Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1904

ï Vrgdag 18 Maart 1904 i o 0365 42ste Jaargang mmm coermt iMeuivs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relelosu 5io 8 üe Uitgave dezer ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestilagen 13e prijs per drie inoanden is 1 25 fianco per po st 1 70 Afzonderlijke JSonnners VIJF CENTKJN Telefoon u At ADVKttTENTIEN worden gepliatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekeiid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dts midd TE IIUUK tegen 1 MEI 1904 o eerier HEERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers mime Warande Keuken n Kelder vooraien van öas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258 TE SOOF AMeSBOSEH Een nieuwe liouten Tent tE KOOP taande op de Markt alhier groot ± U X 6 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 3 63 Meter Te bevragen bg J 11 DE WILDE TE HUUR aan de Westhaven B No U9 HEEREITHUIS et ACHT KAMERS rnimen KELDER en groeten TUIN Hanrprga 575 Dadeljtk 1 t aanvaarden Te bevragen bij J W SCHOUTEN Hooi Stroo m kwaliteit NAASHOOl eer groed Koeienhooi levert trasco to OSCH ElHnSSFOT Tilt THEE Men wnrdt venochl op t HEKK te letten UIT HIT MlOUUH Till IH HAVËNSWAAY ZdMA QOBINOHBH Den THEEËN worden afgele rerd iii verïegeldo pakje van ci ItoM een half en Mn Ned on inA Termelding van Nommer er iPrgs Tooreien van nevenstaanf IMerk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoeriD van ge eerde order aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEKBAART Lï l i T An het VERLICHTINGS MAGAZIJN De Avondster Dubbele bnurt Telfnr 117 Zijn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Styl liisorgaowiiltn lirockeU m Balloos Verder voorhanden een ruime Keuie fiASKOOKAPPARATEN GAS EN FfiTROLEDlKAGHELS Benig adres voor ÖASÖLOEILICHTBffiiOODIliDHEDKN soiled en degelijk In leïi U dan van goed licht houdt is dit uw are adres Aanbevelend M M VAM LOOI Aanlegger van Gas en Waterleiding Q6611 Beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Briibntdi Sthoai es UarMPraagaiijii RLhlWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SIBITS Allo ref 4r tita en aangemeten werk OVEIlSCH E EN merk de Wengsekul Geuda Drrt n A BRniKMAN i U iliOX LL Filter Ie eenvoudigste zuiverste en g ezonrtste FILTRR Kan aanfiedere waterleidingkraan worden bevegti d Sterelizfert het water volkomen zoodat men het niet behoeft te kt ken Dr VAN T HOFF gat onderstaande verklaring RoTT DAii 31 Juli 1903 Ondergeteekende verklaart dat de NOXALIl FILTER door hem ia onderlocht en daarmede de mate van zuivering loowel als de hoeveelheid geleverd Hierbij bleek dat uit leidingwater bevattende 75 bacteriSn per gram gedurende twee dagen steriel water was verkregen terwgl de hoeveelheil water gedurende die twee dagen verkregen bgdroeg 24 3 Liter De reiniging der Filter kan door nitkoking oJ atborsteling plaats hebben Uit een en ander blgkl dat de NOXALL FILTER voldoet aan de eischenaan een degelijke Filter te stellen Voor GOUDA verkrijgbaar bU A Qt KT P O 8 I T I Ë Reschaaid en zeer soiled Persoon kan tegen nader overeen te komen voorwaardei bij groote en meer aanmlenUJke Vermekertng nUeu getteeller lyk voor eene nlentee Urancke een aaugeuame wrkkrlng vIttaoH Ernstige sollicilalies roet opgaal van vroegeren nl tegenwoordigen werkkring enuitgebreide referenties te adresseeren onder letters A 280 NEDERL KIOSKENMA ATSCHu Rotterdam Laatste Week Trekking Zaterdag 20 Maart 1904 VEERTIENDE VERLOTING in het openbaar bij WITTE te Hengelo Geld Bestaat uit 1500 fraaie prU en ledere 40 IMettMii prija ffiersie l rljg 5555 Cld 462 prijzen ieder van 5 GId 250 Gestikte Dekens 250 Paardedekens 250 Leoningstoelen 250 Albums Achtste prüs 200 GW i prgzen van 100 GId 6 priften van 80 GId 5 pr cdh van 60 Old 8 prözen van 50 GId 8 prijien van 25 GId Tweede prijs 1999 GId Derde prjjs 999 GId Vierde Prijs 600 GId Vijlde prijs 500 GId Zesde prijs 400 GId Zevende prijs iOO GId Prijs per Lot f 0 60 per ost f 0 S Verkrijgbaar biJ D J JANSEN te Hengelo i Geld die ook Agenten aansteld Verder bü LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONÖENEEL Ooslbaven B 78 B L RAA8TR0P Lange Groenendanl I 123 JOH DB BOER liz Hazerswoade Dorp A BODEGOM IJssel monde Geen Kinklioesl een liiihieiixa Om lünkhoosl Iniluenza Borsl pi Itcelaaiidoeningf binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract JM M I I K T II i uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAtK l DEN HAAG Hofleveranciers KN HAAB Flacons i 1 70 ct 40 et bij fCmf l Patent H Stollen RHHMMXSin amuei EitfHl ninum t rt roM Ertotg em wuan i altnt H SloUem tntiitgw ftj 4it Mi tv I 1 HhliMm wertldoten Saehahmuntmi Mitx léukÊuftielmwtupistél nchnrfmH StidImt mt Ml urn JUtt Oder to uWMi CtaMo ta W emet eeter Hetet fH eetêneliéet emteHeil K Warnung Firma WOtVF Jt Co Westhaven 9S 0auUa A LATBS8TB iN K avm¥i 100 Gouda E H VAN MILU Voental B 120 te f ou o A BODMAN iKoordrwAf PINK3E Kienurerkerk a d JJmI A N vin ZESSEN ScAoonAooni J Th TOKKEN £ o op B V WIJK Oudtwa rr A 8CHEEK laatlrecht P W v EDE Oudewater K hjdsr HEIIDEN te Meemcijk P v D SPr K Moercapetle I v D STAR Waddingtveen Wed A HOLST Waddingneen M KOLKMAN Waddimmten P A u GROOT Oudewater 3 D JONOH Owfewter J P KASTELEIN PoUbroekerdam O BIKKER te Bennhop Open1 are Verkooping te GOQDA op MAANDAG 21 MAART 1904 des voormiddags ell uren in het Hotel I e Zkue aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gcvestigden Notaris J KOBMAW Vi Een goed onderhouden op besten stand staand Woon eiWinkelliuis waarin sedert jaren met gunstig gevolg een Broodbakkerij wordt nitgeoelend aan de Wgdstraat wyk A nr 43 te Gouda kadaster sectie C no 187 groot 55 Centiaren l et Huis van gas en waterleiding en vele gemakken voorzie bevat Winkel en Bakkerij 3 Kamers 2 Icoven en Zolder en is te aanvaarden hij de betaling der kooppenningen 1 Mei 1904 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r de veiling van 11 tut 2 nur en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt etaris KOEMAN vooinoemd Teleplioonnet Ci ouda Abonnement i 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratia Hl I net is aangcsloteji aan het Rijks Intercouimnnaalbureau Op 1 Febr 1904 141 verkregen aanslnltingeu Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKl Merk NltilITOAP fOm PUIKG ODOE f 8LHIEOAMMER Vwkry ïb i bij l EKTEBS Jz N B AU bewijs TH iehtfaeid ii oBohel ea kuk iImkU roorneii vaadeik awB derVinaa P HOPP Wie i k r itja wil da üflklSf Gtkel Catiao te ontvangen teaamen osteld eo na vele priefnendiifea ki den handel gekomen oudei dea naan daa oitvindera Dr Mlohaeliil tesni BM gi l ip de beet macUaes hi het wenldb renad étabUisMmant vaa a bim Stollwarek t Kealen Iteha J plI2ieb eItr Ctkel eaeao u Titrinmtra baaaeB Den Sik l Oaa h mat ml kookt eesa aangeHme gazand ditak t w itr getijkach gebruik ttait tf ii i l i f l l i via t pcsdai voor eeo kop Ghoc ia i Ala genoeakracfctige drank bij g v l van diarrhea abehta met water t albnilkea VerkrjMiaar by de veatMUM B 1 ApotMkan ai Q eraalvtrtieenwaotdigar vwr Nadar Sand Mus iBttenklldl imaterdam Kalveistiaat 193 Zenuw en Maagflijders ordt ait ofertnigiog ala een warkeliike ba p in den nood het beek sasia cSLgre TT ea aanbevolen Na ontvangst van adreaper brieflcaartworlt dit boakje ftaiioo per poat toagasondeo 4oor BLOSPOEL B Boekh XsltbomiiMl De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij de e ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Direcieur der Directe Belastingen em te Rotterdam op fén 150 Maart 1904 executoir is verklaard Het Kohier der i ersoneele belasting No 13 dienst 1903 Dat voormeld Kohier ter invordering is gebtuld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclame beho oren te worden mgodieml Goii l i d n 17 Maart 1904 De Burgemeester voonio md R L MARTENS UuUeülahüscii Uverzicbl De Daily ïelegruiih verneemt uit lingkau d d 15 deaer hut volgende 1 0 beschieting van Port Artlrar op deu lOen duurde dertien uur in welk tijdsver loop 400 granaten werden afgevuurd Viin welke de meeste door de Japanners waren gevonden ajn boord van het buitgemaakte Russische tiansportschip Mandajoeria dat 7000 ton iramnnitie in had Hel lotnal der Rn s isfilitti va r M bedroeg SOO man aan dooden en gewonden Men is gereed gekomen met du opstelling vuri een nieuwe batter j aan de Pigeon baai waarvoor gebruikt zijn du kanonnen van de panlserschepcn Tsesarewitsj en Retwisan Uit ïtjifoe woidt aan do Daily Telegraph geseind dut volgens berichten uit Russische bron den 13en dezer 18 Japaüsche spionnon werden gevat in het dorp Ha vang bin dicht bij PortArthur waar üij door de Japansche vloot waren aan land gezet De Noorsche stoomschepen Geirstad en Argo die sedert het uitbreken der vijanfleIphedcU te Port Arthur werden teruggehouden konden den 14en dez er vertrekken De D iily Mail laat zich uit Nioelsjwnng seinen dat generaal Koeropatkin aan generaal Slössel hoeft guseind dat deze PortArthur moet houden met het daar op het oogenblik aanwezige garnizoen OWoIeel wordt belicht dut een groote Rossiscbe troepenmacht oen belangrijke strategische stelling bezette in de versterkte stad A6hangan waar de Japauners in den Ohineeach Japanschen oorlog bun opmarsch eindigden Inlanders die den 12en dezer Feng liuang HET MEDAILLOÏi Aaar hei Iransch 6 t Blijft de vraag nog mompelde de Panter of de politie nu wel termen zal kunnen vinden om tegen dien adellijken sinjeur een vervolging in te stellen 1 O wees gerust ik heb nl een goed plan in t hoofd Ik zal zorgen dat de politie en justitie zelfs al wilden lij hei andfrs toch handelend moeten optreden dat zult ge eens zien XXVilL Reeds een uu zaten in een afzonderlijk cabine e van een restaurant van den derde ot vierden rang op de faubourg Montmartre drie mannen aan afel van welke drie wij er twee kennen n l Jacques Beauchêne en de portier van het hotel de Kermor De derde van t gezetbchap was gelijk uit zijn uiterlijk bleek een glad geschoren gezicht met een paar kleine bakkebaardjes een koetsier van goeden huize Met een onmiskenbaie verontwaardiging voltooide nu Henri s pleegvader een blijkbaar laer belangwekkend verhaal want de beide anderen luisterden met de grootste aandacht toe Eensklaps tsjeng verlieten en wier mededeelingen geloofwaardig zgn bevestigden dat de boofdinaclit van de Russen die zich bjj du Yalue had samengetrokken nu de rivier is overgestoken en to Aiitueng Tsjioe lien tsjeng en op andere kleine punten troepenafdeelingen h elt achtergelaten om de rivier te bewaken Veertien dagen geleden buzochtun uonige Japansche spionnen Antoeng Sedert iijn geen Japanners ten westen van du Yaloe gezien Du Koreaansche superintendent lan den handel te Kyonghaiig aau de Tuoinuii heelt een brief ontvangen van den Hnssischcn generaal toi Wladiwubtuk waarin hem woidt meegedeeld dal Rusland Korea ala oorlogvoerend beschouwt eudert dit land net Japan bumeng iat DieDloiigevolgo zullen 2Ü0U Ko reaanscho soldaten die zich op het oogenblik te Seoul bevinden do volgende week naar het noorden worden gezinden Du Japanners verklaarden buslist dat een sterke Russische troepenmacht u l vuldartillui ie bestaaiidu aardun wallen opgeworpen heeft op den neordelijken oever van de Valoe Hoe minder opmerkenswaardigs op hut looneal raij den oorlog geschiedt des te meer laten de Qorlog scorrespundenten aan hun phantasie dun vrijuii teugel En hut gevolg daarvan is at een reeks berichten van hut oorlogsterrein komen die in plaatt van een beeld te geye van wat er geschied is niets doen dan een hopelooze verwan ing stichten Ken enkele maal is hel mogelijk met feitende onjuistheid van de ontvangen berichtenaan Ie loonen Dat ia bijvoorbeeld het geval met de gistermorgen gepubliceerde mededeelingen van de Daily ïul graph Hetblad geeft een beschrijving van den aanval die den 10 dezer op Port Arthur werd gedaan door de Japanners en deelt daarinmede Do besiliieting duurde 13 uren enmeer dan 400 granaten werden in de stadge slingerd Nu vinden wg in de tuiegrummen van admiraal Alo ejof de volgende mededeelingen Te halfzeven in den morgen van 10 Maart werd de nadering van het vijandelijk eskader gemeld Te 8 uur openden du Japanners hel vuur o de Russische kruisers en vestin gen te 12 45 verstomde het i eschnt Hieruit blijkt dus dat de beschieting vier uur dunrdej In hel rapport van admiraal Togo dun 13en Maart uit Tokio wereldkundig gemaakt lezen wil De forten en de stad werden aan opstaande zag bij zijn twee dischgenooten ernsttg in de oogen Welnu wfat zegt gij daarvan tls afschuwelijk T verklaarde de concierge volmondig Van £ ulke gruwelen voegde de ander er bijtkan een eenvoudig mensch zich nauwelijks eenbegrip vormen En toch is lles wat ik u verteld hebt de zuivere waarheid en ik ken den bedrgver van die twee misdaden Ja i Kent ge den moord naar i Waarom laat ge hem dan niet onraiddel k arresteeren i Wel eli spotte Beauchêne die zich min of meer scheen te vermaken met de verontwaardiging der beide anderen denkt ge dan dat zoo iets zoo gemftif keiijk gaat Nu i moet u zeggen verklaarde de man die er als een koetsier uitzag fdat zulk een groote schurk als t van mij afning al lang achter ilot en gf eDfleU zou zitten Ja fatzelfde verklaar tk eveneens voegde de concierge er aan toe Beauchêne glimlachte tOat s DO g niet alles J Hoe Weet ge dan nog meer van die zaak Dat zuU ge hooren Ik ken niet alleen den moordenaar I maar ik ken ook het kind welks fortuin hg gestolen en welks vader hij vergittigd heeft Wet verduiveld I riep de concierge terwijl hij een forschen slag op de tafel gaf zeg mij dan miar zijn naam dan zal ik bij de justitie een klacht tegen hem indieoeo een hevige beschieting onderworpen die vier uur duurde Boerende eenstemmigheid Kn du Daily Telegraph meldt thans dal de beschieting dertien uren duurde De Japansche admiraal raoldl dal 120 granaten zjin verschoten de Russen spreken van 300 tot 400 granaten dit laatste aantal wordt door de Daily Telegraph overgeiiomen Het Ëngelsche Parlement is de moeder dor Parlementen un Engeland is het land van het parleaiiMiLairiMne by uitnemendheid De hoofschhuid waarmede sprekers van beide partyen elkander bujugenen overleeft de felste woordenwisselingen Soms kan men er wee van wordeii Du driu ministers die door Balfour met den bekenden kunstgreep uil het kabliioi zjn gedrongen hebben zelf door hun protest in heel Engeland ook onder unionistuuf verontwaardiging gewekt over Balfoui s list Hoe bedachtzaam ook de kruiiton in hun ourdeel over politieke mannen van de tegenparty blgven dat Balfour s eer niet ongeschonden uit het kabaal wa gekomen dat gaven zg toch Ie kennen Et nu lu en wy in een brief van Ritchie e n dei drie ministers door Balfour beentje gelicht dat ur bg Balfour geen sprake van retcud I arglist is geweest noch Ritchie noch eei zijner aniblgenoolen die afgetreden zgn zoover hg weet hueft ooit zoo iets beweerd Inlegundeel zegt Ritchie ik bon big te kunnen denken dat de persoonlijke betrekkingen tusschun o is en den heer Baltour van dun hartelgksten aard blgven Er is alleen een misverstand guweust Ër is een hoffelgkheid en een parlementairismo dat aan du waardigheid tekort doet Crelgk thans bekend wordt zjjn in den Duilscheii Bondsraad slechts 29 stemmen voor de afschaffing van art 2 der juzoïetenwet uitgebracht namuiyk door Pruisen Baden Beieren Waldeck Ruuss ü Ij en Hamburg turwyi 25 stemmen er tegen waren en 4 Bremen Llibock Anhalt en Scbaumburg ijippe zich buiten stemming hielden Hadden deze vier ook tegen geslemd dan zou Billow s voorstel gevallen zijn mul 29 tegen 29 stemmen Deze outhoudiiig geschiedde bovundiun wuguns een vormkwestie de vraag of de tugonwoordige Bondsraad nog wel het recht had te slummen over oen besluit dat een vroegere niet du tegenwoordige Bondsraad genomen heeft Zulk eun zwakke meerderheid voor Billow s oplitiek in deu Bondsraad is zelfs door de Beauchêne glimlachte nog iets sterker Ja ziet ge de schurk is zoo hoog geplaatst in de wereld Dat doet er niet toe Het zou een schande zijn voor de raaatschapptj als zulk een individu ongestraft kon blijven genieten an het lortuin dat hij zich op sulk een wijie heeft toegeëigend I Als ik u zijn naam noemde zeide JacqueH Beauchêne zijn beide toehoorders meer en meer ophitsend als ik u zijn naam noemde zoudt gij beiden de eersten zijn om te zeggen dat het onmogelijk ot als beel onwaarschijnlijk is Als ds zaak te bewijzen was waarachtigniet Een arme drommel zou men op het schavot brengen en zulk een rijken schurk zou men op vrije voeten laten het lijkt er immers niet naar Beauchêne oordeelde thans het oogenblik gekomen om alles te openbaren Hij bracht sijn hoofd dichter btj de hooiden zijner beide d schgenooten dn fluisterde hem toe Wat voor t oogenblik ook aw meenlng moge Bijo zult ge mij als ik u den schuldige heb genoemd niet zelfs gaan aanraden het geheim maar til te bewaren h f Dan zouden wtj wel gek moeten esen 1 Nu we zullen eeoi zien I Verder heb ik oog can dringend verzoek aan u te doen Als ij weet wien ik op t oog heb als gij verklaart mij in de zaak niet te kunnen of te willen helpen belooft ge mij dan ten minste om van alles wat ik u heb gezgd geen enkel woord te zullen verraden en m stil mijn gang te zullen laten gaan bij de oppositie tot dusver niet vermoord Op do hoofden van de leiders der hier wonende Russische studenten is als een donderslag een poliliemaatregol neergekomen De aanleiding daartoe was het protest dat ongeveer 500 te Berlgn en in den omtrek wonende jonge Russen en Russinnen onderteekend hebben tegen Billow s jongste rede in den Rgksdug Hol protest was door hen verzonden aan du bladun en aan voorname btaatkundigeii en geleerden binnen en buitenslands Deze even vermetele als dwaze daad van de jonge Russen heeft onmiddjllgk geleid tut een onderzoek vanwege de politie welku personen het nauwst hif dit protest betrokken waren en hoe hun gedrag in Rusland vroeger geweest is In t geheel hebben daarop 12 jongelui muurunduols studenten het beiel ontvangen binnen acht dagen het gebied van den Prui sischun staat te verlaten Onder de liberale Berljjnsch bladun heelt voorshandj alleen do links vrgzinnige Berliner Zoitung een echer i wooid van afkeuring voor dozen politiemaatregel ter uero van hut Pruisisch Rossische politieverbond gevonden Het Berliner Tageblall uit bescheidenlijk do hoop dat doze jongelui niet óver de Russische grens guzct zulkii worden maar zullen mogen gaap waarheen zg willen De National Zeitmig zogt koelljes dat do slachtoffers zichzelf de schold te wgten hebben Bliluw had jion dnidulgk genoog gewaarschuwd De Titglielio Rund ïlau ia heel goud tu spreken over du verwgdering van deze lastige un mindcrivaardige uluroenlen die aan do DuitSche lioógo schiilen onze eigen sludentPii van hun plaats dringen en dan nog de ovorheid openigk durven beschimpen De Vos sische Zeitung vindt ook dat ziJ die door dezen maatregel getroffen worden er zelfs aanleiding too hebben gegeven door zich te meiijjen in sla itkuiidigu aangolugenheden van hot Duilsche Ryk e n zoo merkwaardig liberale uitlegging dat de Vossische er wel patent op numen mug Curruspundeiil Inius tchen ii dit blad nog wel zoo mcnschliuvund om dun wenseh uit te spreken dat de verdoolde Russische jongelui niet uilgoleverd zullen worden aiih de Russische everhuid die hen iiaar Siberië zou zenden maar dat men lieii U zg nog berouw tuunen over hun gedrag in t land zal laten biyven Acht jonge officieren van het lo garduregiraent to Potsdam die tot de vieiiden van den Duitschen kroonprins behoorden zgn naar andere regimenten ovurgeplaalst Het Tageblatt maakt inulding van hut gernuht volvoering v in mijn wriikplaii De concierge en de koetsier drukte Beauchêne de hand en bezwoeren hem plechiig m elk geval het stiUwij oti te lullen bewaren en hem in al gn doen en laten geeriHzins te belemmeren f Welnu dan ici Je de uchermmcfster ze r bedaard de m n van wien hier sprake is n niemanil andera lan uw heer en meciiter dan de traal Jean de ICcrinor Eo met de grootste kalmte dronk hij zijn glas leeg Zijn beide toohoordrrs sprongen verschrikt van hun stofl op Toen agen r hun ga theer aan als om op zijn gezicht te leien of hij zich niet aan een zeer ongeoorloufden scherts had jichuldig emaakt Maar Ileauchêne w is ern iti en iitil t Is onmogelijk stamelde de concierge die het eer t weder een woord kon vinden Onze graaf een diel en een raoijrdeiiaar l voegrie tie koetsier v in J an de Kermor er stamelend bij fcZiet ge nu wel nep Beauchêne en de spottende glimlach dte nu tevens iets minxcliiends had vertoonde zich wederom op ztjn gelaat ziet ge nti wel dal het met zo gemakkelijk v ilt om een man als uw adellijke heer en ntresicr te gaan aanklagefi en anderen te do n gelooven a m ijn schuld P Vanii vtrvfilgd J