Goudsche Courant, zondag 6 maart 1904

Predikbeurt bU de RemoustrantsobOereformeerde Oemeente alhier Zondag ti Maart s morgen i lUi uur Ds H ViK ASSEN DELFT AIIVEllTKi Tli Heden oveileed zacht en kalii na een langdurig lijden onze innig geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder HELENA VAN TOL Weduwe van don WelEdelGestr Heer C KRAAN in leven Inspecteur van hel Loodswezen te Terschelling in den ouderdom van 82 jaren Uit aller naam Mevr de Wed A VOLKER Kr14N s Graveshaoe 3 Maart 1904 Wilhelminastraat 52 gioien de steinmen voor de ininisterieelen niet 2 percent aciiterait die voor de appositie daarentegen vermeerderden met ib percent Kn b de zeütien aAnvallingsverkiezingen gebonden sedert Chamberlain optrad met n n protectieprogram verloten de miniisterieeleu 1 percent banner temmen en vermeerderden de stemmen door do liberale kiezer nitgebraclit met i2 percent Zulke cyiers spieken en mininter Balfoar zal wel doen die stem niet in den wind te slaan De Zwitserscbe Bondsraad hoett deze dagen aangekondigd dat de Gutthardbaan zal worden teruggekocht Den len Mei 1909 zal dozo Ign aan den Bond komen N og kort geleden heelt men zich in Zwitserland druk bezig gehouden met de verhoudingen bg bet Ootthnrdbaan verdrag in verband met het volkenrecht van Dnitsche noch van Italiaansche zOde bleek tegen dit verdrag bezwaar to bestaan L e Küln Ztg is van mecniug dat de Bondsraad hierover eerst zekerheid heelt willen verkrjjgcn eer tot den terugkoop werd overgegaan Zwitserland komt dus op den len Mei 1909 in het bezit van de moest betcokenende internationale lijn dio in dat land word aangelegd Verspreide Berichten Fkaxuuk De tVansche minister van handel nfiverheid post en lelegraaldionst heelt in overeenstemming met z jn collega van marine bepaald dat de stations welke vcjor draadlooze telegrafie opgericht zijn aap de kast uitsluitend ten behoeve van de marine thans bëbooren zullen tot den dienst der tnlegralle Door dit besluit kan groote uitbreiding f geven worden aan deze nieuwe nitvining Het ligt in de bedoeling verbinding te maken tusschen do kust en do handelsschepen in zee en omgekeerd natuurlijk Spoedig zullen ook stations geopund worden te Parijs en Melun Bklsie De Minister van Openbare Werken zal HfTden in zijn ministerie een bijeenkomst prcsidoercn ten doel hebbend de oprichting van een comité van het internationale inslitnnt voor de studio van do belangen van den middenstand Verwacht worden de voorzitter van hel instituut dr Bftdikor en gedelegeerden uil Holland Tjoxemburg Oostenrijk en Beieren DuiTSOUI iS Het eerste handelsverdrag op de grond lagen van do nieuwe Dnitsche larielwet is gciyk reeds is bericht thans met Ilalie tul stand gekomen De Tribuna deelt daaromtrent mede dal do inhoud streng geheim wordt gehouden mei het oog op de onderhandelingen die met andere landen nog gaande zijn Het kan echter als den hooldzakelljken inhoud melden dat en tarieloorlog is voorkomen daar het vroegere tractaat van kracht biytt EHaELlSD De Engelsrbe bladen maken de cijlers bekend van du Engolsche oorlogsbcgrooling voor 1904 De uitgaven worden geraamd op 28 9 mllUoen pond 5 6 millioen pond minder dan verleden jaar Do ellectieve legersterkte is bepaald op 227 000 man ol 8761 man minder dan in 1903 Bii deze begrooting zUn gelden aangevraagd voor de verniouwing van artillerie geschut De hertog van Connangbt is benoemd tot den nieuwgecreëerdon post v n inspocteurgoueraal van het leger ZwsDE en NoOHWBQKIt Do gezant te Berlijn graal Tanbe heelt een dankbetuiging voor de door Duitschland betoonde hulp na den brand te Aalesund gepubliceerd waarin hiJ er op wijst boe op voorstel van hun keizer de Duilschers alles gedaan hebbsn wat hun mogelijk was onr den nood van do ongolnkkige bevolking van Aalesund te lenigen Dit optreden beeil in het Noorden een diepen indruk g mo kt Uit naam van don koning van Zweden en Noorwegen brengtde gezant aan allen die bnlp verstrekten zijn innig n dank jINN ENLAND 8T ATEN G ENEUAAL r m K K n K ti m im u B Zitting van Donderdag 3 Maart Ilooger Onderwijs De minister van Binnenl Zaken was heden aan Het woord voor ziJn repliek Op de kritiek botrollende de Vrije Universiteit zon bü niet ingaan zei hij Dit ontwerp toch betrelt niel speciaal die universiteit doch aakt een lovensgedachte Scherp kwam de minister op legen de aanvallen van den heer van der Vlugt tegen die universiteit waarbij z i gegeneraliseerd werd en die Bnlversileit niet op ha ir best doch op haar slechtst werd voorgesteld De minister hield vol dat de vrijmaking van het bijzonder Hooger Onderwijs ligt in de historische lijnen en bestreed de voorstelling also slechts een klein deel van rechterzijde brj bet ontwerp is gelntresseerd Allen die den Christus belijden als centram der absolute wiarheid stellen hel grootste belang in het tegengaan der ontkerstening van het hooger onderwüs De minister zei verder thans niet te kannen toezeggen de tbeologische laculteit aan de openbare universiteit te wijzigen Hot punt eischt nadere voorbereiding Kn na daarop nogmaals in den breede te hebben uiteengezet lilt de waarborgen voor den eflectus civilis die niet met de opleiding te maken heelt veel aldoender iijn dan die voor de examens aan de openbare universiteit eindigde de minister met bet nilspreken van zijn volkomen vertrouwen in het oordeel van de historie omtrent den thans gevoerdon strijd voor vrijmaking van het hooger onderwijs De algemeene beraadslagingen werden hiermee gesloten Bij de artikelen betoogde de minister in antwoord op vragen van de hoeren Bos en Nolens dat gecommitteerden bij de eindexamens der gymnasia bevoegd zullen zjjn tot ingrijpen voor zoover zulks vgor controle op bet examen noodig wordt geacht bv by ernstig vermoeden van Iraude De heer Lohman vreesde misbruik juist van die macht Voorts zeide do minister don heer RoSll toe te overwegen in afwachting van het rapport der Ineenschakelingscommissie ol jongelieden kunnen worden vrijgesteld van I examen in alle vnkken waarin zij reeds zjjn I geëxamineerd By hoofdstuk il Uoogescholen betoogde I de heer Zyima de noodzakelgkheid van op j neming van de veeartsenuschool onder het 1 hooger onderwijs bepleitte de beer van I Karneboek het incorporeeron van de tech I niscbe handels en landbouw hoogescholen by bestaande universiteiten en wel uil een oogpunt van kostenbesparing De beer Bos hoopte dal de Polytechnische School te Delft zal worden hervormd in dien zin dat eerst algemeen wetenscbappelgk later meer technisch zal worden gevormd De hoer Nolens meende met den vorigen spr dat dit ontwerp betreffende do P H niet vooruitloopt op de inrichting der technische tioOgeicholen De heer Lohman kwam er legen op reeds in dit ontwerp te bepalen dat er zullen zgn technische bandels en landbouw hoogescholen Morgen 11 mr is de minister aan het woord Gemeng de Berichten Men meldt uit Amsterdam Volgens by het hooldbestuur van ilen Alg Ned Diamantbewerkersbond uit Antwerpen ontvangen berjcbt draaien daar thans 1348 molens die dna werk geven aan een geiyk getal siypers Bovendien kunnen nu de biermede samenwerkende enyders klevers en verstelleis weder aan den arbeid gaan Onder de 1348 man zyn begrepen de 250 k 300 Amslerdamsuhe werklieden die Zondag en Maandag naar Antwerpen vertrokken Op alle geopende fabrieken is de negenuren dag ingevoerd Betreffende Amsterdam kan worden meegedeeld dal dezer dagen door een bekend cigenwerkmaker een slijpery van 40 molens wordt geopend op de bovenverdieping van de fabriek De Weichsel aan de Liinbaungracht alhier Hg zal laten werken onder de Bondsvoorwaarden De werklieden van de Kimberly een fabriek van 100 molens droegen deze week niet minder dan f 850 voor de uitgeslotenen ai Gistermorgen werd de eerste uilkeering gedaan De leden hadden zich in alpbabetische volgorde aan te melden en de afdracht geschiedde ook in de grootste orde Oislerenmiddag was er weder concert in Velox Voorts hebben verschillende arlisten bunno medewerking toegezegd voor volgende uitvoeringen Daaronder zgn Louis Bouwmeester Van Duinen mevr Engelen Sewing B Kwast Speenhot enz I G Keesing deelt in het booldartikel van hel pas verschenen bondsorgaan mede dat hier zoowel als te Antwerpen aangesloten leden der patroonsorganisaties door middel van zg stroomannon laten werken In Edorveen bij Veenendaal woont de boomkwecker L die voor eenigen tgd enkele jonge boompjes leverde aan den landbonwer Ij Dexe beweerde dat het geleverde niet deugde schoon hy het behield en weigerde betaling De boomkweoker riep daarom de hulp van een deurwaarder en spoedig daarop kreeg hy de uitnoodiging van yn cUSntam bet geld dat hem toekwam te diens hulie te ontvangen Nauweiyks waa bg echter in het woonvertrek ol de boer sloot alle deuren bond de kamerdeur met een touw vaat en greep een knuppel waarmede hy zgn in de val gelokte leverancier te Igf wilde Deze was eebler niel vervaard en in de worsteling die nu aanving delfde de boer bet onderspit Op zgn moordgeschreeuw kwamen de huiegenooten die zich vooraf badden verwyderd toeloopen met de buren doch zg konden geen hulp verlsenen daar allo deuren varen afgesloten Toen de boomkweoker vrgen aftocht had bedongen opende hg de voordeur Hg was echter verplicht zich by een dokter te laten verbinden lorwgl de boer zooveel bad gekregen dal by naar bed moest De verwoesting in hot Woonvertrek was daarbg zeer groot Dadelgk na dit gebeurde is de schuld van den boer bg den deurwaarder betaald Als waar gebeurd vertelt de Standaard De Aanspreker van een Friesch dorp moest een dood geboren kind aanzeggen Nu is t de gewoonte dat hg als bg toveriyden van iemand aanzegt zwarte en bg t mededeelen ecner geboorte wille handschoenen draagt Hg stond nu echter voor beide gevallen en om zich uit de verlegenheid te redden deed hij nn aan de eene hand een zwarten en aan de andere een witten bandschoen Met het oog op de tairgke ongerechtigheden die in den laalsten tyd aan bet postkantoor te Amsterdam zgn voorgekomen zgn thans geregeld in hel gebouw een inspecteur van de recherche en twee reche clienrs aanwezig die een wakend oog houden op hel gaande en komende publiek N V N Te Hilversum hebben eenige courantenjongens de geheele oplaag van een wekelgks verschgncnil gratis advertentieblad voor 42 cent aan een o kooper verkocht in plaatsvan de bladen te bezorgen N Ct Scène in een b6tel te Amsterdam Aan de Bred Ct wordt gemeld Twee Loidsche studenten waren voor een paar dagen in Amsterdam en logeerden in een der groote hotels Na een uitvoering in den schouwburg bggewoond en vervolgens een party biljart gespeeld te hebben keerden ze legen middernacht lègéremenl ému naar hun hotel torng Nu wilde het ongeluk dat ze zich vergissende een verkeerde kamer binnentraden wier deur ucbleloos genoeg door de bewoonster een bejaarde dame ongesloten gelaten was Deze in haar eersten slaap opgeschrikt door de wel wal levendige indringers wier sterk blozend gelaat van onder ien slappen vilthoed zeker geen al te geruststellenden indrnk op haar maakte hield ben voor inbrekers en in baar bed knielend smeekte zg met gevouwen handen 0m s hemels wil beeren neemt alles mee wat ge vindt maar vermoordt me niet wal ik u bidden mag laat me leven Hoe denk je er over zei een der rustverstoordors op barsehen toon lot zjn gezel zullen we haar dan maar laten leven of niet Vooruit dan maar antwoordde de ander En biykbaar vereend van zia met onbeklemde borst hief bet tweetal daarop een lang zal ze leven aan Aangaande den moord te Frankfort deelt de Frankf Zlg mede dat door de politie zekere Bruno Oroez een kruier in hechtenis genomen is Na een voorloopig verhoor is hg aan de justitie overgeleverd Orosz ontkend alle schuld maar er rusten zware vermoedens op hem Ten eerste werd bg in hel bezit gevonden van een som gelds veel te groot voor zgn doen Voorts is by korten tyd vAórdal de moord gepleegd werd in bet magazgn van Licbtenstein geweest om te spreken over een piano die hy later met een herbergier uit Offenbach zou komen koopen Het zou echter voorbarig zgn zegt de Fiankf Ztg het eohuldig over örosi nn reeds uit te spreken Een min of meer vasten draad ichynt de jnstilie in handen te hebben in het tonw waarmee Licbtenstein werd geworgd bekend toch is waar dat werd gekocht en eveneens het signalement van den kooper Dat evenwol een dag te voren door een jongmensch die in opgewonden toestand verkeerde ook een dergelgk tuuw werd gekocht maakt de zaak weer eenigstins moeilyker Onder groeten toeloop vooral van vrouwen bad eergister de begrafenis van den vermoorde plaata Eergisteren stonden voor de Amsterdamsche rechtbank terecht de ebroedera de J aangeklaagd wegens het vervalichen van melk De landbouwer D Hendrikse te Nieower Amstel kocht van hem melk welke hy weer op zgn beurt vei kocht Vaak had by opgemerkt dat de melk zeer slecht van kwaliteit was en reeds enkele malen was hg door de fabriek aan welke bg leverde beboet wegens het leveren van slechte melk Ten slotte deed hy door de politie de melk der gebroeders de J in beslag nemen Hel bleek toen dat de melk was aangelengd met Vi water Het O M vorderde tegen ieder der beklaagden 1 maand gevangenisstraf In Friesland is eensklaps een zeer drukke handel in paarden ontstaan Engelscbe firma s gaven aan hunne commissionairs order vooral 3 4 en ijarige paarden op te koopen Zwarte rninen komen het meest in aanmerkicg Er worden booge prgzen besteed De verzending geschiedt via Rotterdam naar Engeland De paarden zgn bsstemd foor hel Engelscbe leger Stadsnieuws GOUDA 4 Maart IflOi De Friezen te Oonda en omstreken hebben een gezellige avond in t vootuitzichl om reden er in do week na Pasehen een flink tooneelstuk wordt opgevoerd in de Friescbe taal en daar ik uit goede bron lieb vernomen moeten de rollen in bekwame handen zgn De juiste datum is nog niet bepaald Nadat de zangifere ntgfng Exeetsior Ie Gouderak den 25en Februari voor haar kunstlievende leden was opgetreden gaf zy ook gisteravond een uitvoering voor geintrodnceerden van leden en tegen entree Het zeer ryke programma beslainde uit niet minder dan 24 nnmmer i weid onberispelgk uitgevoerd ook nu met medewerking van de muziek veroeniging Onder Ons De zangnunimers waren prachtig en werden op oiiverbelerlgke wgze ge7ongon vooral Triomf en Aan de Maan beide van J B Kolkman muntten zeer uit Wnt de muziek viool betreft ook Onder Ons heeft geleverd wat niemand van baar had durven verwachten Hel laatfte nummer Andante con Moto werd vooral prachtig gespeeld Do tüoneelislen die opvoerden Gis sen doel Missen Mgn Queue ia weg en De Brandweer van Gribbelhuizen hebben hel er onk kranig afgebracht alle rollen werden op meesterlgke wgze vervuld Alles te zamen genomen een schoon geheel waarvoor een woord van dank toekomt aan den ijverigen en bekwamen directeur den heer G J H De Vries onder wiens flinke leiding Bxelsior een vereeniging is waarop Gonderak trotscb kan zyn MoORDKCCUT De gemeenteraad heeft bepaald dat een onderwyzer die militieplichten te vervnilcu heeft nog gedurende zes weken te rekenen van den dag zyner in dienst treding af zgn tractement zal genieten en voorts dat aan een onderwyzer die wegens ziekte verhinderd is zgne betrekking waar te nemen zyn tractement gedurende het eerste halljaar geheel zal worden nitbetaald dat bet gedurende bet tweede halfjaar voor de helft zal ingehouden worden en daarna geheel zal stilstaan Dit besluit is door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd TOOISTEBL Een avond van fijn kunstgenot wta gisteren de laatste Voorstelling in t Abonnement I De TgaEnriETi is een tooneelspel dat van t begin tot bet einde boeit en belangstelling verdient Een woord van hulde aan den vertaler die met zooveel talent de fijne zetten en geestige gezegden beeft weergegeven is bier zeker op zyne plaats Meermalen is reedt de opmerking gemaakt dat het spel en de verzorging van alles wat daar bg boort by Het Nederlandsch ïooneel ook in de kleine rollen steeds len zeerste te waardeeren valt Ook gisterenavond is dit weer len dnidelgkste gebleken By alle arlisten is t waar te nemen boe ernstig zg hunne taak opvatten en boe goed ze daarvoor berekend zyn terwgl t samenspel daardoor iets voornaams krygt dat ze kenmerkt De hoofdpersonen in dit atnk waren Mevronw Gnsta Poolman eo de heer Jan G de Vos Wat zy hebben gepresteerd gaat boven onien lol Vooral hel looneel van de ontknooping was subliem Geen spoor van overdrfivlng was bier te bespeuren De verschillende gewaarwordingen waren op t gelaat van Marianne Darlay te lezen haar spyt haar aangrijpende droelbeid over t verdriet dat ze haar man berokkent was in alles zichtbaar treHend ea indrukwekkend Ze heelt haar ancces miBichoott verdiend Dlkwgls hebben we al genoteii van de groote talenten van i n heer Jan C de Vos en in dit stuk heelt hy ze ons weer doen opmerken op eenige wgze De warmte in zgn spel vol overtuiging en innigheid heelt indruk gemaakt Van den beginne al is hg tot in de kleinste bgzonderheden waar en nahuirlüi hg is er geheel in en weet door lijn bonding en zgn bnitengewooc talent van kernachtig zeggen zgne hoorders te spannen zoodat ze Helst geen woord van hem missen t Spreekt van zeil dat hg bartelgk werd toegejuicht en door alle aanwezigen zal zgn werk zeker boog gewaardeerd worden Mevronw Pauwels Van Biene was in haar rol almee nitmnntend de intrigante sluwe vrouw die ze zoo moest voorstellen 1 De Heer ürbin als Advocaat Langlade beviel ons in t laatste tooneel met Marianna byzonder goed Cbantraine Schulze had weer een voor hem geknipte rol zyn talent om lenke komische zetten zoo te zeggen dat ie inslaan kwam ook nu weer tot zgn recht De manier waarop bg zgn vriend vertelt dat bg weer getrouwd is was weer 00 dat niemand bet hem kan nadoen Mevronw Cbr Poolman heelt op t einde van t laatste bedrgl een en ander gezegd dat raak was dal is baar toevertrouwd Van alle overige artisten kan men niet anders dan veel goeds getuigen Over t algemeen kunnen we tevreden zgn met wat de 6 Voorstellingen ons hebben gegeven In t byzonder moeten we ook van dit laatste Stuk nog gewagen van de keurige de smaakvolle toiletten der Dames Zulk een prachtig stuk als De ïegenpartg had eono stampvolle zaal moeten lekken GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Februari 11 zgil aan bet bureau van politie alhier gedeponeerd 5 spaarbankzogels 1 bonte muts 2 sleutels 1 pakkisi 1 zweep en een beleenbrielje t n V de Bruin Voorts zjn te bevragen 1 koperen bril by A Rietveld Zeugslraal 5 1 portemonnaie met inhoud by T Matze Ridder v Catweg 4 1 sportriem by J v Katwgk IJsellaan 738 1 wit kinderboezelaar bi A Wout Raam 177 1 beeren handschoen bg A Wortman IJsellaan 617 1 portemonnaie met inbond by A Nienwenbuijzen Groeneweg 229 1 mes by B Nieuwenhugzen Wgdstraal 42 1 stuk band bg D v Gils J V d Heidenslr 61 2 leesboeken bg J Kok Zengestraat 86 1 portemonnaie met inhoud bg J van Wingerden Botbstraat 187 1 rozenkrans by A v d Pool Vronwevesteiteeg 232 1 gouden oorknopjo bg C v d Klis Boomgaardstr 32 1 qnitantieboekje bg M Werkhoven Veerstal 188 1 flanellen das bg C Hensbroek Buolekade 160 1 krniszeel bg A Wortman IJsellaan 607 1 kinderzakje met inbond by K Cuts Markt 92 1 gouden oorbel by R Pauw Turlsingel 84 1 kinderoverjas by A Derksen Gouwe 6 1 gladde gouden ring by F Hoogendgk Oost Haven 105 1 zwart bontje bg A Hogendoorn Spoorstraat 216 1 hnissleutel bg G Manschot Rozendaal 20 1 portemonnaie met inbond bg C Verboom Robaarsteeg 124 1 grg ie das bg T Heerkens Kleiweg 40 1 tantasiering bg B Prang Nienwe Haven 1 1 ryzweep bg A v d Poel L Gouwe 29 2 leesboeken uit bibliotheek no 998 lOlB bg H Wulllraat Wilhelminastr 212 1 zakschaarlje bg C v Ham Achter de Vischmarkt 17 1 portemonnaie met inbond bg W Amesz Heerenstraat 518 1 gouden dameshorloge met mpdaillon bg C Stoop Bockenbergstr 883 1 wollen kinderhaadscboen by F Buiten Tnilmarkt 255 1 gouden oorbol by C 8 V Willigen N Haven 225 1 broche bg A Verkaik N Haven 221 1 zilv dameshorloge by D van Leeuwen Kleiweg 54 1 leerboek by J v Eelen Crabelbstr 219 1 handwerktascb bg O Kramp IJsellaan 743 1 zweep by J Gerhards Vest 169 1 boa by Gravestegn Karnemelksloot 333 1 gouden oorbel bg O Ferwerda Bogen 57a 1 stalen rozenkrans bjj Koemans FInweelensingel 664 1 gouden oorbel bg C den Ouden Karnemelksloot 343 Gonda 1 Maart 1904 De Commissaris v Politie W N V GAEDEREN Ontvangen de i OUVEAUTÉ S voor bet a s Seizoen A VAN OS Az Kleiweg E 73t ÖOÜDA T leplt0 u So ai BEÏÏES VM EOTTEESAM DONDERDAG 3 MAART L K H K StaattlettuntjtH PoRTiOAL Obligatien 3e Serie Ir 2500 3 55 RusLian Obligatien Geconsolideerde GR 625 1880 4 88 ProvindaU n Stedthjkê Leenitigtn Rotterdam Obligatien I 1000 1894 1896 3 91 Rotterdam Obligatien 1500 1000 1894 1897 3 88 Hi polheek Banken Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 100 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Holl Geldersche Hypb 4 99 Pandb Maastrichtsche Hpb 3 100 Pandb Ned Hypotheek en Pandbrielbank 4 9 l Pandb Nedorl ScheepsHypo thoekbank 4 101 Pandb Noord Ned Hypb 4 99 Pandb Overgselsche Hypb 4 9 l i Pandb Rotterdamsche Hypb 4 101 lOl i Pandb Rolterd Hypb 3 97 97 Pandb Rgnlandsche Hypb 4 99 Pandb ütrechlsche Hypb 4 99 Pandb Wesllandsche Hypb 4 99 TahaIcB OndememincieH Aandeden Nienwe Asahan Tabak Mg 88 Mi nbouw MaaU ppijen Obligatien Muller Co Alg Mgnbonw My 5 96 96 DiverHti Obligatien Hotel Coomans 4 98 99 HosoABiJKPnndb Boden Cred Institnt 3 89 Perc Cert v prei Aand Peru 19 SpoorwegUeningtn WladikawkasSpw My R 62 i Obligatien 4 89 Premietemivgen BiiuiiE Mg V Bunrlspoorw 2 i 9 1 HoNOivjE Theis Regulir ie sellschaft 4 162 ZwiTSERLiHi Loten Kanton Fribonr g 1902 I 7 80 OPRUIMIV Mantels Costumes PELTERIJEN woi den P iE TAPONSTOFFEN tot zeel RLIMD lage prijzen D SAMSOIH Burger lilke Stand Moordreob t GEBOREN Marinus ouders A Schouten en G A Goosen Dirk Afie ouders J W R Termorshnizen en A Verboom OVERLEDEN P van Ryswyk 67 j ONDERTROUWD F H A Schenk te Rotterdam en M de Wilde Heeuwijk GEBOREN Dirkje onders J Boere en P van Duiken Anna ouders D Klerk en A Verwey Janna onders J van Tol en N Koster Joseph Hermanns ouders H Ballering en M Verbey Petrus Adrianns ouders H Ballering en M Verbg Neeltje ouders H G J Heins en J van der Laan Margnrethn ouders J van Dyk en G Oskam OVERLEDEN J Slappendel 6 m L Ooslrom 22 j C Tongeneel 50 j VEESCHEIDEKHEID Het Berl Tngebl doelt mee dat op 27 Februari het proces tegen de moordenaars van het echtpaar Panardizy te Kisjinel plaats bad De getuige Kosenberg verklaarde gezien te hebben dat de beklaag den de met den dood worstelende vrouw gzeren spykers in den neus sloegen De getuige Rotbscbied beschreel hoe Jacob Tunik vermoord werd de Orieksch orthodoxe geesleiyke Alexander ging voorbg toen de moordenaars aan het werk waren zg vroegen zyn zegen dien hg hun oogenblikkciyk fi Df geinige Hendricb deelde bgzonderheden m over de onlusten voor Paseben Hy kent zelf efin cbristelyk als antijoodsch gezind bekend rectter die fcorl voor Paschen een aantal mannen uit lot volk om zich vereenigde en opruiende wtflelen voorlas Bnim 350 getnlgeji moeien nog gehoord worden Hooi Slroo Istc kwatltelt UASIIüOI er go d Koeitnhooi levert franco J TEI rB ll te OSCH Ti II IJ 11 It tegen 1 MEI 1904 of eerder HEERENHUIZEN met TUIN G Ka ners ruime Warande Keuken en Kelder voorzien v m Gas en Waterleiding Tü bevragen TURFMARKT H 58 Zenuw on llaa rlijdors wordt nit overtuiging als oen werkelgke hulp in den nood het boek VAN Blommestein s Inkt is proofonder indelijk de BESTE n volkomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HOLLAND ann bevolen N outvangHt vttii iu n ti per briefkiarkKur It t Ixiekjii IrHDCd i er pont toe ezoiuien door I OKPOI L Uonkh 7aIU omrao KOLONIALE WERVING HANIXiELL 200 bp het aangaan van eoiie vrgwilligo verbinteniti voor Af rett en voor ingelijfden bg de Nationale Militie iiicf onheimiiltl verlof of In iPerliHUhen illennf uy het aangaan van eene verbintenis om fieea fnren gedetarlieerd te worden naarOOMT INDlK Aiinliirnffg cld Twintifr Julden Men melde zich aan ffUiitiUlt t f i uIUilltleidlr htltfflHmetonbeifnoiitnevlnf bg den Commandant van het Kulonianl Werfdepot to Haiderwgk of bg oen der plaatsüiyke ol jarnizoens Cummandanten Mllllleiillnhllfien otulr r ilg H iijmneii by hun onmiddelgken Chef Academie de Coupe DEN HAAG Voor H H T AILLEÖRS is doorloopond gelegenheid lot het loeren eener i Klegaiil goed pa§ eii ic Coupe im 6EMAKKBLIJKS LEERMETHODE De ondervinding verkregen als eerste Coupeur in do grootste Maat en l onfeetio hnizcn in hel buitenland en do laatste jaren hier tor stede waarborgt een volkomen succes Ier opleiding voor Coupeiir Attesten ter inzage van mgn cx loorlingen welke mgn Coupe in dopractgk uitoofonfn De prgs voor bet loeren dezer Conpe is f SO Na eindiging der lessen en gebleken bekwaamhcid diploma Nadere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door iiooc einooiii PROF l K L ACADEMIE DE CUIJPE fc V HA4U Kemlg aareê t KeOerlaua eau HIMUH Ê iTHimKIII welke met garantie eoor goed paMëen i eleDeril Kordeu VU AtiV l niJIMOI M AV rwt i mw wwn t i L uui Geiiec li nlgcn Mn kNtibcvokn Mat EAru UI lom Cfl Ooud Bckroontle PRAEPARATEN VAN mJina l trm llC i k e ii U oIwmkhw e brek p Mlmt Uchit pyiTWUflnt nuwhoofjpljn tet vwil rklns n I kte of krumbed koor n h g s OUIMA LAROCHE RRÜOINBUX in hM b i l r l i BlMdjebrak Blnkitiohl kwalin VM KrittMbMl lerfigS n VCTkriiBl r m S i oi 1 90 1 L Pilral f afan o ll iim iteriterkBnd iinc l iii n ii k voofil tll k lipb uik Cl KC i V tCcHJ ra v H r kinderen twakken en klIarMbtltff Kaatelltn utr aan t he Wn Ah tneeakraclid e drank Im toornl aen Ic PUlvert riniMrj nen en dUrrMj ook to en eene kl n km lerrn ITii r bue Kgr 1 70 H gx J 0 9O K r 0 60 Chemlach MattrOIlSLAf Sfttilui voor Klndenroedln In bii en 1 X Kgr O OO A o4ta ei f itrafAÜ n Het rookan eenar batve Ofiantte U voldoende ter bcitn ASinnia l al CllCII j tmxpu unvaU Aillima ete In doo jc k f O BO en O M Tamarinde Bonbons Z k S t r oor l p lercn bewijzen V Twnarlnde Bonbon n KR AEPFl lEN A HOLM Uar ie vorm voor h t kmd bq iir H k n de rm U aangtnMini ii Pnji per doMjc 0 90 0 5O Ca1 iSalr DacétlloiC BlKe rkcnd tls het BESTE huUmtddel jainilttK r lOUiiCO hl Hoe t VerkoudhaW n Keelp n het u een UJmóploiaend n venachicnd middel bij uitntmendh id uitsluitend in O tchje veri ri Kl M Prijs O aOperflejichje ei va mertte H tiaw HJ IkMakMtork ly KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Vnttopplnct Akü vonml Kik tUUxani belftngn k dienatan