Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1904

t 42ste Jaargang Zaterdag 26 1 04 JiB 9373 mwim mm jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleiaaa la M ADVKRTENTIEN worden grepliatM van l 5 regels a 50 Jenten ie lere regel meer 10 Centen Gi oote letters woitlcn berekend naar ptaat ruiinte Inzending van Advertentiën tqt 1 uur de midd TelclaM l De üilgpave deser Courant geschiedt d a g e 1 ij k s net uilzondering van Zon en Feestilagen De prys per drie maanden is 1 25 franro per post 1 70 Afcoaderlyke Nommei s VUFCENTEN 1 Bericht van Inzet BSSOÜVmSWONIllO OORDBELD mElAID et 26HfClareD 45Arpn 7rfnnarrD M Wei en looiland m BOVENKERK te Stolwijk il i veiling op den 23 Maart 1904 gehouden in de perceelen bj notitièn tireeder omichreven in bod gebracht parcael 1 op f 28000 paruel 6 op i 5400 8 700 7 780 8 4000 8 7000 4 6000 TaiamenfMIM 5 1250 Da rerkooi g n alslag in perceelen en eombinatitn biytt bepaald op WOKNSOACi 80 MAABT 1904 dos toormiddaga 10 oor in bet lokaal by P BTÜPPKLENBURU aldaar Inlichtingen geven de Notarimen 1 P HAHUITEDE te Bergambacht an J A MONTIJN Ie Uosda lerw jl inmiddeh verhoogipgen worden aangenomen ten kantore van Notaria MAHLSTEÜE tegen grnot van 10v der verhooging TE HÜIIK aan de WeKtbaven B No 149 EEEBEimïïIS met ACHT KAIHEKS rolmen KELDER eu groeten TUIN Hnnrpry 575 Dadeiyk ta aanvaarden Te bevragen by J W 8CH0UTEN TEMiApÖBM Een aieuwe houten Te t TB KOOP ataande op do Haikt alhier groot ± II X5 60 Meter hoogte van vloer tot plafond 8 58 Meter Te bevragen by J B DE ILÜÜ telepliooimet Qouda Abonnement I 40 per jaiir voor perceelen biuMÉi een kring vaa K N 1 gelegen Aanlefir en onderhoud gnm Het net ia aangetloten aan het Ryki Intereommanaalborean Üp 1 VtbT 1904 141 verkregen atnalni tingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bnreao ACHTER DR VISCH HARKT Wie ker jgo u i BcM jj Clkol CVCSO te uDtrangon naamtiii C all au u vela proutaomüifw ia den dal KiikoiueD oudei ilea naatn daa aitvind ni Dr MiobaaU vervaanUgd if da beat maoUoHi ia M wvraMb rand étabUlaadtaiant vaa Oebi BtoU m nk 1 Kaah tltolM J r n2ie iieUV Bikel acao la viarkantoB buaaaa Daaa XiktJ Oaea ia nat malk gakookt eaat aangauBM ganarfa draak vww da lyiwih gabruik em I 2 thiilifiU t pódar voor een kop Choeolata nsaeakrachUga drank by gtvil vaa 1 Mrrbae aboiita nsi natet I gefcmikea I TarkrUgbaar by de voomaaoito 1 1 ApotEakar aas a Ka V I tntbat TTSST crMSSi iTÏM t namm v ar Ka4ar 1 hmd JuRw HallMlMgL ilv aRat lts imatardum Kalv al e uda rok van X BRINKMAN i Zn Geen Kinkhoesl C eeii liilliieii a Om Kiiikho4 sl Inlliicnzii Borst en IStM laaiidnoiiiiijr binnen den korlKt mogciyken tijd Ie doen geniicii neemt unmiddelljjk de toi vlncht lot de van onrts l ekfn lf l ki Hiii U oil wfr l lbero iii l Superior DruivenBorst honig Extract M K L I A T II i aitdf KoninkiykeStooralabriek E HO VINORLOKM vaa H Na VAN SCHAIK t DEN HAAO Hodeverancieriil Flacon f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFr Jb Oo Weatbavoit lOH 9 Ai 4 t TKiV rB A Kleiweg K InO K H VAS MILIi Veerrtal B 12u te A UOÜMAN Moorinrht PINKSK KitHmrkirkad IJul AN yk l tMll S lum limn 1 Th TOKKEN Am v B V WIJK Wnea CT A HCIIKKIt llmtirtcht W v EUK OwlmaUr K vak o IIEIIDKN Ie lUeumit P o Hl K MotrraprlU 1 v i SÏAIl WaiUinprneeu Wei A IIIIL8T WaddinntvtOi M KOLKMAN WaJdin mén P A uu UO T Omltumtrr i o JONUH Oudeaaur J P KA8TKLEIN PoMrortrrdam 1 BIKKKB l BeuK iop Üaïé HARMOMK MarM ft OlJPA SPECIALITEIT IN Echt Munchener Löwenbrau Isie kwal BEINE ENS QERSTE en andere Bieren Van al heden by my vorkrugbaar het zoo b e k e n il e en beroemde Sx ctiz SittextJQ vaa de Firma H BOOTZ in De drie Kleschjas to Amsterdam Aanbevelend J WOUDE IHKIIG N B Door het plaataan van een BILLARU op de Boveniaal kan ik niet nog meer aandrang m n BOVENLOCALITEIT aanbevelen tot het honden van HUISHOUUELUKE VEROADESISUEN en l link ingericht voorJi KOOPINGES alamede voor BRUILOFTSKEESTEN Toonoel Piano enz Biliyke cooditiën w w m i ii nw ii i i iwn i i if r Dvwt OvncMii H i f i JMnt vul n IH I EmrtflUplomm an Ooud Bckrowitit PRACPARATEN VAN j t 0 laf nchc l B kraalttl een fcr t rlctntltKINA Wl Nt s itf k1t a gHillW iTII VV llV ta imtl Imj kid ieiei kIi ff l Mifcn ebrtkatr Mtlull lt htc raurrwlwliift MBiiwhoelUliCU ur nnaarlttni na iltku ef kraambrd koon n luir grvolvn 0UIN LAROCHX raRRUOINIUX m lid bijunte lapii Blo l brak Blntaiuhl kwKlao van Kr1tlMh n laaAUa w VgVnjgli aT ib aacow j 1 90 ea L Filf l JIPflA vo dnMn T ritcrk iid Mttc iuui TMHuak ranritaeiliniMhecb ik Y x kinöwtn tw kE n kllWKhtlf laMallin Kn ajui It Ikycicft AU g i m M ar aclïni dnak atoortUMtn ler splJiverttrin ior aQtD m dlurbé ook vaorMif ltlli n ikl MVin lffTVH I m ct l Mo ft Kgr 1 70 é Kgt O M H 1 0 60 ChwlKa MAlL eilikpr SP KlnitarTC dlil m buieii 1 K K r 0 aO A thtna Cürarctten c it i oi i d m b trii JaMJia t o ao o o eo Tamarinde Bonhnns fruit pcsoatiep u a vmmprini AM Mr klM boiim te TiaulMt aönaiu nu KRAEPE1 UU HOLM bduvrtik diaU ijnu k Taautndt BöBbaiu nu KRAEPE1 UIH HOLM bdu rt k i kol kuul bagiir Hlk da Miaak inwnaill I rnft Mt dO H 0 aO i 0 Sa alntlak PfloHII C l anaa arbmd all htl BESTE hatemiddd aUiDoploiKniI ttnSSmé bMM m aHaaramOiald i ainiM v i 1 v lirii t 4r Pri a O ao icT itaclija KRAEPELIEN HOUA Hofleverancien ZEIST mi aaAEncuu a houi h aaM TE IlliUn tegen 1 MEI 1904 of eerder HBERENHUIZEN met TCI V 6 Kaaem mime Warande Keuken en Kelder voorzien vnn Gaa en Waterleiding Te bevragen TLRKMAKKT H iSS n kfl Kllu7 TI iS IIAfi ZUX De Avondster Dubbele boort Telfnr 117 Zjjn heden ontvangen e n nooie collectie Nieuw St l ïmmmaiia BrodteLs a Mm Verder voorhanden een raime Kenie 6ASK00KAPPARATEN 6AS BI PfiTSOLEDIIACHBU Eenig adres voor 0 S LÜEILI HTBENOODIIJDHE DEN soiled en degelgk Indien l dan van goed lichl Ijoudl ia du uw Kure aim Aanbevelend M M VA LOON Annleggèr van as en Waterleiding Ontvangen alle süiiitcn SCHOK NW ERK voor het a g elzoen iilsmcde wit en grjjs DAMES en KISDERLAARZEN en LAGE SOHOE VKN in lii t Vwirdbriiluiilscb itlweii eu Liarii iiiii i jazi ii tegenover de Kleiwugeteeg Aanbevelend C SMITS Allii reiiaraliCn n aantfemnti n werk Ui U wnrdl verzocht oy l flCIlK releiiru DIT HtT MaSUUS vu M IIAVOSVVAAYZONKV QORINOHKH DeM THKEEN warden nigelth rerd iii reriwgelde pakjes van mj twee ên ef half ea ten Nêd om nifit vermelding T n Nommer l Pr H Toorsien ran DftvanaUand Merlr rolgeni tie Wet gedeponeerd loh tofc de miToenof Tan geeerde orders uinbeTelende J C BIJL oorheen 3 BRERBAABT Li Ileuw ouorertreflea Trof Dr Liebera atflbeketiH nVtV E ACBT IUZIB AUcw cekt DMt FkbriakntHk tot Tourtdareode radicale au lekere geiioziug ras alte ulU de meest bardnekkigf iiuw Miekleni ooral ouUtaau dooi afdwalingea op jeugdiKtiilveHyd otale eneziug vau elke iwaste Bleeh tucht Beoauwdheid Hoofdpgu Wignune HartWoppiog Uaagpgo lechte pH ert jring Ontermogen iTrnpoteni PoUatione ent Uit Ivoerige proRpeoiawen tjicr e ih fl 1 fi a fl dut bel tl4Mf I l Wi j7i l ep6t Matth V d Ve te QaUbj mrnti pulY M Ul n k Co Rotterdam 1 Happet s Gmvenhaffe I llaliitnaM de Jod i Gtn RonenlHi IVrtff fc Co nou ta OD bH Ue droiiaten Hooi Slroo isle kwallteli iVAASHOOI Meer goed Koeienho t levert Iranco J WELTEW te OSCH j WM a Hat taala M Maljfma n i M iMttaintKa yo MwI i i ii l voor Haaaia m aavooraiaaoMaaiiKlaaanekMDWKk BB aaaA anMwvaDe aiMllarftea BHiletlaidsch Overzicht Uit Liaojang wordt te Petersburg gemeld Volgeni berichten nil vertroowbare bron verlegde de Chineeache generaal Ma i kwartier naar Foentsjan zone troepen zUn wealeiyk van den Hain min loen spoorwog teruggetrokken De gouverneur generaal Toeantsjikai houdt te Tientain verbiyi yn troepen zOn naar Paolingloo leruggekeord waar zy vroeger stonden Volgen aanhoudende geruchten hebben de Japanners plan in Oaasia ten noorden van Sjanhaikwan troepen Ie onlachopen Talrüka japanaehe apiennen ryn in Sjanhaikwan en langa den spoorweg naar NioeUjwaag De aldeeling van generaal Uisjtajenko beVfadt ateh aog in Nourd Korea afn verkenningstroapeB zgn voor Anjoe In de laatola dagen hadden geen botoingen el den itaad plaats Generaal Linjawitaj heette generaal KoeropatkinI telAgraflseh welkom loodra bg diens aankomst in hel Trana Italkal gebied had vernomen en voegde daaraan toe D trocpea verlangen er naar sieli op den vyand Ie wreken en verwachten met ongeduld uwe aaakonat Maar uit ZoidUandajoerye en Korea wordt f anM 4 daar allaa raatig Da Karaaiwa beklagen zich over hal barbaarsche optreden der Japanners die ploaderen en bet der bevolking Inalig maken allea wegnemen en Ideo betalen Adadraal Togo rapporteert over den slag by Port Arthur op 22 Haart Devereenigde viool regeerde geheel volgens het vastgestelde plan Twee flollieljes torpedojagers bevonden zich voor Port Arthur van des avonds 21 Maart tot den morg n van 22 Haart Hoewel gedurende dezen tyd de tornedojagers door den vyand werden beschoten kregen ty geen schade Het hoofddeel van de vIboI kwam des morgens acht nor 22 Maart voor Port Arthur Een deel van de vloot kreeg last in de richting van de Dnitjei baai te stoomen en de Fuji en Yashima kregen last hel bombardement Tan de binnenhaven te beginnen Oedorende de beschieting kwamen achtareenvOIgens de vyandeljke schepen uit de biTen en toen te twee nor de beschieting werd gestaakt bedreeg het aantal naar bulten gekomen Russische sche pen vy slagachepen en vier kruisers en torpedojagers Wy geloolden dat de bedoeling van den EET UiSAILLOK 3 Hrnnrel il na Mnt MH Uef begaan ttolctij la ecM met en ruwe bewcgtag baar hand umig M ficfi a woedcad itt lO ik ud aa r o en Mt aal liet des graaf doenU Zy dacht aan Henri Hij wai t aan wien xij dea riag te wijten ïwd 1 ll nBner a otevtoaw dat ge eett trou ea wievdberiti a ik waat dat ik op n nkenen kan Gij Nuk oaa vaidwücBB g aiH ow recht laten Ik wU allea doen mevrouw wat me belijk BMMelQk ia maar ik Teueker n dat het een iware lau lal ri a vO loott ge dan dat de graaf actinldig iit Hoe aoa ft dat kennen celooiT mentmw Maar ft Moa n biiliiinaunt dM afin vtnciil oader ofte nmiligMflw t tttij ia nktMriaaM AM IknU Watdenkg daof aDat hif ia nuriitW kDoor wien f Door dien Kbuk door BeancMnè tt vyand was ons in de richling der lorton Ie drgven De vyandelyke schepen namen ons onder vuur en verschillende projectielen kwamen neer in de nabgheid van de Fuji maar onze schepen beliepen geen schade Ta drie nor trokken onze schepen terag De parlementaire toestand In Frankrjjk is allerzonderlingst geworden door de beide nederlagen die Combes heelt geleden bg de behandeling van de wet op het onderwys gegeven door Congregaties En daarom poogt het regeeringsgetronwe bloc thans die wet zoo Hpoedig mogelgk te doen aannemen en de Kamer dan op reces te storen Een poging daartoe gisteren gedaan stnilte echter op een krachtig verzet van de oppositie die naar hel gfliefkoosde oppositie wapen greep en de obstructie ging toepnsson Hen was gisteren aan do behandeling van artikel 3 Kadat een amendoment van den heer öailbard Bancel verworpen was met 89 stemmen raeerderheiil telde deze afgevaardigde een nieuw amendement voor m gebruikte zooveel tijd voor de motivoerlag ervan dal de bedoeling om door obstructie de eindstemming over dit artikel op te houden duideiyk bleek De regeering vond het nirl de moeite waard de argumenten van dea heer Üailhard Bancel to gaan beslrgden Do rapporteur ovar bet ontwerp de heer Buisson zeide dat bJ niet voornemens wns een debat te heropenen dat reeds te vnak op de tribune was gevoerd De rechterzgde gaf geen kamp ay vraagt voor elk ingediend amendement hooldelgko atemming Afgevaardigden die aandringen op afdoening van zaken worden uitgejouwd D6ch de heer Combes weel zeer goed wolk middel tegen obstructie het eenige afdoende is de zitting voortzetten en do logenpartg almalten Toen het bg een stemming bloek dat de Kamer niet meer voltallig was stelde hy voor de zitting Ie schorsen en om negen uur te hervatten dit geschiedde en volgens een heden ontvangen telegram duurde do zitting tol 3 40 hedennacht 01 de et nu aangenomen ia meldt dit telegram ecbl r niet Wat er in Turkge gebeurd is in de laatste dagen is niet heel duideiyk Sedert weken wordt onijerhandeld over de reorganisatieplannen voor de Macedonische gendarmeiia door den generaal Do Oiorgis opgemaakt Breedvoerig werd uiteengezet in de geheele wereldpers wat de generaal bedoelde Het ging niel alleen om de organisatie van het gendarmerie korps maar ook Mcl welk doe f Om hem in t rerdert te Atorten O la ik t u maar bekennen diexelMc Jacquet l auchéne heeft mi Hef gehad Hij heeH op het punt ge itaaa met mjj te trouwen De hoDtdambteooar der politie Mg de ichoene dame uit de groote wereld met kcanelykc varbaiing aan 0 ala dat loo it wide hi maakt het een ontkricbeid ¥ a belang Bek ft ge mij te wUten helpen om allea tot klaarheid ie brengen oin ona te wreken Ik ben u slaaf en verlang oieta liever dan u te gehoorzamen Begin dan met duleKik naar den grootzegel l waarder te gaan en nem te ceggeDt dat allefl Imogen ia en dat ik tegen den ellendeling een Bta mt wegeni boon en laater aal indienen Ik ga er dadcUfk heen mevrouv H drukte een brandend kua q de hand der gravta en ging met oj tprektbeid heen gelukkig all hij waa dat l j haar aangenaam koo aljn Toeo hij weg waa waa ook Marcelte a geestkracht ubroken ija mj doet alley wat Ik vertang ntompekle i4 maar die anderen Zij wendde 0h op de aota om ea inn en baat ÏB de kutaa ofea nitt ia tatU adklm los te bMaten Verkwcni schreide xij wÜ zijn verkmnl O diefaan l De opgeweodenheid door het lenaalie baricht e weeggebrachtf nanaia niet geringe mate toe MB de regeling van de machtsbevoegdhetd van dea commandant generaal de inileeting der vreemde oflicioren en onderofficieren en a idere bepalingen die aan dit kops het exotische karakter en de Tnrkscho opvattingen onden ontnemen en er een gedisciplineerd troep van zouden makeiv De Ejirte weigerde beslist dit programma van denjteneraalcommandnnt goed te keuren e allerlei feiteiyke bi waren disIe daarover zoo met De Giorgis als gezanten en hield daardoor den terng van qn laak om de gendar crkelgk te hervormen Maanden toefde hy reeds in Konslantinopel n den arbeid gaan kon bg niet werd door de gezanten van RusMtertrgk een r ula aan de Porte gezondto waai in op weinig malschen toon op de nneniing van de organisatie plannen Oiorgi werd anngedrongen insdng komt de Tarkscfie minislor lenlanilsclie zuken IVwflc Pti ja een brengen aan de gezanten om te verdat de geheele wisseling van nota s fin de laatste weken over da organiaatie iltn de gendarmerie op een misverstand berust K zonderlinge toestand kan toch door Ifa lAe misverstanden ontstaan 1 Maar nu U 491 misverstand opgehelderd Wel niet herl ÉHIk V m De maehtsbevoeg ieWrvairT7ï ai Wg tl nog w4 iilatgoregetd on de onderofflcieron die de generaal noodig acht wil de Porto niets hoorenj en van At 60 vreemde ofdcieren die hg vroeg de Porte meende eerst dat 6 genoeg was wil ly er nu wel 25 toestaan Maar het misverstand is nu toch opgeheven Het ia even geheimzinnig ontstaan als verdwenen maar de oppositie vau de Porte verminderde fr niel mee Kr zal nog meer uit dOD weg moeten worden geruimd a o President Roosevelt heelt in de Vereenigde Staten oen orkaan van verontwaardiging doen opsteken door het nemen van een besluit waarbg aan alle ond strgdera in den burger ooriog die onder zyn dan 62 jaar pensioenen warden toegekend Daargelaten oi H daartoe het recht heeft de pensioenwet van 1890 op aea interpretatie waarvan hy zieh grondt kent enkel poasioenou toe aan ond strgders om reden van phyaieke of geestelgke onbekwaamheid om in hun onderbond te voorzien veroordeelt men deze handeling van den President ala een leeljjke verkiezingsmanoegvre Het stelsel om stemmen voor de party te toen des tniddaga om vier uur een ander daffbUd r Europe kwam vermelden dat de paaf de Ktrmor op de vlocht was gegaan Votfiens het verslag van des graven koetsier zoo vermeldde het blad zou de Kermor sich naar het Noor derstation hebben laten brengeiv vanwaar hij niet was terumckeerd en waar de koetsier een gedeelte van den nacht vruchteloos op hem had gewacht Dat onverwachte vertrek stond met een bekentenis gelijk mm de beschukliKing van Beau chdne dan inderdaad met de waarheid overeenkomen Van de pretectuur werden de itreDgste bevelen uitgevaardigd I c geheele veiligheidspoiitic was op de been Er werd last gegeven tot het opgraven van het stoffelijk oterachol van Julien de K ermor Dat stoffelijk overschot werd onder allerlei voorbehoedsmaatregelen naar de Morgue tetr sporteerd en aldaar door beeedigde deskundigen me de grootste sorgvuldigheid onderwjcjj Het rapport der feketkunoige commiasie was Vplettereod Zelta na cooveel jaren had men oog qwren gevonden van een geheimzinnig tropisch MTgilt Allea was derhalve waar Van de belangwekkende zaak werd in de verschillende bladen die men wiit niet hoe alle bijzonderheden beurtelings vermeldden den grootst mogelijken ophef gemaakt Ook de oppoiriiie wist uti hrt gebeurde munt te slaan Met bitteren spot ward gezinapeeld op het fameuse diner in de rue SaintGeorges dal was bijgewoond pworden dpor den grootauèlbewaarder den minister van binnenlandscbe Vken den Mfelect en andere offtcieele personen vAtf rang enjund De regeeriog was wel verplicht zich met fe zaak in te UUen en de winnen door pensioenen ait de staatskai alt Ie doelen is in Amerika sedert lang bekend en gebruikeiyk maar men had gedacht dat Roosevelt te hoog stond om zich daarvan Ie bedienen De quaestie is natonrigk dat men hem beschuldigt de nieuw Ie penaioneeren oud stryder te willen omkoopen em zyn kansen bg de aanslaande presidenlieele verkiezing te verhoogen Op het oogenblik wordt aan pensioenen uitbetaald 1 1H HX 000 dollars Hel nieuwe decreet n Roosevelt zal nog etleiyke millioenen aan die reosacblige uitgaat toevoegen Hel oordeel der pers is byzond er ongnnstig en do maatregel wordt door geen enkel blad verdedigd Zelfs de Tribune waarvan men een verdediging van de boading der rogeering verwachtte zwggt Andere couranten spreken van macbti evertredingverbazingwekkendeenbeschaam4 held enz Intnsschen staan Roosevelt s kansen on candidaal der partg te worden by de verkiezingen nog zoo slecht niet Van de 230 gedelegeerden die tot dusver voor de Repnblikeinsche nationale conventie werden gekozen zyn jrr 203 die inslrnolie hebben ontvangen v6i r Roosevelt te stemmen Het bel vorschgnon van hst rapportHaportlo inzake den oud Italiaansche minlater ran Oadwwia Naai U het niet geheel tn den haak Het ii vry onfaebbeiyk van den rapporteur dal hy yn verslag denaelMm dag dal het in de Kamer gebracht ward in xyn blad bet Giornale d Italia hoeft doen verschgnen Dit heeft nogal misnoegen gewekt De socialistische afguvaardigdu BiKsolati die de eerste ia goweost om Nasi aan te vallen heett Weensdag in de Kamer medegedeeld dat hy door zyn onthullingen alleen wilde verhinderen dnt Nasi ministorpreai denl werd wat hy als een ramp voor het laad aou beschouwen Inderdaad hoopte Naai bg Zannrdulli s altroden nan het hoofd van een linkslibornnl ministerie te komen De begrootingseommissie welke de zaak Naai in handen heelt stelde voer een euqoéte commissie tegen Naai te benoemen doch do voorzitter der Kamer h eft dit afgealag n op grond dat de voorwaarde dat bet rapport geheim zoo biyven niet vervuld was Zoo werd de zaak naar do begroutingacommissie teruggezonden Deze besloot evenwel haar taak als geüiiidigd Ie beschouwen en over te gaan tot de orde van den dag Men verwacht dat een on ander hedennogal wat spectafcel in de ifamcr zal veroorzaken prole t van politic kreeg een niet oiuloiüclijken wenk dat hij zijn lunctie wel zou kunnen nederleggen aU d vermiste graafnicl werd 0 ges HX i en de prefect die op zijn beurt den chef der veiligheidspolitie had duen ontbieden gaf dezen even 4luide f t te kennen dat hij M n sou ongeschikt te wezen voor zijn ambt zoo hij door iijn agenten de schnklige niet kon doen ontdekken Het gerecht had JaMues Ileauchéne gedagvaard en met gesloten deur in het vcrhwr genomen Onze held hnil de beschuldiging herhaald en volgehouden Op de rrasg naar de bewijzen welke hl voor die beschuldiging bezat had hfj geantwoord dat hij die bij het rechtsgeding zou verschaffen maar tevens dat hy wet degelijk overluigendff t ewijxen bezat Wat Marcelle betreft ze moest mndel k ean de Kermor wet gaan verdenken van liaar Ufhartig te hebben verlaten en z vervloekte Ileauchtne en den jongen student die volgens luar de oorzaak waren van at le rampen die haar thans luulden getruffeo Zij sloot zich in haar hotel op en wHde niemand ontvangen De bezoekers waren trou wens Khaarsch Ook het meerendeel der bedienden had den dienst vaarwel gf zegd en zoo stond daar te midden van het levendige Patijs in de rue Saint Georges het praclitige hoKl gesloten en verlaten ab een huis waarop een vloek rustte WvH vtn0lt l j