Goudsche Courant, zaterdag 12 maart 1904

Maandag 14 Maart 1904 42ste Jaargaag L e 0361 PMCHE COURANT ieuu S 0n AdvertentieMad véor Gouda en Omstreken 4 Telefo n ii M ADVERTENTIES worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekeïid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd leleloon So M De üilgave dezer Cotu ant g e ehiedt dagelijks met uitzonileiing va Zon ea Feestdagen D p ys pe itrie moanden is 1 25 frani o per post 1 70 AfeoBderlqke Nommei s V IJ F C E N T E N Terstond gevraagd TWEE VLUGGE l LATZETTKUS tl A bhhiiiih t zoon UiTamvEKs llorlpBÖDir Een nieuwe houten Tent TE KOOP taande op de Markt alhier groot ± 11 X B 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 53 Meter Te bevragen bï J U DE WILDE TE HDÜR aan de Westhaven B No 9 HEEEENHUIS met ACHT KAMERS ruimen KELDER en grooten TUIN HuurprSs fl 575 Dadeljik te aanvaarden Te bevragen bö J W SCHOUTEN f WJe ker yo ii KcJit filkel CaeaO te ontrangun leaunengesteU en aa vele projfriöuü gen ia don 1 hanilal gekomen oride det niiaui des uitvinders Dr MiohaeÜB verrairdigd j de best machines m het wereldberoemde étabblisseraent T a Gebj StoUwmck te Keulen tlwih Bikcl Cacao in vierkanten bosaeii De Eikel Cecao w met melk gAook eeu aangetxme geamde drank voor de1 gelijk gebruik een t 2 theelepcÓs vu t poeder voor een top Chocola JU geneeakrachijge drank lij geval van 1 okrrhee riedits met water t gebruiken Verkrijgbear by de ToouutuM H 1 Apothdcars ens Pry i tKt J 3 5 I f UO c 9 90 o 9 35 öeneraalverl nwoordiger ▼ Heiter1 land Julius Mattenkltitt Imoterdam Kalvcstraal lOS Telep ioonnet GoucLa Abonnement f 40 por jaar vioor peroeelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommnnaalburean Op 1 Febr 1904 141 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aain het Boreau ACHTER DE VISCHMARKT Hooi Slroo Iste kwalltdl NAASHOOI xeer goed Koeienhool evert franco J WELTEWf te OSCH EEMBEPOTTANm JIcn wnnit verzochl op t MEUK te letr it ÜIT HICT MaüU I N VAH lUVENSVVAAYZüNEV QORINCHEM Deze THEEËN wórden afgelererd u Terzegelde pakjes vau vij twee en een lialf eo een Ned on met vermeidinp van Nommer enPrjjs voorzien van nevenstaanriMerk volgen dejf et gedeponeerd 0 Zich tot de uitvoerini van ge erdè orders aanbevelende r C BIJL voorLeen J BRERBAABT La Gebruik s avonds en s morgens Bamgnjens VADEMECUM be te en goedkoopste Mondwater der werelJ Priji t l SO per Oacen Eenig Agent Eonigc a i ealen vuoi iruuUa en Bodegraven WOLFK Co Gouda Trekking Zaterdag 25 Maart 1904 VEERTIENDE VEHLOTING in het openbaar bS WITTE te Hengelo Geld Bentnat tilt ISOO fmnie prljxen ledere 40 Loten een prifg Kerile Prijs 3535 CId Achtste pros 200 Gld prijzen van 100 Gld prijzen van 80 GM 5 priizen van 60 Gld 8 prijïftn van 50 Gld 8 prijzen van 25 Gld Tweede prijs 1999 Gld Derde prijs 999 Gld Vierde Prijs COO Gld Vijfde prijs 500 Gld Zc di prijs 400 Gld Zevende pi ijs 300 Gld 462 prijzen ieder van 5 Gld 250 Gestikte Dekens 250 Pnurdedekeni 250 Leuningbtüelen 2 50 Albums Prijs per Lot f 0 50 per ost f 0 5 Verkrijgbaar bij D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aansteld Verder bü LOUIS BISSCHOP Sigarenli 4 nbbele Buurt B 12 ALBs lONGENEKL Oosthaven B 78 B L RAASTROP Lan i Groenendaal I 123 6 vis VLIEt Tiendeweg Gouda W LA GRAND Waddinxveen JOH de BOER Lz Hazerswoude Dorp A BODEGOM IJsselraonde J Japansch Russische Oorlog i Door dezen oorlog zyn natuurboter prijzen reeds aanmerkelijk gestegen en het is te voorzien dat hot er niet bjj zal bljjven Daarom vestigen wiJ nu uwe aandacht tlieelaal op onze 2 JIJtiête MÉLi I CiK8 bestaande uit allerfijnste Natuurboter en allerfljnste Margarine die uitmunten door fljue lucht en smnrk en beilM het beste geschikt zijn om Ie ktealltell natuurboter zoowel in de keuken als op de boterham te vervangen t er zjjn ze te verkiezen boven mindere kwaliteit natuurboter DE PRIJZEN ZIJN llullaildsche Mélange in slukken van ponil 46 ceiils per pimd Deensche ld uiiyewoiicn 6HJ ccnis per and rliall pond Ie kwaUtelt natuurboter kost r u SO cents per pond en is het verschil in prjjs dus bijna do ltel t Alles mot direct Cadeau of bon eii aaudeei Id de verldtiog van 29 Spreekinacblncs NEEMT PROEF NEEMT PROEF A BLIJYSSEI ZO Ei de eenige fabrlekanten die rechtstreeks aan particulieren verkoopen tot f ttbrlektpry men in 140 eigen Verkoophuizen HET WAPEN VAN ASTEN Te KOVUS alleen tTildtlraat No A f O Ontvangen voor bons de volgende Jupaniche artikelen Doozen glazenbakjes 6 bons lepeldoosjes 2 6 6 Vb en 7 bons garendoosjes 2 bons broodbakken 4 bons theebladen 6 en 16 bons messenbakken 9 bons sigarenkisljes 16 bons sigarenbokers 2 bons presenteorblaadjoa 2 bons étageretafeltjes 1 blad 10 bons en 2 bladen 18 bons theekistjes 9 bons naaidoozen 12 15 en 20 bons aschbakjes 2 bon travailleuses werktafeltjes 22 bons vuurschernien 3 bons en theetafels 25 50 en 61 bons Poetspomade bah wat een ooi Neem dan liever een lleschje AhU H TE IIUUB tegen 1 UEI 1904 of eerder HEERENHUIZEN met TUIN 8 Kaders ruime Warande Konken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 la het VERLICIIÏINGS MAGIZUN De Avondster Dubbele buurt Telfnr 117 Zijn beden Ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl Güsomainenlen Mets eo Ballons Verder voorhanden een ruime Keuze GASKOOKAPPARATEN GAS KN PETROLEnMIACBELS Eenig adres voor GASGLOEILICHTBENOODIGDHEDEN soiled en degelijk Indien U dan van goed licht hondt is dit je lare adres Aanbevelend M M VA LOON Aanlegger van ö s en Waterleiding Geen Beter adres voor allo soorten SCHOKNWBRK dan het BniknLsch Schoen en Laaraenntajjaziin KLbIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk OVtltSCiiüENEN merk de Weegscbtal leuw ooorertroSen Trof Dr Liebors welbekoud ilSnV SBACBÏ UIXSB Mïm eckt nut K brltlcuxtk lot voortdurende radicale eo ïekere genezing van alle zeUs tgIjW de meest hardnekkigu xenllW SfifSl giekten vooral ontstaan duor EjSm afdwalingen op jeugdigen leettp Totale genezing van elke zwakte Uleeh tucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjn jslechte spysTertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectuBseö j jor iescl fl 1 fl 2 f Si diibhtilt tlose i n Cl ICenlnnl DepSt Mntth v d VoKle üaUhu mnw I p6ti M Cléban Oü llotlerdam T Happel s Gravenhaaro I llalromaDe do Jm t J Gen RottunlHra WfUft Co aouila Ott bii alle drogisten OVjk PUIKE OUDE m SCHIEDAMMER GEFEV£E NICjMTCAP Verkrijgbjar by M PEUTERS J N B AU be iji ru eolitheid ii oiiohol en kurk stMdt voorliea vta dan numderFinu P HOFPü i M Hit bHti mtotêMfUf w i makkelykitoroetnnlMdTOorHnna en voorst damel en IDndersclKwnwetk ladeAppnluiirTuiC 11 MUIIirfcea j Birlla gwtt Slr 14 Men lette oe4 ÖL op naam en fabriekamerit Verkryifeaar by HHrin Wlnkellan In lohMnwirit MtaBtaffeii WH Wnvt m Qenar a D ett by W Sareeraaae Ar bea Zenuw en Maagiijders wordt nit overtuiging als een werkaipe holp n den nood bet boek aanbevolen N ontvaugali van adres per briefkeartwofJt dit boekje franco per port toageionden door BLOKPOEIi S Boelth Zaltbommel öönda DrnV van A BRINKMAN Zï i aiBiw JL I I Oit Ho bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BuiteBlaidscb Overztchl Een telegram van admiraal Alexejef njt Moëkden aan den Keizer meldt De commandant van Port Arthnr meld dat om één uur in den morgen van 10 dezerin het schijnsel van onse zoeklichten schepen klsarbliikelijk torpedobooten werdengezien Onze batterijen openden hetvnnropdie schepen Te 8 40 liepen onie torpedobooten nit zH vonden den vyand om vier unr westelük van den vuurtoren bjj Liavo tje ajan Nadat eenige schoten gewisseld waren trok de vijand terug op Tsjandonne Onze torpedobooten keerden on 6 uur in de haven terug de torpedobooten die een verkenningstocht ondernamen een half uur later Een telegram van Alexejef aan den Tsaar mel tt De Donderdagmorgen tehaUzcvenin d haven van Port Arthur teruggekeerde totpedobooten rapporteerden dat bet vijandelijke eskader naderde Om acht uur in den morgen openden de Japanners het vuur op de Russische kruisers en vestingen De Japanners badden 14 schepen tolnng iühoten lagen z achter de fOBMorèn bij Liaotje sjan Renter aefnt nit Tokio De volMlfge tekst vsn het JapansJhKoreaansch verdrag is te Seoel afgedrukt in eeu huitengewone uitgave van heLStaajlsblad van lO dezer Het verdrag vemietgt de conceMias door Knrea aan Rusland verleend looais dab waarbij aan Koreai het rechte wordt entzegd het land KojeA te verkoopen of te verpachten bet recht tot ontgiitdlng van de kolenmijnen op betRozeeiland en dat tot kappen van hout in het dal van de Ullenngdo van de Toemen en van de Taloe De Koreaansebe regeering zal een aiaik udigittg van het vernietigen der Rnssiscba ncessies publiceeren Het verhaal aan de Daily Telegraph over dea opmacach der Japanners in Maad 8j ir a Ml dednneming van Fenei t aiig t gj Rig geeft aanleiding tot heel wat commentaren Hoé lullen de JopannaKt daar F isdealgemiene vt ag Wü wisten dat de Japanners in Pinyangwaren halverwege Seoel en WiJoBt Ha rvan eeo voaitnikkwi dar Japanners naarml i te FEVILLEIOIM Naar A V Fransch 70 De chef wu nog niet op sijo poit maar Beau chêoe had nauwelOks tien minuten gewacht of hy kMtm i ds vood ij en onte held ziende vroe hij deien met belangBtelttng I u al iets naders bekend mijn vriend h Beauchênslni tii den chef veelttoteekenend toe en nadat d 8ir hom op sljn bureau had gelaten vertelde hij met de meeste stiptheid en zelfs met v l warmte wat hij reraomen had en ook w t hij pnaoiuilijk maende ontdekt te hebben Verrast orer het doorzicht van onze held luisterde de ch t der veitigheidipolitie met de grootate aaddJicht toet dQoh zonder eebi blijk vaa goadkeuring te geven T ie koelheid hinderde den verteller die gehoopt had den man van de wet van xijn stoel te zullen zien opspringen ten einde dadet k de noodige mafttregeten t treffen tot bet doen arresteereo van den moordenaar door hem aangewecen maar de chefverrflwrda aleh ti Admiaad latde hq op een nistigen toon toen da waptskooiog was uitgjcsproken ge kunt wel gelijk hebben dat er hier aan vreeselijke mlidaden moet worden gedacht en het is zelfs laatstgenoemde plaats was niéils bekend Nn hebben de Russen reeds lang geleden den noordelijken oever varf de Yaloe biJ Wg oe en den zuidelijken oever biJ Jongampho krachtig versterkt Waren de Japanners aan die zgde de Yaloe overgetrokken dan moesten er gevechten geleverd zgn tegen de Russen dié de Yaloe verdedigen Dat de Russische troepen die streek geheel zouden hebben verlaten is ondenkbaar En daar noch over gevechten in NoordKorea noch over den tocht over de Yaloe iets bekend is kan men niet aannemen dat de Japanners langs dien weg Mandsjoerije zgn binnengernkt Graaf Reventlow oppert in het Berliner T geblatl de onderstelling dat do Japanners aan de zuidkust van Mandsjoerije zijn geland tusschen den Yaloe mond enTalienwan Maar deze veronderstelling schijnt niet erg aonnemelijk Ben poging der Japanners om daar te landen zon nietunopfpBmerkt gebleven zjJn en door do Russische troepen allicht ziJn belet Hn moet een groote Japansche troepenmacht bijeen zijn om 35 000 Russen te noodzaken zich terug te trekken op den spoorweg En zulk oen landing geschiedt niet zonder dat iemand er iets van weet Klaatblijkeliik is de correspondent van de Daily Tolegrjiyb onjuist ingelicht en is het gehecle verbaal van deien Japansobea zegetocht in Zoid Mandsjoerije eon verzinsal Het Italiaanscbe dagblad Politika publiceerde dezer dagen een vurig gesteld artikel van Biocioti Garibaldi waarin deze de Slaven opwekte zich te weer te stellen tegen het onverzadeiyke Germanendom dat door den Japanseh Russischen oorlog de handen had vTJj gekregen en wel eens van de gunstige gelegenheid zi u kunnen gebruik maken om gebiedsuitbreiding te zoeken naar den kant van het Balkan schiereiland Garibaldi erzoolit den Slaven zich te doen vortegenwoor digen op een door hem zelf te presldeeren congres dat binnenkort door de Federation pro Italia irredenta te Venetië wordt geor ganiseerd I Men zal zich herinneren dat Sarafof een i maand ol wat geleden een bezoek bracht te Rome en bü die gelegenheid trachtte Gari f baldi voor de zaak der Macedoniers te winnen j zooals nu blijkt niet zonder sncces Maar I ten slotte is het Garibaldi en zijn Federation pro italia irredenta er minder om te doen de I Slavische Kilkanstoten b te staan tegen hst opdringende Germanendom dan wel om te zorgen dat Oostenrijk zich op het Balk nge waarschijnlijk dat dfe zaken zich hebben toegedreoen taoab door u woMt iKrondczBteld K O dat it zeker mijnheer het ligt voor de hand het kao mot andere Ëo hoe heet die man wien ge iu uw gedach ten van die gruwelen bc ichut ingt Vroeg de politieman uiterst Mliu De graaf de Kcrmor l antwoordde de schermmeester ep eD vaéteir tooiii Nu sprong de ch f der veiligheidspolitie wel degelijk van zijn stoel op Wat zegt ge daar U riep hij uit De graat da Kertttor ti herhaalde Beauchên e met kracht Met een beweging zijner hand legde de chef Iwm het stilzwijgen opt Maar mijn vriend scheelt het u in t hoofd h Ue graaf de Kermor zulk en geacht en geëerd man O mijohed men is altijd geacht eu geeerd als men een mooien titel bezit en een groot lortuin Een man vervolgde de chef die zelfs den prefect en den groot zegelbewa rder in zijo salons ontvangt Het is mij alles om teven verklaarde Beauchêne Ik zeg en ik houd vol dat het de graat Jean de Kermor is geweest die zijn broeder juIicD hoeft vannoord en het kind dat ik hebgered in de Seine heett geworpen De chef liep naar de deur Ee op de waditkamer uitkmiia tan elAde zich te overtuigen ol deze wel behoorlijk was dicht gemaakt en kwam daarop weder naar Jacques Beauchêne toe bied niet uitbreidt ten koste van de ware of vermeASê belangen van Italië Want innigheid ft broederschap tnssclieu de Italianen en het Slavische ras is lak n en déplaise GaribuMi Ti tzi heeft de overwinning behaald in de Donderdag gehouden zitting van de Honganrsche Kamer werd namens de obstrnctionisten de verklaring afgelegd dut zij den strijd tegen de recrutenwet zullen staken wanneer de Regeering de voorstellen tot wgzi ing vaa hot reglement van orde terugneemt Tisza belüolde dit wanneer de geheele oppositie liem waarborgen geeft dut de recrutenwet ondBr belemmering zal worden behandeld En daar deze waarborgen hem door de partijleiders worden gegeven is de wijzi gingsffot van do agenda gevoerd en is voor heden de huraadslaging over do recrutenwet aun de orde gesteld Het was e n merkwaardige zitting een der nierkwa irdigste die het Hongaarsclie parlement ooit gekend heeft Koloman Thaly lid der Kossuth parlij hield een schitterende redevoering om de obstructie over te halen niet langer tegenstand te bieden aan den wensoh van land en volk doch do recrutenwet aap te nemen Op bewogen toon schetste hg h t lot der reservisten die nu al U jaar onder de wapenen worden gebonden omdat de Kamer de legerwet niet behandelen kan Toen Tliftly gesproken had begaf hü zich naar de regeeringstafel en drukte Tisza de hand Het geheele huis juichte hem luido toe vele leden waren tot tranen geroerd De preeident moest de zitting voor eenigen tiJd schorsen Toen de zitting weer geopend was verklaarde Uj ron dat de obstructie haar strgd zal opgeven Land en volk zullen moeten erkennen zeide hg dat de oppositie den strjd voot de invoering der Hongaarsche taal als legertaal had vohehouden zoo lang zy kon doch dat nu de noodzakelijkheid gebiedt den strijd te staken Tisza sprak daarop een kort ernstig woord hij wilde de gevoelens die hem bezielden niet pogen onder woorden te brengen maar bepaalde zich tot het verzoek of het Huis de terugneming van de recrutenwet en de in diening der voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde als niet geschied wilde beschouwen Deze mededeeling werd met langdurige geestdriftige toejuiching en applaus onlvangea Zoo keerde de vrede in de Hongaarsche Kamer terug Weet jte wel mijnheer vroeg hij dat alles wat ge daar gezegd hebt van hoogst ernstigenaard is f Het zou u plecht kunnen bekomen vranneer gij elders dergelijke beschuldigingen gingt terkondigen 0 ik vrees niets 1 riep Beauchêne zich meer en meer opwindend uit Bt jf bedaard man en laten wij eens ernstig amen spreken 1 W l mij betreft mijnheer beboet ik niets meer te bespreken ik ben vast overtuigd Alles goed en wel maar ge hebt zoodoende Og Keen anderen overtuigd en dat dient tochook te gebeuren Het zal ook gebeuren ïÜat zal t niet mijn vriend zoolang ge nielskunt bewijzen want wat ge hebt gezegd zijn ik geel het u dadelijk gewonnen goed overlegde veronderstclhiigon maar wij hebben bewijzen noüdig Welnu dan zal jk u dicbcwijzert v érscliaffcn lk verlang niets liever majir zooals de zaken nu staan kannen geloot me de politie en justitie werkelijk nog niets uitrichten I Het gaat immers iiQt aan een persoon als den graat de Kermoraan te vallen zonder volkomen zéker te zijn vanzijn eaak Ik zou dit zelfs zeer gevaarlijk achten AU ge maar eenig bewijs hebt Beauchêne hoe gering schijnbaar uok kom dan bij mtj teruK en we zuuen zien En neem intusscheo deze raad van mij aan Ga uw geschiedenis niet van de daken uitschreeuwen want ge zoudt daar mede alleen bewerken dat ge u zelf ging bena dtfelen Marchand de held van Fasjoda die tijdens de expeditie der mogendheden tegen de Chineesche troepen en de Boksers geplaatst is geweest biJ den generalen staf var den Franseben bevelhebber beeft zich in den Matin uitgelaten over wijlen veldmaarschalk graaf Waldersee Uit Marchnnd s mededeeliugen blijkt dat Waldersee hem destyds met beleefdheden en vriendelphcden had achternageloopen maar dat lig Marchand een zeer koele gereserveerde houding tegen den generalissimus was blijven inachtnemen Waldersee zoo besluit Marchand ziJn mededaelingen leeft in niijn herinnering uls een der fljnste diplomaten en beminnelykHto edellieden Bg de ontwikkeling der gebeurtenissen in China beperkte hg er zich toe de Duitsche belangen tot hun recht te doen komen Vooral heeft hg er naar gestieefii het daarheen te leiden dat Petsjili in zekeren zin het achterland zou worden van het Duitsche gebied Sjantoeng Doch de herbaalde vertuogen daartegen die door de Russische regeering tot de Duitscho waren gelicht hebben die plannen doen afspringen De beslissing van den Duitschen Bondsraad waarbij P 2 van de Jezuitenwet is opgeheven heeft in het Vaticaon naar de Romeinsche correspondent van het Berl Tagebl meedeelt groote Vreugde verwekt Terwijl Franfergk de orden vordrgft neemt Duitschland eens het land van den Kullurkampf de Jezuiten weer op zeide een voornaam katlioliek tot der correspondent Welk een onderscheid tusschen het heden en het verleden Vroeger zag men in Duitschland den vgand van alle wenschen van de Heilige Sluel heden is het het beloofde land van de kerk In Duitschland is men echter zooals wg reeds meedeelden lang niet overal zoo big De Saksische regeering heeit reeds laten verklaren dat haur gevolmachtigden in den Bondsraad tegen hebben gestemd thans komen ook uit andere staten zoo o a nit Rensz jongere linie berichten dat de regeeriugen tegen de opheffing der Jezuitenwet waren In Brnnswijk zal in den Landdag de regeering over haar tending worden geïnterpelleerd Er heerscht te Weenen groote opgewondenheid onder de studenten Gisterenochtend bevor den zich een duizendtal Duitsche studenten voor het Universiteitsgebouw en De scherromeester was opgestaan zeer bleek en bitter teleurgesteld De chel opende hem cigenhan dig de deur en groette hem koeltjes Toen onze held buiten was gaf hij aan de uitbarsting van zijn toom toe O die politie en justitie I riep hi uit Niets kunnen zij uitrichten of zij moeien naar het schijnt de zaak kant en klaar voor zich hebben lUsot het niet haar plicht ware om volgens mijn aanwijzingen zelt de bewijzen op te sporen die men nu van mij verlangt Maar ik zal bewijzen bijbrengen die clfs de ongeloovigbte moeten overtuigen Nu ile heeren van het gerecht niet met mij verkiezen saam te werken zal ik alleen strijden en alleen mijn doel bereil en Men heeft mij in t militaire leven niet voor niets om mijn moed en mijn beleid den bijnaam Yon den wapenkoning gegeven Na over zijn schouder een wantrouwemlcn blik te hebben geworpen op het groote gebouw der Prefectuur gmg hij weder naar zijn schormzaal van de rue Richelieu om zijn zwager te vertellen hoe men zijn klacht had ontvangen Ik Reloot toch meende de Panter dat de chet van de veilighe ilspolitie tiet aan i rechte einde heett Die graaf is rijk en machtig en zou zoolang er geen overiuigeinle bewijzen bestaan zoodanig verdedigd worden dat de aanklagers t nog zwaar cnoeg hadden ie verantwoorden O ik ben niet bang voor zijn adellijken tiiel zijn geld en al zijn relatie s met de groote wereld riep Beauchêne uit Wordt vervolgd