Goudsche Courant, zaterdag 19 maart 1904

OPRVlMl i Mantels Costumes PELTERUEN en TAPONSTOFFEN worden tot zeer lagC prijzen OPtrERUIMD Predikbeurt bU de RemonstrantBobOereformeerde Oemoente alhier Zondag 20 Maart s morgens lOj uur Ds H 1 LOHR piodikaiit bg de Iju hprsplic gciiieonte te Rotturdain moeder aa primea Aagaile Tan HeuenKaasel De thans orerleden hertog geboren 26 Maart 1819 in Hannover trad na den dood zijnii vaders in 1860 op als lid ran het Engelsche Hoog rhBis In 1851 werd hg loi tenant generaal later werd hem het commando over de Ie divisie van het Engeleche leger in de Krim opgedragen Onder de bevelen van Lord Baglan treed k y b j Inlcerman an aan de A lma en woonde h j het beleg van Sebastopel bj Doch op het einde van den oorlog moest hg om gezondheidsre denen naar Kngeland terngkeeren In 1856 werd hg tot generaal commandant van het Ëugelsehe leger benoemd deze betrekking vervulde hjj tot 1895 Hg was in 1862 tot veldmaarschalk bevorderd In z n langdurige loopbaan als opperbevelhebber heelt hg veel goeds voor het leger gedaan hg heelt de Ijjlstratlen algeschalt de veldaitrnsting verminderd de officiersexamens ingevoerd en aan het verkoopen van officiers patenten een einde gemaakt De hertog van Cambridge was morganatisch gehuwd met Lonisa Farebrotber geb 1815 gestorven 1890 Hunne kinderen dragen den naam Fitzgeorge de eeuo zoon is schout bynacbt de anderi kolonel ËliBteren heelt zich in het gebonw van het Kgreaansche gezantschapsattacbè Hyenflk Hong doodgeschoten Hong was vier jaai geleden met den Koreaanschen gezant bg de vestiging van het gezautscbap meegekomen en ofschoon eerst 18 jaar een persoon van gewicht omdat hg vlot Duitscb sprak terwyi de andere Koreanen slechts hun moedertaal n Chlneeseh spraken Hong was spoedig een bekend en gezien persoon in de Her Ignscbe groote wereld Sedert eenige maanden echter was hjj zeer teruggetrokken Hy iel gaf als reden op dat de toestand in bet Verre Oosten hem terneer drnkte Nu is echter gebleken dat er heel wat anders achter zat en wel schulden Er werd gisteren een wissel van 5000 mark voor een briljanten lyfaieraad aangeboden aan de Koreaansche legatie en zoodra Hong daarvan in kennis was gesteld schoot hy lich in zyn slaapkamer voor t hoofd Uit een eergisteren opgegeven advertentie maakt men op dat hg het voornemen had zich op den vervaldag van den wissel dood te schieten De advertentie luidde Lieve vriendea en bekenden Wegens haast keer ik londer persooniyk afscheid te nemen huiswaarts Vaart well Hyenfik Hans Hong Hy dacht niet aan terngkeeren naar Korea Het lyk wordt er nu heen gebracht Verspreide Berichten Fbixkbuk De advocaat Laboii ontving gistermorgen een scbryven van den president van de enquêtecommissie in de zaak Humbert waarin het verzoek aan madame Humbert te vragen mededeeling te doen van den inhond der documenten die zy voorgeeft nog te bezitten Naar aanleiding hiervan begaf Labori zich in den namiddag naar Saint Lazare Het overiyden wordt gemeld van den 78 jarigen generaal Japy senator voor Bellort DuiTscauito De Agenzia Stefani meldt dat het terugtreden van den aartsbisschop van Olmtttz dr Kobn moet worden toegeschreven aan het feit dat de commissie van kardinalen belast met het onderzoek van zgn aangelegenheid de tegen dr Kohn ingebrachte klachten van den clerus en de bevolking in lyn diocees gerechtvaardigd achtte Het Berl Tagehl verneemt dit den aartsbisschop als belooning voor x n vrywillig tarngtreden de kardinaalsbowl zal verleend worden De commissie uit den Dnitscben Ryksdag ingesteld ter ondèraoek van het wetsontwerp betreffende de chadeloosslelling aan perionen die onschuldig in voorloopige hechtenis zyn geweest heeft dit ontwerp goedgekenrd nadat de schadeloosstelling eveneens tot de zich onder militaire rechtspraak bevindende yersaoen is aitgebreld EaOILlKD Ëen belangryk deel van de militaire hervormingen is geregeld n l de betaling van de hoogate baantjes De genernlisiimns krygt een iaariyksche belooning van 5000 pond slerlingj de In speclwrgeneraal van het leger 4000 pond de vier leden van den Oppersten Krygsraad ieder 2000 pond de directeur van de afdeeliiig mobilisatie 1600 pond en de kwar tiermeestergeneraal 2100 pond sterling OaitnifLAtiD Tengevolge van een moord te Volo door een Israëliet gepleegd heeft de menigte zyn woning met steenen gebombardeerd De Israëlieten hebben hun winkels gesloten sterke patronilles bewaken het Jodenkwartier BINNENLAND STATEN GENERAAL T w K m n K u M Hl B m Zitting van Donderdag 17 Haart De zitting wordt heden aangevangen met de interpellatie van don heer Mees over bet onderhoud het haistel en de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee De beer Hees herinnert aan de verklaring van den minister dat deze het oog zal honden bg het leggen van dammen in de Maas op dl belangen van Maassluis en spreker zet verder uiteen bet groote belang voor den transito handel niet alleen maar ook voor de Nederlundeche indrnstie bg een beboorlgken diepgang van den Waterweg In verband dasr nee vraagt hy den minister of het niet dringend noodig is zeer spoedig over te gaan tot den aanleg van de dammen aan weerszyden van de haven van Maassluis De minister van Waterstaat verzekert den heer Mees het gioote belang van een behooriyken diepgang in te zien De minister heeft dan ook reeds maatregelen voor de aanbesteding van de noodig geachte 8 dammen by Maa88lni genomen Aan denrheer Brnmmelkamp verklaart de minister Haassluis belangen in het oog te zullen houden ook na den aanleg der dammen Daarna is aan de orde het wetsontwerp tot verhooging van de Waterstaatsbogrooting in verband met het maken van een brng over de Gouwe en de verbetering van bet westelgk viaduct te Amsterdam Na een opmerking van den beer Hobrocht dat door de opdracht aan prof Zschokke te Zurich voor de pneumatische fundeering voor het westelgk viaduct nóch do HoUandsche ingenieurs ndch de Hollandsche aannemers zich gepasseerd kunnen achten wgl bet hier geldt een nieuw stelsel van pnenmatische fnndeering dat nog nimmer door Hollanders is nitgevoerd en nadat de minister van Waterstaat zich daarbg aanslnitende verklaard heeft dat voor flnancieele en andere waarborgen hg deze worken en voor maatregelen in het belang van de werklieden zorg is gedragen wordt bet wetsontwerp aangenomen Ook het onteigeningsoutwerp ten behoeve van een spoorweg van Rotterdam naar sOravenhage en Scheveningen wor daarop na een enkele opmerking aangehoiben evenals het onteigoningsontwerp ten behoeve an een spoorweg van Ouddorp naar Ooltgensplaat en bet onteigoningsontwerp ten behoeve van de nitbreiding van het station Axel I By de behandeling van bet wetioilwerp tot wgziging van do Vermogensbelasting erkenden de boeren van Raalte en Tydeman de noodzakeiykbeid van maatregelen tegen ontduiking De heer Kolkman wenscht geen verscherpte bepalingen welke de heer Melchers wel degeiyk noodig efat De ministor van Financiën aal ernstig overwegen hot denkbeeld om ten bate van de gemeentebelastingen op te heffen de geheimhouding van de kohieren der vermogensbebelasting By de behandeling der artikelen wenscht de heer Ooekoop uitbreiding van de gevallen waarin navordering kan plaats hebben en stelt als amendement voor om dat recht niet uitsluitend te hinden aan gegevens blgkenda uit akten en memorien van successie Later wordt dat amendement in door den heer Lohman aangegeven zin zoodanig gewyzigd dat bepaald wordt dat de inspecteur verplicht wordt den belastingplichtige mee te doelen het bepa lde feit waaruit hem eventueele lag aangilte is gebleken De minister neemt het aldus gewyiigde amendement over Morgen 11 uur voortzetting In den loop der zitting was ingekomen en naar de afdeelingen gezonden een onteigeningsoniwerp voor het maken van bovengenoemde werken tep behoeve van de Staatsmyn D daaronder begrepen den aanleg van de spooraanslniting aan den igtak van Heerlen naar de mgn Carl van den spoorweg Sittard Hartzogenrath Door den minister van binnenlandsche zaken is aan de hoeren Hartz secretaris der A 1 V Polak voorzitter van den A N D B Haievoet voorzitter van Kduatdus Passer vooriitter van Bethonil Doiwes voori tter van Patrimonium het volgende getelegrapheerd Afloop debat Hooger Onderwys en ten deele loop van zaken Antwerpen vergunnen my terng te komen op interventie in hangtnd geschil diamantvak By eerste aanbieding stuitte dit denkbeeld principieel niet op tegenstand al kon het aanbod destyds niet tot resultaat Ie den Thans nu gevolgen van uitgebroken worsteling voor de diraantindustrie voor de diamantwerkers en oor den winkelstand notoir z n waag ik het nogaaals in geiykInidend telegram tan de strgdende partgen myne tusschenkomst aan te bieden Aangenaam zou het my zgn van a te vernemen of door uwe vereeniging in beginsel deze interventie wordt aanvaard Indien en zoodra dit door alle geschied zal zgn zal ik aan uwe nadere goedkeuring onderwerpen of gy den vorm dien ik aan mtna interventie wensch ta geven al dan niet aanneemt Aan uw antwoord dat ik o verzoek my vóór a s Zaterdag 12 nnr des middngs te doen toekomen zal mgnerzgds geen openbaarheid warden gegeven vóór dat uur of zoolang niet aller antwoord is ingekomen Ik doe deze tweede poging tot verzoening omdat ik het myn plicht acht geen middel onbeproefd te laten ter beëindiging van een conflict dat bg verlenging van dour de welvaart van beide partyen in zuo ernstige en toenemende mate bedreigt Door het Centraal bestuur van den Limburgschen R K Volksbond is een adres verzonden aan de Tweede Kamer meldende dat het met veel genoegen heeft kennis genomen van het ontwerp Arheidswet dat veel oilstekende bepalingen bevat tot bescherming van den iirb3id Het bestuur is echter van meening dat dit ontwerp niet weinig zoi worden verbeterd wanneer daarin zy het ook langs geleideiyken weg door overgangsbepalingen werd opgenomen het verbod aan de gehuwde vrouw om arbeid te verrichten in fabrieken en werkplaatian Adressant beveelt daarom een in het adres nader omschreven wgziging in genoemd ontwerp dringend in de aandacht der Kamer aan Aan de leden der Tweede Kamer is door de Amsterdamsche debitunl n der Nederlandsche Staatslotery en employés van collectenrs een adres gezonden met het verzoek alvorens een beslissende stem te geven aan het ontwerp afschufflng der Staatslotery waarvan zg met leedwezen kennis hebben genomen eenige bezwaren hiertegen te mogen mededeelen Adressanten zeggen Men mag de hooze hartstochten der menschen niet opwekken en zeer zeker de Staat mag dat niet Maar is het dan geen feit dat juist door de Staatslotery men de menschen afhoudt van booze hartstochten f Zeer zeker ia het verlangen naar lotsvarbetering hartstocht te noemen maar toch zeker geen booze En is het spelen in de lotery iets anders dan een poging tot lotsverhetering Wanneer mén slechts van naby ziet hoe soms een lichtstraal doorbreekt door het trekken van een kapitaal prysje in de dnis ternis van zoo menig huisgezin met welk een lust en hoop men bezield is indien men nog een kansje heeft voor het vergaren van een sommetje voor den ouden dag dan mag men toch voorwaar van geen speelzncbt spreken Dat er grof gespeeld wordt komt byna niet voor Het meerendeel der spelers in de lotery speelt een twintigste of minder zy die heele of halve loten spelen doen dit meestal en hier spreken wy by ondervinding in gezelschap van tien twintig et meer personen Denkt men dat de hartstochten zullen verdwynen hy geleideiyke of geheele afschaffing der Lotery P De hargermenschen zullen hoe langer hoe meer verslaafd raken aan spelen aan de Beurzen Wanneer men nagaat welke groote kapitalen sedert t laatste Jaren door vela menschen verloren sgu dan is daar tegenover het bedrag dat men in de Staatslotery verliezen kan toch hoogst gering Aanbiedingen als van binnen en buitenloten welker vermeerdering nog te verwachten valt en waarvan de soliditeit veelal te wenscben laat kwmtB b de Staatslotery niet voor Wie spalen wil kont lelf ja de menschen moeten minder spelen dan zy verlangen omdat de vraag grooter is dan het aanbed Hebben ondergeteekeaden hiermede n met klem willen overtuigen welke enorme bezwaren aan afschaffing verbanden zyn andermaal vragen zy uwe aandacht te schenken wat met eenige honderden huisgezinnen die er hetzy geheel of gedeelteiyk van moeten leven zal gebenren Daar reeds over een klein aantiü jaren de tusschenpooze van iedere lotery eenige maanden langer zal duren beteekent dit voor debitanten eene opdroging der bronnen van inkomsten terwijl employés van collectenrs geen verbetering van positie znllen krygen en naar mate de periodes van stilstand gnoter worden meer en maer aan het feit bloot staan ontslagen te worden door gebrek aas werkzaamheden Met vertrouwen zien daarom ondargeteekenden het oordeel van üwe Hooge Vergadering tegemoet De Nederlavdsche Tentooustelling van Decoratieve Kunst zal plaats hebbeo in de zalen van bet Museum van Kunstnyrerheid te Kopenhagen vanaf einde April tot einde Juni De directie van genoemd Moaanm zal voor behooriyko etalage dertentoot teitsllen goederen zorg dragen De zendingen moeten lorfvaldig verpakt de deksels der kisten gemhroeM en niet gesttijkerd worden en voorzien zgn van bet duidelijk leesbare adres Mnseum van Knnat Ngverbeid te Kopenhagen Het verzenden zal plaats hebben door bemiddeling van de Koninkigke Nederlandsche Stoomvaartmaatachappii van Amsterdam naar Kopenh gen terw de Jiisten uiteriyk 12 April e k moeten afgeleverd zya aan het adres van den Haer B J van Hengel Cargadoor ExpeditenrJ Prins Hendrikkade 132 Amsterdam D aandacht van H H Exposanten wordt er op gevestigd dat de boot die naar Kopenhagen vertrekt na bovengenoemden datum geene goederen meer kan inladen Men wordt verzocht zoo spoedig mogelgk opgave te willen doen aan den Heer E A von Saher Directeur van het Museum vaii KnnstNgverboid te Haarlem van a de voorwerpen die men ter expositie wil verzenden nummers of teekens dezer opgave moeten overeenstemmen mat een aan de voorwerpen gehecht goed leesbaar nummer of teeken terwgl het vermelden van den naam van den kunstenaar die de voorwerpen ontworpen of gemaakt beeft zeer wenscheiyk is b de waarde der tentoon te stellen voorwerpen waarvoor ze kunnen worden verkocht c het aantal kisten waarin ze worden verpakt De Directie van het Museum te Kopenhagen belast zich met bet vervoor heeu en terug van Amsterdam naar Kopenhagen en omgekeerd alsook met het uit en inpakken der goederen belgoen voor hare rekening geschied De Directie zal alle goederen die voor de tentoonstelling zyn bestemd gedurende den duur der tentoonstelling tegen brandschade verzekeren De Directie is niet verantwoordelgk voor ongelukken of schade die gedurende het verzenden der goederen kunnen plaats hebbeu Het wordt den exposanten derhalve aanbevolen de door hen te verzenden goederen tegen schade by het verroer te ventekeren üeincngde Berichten Men schrytt aan Üe N R Ct Uit het komen on gaan vau trekvogels zgn niet steeds eVolgtrekkiogen voor het te wachten weer te raaken want werd in de vorige week gemeld dat in Dordrecht de ooievaar was teruggekeerd thans wecden op verschillende plaatsen in Zeeland nog waargenomen zoogenaamde Dened wilde zwanen die zich ge neenigk naar het heet alleen bg zeer strengen winter in ons laAd vertoonen Hen schry ft uit Velsen Gister is het dan eindelgk gebeurd De tram d w z een goederenwagon van de tram is op de pont van de eene naar de andere zyde overgezet Die wagen was geladen met 8000 KG rails en werd door paarden op en van de tram gebracht De paarden hadden eerst niet veel zin er opts gaan doch door ze aan de hand te leiden gelokte dit toch Wat het overgaan van de poi t betreft wy zeiden dit reeds in het nummer van Zondagochtend dit gaat en ging ook nu vlugger dan voorheen Maar het aankomen is ook na nog niet in orde en er verloopen êén k twee minuten voordat de rails op de pont liggen ia bet verlengde van die op de losbrnggen Thins bleek bovendien nog ena ander gebrek De verbinding tusschen do pont en dek braggen wordt gevormd door een yzaren plaat waaraan klappen met gaten zyn bevestigd die op de losbrug gelegd juist moeten komen op dia ook daarin genaakte gaten waarin dan eau pin wordt gestoken die de pont belet voor en achter ol links en rechts te gaan Die ritten zyn zoo glad dat de paarden als ag moeten aanzetten er beslist op moeten uitgiyden Dat aanzetten was nu vandaag niet neodig omdat er gshts één wagen op de pont waa die dus ddor aaa 4 Bdere zgda ta gaan staan zgn aanloop kon nomen reeds vóér de platen Maar komt de pont in gebruik en staan er dan neer wagens achter elkaar dan zal dit niet raogeiyk zyn Ook by het komen op de pont ia de plaat Toorpaardn ateeds een gevaar Eer ander bezwaar is dat de losbrnggen naar de pont toe hellen welke belling grooter of kleiner is naarmate er minder of meer water in het kanaal ataat Dit zal bealist een groot beletsel zgn voor de tram als dia door een locomotief zal worden vooft bewogen By gerbq hellingen op dan weg 1 men reeds na toodzaalct harder sooi met groote snelheid zelfs te rydeo en wtar hiar bet hellen niet geleideiyk desk hwans begint i dit een bezwaar dat niat te UaU te achten is Nu bleek bet oist wMtt ie paarden gelegenheid haOtai aik aloop te nemen doch er AMMMMtHnirik laUr rekentag gehoal Geconstateerd werd dat de pobt zelf geen noemenswaardig lawaai maakt zoadat de paarden rnstig hieven Hoe dat later zal ign als de locomotief van de tram stoorafletsen en toftnfs tegelgk met paarden znllen worden overgezet moet nog blgken Eveneens hoe het zal gaan als er schrikachtige paarden op de pont zgn die niet willen stil staan Tegen een effectenhandelaar te Rotterdam is door een Hagenaar en een ingezetene van Voorburg een klacht bg de justitie luge diend wegens onrechtmatifre handelingen De nan heelt nl buiten linn meeweten aan ben toebehooreude effecten ter waarde van 126 000 beleend De effectenhandelaar beroept zich op een haudelsgehruik dat hem recht zon geven elteeten onder zgn berusting tgdelgk te beleeneu Oak andere lieden moeten tevergeefs getracht hebben bon waarden van den eflectenman terng te krggen De Berlgnscbe berichtgever der N R Ct meldt dat volgens particuliere berichten uit Lissabon alle kerkgangers in het dorp Montoaro plotseling door godsdienstwaanzin overvallen zuii toen een schgndoode grgsaard in zgn kist die in de kerk gezet was ontwaakte Onder aanvoering van een razend geworden barbier begonnen alle aanwezigen zich voor het altaar teontkleeden om vervolgens kruipend een processie dov het dorp te houden met de heiligenbêrtlen by zich O bisschop heeft wegens do grnwelgke ontwyding do kerk laten sluiten Naar aanleiding van de dicnstjireigering door den milicien Jan Terweg wordt uit Haarlem een request gericht aan H M de Koningin inhondende het eerbiedig verzoek dat de Koningin aan Hare Rege ring zon willen opdtaga maatregelen te nemen waarbg zooHeeli mogeljk worde tegemoet gekomen aan hen die uit waarachtig gewetensbezwaar de wapens niet wenschen te dragen en tevens het gevaar van voorgewende gemoedsbezwaren worde ondervangen H ü Het is gebleken dat de raillioenenjufliouw die zich noemde mevrouw Van Buuren viin Schevichhaven genaamd is Bertha Sachs geboortig Uit Venlo Zi moet op verschillende plaatsen zegt de s Hert Ct hetzelfde hebben oitgehaald aia te Tilburg en eenmaal veroordeeld zgn geweest tot twee jaren gevangenisstraf Wegens bigamie Een woordspeling maakte Woensdag in do Franscbe Kamer een eind aan het hartstochtelgke debat over het congregatie onderwgs Pater öayraud bad zgn betoog ten gnnste van de geestelgke orden zóó uitgesponnen dat hg nog lang niet was uitgesproken toen het etensuur daar was De heercn verloren onder de vurige redevoering eindelgk het geduld en trachtten hen niot alleen vap de wys te brengen maar ook te laten merken dat ttyd werd oin voor dien dag een eind aan zgn woordenvloed fe maken wanneer ky nog niet uitgesproken was zou hy Donderdag Jeudi kunnen voortgaan riep men hem toe Maar Gayraud wist van geen ophouden Tot zgn ongeluk zei hg echter by het begin van een nieuw deel van zgn betoog Bt moi je dis En ik zeg Dadeiyk klonk nu van alle kanten Tnist zeer juist I hy zegt bet zelf Jeudi Hg stelt zelf verdaging van het debat tot Donderdag Toorl Er was toen niets meer atn te doen Gayrand zelf vond zgn niet bedoelde woord apeling zóo goed dat hy van het woord afzag en zeer gelaten den voorzitter hoorde herhalen p moi je dis Jendi De sedert eenige dagen voortvluchtige brievengaarder uit Nieuwkoop is gisteren te liisae ten huize van een familielid gearreite rd Het tekort in zgn kas bedraagt engeveer f 1000 II 1 iii I Stadsnieuws eOODA 18 Mtart 1904 Op de 16e dezer door d n Architect H J Nederherat Jr gebonden aanbesteding Toor ket verbouwen van Porceel B No 54 ua de Öcsthaven alhier werd ingeschreven 4 or de Hoeren J J DnSm alhier voor f 2789 W P ÖBelleman 2490 J Slegt 2426 85 J M Enienbnrg 2204 B Mullttrt 19 8 Au d Ittgste inachryver is het werk Mej H S vtn Wijngaarden alhier slaagde heden te a Bage voor de acte nnttige handwerken commissaris der Koningin in ZuidHMland heeft bepaald dat do eindexamens der Hoogere Burgerscholen met njarigen cursus in de provincie ZuidHolland in 1904 zullen worden afgenomen door twee commission welke zullen worden genoemd de Noordelgke en de Zuidelgke dat de Noordelgke commissie zal zitting houden te Leiden en de Zuidcigke commissie te Schiedam dat door de Noordelgke commissie zullen worden afgenomen de eindexamens der Hoogere Bnrgerscholen met öjarigfii cnr QS te s Gravenhago a h Blegcnburg s Graven hage a d Stadhouderslaan Leiden en Delft en door de Zaïdelgke commissie de eindexamens der Hoogere Burgerscholen met Sjarlgen cursus te Schiedam Rotterdam Dordrecht tiorinchem en Gouda met bepaling voorts dat de candidaten die geen leerlingen eener Hoogere Burgcrscliool zjn extranet zich znllen hebben aan te melden bg den voorzitter der Noordelgke oommissie die in overleg met den voorzitter der Zgidelgke commissie lederen candidaat zal hebben aan te wgzen voor welke der twee comraissiSn die candidaat zal moeten verschgnen dat de afdeelingen der Zuidelgke commissie behalve de extranek die over beide afdeelingen znllen worden verdeeld zullen examineeren als olgt de eerste afdeeling de candidaten afkomstig van de afdeelingen der 5e klassen van de hoogere burgerscholen te Gonda en te Rotterdam en do candidaten afkomstig van de 5e klassen der hoogere burgerscholen te Dcrdrcclit en to Goriiirheni de tweede afdeeling de candidaten afkomstig van i e B afduelingk n der 5e klassen van de hoogere bnrgers holen te Gouda en te Rotterdam van de C afdoeling van laatstgenoemde school en van de beide afdeelingen der 5e klas e dtr hoogpre burgerschool te Schiedam Benoemd zgn voor de Zuidelgke commissie in de oerbte afdeeling A iangcrbnizcn van Uven leeiaar aan do rgks hoogere burgfrschool met 5 jarigen cursus Ie Gouda dr S S Hoogstia dircctear der liiks hnojere burgerschool met Sjarigcn cursus Ib ttfluda mv I B Cohon leeraar aan de rgks Iroogore burgerschool mft Sjaiigen cursus te Gouda In do tweede afdeeling 1 A W Haart lecraar aan de rjtks hoogeri burgerschool met 5iarigen cursus te Jonda dr W lulius ooddtrectour der rgks hoogert burgerschool met 6jarigcn cursus tet ooda A K Cremer leeraar aan de rgks hoogere burgerschool met fijarigeii cu su te Goud cii M vpn Westrienen leeraa i aim de rgks hoogere burgerschool met 6jar g n cursus te Gouda Ontpangen de NOüVEAÜTB S llf 4 VAN OS Az Kleiweg E 73a GOUDA l eêePhooM f 9Ê BSÏÏRS im EOTTEEDAM DONDERDAG 17 MAART L K H K Staatele a$uim Bulgarije Hypb Slaatsleeuing 1892 6 83 PoiEK Oblig Bchatkiit 1844 4 91 RcsLiSD Oblig Tambow Sarat Spoorweg 1182 4 89 tt Goudlcening 1884 5 94 CoiciiBU Geconsolideerde Buitenl Schuld Rfcepis L 100 1 15 Promneiate en Sl elijk Lfmmqen Rotterdam Oblig f BOD 1000 1894 189 7 3 88 InduitrieeU en Fmaneüêk httUrruminge t Schuldbrieven Ned Voorschotbank te Amsterdam 4 lOO i Oblig Ned My voor Zekeibeldsst van ambt en beambten 4 99 BypotAttk Banken Pandb Ie Afgem Groninger Scheeps Hypb i i 100 Pandb AmsterdaBische Hypb 4 100 Pandb Priesch Groningsche Hypb 4 mi Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Maas Hypb 4 99 Pandb NederI Hypb te Veendam 4 99 Pandb Ned Hypotheek en Pandbriefbank 4 9il 4 Pandb Noord Nederlandsche Hypb 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Rotterd Hypb B 97v Pandb Westlandsebo Hypb 4 99i i Pandb Zuid Holl Hypb 4 99 Tabak Ottdememinffen Aand Deli Cultuur Mg 50 50 i + Aand Medan TabakMg 170 171 yabritken Oblig Calvé Fransch Holl Oliefabrieken 5 101 SchefpmttH ifaaUchippijen Oblig NederlaniKch Amerik Stv Mg 1901 4 99 Oblig Verschnre Co s Aigem BInl Sclieepv Mg 5 98 Aand Rotterd Lloyd H7 Diverêen Oblig Mg tot Expl Laan van Meerdcrvoort 902 4 98 Oblig Nationaal Grondbezit 4 99 VÜV IÏliiTENTIEN kamer met Pension tEVRAAGI tegen April oor oen Heer z b b h h Prgs f 30 A f 35 per maand Brieven onder No 2543 aan het Bureau dezer Courant Voor een net goed ontwikkeld Burgermeisje P G oud 17 j bckiMid met li b en met kind k o wordt tegen 1 Jdoi ol eerder pi gez ter ass in huish of iets dergeiyks Ook genegen m eenon winkel beh te zgn l wee jaar in betr gew De besto ref staan ten dienste Pulpe Agent aöbiIt den G V r a a g d een vei kooii VII n PUtPl voor Gouda enomstreken onder No 2 J4l aan t bureau dezer Courant VAN Blommestein s Inkt is proffondprVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK ABELDOORN HOILAND i eeii Kinkhoest Geen Influenza ONINKLUKE Om ISinhhoosl Infliioiiza K elf Borsl Ml Itoelaaiulooiiing GBI b kortst mogoljjken tgd te doen genezen neemt inniirtdelliik de toevlucht tot de van ouds bekeiiilt hokrooiide cii wcroldheroemtle Superior LruiYen Borst lionigExtract uit dp Koninklijke Stoomfabriek I K HONINGBLOEM van m H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 cl b j Firma WOLVF C Co Westhaven liW lm l i A LA nSNS t KIN Kleiweg E liiO Utnda ¥ H VAN Mll li Veerstal U 12ii te do i l A HOUMAN i oor irer l INKSK Nimmtrkerkad IJtel A N v s ZBSSB Schoonliovm J ïu TOIIKKN noiiinp B T WIJK rWcw r A 8CHEEI1 Haailraht P VV r KDK hitUwaUr i va d HEMDEN te Reemnjk P o SP K Moercapelle i v o S l Alt Waddinj ttmn Wed A HOLST Waddinqment M KOLKMAN Waddingtvem P A on UltOlT Oudewaler S n JONGH Oudeuiatfr J P KASTELBIN PoUhroekerdam l HIKKBR te Berudwp Laatste Week Trekking Zaterdag 26 Maart 1904 lEEliTIENDE VERLOTING in het openbaar bg WITTE te Hengelo Geld iÜflii at uit ISW frmile prljueu le lere 4t Loten een pr ic Eersie Prljë ftS53 C ld 462 prgzen ieder van 5 Gld 250 Gestikte Uekons 250 Paardedekens 2 50 Lenningstoelen 2 50 Albums Achtste prgs 200 Gld prgzen van lOO ild 6 prgzen van 80 Gld prgzen van 60 Gld 8 prgzen van 50 Gld 8 Irgzon van 25 Gld timia prgs 1999 Gld Derde prys 999 Gld Vierde Prgs 600 Gld Vgfde prgs 500 Gld Zesde prgs 400 Gld Zevende prijs 3 X öld Prijs per Éot f 0 50 per ost t i Verkryghaar by D J JANSEN te Hengelo Geld die ook Agenten aansteld Verder by LOUIS BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALBs JONGRNEEL Oosthaven B 78j B L RAA SïKDl Lange Groenendaal 1 123 JOH uk pOKK Lz Hazerswoude Dorp A BODKQOM I Nselmoude Itfii Warnung ïï2 Patent H Stolle