Goudsche Courant, maandag 7 maart 1904

48ste Jaargang Maandag 1 Maart 1904 j o 9355 fiOlDSCHE COIMOT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcr A I V K U T E N l I E N w n den ephatst vnn 1 rejjels a 50 Jonten iedero reffol uiteer 10 Centen Groole tetters worden berekendnaar plaalsruiinte In ending vnn Ailvertentiëu tot 1 iiiir des mi Ll ri e ii 11 9tDe l jtg ave dezer Jourant geschiedt dagel ks met uitzondering vah Zon en F e8td en De prijs per j drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alkowleri ke ommejs V IJ F C E N T E N worden aang enomen door het Idverlentle Bureau vao A BUIi kNAN ZOOIM I Gonda Dmk van A BRINKMAN t Zs Hoogheemraadschap R aad Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen b iete ter openbare kennia lo dat de lasten der stemgerecbtigde ingelanden van bel Hoogbeeroraadschap voor het jaar 1904 isooala die door de Vcrepnigde Vergadering zyn vaiitgeateld van Maandag 7 Maart 1904 a voor eep leder ter lezing zullen liggen als volgt de l j ten van al ie teeUen dulrieltn ter 8 cretarie Van Rgnland op eiken werkdag van des morgena 10 tot des middags 4 ore ilwaar z tevens tegen betaling van 10 cent voor elke Ijjst verkrijgbaar zjin die van liet denU dUlriet aan de Cruipiiui die van het vierde dittriU aad do Lynden die van het tennde dütriei aan de Leeghwater die van elk der overige dittrieten ter Oemeentc Secretarie van de hoofdplaats von dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2o AU door ol vanwege het Hoügliecmraadschap deze kennisgeving op 5 Maart 1904 zal worden aangeplakt Dykgraal eu Hoogheemraden van Rijnland EGHKBT DE VRIES Dijkgraal G J BISSCHOP Secretaris v BURGKMEESTKH en WKTHOUDERS an GOUDA znllenDINSlfAOdcn 16 MAART 1904 des namiddags ten half twee ure in het Raadhuis aldaar bü inschï jving aanheHteden Beslch lo 50 Het schoon en reinhouilen benevens het op de hi paalde breedte en diepte brengen van verschillende alooten n de buitenwijken derGenieente Jouda Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente I oowmeester Het Bestek ligt ter lezing op hot Stadseri devestigd te s Gra enhage C L WIJN ARTS UHalnilend roor BniddiktiB tin n Blaauiiktio Spreekuren all weikdagen van 11 S Surinamestraat 39 T £ EOOF MSEBOBEN Een nieuwe houten Tent TE KOOP slaande op de Markt alhier groot ± 11 X 5 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 68 Veter Te bevragen hy J 11 DE WILUE TE IIDIIR aan de Westhaven B No 149 HEEEENHUIS met ACHT KAMERS ruimen KEIJ KR n grodten TIUN HunriJip 11 75 Dadelijk te aanvaarden Te beïragen hi J W SCHOUTEN ♦ sr PDIKE OUDE s hiei ammi ii GEWE £E Verkrygb lar hg M I EKIKH S 1 N D AU b iji u Hhllii id Is I n MPhoi 00 ktirk uhmIs voor SCHIEDA M r n l P HOPP Merkt NKiHTOAP Geen Kinkhoest Geen intlnenza Om iHiikhoosl Iiitliieiizii Itoi fil dl lt H lauiuio iiiii f binnen den kt itst niogelijken t d te do jn genezen neemt onmiddellijk de tpevlncht tut de van ouds bekende bekroonde en vvereldberoeinilc Superior DmiTen Borst honig Extract M i 1 1 4 K r II i ait de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van rHA e H N VAM SCHAIK C DEN HAA J Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFF Si Co Westhaven lOlt Oouda A LATEHSTKl N K ikyie luO Oouda V n VAN VILU Veerstal I I2 te o A BOUMAN Moordreèht i INKSK Nieuwerkerkad Heel A N ZKSSBN Se wonAown J Th TOUKKN flo e B T WUK Oadrwar A SCHEKK riaattreehl P W f BOB hidmater K ïAS DUB HEMDEN ie Reeumjk P r a SP K Moercapelle I v u ST K ieadrfin Wed A HULST Waddivgmen M KOLKMAN Waddimneen P A m JKOOT Oudeiraler J b JONOH Oudeteairr J P KA8TKLK1N PoUbrorkfrdam ü BIKKKK Ie fieiuihop A BU ÏSSEN ZO iE id ïii De eentge fabrikanten die reehlUreekê aan particulieren vcrkoojicn tot fabrlekiprtfe Betere kwaliteiten I Lagere prijzen 1 Allerfljnste NATUUR Roorabotcr SO c p pond Fynste MELANöfS gelijk aan Natiiurboler 49 c p pond flO en 9S c p auderluilr poud l ÜnBjo M RGABINR J 40 44 c p uuilerkalf ponA AI LERFIJNSTE VOLVKTTK BOEREN GOUDSCHÊ KAAS pond ome tpenalitfit 03 e p 2e SOORT VOLVETTE ÜOÜDSCHE K AS aS PUIKK FABRIEKH 30 c ALLERFÏ NSTE VKCTE LElftSCHE ome i erialileU t c PUIKE OEKKÜIDK M r t rjm gubniiiilo KOKKiK 3 c c e if e en 3 c p pond Hcerfijke geurig gwvo China Congo i HEE in üakjcs van 1 ns 4 fO c kwaliteit v n 20 c Alles raet cadeaM en gratia aandeeJen in onze groote verloting WKKcntt fiioKn 140 eigen Verkooplwisen HET WAPEN VAN ASTEN Te fi0Vn nilslnitend trifdttraal No A O Ontvangen vopr bons iSmalUe artikelen nisr WasclityUjes Pannen Vergieten Oliekannen Emmers Ketels Kook tellen Kofftekaiinen Theepotten Etendrngers Zeepbakken Borden Schalen melkknkcrs Soeplepels Schuimlepels Vloerblikken Waterkannen Nnchtpottcn Trechters Drinkflessclien Wsschstellen Theeblarenbakken Bekers Stoelpotlen Zeepbakjes Walerscheppers Botervlootjes j in divers maten en kleuren Verder IJzeren Potten met en zonder hehifel Koekepnnneji Oruisbnkken Kolens choppen Tanden Ponken en gegnlvanisewdo Eramws en Tijlen in diverse maten ABVMTEKTHN in aUe Couranten iMenigfc z iak kan iveii onlberoii Maar lioi magf nergens luankeeren Telephoonnet Qouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlej en onderhoud gratis Il net i aangesloten aan liet Itgks Inteicommnnaalburean Op 1 Kebr 1904 141 verkregen aanêluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaaruan het Bnreau ACHTER DE VISCHMARKT ID het VËKLICHTL GS HAG4ZMN De Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 Zijn heden ontvangen een m kie collectie Nienw Styl Gwraainealtn MeU eo Ballons Verdw voorhanfeiï een rnimc Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS EN PëTROLEDHKACBELS Ëenig adres voor ÜASGLOKILICHTBENOODIGDHEDEIj solied en degeljk Indien U dan van goed licht houdt is dit je tcate ndrep Aanbevelend t IH iM h L00i Aanlegger van Gas en Waterleiding s ft k j tók r ijn il dtKolil R 1 Cacao te onttangon tèwmen j satell en na vele proofnemii la den han W ge £oiBOn ondei des aaau dn utvinders Dr Mioba lU rwtiardigd r de besta machines ia het wSrsidberövmde tabbliesement raa Oebr StoUw rok te K ulen tlscha Bikcl Cacao in Tltrka ton buaaan Deze Sikel Cacao Ia met melk gdrookt Kt aangenan gezande drank Toor dagelijkach gebruik een 2 ihetlaptb ras t poeder tooi een kop Choooiaó Ah geoecakrarbtige drank Bij g nl Tan dwri hee slut nta me water te gebrotkea Verkrijgbaar bü de Toomaamat H 1 Apotbaksrs ena t 1 84 c 0 907 céM aananulYtrtflgmwoordigw T cr Naderland Junu MattenklMH Imaterdam EalT itraat 103 EENIB DEPOT 7A1I TIES Hru Hiinit rerzorlil op I UEitK te lett u UIT ÏBT MiOUUJ VAK M HAVENSWAAY ZONEN OOHlNQHEM J Deze THI EB i worden atgelarerd ib verzegelde pakjei van if fitoee en een half en een Ned on met vermelding ran Mommar b Pr s voorzien van n Tenataaad Merk volgens de W t gedept Zich tot de dtroerinK van gaeerde orders aaabevelende j a BUI voorheen J BREEBAART Li Geen Beter adres v or alle soorten SCHOENWERK dan het firulianbicb Scboeo m iiaaneninagazijs KLEIWEG É 30 tegenover de Kleiwegsteeg i hb AiAbBvelcnd G SfllT AUe reparatiSn en aangeni eten werk OVëKSCHOBNëN merk dc Weegsckul t n tak o e i r aatilya ta ge ü nukMytaWfM Wm liMjToocHtOTI n Tooral dwBM fn KiadtnebcMiiwfl k UAAnntwirTuC M Millsrkea i i ila inili Slrl4 M iiMU Ml tlu op sum n f l rl toiBWk HI Jr TSÜÏÏÏ l tSïSy BtüleitlttotfscD OVerzksiil Beuer seiail ait Port Said Het RassiBcbe tkader 4kn admiraal Wirenins gaat naar t bt an laat de torpedobooten te Algiers afibter Uet tkadex vertrekt hedenmiddag te vier uur ea bl ft tot Jnni in de Middelland cfae Zee wachtende op het Oostzeeeskader Ë a l rp di baat Wgit hier om de ttoodige herstellingen t ondergaan Be Dmitri Donskoi ligt te Snej het schip verkeert in tranrigen t aatand het is klaarbli keli k weinig wnard De eisoh tot schadevergoedfng wegens het zinken van een kotter is nog niet ingediend daar de overheid hier njets wil doen wat het wrtrek an het eSikaJer on kunnen vertragen De berichten van h4t eorlogatcrrein i OostAii zijn nog stpeds van weinig belang en spreken elkaar voortdireijd tcg n Waar het eene blad meldt dat de Japanners gelaad go el een poging deden om te landen op hel Fchiereiland Ijiaotong met de bedoeling Port Arthur olt van de landzjjde aan te Waar generaal Von Stiissel d comji aani ijpji rwn a iirar nMB stad wiTrerdedigeu tot het uiterste daar yoett generaal Dragomirof een fan Rustands bekwaauiste kr gskn igsfe den raad om die stad te ontraiman ten e t 4 verdere onheilen te TQorkemen De Russen zjn bezig om eenijfe plaatsen ten Zniden van Moekdes aan den spborweg te versterken klaarblijkelp met bet doel om Port Atthnr zoo het vau de landzijde door if iaponners wordt aangevallen ter hulp te kanMS en terens den spoorweg te kunnen verdedigen t t i e Japanners Port Arthur mochCen nemeii en naar t noorden oprukken Verschillende berichten melden dat do Bnuischa raapen in Noord Korea zijn en tele ram van generaal Plag meldt dat patraaillea tel Gansan en Ping Yang zijn voortgernkt en een tel ram uit Londen meldt dat de Russische hooMmaeht de Yaloe nog niet heelt ovarsolirade Wie cal uit deze Ikaar tegensprakende berichten vgs worden f Eb wla lal ons zeggen b e de juiste toedracht van de zaak is H t is tiBK geliHt oader lke onstaBdigheden een denkbeeld la krijgen van hetgeen io Qnst Axië gebeurt ol te verwaebtan is FBVlLLelOX HET MEDAILLON aar kei iransch W Ht kwiBi den koramiHaris yerioeken om m h l chut te willen doen ïoeken Daar het tapU t l uD v tieQ jaren KdedeQ oF ezooden door oen chel van den veÜigheididieQgt toen Beauchêne het kindf dat hij ttuna had groot gebracht uit het vater id gered Ga iitteDt zeide de kotimiiMaris Hij riep lijn Mcrelaiia en gelastte hem het gevraagde te zoeken terwijl hi lell bleet ütten schrijyen also hij geheel aUeeo ware geweeit Eoo rerttep een kwartier een half mr Oom bckl xat op itwimde kokn Ëmdet k hoorde ki ém 0 Mlam oen acht mn raUoeswg Dal ia t HkMf ikU nep hij wX terwijl bq SkiMicbè aen reeds geel geworden papier t r im atdde Ja ja dat is t bevest de Beaucbêtic oaetn paar regels pntctjferd te heoben De nnroktaru legde i n pen neder om te tttnAeten naar Iwtgem men hen verder zoo te vertellen hebben ïk wUde weten begon nu Jacquei Beauchêne dT non later nooit eenige inlichtingen heett Een Btigelsch corrtjapordent te Petersburg deelt een ett ander mede or er de hoofden vjin de Russiache krógsraucht in Oost A ië Admiraal Makarot commaiidftiit van het Ziidaee eskader was commandaot van een oorloifsschinm dun RusMsch Turkscheu oorlog dal € ff urksche havens geweldig teisterde V in 1891 tot tH94 was Makarofais schottt bö nacht hoofdinspectenr der marinearlillene iti welke hoedanigheid hu eenlgo verbeteringen bracht in 2 n Boelvurende kanonnen Tydens don Japan ch Chineeschen oorlDg voerdo kg bevel over eon deel van 2 eskader m de O Aziatische wateren Later tot admiraal bevorderd werd bg commandant vftn Kroonstad Makarof i de ontwerper der krachtige 9 breker Firaak die de haven van Wladiwoajok opeahondt Hy is een oveituigd voorRtander van aanvallendo tactiek in den oorlog wi niet weten van zwaar gc ichut en 18 van möeninif dat ourJogsachepcn oo klein mogelgk moeten zgn luitenant generaal V S Wolkhol is admiraal Aleiiëfs rechteihand Als commtindant etiuer brigade onderscheidde hy 2tch in den veldtocht tegen de Bokser Sodort dien i by Alexiéf s eorftte adjudant gebleven Majuor geueraal Pftag wiens nnnm in den lufttslen tyd telkeiia onder de ofHcioele teltigraramen ait Purt Arthur voorkwam ife tt ri i 44 ar Hfl heeft m het OoMen en in den Kaakafttti godi ad werd in 1900 hooW van den staf in Kwutitoeng cd in l JO rcunmsndant van i urt Arthur P aaUritaen van deze en andere hoofdofficieren zgn vry hoog Generaal ïvoeropatkin opperbovelhfïbber van ht t Rag siKchc leger in het Verre Ooateji ital oen jaariykacbe bezüldigiDg ontvaitgen van f 192 000 V Een part teleg ait Kontstantinopel van de Frankf Ztg meldt De Porte beantwoordde het memorandum van Rasland en Oostenrijk in ontkunnenden zin Beslist verwerpt xg het reglement door generaal 0ü Giorgia opgesteld voornameiyk de bepalingen die liandelen over do benoeming van baitenlftnd che onderofficieren en op toekenning van uitvoerend gezag aan den commandant der gendarmerie en z n stat waardoor aan den generaal het recht zon worden toegekend ook Torksche gendarmerie officieren te ontslaan of straffen op te leggen Uit te Fran ebe bladen die natnarlgk rel staan over de gisteren begonnen behandeling der aaak Dreyfiis voor de strafkamer van het Hof van Cassatie blgkt dat een bekomen omtrent het in de Seine geworpen kmd De seeretarif sloeg nu enkele bladen om vanden bundel waaruit het eeraie rapport was teroorschyo gekomen lik zie niets naders antwoordde hg naar at doorbUdereod adièon hij toch eindel k iet te hebben ontdekt dat sijn aandacht boeide kWat hebt ge daar vroeg hem de koratniasarit De jonge man toonde hem een klein stukjepapisT dat met een speild aan een grootcr atukwas vastgehechtOp dit kleine stukje stond deie opgave Ondetzocken of het in de Seme geworpen kindmet hetxclEde kan aqn dat men den vader ontstolen heeU in den tuin der Tuilftiein co dat André de Keiuor heet en de zoon is van Juliende Kernur Jacques Beauchêne was opgestaan Z K n van Julien de Kermor herhaalde hij voor tich icH De ander heet jean t Was dus niet xiJB toon t Was de soon van ijn broeder lijn neet O nu begrqp tk alles I Hij heeft dit kind doen verdwijnen ou universeel erfgenaam te kunnen zijn Een huivenng voer hem door rfe leden en over lutd voegde hij er aa toe Wie weet of hij ook niet i n br er heelt vermoord Komroissaris en secretaris aagen Hcnn s pleegvader mat groote oogen aan Bewaar dte dingen als goud mijnheer vermaande Beauchêne den komuiHaris we zuUen der belangryke stukken door den advocjuit Mbp ard namens Alfred Drèyfus ter begronding ijer aanvrage om revisie een briefji is afgeitaan door een Nederlandsoho dame mevrouw de barones Branten van Widborgen te Rhederoord Deze dame die Mortiird machtiging verleende dit bripfje in het geding tl brengen ontving van den Duitschen gezant ie P iry graaf Munster op 13 Maart 1898 dus cenige dag n na hot pmces Zola hel volgende ichrüven Mevrouw volkomen begrüpendo d gevoeietis die u bezielden by het schryven van uw bcmSiineiykPn biid van lï de or en daarin volkomen deelendo botrour Ik hi t levendig niet lo kunnen Jocn wat u m j vraagt Bd d eer ite enquête in de zaak Drcylus heb ïk üïöcieo verklaard aan den heer DupHy toun president va di n mini torraad dat de Duitsche ambaniud Dn ylus nooit gekend liad en dat noch de ambassadt noch do miiitairo antoriltnten te Bcrlgn tot hem in betrekking hadden gost ian U heb er u i anng drüngen ditdiovorkiaiing zou worden gcpubliriierd iopn de polemiek over Dreyfus opnïenw begM m dit jaar heeft do ininÏBler van baltéijanilsrhe xaken dieznllde verklaring Itenrtènwd in em cüinmis it uil h l r iiitM lii ParWlaetit l uidflciia aafi gBiïw e ï van Frankrgk kiinrien wy nu l meer doen en indien ftu zelfs wildon handelen in trgd met hel in ternalionalo recht zouden wg d iarv n ben ik overtuigd meer kwaad dan goed doen uan de aak van cTen ongelukkigeu Dreyfus Ik heb de eer enz goteekend MUNSTER Kr is misschien geen parlement ter wereld waar de eden zoo te allen tydo geneigd zgn tot het pi aatscn of dankbaar untnboo en van een grapje als de Duitsohe Igksdag Zoo ook in de vergadeiing va eergisteren waar de sociaal democraat Buckwald de yol gende korte f devoering hield Mgn partggonoot Stllcklen is niet loor den minister beantwoord Toch mogen wg daarop aandringen immers wy betalen mee aan hot traktement vnn don minister groote vrooiykheid Dat bg de rechters niet alles in orde is kan ik bewgzeu Opschudding gemompel op verschillende banken Ik zal het bewgzen In mgn aaliteit van gemeen teraadslid te Altenborg was ik in de gelegenheid de gutuigHchriften van al onze 42 rechlerlgke ambtenaren in te zien Möne heeren er was geen enkel getaigschrift bg ze weldra noodig hebben Ik ben op het spoor van één misschien wel van twee Aischuwelijkc misdaden maar verder kan ik nog mets De toegesprokene begreep dat de saak imlcrdaad ernstig moest rijn en antwoordde dan ook met grooter welwillendheid lik zal de papieren in mijn secretarie opbergen waar ik ze steeds ter uwer beschikkint zal houden Hct 13 wel bcieetd van u mijnheer Coodoende ïult Re ik twijtel daaraan niet mede t werken tot het herstel van een groot onracht De wapenkoning groette en ginjt haastig heen Verduiveld riep hij toen hij op straat was l at loopt heel slecht vaor u nf mijnheer de graa t Hij keerde naar Parijs terug met het voornemen zich thans zoo i auw mogelijk naar Nomandié e Iwgeven Hij wilde ich behoorlijk zien iogdicht omtrnt die tamilie de Kermor waarvan op t oogenbltk de booswicht uit de rue a u Oeorge de eemge vertegenwoordifter scheen te zijn Alvorens evenwel op reia te kunnen gaan achtte Jacquci Beauchêne het noodig enkele veiligliei maatregelen te oemen Ilij hletd jticlj overlujgd dat de gr iaf reeda zou tlÉt d it Henri met doel wa Zoodra hij het tjjvsthiiitf ocht verlaten diende hij derhftlvfr goed geborgen te zijn Bovendien had de genee er die wtrkcltjk oenige sympathie voor den braven Beauchênebad opgevat hera te kennen gegeven dat eenBarbhjl op het land en het inademen van de fr k lucht den patient als waarop meer dan de woorden even voldoende voorkwam Schaterend gelach leden uit verschillende partyen komen den spreker gelukwcnschen Do Hongaarssche Kamer heeft nu de delegaties haar arbeid hebben verricht hanr zittingen weer hervat Kn daarmede is ook In Hungaigc de lUhtelooze strgd tusschen regeering en linkeizgde weer begonnen Hut kabinet Ti a ih gebonden door den wil vun do Kioon en deze wil met verder gaan dan zg deed in het regeeringsprogram door Tis a bg zyn komst aan de legeering aan het Parleinenl voorgelegd Üe obstiucliu partijen daarentegen volgen de wenschen van haar kiezers en een soort patriottisme dat meer verlangt dnii de Kroon kan en wit toeslaan Kn oo breekt dan weer een periode aan waaim de slrgd opnieuw zal moote i worden geslreden Tisrji js voornemens dim sti yd vol te houden n to pogen door krachtige maatregelen hwt parlement lof hel opgeVen der ubstructio lo dwingen Helnkt hem dit niet dan bt laat groote kans dat weldra liet conflict niet langer een parlementaire veete tiiswchen knUinet en mindeiheid a IiIrv ii niaiu dat ht t onlaardüii iiil Hl M tl ligtl tu sthiii knjim ru volk obsliuolie niet te b tett p wt Klke maat regel dien Tis a al voursteltoii xeKs een wgïiging van het reglement van orde is onwettig en knn slechts met geweid worden ingevoerd IJii daardoor al liet toch alpiikkeibare en aan ügn met moeite verkregen wetgeving vasthoudende Hongaar rho vott tot het uilt rstü wurtfrin gedreven Heden zal Tisza hel voorstel doen om het reglement van oide te hcr icn vouraf heeft hy nog een laatste bertrep gedaan op de oppOhitie maar zonder baat Do obstmcllopartiien houden vol de KosHiith pnrlg weigert haar modewerking om de obstructie te beslrgden Na deze laatste poging ho ft graaf TisKn geen kou meer de politiek der sUrko hand invworen ol heengaan Tortium non datur De werkgevers te Antwerpen hieldflu gisteravond eene vergadeting In beginsel werd besloten eane arbeidsbeurs en eone pensioenkas tu stichten Ken hevig incident kenmerkte de Kitting Een der aanwezigen beschuldigde eenander patroon ook aanwezig van in t geheim het onderling verbond x ei broken te hebben en werk bezorgd to h bben aan de stakers Do hij het jtasthiiii sou vertalen hfbbcu eer zeker ten goede zouilcn komen I at viel volkomen in den smaak v n Henri s pleegvader Ilij mg m den omtrek van ItNrijs naar iels geschikts wCiken en vond in de richting v m Vnuvcs een optrekje dat hij voor het doel biaomWr g nstij chtte Het WJ3 een op zichzelt staand huwje door een kiemen turn omgeven on dat ovengeiist tuua lien wetlantanden hiff wanr melden of nooit iemand kwam Voir het dubbelt dcjel dnt on held op het oor had zou hij elders be waartijk iets Iwter helïben kunnen ontdekken Hij hnurde het huisje voor een half jaar Het gttig met Mcnri it beter en beter KIken dag waarop de bezoekers werden toegelaten deerf de familie Beauchêne haar inval ip t gatthuis w iar leflerren ze reeds keiidn IV i iaiicnt mocht nu spreken en h id odk iiifilejj l eM wHt er met h m i bcurd was inzonderheid nan zijn vH4ef die Kb tie bwonderhedtn berhaaMelijk bet vertellen Niet waar mijn jongen e hebt den schurk die den aan JaJ deed d gezien Ge loudt hemnog wel kennen nis ge hem op nn uw krijgt te zien Sielh va iiT M iir één dmg l racht J u quts Henuchöne van den WIJS De peréoonsbpsrhrijvinjf door ijn 70on van den aamander gedaan kwtm m gecnen deele overeen met den graal de ICermor k