Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1904

Vrijdag 25 JHaart 1904 42istp Jaargang i o 0372 m mimm goirmt i ieutv8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FeietMB Vio De Uifgave dezpr Courant gesthietU dag elijks met Mifzondering an Z n en Feestdagen De pnjs pet drie maanden is 1 25 trant u ei post 1 70 AUonderlijke Nomnieis VIJF KNThK Tetcr en Vu 8t A n V K R T E ft T I E N worden repl iiitst vitii 1 tegels 1 Vt Centen iedere ie l nicei 10 Centen üuM te leiteif worden lierekend naai Iaat8ruimte Inzending van Ad verten tii n tot 1 uur de nml I ban A BRINKirAN k Zi Oonda WegMB dabb le ukeo op eei dorp Ib KOOP e fl kleine Stalhouderij V or uitbreiding vatbaar Ue gebouwen kunnen gebaurd wordm Brieven Iranco onder letter IJ No ii i aan KCtOÏ KEB 8 Untraal Ad erieiilie BBreao te lieideo TB HFIIR aan de Weathaven B No U9 HEEEENHÏÏIS met A H1 kAMKRH ruimen Ktl DEB en grooten 1 JIN Hnurpri 575 Dadciyk te aanvaarden re bevragen b 1 W S HOUTKN TEEOOPiAHSESOBEH Eea nieuwe houten Tent 11 KOOP ilnande op de Markt alhier groot ± 11 Xo 60 Meter hoogte van vloer tot plalond a at Meter l e beviagen bd J II ÜK WILDETK II tJ II It tegen 1 MEI 1 Ü4 ol eerdtj HSERENHUXZEN met TUIN 8 Kaïier rnime Warande Keuken tn Kelder voorzien v in üas en Waterleiding Te bevragen TtlHI MARh T H 258 f Wie zfkor yo wu da Ecbtj GllWl CttCftV ta uotrangin muinfn tfMitaiii a ua vole f ru fiieiu Dgen in din Eaniiel gtkoiiieo oidu doii naaji dea iUtvifidera Dr Hiobaelia verraardigd vp da beate loacUnoa ia het werddb roiRide ttabbliaaeweiit van Gtibr BloUwarok t Keiilen tlachi Drinie iLelH Bikel eacao In Tierkanton buuen Uete KiktJ Caiau a met melk ritookt eeae aau name ge nH drank toor da el hacli gebruik oen t 2 th i e l iyali vaa I puider foor een kop nraoolat Ah geneoiliracklige drank bg gerd van diarrbee aleuita mei water t ibraikna Verkrijgbaar b de Toomumili 1 ApolMksn ma m o oW 486 OeneraalvwtMienwoonUfer wr RMlar iand JuRui MitttnkMl Imutsrdam Kalve atreat 103 In hel VMIII liriNUS M iUIJ lie Avondster Dubbele buurt TcUnr 117 zyn heden ontvangen een mooie collectie Nieuw Siyl VasornagiMli ii MeL en Balloiiü Verder tooi handen een ruini Keuie GASKOOKAPPARATEN GAS HN PëTROLEDIKACBELS Kenig adres voor IHSUliObililt H 1BKNOOüIUDHkDEN olied en degelp Indien l dan van goed licht houdl ia dit nw irar ad re Aanbevelend M M VA LOON MUUltM wk M t H lk tl rnaw Mmmmmw iMfteMBMi SMt Ol iwi i ii fa i M MrwW Aftnlegger van Gas en Waterleidicx og 3 dagen I Trekking Zaterdag 26 Maart 1904 VEEKTIENDE VERLOTING in het openbaar b WIT PI te Hengelo l eld Bettaat ut iSOO rnnie prijten ledere 40 Luien een pry Eerste Prijs AftftS Old Aebliit prgs 2 XI Old prgien van 100 Old prijien van 80 Old prijzen van tiO Old8 pr zen van 5Ü Old8 prjzen van 25 Old Tweede l r s 1999 Old Derde prys t W Old lerde Pru tJOO Old Vg de prü M Old Zeade pro 4W Old Zevende pryii JOO Old ihi prijzen leder van 5 Old IM Oeslikte Oekcns i 0 Paardedekenü iM Lenningstoelen IV Albnme Prijs per l ot f 050 per ost f O fS Verkrijgbaar b j I J JANSEN te Hengelo Oeid die ook Agenteft aanateld Verder bd L01II8 BISSCHOP Sigarenh Dubbele Buurt B 12 ALB JONOENEED Ooalbaven B 78 B L EAAS IROP Lange Oroenendaal I 12S JOH UB BOER U llazerawonde Dorp A BODKOOM Dixelmonde S Ska Ta C I3ïTOSE alt kruiden bereid Viniim Hanynlnoiium tn varuo Hebt gfj blenke gelaatakleur bleeCe lippen bleejc tandvleeacb Hebt g t dikwuK Imofdpyn voor I bg hit opstaan en htt naar bed gaan f Zgt go gedurig moede zAOdat u alles te M n Ontbreekt u de eetlust f Hebt g j spoedig last van baitkloppingen beklemde ademlialing zonder dat daar eene plaatselgki oorzaak voor aan Ie geven is Voelt gg n soms inikselgk en duizilig suiztii in liet hoofd suizen indeoorenf Hebt gg p u in den rug o lepdepgn F V oeit gg u angstig zondir dnt gg weel naatvoori Hebt gil last dal gg niet kont inslapen Dal zgn alles verschijnselen die op bloedarmoede wgzen daar moet gy wat aan doen niet wachten tut het erger wordt met wachten lot het te laat is Probiei het tens met de SANOUINO jl het zuiver plantaardige virsterkings middel Og zuil er u wel by bevinden In de meeste gevallen is iweomaal per dag een eetlepel van Iti gram voldoende dan duurt een Üucon tien dagen en kus de behaiideling slechts 12 a of 1 ets per dag dat tt gotdkoopêr dan teiit ondtr dergei k middel per 1 f 150 O fl I 8 12 i I 15 Ie Oouda b j WOLtk Co Uesthaven mammÊÊimÊmmmimÊmmÊmm mÊmÊÊim i mmmimÊmwÊÊÊmmmmsÊt Geen Kinklioesl Gc eii liiHiieiiza Onr ICinkhoosl Influeiiz Borslen Ket laaiMi eiiin r binnen dtn kortst mogelgken tgd te doen gemzen neemt oiimiddellgk de toevlucht tot de van onds hekeiiile bekriHiiide en wcreldbertH iud Superior DruivenBorst ïïonig Extract M K L 1 A 1 r il K uit de KouInkiykeMoomfabriek DK HONI OBLOEM ran H N VAN SCHAIK Z DEN HAAO Hofleveraaeiers FliMoiis i 1 70 cU 40 et bij Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 on Ai A LATHSaXBlM KlianMK loO lltmda H VAN MILD Veerstal 11 120 te Vy u A BOIIVIAN Voordnchl PlNKSÈ VuHwriêrlcad Uut A N van ZBSSBN SrWaAoem J Th FüRKKN Bot b U f WIJK OwlmKCT A SiniKBR HrnHrttil P W EDK OudivaUr K t è d HKIIDEN t Hiufulc P o 8P K MaerraptlU o STAK Wodrfmynwi Wed A n U T WadimiiiimH M KOLKMAN WtddmgrMtn P A ua QROoT OuiMater p KA8TBLKIN Po itl rdam U BIKK8R t Bm du J D JONlUl OixioMler i BMtrtaiiuB tui aioFèaraiOMlc aiewhBaelit MalH rlK Biiuif I kn n Aimrmrrmr Bwaktr foott lutmilo i Mii H fcrrli awa rvihias X e zaoXxte KINADRÜPPELS VAN P DE YRU éiMMi boit P d rood dwn wiJi RU ndsr WTeaatMBd ftWMMHn Tta Uil d Teleplioonnet Gouda Abonniment I 40 per jaar noor perc Ien binnen een knng ran KMI gelegm Amihii ii oiiil iliiiud gralin Het net IS aangealoten aan bet Ryks Inter communaalbareau Op 1 hebr 1904 Ui Tcrktegen aan lai tingen Contracten en voorwaarden erkrggbaar aan het Bureau Af Hl EB DE VIS HMABkT r Ontvangen alle soorten SC HOEN WEEK too het as seizoen alsmede wit en grgs DAMES en KINDERLAAR EN en LAGE SCHOENI m het VMnUmtkiibdi Vcluien m Laanemnaguiju KLKlWKf E 30 tageuoier de Kleiwegsleeg Aanbevelend C SMITS Alle reparaties en aungemettn wirk Hooi Stroo Istc kwaiiteil MlASHOOL neer goed Koetenhool leurt franco te 0S H Vleuw auoterireOeu Trof Dr I luWra tollKtkeiiil attv üfiiCBT uizia A Imid echt mat habriekHuerk tot Tourtdunnde ratlicnle en i tpkere geneziiiK t u Ue zelfs Hi H de meest liardneltkigf z nuw E28 Mfe teiif vooral ontaUttn duui E9BI ftidwaUngea op leu di n ttwft Totale ffeutzmj vau elke uwakte Blec zaclit Benauwdheid Hoo dpRn Mi miiie Hurlktoppt g r Uaagpnn 8lecbte apydvertering Onv rmof en Inipoteiis Pollutionc eut U I voerige prospectofiflen irj fcr f ach fl t I i 0 3 d iltUi lU u n fViiin 1 I i tAt Matth v d Voito Inhho inma l pjlq M Cloban k o ttott rlflm 1 Huppel 8 lira eniia ItalnmAiis I i iD J C n ItotUnhna Iff k U Gou II ril Wi aU drosrutali EEMSEFOTTMTIEE Men wordt reriecbt op t MMK te lette 0IT Har Mio zuii M IIAVËNSWAAY ZONËW aOBINCHXH Deze THEKEN worden afgeleverd iii verzegelde pakjes van vij itcee en een half tn een Ntd nu met vermelding van Nommer en iPrgn voorzien van nerenitaand Vlerk volgens de Wet gadepo rueerd Zich tot de uitvoèriDir van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen 1 BBEEBAART Lz mop POISB ODDK f 8CIÏ1EÜAMMER GEITEVEE Merkt nioijtcap Verkrygb ar by j y PEüTEItS Ir HM aittlljllMW i iiilna HHI fadtApfMinuvaae IIMir ACa wllaTiNtk Slr 14 M iM i oa naam M laonuunmv NB AU baw i m Mhtliaid ii saehet en kurk ftood voor lien vaa dao aaaBdarrinu F BOFPa KEMMISGEf lXG IK BLRGEMl FbTFR vnn GOUDA Wengt liij Itrzc ter kenm van de belanghebliemien iai door den Heer Direciour der Directe Bclasting yi ene ie Rotter l m op Jen za Alaart 19O4 exeruloir w verklaard Hel Kohier No 5 van de belasting op bednjts en aodere inkonisten over het bel stinjoaar 1903 iyo4 Dat voormeld K obier Ier invordermg is ge ittld in hjnden vin den liter tJntvangcr dut ieder die daarop voorkomt verplicht h zynen laiislag üp den bij de Wf bepaalden voet te vol löcn en dat heden mj at de termijn v ui 4tes weken biHDcn welke de rerlame bchooren te w irden ingitdiend tioii la dril 24 Mairt 1904 De llurgemeesicr voornoem 1 R 1 MAR1I KKXKIStiFAI G JxaKHllSuf Wkl kE rtVAAR SCHADE OF HlNLiCR KU NUN VEaUOH2 KBN BURGEMLl blKR en WhlHOUOI RS van GÜUDA eiienart 8 der ilINUKRWFT I oen te weten Dat 21J vergum mg hebben verleend aan ie L C van tijk en zijne rechtrwkrijgcn len tot het oprichten eener bnllenbakkerij kokcnj in het perceel a ui de kuiperstrao ijk K No H $ kida tnal lirkcnd scrhe V No 378 7e C Lrbanus en xijne rechtverkrijgenden 0111 vüüf den p oeHij 1 van ün jaar op te nchien eene kuipcry in hel perceel aan het aradi ii wjk M No 39 kadaiiraal bekend sectie C No 1931 Ooutia den 4 Maart 1904 Uurgemeebter en Wethoudera voornoem 1 R U MARIFNS De Secretaris KROUWl R BuUfDlandscb Overzicbl Uit Seoul wordt aan de Times geseind dat de lapansche gezant den raad geeft geen vreemde raadgevers meer te benoemen en geleidel ik de IhnosltanwV ige vreemde raidgevera te ontslaair Er worden thans ongeveer 20 000 Pond Sterling per jaar betaald aan salarissen aan een aantal vreenidelirgen meestal transchen en vele hunner doendaarfeitelgk niets voor huewel er enkele zgn d e uitstekend werk leveren De onlangs plaats gehad hebbende benee ming van een Japanscben militairen raadge Ter w jst er op dat Japan voornemens is te beginnen met het leger te hervormen ttllLLElO y EET UEDAILLOK Aaar iut ranttk 2 Het coaranten artikel van Jacques Beauchêneverwekte te Parijs een onbeschrijfelijke sensatieHoe kon het ook anders I wee riagen geledenpas hadden verscheidene leden van bet Staatsbestuur de niinisier ran liinDenlandïche zakende groot tegelbewn r ler en andere autoriteiteneen luisterrijk diner lo hel hotel van de rue SaintOeorges bijgewoond Al die menschen warendoor het bericht verbaasd en ontzet en teder wildemet eigen ot en Eien wat hem ëoor anderenVii verteld geworden De beschuldiging stonddaar zoo duidelijk zoo op den man af dat hethaast niet mogelijk wa om daarbij te denken aaneen lasterlijke aantyging onderteekend met eenuit de lucht gegrepen naam leder begreepdat er g ntlctd ei vooral dat er zonder verwijlgehandeld moest worden 4 Eén der hoogst geplaatste ambtenaren bij het pditiewezen difl reeds lang voor de schoone gravin de Kermor een vnrii e lietde had opgevat en ook steeds in t hotel als een vnend des lUizea ontfangen werd sprong van zgn bed op toen tijn knecht h m een courant had g bracht die bt aden nooit las maaf waarin thans het l e Japanners hebben eveneons de Fran che plannen s lor den spoorweg van Seool naar Wgoe gewgzigd In die plannen was liet I indpaut te S ui gedacht duur de Ibans gekomen urgzigiiig wordt het aanleggen van eenige mglen dir baan vei meden en tevens wordt daarduoraanalnitmg gekregen met den Kpoorwog van Seoul mar Foesin De nieuwe opperbevelhebber van du Rus sij clie kr jgsinuclit in O Azië uordt dtn 26tn dez 1 te Karbin vernacht Hg bigeeft zich nut met groole gee tdrilt daarheen hen correspondent van de 8chlos 7ig ver baalt dat de generual dezer dagen zeide thans vereert mm mg als halfgod het zal niet lang meer dnreii of men rii zeggen hg IS niet beter d in do luderui nogunigen tgd en mm nuenil mU eenvoudig kiankzinnig en lalir 711 inen mg besehaldigen en ztg gen hg was een vet rader Dm echter zal het mtj misschit n giilukken mgn imim eer aan te doen en Rusland ti r uvt rwiiining te voeren Dezelfde ciirrt pnndeiit chrgft dat de Russen den toiitand veol te kalm opvatten Het stadhouderschap in het Vine Oosten m daarmede Raslnnds gezag nordl ernstig bedfeigd vooial door de raitstanden lu bet R ii sisclie leger zelf üSeii officier is luet dnt medepHelitigen lil hephtenis genonii n Beji gnuolu Rom geldH IS alt Iiiiaii voor him gek mien en door z kte wa bil verhinderd die ti rstond In ontvangst te nemen Nn kwam aan het licht dat het geheele Russische mobilisatie plan UI Japansclie banden was geraakt ja zelfs zou Japan met het geheele Russische veld tochtsplan bekend zgn Dit hioet wegens de moellgkheid andere wegen en stelluigen te kiezen voor Rusland ernstige gevolgen hebben Iwkof de gevangengenomen ofHcior is intnsschen teiechtg sleld Het was een open vraag toen de berichten over een toenadering tusscheii Itngeland en Frankrijk werden gepubliceerd welke bon ding de Russische regeering uu aannemen VVant Rusland stn t daar alit 1 zonderlingst tusschen Het is in oorlog gewikkeld met Ia pac en nu ziet het den bondgenoot van Japan en ztin eigen bondgenoot pogingen aanwen den om een zoo vriendscbappel ke yet bonding te doen ontstaan dat er an itrgd geen aprake meer kan zgn Het ware niet te verbazen wanneer de Eegeering te Peters burg deze vriendsehapsbetuigiugen met zeker wantrouwen aanzag zegt het Journal des Debat beschuldigende artikel was geplaatat Mei buiten gewone luast maakte hij wat toilet het zijn Jtoelsje voorkomen en reed naar dq rue Saint Oe gea Allen was in het hotd 111 opschudd ng wat hem natuurlijk nipt verwonderde Hij vroeg naar dt gravin en kwam hem angstig en schreiend deze ki te gemoet f Lr IS bepaald de Kermor eemg ongeluk over komen snikte zij Lenig ongeluk i Ja verbeeld u hij is niet thuis gekomen en Op dat xelfde oogenbtik naderde haar een dar huisbedienden Mevrouw daar ts de koetsiur Ik heb hem laten roepen verklaarde xrj haar Vriend om van hem eenige inlichtingen te b komen v God dacht de ambtenaar bij het polttiawezen ZIJ weet nog mets De koetsier naderde mevrouw de gravin met ztjn hoed in de hand Gij hebt mijnheer gisterenavond gereden met waar rroeg Marcclle Eerst naar de sociëteit mevrouw en vandaar naar het Noo der station I Naar h t Noordsr sUtton f herhaalde Mar ceila k vriend onwillekeurig overluid Ja mijnheer bevestigde de koeUier Hoe Iaat was het toen Bij twaalven manheer Daar hebben wij het al da£ht de ambtenaar Hij sal onraad geroken en de vlucht genomen hebben n dit alles is et liter mets gebniid inWgendcel in Rusland betuigt in ntohluu ning en in leniniing met de nauwere nnneen almling tnssclien l ngelund en Ruslind die er zeker toe ra bgd agi n uni bi t behond van den vrede m Lnropa ti vorzekoruii Enge land en Rusland hebben m Vzi punten van aanraking die geng ld aniiliiding gevi n tot moeilijkheden on butsiugen En turh liibbm belde regel ringen steeds er n ini gestrei fd op goeden vott rait ilknnr te blgven In Ruif land zii t men ei n iiunw n u ni buig daar voor in d z intente tusschen 1 iigelaiid en de Rejuhliik di tionw bonilg mot van Kneland Fr IS skehts Mije quiitstu wnnfovir nieii Iich in Rusliird ongunst lAunkt en dat is d vru ig of de vil van het ministeue t ortibts ook II t uftrcdiii van niinisli r Deleis v uat zich zal buiig n 51 11 i r nu ui hljes aan sfen oii gei i ikt te welken mei d 7ni iniiiish r UI buituil iiidsf h zik 11 die v4ii Il t ent k ibiti t lit liet andt re uvtigaiit Doeh It VI t ig IS wiiin er i oinbes naar hg zult v 101 rit I plu lts inoit maken vuor et n ri ictionuir kiibintt of dan Dolt nsse niet tevta 7nl inueten altreden Il lliibliii hiefl een verkt mg jiluuls gulud lil htt diklrlot St Stephen Orotn dat sedtit l HIO door een nationalist vroe ger sttcds door tm unioni t vortigenwuor digi weid De nieeniiig hetrsehte dat de Qoiunisten ditmaal weder goede kansen hadden in Ierland loepen de verkiczingm toch over heel andere quaesties dan 111 Engeland maar deze is toch niet be waarheid Dl nittion ilist Mc Pann werd namelijk gekozen met 34 8 stemmen tegen 2820 op den unionist Matheson uilgebiacht Hen meerderheid das van 618 stemmen Majoor Seely het conservatieve parli mentslid dat zgn ontslag genomen htt II teneinde zgn kiezers de gelegenheid te gi vt 11 zich uit te spreken over de liineezen 4uaestie vertegenwooidigde het eiland Wight In bet Lagerhuis Htt sehgnt nog nitt gt heel vatit ie slaan dat zgn ontslag ral wnr den aangenomen Oeigk mtn wi 1 1 is dit den Engelschen pirleinentsleden eigenigk niet geooiloufd maar vragen ziJ ter oiit duiking gewoonigk aan lot een nominaal ambt benoemd te worden waard or hun mandaat vanzelf vervalt Balfonr nn zou wanneer h j get n ver kiering op het eiland Wight wenschtt It zien het verzoek van majoor Seelj om tol de 1 hiltern Hundreds te worden bt not m I De gravin zag hem lan en begreep er mets van Op Bijn wenk verwijder Ie zich de koetster O gij eet iet stamelde Mar Ue ulk bi I u zeg t mij Nu mevrouw het ai twoi gtNigt nog al vuor de hand de Kermor zhI boffpen hebben wat er gaande was en zich daarom uit de voeten heb ben gemaakt Wat iou hl gevlucht zijn i nep Marcelle met iriillen Ie neusvleug la VVaarpm ntijnheer Waarroor zou de raa de Kermor d f jvlticht heb ben behoeven te nemen r VVcet gij dan werkelijk nog mets mevrouw da mede ik ver oek t u Hij gelei 1de Marcelle naar ren zijverlrek en bracht toen uit ijn zak een ourant te vtjqrsrh jn met het senfctie bericht at hij Je gravin liet leien Marcelle werd 700 wit la een doek te de courint beefde in bare vingers loch dnt duurde slechtj een oogenbbk want in het volgend oogenbbk was zij zich zfïivc weder volkomen roeester Mijn Ood welk een lastertaal nep zij uit terwijl ZIJ met flikkerende ooge n met een gebaar vol drilt het dagblad an zich af slinger Ie 0 die vuige lasteraars zullen het zwnr te verantwoorden hebben dat verzeker ik u Marcellas vriend schudde het hoïrfd SSe schijnen nog al zeker ti zijn van hun zaak mevrouw Maar mijnheer nep zij uit zoudt uij iemand als de Kermor van zulke afxhuwelijke dingen durven verdenken i eeioulig kuniiin tlwgzen Heil veel kans zal daar tthter el niet tjp bestaan De strgd om den zi lel viif dm majoor zal oiigetwgfeld uiterst vinnig weztn H jzelfst It zich natuuilijk htrki sbair en hei laat zich loorzien dnt dt unionisten en pro hineezen zgn candidatuur buittngeWoon biflig zullen bekani ieii 1 lib ruim zullen hunnerzgds wel geen canditlaat stellen en de Ulllonl ten den strgd onderling laten uitveehtm Het geen niet wegneemt dat z j den majoor officieus wei zullen leuiim Majuoi Seely was tn 19UÜ londet tegencandidnut gekozen ly Hungi arscbe kamer heelt de Uecruten wt r nug spoediger goedgekeurd dan men liad verwacht Hot debat Zaterdag begonnt 11 werd Maandag gi sloti n n idat de minister korttlgk hid geantwoord op de bezwaren der oppositie hn dual op word il wtl iiaiigt nomen IKze siitlle inaiiini om di zuken H Ie dneii die duoi dt obsirnttiu 1 jaar lang hangende gn gebleven heeft iilgimeenein stemming gevondt 11 1 hans is d 1 begtuoting aan de orde gesttld m tevens dt ludemnitoitswtt waarbg allo onw jligbeden worden goedgtkuid dour de regeering bedreven Hjdms dun lilslaiid dor parlementaire intiebine Hn lo heeft llongarge i dankt deeiisis die l i jnai duurdi In veeitkn degen Igds den weltelgken Itiestand hi rsteld en dus OosteniiJk een goed vuorbteld gegeven De Oostmijjksehi Kgksraad hteft de begiootin tn de indemniteitswt t no hiel ems in behandeling genumm en d vournitzicliten voor de leeiuttiiWet zgn alles behalve scbllterend En waiir de llongaursehe Kamer besloten beeft vuor Int Paa ch e è1 de Dt legaties tu benoemen daar het ft de minister Von Korber in den Ryksraad medegeltold dit die beiiouning nog nut kan plnuls hebben daar h j met zeker is van e n ra erderlieid De Puleij vrotgin aan hnn landsman ministtr on l ulnehmski til h J de benoi mIng der I logities noudzikilgk achtte en toen hg aiitn oiild d it de huilt iil tndsi he tit stand him nut ik ingiwikkill voii kwam dil onmiddtllgki b 11 j ining dt r De legalits nondiir ehetn b slolm dt Poolschi afgevaiirdigilm oin dt virki ing di r Dole gaties van di agenda tt nt ni n Von KUrbcr nas bit tmode in h 1 geheel niet ingenuiiiei lunar na een eoiilen iitie met Ou luchuwskl en met den keizer deelde h in den Rgksraad mede dat bU vuii dt bt noeining dt r llelegaties vuotliupi iifzitt llieiait bigkl dat de jatlt nienlaire toe Mevrjfiw iiievruiiw win ti niti ïoo op U liid u liien WIJ den toentand k ilrn m ii t Mij had z o s reken I htrc ha 1 j enomen en streel Ie lie ij liet hem begun dijlen ver Iw alltn hare ge lathien vin allerlei aanbi Iding af oti liet Un vr lar kunnm zijn dit leun lalhartig di vl it ht heeft gent ni n bowler haar ook mi ir met een enk 1 woord ie hcbbrn ge waari huwd Neen neen d t kon nat ilk eon niettwaard ge booswicht was hij ntiou gcwc bt Mirrxlle kkinde zcli vatit aan Kaar etrtte ge dachie dit hem ctnig onheil nioett overkomen zijn Maar wat I tl door wtlkc gcvarcn iwcrd ij itlve l cdreigi De naam van Ji ques Hcauct éne wa irme e de brutale l ebrhiil liginu ndcrtctkeii J wijt droeg in een genn e mate lot Mirttjle onruut bij l ie inan ja die mm twist alle dat wan duidelijk H j moest pvcnwel oe I jfcwjpend zijn om zoo te dirvcn optre I n Had li lan werkelijk be wjzcn gevonden lte tond er ecnig l w js voor dtt misrla len en voor die poitingen 01 Keauchénc jilcegcoon van I et leven te Ixirooven Wie kou met ecni bewijs voor den dag komen lat het 1 grait de kermor waa gc wec i dowr wien lienu rhêne pleegzoon was v rwond j eworfl n f Als wezenloos zat Marcelle daaf ten ntder Hoe bewonderde haar vriend haar nu Schooner wa tij nooit geweest scfio mer had hij haarflboit geftenl Hartstochtelijk greep hij haar afhaogende hand