Goudsche Courant, maandag 21 maart 1904

Voor een net goed ontwikkeld Burgermeisje P a oud 17 j bekend mot h b en met kind k o wordt tegen 1 Mal of eerder pi gez ter ass in huisb of iets dergelgks Ook genegen in eenen winkel heb te zyn Twee jaar in betr gew De beste raf staan tan dienite Br fr lett L aan BLOKPOEL a Botkh Zaltbommal Hen meldt aan ée N B Ct Het concours fan den Pfo iniHalen Bond Tan Harmonie en Faniarecorpsen in Noordbolland zal dit jaar te Zaandam worden gehouden üe leiding van het concoara ia in banden van het lantarecorpa Kxceliior te Zaandam directeur de heer O Hroiver Aan den weditrtjd zullen 2ü muziekkorpien deelnemen tellende circa 800 werkende leden ITit ie ingezetenen van Zaandam heeft tich een leeütcommiiaie gevormd waarvan de bargemeester jbr mr 0 A Ëliat eerevoorziller i Omtrent het vinden van het Igk van een konjjnendelver onder Velzen deelt men nog mede Woensdag liep een heer nit Haarlem te wandelen in de duinen achter Jachtlnst toen bij daar zag staan eon gewone schop waarbg oogenschijnlgk een paar laarzen lagen Dit trok ziin aandacht omdat er niemand in de buurt Ie zien was Toen hjj naderby kwam bevreemde hem de ligging van de laarzen en deze willende oprapen bleek het dat er een man aan vast zat die geheel onder het zand bedolven was Ken klein gat naast de laarzen wee de plaats aan waardoor bet kongn ontkomen was dat iiy bad willen bemachtigen en dut de dood van den man bad veroorzaakt Want die man is zeker een van de vele stroopers die van Oaatricnm en zeKs van Noordwljk de duinen beschonwen als hun eigen terrein en daarin delven naar kongnen Heeds zes dagen verklaarde de dokter had bil onder het zand gezeten en aan zgn gelaat was te zien de vreeseldko doodstrgd die hy te strijden had gehad De plaats waar de armen lagen gal blijk van worstelen om nog te ontkomen aan den verstikkingsdood Niettegenstaande publicaties in alle bladen van den omtrek is nog niemand komen opdagen om het lyk te herkennen Op den arm was hel cyier 85 getatoueerd en volgens den geneesheer kan de man slechts t9 A 20 jaar oud zyn geweest Twee bedienden van een nyverheidsonderneming te Brussel yn er vandoor gegaan met twee chekea een van MXK en een van 125 000 Irancs Op het kantoor zyn verder nog andere ernstige onregelmatigheden ontdekt na een voorloopig onderzeek is bet verduisterde bedrag geraamd op 300 000 franca De beide ontrouwe bedlenden waren zeer trouwe bezoekers van de wedrennen waar zjj vcrmoodelgk belangrijke sommen gelds verloren bebbeR Eergisteravond omstreeks 6 nor 30 min geraakten te Amsterdam twee pasaagierswagena van een gereedstaanden trein naar arlem in brand De vlammen sloegen enige meters uit Ken dame met een kind die In den Irein gezeten was wierp het kind op het perron waardoor hot gekwetst werd Door het kalme optreden vau de conducteurs werd de brand met eenige emmers water gebluscbt Daarna kon de trein Daar Haarlem vertrekken O H Ct De Boer generaal J A van Z jl spreekt het bericht tegen dat hy zich met een kommando Boeren aan de Russische regeering zon aangeboden hebben tot deelneming aan den stryd tegen Japan Ik ben zegt by in Holland met heel andere bedoelingen nl om geld te collecteeren voor myn in trenrigen toestand verkeerende rebellrii hur vrouwen en kinderen De Boer is geen krggaman noch van een Btrydlustige natie alleen greep hg naar yn wapenen om zyn dierbare onathankelykheid te verdedi n en daartoe gaven wy alles prys voor oti i pleizior te giian vechten neen dat zullen wy niet doen Wy moeten thans voor vrouw en kinderen zorgen en voor onze eigen opkomat om weer eennaal en zoo spoedig mogeiyk een volk te worden Zich verhuren om voor anderen te vechten laat de Boer over aan handsuppers en andere verraders die voor eenige guldens de Ëngelschen hielpen tegen eigen landgenooten Uit de gemeente Kethel en Spaland wordt gemeld Als resultaat van de volhardende pogingen en menige gewisselde stukken is thans door den burgemeester n n het bestuur vnn den Noord Kt thelpolder kunnen worden uitgereikt de beschikkingen van Oed Staten waarbg aan de inwoners van dien polder gedeelteIgke ontheffing is verleend van de gi ondlasten over 1903 in verbind met de geleden schade by den watersnood in dien Ider Voor de e r te m al is door hetsi Ueiyk bestuur van Beriyn een daM benoemd tot weezen inspectrice Haar werkkring zal be taan in het bezoekaa der weezen die door d Btad zyn uitbesteed by portonen buiten de stad om te controleeran of de verpleging dier kinderen ToMoande Ia De Btad Berlgn laat op bet oogecblik ea 4000 kinderen verplegen op het platteland De benoemde dame is een mejuffrouw Öiarlotte von Trebza Onder de te Arnhem opgekomeneii voor de nationale militie bevondeo zich o a een die op krakken loopt een doofstonme een peraoOn met Ha oog en een met een kunstbeen Men herinnert zich wellicht hoe de jeugdige Harderwgker Schipper Albert Foppen in den winter van lOO in de Zuiderzee met zyn vaartuig gered werd Deze jongeman is thans in zooverre het ongeval te boven gekomen dat hy zich op kunstbeenen tameIgk goed kan voortbewegen Van de rechterhand bleef niets over van de linker alleende duim en de bovenste leden der vingers Door voordurende oefening heeft lig bet zoo ver gebracht dat hg hiermede een fraaiehand schrgft ibi mooi zelfs dat wie het schrift ziet versteld staat over de acbooaheid van don lettervorm Foppen is thans benoemd als Bchryver op de gemeente aecrelarie te Harderwyk N R Ct Uit Haarlem meldt men aan de N R Cl Op 31 December j l werd een 76 jarig arbeider van den reinigingsdienst die jarenlang in gemei ntedienst was eervol ontslagen doch daar de Haad op 24 Februuri j l oordeelde dat dien man meer pensioen toekomt dan B en V voorstelden te geven en een nader voorstel nog niet is behandeld heeft hg nog geen cent in handen gekregen Het gevolg is dat hy nu slok voor stuk van zyn huisr iad moet verkoopen om eten te hebben Stadsnieuws 1 ÖOODA 19 Maart 1904 De feesteiyke herdenking van het 30 jarig bestaan dor vereenigiog Provideotia zal op 12 November plaats hebben Door de feestcommissie is de tooneelvereeniging Nut en Qeuoegeu aangezocht het feest 6p te luisteren waaraan door deze vereeniging zal worden voldaan Zelf hoopt N en G baar 12 jarig bestaen op 26 November te herdenken Te Utrecht is bevorderd tot semi arts de heer A Overbosch alhier Bg het eindexamen der rgkstuinbonwsehool te Boskoop zyn o a geslaagd A 0 H ber en N F Weger alhier By Kon Besl is benoemd lot kantonrechter te Schoonhoven mr J Klein thans griffier by het kuntongorecht aldaar OuDERKKKK AD UsKL Tot predikant by de Ned Herv gem alhier is beroepen Da B van der Wal te Waddingsveen ZïVKHHtiizn Donderdagavond brak een felle brand nit in eene schnur behoorende aan schipper 8 In een oogwenk lag zy tegen den grond De Remonstrantsche kerk die er aan grensde geraakte ook nog een weinig in brand dorh werd spoedig gebinacht Dank zy bet siille weder bleef de brand tot dit eene peicoil beperkt De oorzaak van den brand is onbekend iLi yg Ontvangen de NOUVEAÜTÉ S in A VAN OS Az Kleiweg E 73 GOUDA TeleitliooM Va Si OPRIilHING Mantels Costumes PELTERIJEN en JAPONSTOFFEN worden tot zeer lage prijzen OPGERUIMD D 8AMS0AI BurserlUke Btaud GEBOREN 17 Maart Jóhannea ouden P Hooimeyer en W de Joode 18 Cl sina Johanna ouders J Blanken en J Klerka Johannes Jacobus ouders J J van dar Brngges en T Goossens OVERLEDEN 18 Maart M J 8tu lenburg wed van A Saa 86 j ONDERTROUWD 18 Maart C van Wilgen te Boskoop en W H van Leeuwen ö van der Linden en J Bouwer J Dongelmans en S C Wieser H ö P Fluhrer te Heidenau Saksen en A A J Both AI VKIiTi iNTfi i l FR BIEDT ZICH AAN met Mei voor Ooada een Meisje van buiten voor Noodhulp of Alleen Br fr lett S Bemiddelings Bureau v Dienstboden v Brakelstraat 11 dix Haag Yëïling 21 laartl904 gaat oiet door Het perceel is uit de liand verkoclit J KOEM NOTARIS Openbare Yerkooping ie GOUI op VKIJDAÖ 25 MAART 1904 des morgens te 10 uren aan het Huis Wgk t No 228b in de Crabethstraat van een geheel nieuwea INBOEDEL waaronder een SALONAMEUBLEMENT verder Meubels en Huisraad Oordgnen Zeilen Vloerkleeden en Tapgten Lytgoedercn Ledikanten met goedgevulde Bodden en Beddegoed Waschtafels mei WaschsteUen Kachels en Fornuis enz Donderdag te voren van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Verdere inlichtingen geeft Notaris FOETUIJN DROOÖLEEVER te Gouda WIJ HAi DEL Bordeaux Wijnen Fort WijnenBourgogne W y n e n K vjn W nen Sherry W ij n e n Malaga W ij n e n Champagne W ij n e n Prgsconrant wordt op aanvraag direct toegezonden Aanbeyelend p Th OR BOER Firma HERMAN ZOON Hoofdprijs fr 600 000 Op 1 April moeten van de Spoorwegloten uitloten pryzen van frs 600 000 60 000 20 000 6000 3000 en honderden anderen van frs 1000 en minder minste prys frs 400 Zoolang de voorraad strekt zyn voor deze trekking verkrggbaar heele aantleelen voor f 2 00 halve 1 00 naar buiten tagen toezending van poalwuuel of poatzegala by J VAN OIJE KLEIWEG No 2 Qodda TE HUUR aan de Wesiliaven B No 149 HEEBEÜTHUIS Bset ACHT KAMERS rniaaB KKLDSR en groeten TUIN Hnurpryi 0 575 Dadeigk ta aanvaarden Ta bavtagea by J W SCHOUTEN is EiiBASE wsmm te GOUDA op MAANDAG 28 MAART 1904 des morgens ta e 11 uren in het KofHaknia Dz BomiH au den Kattenaingel ten overataan Tin dan Notaris ö C FORTUON DROOÖLEEVER van No 1 Een op de Vstei stand gelegen ruim ingericht Wli liELHUIS WOONHUIS ERF PLAATSJE en TUIN aan de Markt te Gouda Wyk A Ko 135 uitkomende aan het water van de Eierstraat Te aanvaarden 1 Mei 1904 Het perceel van gas en waterleiding voorzien bevat bineden de ruime Winkel voorts 3 Kamers en Keuken en boven 2 Kamers en Alkoof en Zolder No 2 Een achter perceel 1 gnnstin celegen PAKHUIS eii EEF aan het water van de Eierstraat te Gondn Te aanvaarden 1 Mei 1904 Na afzoiiderlyke veiling en afslag worden de perceelen 1 en 2 gecombineerd No 3 Een goed onderhouden WoonMs en Erf met GRQND daarachter aan de Nieuwe Haven te Uonda Wyk N No 116 Terstond te aanvaarden Nos 4 tot 7 Vier naast elkandai galegen Huizen sn Erven met GROND daarachter aan de Heerenstraat te Gouda Wgk P Nos 628 629 630 en 631 Allen verhunid bg de week respectieveiyk voor f 1 50 f 140 f 130 en f 1 30 No 8 Een HÜÏS ERF en GROND in de Lemdnisteeg te Gouda Wgk M No 199 Verhuurd bg de weok voor f 1 50 No 9 Eeii HUIS ERF en GROND in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Goud wyk N No 47 Verhuurd bg de week voor f 1 No 10 Een HUIS en ERF in de Speldenmakerssteeg te Gouda Wyk G No 49 Verhuurd bj de week voor f 1 No 11 Een HUIS en KRF aan de Oostil e van de CapMnenteeg aan de Zeugsiraat te Gonda Wyk G No 22 Te aanvaarden 1 Mei 1904 No 12 Een goed doortimmerd HUIS en ERF in de Prins Hendrikstraat te Gouda wyk P No 878 tegenover de Veerstraat Verhuurd bg de week voor f 1 85 En No 13 Een HUIS ERF an GRÖND in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk RR No 80 Verhuurd bg de weak voor f 1 60 De perceelen yn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTüIJN DROOÖLEEVER te Gouda ADVOCAAT en Boerenjongens Aanbevelend Firma C Lourens TELEPHOON No M ÜBT Ontvmngen alle soorten SCHOSKWERK too het a s seizoen alsmede wit en gryi DAMES en KINDERLAARZEN en LAGHO SCHORSEN in het Noordbrabaitiidi SdMM en UancBiuguiji KLLIWEG E 30 tegenover da Kleiwegiteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk Hooi Stroo Iste kwaltteil NAASHOOi aevr go A Koeienhooi avert franco J WELTEM uOacH De Directie der Brandverzekering Maatscliappij VE8TA te Arasterdam eeft kennis dat zij in de plaats van den Heer S OLMAil aan wien op zijn verzoek eervol ontshg werd verleend tot haren agent oor GOUDA en Omstreken heeft aangesteld den Heer J VAN EIJK Gouwe 175 te QOÏÏDA De Dirtelit Mr H 8 VAN LENNEP Mr E VAN LENNEP K BIANCHI Fz HË DEili OI TVa I GE1 I in het ScliMn en Laanen Magaujn S 19 1 6 Roode Laars t Lange Tiendeiveg l fl ï EES PRACHTIGE COLLECTIE H KEREN D MES en KINDER ® SCfllOENWERR Ü Nieuwste Nodenen Laagste prftni Reparatie en aangemeten werk net en biliyke pryzen ft Aanbevelend J J ZONNEVELD fH i Café llARIIOI ili Markl CiOUnA M SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau 1ste kwal BSINEÉENS CfERSTE en andere Bieren Tan af heden bg my verkrygbaar het zoo bekende en beroemde Sarwxizs Sittextje van de Firma H BOOTZ in De drie Fieschjas te Amsterdam Aanbevelend J WOUDEllBEIIG N B Door het plaatten ran een BILLARD op de Bovenzaal kan ik met nog bmt aandrang myn fiOVENLOCALITEIT aanbevelen tot het honden van HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN enz Flink ingericht voor VERKOOPINGEN alsmede voor BRUILOFTSFEESTEN Tooneel Piano enz Billgke coaditien ROLONIALË WERVIING HANt OELD fSOO by bet aangaan vén eene vrywillige verbintanis voor Ze jaren en voor ingeiyfden by da Nationale Hi iüe mei onbepaald verlof of tn werktHikem 4 n by bet aangaan van eene verbintenis om Itate jaren gedetuheerd t wordei naar OOST INDIE Aanbreng eld Twintig Gulden Ken melde zich aan VrtJiiflUger en MHUiepHehtigen mei onbepaald verlof bg dra Commaodaint van het Koloniaal Werldepot ta Harderwyk of by een der Itaatsaiyka of Gamizoens Commaadantan MüitiepHehttgeu ondmr de Wapenen by hun nmiddeiyken Chef P HOOFTMi I dZN Steeds flinke voorraad afgesneden Bloemen Laatste Week Trekking Zaterdag 26 Maart 1904 VEERTIENDE VERLOTING in het openbaar bg WITTE te lengelo Geld JBeetaat uU iSOO fraaie pHjun Iedere 40 Lutttt ae prV Eer§le Prl S595 Old Tweede pigs 1 B9 GId Derde prijs 999 GId Vierde l rgs 00 GId Vgide prö 500 Old Zesde prgs 400 Old Zevende prys 300 GId Achtste prgs iOOi GId i lirijsen van 100 GId prgzen van 80 GId 6 prgzen van 60 GId 8 pryzen van 50 GId 8 pryzen van 25 GId 162 prgzen ieder van 5 Old 250 Gestikti Dekens 250 Pnardi dekens 250 Lenningstoelen 250 Albums Prijs per Lot f 0 50 per ost t 0 S5 Vurkrjgbanr bg U 1 JANSKN te Hengelo Geld die ook Agenten nansteld Verder bg LOUIS H1S S H 1 Sigarunh Dubbele Buait B 12 ALBs JONGENEEL Ooslhaven B 78 B L K A STKOP Liuige Groenendanl 1 12 i lOH iiit BOKR Lz Hazerswouilo Dorp BdlJKijOM M sclraondo DANKBETUIGINGEN W ij omliTgi loi kcnden betaij i n hiermede onzen oprechten dsnk aan den heer D J JANSEN Ui Hengelo ü vuoi de goede ontvartgst van de door oiis gewonnen pryzen in zgn Verloting te Hengelo G gehouden en beveelt een ieder ten zeerste aan tn geluk eem te bupiuovon door t koopen van een of moer loten in de Veertiende Verloting waarvau de liokking zal plaats liobbon op Zaterdag 20 Maart 1904 J Kruithof Hansweert 1 Roo Hoorn H Cohen Lappersnm H Bos Lapporanm Joh Schepers Heerlen V van Putten jNunspeet H Wcstorink Nunspeel A de Zwart Nunspcet P F T M impncü Dordrecht U ï d Camp Heren K Imraing Andgk J Grooleni m WerveiMiooId l Biuggeman Ambt Almelo R de Haiiu Harlingen P v d Broek Venio Mej 1 Crnit Maastricht F Wmkens Heerlerheide J Vink Drenmel B A T u Amsterdam F Scliouten Spierdijk J 11 Smit Gruiungen Wed H Jansen Amerika L J Klomp Dinxperlo H Jenilscn Beek P Wester Hoorn Mej Dekker Hoorn W Stuilbergen Custricom D v d Zee Harlingen H Klanssen Groningen A Gilli sen Voala Mevr W G Mgndera s Grnvenhage C Roodhogzen Dordreeht dan Bont Amaterdiim A Harde Sneek A T de Groot Zwgiidreeht J P W Plafziar Dordrecht H Kolkman Harvcld H A Haghuis t lenngen C v d Hocvon Schiedam G OgBO Hfle nnveen M Blommaart Hontenisie Z J v Houl Oroesbeek J Uilen Schiedam A Ugttenbioek Voorburg N Stevens Vlade N Br A A M Kitrvus Dordrecht F Agterhof Suderwick J E S pkcs N Buinen J Kugor Koakange J Vriezoinon 2de Eiloerm D Kiel Enschede L Goofera Bleiik Cootseus Middelheers J G Bulsink Haurne G Laan Velp G v Veldhng on Bronkhori t Vcrweg Co Utrecht T Soichies Bolde A Vinke Ulvenhoot G Jansen Dieren Mej H v d Water Zntphen M J M Oachatz Haarlem M Wolters Arnhem U Klomp Ullgooat F v Dam Oldebroek J Harmsèn Hatlum J H Hoffs sHeerenberg J Seggeliiik Enschede B T Wentink Dremp Job Donma Minnertsga H Keukens Kekerdom 1 H Bentink Lichtevoorde E van Loenen Oudloosdrecht J Zoutewelle Zwyndrectit 10 Otermans Heerlerheide L C Gelukivogel Sittard Zeer vele dankbetuigingen liggen nog ter inzage bg D J JANSEN te Hengelo G niMlil lili Min llloediiriHOt lil lll4 VliXUrll Itlul ria niii iciik iri Alaieittr ii SEwtikri vwtidur ri li llootilpM J n li nm i t 4 iiMMf KINADRUPPELS VAN D DE VRIJ iliAnni buiten op de raoile iIikh miiii nMtm ndnr nnveniiUtn l fkbiUhinisTli Men latto daarop i ijn ovkikI vnrkrlJfrhK f l OlMDiMlia I abrlek van Q IKèJmSO den Haag Zuivsr plantaardig afdoeud middel tegen bloedarmoede e Mduwstvakte WAAROM wordt met ooveel vrgmoediglieid ü aangeraden Siinyuinoiie te gebruiken in gevallen van bloalnrmoeile en neuiiwtuxiltte 0MD 4 r wg dageiyks verbiyd worden met dankbetuigingen van personen dia ons kostelgk middel niet genoeg kunnen roemen BLOEIIARMOEOE Na eene operatie was ik totaal oitgepnt en door bloedverlies zoo vurzwakt dat het laven my aan ware last was I ikwgls wenschte ik mnar liever eens goed ziek te zgn dan altyd zoo zwak en lusteloos Da dokter gaf my staalpillen maar het hielp mg niat Nu na het gebruik van een achttal flesschen 8anoiilno e ben ik geheel hersteld en ik gevoel mg beter dan Ik in zestien jaar geweest ben Ik kan mgn huishouden weer besturen en geef U uit dankbaarheid gaarne verlof om dit goede resnltaat van Uwe Sanguinoie ja de caarant te zetten Den Haag Jan 1904 Mej CENIN In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eutlepel van 15 gram voldoende dan duurt een ftacon tien dagen en kost de behandeling slechts 12 of 15 ets per dag dat u gittdkooptr dan een g ander dérotlyk muldei Prys per 11 f 150 6 fl f 8 12 fl f 15 Verkrygbaar te Gonda by WOLFF Co Westhaven TK lltUK tegen 1 MEI 1904 of eerder HSERENHUIZEN met TUIN 6 Kamers ruime Warande Keuken en Kelder voorzien vin Gas en Waterleiding Te bevragen TURFMARKT H 258