Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1904

4 vallen van een brandende petroleumlamp brand nit in de bovenverdiepingen van per ceel 23 aan de Nieuwe Markt welke door verschillende gezinnen bewoond worden De vlammen grepen zeer snel om zich been en in een ommezien stond dan ook de tusschenétage waar de brand was ontstaan in lichte laaie Gelukkig was het bluschmateriaal van het politiecommissariaat der 2e afdeeling welk bureau zich in de onmiddellijke nabgheid van tiet terrein van den brand bevindt in een oogenblik ter plaatse zoodat reeds vóór dat de bi andweer aanwezig was het vuur krachtdadig kon worden aangetast Spoedig werkte ook de brandweer onder leiding van den commandant jiir Wichers met drie stralen op de waterleiding en binnen een half uur tgds was men dan ook den brand meester en was het gevaar voor de belendende per ceelen geweken De twee bovenverdiepingen brandden zoo goed als geheel uit Doordien het vuur reeds dadelijk zoo n grooten omvang had genomen viel voor de bewoners aan het in veiligheid brengen van huisraad enz niet te denken zoodat ook het meubilair grootendeels oen prooi der vlammen werd Het benodenhnis bleef gespaard maar bekwam veel i aterschade Door den commissaris van politie in de 4e sectie te Amsterdam is een onderzoek inge steld in zake den diefstal bg den heer Peter in de 2e Anjeliersdwarsstraat aldaar Reeds zg n door de rechercheurs vele magazg nen aan den Nieuwendgk bezocht bg opkoopers in verschillende stadsgedeelten is gespeurd maar zonder resultaat Gisteren zgn oenige logementen in de Pieter Jacobstraat door de politie bezocht eveneens zonder resultaat Hb I De milicien J P Terwey van het 7e rog int die gisteren na ondergaan van zgn straf bg het korps is teruggekeerd is na een paar uien op vrge voeten te zijn geweest weder in arrest gesteld omdat hg andermaal weigert zgn uniform aan te trekken Uit Arosa wordt gemeld dat een gezelschap sjiloopers bestaande uit twee Engelachen een Duitschen graaf n et zgn bediende een Russische jongedame een Hollander en een Zwitserschen gids in razende vaart met een lawine naar beneden zijn gekomen Toen zg nog ongeveer 700 voet van Jen top van den ruim 8700 voet hoogen Weiszhorn af waren werden zij gegrepen door een neerstortende lawine Geen der toeristen dacht dat er voor hen nog een kans op redding was Zg kwamen te liggen op de machtige sneeuwgolf en I bliksemsnel ging het over rotsen en spleten naar de diepte Met een donderend geraas jkwam de lawine in het dal neer en met haar de sji loopers wonder boven wonder vigwel ongedeerd Zg besloten de dolle vaart met onvrgwillige salto mortales De Duitsche graaf vloog tegen een rots aan en liep een paar wonden in het gezicht op de Hollander bleef pal staan tot de kin toe in de sneeuw de Russische jonge dame die zich buitengewoon dapper hield was de eerste die zich uit de sneeuw werkte Het was hun geluk dat zg voor het ongeval de lange sneeuwschoenen hadden afgebonden In de zaak Ondegeest Petter deelt Het Volk mede dat een commissie benoemd door het hoofdbestuur der machinistenvereeuiging E m M bij onderzoek tot de conclusie is gekomen dat Oudegeest en Van den Berg ten onrechte Better beschuldigd hebben als zon deze gelden de organisatie behoorende ten eigen bate hebben aangewend voor zijn smedery en anderszins Arbeidswet Een der Amsterdamsche kantonrechters heeft den heer C Emmeriks bontwerker veroordeeld tot 68 boeten van f 15 of 2 dagen hechtenis voor elke boete en tot B dagen h Schtenis die niet door betaling van geldboete is te vervangen wegens overtredingen van de Arbeidswet door den arbeid van een vrouw in een werkplaats later te doen eindigen dan bg art 5 dor Arbeidswet is bepaald en wel voor één vronw over 14 voor een andere vrouw over 13 voor nog een vrouw over 15 en voor een kind beneden 18 jaar over 15 etmalen Het O M had 84 boeten van f 30 of 2 dagen hechtenis voor Ike boete en een principale hechtenis van 6 dagen geëischt De heer Emmeriks is vroeger ok al wegens overtreding van de Arbeidswet veroordeeld Uit Samarinda werd in t beji in van Fobr aan de Soerabaja Ct gemeld Eenige dagen geleden vlogen twee tanken gevuld met gedestilleerde petroleum van de Ned Ind Industrie en Handel maatschappg in brand De oorzaak is onbekend De brand heeft ruim 23 uren geduurd aan blusschen viel natnurlgk nieC te denken Ongeveer 1400 ton olie verbrandden Vgf dagen na den brand had een ander ongeluk plaats Een der employés een Btgeering Btaat daardoor voor de kens of zg do zittingen van de Cortes zal slniten en de Kamer zal ontbinden dan of zijden Koning de qnaestie van vertrouwen zal stellen De markies De Vega del Amijo antwoordde d t de oppositie partijen besloten waren de obstructie te handhaven omdat zy door den president der Kamer beleeiigd ziin en omdat zij weigeren toe te stemmen dat de post van gouverneur der Bank vereenigbnur is Inet die van afgevaardigde zoodat de heer Castellano geen zitting zon kunnen nemen De minderheid ia verder ontevreden over de wijze waarop de militaire credieten zijn aangenomen en over de indiening van de wetsontwerpen op de plaatselijke besluren en tot herziening van het kiesreglement die zij reactionriair noemt In den Senaat beeft de oppositie nog niet tot obstructie besloten maar ziJ is wel voèrnemens de buitengewone credieten voor oorlog en marine te bestrgden Het Belgische successie proces dat zulk een onverkwikkelijk schouwspel biedt heeft nu reeds grooten invloed onder de politieke partijen De liberale groepen kluiten zich vaster aaneen en beginnen maatregelen lo nemen voor de verki ezingscampagne ïo Lnik is een bondgenootscliap gesloten tusscben gematigd liberalen en radicalen Het gevolg daarvan zal zijn dat een gemeen Bchappeipe l J8t zal worden opgemaakt van candidaten voor de Kamer en de Provinciale Staten mot evenredige verdeeling van de beschikbare plaatsen onder do beide groepen Sedert elf jaren bestond er een scheuring tnsschen de partyen der linkerzijde in Ijuik met het gevolg dat de liberale partij wier stamburcht Luik was in de minderheid was geraakt en de katholieken en socialisten de zetels innamen vroeger door liberalen bezet De samenwerking tusschen de groepen der linkerzijde zoo wordt uit Brussel aan de Temps geschreven moet uitwerking hebben op den geheelen toestand Zoo heeft de bisschop van Luik mgr Kutten een mafidement gericht tot zijn diocesanen om hen op te wekken tot samengaan met oudkatholieken en christelijke democraten Het voorbeeld van Luik vindt navolging Te Brussel Antwerpen Charleroi Bergen en Gent worden pogingen aangewend om de groepen der linkerzijde te vereenigon En overal begint de hoop te herleven op I een reveil en op een nieuwe overwinning der verbonden linkerzijde bij de aanstaande Kamerverkiezingen Verspreide Berichten Fraskrijk De delegatie uit de linker Kamergroepen heeft besloten onmiddellijk na de discissies over het congreganietisch onderwys de behandeling te vragen van den tweejarigen diensttyd opdat over het perste artikel gestemd kan word vóór de Paaschvacantie Te Parijs heérschen typhus an griep en wel in die mate dat indien niet spoedig een vermindering van het aantal gevallen is tte constateeren omvangrgke hygiënische maatregelefl zullen genomen warden Aan eerstgenoemde ziekte liggen op het oogenblik in de verschillende hospitiUen 250 lijders waarbij nog gerekend moet wbrden een aanzienlek getal dat thuis verpleegd wordt Behalve de aartsbisschop van Lyon zgn ook de aartsbisschoppen van Pargs Beims en Toulouse die zich verzet hadden tegen het wetsontwerp op de opheffing van congreganistisch onderwgs onder beschnldiging van ambtsmisbruik gedagvaard om te verschgnen voor den Raad van State DüITSCHtlSD Getracht zal worden in het Pruisische Huis van Afgevaardigden de beraadslagingen over de begrooting te bekorten Het senioren convent is bijeengekomen om voorstelUen te doen tot wgziging van het reglement van orde in dien geest dat van iedere fractie slechts één afgevaardigde zal mogen spreken over één onderwerp of dat zooals in den Rgksdag aan den president overgelaten zal worden de volgorde en keuzo der sprekers te bepalen en niet meer aan het lot zooals tot nu toe het geval is Bg de linkerpartgen en de nationaal liberalen vinden deze voorstellen geen ingang omdat zg bang zgn voor beperking van de vrSheid van spreken OOSTEIISIJK HONOAIUJE Te Praag is hot Zondagavond tot een ernstige botsing gekomen tnsschen Tsechigche afgevaardigden en studenten en zoogenaamde kleur studenten Duitsche studenten zich onderscheidende door de klear van hun hoofddeksels De ontmoeting was van dien aard dat de militaire macht tusscbenbeiden moest komen en 48 arrestaties deed waaronder een Duitscher die een Tsechisch werkman ten bloede mishandeld had I BINNENLAND STATEN GENEltAAL T U K K Êt K H M M B H Zitting van Dinsdag 8 Maart j Ingekomen zgn de geloofsbrieven van het nieuwgekozen lid voor Eist den heer van Wgnbergen Zg worden gesteld in handen van een commissie Daarna worden de beraadslagingen vooitI gezet over de wet op het HoogerOnderwiJs 1 waarbg de heer Bos toelicht verschillende door hem voorgestelde amendementen De bedoeling van die amendementen is om de j voorwaarden voor toelating tot de examens en de vrijstelling van examens geldende I voor de universiteit ook te doen gelden voor de Technische Hoogeschool Verder wenscht de heer Bos gebeele of gedeeltelijke vrijstelling van de examens voor de TecbI niscKe Hoogeschool mogelijk te maken voor bezitters van bewgzen van met goed gevolg afgelegde examens aan een openbare universiteit of aan universitaire of technische hoogescholen in het buitenland Bovendien I wil oen der amendementen ook vergemakkelgkcn het overgaan van jongelui van de universiteit naar de Technische Hoogeschool De heer EiSell meent dal omgekeerd nu ook vergemakkelijkt moet worden het ovorI gaan van de Technische Hoog chool naar de universiteit doch bigkt overigens voor I de amendementen De minister van Binneninndsche Zaken meenendo dat de zaak door den heer Bos gewenscbt ook btj bestuursmaatregel geregeld bad kunnen worden kan zich behoudens enkele door hem aangegeven wijzigingen met de strekking van de amendementen vereenigen I Aan den heer Lohman die zijn voornemen te kennen heeft gegeven een amendement voor te stellen om een beslissing uit te lokken over de vraag of bezitters v in een diploma eindexamenH B S in 5j c zonder I verder examen toegelaten zullen worden tot de faculteiten der wis en natuurkunde en j de geneeskunde aan de universiteit betwist de minister reeds bg voorbaat dat deze kwestie bg dit ontwerp incidenteel kan worden geregeld Na eenigszins gewijzigd te zgn worden de amendementen Bos door den ministeij over Bg het artikel dat aan gediplomeerden L van de Technische Hoogeschool de bevoegdheid geeft middelbaar onSerwgs te geven in technische wetenschappen pntwikkflf de heiif Riiell o a dit bezwaar dat niet yaststant wat onder technische wetonschappen is te verstaan Spr meent dat de uniVer sitaire opleiding meer waarborgen geeft voor eene paedagogiscbe vorming D minister verklaart er in het algemeen niet voor te zijn ingcncors toe te laten als leeraren Niettemin stelt hg de bepaling voor omdat er wel degelijk ingenieurs zijn die bg uitstek geknipt zgn voor het geven van onderwgs terwijl de minister daarentegen doctoren in de wiskunde kent die elk paedagogisch talent missen Het desbetreffende artikel wordt daarna aangenomqfi De heer Lohman komt terng op zgn denkbeeld om jongelui met diploma H B S m 5 j c vrij te stellen van het toelatingsexamen voor do wis natuur eu geneeskunde In twee jaren kunnen zg Griekscfa en Latijn leeren en hun Staatsexamen doen Do minister wijst er zijnerzijds op dat het denkbeeld neerkomt op gelijkstelling van het diploma eindexamen H B S met het einddiploma der gymnasia voor deze vakken Dit nu raakt een diep ingrijpende principieele kwestie Het geldt hier niet een aanvullingsstudie in Grieksch en Latijn maar de klassieke vorming in het algemeen welke niet op de H B scholen tot baar recht komt Do heer Nolens vreest van het denkbeeld van den heer Lohman welke laatste na den tegenstand van den miaister verklaart van het doen van een voorstel af te zien dat de opleiding aan de H B S in het geval Lobman algemeen gevolgd zou worden voor toelating tot de universiteit tot schade vgn de gymnasia De beraadslaging over het betrekkelijk artikel wordt daarna gesloten De heer Borgesius acht de gestelde waar borgen voor de deugdelijkheid van hot bgzonder gymnasiaal onderwas ten eenemnie onvoldoende voor gelgketelling wat betreft het diplomeeringsrecht en de snbaidieoring Er moeten verschillende eischen en waarborgen gesteld Geschiedt dat niet dan vreest spr terugkeer tot de zg Latgnsche schooltjes Heden voortzetting Gemcng de Berichten Men meldt uit den Haag Gisteravond omstreeks half tien brak plotseling vermoedelijk ten gevolge van het loodgieter viel in een bak met kokend zwavelzuur zgn geheele lichaam van de beenen tot den buik geleek één stuk rauw vleesch De arm jongen nauwelijks 20 jaar oud heeft nog vier dogen onder ent zettend Igden geleefd Hg was pas sedert eenige maanden uit Engeland aangekomen Moord te Breda Circa kwart voor elf Zondagavond werI den op de Jan v Polanenkade ter hoogte van de stoomwasscherg der firma J Van I Hotwegen te Breda eenige burgers en veld1 artilleristen handgemeen I De veldartilleriaten waren do stukrgders J Van der Made Hoeksema en Hermans allen van het 3e regiment veldarlill rie uit I de kazerne der Gasthuisvolden I Of er meet dan een burger bij was is niet met zekerheid te zeggen in elk geval was hg de artilleristen in gezelachap zekere Jan Bogers Hot gezelschap was wat neii I noemt een dronken stelletje Op de aiingeduide plaats moet de ver moedelgke dader J B het mes getrokken hebben en den verslagene Van der Made een doodeiyken steek hebben toegebracht Dot n èet bg die gelegenheid de artillerist I Hermans tevens licht gewond zgn I Wat de oorzaak van de vechtpartg is gewee l raadt men wel Een gewone ruzie j aangekomen om niets Toen het mes ge I trokken en gestoken I Nog Maandagmorgen was een groote plas I geronnen bloed zichtbaar op de plaats waar de misdaad geschiedde I Toen de artillerist Van der Made geraakt I was beeft hg g poogd de artillerie kazerne I te bereiken Geholpen en meegetrokken door Hoeksema strompelde de doodelgk verwonde in I de richting der Kazerne nog werd halt geI houden bg het zich daar bevindende bierhuis Van Macbielsen vervolgens trok Hoeksema zgn getroffen kameraad verder opdat hero in do kazernewacht de noodige hulp I zoo kunnen verschaft wolden I Doch zoover reikten de verzwakkende I krachten van Van der Made echter niet I Waar de Jan van Polanenkade de veldI kazerne nadert passeert men eerst aan I den linkerkant van den weg een woning bewoond door den opperwachtmeester C I Andrec Deze zat in zgn woning te l en toen hiJ circa elf uur 9peeii $ eun val hoorde bij I zgn deur Hg gaat naar buiten en zag daar I een artillerist liggen in zw m badend iii I zijn bloed De beide artilleristen en een I burger waren er bg doch deze laatste heeft I zich later ongemerkt verwgderd I De opperwachtmeester Andrea is naar de I kazernewacht gesneld om manschappen Deze I kwamen oogenblikkelgk met den commanI dant van de wacht meeloopen I Van der Made is toen naar de kazerneI wacht gedragen Intusschen gnipte het bloed I nit de diepe wonde on Hoeksema trachtte I den stroom eenigszins tegen te houden door I de hand vast tegen het geopende lichaam te I drukken I De verslagene slonl bekend als een zeer I onaangenaam persoon die erg lastig en huI menrig was om de kleinste bagatellen ruzie I zocht en herhaaldelgk gestraft werd I Zgn beide kameraden Hoeksema en HerI mans staan ook ongnnsti bekend I Vooral Hoeksema die den verslagene in I vechtlust evenaarde Met de laatste AcadeI miefeesten was het deze Hoeksema van wieii I aanvankelgk het gerucht liep dat hy verI moord was tater bleek dat hy slechts zwaar gewond was Hermans heeft pas een veroordeeling van den krijgsraad achter dei rng I Deze Hermans heeft Zondagavond in het bierhuis van Michiels den boel stuk geslagen en man en vrouw mishandeld waartoe hg wordt verplicht tot schadevergoeding en disciplinair zal worden gestraft of wel voor den krijgsraad zal worden terechtgesteld aangezien procesverbaal is opgemaakt Hoeksema en Hermans zgn nog steeds in verhoor en worden in bewaring gehouden De vermoedelijke dader ia Jan B Hy is nog slechts 18 jaar oud on sinds verleden week werkzaam in de hontlucifersfabriek der firma Ch Looyens te breda Omtrent het gedrag van den dader valt niets slechts te zeggen t Is een nietig kereltje pas den kinderschoenen ontwassen Het is een doodgewoon jongensgezicht met wat zomersptoe ten er op D v N Rechtzaken Door de Arrondissementa Rechtbi irit te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen ewezen A C Van D 27 jaar huisvrouw van K Van D en A A 65 jaar weduwe van L Van D beiden zonder beroep te StolwQk wegens mithandeling ieder tot een geldboete van f 5 subsidiair 4 dagen hechtenis J C H 40 jaar huisvrouw van J L zonder beroep te Oonda wegens zakkenrollerij tot één maand gevangenisstraf A R 18 jaar arbeider te Jaarsvold wegens vernieling tot één maand gevangenisstraf Voor de vierde kamer der Amsterdamsche rechtbank werder gisteren de twee zaken behandeld die door het gerechtshof waren teruggewezen naar de rechtbank met vernietiging van het vonnis waarbij de beklaagden een groentenverkooper I v Praag en de drukker A J Sloot waren ontslagen van rechtsvervolging wegens hot ophangen van de bekende plaat van het dagblad Het Volk voorstellende minister Kuyper een geboeiden arbidder worgende Mr Wentholt het O M waarnemend betoo de in den breede dat de plaat beleedigend was en eiachto tegen de beide beklaagden f 25 subs 10 dagen hechtenis Mr Jolles de verded gor noemde de zaak een merkwaardige omdat alleen de Hooge Raad heeft aangenomen dat voor dit delict geen klacht noodig was Zoowel de rechtbank als het hof waren van een andere opinie en pi noemde het arrest van den Hoogen Kaad eenigszins verwrongen Merkwaardig ook is de zaak omdat van hoogerhand vervolging is gelast immers de dagvaardingen zijn in alle gelgksoortige zaken in ons land precies gelgk gesteld geweest Breedvoerig betoogde pi dat de plaat niet beleedigend is vooral niet voor dr Kuyper daar immers uit de plaat niets anders te halen is dan Jen scherpe critiek op de regoering die bezig is de arbeidersorganisaties te fnuiken De plaat is dus een uitvloeisel van een politiek meeningsverschil Spr bestreed voorts dat de plaat gericht is tegen een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening zgner ambtsbediening en ten slotte voerde pi aan dat het niet in het voornemen van bekl heelt gelegen ruchtbaarheid of meerdere bekendheid aan den beleedigendon inhoud van de plaat te geven Men meldt uit Amsterdam Voor het gerechtshof werd gisteren in hooger beroep behandeld de zaak van den Duitschen kermisreiziger C L Hnpsel door de rechtbank te Utrecht veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf wegens mishandeling met doodelgk gevolg De misdaad had plaats op 19 October 1903 in een herberg op den Nieuwendgk te Woerden waar H en eenige andere confraters zaten en ruzie zochten tegen andere bezoekers Een van hen pakte een zekeren Van den nde beet en drukte hem met het hoo id op oen tafeltje toen plotseling beklaagde een mes trok en dit v d Ende in den rug stak Het slachtoffer overleed nog denzelfden avond daar longen en hart getroffen waren Evenals voor de rechtbank ontkende de bekl pertinent on hield vol dat bg bg de ruzie niet is tegenwoordig geweest Een drietal getuigen herkenden hem echter beslist als den dader terwijl één getuige verklaarde dat bekl reeds den geheelen dag met kwade plannen had rondgeloopen en hem een mes bad vertoond zeggende daar kon vandaag nog wel eens wat mee gebeuren De adv generaal mr P A J v d Brandeler eischte bevestiging van het vonnis Stadsnieuws GOUDA 9 Maait 1904 VERÖADERINGvandeuGEMEENTERAADop Vrijdag 11 Maart 1904 s namiddagshalf twee uur Aan de orde 1 De rekeningen over 1903 van a de Bank van Leening b de Kamer van Koophandel en Fabrieken Het voorstel tot wijziging der Instructievoor het personeel bg de Bank van Leening en tot bepaling der jaarwedde vanden nieuw te benoemen Directeur dierinstelling Ing St No 15 Het voorstel tot verhooging der toelageaan den heer D van Dunren voor de heilgymnastische behandeling van onvermogenden Ing St No 13 Het voorstel om niet over te gaan tot onbewoonbaarverklaring van eene woning aan de Raam Ing St No 12 Het voorstel tot toekenning van een jaarIgksche gratificatie aan den met 1 Meia s eervol ontslagen Bouwmeester dergemeente den heer L Bnrgersdgk Ing St No 16 De ontwerp instrnctie voor den Bouwmeeiter der gemeente Ing St No 10 De benoeming van een Directenr derBank van Leenicg Ing St No 15 De reclames tegen aanslagen van het 2esnppletoir kohier der plaatselgke directebelasting naar het inkomen dienst 1903 De reclames tegen aanslagen van hetkohier der schoolgelden op de Burgerscholen Het volgende vermakelgke bericht lezen wg in de Telegraaf van 8 dezer Typhus Te Gouda beescht thans in ernstige mate de typhus In bgna geen straat ontbrekep de bordjes met het opschrift Besmettelgïe ziekte febris typhoidea Drie en vier Igders in één gezin is geen zeldzaamheid terwgl sterfgevallen dóór die ziekte veel voorkomen Bestaat er op de maan misschien ook een stad Gouda waar de Telegraaf correspondenten heeft Wg infoimeerden ten stadhuize en vernamen dat hier in liet aardsche Gouda op een bevolking van 24000 zielen op dit oogenblik totaal één zegge één geval is 1 Wat niet wegneemt dat het geraden blgft alleen gekookte melk en water te drinken Blgkens achterstaande advertentie zal op Dinsdag 15 Maart een orgel concert plaats hebben in de Sint Janskerk te geven door den hoer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van de zangvereeniging Arnold Spoel en een kinderkoor tevens zullen als solisten optreden mej Phine da Bruijn uit den Haag de heer A vau der Stap uit Delft de heer Jan Tak uit Amsterdam en de heer A H Beusekamp Do heer van der Stap zal o a zingen liet bekende lied Van eene Koningivrouwe van Arnold Spoel De overige solisten zgn mede geen onbekenden Wg bevelen dit orgel concert dat tegen een geringe entreeprijs toegankelijk is de prga is slechts f 025 ten zeerste ann ojidat ook deze opbrengst gevoegd bg de vorige saldo s groot moge zgn ter wille van het beoogde liefdadige doel waarvoor zooveel noodig is om het aan zgn roeping te doon beantwoorden Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Zevenhuizen Z H ds J W Pieper te Nieuw Beijeiland Haastrecht 7 Maart Heden avond beeft de heer J J Wensveeii de zesde uitvoering sedert de oprichting met zgn kinderkoor Eenvoud gebonden Ken talrgk publiek was opgekomen En moeten we genoemden heer niet bewonderen door hetgeen bg niet een zestigtal kinderen tot sliuid eft Ie brengen Zuiverheid van toon maat n tempo er ontbrak niets aan Vooral Potjes latgn viel zeer in den smaak t welk ook gebiseerd moest wordenVermelden we nog dat de solo s voor viool zoowel als die door enkele meisjes en jongens gegeven onberiepelgk nitgevoerd werden Ontvangen de i OlIVKAlJTÉ S voor het a s Seizoen i VAN OS Az Kleiweg É 73a GOUDA Teleiihuou Va at BEÏÏES VAK ROTTERDAM DINSDAG 8 MAART L K H K StaaUhentnqm Beloie Obligation 2 i 82 ItalIe Inschrijving 1862 1891 6 96 967 Hypotheek Banken Pandb Ie Algem Groninger Scheepa Hypb 4 100 Pandb Dordrechtsche Hypb 4 99 Pandb Friesch Groningsche Hypb 4 100 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb Ned Hypotheek en Pandbriefbank 4 99 Pandb Nieuwe Ned Hypb 4 97 98 Pandb Rotterd Hypb 4 101 lOl Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Rgnl Hypb 4 99 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 Pandb Znid Holl Hypb 4 99V Cndut lnstell 4 CuUmr Ondememingen Oblig Intern Crediet en Han delsv Rotterdam 4 100 Sekeepvaart MaatHhappijen Aand I ed Araerik Stv My 100 Mijnbouw Maatsdukppijen Obligation Muller Co Alg Mgnbonw My 5 98 Diver un Oblig My iet Expl Laan van Meerdervoort 1902 4 98 DuiTscHLASD Aaud Duitsche Rgksbank 151 Spoorwegleeningen Nedbeland Obl Mg tot Eipl van StaaUspw 1900 2 4 102 102 RusLAHD Wladikawkaa Spw Verplastst 16 Maart de klerk der postergen en telegrafie 2de klasse J Borkhout van Rotterdam telegraafkantoor naar Hulst Opnieuw tgdelgk belast met het beheer 16 Feb van het bgposten telegraafkantoor UtreehHche Veer te Leiden de commies der telegrafie 2de klasse G C A Ggren Eervol ontslagen op verzoek 1 April de hoofdcommies bg het Hoofdbe stuur C C Muller de adsistent L Vroom te sGravenhage postkantoor Ontslagen 25 Feb de adsistent C Janzen te Haarlem postkantoor AÏ vi iiTi iNTH r BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAGden 15 MAART 1904 des namiddags ten halt twee ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving aanbeateden Besick o 50f Het sclioon en reinhouden benevens het op de bepaalde breedte en diepte brengen van verschillende slooten in de buitenwijken derGemeente Jouda Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester Het Bestek ligt ter lezing op het Stadserf Terstond gevraagd TWEE VLUGGE PLATZËTTERS m A ibihuuh i urn UïTGKVERS Mg R 625 Obligation 4 90 NoordAmeeika Atchison To peka en Santa Fé Cert v gewone Aandeelen 65 Rock Island Cy Certif v gew aand 20 Kansas City Sonth Rw Comp Aandeelen 17 Sonthern Pacific Gew Aand 43 Prtmitlemingm BELom Loten Stad Brussel 1886 2V 102 OPRUIIHI G Mantels Costumes PELTERIJEN en JAPONSTOFFEN worden tot zeei lagfe prijzen OPGERUIMD D 8AMS0M I PoslerUeii en Telegraphic Benoemd 1 Maart totbrievengaarder te Ponacker K W Geul 1 April tot ijhef niagazgnbediSnde bg het Hoofdbestuur F T Gnichenon Je Chastillon thans magazgnbediende en IjtBaretta thans adalstent te Haarlem bureijK van den controleur Aagazgnmeestor bif de postergen en telegrafie tot brievengaarder te Ellemoet A Hubregtso thans postbode aldaar Bevorderd tor directie der Rgkspostspaarban te Amsterdam 1 Maart tot commies E K M Capel thans adjunct commies tot adjunct comraie W F A vauderGaagJ G A Schelf L G Keek en K J Heiweg allen thans eerste klerk tot eerste kleik mej W C Lina C A F K Ané niejnffiouw A van der Mark C de Hoo 1 E B J Hoeg mejuffrouw R Bezaro on mejuffrouw J Buis allen thans tweede klerk Ca é HARMO IE Markl € iOU A SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau 1ste kwal HEIITSKENS QERSTE en andere Bieren Van af heden bg mg verkrijgbaar het zoo bekende en beroemde van de Firma H BK De drie Fieschjes te Amsterdam Aanbevelend j ƒ J WOUDE IIEIIG N B Door het plaatsen vai eén BILLARD op de Bovenzaal kan ik met nog meer aandrang mijn BOVENLOCALITEIT aanbevelen tot bet houden van HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN enz I link ingericht voor VERKOOPINGEN alsmede voor BRUILOFTSFEESTEN Toonoel Piano enz Billgke conditién nLÖLÖSlALE WERVÏNG HANDÜKLU 200 bij bet aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor Ze ftiren en voor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepnatil verlof of In werkeltjken dieHnt bg het aangaan van eene verbintenis om Twee aren gedetacheerd te worden naarOOST INDIhj Aanbreng g eld Twintig Gulden Men melde zich aan VrUi iUlger m ililUteplicMlfieumet onbeiiniiUl eerlol bö den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bg een der plaatselgke of Garnizoens Commandanten MUUleitllehtlfien onder de ffnpenen bg hnn onmiddeiyken Chef Trekking Zaterdag 26 Maart 1904 VEEKTIENDE VERLOTING in het openbaar bg WITTE te Hengelo Geld Meêtaal uit ÏSOO fraaie prijsen ledere 40 Loten een prij Eerste Prijs 5555 C ld 462 pryzen ieder van 5 Gld 250 Gestikte Dekens 250 Paardedekens 250 Leuningstoelen 260 Albums I Achtste prgs 200 Gld prijzen van 100 Gld prgzen van 80 Gld 5 prgzen van 60 Gld 8 pryzen van 50 Gld 8 pryzen van 25 Gld Tweede prgs 1999 Gld Derde prgs 999 Gld Vierde Prgs 600 Gld Vytde prys 500 Gld Zesde prfes 400 Gld Zevende prys 300 Gld Prijs per Lot f 0 50 per i ost f 0J5 Verkriiebaar bg D J JANSEN te Hengelb Geld die ook Agenten aanstèld v rH r hii TOUIS BISSCHOP Sigarenb Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGENEEL nl i In r To B L RAASTROP L nge Groenendaal I 123 G va VLIET ie d weg Golda W lI 6i AND Waddinxveen JOH de BOER I Hanerswonde Dorp A mmOM IJsselmonde