGFAIXG Hrichtingsn welks gevaar schade o hinder kunnen veaoorzaken BURöEMEESTBR en WETHOUDERS van UOUDA Geiienart 8 der HINDERWET Doen te weten Odt zij vergunning hebben verleend aan A J Schiave en zijne rechlverkrijgenile lot het uitbreiden ïijner door stoom grdieïen kldederblMkerij door bijplaatiing van een lignenden stoomketel in het perceel aan de Boelekade wijk R no IJS kadablraal bekend sectie A no 3555 Goada den 2 Maart 1904 IJürgeniee ter en Wethoaders voornoemd R I MARIENS De Secretaris BROUWER UuUcnIiuidsct Uverzlcbl De Raasische Telegr tplienagentar meldt Zooals uit Liao Jong gemeld wordt is in do operaties van de Japanners oen stilstand gekomen Nadat 7 j Ichiojan in Korea bezet hebben bevestigen ZQ de stadsmuren Een atdeeling Russen is in do omstreken vsn ichiojan Do Koreanen melden slechts ongaarne aan de Rossen wat zjj weten over de bewegingen der Japiinners De Chinoezen verstel ken hunne troepen aan de Liae ho Tiendui end man onder generaal Yoeanlsjikai staan b j Jni pigloe vyitiendnizend man onder generaal Ma om Witsjoe ï In de provincie Tsjili komen nieuwe troepen aan De Japanners zgn vast voornemens de Russische vloot bö Port Arthur onbruikbaar te maken en de stad te nomen Verschillende aanwijzingen daarvoor zijn In de telegrammen te vinden Eergisteron had de vierde heilige aanval van de zeezijde plaUts in een week tjjds Volgens de daarover ontvangen berichten hadden de Russen geen andere schepen om tegen de Japansche vloot op te rakken dan de drie kruisers die ook verleden week het gevecht op zich namen do Bayan de Nowik en de Askold De Pallada ligt nog steeds in het dok de Retvisan is onherstelbaar beschadigd De ingenieur die de opdracht had het gat onder do waterlijn van de Retvisan door een Japansche torpedo veroorzaakt te herstellen heeft den moed opgegeven Het stuk dat hvj in het pantser gezet had hield niet En nn ia de Retvisan opnieuw door de japansche schoten beschadigd FtLlhLElOX HET MEDAILLON Naar kei Iransch 63 Ik zal de deur zachtjes openduwen ga dan voetje voor voetje vooruit en zoodra ge u tuit overtuigd hebben dat het uw zoon is die daar ligt kom dan onmiddellijk we r hier I Jawel mijnheer ïfauwciijka had Beauchêne een blik geslagen op het hem aangeweien bed zgnder letterlijk iets anders te zien of hij was een onmacht nabij Hq bracht de hand aan de keel en deinsde terug Hij gevoelde wel dat hij zijn aandoening niet OU kunnen beheerschen la ja het was wel zijn Henri dien hij had gevonden maar o God hoe Mg feij er uit Hij lag daar met gesloten oogcn als een lijk met een verband om het hoofd en met een gelaat even wit ats de rioop van het kussen waarop het hoold rustte Zijn geleider had de deur weder dicht getrokken Hij 13 t dus vroeg bij zacht f Ja ja hij is t wel I antwoordde Beaucbêne telt doodelijk Ueek geworden Hij heeft u niet opgemerkt Hij slaapt en ia gelukkig niet wakker geworden Maar hü nog altijd in levensgevaar niet utMif mijnheer U Van de drie kruisers waarever de Russische vlootïo igd bg Port Arthur beschikte is de Askold zinkende de Novik zwaar beschadigd Van de andere Russische schepen die het eskader by Port Arthur vormden ia sedert den torpedoaanval op 9 Februari niets meer vernomen Is het nu aan te nemrn dat admiraal Alexejel die schepen in reserve wil houden en daarom telkens drie kleine kruisers en nog wel steeds dezelfde afstnurt om het Japansche eskader van vjftien groote scliepen aan te vallen Klaarblgkelijk 7ijii de Russische pantaorschepen die bij Port Arthur liggen zoo zwaar beschadigd dat zj volkomen onzeawaardig zón geworden Korten lijd geloden publiceerde de te Rome verschijnende Secolo het bericht dat Italië en Oostenrijk het samen zouden zjjn eens geworden over een verdeeling van Albanië maar dat de volvoering van het plan was afgestuit op de tegenwerking van Duitschlnnd Natuurlijk werd dit tastbaar onware verhaal spoi dig officieel tegengesproken In verband met het bovenstaande verdient liet verslag in do Italië van een intervie v door den oud miniater president Rudini aan een bewerker van genoemd blad toegostaan zeer de aandacht De oud premier verklaarde aich en overtuigd voorstander van Uet Drievoudig Verbond dat Italië beschermde en het in slaat stelde zgn legernitgaven te verminderen en te arbeiden aan de inwendige consolidatie Evengoed als met Duitschland behoorde Italië ook met Oostenrijk Hongarije de hartelijkste betrekkingen te onderhouden het moest dien Slaat geen hinderpalen in den weg leggen bi zjjn pogingen tot uitbreiding van grondgebied op t Balkan schieroiland Daarvoor zouOostenrijk Hongarije erkentelijk zijn en Italié s gerechtvaardigde aanspraken op grondgibied aan de Adrintiaclie Zee er kennen De tegenwoordige Italiaanacho minister van Buitenlantsche Zaken Tittoni was reeds in dien geest voorgegaan Maandag is voor da rechtbank te Brussel het proces begonnen dat de schuldeischers ï ii prinses Louise van Coburg te Parijs Weenen ea Frankfort hebben ingesteld togen den Koning der Belgen Gelijk wij onlangs mededeelden wordt hier de vraag opgeworpen of Leopold II met wijlen Koningin Marie Henriette in gemeenschap van goederen gehuwd was of niet De Koning De wonde aan het hoold beteekont niet zooveel maar die dolk of die messteek baart ons zorg O mijn God mompelde de arme vader En wanneer zou ik hem mogen wederzien mijnheer Koro hier a s Zondag op het gewone bezoekuur en als hij voortgaat met in beterschap toe te nemen zal men u vergunnen deze zaal bmnen te gaan En om iels omtrent zijn toestand te vernemen Kunt ge u zoo dikwijU gij dit verkiest tot den portier wenden Ik zal zorgen dat di e man geregeld op de hoogte blijft wik dank u vriendelijk mijnheer Beauchêne bleef daar maar bij die deur staan alsof hij niet besluiten kon ora heen te gaan De genectheer die zijn bezigheden had gaf hem op beleefde wijze een wenk U is misachten den weg vergeten mijnhee icide hij Ik zal u dien wel even wijzen Och miinhcer zou ik hem X 0 niet eventjes mogen zien smeekte Beauchêne Neen neen t is veel beter van niet We kunnen niet te voorzichtig zijn De jongen man is hier goed geborgen Iedereen stelt belang in hem en ik verzeker u dat ca nieU zal worden verzuimd om hem te behouden 0 mijnheer dat behoeft u mij niet eens te zeggen maar ziet u het is zoo hard fMoed vriendlief moed I AU ge hem hersteld hier komt vandaan halen dan ii ook al uw leed weer achter ddi rug niet waar beweert dat er scheiding van goederen bestond de eischers betwisten dit De Koning steunt ijn stelling op een huwelöksoontract van Augustus 1853 te Weenen gesloten welk clitsgeldighBid door de eischers wordt betwisl op grond dat hol niet in overeenstemming is met een reeks van bepalingen der Belgische wet Bg den aanvang van het procea zette Paul Janson als advocaat v n s Konings tweede dochter prinses Steplianie dü vroegere kroonprinses van üostenryk thans gravin Lonyuy te Pest uitoen waarom zij in dit proces optreedt De prinses verklaart dat z j zich van iedi re inmenging zuu bt bbi n onthouden als zy had durven hopen eenmaal na den dood des Koninga haar aandeel te verkrijgen üe Koning had evenwel in den laatsteii tijd openlijk doen vorklaren liaar geen aandeel Ie willen geven in zjn onlielasle nalatenschap en zelfs zich niet te mailen houden iian voorschriften van het gemoene recliL betreffende het wettelijk erfdeel Tevens had d Koning ha ir jilotseling en zonder voorafgaande kennisgeving het jaargeld oultrokken dat h j haar sinds vele jaien toelegde en dal nooit in overeenstemming was met haar stand en behoeften Zy moest evenwel onder deze omstandigheden vreezen dat zy onverdiend zon worden onterfd en zag zich daarom verpltclit de iiuaeslio reeds bij het leven van baar vader voor het gerecht te brengen In een onterving geiyk ihet gtineene recht ze verbiedt ligt een blaam van een vader on vorst die niet ptilzwygend kan worden aanvaard De debatten zullen vermoedoHjk zes dagen duren en dcnkelgk geheel van juridischen aard zgo In de zitting van Maandag word door den advocaat der schuldeischers het testament der koningin voorgelezen waarin de Koningin o m verklaart dat de dood van haar schoonzoon haar leven had gebroken Wiener de advocaat van den Koning stelde zich op het standpunt dat het te Weenen gesloten contract een staatkundige daad was die dus niet viel onder do bepalingen der Belgische wet Het Spaansche ministerie Maura heeft niet veel genoegen van zyn zonderlinge poging ora de militaire kredieten door de Cortez aangenomen te krygcn Minister Maura deed zooals wn mededeelden zeer geheimzinnig en erd daardoor de oorzaak van groote ongerustheid hot was alsof de oorlog voor de denr stond Met wien Dat wist niemand Maar de meest dwaze geruchten werden verspreid Engeland wilde van de gelegen Hij nam den wapenkoning onder den arm en geleidde hem zoodoende tot hij e n ziekcnoppas ier tegenkwam die zich verder met die taak moest belasten Beauchêne wist niet goed hoe hij zoo gauw weder het gasthuis had verlaten en gekomen was bij het huurrijtuig dat hem derwaarts had gebracht Naar Belleville I riep hij den koetsier toeJj toen de oppasser het portier voor hem afsloot Hij kon dien dag niet werken en moest nnar £ ijn huia gaan Wat zouden JuU ï enjeannette wel ECfïgen Is zij van hem hoorden wat er met Henri was gebeurd ü die schurken die booswichten bromde hij terwijl hij dreigend zijn vuist balde en daclit aan de elle jidli i gett die den lieven jongen hij httj tt m i fin zoon bijna haiMen jcn Vüchiig werden en herinnerde j k Ê meer dat hij had geweend maaV Jöfl geleden mocht hebben nooit zooveel als nu zoo verbeeldt hij zich Toen Julie en Je nnette Beauchêne die te huis in niet geringen angst verkeerden een r gtuig voor de tuinpoort hoorden halt houden kwamen zij ijlings toegeschoten Welnu wat is er Wat weet ge vroeg men den schermraeestcr terwijl deze nog bezig was den koetsier te betalen Hij antwoordde niets ging met vrouw en dochter het huis binnen en teide eerst daar dat hij Henri had weergevonden Waarom hem dan niet dadelijk meegebracht heid gebruik maken om zyn gebied by Qibraltar nil te breiden Spanje zou in den Azialiaclien oorlog worden betrokken Frankryk zou het oog op de Baleraren hebben gevestigd En do Regeering vroeg een krediet aan van twintig roillioen pesetas om leger en vloot in gereedheie te brengen Wat zou die berg barao Nascitur ridicttlus musl Een arbitrage tractaat was in onderhandeling en werd afgesloten inet Frankrük en met Engeland En de kredielwot van twintig mijlioen pesetas werd aangenomen met 13 tegen 114 stemmen en meerderheid van 25 stommen Dit schynt zeer voldoend en toch is het feiteiyk een minderheid Want wanneer de ministers en de ambtenaren die van h t ministerie afhankeiyk zgn te zamen 29 stemmen zich hadden onthouden dan was de kradietwel gevallen Hondord en twinlig afgevaardigden onthielden zich van stemming De overwinning van minister Maura isdus feileiyk een nederlaag een moraelenederlaag Maar Maura is een man dievoor dergelijke raoreole overwegingen weiniggevoel heeft en die niet spoedig zich overwonnen zal verklaren Doch de tegenstanders van ministor Maura die onder do leidiiïg van den bekwamen conservatieven afgevaardigde Villaverde staan zullen den strgd niet opgeven Kn by de Repnblikeinca vinden zy steun Hel is alsof deze gevoelen dal de militaire kredieten tegen hunne propaganda gericht zön En in het feit dat door deze kredieten een nieuwe en zware schuld op hel toch reeds zoo armo Spanje wordt geworpen zullen zij nieuwe wapenen vinden om het ministerie te bestryden Verspreide Berichten FllAXKRlJK Een echo van do Fransch Italiaansche verbroedering Als attentie tegenover de warme ontvangst van Italiè B koning te Pargs heeft deze vorst j aan de militaire autoriteit 150 decoraties ter hand doen stellen om te verdoelen aan de officieren die escorten en eerewachlen coinmaiidecrden tydens zyn oponthoudt in de hoofdhtad Uit Mentone In tegenstelling met de verontruHlendo berichten over den gezondheidstoestand van president Kruier verklaart dr Hijmans de geneesheer van president Kroge r dal diens gezondheid sedert jaren niet zoo goed was als thans vro g zijn vrouw en ook J annette vertelde lat ïij zoo inrfig naar hem verlangde Ik heb hem niet meegebracht antwoordde Beauchêne zeer ernstig omdnt hij voor het oogenblik niet mag vervoerd worden Niet mag vervoerd wonlen herhaalde Julie bevend Waar i hij dan In het gabthui van Liiriboiiiièrc Ziek f Gewond I Ernstig gewond God IS t mogelijk Hebt ge hem ge iien en gesproken Jacques iG zicn wel maar gesproken niet want dat mocht met dat achtte men te gevaarlijk Is het dan zoo er iatig f Herkende hij u Neen hij Uiep Arme jongen 1 snikte Juhe en ook Jeannette begon hartstochtelijk te schreien Wil jelui wel eena bedaren zeg riep de schermmeesler met gema ikte ruwheid fWemoes ten liever Gud danken dat het nog zoo is algeloupen L ztilK n hem daar ginds er wel weer bovenop helpen Dat hebben te mij ten mifi te belooftl Ik wil hem zien nep Julie uit Ik ook voegde Jeannette er bij Niet voor 2 ndag en dan zat t nog de vraag zijn ot jelui wel bij hem wordt toegelateo Maar wat is er dan eigenlijk met h m gsbeurd H Wordt vtrveigfi f